Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0005(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0267/2015

Esitatud tekstid :

A8-0267/2015

Arutelud :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta
PV 04/10/2016 - 7.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Vastuvõetud tekstid
PDF 527kWORD 179k
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg
Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Euroopa Parlamendi 27. oktoobril 2015. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)   Üldise loa andmine oleks asjakohane ka juhul, kui tootjal on vaja eksportida määrusega (EÜ) nr 1236/2005 reguleerimisalasse kuuluvaid ravimeid edasimüüjale riigis, kes ei ole surmanuhtlust kaotanud, tingimusel et eksportija ja edasimüüja on sõlminud kirjaliku kokkuleppe, mis nõuab edasimüüjalt asjakohaste meetmete võtmist tagamaks, et ravimeid ei kasutata surmanuhtluse täideviimiseks.
(8)   Üldise loa andmine oleks asjakohane ka juhul, kui tootjal on vaja eksportida määruse (EÜ) nr 1236/2005 kohaldamisalasse kuuluvaid ravimeid edasimüüjale riigis, kes ei ole surmanuhtlust kaotanud, tingimusel et eksportija ja edasimüüja on sõlminud kirjaliku kokkuleppe, mis nõuab edasimüüjalt asjakohaste meetmete võtmist tagamaks, et ravimeid ei kasutata surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
(12)   Vajalik on keelata liidu vahendajatel osutada vahendusteenuseid seoses kaupadega, mille eksport ja import on keelatud, kuna sellistel kaupadel puudub muu praktiline kasutus kui surmanuhtluse täideviimine, piinamine või muu julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine. Selliste teenuste osutamise keelamine aitab kaitsta kõlblust.
(12)   Vajalik on keelata liidu vahendajatel osutada vahendusteenuseid seoses kaupadega, mille eksport ja import on keelatud, kuna sellistel kaupadel puudub muu praktiline kasutus kui surmanuhtluse täideviimine, piinamine või muu julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine. Selliste teenuste osutamise keelamine aitab kaitsta kõlblust ja austada inimväärikuse põhimõtteid, mis on Euroopa väärtuste aluseks, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingus ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)
(19a)  Tuleks sätestada sihipärase lõppkasutuse klausel, et liikmesriigid saaksid peatada või lõpetada selliste julgeolekuga seotud kaupade edasitoimetamise, mis ei ole loetletud II ja III lisas, kuid mille puhul on selge, et neid on tegelikult võimalik kasutada üksnes surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, või kui on põhjendatult alust arvata, et nende kaupade edasitoimetamise tagajärjeks võib olla surmanuhtluse täideviimise, piinamise või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise hõlbustamine või teostamine. Sihipärase lõppkasutuse klausli alusel antud volitused ei peaks laienema ravimitele, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 2 – punkt f
aa)  punkt f asendatakse järgmisega:
f)   tehniline abi – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, katsetamise, hoolduse, komplekteerimise ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või nõustamisteenuste kaudu. Tehniline abi hõlmab ka suuliselt ja elektroonilisel teel edastatavat abi;
„f) tehniline abi – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, katsetamise, hoolduse, komplekteerimise, kasutamise, tavade ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või nõustamisteenuste kaudu. Tehniline abi hõlmab ka suuliselt ja elektroonilisel teel edastatavat abi;”
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 2 – punkt k – lõik 2
Käesoleva määruse puhul jäetakse pelgalt kõrvalteenuste osutamine käesolevast mõistest välja. Kõrvalteenused on transport, finantsteenused, kindlustus või edasikindlustus või üldine reklaam või müügiedendus;
Käesoleva määruse puhul hõlmab käesolev mõiste kõrvalteenuste osutamist. Kõrvalteenused on transport, finantsteenused, kindlustus või edasikindlustus või üldine reklaam või müügiedendus, sealhulgas internetis;
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 2 – punkt l
l)   „vahendaja” – liidus elu-või asukohta omav füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kes osutab punktis k määratletud teenuseid liidust kolmanda riigi territooriumile;
l)   „vahendaja” – liidu liikmesriigis elu- või asukohta või liidu liikmesriigi kodakondsust omav füüsiline või juriidiline isik või partnerlus või juriidilise isiku või partnerluse tütarettevõtja, kes osutab punktis k määratletud teenuseid;
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 2 – punkt m
m)   „tehnilise abi osutaja” – liidus elu-või asukohta omav füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kes tegeleb punktis f määratletud tehnilise abi osutamisega liidust kolmanda riigi territooriumile;
m)   „tehnilise abi osutaja” – liidu liikmesriigis elu- või asukohta omav füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kes tegeleb punktis f määratletud tehnilise abi osutamisega;
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 2 – punkt n
n)   „eksportija” – füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kelle nimel ekspordideklaratsioon esitatakse, st isik, kellel on deklaratsiooni aktsepteerimise ajal leping asjaomase kolmanda riigi kaubasaajaga ning kellel on vajalik õigus teha otsus kaupade saatmise kohta liidu tolliterritooriumilt välja. Kui ekspordilepingut ei ole sõlmitud või kui lepingupool ei tegutse iseenda nimel, on eksportija isik, kellel on nõutavad volitused teha otsus kauba saatmise kohta väljapoole liidu tolliterritooriumi. Kui kaupade käsutaja on ekspordilepingu alusel väljaspool liitu asuv isik, on eksportijaks liidus asuv lepingupool;
n)   „väljavedaja” – füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kelle nimel ekspordideklaratsioon esitatakse, st isik, kellel on deklaratsiooni aktsepteerimise ajal leping asjaomase kolmanda riigi kaubasaajaga ning kellel on vajalik õigus teha otsus kaupade saatmise kohta liidu tolliterritooriumilt välja. Kui ekspordilepingut ei ole sõlmitud või kui lepingupool ei tegutse iseenda nimel, on väljavedaja isik, kellel on nõutavad volitused teha otsus kauba saatmise kohta väljapoole liidu tolliterritooriumi. Kui kaupade käsutaja on ekspordilepingu alusel väljaspool liitu asuv isik, on väljavedajaks liidus elu- või asukohta omav lepingupool;
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 2 – punkt r a (uus)
ra)  „transiit” – lisades loetletud niisuguste liiduväliste kaupade vedu, mis sisenevad liidu tolliterritooriumile ja läbivad selle ning mille sihtkoht on väljaspool liitu.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 4 b (uus)
3a)  Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 4b
Transiidikeeld
1.  II lisas loetletud kaupade transiit, sõltumata nende kaupade päritolust, on keelatud.
2.  Erandina lõikest 1 võib pädev asutus anda loa II lisas loetletud kaupade transiidiks, kui tõendatakse, et riigis, kuhu need kaubad välja veetakse, kasutatakse neid kaupu nende ajaloolise tähtsuse tõttu üksnes avalikuks eksponeerimiseks muuseumis.”
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 4 c (uus)
3b)  Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 4c
Kaubandusliku turustamise ja müügiedenduse keeld
Internetis ja väljaspool internetti kaubandusliku turustamise ja müügiedendusega tegelemine liidus füüsiliste või juriidiliste isikute või partnerluste poolt II lisas loetletud kaupade edasitoimetamise eesmärgil on keelatud.”
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 6 – lõige 1
1.   Pädev ametiasutus teeb otsused IIIa lisas loetletud kaupade väljaveoga seotud loataotluste kohta iga juhtumi puhul eraldi, võttes arvesse kõiki asjaomaseid kaalutlusi, eelkõige seda, kas olemuselt samasuguseks väljaveoks loa saamise taotlus on mõnes teises liikmesriigis eelmise kolme aasta jooksul rahuldamata jäetud, ning kavandatud lõppkasutuse, kaubasaaja ja sihtkohast kõrvalekaldumise ohuga seotud kaalutlusi.
1.   Pädev asutus teeb otsused III ja IIIa lisas loetletud kaupade väljaveoga seotud loataotluste kohta iga juhtumi puhul eraldi, võttes arvesse kõiki asjaomaseid kaalutlusi, eelkõige seda, kas olemuselt samasuguseks väljaveoks loa saamise taotlus on mõnes teises liikmesriigis eelmise kolme aasta jooksul rahuldamata jäetud, ning kavandatud lõppkasutuse, kaubasaaja ja sihtkohast kõrvalekaldumise ohuga seotud kaalutlusi.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)
5a)  Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige:
„1a. Pädev asutus tagab kõiki asjaomaseid tõendeid arvesse võttes koos liikmesriikidega, et kõiki äriühinguid, kes turustavad julgeolekuvarustust, ning neid, kes korraldavad kaubandusmesse ja muid üritusi, mille raames niisugust varustust turustatakse, teavitatakse asjaolust, et niisugust varustust võidakse kasutada piinamiseks ning muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ning et niisuguse varustuse turustamine võidakse keelata ja sellega seotud load võidakse tühistada.”
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 6 – lõige 2
5b)  Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:
2.  Pädev asutus ei anna luba, kui on põhjendatult alust arvata, et III lisas loetletud kaupu võidakse kasutada piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, sealhulgas kehaliseks karistamiseks kolmanda riigi õiguskaitseasutuse või mis tahes füüsilise või juriidilise isiku poolt.
„2. Pädev asutus ei anna luba, kui on põhjendatult alust arvata, et III ja IIIa lisas loetletud kaupu võidakse kasutada piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, sealhulgas kehaliseks karistamiseks kolmanda riigi õiguskaitseasutuse või mis tahes füüsilise või juriidilise isiku poolt.
Pädev asutus võtab arvesse:
Pädev asutus võtab arvesse:
—  kättesaadavaid rahvusvahelise kohtu otsuseid,
–  kättesaadavaid rahvusvahelise kohtu otsuseid,
—  ÜRO, Euroopa Nõukogu ja ELi pädevate asutuste otsuseid ning aruandeid Euroopa Nõukogu piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise tõkestamise Euroopa komiteelt ja ÜRO eriraportöörilt, mis käsitlevad piinamist ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval viisil kohtlemist või karistamist.
–  ÜRO, Euroopa Nõukogu ja ELi pädevate asutuste leide ning Euroopa Nõukogu piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise tõkestamise Euroopa komitee ning ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise eriraportööri aruandeid.
Arvesse võib võtta ka muud asjakohast teavet, sealhulgas saadaolevaid siseriiklike kohtute otsuseid, kodanikuühiskonna organisatsioonide koostatud aruandeid või muud teavet ning teavet II ja III lisas loetletud kaupadele sihtriigis kohaldatavate väljaveopiirangute kohta.
Arvesse võib võtta ka muud asjakohast teavet, sealhulgas saadaolevaid siseriiklike kohtute otsuseid, kodanikuühiskonna organisatsioonide koostatud aruandeid või muud teavet ning teavet II, III ja IIIa lisas loetletud kaupade suhtes sihtriigis kohaldatavate väljaveopiirangute kohta.”
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 6 a (uus)
5c)  Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 6a
Transiidiloa nõue
1.  III või IIIa lisas loetletud kaupade transiidiks on vaja luba, kui selle liikmesriigi pädevad asutused, kus transiit toimub, on ettevõtjat teavitanud, et kõnealused kaubad on või võivad olla täielikult või osaliselt mõeldud surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.
2.  Kui ettevõtja on teadlik, et III või IIIa lisas loetletud transiitkaubad on täielikult või osaliselt mõeldud surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, teavitab ta sellest pädevaid asutusi, kes otsustavad, kas asjaomaseks transiidiks oleks vaja taotleda luba või mitte.
3.  Liikmesriik, kes kehtestab vastavalt lõigetele 1 ja 2 III või IIIa lisas loetlemata kauba transiidi suhtes loanõude, teavitab sellest teisi liikmesriike ja komisjoni.”
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 7 a – lõige 1
1.   Vahendajal keelatakse III lisas nimetatud kaupade vahendamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, hoolimata selliste kaupade päritolust, kui ta teab või on tal alust kahtlustada, et sellise kaubasaadetise mis tahes osa kasutatakse või võidakse kavatseda kasutada liidu tolliterritooriumist väljaspool asuvas kolmandas riigis piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.
1.   Vahendajal keelatakse III ja IIIa lisas nimetatud kaupade vahendamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, hoolimata selliste kaupade päritolust, kui ta teab või on tal alust kahtlustada, et sellise kaubasaadetise mis tahes osa kasutatakse või võidakse kavatseda kasutada liidu tolliterritooriumist väljaspool asuvas kolmandas riigis piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 7 a – lõige 2
2.   Tehnilise abi osutajal keelatakse III lisas nimetatud kaupadega seotud tehnilise abi osutamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, hoolimata selliste kaupade päritolust, kui ta teab või on tal alust kahtlustada, et mõnda või kõiki kaupu kasutatakse või võidakse kavatseda kasutada liidu tolliterritooriumist väljaspool asuvas kolmandas riigis piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.
2.   Tehnilise abi osutajal keelatakse III ja IIIa lisas nimetatud kaupadega seotud tehnilise abi osutamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, hoolimata selliste kaupade päritolust, kui ta teab või on tal alust kahtlustada, et mõnda või kõiki kaupu kasutatakse või võidakse kavatseda kasutada liidu tolliterritooriumist väljaspool asuvas kolmandas riigis piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks. Tehnilise abi osutajal keelatakse ka selline juhendamine, nõustamine ning koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamine, mis võib aidata kaasa surmanuhtluse täideviimise, piinamise või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise teostamisele.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 7 a a (uus)
6a)  Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7aa
Parimate tavade vahetamine
Liikmesriike ergutatakse edendama parimaid tavasid tehnilise abi osutajate vahel, et tagada niisuguse abi positiivne panus piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastu võitlemisse.”
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 7c – lõige 3 – punkt 3.3 (uus)
„3.3. Komisjon võtab koostöös liikmesriikide ja vajaduse korral kolmandate riikide pädevate asutustega vastu parima tava suunised lõppkasutuse kontrollimise kohta.”
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
III b peatükk (uus) – artikkel 7 e (uus)
7a)  Lisatakse järgmine peatükk:
„IIIb peatükk
Loetlemata kaubad
Artikkel 7e
Üldklausel
1.  Käesoleva määruse lisades loetlemata kaupade väljaveoks on vaja luba, kui selle liikmesriigi pädevad asutused, kus on väljavedaja asukoht, on teda teavitanud asjaolust, et kõnealused kaubad on või võivad olla täielikult või osaliselt mõeldud surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.
2.  Kui väljavedaja on teadlik, et II, III või IIIa lisas loetlemata kaubad, mida ta soovib välja vedada, on täielikult või osaliselt mõeldud surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, teavitab ta sellest oma asukoha liikmesriigi pädevaid asutusi, kes otsustavad, kas asjaomaseks väljaveoks on vaja taotleda luba või mitte.
3.  Liikmesriik, kes kehtestab vastavalt lõigetele 1 ja 2 II, III või IIIa lisas loetlemata kauba väljaveo suhtes loanõude, teavitab sellest viivitamata teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitab loanõude kehtestamise üksikasjalikud põhjendused. Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata ka kõikidest lõigete 1 ja 2 kohaselt vastu võetud meetmetega seotud muudatustest.
4.  Teised liikmesriigid võtavad seda teavet nõuetekohasel viisil arvesse ning teavitavad sellest oma tolliasutust ja muid asjaomaseid riiklikke asutusi.
5.  Kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, võtab komisjon vastu delegeeritud õigusaktid, millega lisatakse lõigetes 1 ja 2 osutatud kaubad II, III või IIIa lisasse. Käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes kohaldatakse artiklis 15b sätestatud menetlust.
6.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/83/EÜ1a määratletud ravimid jäetakse käesoleva artikli kohaldamisalast välja.
_________________________
1a.  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67).”
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikli 8 – lõige 6
6.   Erandina lõikest 5, juhul kui tootja ekspordib ravimeid edasimüüjale, esitab tootja teabe kokkulepitud korra ning meetmete kohta, mis on võetud hoidmaks ära toodete kasutamist surmanuhtluse täideviimiseks, sihtriigi kohta ning võimaluse korral kaupade lõppkasutuse ja lõppkasutaja kohta.
6.   Erandina lõikest 5, juhul kui tootja ekspordib ravimeid edasimüüjale, esitab tootja teabe kokkulepitud korra ning meetmete kohta, mis on võetud hoidmaks ära toodete kasutamist surmanuhtluse täideviimiseks, sihtriigi kohta ning võimaluse korral kaupade lõppkasutuse ja lõppkasutaja kohta. See teave tehakse taotluse alusel kättesaadavaks asjaomasele sõltumatule järelevalveasutusele, näiteks piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase ÜRO konventsiooni fakultatiivse protokolli kohaselt loodud riigi ennetusasutusele või liikmesriigi riiklikule inimõiguste institutsioonile.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikli 10 – lõige 2
8a)  Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:
2.  Kui tollideklaratsioon esitatakse II või III lisas loetletud kaupade osas ja leiab kinnitust, et kavandatava sisse- või väljaveo jaoks ei ole käesolevale määrusele vastavat luba antud, arestib toll deklareeritud kaubad ja juhib tähelepanu võimalusele taotleda luba vastavalt käesolevale määrusele. Kui loataotlust ei ole esitatud kuue kuu jooksul pärast arestimist või kui pädev asutus sellise taotluse rahuldamata jätab, hävitab toll arestitud kaubad kooskõlas liikmesriigi kohaldatava õigusega.
„2. Kui tollideklaratsioon esitatakse II, III või IIIa lisas loetletud kaupade kohta ja leiab kinnitust, et kavandatava sisse- või väljaveo jaoks ei ole käesolevale määrusele vastavat luba antud, arestib toll deklareeritud kaubad ja juhib tähelepanu võimalusele taotleda luba vastavalt käesolevale määrusele. Kui loataotlust ei ole esitatud kuue kuu jooksul pärast arestimist või kui pädev asutus sellise taotluse rahuldamata jätab, hävitab toll arestitud kaubad kooskõlas liikmesriigi kohaldatava õigusega.”
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 12 a – lõige 2
2.   Kui komisjon on seisukohal, et taotluses ei ole käsitletud üht või mitut olulist aspekti, või et vajalik on täiendav teave ühe või mitme olulise aspekti kohta, võib ta kolme kuu jooksul paluda taotluse esitanud liikmesriigil esitada täiendavat teavet. Ta edastab taotlejale need aspektid, mille kohta tuleb täiendavat teavet esitada.
2.   Lõikes 1 osutatud taotluse saamise korral teavitab komisjon sellest viivitamata kõiki liikmesriike ja edastab taotluse esitanud liikmesriigilt saadud teabe. Senikaua kui komisjon ei ole lõplikku otsust teinud, võivad liikmesriigid viivitamata peatada taotlusega hõlmatud kaupade edasitoimetamise. Kui komisjon on seisukohal, et taotluses ei ole käsitletud üht või mitut olulist aspekti, või et vajalik on täiendav teave ühe või mitme olulise aspekti kohta, võib ta kolme kuu jooksul paluda taotluse esitanud liikmesriigil esitada täiendavat teavet. Ta edastab taotlejale need aspektid, mille kohta tuleb täiendavat teavet esitada.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 12 a – lõige 3
3.   Kui komisjon on seisukohal, et täiendavat teavet ei ole vaja nõuda, või kui ta on nõutud täiendava teabe kätte saanud, alustab ta kuue kuu jooksul menetlust taotletud paranduse tegemiseks või teatab taotluse esitanud liikmesriigile põhjused, miks ta seda ei tee.
3.   Kui komisjon on seisukohal, et täiendavat teavet ei ole vaja nõuda, või kui ta on nõutud täiendava teabe kätte saanud, alustab ta kolme kuu jooksul menetlust taotletud paranduse tegemiseks või teatab taotluse esitanud liikmesriigile põhjused, miks ta seda ei tee.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 13 – lõige 1
12a)  Artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:
1.   Ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist, teatavad komisjon ja liikmesriigid üksteisele taotluse korral käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastavad üksteisele igasuguse nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe lubade kohta, mis on antud või mille andmisest on keeldutud.
1. Ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist, teavitab iga liikmesriik komisjoni käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastab igasuguse tema käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe lubade kohta, mis on antud või mille andmisest on keeldutud, ning teabe sihipärase lõppkasutuse klausli kohaselt võetud meetmete kohta. Komisjon edastab nimetatud teabe teistele liikmesriikidele.”
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)
12b)  Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:
„3a. Komisjon koostab lõikes 3 osutatud iga-aastastest tegevusaruannetest koosneva aastaaruande. Aruanne tehakse üldsusele kättesaadavaks.”
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 15 a
Artikkel 15a
välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates …. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 12 osutud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Artikli 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 15 c (uus)
15a)  Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 15c
Piinamise tõkestamise koordineerimisrühm
1.  Asutatakse piinamise tõkestamise koordineerimisrühm, mille esimeheks on komisjoni esindaja. Iga liikmesriik määrab sellesse rühma oma esindaja. Koordineerimisrühm uurib kõiki käesoleva määruse kohaldamisega seotud küsimusi, mille võib tõstatada kas esimees või liikmesriigi esindaja.
2.  Koordineerimisrühm võtab koostöös komisjoniga asjakohaseid meetmeid pädevate asutuste vahel otsese koostöö ja teabevahetuse sisseseadmiseks, eelkõige eesmärgiga kõrvaldada oht, mis seisneb võimalikes erinevustes väljaveokontrollide kohaldamises kaupade suhtes, mida võidakse kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ning mis võivad põhjustada kaubavahetuse häireid.
3.  Piinamise tõkestamise koordineerimisrühma esimees konsulteerib juhul, kui ta peab seda vajalikuks, väljavedajate, vahendajate ja muude asjaomaste sidusrühmadega, kaasa arvatud kodanikuühiskonna kõikidest osadest pärit sidusrühmadega, kellel on asjakohased eksperditeadmised käesoleva määrusega hõlmatud küsimustes.
4.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile igal aastal kirjaliku aruande piinamise tõkestamise koordineerimisrühma tegevuse, kontrollide ja konsultatsioonide kohta, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklit 4.”
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 15 d (uus)
15b)  Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 15d
1.  Komisjon vaatab ...* ja seejärel iga kolme aasta järel käesoleva määruse rakendamise läbi ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle rakendamise ja mõju hindamise põhjaliku aruande, mis võib sisaldada määruse muutmise ettepanekuid. Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu asjakohase teabe, mida on vaja aruande koostamiseks.
2.  Aruande eri osades käsitletakse järgmist:
a)  piinamise tõkestamise koordineerimisrühm ning selle tegevus, kontrollid ja konsultatsioonid. Teavet, mida komisjon annab koordineerimisrühma kontrollide ja konsultatsioonide kohta, loetakse määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 kohaselt konfidentsiaalseks. Teavet peetakse igal juhul konfidentsiaalseks, kui on tõenäoline, et selle avaldamisel on teabe andjale või sellise teabe allikale märkimisväärselt ebasoodne mõju;
b)  teave liikmesriikide riiklike litsentsimisotsuste, liikmesriikide poolt komisjonile esitatava aruandluse, liikmesriikidevaheliste teavitus- ja konsulteerimismehhanismide ning väljakuulutamise ja täideviimise kohta;
c)  ulatuslik teave artikli 17 alusel liikmesriikide poolt võetud meetmete iseloomu ja mõju, sealhulgas liikmesriikides kehtestatud karistussüsteemide toimimise ning hinnangu kohta, kas sellised süsteemid on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
______________
* Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.”
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)
15c)  Artiklisse 17 lisatakse järgmine lõige:
„2a Komisjon hindab, kas liikmesriikide kehtestatud karistusi käsitlevad eeskirjad on oma iseloomult ja mõjult sarnased.”
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15 – punkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
III lisa – veerg 2 – punktid 1 ja 2
-a) III lisa teise veeru punktid 1 ja 2 asendatakse järgmisega:
1.  Järgmised inimeste ohjeldamiseks välja töötatud seadmed:
„1. Järgmised inimeste ohjeldamiseks välja töötatud seadmed:
1.1.  Ahelad ja rühmaahelad
1.1.  Ahelad ja rühmaahelad
Märkused:
Märkused:
1.  Ahelad on ohjeldamisvahendid, mis koosnevad kahest rauast või võrust, mis on varustatud lukustusmehhanismiga ja ühendatud keti või varvaga
1.  Ahelad on ohjeldamisvahendid, mis koosnevad kahest rauast või võrust, mis on varustatud lukustusmehhanismiga ja ühendatud keti või varvaga
2.  See punkt ei hõlma II lisa punktis 2.3 keelatud jalaraudu ja rühmaahelaid.
2.  See punkt ei hõlma II lisa punktis 2.3 keelatud jalaraudu ja rühmaahelaid.
3.  See punkt ei hõlma „tavalisi käeraudu”. Tavalised käerauad on käerauad, mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:
3.  See punkt ei hõlma „tavalisi käeraudu”. Tavalised käerauad on käerauad, mis vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:
—  nende kogupikkus koos ketiga mõõdetuna ühe raua välisäärest kuni teise raua välisääreni on vahemikus 150–280 mm, kui mõlemad rauad on suletud;
—  nende kogupikkus koos ketiga mõõdetuna ühe raua välisäärest kuni teise raua välisääreni on vahemikus 150–280 mm, kui mõlemad rauad on suletud;
—  kummagi käeraua maksimaalne sisemine ümbermõõt on 165 mm, kui lukk on suletud lukustusmehhanismi viimases sälgus;
—  kummagi käeraua maksimaalne sisemine ümbermõõt on 165 mm, kui lukk on suletud lukustusmehhanismi viimases sälgus;
—  kummagi käeraua minimaalne sisemine ümbermõõt on 200 mm, kui lukk on suletud lukustusmehhanismi esimeses sälgus, ning
—  kummagi käeraua minimaalne sisemine ümbermõõt on 200 mm, kui lukk on suletud lukustusmehhanismi esimeses sälgus, ning
—  käeraudu ei ole muudetud nii, et need põhjustaksid füüsilist valu või kannatust.
—  käeraudu ei ole muudetud nii, et need põhjustaksid füüsilist valu või kannatust.
1.2.  Üksikud rauad või võrud, mis on varustatud lukustusmehhanismiga ja mille sisemine ümbermõõt on suurem kui 165 mm, kui lukk on suletud lukustusmehhanismi viimases sälgus
1.2.  Üksikud rauad või võrud, mis on varustatud lukustusmehhanismiga ja mille sisemine ümbermõõt on suurem kui 165 mm, kui lukk on suletud lukustusmehhanismi viimases sälgus
Märkus:
Märkus:
See punkt hõlmab kaelaraudu ja muid üksikuid raudu või võrusid, mis on varustatud lukustusmehhanismiga ja on ketiga ühendatud tavaliste käeraudadega
See punkt hõlmab kaelaraudu ja muid üksikuid raudu või võrusid, mis on varustatud lukustusmehhanismiga ja on ketiga ühendatud tavaliste käeraudadega
1.3.  Sülitamist takistavad maskid: maskid, seahulgas võrgust maskid, mis katavad suu, et takistada sülitamist
1.3.  Sülitamist takistavad maskid: maskid, seahulgas võrgust maskid, mis katavad suu, et takistada sülitamist
Märkus:
Märkus:
See punkt hõlmab sülitamist takistavaid maske, mis on ketiga ühendatud tavaliste käeraudadega
See punkt hõlmab sülitamist takistavaid maske, mis on ketiga ühendatud tavaliste käeraudadega
1.3.a Rihmadega varustatud toolid, lauad ja voodid
2.  Järgmised relvad ja vahendid, mis on välja töötatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks
2.  Järgmised relvad ja vahendid, mis on välja töötatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks
2.1.  Kaasaskantavad elektrišokirelvad, mida saab alati, kui elektrišokk antakse, korraga kasutada ainult ühe inimese vastu, sealhulgas elektrišokinuiad, elektrišokikilbid, elektripüstolid ja elektrišoki noolepüstolid
2.1.  Kaasaskantavad elektrišokirelvad, mida saab alati, kui elektrišokk antakse, korraga kasutada ainult ühe inimese vastu, sealhulgas elektrišokinuiad, elektrišokikilbid, elektripüstolid ja elektrišoki noolepüstolid
Märkused
Märkused
1.  See punkt ei hõlma II lisa punktis 2.1 kirjeldatud elektrišokivöösid ja muid seadmeid
1.  See punkt ei hõlma II lisa punktis 2.1 kirjeldatud elektrišokivöösid ja muid seadmeid
2.  See punkt ei hõlma individuaalseid elektrišokivahendeid, kui need on kasutajal kaasas enesekaitseks.
2.  See punkt ei hõlma individuaalseid elektrišokivahendeid, kui need on kasutajal kaasas enesekaitseks.
2.2.  Komplekt, mis sisaldab kõiki punkti 2.1 kuuluvate kaasaskantavate elektrišokirelvade kokkupanekuks vajalikke osi
2.2.  Komplekt, mis sisaldab kõiki punkti 2.1 kuuluvate kaasaskantavate elektrišokirelvade kokkupanekuks vajalikke osi
Märkus
Märkus
Järgmisi kaupu peetakse olulisteks osadeks:
Järgmisi kaupu peetakse olulisteks osadeks:
—  seade, mis tekitab elektrišoki,
—  seade, mis tekitab elektrišoki,
—  lüliti, sealhulgas kaugjuhitav, ning
—  lüliti, sealhulgas kaugjuhitav, ning
—  elektroodid või juhtmed, millega elektrišokk antakse
—  elektroodid või juhtmed, millega elektrišokk antakse
2.3.  Fikseeritud või paigaldatavad elektrišokirelvad, mis mõjuvad laiemas raadiuses ja mida saab kasutada korraga mitmele inimesele elektrišoki andmiseks
2.3.  Fikseeritud või paigaldatavad elektrišokirelvad, mis mõjuvad laiemas raadiuses ja mida saab kasutada korraga mitmele inimesele elektrišoki andmiseks
2.3a. Akustilised seadmed rahvahulga või massirahutuste kontrolli all hoidmiseks
2.3b. Millimeeterlainerelvad”
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2
Artikli 1 punkt 6 ja punkt 7, määral, mil sellega lisatakse artikkel 7d, hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2015.
Artikli 1 punkt 6 ja punkt 7, määral, mil sellega lisatakse artikkel 7d, hakkavad kehtima 1. veebruarist 2016.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
IIIb lisa
Benini Vabariik
välja jäetud
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
IIIb lisa
Gabon
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
IIIb lisa
Libeeria
välja jäetud
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
IIIb lisa
Madagaskar
välja jäetud
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
IIIb lisa
Mongoolia
välja jäetud
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 2. osa
Määrus (EÜ) nr 1236/2005
IIIb lisa
São Tomé ja Príncipe
välja jäetud

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 61 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A8-0267/2015).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika