Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0005(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0267/2015

Внесени текстове :

A8-0267/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Обяснение на вота
PV 04/10/2016 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Приети текстове
PDF 694kWORD 230k
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург
Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Изменения, приети от Европейския парламент на 27 октомври 2015 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)   Предоставянето на глобално разрешение би било уместно също така, когато производител трябва да изнесе лекарствени продукти, подложени на контрол по силата на Регламент (ЕО) № 1236/2005, за дистрибутор в държава, която не е отменила смъртното наказание, при условие че износителят и дистрибуторът са сключили правнообвързващо споразумение, съгласно което от дистрибутора се изисква да прилага подходящ набор от мерки, гарантиращи, че лекарствените продукти няма да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание.
(8)   Предоставянето на глобално разрешение би било уместно също така, когато производител трябва да изнесе лекарствени продукти, подложени на контрол по силата на Регламент (ЕО) № 1236/2005, за дистрибутор в държава, която не е отменила смъртното наказание, при условие че износителят и дистрибуторът са сключили правнообвързващо споразумение, съгласно което от дистрибутора се изисква да прилага подходящ набор от мерки, гарантиращи, че лекарствените продукти няма да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Необходимо е да се забрани на брокерите в Съюза да предоставят брокерски услуги по отношение на стоки, чийто внос и износ са забранени, тъй като такива стоки нямат друго практическо приложение освен прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Забраната за предоставяне на такива услуги служи за защита на обществените морални ценности.
(12)  Необходимо е да се забрани на брокерите в Съюза да предоставят брокерски услуги по отношение на стоки, чийто внос и износ са забранени, тъй като такива стоки нямат друго практическо приложение освен прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Забраната за предоставяне на такива услуги служи за защита на обществените морални ценности и зачитане на принципите на човешко достойнство, които стоят в основата на европейските ценности, заложени в Договора за Европейския съюз и Хартата за основните права на Европейския съюз.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19a)  Следва да бъде въведена клауза за предвидената крайна употреба с оглед на това държавите членки да прекратяват или спират трансфера на свързани със сигурността изделия, неизброени в приложения II и III, които явно нямат друго практическо приложение освен за прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или при наличие на основателни причини да се счита, че трансферът на въпросните изделия би довел до улесняването или изпълнението на смъртна присъда, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Правомощията, предоставени съгласно клаузата за предвидената крайна употреба, не следва да обхващат медицински продукти, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание.
Изменение 4
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква a а (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 2 – буква e
aa)  Буква е) се заменя със следното:
е)  „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, отнасяща се до поправката, разработването, производството, изпробването, поддръжката, сглобяването или всяка друга техническа услуга и която може да се прилага под формата на инструктаж, съвет, обучение, трансфер на приложно знание или умения, или консултантски услуги. Техническата помощ включва вербалните форми на съдействие, както и помощта, предоставена по електронен път;
„е) „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, отнасяща се до поправката, разработването, производството, изпробването, поддръжката, сглобяването, използването, практиките или всяка друга техническа услуга и която може да се прилага под формата на инструктаж, съвет, обучение, трансфер на приложно знание или умения, или консултантски услуги. Техническата помощ включва вербалните форми на съдействие, както и помощта, предоставена по електронен път;“
Изменение 5
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 2 – буква к – алинея 2
За целите на настоящия регламент от това определение се изключва единствено предоставянето на спомагателни услуги. Спомагателните услуги включват транспорта, финансовите услуги, застрахователните и презастрахователните услуги и общата реклама и промоция;
За целите на настоящия регламент в това определение се включва предоставянето на спомагателни услуги. Спомагателните услуги включват транспорта, финансовите услуги, застрахователните и презастрахователните услуги и общата реклама и промоция, включително чрез интернет;
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 2 – буква л
л)   „брокер“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което извършва услугите, определени в буква к), от Съюза за територията на трета държава;
л)   „брокер“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, или неин гражданин, или дъщерно дружество на юридическо лице или съдружие, което извършва услугите, определени в буква к);
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 2 – буква м
м)  „доставчик на техническа помощ“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което доставя техническата помощ, определена в буква е), от Съюза за територията на трета държава;
м)  „доставчик на техническа помощ“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което доставя техническата помощ, определена в буква е);
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 2 – буква н
н)   „износител“ означава всяко физическо или юридическо лице или съдружие, от името на което се изготвя декларация за износ, т.е. лицето, което към момента на приемане на декларацията, притежава договор с получателя в съответната трета държава и притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоките извън митническата територия на Съюза. Ако не е сключен договор за износ или ако титулярят по договора не действа от свое собствено име, „износител“ означава лицето, което притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоката извън митническата територия на Съюза. В случай че правото за разпореждане със стоките принадлежи на лице, установено извън Съюза, по силата на договора, на който се основава износът, за износител се смята договарящата страна, установена в Съюза;
н)   „износител“ означава всяко физическо или юридическо лице или съдружие, от името на което се изготвя декларация за износ, т.е. лицето, което към момента на приемане на декларацията, притежава договор с получателя в съответната трета държава и притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоките извън митническата територия на Съюза. Ако не е сключен договор за износ или ако титулярят по договора не действа от свое собствено име, „износител“ означава лицето, което притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоката извън митническата територия на Съюза. В случай че правото за разпореждане със стоките принадлежи на лице, установено извън Съюза, по силата на договора, на който се основава износът, за износител се смята договарящата страна, пребиваваща или установена в Съюза;
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 2 – буква с а (нова)
сa)  „транзит“ означава транспортиране на стоки с произход извън Съюза, които са посочени в списъците в приложенията и които влизат и преминават през митническата територия на Съюза с местоназначение извън Съюза.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 4 б (нов)
3a.  Добавя се следният член:
„Член 4б
Забрана на транзит
1.  Забранява се транзитът на стоките, посочени в списъка в приложение II, независимо от техния произход.
2.  Чрез дерогация от параграф 1, компетентният орган може да разреши транзит на стоки, посочени в списъка в приложение II, ако се докаже, че в страната, в която ще бъдат изнесени стоките, те ще бъдат използвани изключително за целите на експонирането им в музей с оглед на тяхната историческа стойност.“
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 4 в (нов)
3б.  Добавя се следният член:
„Член 4в
Забрана на търговски маркетинг и реклама
Забраняват се дейностите за търговски маркетинг и реклама онлайн и офлайн в рамките на Съюза, осъществявани от физическо или юридическо лице или съдружие с цел трансфер на стоки, посочени в списъка в приложение ІІ.“
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 6 – параграф 1
1.   Компетентните органи вземат решения относно заявленията за издаване на разрешения по отношение на износа на стоките, посочени в списъка в приложение IIIа, за всеки отделен случай, след като вземат под внимание всички приложими съображения, включващи по-специално обстоятелството дали има заявление за разрешение по отношение на по същество идентичен износ, което не е било удовлетворено от друга държава членка в предходните три години, и съображения относно предвижданата крайна употреба и риска от отклоняване на стоката.
1.   Компетентните органи вземат решения относно заявленията за издаване на разрешения по отношение на износа на стоките, посочени в списъка в приложения ІІІ и IIIа, за всеки отделен случай, след като вземат под внимание всички приложими съображения, включващи по-специално обстоятелството дали има заявление за разрешение по отношение на по същество идентичен износ, което не е било удовлетворено от друга държава членка в предходните три години, и съображения относно предвижданата крайна употреба и риска от отклоняване на стоката.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 6 – параграф 1 а (нов)
5a.  В член 6 се добавя следният параграф:
„1a. Компетентният орган, след като вземе под внимание всички приложими доказателства, заедно с държавите членки, гарантира, че всички дружества, предлагащи оборудване за сигурност, и дружествата, организиращи търговски изложения и други мероприятия, където се предлага такова оборудване, са запознати с факта, че това оборудване би могло да бъде използвано с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и че предлагането на такова оборудване може да бъде забранено и разрешенията в тази връзка да бъдат оттеглени.“
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 6 – параграф 2
5б.  В член 6 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Компетентният орган не издава разрешение, когато има сериозни основания да счита, че стоките, посочени в списъка в приложение III, могат да бъдат използвани за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, включително наложено по съдебен ред телесно наказание, от правоприлагащ орган или физическо или юридическо лице в трета държава.
„2. Компетентният орган не издава разрешение, когато има сериозни основания да счита, че стоките, посочени в списъка в приложение III и приложение ІІІа, могат да бъдат използвани за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, включително наложено по съдебен ред телесно наказание, от правоприлагащ орган или физическо или юридическо лице в трета държава.
Компетентният орган взема под внимание:
Компетентният орган взема под внимание:
–  съществуващите присъди, издадени от международни съдилища,
–  съществуващите присъди, издадени от международни съдилища,
–  заключенията на компетентните институции на ООН, Съвета на Европа и ЕС, докладите на Европейския комитет за предотвратяване прилагането на изтезания и нечовешко или унизително отношение и наказание към Съвета на Европа, както и заключенията на специалния докладчик на ООН за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
–  заключенията на компетентните институции на ООН, Съвета на Европа и ЕС, докладите на Европейския комитет за предотвратяване прилагането на изтезания и нечовешко или унизително отношение и наказание към Съвета на Европа, както и заключенията на специалния докладчик на ООН за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
В допълнение може да бъде взета под внимание всяка друга релевантна информация, включително съществуващите присъди, издадени от националните съдилища, доклади или друга информация, подготвена от организации на гражданското общество, както и данни за наложени ограничения върху износа на стоки, посочени в списъка в приложения II и III, в държавата на направление.
В допълнение може да бъде взета под внимание всяка друга релевантна информация, включително съществуващите присъди, издадени от националните съдилища, доклади или друга информация, подготвена от организации на гражданското общество, както и данни за наложени ограничения върху износа на стоки, посочени в списъка в приложения II, III и IIIa, в държавата на направление.“
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 6 а (нов)
5в.  Добавя се следният член:
„Член 6a
Изискване за издаване на разрешение за транзит
1.  Изисква се разрешение за транзит на стоки, посочени в списъка в приложение ІІІ или ІІІа, ако икономическият оператор е бил информиран от компетентните органи на държавата членка, през която се извършва транзитът, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
2.  Ако икономическият оператор знае, че транзитно преминаващите стоки, посочени в списъка в приложение ІІІ или ІІІа, са предназначени, изцяло или частично, за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, той уведомява компетентните органи, които решават дали е целесъобразно въпросният транзит да подлежи на разрешение.
3.  Държава членка, която налага изискване за издаване на разрешение, в съответствие с параграфи 1 и 2, за транзита на изделие, което не е посочено в списъка в приложение ІІІ или IIIа, информира другите държави членки и Комисията.“
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 7 а – параграф 1
1.   Забранява се на брокери да предоставят на лице, образувание или орган в трета държава брокерски услуги по отношение на стоки, включени в приложение III, независимо от произхода на тези стоки, ако брокерът знае или има основания да подозира, че каквато и да е част от тези стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.
1.   Забранява се на брокери да предоставят на лице, образувание или орган в трета държава брокерски услуги по отношение на стоки, включени в приложение III и IIIa, независимо от произхода на тези стоки, ако брокерът знае или има основания да подозира, че каквато и да е част от тези стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 7 а – параграф 2
2.  Забранява се на доставчик на техническа помощ да предоставя на лице, образувание или орган в трета държава техническа помощ по отношение на стоки, включени в приложение III, независимо от произхода на тези стоки, ако доставчикът на техническа помощ знае или има основания да подозира, че някои или всички съответни стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.
2.  Забранява се на доставчик на техническа помощ да предоставя на лице, образувание или орган в трета държава техническа помощ по отношение на стоки, включени в приложения III и IIIa, независимо от произхода на тези стоки, ако доставчикът на техническа помощ знае или има основания да подозира, че някои или всички съответни стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза. Забранява се също на доставчик на техническа помощ да дава инструкции, съвети, обучение или да предава работни знания или умения, които биха могли да подпомогнат изпълнението на смъртни присъди, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 7 а а (нов)
6a.  Добавя се следният член:
„Член 7аа
Обмен на най-добри практики
Държавите членки се насърчават да популяризират най-добрите практики между доставчиците на техническа помощ с цел да се гарантира, че тази помощ има положителен принос за борбата с изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.“
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 7 в – параграф 3 – точка 3.3 (нова)
„3.3. Комисията, в сътрудничество с компетентните органи на държавите членки и, когато е целесъобразно, с трети държави, приема насоки за най-добри практики относно проверката на крайната употреба.“
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Глава III б (нова) – член 7 д (нов)
7a.  Добавя се следната глава:
„Глава ІІІ б
Неописани стоки
Член 7д
Всеобхватна клауза
1.  Изисква се разрешение за износ на изделия, които не са посочени в списъците на приложенията към настоящия регламент, ако износителят е бил информиран от компетентните органи на държавата членка, в която е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за прилагане на смъртно наказание или за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
2.  Ако износителят знае, че изделията, които предлага да бъдат изнесени, които не са посочени в списъка в приложение ІІ, ІІІ или ІІІа, са предназначени, изцяло или частично, за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, той уведомява компетентните органи на държавата членка, в която е установен, които решават дали е целесъобразно въпросният износ да подлежи на разрешение.
3.  Държава членка, която налага изискване за издаване на разрешение, в съответствие с параграфи 1 и 2, за износа на изделие, което не е посочено в списъка в приложение ІІ, ІІІ или IIIа, незабавно информира другите държави членки и Комисията за това и посочва точните причини за налагането на изискване за издаване на разрешение. Държавите членки също незабавно информират Комисията относно внесени промени в мерките, приети по силата на параграф 1 и 2.
4.  Другите държави членки разглеждат надлежно такава информация и уведомяват своите митнически органи и други съответни национални органи, които имат отношение към въпроса.
5.  Когато наложителни причини за спешност налагат това, Комисията приема делегирани актове, с които добавя изделия от параграфи 1 и 2 към приложение ІІ, приложение ІІІ или приложение ІІІа. За делегираните актове, приети съгласно настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 15б.
6.  Лекарствените продукти, съгласно определението в Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета, не попадат в обхвата на настоящия член.
_________________________
Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).“
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 8 – параграф 6
6.  Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 5 в случаите, в които лекарствени продукти се изнасят от производителя за дистрибутор, производителят предоставя информация за договорените условия и предприетите мерки за предотвратяване на използването на тези продукти с цел прилагане на смъртно наказание, информация за държавата на местоназначение и ако е налична, информация за крайната употреба и крайните потребители на стоките.
6.  Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 5 в случаите, в които лекарствени продукти се изнасят от производителя за дистрибутор, производителят предоставя информация за договорените условия и предприетите мерки за предотвратяване на използването на тези продукти с цел прилагане на смъртно наказание, информация за държавата на местоназначение и ако е налична, информация за крайната употреба и крайните потребители на стоките. Тази информация е достъпна при поискване за съответния независим надзорен орган, например национален превантивен механизъм, създаден по реда на факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или национална институция по правата на човека в държава членка.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 10 – параграф 2
8a.  В член 10 параграф 2 се заменя със следното:
„2. Ако бъде подадена митническа декларация за стоки, посочени в списъците в приложения II или III, и се потвърди, че не е издадено разрешение за предвидения износ или внос съгласно разпоредбите на настоящия регламент, митническите органи задържат обявените стоки и привличат вниманието върху възможността да се подаде заявление за получаване на разрешение съгласно настоящия регламент. В случай че не бъде подадено заявление за издаване на разрешение в рамките на шест месеца след задържането на стоките или ако компетентният орган откаже да издаде такова разрешение, митническите власти се разпореждат със задържаните стоки в съответствие с действащите разпоредби на местното законодателство.“
„2. Ако бъде подадена митническа декларация за стоки, посочени в списъците в приложение II, III или IIIa, и се потвърди, че не е издадено разрешение за предвидения износ или внос съгласно разпоредбите на настоящия регламент, митническите органи задържат обявените стоки и привличат вниманието върху възможността да се подаде заявление за получаване на разрешение съгласно настоящия регламент. В случай че не бъде подадено заявление за издаване на разрешение в рамките на шест месеца след задържането на стоките или ако компетентният орган откаже да издаде такова разрешение, митническите власти се разпореждат със задържаните стоки в съответствие с действащите разпоредби на местното законодателство.“
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 12 a – параграф 2
2.   Ако прецени, че в искането не са разгледани една или повече важни точки, или че е необходима допълнителна информация за една или повече важни точки, в рамките на три месеца Комисията може да поиска от държавата членка, отправила искането, да предостави допълнителна информация. Тя съобщава точките, по които трябва да бъде предоставена допълнителна информация.
2.   При получаване на искането, посочено в параграф 1, Комисията незабавно информира всички държави членки и разпространява информацията, получена от подалата искането държава членка. Докато Комисията вземе окончателно решение, държавите членки могат незабавно да прекратят трансфера на стоките, съдържащи се в искането. Ако прецени, че в искането не са разгледани една или повече важни точки, или че е необходима допълнителна информация за една или повече важни точки, в рамките на три месеца Комисията може да поиска от държавата членка, отправила искането, да предостави допълнителна информация. Тя съобщава точките, по които трябва да бъде предоставена допълнителна информация.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 12 a – параграф 3
3.  Ако счита, че не е необходимо да се изиска допълнителна информация или, когато е приложимо, при получаване на допълнителната информация, която е поискала, в срок от шест месеца Комисията започва процедура за приемането на поисканото изменение или информира държавите членки, отправили искането, относно основанията да не започне тази процедура.
3.  Ако счита, че не е необходимо да се изиска допълнителна информация или, когато е приложимо, при получаване на допълнителната информация, която е поискала, в срок от три месеца Комисията започва процедура за приемането на поисканото изменение или информира държавите членки, отправили искането, относно основанията да не започне тази процедура.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – точка 12 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 13 – параграф 1
12a.  В член 13 параграф 1 се заменя със следното:
1.   Без да се нарушават разпоредбите на член 11, Комисията и държавите-членки взаимно при запитване се информират за мерките, които са предприети в изпълнение на настоящия регламент, и си предоставят една на друга цялата релевантна информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информацията за издадените и отказаните разрешения.
1. Без да се нарушават разпоредбите на член 11, всяка държава членка информира Комисията за мерките, които са предприети в изпълнение на настоящия регламент, и предоставя цялата релевантна информация, с която разполага във връзка с настоящия регламент, по-специално информацията за издадените и отказаните разрешения, както и във връзка с мерките, предприети съгласно клаузата относно предвидената крайна употреба. Комисията препраща информацията до останалите държави членки.“
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – точка 12 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 13 - параграф 3 а (нов)
12б.  В член 13 се добавя следният параграф:
„3a. Комисията изготвя годишен доклад, съставен от годишните доклади за дейността, посочени в параграф 3. Докладът се оповестява публично.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 15 а
Член 15a
заличава се
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от …. г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 15 в (нов)
15a.  Добавя се следният член:
„Член 15в
Координационна група за борба с изтезанията
1.  Създава се координационна група за борба с изтезанията под председателството на представител на Комисията. Всяка държава членка назначава свой представител в тази група. Координационната група проучва всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, които могат да бъдат повдигнати или от председателя, или от представител на държава членка.
2.  Координационната група, в сътрудничество с Комисията, предприема подходящи мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи, по-конкретно за да се отстрани рискът от евентуални различия при прилагането на контрола върху износа на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, което би могло да доведе до отклоняване на търговията.
3.  Председателят на координационната група за борба с изтезанията се консултира, когато сметне за необходимо, с износители, брокери и други заинтересовани лица, включително от всички части на гражданското общество, със съответния експертен опит по въпроси, които засягат настоящият регламент.
4.  Комисията представя на Европейския парламент годишен доклад в писмена форма относно работата, проверките и консултациите на координационната група за борба с изтезанията, който подлежи на разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.“
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 15 г (нов)
15б.  Добавя се следният член:
„Член 15г
1.  До...* и на всеки три години след това Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета обстоен доклад за прилагането и оценката на въздействието, който може да включва предложения за изменение. Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация, необходима за изготвянето на доклада.
2.  Специални раздели от доклада разглеждат:
а)  координационната група за борба с изтезанията и нейната работа, проверки и консултации. Информацията, която Комисията предоставя относно извършените проверки и консултации на координационната група, се третира като поверителна съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Във всеки случай информацията се счита за поверителна, ако нейното разкриване е вероятно да има значителни неблагоприятни последици за този, който я е предоставил или е източник на такава информация;
б)  информация относно националните лицензионни решения на държавите членки, докладването пред Комисията от държавите членки, механизмите за уведомяване и консултации между държавите членки, обнародването и изпълнението;
в)  подробна информация относно естеството и ефекта на мерките, предприети от държавите членки съгласно член 17, включително функционирането на наказателните режими, въведени от държавите членки, и оценка на това дали такива режими са ефективни, пропорционални и възпиращи.
______________
Три години след влизането в сила на настоящия регламент.“
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Член 17 – параграф 2 а (нов)
15в.  В член 17 се добавя следният параграф:
„2а. Комисията преценява дали установените от държавите членки правила за налагане на санкции са със сходно естество и въздействие.“
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 – буква -а) (нова)
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение ІІІ - колона 2 - точки 1 и 2
-a) В приложение ІІІ, колона 2, точки 1 и 2 се заменят със следното:
1.  Стоки, предназначени за задържане на хора, както следва:
„1. Стоки, предназначени за задържане на хора, както следва:
1.1.  Букаи и вериги
1.1.  Букаи и вериги
Бележка:
Бележка:
1.  Букаите са окови, състоящи се от две белезници или халки, снабдени с механизъм за заключване и свързваща ги верига или пръчка.
1.  Букаите са окови, състоящи се от две белезници или халки, снабдени с механизъм за заключване и свързваща ги верига или пръчка.
2.  Тази точка не се прилага за оковите за краката и веригите, забранени с точка 2.3 от приложение II
2.  Тази точка не се прилага за оковите за краката и веригите, забранени с точка 2.3 от приложение II
3.  Тази точка не се прилага за „обикновените белезници“. Обикновените белезници са белезници, които изпълняват всички от следните условия:
3.  Тази точка не се прилага за „обикновените белезници“. Обикновените белезници са белезници, които изпълняват всички от следните условия:
—  общият им размер, включително веригата, измерен от външния ръб на едната халка до външния ръб на другата халка, е между 150 и 280 mm, когато и двете са заключени;
—  общият им размер, включително веригата, измерен от външния ръб на едната халка до външния ръб на другата халка, е между 150 и 280 mm, когато и двете са заключени;
—  вътрешната обиколка на всяка халка е максимум 165 mm, когато задържащият механизъм е включен на последния зъб, влизащ в заключващия механизъм;
—  вътрешната обиколка на всяка халка е максимум 165 mm, когато задържащият механизъм е включен на последния зъб, влизащ в заключващия механизъм;
—  вътрешната обиколка на всяка халка е минимум 200 mm, когато задържащият механизъм е включен на първия зъб, влизащ в заключващия механизъм; и
—  вътрешната обиколка на всяка халка е минимум 200 mm, когато задържащият механизъм е включен на първия зъб, влизащ в заключващия механизъм; и
—  халките не са били модифицирани, за да причиняват физическа болка или страдания.
—  халките не са били модифицирани, за да причиняват физическа болка или страдания.
1.2.  Отделни белезници или халки, които са снабдени с механизъм за заключване и имат вътрешна обиколка, надвишаваща 165 mm, когато задържащият механизъм е включен на последния зъб, влизащ в заключващия механизъм
1.2.  Отделни белезници или халки, които са снабдени с механизъм за заключване и имат вътрешна обиколка, надвишаваща 165 mm, когато задържащият механизъм е включен на последния зъб, влизащ в заключващия механизъм
Забележка:
Тази точка включва оковите за врат и други отделни белезници или халки, снабдени с механизъм за заключване, които са вързани към обикновени белезници с помощта на верига
Забележка:
Тази точка включва оковите за врат и други отделни белезници или халки, снабдени с механизъм за заключване, които са вързани към обикновени белезници с помощта на верига
1.3.  Качулки против плюене: качулки, включително качулки от мрежа, включващи покритие за устата, което не позволява плюене
1.3.  Качулки против плюене: качулки, включително качулки от мрежа, включващи покритие за устата, което не позволява плюене
Забележка: Тази точка включва качулките против плюене, които са вързани към обикновени белезници с помощта на верига
Забележка: Тази точка включва качулките против плюене, които са вързани към обикновени белезници с помощта на верига
1.3.a Столове, плоскости и легла с ремъци
2.  Оръжия и устройства, предназначени за контрол на безредици или за самозащита, както следва:
2.  Оръжия и устройства, предназначени за контрол на безредици или за самозащита, както следва:
2.1.  Преносими устройства с електрически разряд, които могат да се използват само срещу едно лице при всяко пускане на електрически шок, включително, но не само електрошокови палки, електрошокови щитове, зашеметяващи оръжия и оръжия с електрошокови стрели
2.1.  Преносими устройства с електрически разряд, които могат да се използват само срещу едно лице при всяко пускане на електрически шок, включително, но не само електрошокови палки, електрошокови щитове, зашеметяващи оръжия и оръжия с електрошокови стрели
Забележки:
Забележки:
1.  Тази точка не се прилага за електрошоковите колани и другите устройства в обхвата на точка 2.1 от приложение II
1.  Тази точка не се прилага за електрошоковите колани и другите устройства в обхвата на точка 2.1 от приложение II
2.  Тази точка не се прилага за индивидуални електронни шокови устройства, когато техният потребител носи тези устройства със себе си за собствена защита
2.  Тази точка не се прилага за индивидуални електронни шокови устройства, когато техният потребител носи тези устройства със себе си за собствена защита
2.2.  Комплекти, съдържащи всички съществени компоненти за сглобяване на преносими оръжия с електрически разряд, които се контролират по точка 2.1.
2.2.  Комплекти, съдържащи всички съществени компоненти за сглобяване на преносими оръжия с електрически разряд, които се контролират по точка 2.1.
Забележка:
Забележка:
За съществени компоненти се считат следните стоки:
За съществени компоненти се считат следните стоки:
—  устройството за произвеждане на електрически шок,
—  устройството за произвеждане на електрически шок,
—  превключвателят, независимо от това дали се намира на дистанционно управление, и
—  превключвателят, независимо от това дали се намира на дистанционно управление, и
—  електродите или, когато е приложимо, жиците, през които се пуска електрическият шок
—  електродите или, когато е приложимо, жиците, през които се пуска електрическият шок
2.3.  Фиксирани или сглобяеми оръжия с електрически разряд, които имат голям обхват и могат да насочват електрически шокове срещу много лица
2.3.  Фиксирани или сглобяеми оръжия с електрически разряд, които имат голям обхват и могат да насочват електрически шокове срещу много лица
2.3.а Звукови устройства за контрол на тълпи/безредици
2.3.б Оръжия с милиметрови вълни“
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2
Считано от 1 януари 2015 г. се прилагат точка 6 от член 1 и частта от точка 7 от член 1, с която се вмъква член 7г.
Считано от 1 февруари 2016 г. се прилагат точка 6 от член 1 и частта от точка 7 от член 1, с която се вмъква член 7г.
Изменение 33
Предложение за регламент
Приложение II – част 2
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение III б
Бенин
заличава се
Изменение 34
Предложение за регламент
Приложение II - част 2
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение III б
Габон
Изменение 35
Предложение за регламент
Приложение II – част 2
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение III б
Либерия
заличава се
Изменение 36
Предложение за регламент
Приложение II – част 2
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение III б
Мадагаскар
заличава се
Изменение 37
Предложение за регламент
Приложение II – част 2
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение III б
Монголия
заличава се
Изменение 38
Предложение за регламент
Приложение II – част 2
Регламент (ЕО) № 1236/2005
Приложение III б
Сао Томе и Принсипи
заличава се

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0267/2015).

Правна информация - Политика за поверителност