Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0005(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0267/2015

Předložené texty :

A8-0267/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Vysvětlení hlasování
PV 04/10/2016 - 7.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Přijaté texty
PDF 615kWORD 218k
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk
Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné zacházení nebo trestání ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 27. října 2015 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Udělení souhrnného povolení by bylo vhodné i v případech, kdy výrobce potřebuje vyvézt léčivé přípravky, na které se vztahuje kontrola podle nařízení (ES) č. 1236/2005, distributorovi do země, která nezrušila trest smrti, za předpokladu, že vývozce a distributor uzavřeli právně závaznou dohodu, podle níž musí distributor použít vhodný soubor opatření k zajištění toho, aby dané léčivé přípravky nebyly použity pro výkon trestu smrti.
(8)  Udělení souhrnného povolení by bylo vhodné i v případech, kdy výrobce potřebuje vyvézt léčivé přípravky, na které se vztahuje kontrola podle nařízení (ES) č. 1236/2005, distributorovi do země, která nezrušila trest smrti, za předpokladu, že vývozce a distributor uzavřeli právně závaznou dohodu, podle níž musí distributor použít vhodný soubor opatření k zajištění toho, aby dané léčivé přípravky nebyly použity k výkonu trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Je nezbytné zakázat zprostředkovatelům v Unii poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím, jehož vývoz a dovoz je zakázán, protože takové zboží nemá jiné praktické využití než pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Zákaz poskytování takových služeb poslouží k ochraně veřejné mravnosti.
(12)  Je nezbytné zakázat zprostředkovatelům v Unii poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím, jehož vývoz a dovoz je zakázán, protože takové zboží nemá jiné praktické využití než pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Zákaz poskytování takových služeb poslouží k ochraně veřejné mravnosti a k dodržování zásad lidské důstojnosti, které jsou základem evropských hodnot, jež jsou součástí Smlouvy o Evropské unii a Listiny základních práv Evropské unie.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)  Je nutné zavést ustanovení o zboží určenému ke zvláštnímu použití, aby členské státy mohly přerušit nebo pozastavit přepravu zboží souvisejícího s bezpečností, jež není uvedeno v příloze II a III a jež zjevně neslouží k žádnému jinému praktickému účelu než k výkonu trestu smrti, k mučení nebo jinému krutému, ponižujícímu či nelidskému zacházení nebo u nějž se lze oprávněně domnívat, že jeho přeprava by vedla k usnadnění nebo výkonu trestu smrti a k mučení či k jinému krutému, ponižujícímu nebo nelidskému zacházení či trestání. Pravomoc udělená na základě ustanovení o zboží určenému ke zvláštnímu použití by se neměla vztahovat na lékařské prostředky, které by mohly být použity pro účely výkonu trestu smrti.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 1. – bod 2 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 2 – písm. f
aa)  Písmeno f) se nahrazuje tímto:
f)  „technickou pomocí“ technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, zkoušek, údržby, nebo jakékoli jiné technické služby a může mít například podobu pokynů, rad, školení, předávání pracovních vědomostí či dovedností nebo poradenských služeb. Technická pomoc zahrnuje i verbální formu pomoci a pomoc poskytovanou elektronickými prostředky;
„f) „technickou pomocí“ technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, zkoušek, údržby, montáže, používání, postupů nebo jakékoli jiné technické služby a může mít například podobu pokynů, rad, školení, předávání pracovních vědomostí či dovedností nebo poradenských služeb. Technická pomoc zahrnuje i verbální formu pomoci a pomoc poskytovanou elektronickými prostředky;“
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 2 – písm. k – pododstavec 2
Pro účely tohoto nařízení je této definice vyloučeno pouhé poskytování doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění, zajištění nebo obecně propagace a podpora;
Pro účely tohoto nařízení je do této definice zahrnuto poskytování doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění nebo zajištění nebo obecně propagace a podpora, a to i ty, které jsou poskytovány přes Internet;
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 2 – písm. l
l)  „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, které poskytují služby uvedené pod písmenem k) z Unie na území třetí země;
l)  „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, nebo státní příslušník členského státu Unie, nebo dceřiná společnost právnické osoby či partnerství, které poskytují služby uvedené pod písmenem k);
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 2 – písm. m
m)  „poskytovatelem technické pomoci“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, které poskytují technickou pomoc vymezenou pod písmenem f) z Unie na území třetí země;
m)  „poskytovatelem technické pomoci“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, které poskytují technickou pomoc vymezenou pod písmenem f);
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 2 – písm. n
n)  „vývozcem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství, jejichž jménem je podáváno vývozní prohlášení, totiž osoba, která je v okamžiku přijetí prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem v příslušné třetí zemi a která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie. Nebyla-li uzavřena smlouva o vývozu nebo nejedná-li tato osoba svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, která má nezbytné oprávnění rozhodnout o odeslání zboží mimo celní území Unie. Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím osoba usazená mimo Unii, považuje se vývozce za smluvní stranu usazenou v Unii;
n)  „vývozcem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství, jejichž jménem je podáváno vývozní prohlášení, totiž osoba, která je v okamžiku přijetí prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem v příslušné třetí zemi a která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie. Nebyla-li uzavřena smlouva o vývozu nebo nejedná-li tato osoba svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, která má nezbytné oprávnění rozhodnout o odeslání zboží mimo celní území Unie. Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím osoba usazená mimo Unii, považuje se vývozce za smluvní stranu se sídlem v Unii nebo v ní usazenou;
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 2 – písm. r a (nové)
ra)  „tranzitem“ doprava zboží, které není zbožím pocházejícím z Unie a které je uvedeno v přílohách, vstupující na celní území Unie a pohybující se po tomto území, přičemž jeho místo určení se nachází mimo území Unie.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 4 b (nový)
3a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 4b
Zákaz tranzitu
1.  Veškerý tranzit zboží uvedeného v příloze II je zakázán, a to bez ohledu na jeho původ.
2.  Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán povolit tranzit zboží uvedeného v příloze II, pokud se prokáže, že se toto zboží v zemi, do které má být vyvezeno, použije z důvodu svého historického významu výhradně pro účely veřejného vystavení v muzeu.“
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 4 c (nový)
3b)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 4c
Zákaz komercializace a propagace
Internetová i jiná komercializace a propagace zboží uvedeného v příloze II v rámci Unie ze strany jakékoli fyzické nebo právnické osoby či partnerství za účelem jeho přepravy je zakázána.“
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 6 – odst. 1
1.  Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze IIIa přijímají příslušné orgány na základě individuálního posouzení, přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti, zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v podstatě stejného vývozu, a se zřetelem na zamýšlené konečné použití a nebezpečí zneužití.
1.  Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro zboží uvedené v přílohách III a IIIa přijímají příslušné orgány na základě individuálního posouzení, přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti, zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v podstatě stejného vývozu, a se zřetelem na zamýšlené konečné použití a nebezpečí zneužití.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)
5a)  V článku 6 se vkládá nový odstavec, který zní:
„1a. S přihlédnutím ke všem relevantním důkazům zajistí příslušný orgán spolu s členskými státy, aby všechny společnosti, které propagují bezpečnostní zařízení, a ty, které organizují veletrhy a jiné akce, kde se toto zařízení propaguje, si byly vědomy toho, že toto zařízení se může používat k mučení a k jinému krutému, ponižujícímu a nelidskému zacházení nebo trestání a že jeho komercializace může být zakázána a povolení vztahující se na toto zařízení mohou být odňata.“
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 6 – odst. 2
5b)  V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Příslušný orgán neudělí povolení, pokud jsou oprávněné důvody se domnívat, že by zboží uvedené v příloze III mohlo být použito k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávanému donucovacím orgánem nebo kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobou ve třetí zemi.
„2. Příslušný orgán neudělí povolení, pokud jsou oprávněné důvody se domnívat, že by zboží uvedené v přílohách III a IIIa mohlo být použito k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávanému donucovacím orgánem nebo kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobou ve třetí zemi.“
Příslušný orgán přihlíží:
Příslušný orgán přihlíží:
–  k dostupným rozsudkům mezinárodních soudů,
–  k dostupným rozsudkům mezinárodních soudů,
–  ke zjištění příslušných orgánů OSN, Rady Evropy a Evropské unie a ke zprávám Evropského výboru Rady Evropy pro zabránění mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání a zprávám zvláštního zpravodaje OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.
–  ke zjištění příslušných orgánů OSN, Rady Evropy a Evropské unie a ke zprávám Evropského výboru Rady Evropy pro zabránění mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání a zprávám zvláštního zpravodaje OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.
Je možné zohlednit i další důležité informace, včetně dostupných vnitrostátních rozsudků, zpráv nebo jiných informací vypracovaných organizacemi občanské společnosti a informací o omezeních vývozu zboží uvedeného v příloze II a III a uplatňovaných zemí určení.
Je možné zohlednit i další důležité informace, včetně dostupných vnitrostátních rozsudků, zpráv nebo jiných informací vypracovaných organizacemi občanské společnosti a informací o omezeních vývozu zboží uvedeného v přílohách II, III a IIIa uplatňovaných zemí určení.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 6 a (nový)
5c)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 6a
Požadavek tranzitního povolení
1.  K tranzitu zboží uvedeného v přílohách III nebo IIIa je třeba povolení, pokud byl hospodářský subjekt informován příslušnými orgány členského státu, přes které k tranzitu dochází, o tom, že příslušné zboží je nebo může být vcelku nebo zčásti určeno k výkonu trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
2.  Pokud si je hospodářský subjekt vědom toho, že zboží nacházející se v režimu tranzitu uvedené v přílohách III nebo IIIa je vcelku nebo zčásti určeno k výkonu trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, uvědomí o tom příslušné orgány, které rozhodnou, zda by bylo účelné vyžadovat k tranzitu daného zboží povolení.
3.  Členský stát, který podle odstavců 1 a 2 požaduje povolení pro tranzit zboží, jež není uvedeno v přílohách III nebo IIIa, o tom informuje ostatní členské státy a Komisi.“
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 7 a – odst. 1
1.  Zprostředkovateli je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho původ, pokud zprostředkovatel ví anebo má důvody se domnívat, že jakákoli část zásilky tohoto zboží je nebo by mohla být určena k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie.
1.  Zprostředkovateli je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v přílohách III a IIIa, bez ohledu na jeho původ, pokud zprostředkovatel ví anebo má důvody se domnívat, že jakákoli část zásilky tohoto zboží je nebo by mohla být určena k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 7 a – odst. 2
2.  Poskytovateli technické pomoci je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho původ, pokud poskytovatel takové pomoci ví anebo má důvody se domnívat, že některé nebo veškeré příslušné zboží je nebo by mohlo být určeno k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie.
2.  Poskytovateli technické pomoci je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v přílohách III a IIIa, bez ohledu na jeho původ, pokud poskytovatel takové pomoci ví anebo má důvody se domnívat, že některé nebo veškeré příslušné zboží je nebo by mohlo být určeno k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie. Poskytovateli technické pomoci je rovněž zakázáno vydávat pokyny, poskytovat rady a školení a předávat pracovní vědomosti či dovednosti, které by mohly být nápomocny při výkonu trestu smrti, mučení nebo při jiném krutém, nelidském či ponižujícím zacházení nebo trestání.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 7 a a (nový)
6a.  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 7aa
Výměna osvědčených postupů
Členské státy jsou vybízeny k tomu, aby podporovaly používání osvědčených postupů mezi poskytovateli technické pomoci, aby bylo zajištěno, že tato pomoc účinně napomáhá boji proti mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení či trestání.“
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 7 c – odst. 3 – bod 3.3 (nový)
„3.3. Komise ve spolupráci s příslušnými orgány členských států a třetích zemí v případě nutnosti schválí pokyny s ohledem na osvědčené postupy týkající se ověřování konečného použití daného zboží.“
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Kapitola III b (nová) – čl. 7 e (nový)
7a)  Vkládá se nová kapitola, která zní:
„Kapitola III b
Zboží neuvedené na seznamu
Článek 7e
Souhrnné ustanovení
1.  K vývozu zboží neuvedeného v přílohách tohoto nařízení je třeba povolení, pokud byl hospodářský subjekt informován příslušnými orgány členského státu, v němž je usazen, o tom, že příslušné zboží je nebo může být vcelku nebo zčásti určeno k provedení trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.
2.  Pokud si je hospodářský subjekt vědom toho, že zboží, které nabízí k vývozu a které není uvedeno v přílohách II, III nebo IIIa, je vcelku nebo zčásti určeno k výkonu trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, uvědomí o tom příslušné orgány členského státu, v němž je usazen, které rozhodnou o tom, zda by bylo účelné vyžadovat k vývozu daného zboží povolení.
3.  Členský stát, který podle odstavců 1 a 2 požaduje povolení pro vývoz zboží, jež není uvedeno v přílohách II, III nebo IIIa, o tom neprodleně informuje ostatní členské státy a Komisi a uvede přesné důvody, které jej vedou k uložení povinnosti mít povolení. Členské státy rovněž neprodleně informují Komisi o jakýchkoli změnách opatření přijatých podle odstavců 1 a 2.
4.  Ostatní členské státy tuto informaci náležitě zváží a uvědomí o ní svou celní správu a ostatní příslušné vnitrostátní orgány.
5.  V závažných naléhavých případech přijme Komise akty v přenesené pravomoci, přičemž do příloh II, III nebo IIIa zařadí zboží uvedené v odstavcích 1 a 2. Na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce se vztahuje postup uvedený v článku 15b.
6.  Do oblasti působnosti tohoto článku nespadají léčivé přípravky ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES1a.
_________________________
1a.   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 8 – odst. 6
6.  Odchylně od odstavce 5, pokud léčivé přípravky mají být vyvezeny výrobcem pro distributora, musí výrobce poskytnout informace o dohodách a opatřeních přijatých proto, aby se zabránilo použití těchto přípravků pro výkon trestu smrti, informace o zemi určení a, jsou-li k dispozici, informace o konečném použití a koncových uživatelích daného zboží.
6.  Odchylně od odstavce 5, pokud léčivé přípravky mají být vyvezeny výrobcem pro distributora, musí výrobce poskytnout informace o dohodách a opatřeních přijatých proto, aby se zabránilo použití těchto přípravků pro výkon trestu smrti, informace o zemi určení a, jsou-li k dispozici, informace o konečném použití a koncových uživatelích daného zboží. Tyto informace musí být poskytnuty na vyžádání příslušnému nezávislému orgánu dohledu, jako je například vnitrostátní mechanismus pro předcházení mučení vytvořený na základě Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, nebo vnitrostátní lidskoprávní organizace v daném členském státě.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 10 – odst. 2
8a)  V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Je-li na zboží uvedené v příloze II, III nebo III učiněno celní prohlášení a potvrdí-li se, že pro zamýšlený vývoz nebo dovoz nebylo vydáno povolení podle tohoto nařízení, zadrží celní orgány deklarované zboží a upozorní na možnost požádat o povolení podle tohoto nařízení. Jestliže žádost o povolení není podána do šesti měsíců po zadržení nebo jestliže příslušný orgán tuto žádost zamítne, celní orgány se zadrženým zbožím naloží v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.
„2. Je-li na zboží uvedené v přílohách II, III nebo IIIa učiněno celní prohlášení a potvrdí-li se, že pro zamýšlený vývoz nebo dovoz nebylo vydáno povolení podle tohoto nařízení, zadrží celní orgány deklarované zboží a upozorní na možnost požádat o povolení podle tohoto nařízení. Jestliže žádost o povolení není podána do šesti měsíců po zadržení nebo jestliže příslušný orgán tuto žádost zamítne, celní orgány se zadrženým zbožím naloží v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.“
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 12 a – odst. 2
2.  Komise může ve lhůtě tří měsíců požádat žádající členský stát o poskytnutí doplňujících informací, bude-li se domnívat, že žádost neobsahuje jeden či více významných bodů nebo že nezbytně potřebuje další informace o jednom nebo více významných bodech. Sdělí body, k nimž je třeba poskytnout doplňující informace.
2.  Po obdržení žádosti uvedené v odstavci 1 Komise okamžitě informuje všechny členské státy a předá jim informace, které získala od žádajícího členského státu. Do doby, než Komise vydá konečné rozhodnutí, mohou členské státy okamžitě pozastavit přepravu zboží uvedeného v žádosti. Komise může ve lhůtě tří měsíců požádat žádající členský stát o poskytnutí doplňujících informací, bude-li se domnívat, že žádost neobsahuje jeden či více významných bodů nebo že nezbytně potřebuje další informace o jednom nebo více významných bodech. Sdělí body, k nimž je třeba poskytnout doplňující informace.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 12 a – odst. 3
3.  Bude-li se domnívat, že není nutné požadovat doplňující informace, případně po obdržení požadovaných doplňujících informací, Komise do šesti měsíců zahájí postup pro přijetí požadované změny nebo uvědomí žádající členské státy o důvodech, proč tak neučiní.“
3.  Bude-li se domnívat, že není nutné požadovat doplňující informace, případně po obdržení požadovaných doplňujících informací, Komise do tří měsíců zahájí postup pro přijetí požadované změny nebo uvědomí žádající členské státy o důvodech, proč tak neučiní.“
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 13 – odst. 1
12a)  V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
1.  Aniž je dotčen článek 11, informují se Komise a členské státy na požádání navzájem o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a poskytují si navzájem veškeré důležité informace, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, zejména informace o udělených a odmítnutých povoleních.
„1. Aniž je dotčen článek 11, informuje každý členský stát Komisi o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a poskytne jí veškeré důležité informace, které v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, zejména informace o udělených a odmítnutých povoleních, jakož i informace týkající se opatření přijatých na základě ustanovení o zboží určenému ke zvláštnímu použití. Komise tyto informace předá ostatním členským státům.“
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Bod 13 – odst. 3 a (nový)
12b)  V článku 13 se vkládá nový odstavec, který zní:
„3a. Komise vypracuje výroční zprávu sestavenou z výročních zpráv o činnosti uvedených v odstavci 3. Tato zpráva se zpřístupní veřejnosti.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 15 a
Článek 15a
vypouští se
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Přenesení pravomoci uvedené v článku 12 je svěřeno Komisi na dobu pěti let od… Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevznesou proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před uplynutím každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Přijetí právního aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Právní akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12 vstoupí v platnost pouze, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevznesou. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 15 c (nový)
15a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 15c
Koordinační skupina proti mučení
1.  Zřizuje se koordinační skupina proti mučení, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny jednoho zástupce. Tato skupina posuzuje veškeré otázky týkající se uplatňování tohoto nařízení, které může vznést buď předseda, nebo zástupce některého členského státu.
2.  Koordinační skupina ve spolupráci s Komisí přijímá odpovídající opatření k navázání přímé spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, zejména za účelem snížení rizika, kdy by případné rozdílnosti při uplatňování kontrol vývozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, mohly vést k odklonu obchodu.
3.  Kdykoli to předseda koordinační skupiny proti mučení považuje za nutné, vede konzultace s vývozci, zprostředkovateli a ostatními příslušnými zúčastněnými stranami, včetně všech stran občanské společnosti, které mají relevantní zkušenosti z oblasti působnosti tohoto nařízení.
4.  Komise předkládá Evropskému parlamentu písemnou výroční zprávu o činnosti, šetřeních a konzultacích koordinační skupiny proti mučení, na kterou se vztahuje článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.“
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Článek 15 d (nový)
15b)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 15d
1.  Do ...* a poté každé tři roky Komise přezkoumá uplatňování tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o jeho uplatňování a o hodnocení jeho dopadu, která může obsahovat návrhy na jeho změnu. Členské státy poskytnou Komisi veškeré příslušné informace nutné k vypracování této zprávy.
2.  Zvláštní oddíly zprávy pojednávají o:
a)  koordinační skupině proti mučení a její činnosti, šetřeních a konzultacích. Informace, které Komise poskytuje o šetřeních a konzultacích koordinační skupiny proti mučení, se považují ve smyslu článku 4 nařízení (ES) č. 1049/2001 za důvěrné. Informace se v každém případě považuje za důvěrnou, pokud by její zpřístupnění mohlo mít závažný nepříznivý vliv na toho, kdo ji poskytl nebo je jejím zdrojem;
b)  informacích o rozhodnutích členských států o licencích, zprávách členských států podávaných Komisi, mechanismech pro oznamování a konzultace mezi členskými státy a vyhlašování a vymáhání;
c)  souhrnných informacích o povaze a účincích opatření přijatých členskými státy podle článku 17, včetně používání sankčních režimů zavedených v členských státech a posouzení skutečnosti, zda jsou takové režimy účinné, přiměřené a odrazující.
______________
* Tři roky po vstupu tohoto nařízení
v platnost.“
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)
15c)  V článku 17 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„2 a. Komise posoudí, zda pravidla týkající se sankcí stanovená členskými státy, mají podobnou povahu a podobný účinek.“
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15 – písm. -a) (nové)
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III – sloupec 2 – body 1 a 2
-a) V příloze III druhém sloupci se body 1 a 2 nahrazují tímto:
1.  Zboží určené k zadržování lidí:
„1. Zboží určené k zadržování lidí:
1.1.  Pouta a spojené řetězy.
1.1.  Pouta a spojené řetězy.
Pozn.:
Pozn.:
1.  Pouta jsou prostředky pro omezování pohybu vybavené zamykacím mechanismem sestávající ze dvou manžet nebo náramků spojených řetízkem nebo tyčkou.
1.  Pouta jsou prostředky pro omezování pohybu vybavené zamykacím mechanismem sestávající ze dvou manžet nebo náramků spojených řetízkem nebo tyčkou.
2.  Tato položka nezahrnuje okovy na nohy a spojené řetězy, které jsou zakázány podle bodu 2.3 přílohy II.
2.  Tato položka nezahrnuje okovy na nohy a spojené řetězy, které jsou zakázány podle bodu 2.3 přílohy II.
3.  Tato položka nezahrnuje „běžná pouta“. Běžnými pouty se rozumějí pouta, která splňují všechny tyto podmínky:
3.  Tato položka nezahrnuje „běžná pouta“. Běžnými pouty se rozumějí pouta, která splňují všechny tyto podmínky:
—  jejich celkový rozměr včetně řetězu, měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k vnějšímu okraji druhého pouta, je mezi 150 a 280 mm při uzamčených manžetách,
—  jejich celkový rozměr včetně řetězu, měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k vnějšímu okraji druhého pouta, je mezi 150 a 280 mm při uzamčených manžetách,
—  vnitřní obvod každé manžety je maximálně 165 mm při západce zapadlé do posledního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu,
—  vnitřní obvod každé manžety je maximálně 165 mm při západce zapadlé do posledního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu,
—  vnitřní obvod každé manžety je minimálně 200 mm při západce zapadlé do prvního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu a dále
—  vnitřní obvod každé manžety je minimálně 200 mm při západce zapadlé do prvního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu a dále
—  manžety nebyly upraveny tak, aby způsobovaly fyzickou bolest nebo utrpení.
—  manžety nebyly upraveny tak, aby způsobovaly fyzickou bolest nebo utrpení.
1.2.  Jednotlivé manžety či náramky vybavené zamykacím mechanismem s vnitřním obvodem nad 165 mm při západce zapadlé do posledního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu
1.2.  Jednotlivé manžety či náramky vybavené zamykacím mechanismem s vnitřním obvodem nad 165 mm při západce zapadlé do posledního zářezu vstupujícího do zamykacího mechanismu
Pozn.:
Pozn.:
Tato položka zahrnuje obojky a další jednotlivé manžety či náramky vybavené zamykacím mechanismem a spojené řetězem s běžnými pouty na rukou.
Tato položka zahrnuje obojky a další jednotlivé manžety či náramky vybavené zamykacím mechanismem a spojené řetězem s běžnými pouty na rukou.
1.3.  Kápě proti plivání: kápě, včetně kapucí ze síťoviny s krytkou na ústa, která brání plivání.
1.3.  Kápě proti plivání: kápě, včetně kapucí ze síťoviny s krytkou na ústa, která brání plivání.
Pozn.:
Pozn.:
Tato položka zahrnuje kápě proti plivání, které jsou spojené řetězem s běžnými pouty na rukou.
Tato položka zahrnuje kápě proti plivání, které jsou spojené řetězem s běžnými pouty na rukou.
1.3.a Židle, desky a lůžka s řemínky
2.  Zbraně a zařízení určené ke zvládání nepokojů nebo k vlastní ochraně:
2.  Zbraně a zařízení určené ke zvládání nepokojů nebo k vlastní ochraně:
2.1.  Přenosné zbraně vydávající elektrický výboj, které mohou každým výbojem zasáhnout jen jednu osobu, včetně, kromě jiného, elektrických obušků, elektrických štítů, ochromujících střelných zbraní a zbraní vystřelujících elektrické šipky
2.1.  Přenosné zbraně vydávající elektrický výboj, které mohou každým výbojem zasáhnout jen jednu osobu, včetně, kromě jiného, elektrických obušků, elektrických štítů, ochromujících střelných zbraní a zbraní vystřelujících elektrické šipky
Pozn.:
Pozn.:
1.  Tato položka nezahrnuje pásy vydávající elektrické šoky a další zařízení spadající pod položku 2.1 přílohy II.
1.  Tato položka nezahrnuje pásy vydávající elektrické šoky a další zařízení spadající pod položku 2.1 přílohy II.
2.  Tato položka nezahrnuje individuální elektronická zařízení pro aplikaci šoků, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu.
2.  Tato položka nezahrnuje individuální elektronická zařízení pro aplikaci šoků, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu.
2.2.  Soupravy obsahující všechny základní součástí pro montáž přenosných zbraní vydávajících elektrický výboj, na které se vztahuje bod 2.1.
2.2.  Soupravy obsahující všechny základní součástí pro montáž přenosných zbraní vydávajících elektrický výboj, na které se vztahuje bod 2.1.
Pozn.:
Pozn.:
Za základní součásti se považují tyto výrobky:
Za základní součásti se považují tyto výrobky:
—  zařízení vyrábějící elektrický výboj,
—  zařízení vyrábějící elektrický výboj,
—  spínač na dálkovém ovládači nebo mimo něj a
—  spínač na dálkovém ovládači nebo mimo něj a
—  elektrody, případně dráty, jejichž prostřednictvím se má elektrický výboj vykonávat
—  elektrody, případně dráty, jejichž prostřednictvím se má elektrický výboj vykonávat
2.3.  Fixní nebo vestavitelné přenosné zbraně vydávající elektrický výboj s širokým dosahem, které mohou elektrickým výbojem zasáhnout více osob
2.3.  Fixní nebo vestavitelné přenosné zbraně vydávající elektrický výboj s širokým dosahem, které mohou elektrickým výbojem zasáhnout více osob
2.3.a Akustická zařízení určená ke zvládání davů nebo nepokojů
2.3.b Zbraně využívající milimetrové vlny“
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
Ustanovení čl. 1 odst. 6 a ustanovení čl. 1 odst. 7, pokud vkládá článek 7d, se použijí ode dne 1. ledna 2015.
Ustanovení čl. 1 odst. 6 a ustanovení čl. 1 odst. 7, pokud vkládá článek 7d, se použijí ode dne 1. února 2016.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Příloha II – část 2
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III b
Benin
vypouští se
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Příloha II – část 2
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III b
Gabon
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Příloha II – část 2
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III b
Libérie
vypouští se
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Příloha II – část 2
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III b
Madagaskar
vypouští se
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Příloha II – část 2
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III b
Mongolsko
vypouští se
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Příloha II – část 2
Nařízení (ES) č. 1236/2005
Příloha III b
Svatý Tomáš a Princův ostrov
vypouští se

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 61 odst.2, druhého pododstavce jednacího řádu (A8-0267/2015).

Právní upozornění - Ochrana soukromí