Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0309(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0300/2015

Ingivna texter :

A8-0300/2015

Debatter :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0367

Antagna texter
PDF 244kWORD 293k
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg
Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***II
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10788/2/2015 – C8‑0294/2015),

–  med beaktande av det motiverade yttrande från det irländska parlamentet, det maltesiska parlamentet, det österrikiska förbundsrådet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 januari 2014(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 31 januari 2014(2),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0627),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0300/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 177, 11.6.2014, s. 64.
(2) EUT C 126, 26.4.2014, s. 53.
(3) Antagna texter från sammanträdet den 3 april 2014, P7_TA(2014)0281.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy