Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0005(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0267/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0267/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/10/2016 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 599kWORD 240k
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Συνολική άδεια μπορεί επίσης να χορηγηθεί εάν ο παρασκευαστής πρέπει να εξαγάγει φαρμακευτικά προϊόντα που ελέγχονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 προς διανομέα σε χώρα η οποία δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας και ο διανομέας έχουν συνάψει νομικά δεσμευτική συμφωνία η οποία υποχρεώνει τον διανομέα να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή.
(8)  Συνολική άδεια μπορεί επίσης να χορηγηθεί εάν ο παρασκευαστής πρέπει να εξαγάγει φαρμακευτικά προϊόντα που ελέγχονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 προς διανομέα σε χώρα η οποία δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας και ο διανομέας έχουν συνάψει νομικά δεσμευτική συμφωνία η οποία υποχρεώνει τον διανομέα να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Πρέπει να απαγορευθεί στους μεσίτες που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να παρέχουν μεσιτικές υπηρεσίες όσον αφορά εμπορεύματα των οποίων απαγορεύεται η εξαγωγή και η εισαγωγή, δεδομένου ότι τα εν λόγω εμπορεύματα στην πράξη χρησιμοποιούνται μόνο για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Η απαγόρευση της παροχής αυτών των υπηρεσιών χρησιμεύει στην προστασία της δημόσιας ηθικής.
(12)  Πρέπει να απαγορευθεί στους μεσίτες που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να παρέχουν μεσιτικές υπηρεσίες όσον αφορά εμπορεύματα των οποίων απαγορεύεται η εξαγωγή και η εισαγωγή, δεδομένου ότι τα εν λόγω εμπορεύματα στην πράξη χρησιμοποιούνται μόνο για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Η απαγόρευση της παροχής αυτών των υπηρεσιών χρησιμεύει στην προστασία της δημόσιας ηθικής και τον σεβασμό των αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στις οποίες βασίζονται οι ευρωπαϊκές αξίες όπως ορίζονται στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
(19α)  Θα πρέπει να εισαχθεί μια στοχευμένη ρήτρα τελικής χρήσης, ώστε τα κράτη μέλη να αναστείλουν ή να σταματήσουν τη μεταβίβαση ειδών που σχετίζονται με την ασφάλεια και δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία σαφώς δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση εκτός από τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η μεταβίβαση των εν λόγω στοιχείων θα οδηγούσε στη διευκόλυνση ή την εφαρμογή θανατικής ποινής, βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Οι εξουσίες που εκχωρούνται δυνάμει της ρήτρας περί στοχευμένης τελικής χρήσης δεν θα πρέπει να επεκτείνονται σε ιατροφαρμακευτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της θανατικής ποινής,
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 2 – στοιχείο στ
αα)  Το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
στ)  «τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική στήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη συντήρηση, τη συναρμολόγηση, ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, η οποία μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες γνωμοδότησης. Στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται προφορικές μορφές βοήθειας καθώς και βοήθεια που παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα·
«στ) «τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική στήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη συντήρηση, τη συναρμολόγηση, τη χρήση, τις πρακτικές ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, η οποία μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες γνωμοδότησης. Στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται προφορικές μορφές βοήθειας καθώς και βοήθεια που παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα·»
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 2 – σημείο ια – εδάφιο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η απλή παροχή επικουρικών υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό. Επικουρικές υπηρεσίες συνιστούν η μεταφορά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ασφάλιση ή αντασφάλιση ή η γενική διαφήμιση ή προώθηση·
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η παροχή επικουρικών υπηρεσιών περιλαμβάνεται στον παρόντα ορισμό. Επικουρικές υπηρεσίες συνιστούν η μεταφορά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ασφάλιση ή αντασφάλιση ή η γενική διαφήμιση ή προώθηση, μεταξύ άλλων και μέσω του Διαδικτύου·
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 2 – στοιχείο ιβ
ιβ)  «μεσίτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ένωσης που ασκεί δραστηριότητες οριζόμενες στο στοιχείο ια) από την Ένωση προς το έδαφος τρίτης χώρας·
ιβ)  «μεσίτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος ή υπηκοότητα κράτους μέλους της Ένωσης, ή θυγατρική εταιρεία νομικού προσώπου ή εταιρικής σχέσης, που ασκεί δραστηριότητες οριζόμενες στο στοιχείο ια)·
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ
ιγ)  «πάροχος τεχνικής βοήθειας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ένωσης που παρέχει τεχνική βοήθεια οριζόμενη στο στοιχείο στ) από την Ένωση προς το έδαφος τρίτης χώρας·
ιγ)  «πάροχος τεχνικής βοήθειας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ένωσης που παρέχει τεχνική βοήθεια οριζόμενη στο στοιχείο στ)·
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 2 – στοιχείο ιδ
ιδ)  «εξαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο, κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτή η διασάφηση, κατέχει σύμβαση με τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα και διαθέτει την απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Αν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εξαγωγής ή αν ο κάτοχος της σύμβασης δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, ως εξαγωγέας νοείται το πρόσωπο που έχει απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Όταν το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων το έχει πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης σύμφωνα με τη σύμβαση βάσει της οποίας γίνεται η εξαγωγή, ως εξαγωγέας νοείται ο εγκατεστημένος στην Ένωση αντισυμβαλλόμενος·
ιδ)  «εξαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο, κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτή η διασάφηση, κατέχει σύμβαση με τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα και διαθέτει την απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Αν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εξαγωγής ή αν ο κάτοχος της σύμβασης δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, ως εξαγωγέας νοείται το πρόσωπο που έχει απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Όταν το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων το έχει πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης σύμφωνα με τη σύμβαση βάσει της οποίας γίνεται η εξαγωγή, ως εξαγωγέας νοείται ο αντισυμβαλλόμενος που κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στην Ένωση·
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 2 – στοιχείο ιη α (νέο)
ιηα)  «διαμετακόμιση»: μεταφορά μη ενωσιακών αγαθών, τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα, και τα οποία εισέρχονται και διέρχονται το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με προορισμό εκτός της Ένωσης·
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 4 β (νέο)
3α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 4β
Απαγόρευση διαμετακόμισης
1.  Όσον αφορά τα είδη που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται κάθε διαμετακόμιση ανεξαρτήτως καταγωγής τους.
2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει τη διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, εφόσον αποδεικνύεται ότι στη χώρα στην οποία θα εξαχθούν τα είδη, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για δημόσια έκθεση σε μουσείο λόγω της ιστορικής σημασίας τους.»
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 4 γ (νέο)
3β)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 4γ
Απαγόρευση εμπορικού μάρκετινγκ και προώθησης
Απαγορεύονται οι τηλεματικές και συμβατικές εμπορικές δραστηριότητες προώθησης και εμπορίας εντός της Ένωσης, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση, για τους σκοπούς της μεταβίβασης εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.»
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις για άδεια εξαγωγής εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα α λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για κάθε περίπτωση χωριστά, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές εκτιμήσεις, και μεταξύ άλλων, ιδίως, κατά πόσον μια αίτηση σχετικά με κατά βάση ταυτόσημη εξαγωγή έχει απορριφθεί από άλλο κράτος μέλος κατά την προηγούμενη τριετία, καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη τελική χρήση και τον κίνδυνο εκτροπής.
1.  Οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις για άδεια εξαγωγής εμπορευμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙΙΙα λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για κάθε περίπτωση χωριστά, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές εκτιμήσεις, και μεταξύ άλλων, ιδίως, κατά πόσον μια αίτηση σχετικά με κατά βάση ταυτόσημη εξαγωγή έχει απορριφθεί από άλλο κράτος μέλος κατά την προηγούμενη τριετία, καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη τελική χρήση και τον κίνδυνο εκτροπής.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
5α)  Στο άρθρο 6 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1a. Η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία, εξασφαλίζει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ότι όλες οι εταιρείες εμπορίας εξοπλισμού ασφαλείας και οι φορείς που διοργανώνουν εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις όπου αυτός ο εξοπλισμός τίθεται σε εμπορία, έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι η χρήση τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία και ότι η εμπορία του εν λόγω εξοπλισμού μπορεί να απαγορευθεί και οι σχετικές άδειες να ανακληθούν.»
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
5β)  Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί καμία άδεια όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα αντικείμενα του παραρτήματος ΙΙΙ ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, συμπεριλαμβανομένης σωματικής τιμωρίας δυνάμει δικαστικής απόφασης, από αρχή επιβολής του νόμου ή οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τρίτης χώρας.
«2. Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί καμία άδεια όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙΙΙα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή για άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, συμπεριλαμβανομένης σωματικής τιμωρίας δυνάμει δικαστικής απόφασης, από αρχή επιβολής του νόμου ή οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τρίτης χώρας.
Η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη:
Η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη:
—  υφιστάμενες διεθνείς δικαστικές αποφάσεις,
–  διαθέσιμες αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων
—  πορίσματα των αρμοδίων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ, και εκθέσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και τιμωρίας και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
–  πορίσματα των αρμοδίων οργάνων του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και τιμωρίας, και του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.
Μπορούν να λαμβάνονται υπόψη άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εθνικών δικαστικών αποφάσεων, εκθέσεων ή άλλων πληροφοριών που καταρτίζονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και πληροφοριών σχετικά με περιορισμούς εξαγωγών των αντικειμένων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ που εφαρμόζονται από τη χώρα προορισμού.
Μπορούν να λαμβάνονται υπόψη άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εθνικών δικαστικών αποφάσεων, εκθέσεων ή άλλων πληροφοριών που συλλέγονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με περιορισμούς εξαγωγών των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙΙΙα οι οποίοι εφαρμόζονται από τη χώρα προορισμού.»
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 6 α (νέο)
5γ)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 6α
Υποχρέωση άδειας διαμετακόμισης
1.  Απαιτείται άδεια για τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙα εάν ο οικονομικός φορέας έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαμετακόμιση ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
2.  Εάν ένας οικονομικός φορέας γνωρίζει ότι τα διαμετακομιζόμενα εμπορεύματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙα προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, απευθύνει κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αποφασίζουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να υποβληθεί η εν λόγω διαμετακόμιση σε υποχρέωση αδειοδότησης.
3.  Ένα κράτος μέλος που επιβάλλει υποχρέωση αδειοδότησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, για τη διαμετακόμιση ενός εμπορεύματος που δεν απαριθμείται στα παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙα, ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.»
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 7α – παράγραφος 1
1.  Απαγορεύεται σε μεσίτη να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας μεσιτικές υπηρεσίες σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο μεσίτης γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι οποιοδήποτε μέρος μιας αποστολής των εν λόγω εμπορευμάτων προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
1.  Απαγορεύεται σε μεσίτη να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας μεσιτικές υπηρεσίες σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και ΙΙΙα, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο μεσίτης γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι οποιοδήποτε μέρος μιας αποστολής των εν λόγω εμπορευμάτων προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 7α – παράγραφος 2
2.  Απαγορεύεται σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας τεχνική βοήθεια σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο πάροχος αυτής της βοήθειας γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι ορισμένα ή όλα τα σχετικά εμπορεύματα προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
2.  Απαγορεύεται σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας τεχνική βοήθεια σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και ΙΙΙα, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο πάροχος αυτής της βοήθειας γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι ορισμένα ή όλα τα σχετικά εμπορεύματα προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Απαγορεύεται επίσης σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να δίνει οδηγίες και συμβουλές, να προβαίνει σε κατάρτιση ή διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων οι οποίες θα ευνοούσαν την εκτέλεση θανατικής ποινής, βασανιστηρίων ή άλλης μορφής ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 7 αα (νέο)
6α.  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7aα
Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προωθήσουν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των παρόχων τεχνικής βοήθειας, ώστε να εξασφαλίσουν ότι η συγκεκριμένη βοήθεια συμβάλλει στην καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.»
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 7γ – παράγραφος 3 – σημείο 3.3 (νέο)
3.3.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και των τρίτων χωρών κατά περίπτωση, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εξακρίβωση της τελικής χρήσης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Κεφάλαιο III β (νέο) – Άρθρο 7 ε (νέο)
7α)  Προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο:
«Κεφάλαιο IIIβ
Μη απαριθμούμενα είδη
Άρθρο 7ε
Γενική ρήτρα
1.  Απαιτείται άδεια για την εξαγωγή εμπορευμάτων που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα στον παρόντα κανονισμό, εάν ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για την εκτέλεση θανατικής ποινής, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
2.  Εάν ένας εξαγωγέας γνωρίζει ότι τα προς εξαγωγή εμπορεύματα που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙΙΙα προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για την εκτέλεση θανατικής ποινής, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, απευθύνει κοινοποίηση προς τις αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος, οι οποίες αποφασίζουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να υποβληθεί η εν λόγω εξαγωγή σε υποχρέωση αδειοδότησης.
3.  Ένα κράτος μέλος που επιβάλλει υποχρέωση αδειοδότησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, για την εξαγωγή ενός εμπορεύματος που δεν απαριθμείται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙΙΙα, ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή και αναφέρει τους ακριβείς λόγους επιβολής της υποχρέωσης αδειοδότησης. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης αμέσως την Επιτροπή για οποιαδήποτε τροποποίηση των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των παραγράφων 1 και 2.
4.  Τα άλλα κράτη μέλη αποδίδουν τη δέουσα σημασία σε αυτήν την πληροφορία και την προωθούν στην τελωνειακή διοίκηση και τις λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές τους.
5.  Όταν το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσθήκη ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στο παράρτημα ΙΙ, στο παράρτημα ΙΙΙ ή στο παράρτημα ΙΙΙα. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15β εφαρμόζεται για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου.
6.  Τα φάρμακα, όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
_________________________
1α.Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).»
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, όταν τα φάρμακα πρέπει να εξαχθούν από τον κατασκευαστή σε διανομέα, ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τις συμφωνίες που έχουν γίνει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να αποτραπεί η χρήση αυτών των προϊόντων για τη θανατική ποινή, στη χώρα προορισμού και, εάν είναι διαθέσιμες, πληροφορίες για τον τελικό προορισμό και τους τελικούς χρήστες των εμπορευμάτων.
6.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, όταν τα φάρμακα πρέπει να εξαχθούν από τον κατασκευαστή σε διανομέα, ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τις συμφωνίες που έχουν γίνει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να αποτραπεί η χρήση αυτών των προϊόντων για τη θανατική ποινή, στη χώρα προορισμού και, εάν είναι διαθέσιμες, πληροφορίες για τον τελικό προορισμό και τους τελικούς χρήστες των εμπορευμάτων. Στις πληροφορίες αυτές έχει πρόσβαση, κατόπιν αιτήματός του, αρμόδιος ανεξάρτητος εποπτικός οργανισμός όπως ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης που έχει συσταθεί δυνάμει του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, ή ένα εθνικό όργανο κράτους μέλους για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
8α)  Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Σε περίπτωση τελωνειακής διασάφησης σχετικά με τα αντικείμενα που αναφέρονται στα παραρτήματα II ή III και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τη σκοπούμενη εξαγωγή ή εισαγωγή, οι τελωνειακές αρχές δεσμεύουν τα αντικείμενα που έχουν δηλωθεί και εφιστούν την προσοχή στη δυνατότητα υποβολής αίτησης αδείας δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση αδείας εντός έξι μηνών μετά τη δέσμευση ή εάν η αρμόδια αρχή απορρίψει την αίτηση, οι τελωνειακές αρχές διαθέτουν τα δεσμευμένα αντικείμενα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
«2. Σε περίπτωση τελωνειακής διασάφησης σχετικά με τα αντικείμενα που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙΙΙα, και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τη σκοπούμενη εξαγωγή ή εισαγωγή, οι τελωνειακές αρχές δεσμεύουν τα αντικείμενα που έχουν δηλωθεί και εφιστούν την προσοχή στη δυνατότητα υποβολής αίτησης αδείας δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση αδείας εντός έξι μηνών μετά τη δέσμευση ή εάν η αρμόδια αρχή απορρίψει την αίτηση, οι τελωνειακές αρχές διαθέτουν τα δεσμευμένα εμπορεύματα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.»
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 12 α – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή δύναται, εντός τριών μηνών, να ζητήσει από το αιτούν κράτος μέλος να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον κρίνει ότι το αίτημα δεν αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία ή ότι απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία. Κοινοποιεί τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.
2.  Μετά την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως όλα τα κράτη μέλη και διαβιβάζει τις πληροφορίες που ελήφθησαν από το αιτούν κράτος μέλος. Εν αναμονή της έκδοσης τελικής απόφασης από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη μπορούν να αναστείλουν πάραυτα τις μεταφορές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Η Επιτροπή δύναται, εντός τριών μηνών, να ζητήσει από το αιτούν κράτος μέλος να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον κρίνει ότι το αίτημα δεν αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία ή ότι απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία. Κοινοποιεί τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 12 α – παράγραφος 3
3.  Εάν κρίνει ότι δεν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες ή, ανάλογα με την περίπτωση, μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών πληροφοριών που έχει ζητήσει, η Επιτροπή κινεί, εντός έξι μηνών, τη διαδικασία για την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης ή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με τους λόγους που δεν το πράττει.
3.  Εάν κρίνει ότι δεν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες ή, ανάλογα με την περίπτωση, μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών πληροφοριών που έχει ζητήσει, η Επιτροπή κινεί, εντός τριών μηνών, τη διαδικασία για την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης ή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με τους λόγους που δεν το πράττει.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
12α)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και παρέχουν αμοιβαία κάθε σχετική πληροφορία που διαθέτουν για τον παρόντα κανονισμό, ιδίως σχετικά με άδειες που έχουν χορηγηθεί και άδειες που έχουν απορριφθεί.
«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία που διαθέτει για τον παρόντα κανονισμό, ιδίως σχετικά με άδειες που έχουν χορηγηθεί και άδειες που έχουν απορριφθεί, καθώς και σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί δυνάμει της ρήτρας περί στοχευμένης τελικής χρήσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε άλλα κράτη μέλη.»
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)
12β)  Στο άρθρο 13 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3a. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση που συγκεντρώνει τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 3. Η εν λόγω έκθεση γίνεται δημοσίως διαθέσιμη.»
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 15 α
Άρθρο 15α
διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από …. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.  Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δεν διατυπώσουν αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 15 γ (νέο)
15α)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 15γ
Συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων
1.  Συγκροτείται συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων υπό την προεδρία εκπροσώπου της Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο σε αυτή την ομάδα. Η εν λόγω ομάδα εξετάζει κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το οποίο εγείρει είτε ο πρόεδρος είτε εκπρόσωπος κράτους μέλους.
2.  Η ομάδα συντονισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών, με σκοπό, κυρίως, να αποτραπεί ο κίνδυνος οι ενδεχόμενες διαφορές κατά τους ελέγχους εξαγωγής των ειδών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία να οδηγήσουν σε εκτροπή του εμπορίου.
3.  Ο πρόεδρος της συντονιστικής ομάδας κατά των βασανιστηρίων, όποτε το κρίνει απαραίτητο, συμβουλεύεται εξαγωγείς, μεσίτες και άλλους ενδιαφερομένους, περιλαμβανομένων όλων των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών με τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
4.  Η Επιτροπή υποβάλλει γραπτή ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις που διεξάγει η συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων, που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 15 δ (νέο)
15β)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 15δ
1.  Το αργότερο στις …* και, στη συνέχεια, ανά τριετία, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση διεξοδικής αξιολόγησης της εφαρμογής και των επιπτώσεών της, στην οποία μπορούν να περιλαμβάνονται προτάσεις για την τροποποίησή του. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα κατάλληλα στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.
2.  Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικά τμήματα σχετικά με:
α)  τη συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων και τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις της. Οι πληροφορίες που η Επιτροπή παρέχει σχετικά με τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις της συντονιστικής ομάδας θεωρούνται εμπιστευτικές κατά την έννοια του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές αν η κοινοποίησή τους είναι πιθανό να έχει αρνητικές συνέπειες για τον προμηθευτή ή την πηγή των πληροφοριών αυτών·
β)  τις πληροφορίες σχετικά με εθνικές αποφάσεις αδειοδότησης εκ μέρους κρατών μελών, εκθέσεις κρατών μελών προς την Επιτροπή, μηχανισμούς κοινοποίησης και διαβούλευσης μεταξύ κρατών μελών και τη θέσπιση και εφαρμογή κανόνων·
γ)  διεξοδικές πληροφορίες όσον αφορά τη φύση και τις συνέπειες των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 17, περιλαμβανομένης της λειτουργίας των καθεστώτων κυρώσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, καθώς και αξιολόγηση του κατά πόσο τα καθεστώτα αυτά είναι αποτελεσματικά αναλογικά και αποτρεπτικά.
______________
* Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.»
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)
15γ)  Στο άρθρο 17 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Η Επιτροπή αξιολογεί το κατά πόσο οι κανόνες που ορίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις ποινές έχουν παρόμοιο χαρακτήρα και αποτελέσματα.»
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III – στήλη 2 – σημεία 1 και 2
-α) Στο παράρτημα ΙΙΙ, δεύτερη στήλη, τα σημεία 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Αντικείμενα σχεδιασμένα για την καταστολή ανθρώπων, ως εξής:
‘1. Αντικείμενα σχεδιασμένα για την καταστολή ανθρώπων, ως εξής:
1.1.  Αγκύλια και δεσμά περισσοτέρων του ενός ατόμων
1.1.  Αγκύλια και δεσμά περισσοτέρων του ενός ατόμων
Σημείωση:
Σημείωση:
1.  Τα αγκύλια είναι διατάξεις καταστολής που αποτελούνται από δύο χειροπέδες ή δακτυλίους που φέρουν μηχανισμό κλειδώματος και είναι συνδεδεμένες με αλυσίδα ή ράβδο
1.  Τα αγκύλια είναι διατάξεις καταστολής που αποτελούνται από δύο χειροπέδες ή δακτυλίους που φέρουν μηχανισμό κλειδώματος και είναι συνδεδεμένες με αλυσίδα ή ράβδο
2.  Το σημείο αυτό δεν αφορά τα δεσμά ποδών και τα δεσμά περισσοτέρων του ενός ατόμων που απαγορεύονται από το σημείο 2.3 του παραρτήματος II
2.  Το σημείο αυτό δεν αφορά τα δεσμά ποδών και τα δεσμά περισσοτέρων του ενός ατόμων που απαγορεύονται από το σημείο 2.3 του παραρτήματος II
3.  Το σημείο αυτό δεν αφορά τις «απλές χειροπέδες». Οι απλές χειροπέδες είναι χειροπέδες που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
3.  Το σημείο αυτό δεν αφορά τις «απλές χειροπέδες». Οι απλές χειροπέδες είναι χειροπέδες που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
—  η συνολική τους διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας, που μετράται από το εξωτερικό άκρο της μιας χειροπέδης έως το εξωτερικό άκρο της άλλης, είναι μεταξύ 150 και 280 mm όταν αμφότερες οι χειροπέδες είναι κλειστές,
—  η συνολική τους διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας, που μετράται από το εξωτερικό άκρο της μιας χειροπέδης έως το εξωτερικό άκρο της άλλης, είναι μεταξύ 150 και 280 mm όταν αμφότερες οι χειροπέδες είναι κλειστές,
—  η εσωτερική περιφέρεια κάθε χειροπέδης είναι το ανώτατο 165 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος,
—  η εσωτερική περιφέρεια κάθε χειροπέδης είναι το ανώτατο 165 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος,
—  η εσωτερική περιφέρεια κάθε χειροπέδης είναι τουλάχιστον 200 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος, και
—  η εσωτερική περιφέρεια κάθε χειροπέδης είναι τουλάχιστον 200 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος, και
—  οι χειροπέδες δεν έχουν τροποποιηθεί κατά τρόπο που να προκαλούν φυσικό πόνο ή οδύνη.
—  οι χειροπέδες δεν έχουν τροποποιηθεί κατά τρόπο που να προκαλούν φυσικό πόνο ή οδύνη.
1.2.  Οι ατομικές χειροπέδες ή δακτύλιοι με μηχανισμό κλειδώματος, με εσωτερική περιφέρεια που υπερβαίνει τα 165 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος
1.2.  Οι ατομικές χειροπέδες ή δακτύλιοι με μηχανισμό κλειδώματος, με εσωτερική περιφέρεια που υπερβαίνει τα 165 mm όταν ο πείρος έχει ασφαλιστεί στην τελευταία εγκοπή του μηχανισμού κλειδώματος
Σημείωση:
Σημείωση:
Σ' αυτή τη θέση περιλαμβάνονται τα δεσμά λαιμών και άλλες ατομικές χειροπέδες ή δακτύλιοι που φέρουν μηχανισμό κλειδώματος και είναι συνδεδεμένα με απλές χειροπέδες μέσω μιας αλυσίδας
Σ' αυτή τη θέση περιλαμβάνονται τα δεσμά λαιμών και άλλες ατομικές χειροπέδες ή δακτύλιοι που φέρουν μηχανισμό κλειδώματος και είναι συνδεδεμένα με απλές χειροπέδες μέσω μιας αλυσίδας
1.3.  Κουκούλες φτυσίματος: κουκούλες από δίχτυ με κάλυμμα του στόματος που εμποδίζει το φτύσιμο
1.3.  Κουκούλες φτυσίματος: κουκούλες από δίχτυ με κάλυμμα του στόματος που εμποδίζει το φτύσιμο
Σημείωση:
Σημείωση:
Σ' αυτή τη θέση περιλαμβάνονται οι κουκούλες φτυσίματος οι οποίες είναι συνδεδεμένες με απλές χειροπέδες με μια αλυσίδα
Σ' αυτή τη θέση περιλαμβάνονται οι κουκούλες φτυσίματος οι οποίες είναι συνδεδεμένες με απλές χειροπέδες με μια αλυσίδα
1.3α. Καρέκλες, πλαίσια και κρεβάτια εξοπλισμένα με ιμάντες.
2.  Όπλα και συσκευές σχεδιασμένες για τον έλεγχο ταραχών ή την αυτοπροστασία, ως εξής:
2.  Όπλα και συσκευές σχεδιασμένες για τον έλεγχο ταραχών ή την αυτοπροστασία, ως εξής:
2.1.  Φορητά όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης που μπορούν να στοχεύουν μόνο ένα άτομο κάθε φορά που χορηγείται ηλεκτρικό σοκ, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ράβδοι ηλεκτροσόκ, ασπίδες ηλεκτροσόκ, αναισθητοποιητικά όπλα, αεροβόλα όπλα ηλεκτροσόκ
2.1.  Φορητά όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης που μπορούν να στοχεύουν μόνο ένα άτομο κάθε φορά που χορηγείται ηλεκτρικό σοκ, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ράβδοι ηλεκτροσόκ, ασπίδες ηλεκτροσόκ, αναισθητοποιητικά όπλα, αεροβόλα όπλα ηλεκτροσόκ
Σημειώσεις
Σημειώσεις
1.  Η θέση αυτή δεν αφορά τις ζώνες ηλεκτροσόκ και άλλες συσκευές που υπάγονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος II.
1.  Η θέση αυτή δεν αφορά τις ζώνες ηλεκτροσόκ και άλλες συσκευές που υπάγονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος II.
2.  Η θέση αυτή δεν αφορά τις ατομικές συσκευές ηλεκτροσόκ όταν φέρονται από το χρήστη τους για την ατομική του προστασία
2.  Η θέση αυτή δεν αφορά τις ατομικές συσκευές ηλεκτροσόκ όταν φέρονται από το χρήστη τους για την ατομική του προστασία
2.2.  Συσκευασίες που περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση φορητών όπλων ηλεκτρικής εκκένωσης που καλύπτονται από το σημείο 2.1
2.2.  Συσκευασίες που περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση φορητών όπλων ηλεκτρικής εκκένωσης που καλύπτονται από το σημείο 2.1
Σημείωση:
Σημείωση:
Τα ακόλουθα αντικείμενα θεωρούνται ουσιαστικά εξαρτήματα:
Τα ακόλουθα αντικείμενα θεωρούνται ουσιαστικά εξαρτήματα:
—  η μονάδα που παράγει ηλεκτρικό σοκ,
—  η μονάδα που παράγει ηλεκτρικό σοκ,
—  ο διακόπτης, είτε με τηλεχειριστήριο είτε χωρίς, και
—  ο διακόπτης, είτε με τηλεχειριστήριο είτε χωρίς, και
—  τα ηλεκτρόδια ή, κατά περίπτωση, τα καλώδια μέσω των οποίων χορηγείται το ηλεκτροσόκ
—  τα ηλεκτρόδια ή, κατά περίπτωση, τα καλώδια μέσω των οποίων χορηγείται το ηλεκτροσόκ
2.3.  Σταθερά ή αναρτώμενα όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης ευρέος πεδίου και μπορούν να στοχεύουν πολλά άτομα με ηλεκτροσόκ
2.3.  Σταθερά ή αναρτώμενα όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης ευρέος πεδίου και μπορούν να στοχεύουν πολλά άτομα με ηλεκτροσόκ
2.3α. Ακουστικές συσκευές για τον έλεγχο πλήθους/ταραχών.
2.3β. Όπλα χιλιοστομετρικών κυμάτων.»
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 2
Το σημείο 6 του άρθρου 1 και, στον βαθμό που εισάγει το άρθρο 7δ, το σημείο 7 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2015.
Το σημείο 6 του άρθρου 1 και, στον βαθμό που εισάγει το άρθρο 7δ, το σημείο 7 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2016.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III β – Μέρος 2
Μπενίν
διαγράφεται
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III β – Μέρος 2
Γκαμπόν
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III β – Μέρος 2
Λιβερία
διαγράφεται
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III β – Μέρος 2
Μαδαγασκάρη
διαγράφεται
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III β – Μέρος 2
Μογγολία
διαγράφεται
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005
Παράρτημα III β – Μέρος 2
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
διαγράφεται

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0267/2015).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου