Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0005(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0267/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0267/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Äänestysselitykset
PV 04/10/2016 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Hyväksytyt tekstit
PDF 509kWORD 195k
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - Strasbourg
Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Euroopan parlamentin tarkistukset 27. lokakuuta 2015 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta (COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)   Koontiluvan myöntäminen olisi asianmukaista siinä tapauksessa, että valmistajan on vietävä asetuksella (EY) N:o 1236/2005 valvottuja lääkevalmisteita jakelijalle maassa, joka ei ole poistanut kuolemanrangaistusta, edellyttäen, että viejä ja jakelija ovat tehneet oikeudellisesti sitovan sopimuksen, jossa jakelijan edellytetään soveltavan asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei kyseisiä lääkevalmisteita käytetä kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon.
(8)   Koontiluvan myöntäminen olisi asianmukaista siinä tapauksessa, että valmistajan on vietävä asetuksella (EY) N:o 1236/2005 valvottuja lääkevalmisteita jakelijalle maassa, joka ei ole poistanut kuolemanrangaistusta, edellyttäen, että viejä ja jakelija ovat tehneet oikeudellisesti sitovan sopimuksen, jossa jakelijan edellytetään soveltavan asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei kyseisiä lääkevalmisteita käytetä kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan, halventavaan tai epäinhimilliseen kohteluun tai rankaisemiseen.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)   Unionissa toimivilta välittäjiltä on tarpeen kieltää välityspalvelujen tarjoaminen sellaisten tavaroiden osalta, joiden vienti ja tuonti on kielletty siksi, että kyseisiä tavaroita ei käytännössä voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen. Tällaisten palvelujen tarjoamisen kieltäminen edistää myös julkisen moraalin suojelemista.
(12)   Unionissa toimivilta välittäjiltä on tarpeen kieltää välityspalvelujen tarjoaminen sellaisten tavaroiden osalta, joiden vienti ja tuonti on kielletty siksi, että kyseisiä tavaroita ei käytännössä voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen. Tällaisten palvelujen tarjoamisen kieltäminen edistää myös julkisen moraalin suojelemista ja niiden ihmisarvon periaatteiden kunnioittamista, jotka ovat eurooppalaisten arvojen perustana, sellaisina kuin ne sisältyvät Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
(19 a)  Olisi otettava käyttöön tarkoitettua lopullista käyttöä koskeva lauseke, jotta jäsenvaltiot voivat keskeyttää tai kieltää sellaisten turvallisuuteen liittyvien tavaroiden siirtämisen, jotka eivät kuulu liitteessä II ja III lueteltuihin tavaroihin ja joilla selvästi ei ole käytännössä muuta käyttötarkoitusta kuin käyttö kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, tai jos on perusteltu syy olettaa, että kyseisten tavaroiden siirtäminen johtaisi kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen tai helpottaisi sitä. Tarkoitettua lopullista käyttöä koskevaan lausekkeeseen perustuvia valtuuksia ei saisi ulottaa lääketuotteisiin, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon,
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
2 artikla – f alakohta
a a)  korvataan f alakohta seuraavasti:
f)   'teknisellä avulla' kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, testaamiseen, kunnossapitoon, kokoamiseen tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja. Tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa ja sähköisin keinoin;
"f) 'teknisellä avulla' kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, testaamiseen, kunnossapitoon, kokoamiseen, käyttöön, käytäntöihin tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja. Tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa ja sähköisin keinoin;"
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
2 artikla – k alakohta – 2 alakohta
Tässä asetuksessa pelkkä liitännäispalvelujen tarjoaminen ei kuulu tämän määritelmän soveltamisalaan. Liitännäispalveluja ovat kuljetus-, rahoitus‑, vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut sekä yleinen mainonta ja myynninedistäminen.
Tässä asetuksessa liitännäispalvelujen tarjoaminen kuuluu tämän määritelmän soveltamisalaan. Liitännäispalveluja ovat kuljetus-, rahoitus-, vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut sekä yleinen mainonta ja myynninedistäminen, myös internetin välityksellä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
2 artikla – l alakohta
l)   "välittäjällä" luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut unionin jäsenvaltioon ja joka tarjoaa k alakohdassa määriteltyjä palveluja unionista kolmannen maan alueelle;
l)   "välittäjällä" luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut unionin jäsenvaltioon tai joka on unionin jäsenvaltion kansalainen, taikka oikeushenkilön tai kumppanin tytäryhtiötä, joka tarjoaa k alakohdassa määriteltyjä palveluja;
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
2 artikla – m alakohta
m)   "teknisen avun toimittajalla" luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut unionin jäsenvaltioon ja joka toimittaa f alakohdassa määriteltyä teknistä apua unionista kolmannen maan alueelle;
m)   "teknisen avun toimittajalla" luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut unionin jäsenvaltioon ja joka toimittaa f alakohdassa määriteltyä teknistä apua;
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
2 artikla – n alakohta
n)   "viejällä" luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jonka puolesta vienti-ilmoitus tehdään eli henkilöä, jolla vienti-ilmoituksen vastaanottamisen ajankohtana on sopimus kyseisessä kolmannessa maassa olevan vastaanottajan kanssa ja jolla on tarvittava valtuutus päättää tavaroiden lähettämisestä unionin tullialueelta. Jollei vientisopimusta ole tehty tai jollei sopimuksen haltija toimi omasta puolestaan, viejällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on tarvittava valta päättää tavaran lähettämisestä unionin tullialueelta. Jos oikeus määrätä tavarasta viennin perusteena olevan sopimuksen mukaan kuuluu unionin ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle, viejänä pidetään unioniin sijoittautunutta sopimuspuolta;
n)   "viejällä" luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jonka puolesta vienti-ilmoitus tehdään eli henkilöä, jolla vienti-ilmoituksen vastaanottamisen ajankohtana on sopimus kyseisessä kolmannessa maassa olevan vastaanottajan kanssa ja jolla on tarvittava valtuutus päättää tavaroiden lähettämisestä unionin tullialueelta. Jollei vientisopimusta ole tehty tai jollei sopimuksen haltija toimi omasta puolestaan, viejällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on tarvittava valta päättää tavaran lähettämisestä unionin tullialueelta. Jos oikeus määrätä tavarasta viennin perusteena olevan sopimuksen mukaan kuuluu unionin ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle, viejänä pidetään sopimuspuolta, jolla on asuinpaikka unionissa tai joka on sijoittautunut unioniin;
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
2 artikla – r a alakohta (uusi)
r a)  'kauttakuljetuksella' unionin alueelle saapuvien ja sen kautta unionin ulkopuolelle kuljetettavien liitteissä lueteltujen muiden kuin unionin tavaroiden kuljetusta.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
4 bartikla (uusi)
3 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
"4 b artikla
Kauttakuljetuskielto
1.  Kielletään liitteessä II lueteltujen tavaroiden kauttakuljetus näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta.
2.  Toimivaltainen viranomainen voi 1 kohdasta poiketen antaa luvan liitteessä II lueteltujen tavaroiden kauttakuljetukseen, jos voidaan osoittaa, että näitä tavaroita käytetään siinä maassa, johon ne on tarkoitus viedä, yksinomaan museossa tapahtuvaan asettamiseen julkisesti esille niiden historiallisen merkityksen vuoksi."
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
4 cartikla (uusi)
3 b)  Lisätään artikla seuraavasti:
"4 c artikla
Kaupallisen markkinoinnin ja myynninedistämisen kieltäminen
Luonnollisten tai oikeushenkilöiden ja kumppaneiden on kiellettyä harjoittaa liitteessä II lueteltujen tavaroiden siirtämiseen tähtäävää, verkossa tai sen ulkopuolella tapahtuvaa kaupallista markkinointia tai myynninedistämistä unionin alueella."
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
6 artikla – 1 kohta
1.   Toimivaltaiset viranomaiset päättävät liitteessä III a lueteltujen tavaroiden vientiä koskevista lupahakemuksista tapauskohtaisesti ottaen huomioon kaikki merkitykselliset näkökohdat, erityisesti sen, onko toinen jäsenvaltio hylännyt olennaisesti samanlaista vientiä koskevan hakemuksen viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana, ja aiottuun lopulliseen käyttöön ja luvan kiertämisen vaaraan liittyvät näkökohdat.
1.   Toimivaltaiset viranomaiset päättävät liitteissä III ja III a lueteltujen tavaroiden vientiä koskevista lupahakemuksista tapauskohtaisesti ottaen huomioon kaikki merkitykselliset näkökohdat, erityisesti sen, onko toinen jäsenvaltio hylännyt olennaisesti samanlaista vientiä koskevan hakemuksen viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana, ja aiottuun lopulliseen käyttöön ja luvan kiertämisen vaaraan liittyvät näkökohdat.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
6 artikla – 1 a alakohta (uusi)
5 a)  Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:
"1 a. Toimivaltaisen viranomaisen on kaikki asian kannalta merkitykselliset todisteet huomioon ottaen varmistettava jäsenvaltioiden kanssa, että kaikki turvallisuusvälineitä markkinoivat yritykset sekä messuja ja muita tapahtumia, joissa kyseisiä välineitä markkinoidaan, järjestävät yritykset saavat tietoa siitä, että kyseisiä välineitä voidaan käyttää kidutukseen ja muuhun julmaan, halventavaan tai epäinhimilliseen kohteluun tai rankaisemiseen ja että tällaisten välineiden markkinointi voidaan kieltää ja siihen liittyvät luvat peruuttaa."
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
6 artikla – 2 kohta
5 b)  Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Toimivaltainen viranomainen ei saa myöntää lupaa, jos on perusteltuja syitä olettaa, että kolmannen maan lainvalvontaviranomainen taikka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi käyttää liitteessä III lueteltuja tavaroita kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, mukaan lukien tuomioistuimen määräämän ruumiinrangaistuksen täytäntöönpano.
"2. Toimivaltainen viranomainen ei saa myöntää lupaa, jos on perusteltuja syitä olettaa, että kolmannen maan lainvalvontaviranomainen taikka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi käyttää liitteessä III ja liitteessä III a lueteltuja tavaroita kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, mukaan lukien tuomioistuimen määräämän ruumiinrangaistuksen täytäntöönpano.
Toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon
Toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon
–  saatavilla olevat kansainväliset tuomioistuinratkaisut,
–  saatavilla olevat kansainväliset tuomioistuinratkaisut,
–  Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin toimivaltaisilta elimiltä saadut tiedot sekä Euroopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisemisen vastaisen komitean sekä kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien erityisraportoijan raportit.
–  Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin toimivaltaisilta elimiltä saadut tiedot sekä Euroopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisemisen vastaisen komitean sekä kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien erityisraportoijan raportit.
Myös muut asiaan liittyvät tiedot, mukaan lukien saatavilla olevat kansalliset tuomioistuinratkaisut, valtioista riippumattomien järjestöjen laatimat raportit tai niillä olevat muut tiedot sekä tiedot määrämaan soveltamista liitteissä II ja III lueteltuja tavaroita koskevista vientirajoituksista voidaan ottaa huomioon.
Myös muut asiaan liittyvät tiedot, mukaan lukien saatavilla olevat kansalliset tuomioistuinratkaisut, valtioista riippumattomien järjestöjen laatimat raportit tai niillä olevat muut tiedot sekä tiedot määrämaan soveltamista liitteissä II, III ja III a lueteltuja tavaroita koskevista vientirajoituksista voidaan ottaa huomioon."
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
6 aartikla (uusi)
5 c)  Lisätään artikla seuraavasti:
"6 a artikla
Kauttakuljetuksen luvanvaraisuus
1.  Liitteessä III tai III a lueteltujen tavaroiden kauttakuljetukseen tarvitaan lupa, jos sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa kauttakuljetus tapahtuu, ovat ilmoittaneet talouden toimijalle, että kyseiset tavarat on tarkoitettu tai voivat olla tarkoitettuja kokonaan tai osittain kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen.
2.  Jos talouden toimija on tietoinen siitä, että liitteessä III tai III a luetellut kauttakuljetettavat tavarat on tarkoitettu kokonaan tai osittain kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille, jotka päättävät, onko aiheellista määrätä kyseinen kauttakuljetus luvanvaraiseksi.
3.  Jäsenvaltion, joka 1 ja 2 kohdan mukaisesti vaatii luvan liitteessä III tai III a lueteltuihin tavaroihin kuulumattoman tavaran kauttakuljetukselle, on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle."
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
7 aartikla – 1 kohta
1.   Kielletään välittäjää tarjoamasta yhdellekään kolmannessa maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle välityspalveluja, jotka liittyvät liitteessä III lueteltuihin tavaroihin, näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos välittäjä tietää tai tällä on syytä epäillä, että jokin osa tällaisten tavaroiden kuljetuksesta on tai voi olla tarkoitettu käytettäväksi kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen maassa, joka ei kuulu unionin tullialueeseen.
1.   Kielletään välittäjää tarjoamasta yhdellekään kolmannessa maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle välityspalveluja, jotka liittyvät liitteissä III ja III a lueteltuihin tavaroihin, näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos välittäjä tietää tai tällä on syytä epäillä, että jokin osa tällaisten tavaroiden kuljetuksesta on tai voi olla tarkoitettu käytettäväksi kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen maassa, joka ei kuulu unionin tullialueeseen.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
7 aartikla – 2 kohta
2.   Kielletään teknisen avun toimittajaa toimittamasta yhdellekään kolmannessa maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle teknistä apua, joka liittyy liitteessä III lueteltuihin tavaroihin, näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos tällaisen avun toimittaja tietää tai tällä on syytä epäillä, että jotkin tai kaikki tällaisista tavaroista ovat tai voivat olla tarkoitettuja käytettäviksi kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen maassa, joka ei kuulu unionin tullialueeseen.
2.   Kielletään teknisen avun toimittajaa toimittamasta yhdellekään kolmannessa maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle teknistä apua, joka liittyy liitteissä III ja III a lueteltuihin tavaroihin, näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos tällaisen avun toimittaja tietää tai tällä on syytä epäillä, että jotkin tai kaikki tällaisista tavaroista ovat tai voivat olla tarkoitettuja käytettäviksi kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen maassa, joka ei kuulu unionin tullialueeseen. Kielletään teknisen avun toimittajaa myös antamasta sellaisia ohjeita, neuvoja tai koulutusta tai välittämästä sellaisia käytännön tietoja tai taitoja, joilla voitaisiin helpottaa kuolemanrangaistusten täytäntöönpanoa, kidutusta tai muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rankaisemista.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
7 aa artikla (uusi)
6 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
"7 a a artikla
Parhaiden käytäntöjen vaihto
Jäsenvaltioita kannustetaan edistämään parhaita käytäntöjä teknisen avun toimittajien välillä, jotta tämä apu myötävaikuttaisi kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisemisen torjuntaan."
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
7 cartikla – 3 kohta – 3.3 alakohta (uusi)
3.3.  Komissio hyväksyy yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tarvittaessa kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa lopullisen käytön varmentamista koskevien parhaiden käytäntöjen suuntaviivat.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
III b luku (uusi) – 7 e artikla (uusi)
7 a)  Lisätään luku seuraavasti:
"III b luku
Luetteloon merkitsemättömät tavarat
7 e  artikla
Koontilauseke
1.  Tämän asetuksen liitteisiin merkitsemättömien tavaroiden vientiin tarvitaan lupa, jos sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon viejä on sijoittautunut, ovat ilmoittaneet viejälle, että kyseiset tavarat on tarkoitettu tai voivat olla tarkoitettuja kokonaan tai osittain kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen.
2.  Jos viejä on tietoinen siitä, että tavarat, jotka se aikoo viedä ja joita ei ole merkitty liitteisiin II, III tai III a, on tarkoitettu kokonaan tai osittain kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, viejän on ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon viejä on sijoittautunut, ja nämä viranomaiset päättävät, onko aiheellista määrätä kyseinen vienti luvanvaraiseksi.
3.  Jäsenvaltion, joka 1 ja 2 kohdan mukaisesti vaatii luvan liitteeseen II, III tai III a merkitsemättömän kaksikäyttötuotteen viennille, on välittömästi ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä ilmoitettava täsmälliset syyt luvan vaatimiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle välittömästi myös kaikki muutokset 1 ja 2 kohdan nojalla hyväksyttyihin toimenpiteisiin.
4.  Muiden jäsenvaltioiden on otettava nämä tiedot asianmukaisesti huomioon, ja niiden on ilmoitettava niistä maansa tullihallinnolle ja muille asianomaisille kansallisille viranomaisille.
5.  Kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä, joilla 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tavarat lisätään liitteeseen II, liitteeseen III tai liitteeseen III a. Tämän kohdan mukaisesti hyväksyttyihin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 15 b artiklassa säädettyä menettelyä.
6.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/83/EY1 a annetun määritelmän mukaiset lääkkeet eivät kuulu tämän artiklan soveltamisalaan.
_________________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67)."
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
8 artikla – 6 kohta
6.   Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, valmistajan tai jakelijan aikoessa viedä lääkevalmisteita valmistajan on toimitettava tiedot järjestelyistä ja toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen estämiseksi, että näitä tuotteita käytetään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, sekä määrämaasta ja, jos tiedot ovat saatavilla, tavaroiden lopullisesta käytöstä ja loppukäyttäjistä.
6.   Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, valmistajan tai jakelijan aikoessa viedä lääkevalmisteita valmistajan on toimitettava tiedot järjestelyistä ja toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen estämiseksi, että näitä tuotteita käytetään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, sekä määrämaasta ja, jos tiedot ovat saatavilla, tavaroiden lopullisesta käytöstä ja loppukäyttäjistä. Näiden tietojen on oltava pyynnöstä asianmukaisen riippumattoman valvontaelimen, esimerkiksi kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukaisesti perustetun kansallisen ennaltaehkäisevän mekanismin, tai kansallisen ihmisoikeuselimen saatavilla jäsenvaltiossa.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
10 artikla – 2 kohta
8 a)  Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Jos tulli-ilmoitus tehdään liitteissä II tai III mainituista tavaroista ja käy ilmi, ettei aiotulle viennille tai tuonnille ole myönnetty tämän asetuksen mukaista lupaa, tulliviranomaisten on otettava haltuunsa ilmoitetut tavarat ja tuotava esille mahdollisuus hakea tämän asetuksen mukaista lupaa. Jos lupahakemusta ei tehdä kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta tai jos toimivaltainen viranomainen hylkää tällaisen hakemuksen, tulliviranomaiset toteuttavat haltuunotettuihin tavaroihin sovellettavat kansallisen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet.
"2. Jos tulli-ilmoitus tehdään liitteissä II, III tai III a mainituista tavaroista ja käy ilmi, ettei aiotulle viennille tai tuonnille ole myönnetty tämän asetuksen mukaista lupaa, tulliviranomaisten on otettava haltuunsa ilmoitetut tavarat ja tuotava esille mahdollisuus hakea tämän asetuksen mukaista lupaa. Jos lupahakemusta ei tehdä kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta tai jos toimivaltainen viranomainen hylkää tällaisen hakemuksen, tulliviranomaiset toteuttavat haltuunotettuihin tavaroihin sovellettavat kansallisen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet."
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
12 aartikla – 2 kohta
2.   Komissio voi kolmen kuukauden kuluessa pyytää pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota toimittamaan lisätietoja, jos se katsoo, että pyynnöstä puuttuu yhtä tai useampaa merkityksellistä näkökohtaa koskevia tietoja tai että yhdestä tai useammasta merkityksellisestä näkökohdasta tarvitaan lisätietoja. Se ilmoittaa näkökohdat, joista lisätietoja on toimitettava.
2.   Välittömästi 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisen jälkeen komissio ilmoittaa asiasta kaikille jäsenvaltioille ja toimittaa pyynnön esittäneeltä jäsenvaltiolta saamansa tiedot muille. Komission lopullista päätöstä odottaessaan jäsenvaltiot voivat välittömästi keskeyttää niiden tavaroiden siirtämiset, joita pyyntö koskee. Komissio voi kolmen kuukauden kuluessa pyytää pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota toimittamaan lisätietoja, jos se katsoo, että pyynnöstä puuttuu yhtä tai useampaa merkityksellistä näkökohtaa koskevia tietoja tai että yhdestä tai useammasta merkityksellisestä näkökohdasta tarvitaan lisätietoja. Se ilmoittaa näkökohdat, joista lisätietoja on toimitettava.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
12 aartikla – 3 kohta
3.   Jos komissio katsoo, ettei lisätietojen pyytäminen ole tarpeen tai soveltuvin osin sen saadessa pyytämänsä lisätiedot, komissio aloittaa kuuden kuukauden kuluessa menettelyn pyydetyn muutoksen hyväksymiseksi tai ilmoittaa pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle syyt, joiden vuoksi menettelyä ei aloiteta.
3.   Jos komissio katsoo, ettei lisätietojen pyytäminen ole tarpeen tai soveltuvin osin sen saadessa pyytämänsä lisätiedot, komissio aloittaa kolmen kuukauden kuluessa menettelyn pyydetyn muutoksen hyväksymiseksi tai ilmoittaa pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle syyt, joiden vuoksi menettelyä ei aloiteta.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
13 artikla – 1 kohta
12 a)  Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.   Rajoittamatta 11 artiklan soveltamista komissio ja jäsenvaltiot tiedottavat pyynnöstä toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä toimittavat toisilleen muut käytössään olevat tähän asetukseen liittyvät tiedot, erityisesti tiedot myönnetyistä ja evätyistä luvista.
"1. Rajoittamatta 11 artiklan soveltamista kunkin jäsenvaltion on tiedotettava komissiolle tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä toimitettava muut käytössään olevat tähän asetukseen liittyvät tiedot, erityisesti tiedot myönnetyistä ja evätyistä luvista sekä toimenpiteistä, jotka on toteutettu tarkoitettua lopullista käyttöä koskevan lausekkeen mukaisesti. Komissio toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille."
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
13 artikla – 3 a kohta (uusi)
12 b)  Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:
"3 a. Komissio laatii vuosittain kertomuksen, johon kootaan 3 kohdassa tarkoitetut vuosittaiset toimintakertomukset. Kertomus julkistetaan."
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 1236/2005
15 aartikla
15 a  artikla
Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.
2.  Siirretään 12 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle viideksi vuodeksi … päivästä …kuuta …. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Edellä olevan 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
15 cartikla (uusi)
15 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
"15 c artikla
Kidutuksen vastainen koordinointiryhmä
1.  Perustetaan kidutuksen vastainen koordinointiryhmä, jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Kukin jäsenvaltio nimeää edustajan tähän ryhmään. Koordinointiryhmä tutkii kaikki tämän asetuksen soveltamista koskevat asiat, jotka sen puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltäviksi.
2.  Koordinointiryhmä toteuttaa yhteistyössä komission kanssa tarvittavat toimenpiteet luodakseen suorat yhteistyö- ja tietojenvaihtoyhteydet toimivaltaisten viranomaisten välille erityisesti sen välttämiseksi, että mahdolliset erot sellaisten tavaroiden vientivalvonnan soveltamisessa, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, johtavat kaupan vääristymiseen.
3.  Kidutuksen vastaisen koordinointiryhmän puheenjohtajan on tarpeelliseksi katsoessaan kuultava viejiä, välittäjiä ja muita asianomaisia sidosryhmiä muun muassa kaikista niistä kansalaisyhteiskunnan osista, joissa on tarvittava asiantuntemus, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.
4.  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille vuosittain kirjallisen kertomuksen kidutuksen vastaisen koordinointiryhmän toiminnasta, tutkimuksista ja kuulemisista; kertomukseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklaa."
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
15 dartikla (uusi)
15 b)  Lisätään artikla seuraavasti:
"15 d artikla
1.  Viimeistään … päivänä ...kuuta …* ja tämän jälkeen joka kolmas vuosi komissio tarkastelee tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kattavan täytäntöönpano- ja vaikutustenarviointikertomuksen, johon voi sisältyä muutosehdotuksia. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki sen tämän kertomuksen laatimista varten tarvitsemat tiedot.
2.  Kertomuksen eri osissa on käsiteltävä seuraavia:
a)  kidutuksen vastainen koordinointiryhmä ja sen toiminta, tutkimukset ja kuulemiset. Komission antamia tietoja koordinointiryhmän tutkimuksista ja kuulemisista käsitellään luottamuksellisina asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan mukaisesti. Tietoja pidetään joka tapauksessa luottamuksellisina, jos niiden julkistaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä epäsuotuisia seurauksia sille, joka on toimittanut nämä tiedot tai ollut tietolähteenä;
b)  tiedot jäsenvaltioiden kansallisista lupapäätöksistä, jäsenvaltioiden ilmoituksista komissiolle, ilmoittamis- ja kuulemismekanismeista jäsenvaltioiden välillä, julkistamisesta sekä täytäntöönpanosta;
c)  kattavat tiedot jäsenvaltioiden 17 artiklan mukaisesti toteuttamien toimien luonteesta ja vaikutuksesta, muun muassa jäsenvaltioissa sovellettavien seuraamusjärjestelmien toiminnasta, ja arviot siitä, ovatko ne tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
______________
* Kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta."
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
17 artikla – 2 a kohta (uusi)
15 c)  Lisätään 17 artiklaan kohta seuraavasti:
"2 a. Komissio arvioi, ovatko jäsenvaltioiden laatimat seuraamuksia koskevat säännöt luonteeltaan ja vaikutukseltaan samanlaiset."
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1236/2005
Liite III – sarake 2 – 1 ja 2 kohta
-a) korvataan liitteessä III olevan toisen sarakkeen 1 ja 2 kohdat seuraavasti:
1.  Henkilöihin kohdistuvaan voimankäyttöön suunnitellut tavarat seuraavasti:
"1. Henkilöihin kohdistuvaan voimankäyttöön suunnitellut tavarat seuraavasti:
1.1 Kahleet ja joukkokahleet
1.1 Kahleet ja joukkokahleet
Huomautukset:
Huomautukset:
1.  Kahleet ovat kahlitsemisvälineitä, jotka muodostuvat kahdesta lukitusmekanismilla varustetusta renkaasta, joita yhdistää ketju tai tanko.
1.  Kahleet ovat kahlitsemisvälineitä, jotka muodostuvat kahdesta lukitusmekanismilla varustetusta renkaasta, joita yhdistää ketju tai tanko.
2.  Tämä kohta ei koske jalkakahleita ja joukkokahleita, jotka on kielletty liitteessä II olevassa 2.3 kohdassa.
2.  Tämä kohta ei koske jalkakahleita ja joukkokahleita, jotka on kielletty liitteessä II olevassa 2.3 kohdassa.
3.  Tämä kohta ei koske tavanomaisia käsirautoja. Tavanomaisille käsiraudoilla tarkoitetaan käsirautoja, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
3.  Tämä kohta ei koske tavanomaisia käsirautoja. Tavanomaisille käsiraudoilla tarkoitetaan käsirautoja, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
–  niiden kokonaispituus on molemmat rannekkeet lukittuina ja ketju mukaan luettuna toisen rannekkeen ulkoreunasta toisen rannekkeen ulkoreunaan mitattuna 150–280 mm,
–  niiden kokonaispituus on molemmat rannekkeet lukittuina ja ketju mukaan luettuna toisen rannekkeen ulkoreunasta toisen rannekkeen ulkoreunaan mitattuna 150–280 mm,
–  kummankin rannekkeen sisäympärysmitta on enintään 165 mm, kun lukitushampaisto on lukittuneena lukitusmekanismissa viimeisen loven kohdalla,
–  kummankin rannekkeen sisäympärysmitta on enintään 165 mm, kun lukitushampaisto on lukittuneena lukitusmekanismissa viimeisen loven kohdalla,
–  kummankin rannekkeen sisäympärysmitta on vähintään 200 mm, kun lukitushampaisto on lukittuneena lukitusmekanismissa ensimmäisen loven kohdalla, ja
–  kummankin rannekkeen sisäympärysmitta on vähintään 200 mm, kun lukitushampaisto on lukittuneena lukitusmekanismissa ensimmäisen loven kohdalla, ja
–  rannekkeita ei ole muunnettu aiheuttamaan ruumiillista kipua tai kärsimystä.
–  rannekkeita ei ole muunnettu aiheuttamaan ruumiillista kipua tai kärsimystä.
1.2 Yksittäiset lukitusmekanismilla varustetut kahlitsemisrenkaat, joiden sisäympärysmitta ylittää 165 mm, kun lukitushampaisto on lukittuneena lukitusmekanismissa viimeisen loven kohdalla
1.2 Yksittäiset lukitusmekanismilla varustetut kahlitsemisrenkaat, joiden sisäympärysmitta ylittää 165 mm, kun lukitushampaisto on lukittuneena lukitusmekanismissa viimeisen loven kohdalla
Huomutukset:
Huomutukset:
Tähän sisältyvät lukitusmekanismilla varustetut kaulakahleet ja muut yksittäiset kahlitsemisrenkaat, jotka on kytketty tavanomaisiin käsirautoihin ketjulla
Tähän sisältyvät lukitusmekanismilla varustetut kaulakahleet ja muut yksittäiset kahlitsemisrenkaat, jotka on kytketty tavanomaisiin käsirautoihin ketjulla
1.3 Sylkyhuput: huput, mukaan lukien verkosta tehdyt huput, jotka peittävät suun sylkemisen estämiseksi
1.3 Sylkyhuput: huput, mukaan lukien verkosta tehdyt huput, jotka peittävät suun sylkemisen estämiseksi
Huomautukset:
Huomautukset:
Tähän sisältyvät sylkyhuput, jotka on kytketty tavanomaisiin käsirautoihin ketjulla
Tähän sisältyvät sylkyhuput, jotka on kytketty tavanomaisiin käsirautoihin ketjulla
1.3 a Hihnoilla varustetut tuolit, laudat ja sängyt
2.  Mellakantorjuntaan tai itsesuojeluun suunnitellut aseet ja välineet seuraavasti:
2.  Mellakantorjuntaan tai itsesuojeluun suunnitellut aseet ja välineet seuraavasti:
2.1 Kannettavat sähköshokkiaseet, joilla voidaan antaa sähköisku ainoastaan yhdelle henkilölle kerrallaan, myös sähköpamput, -kilvet ja -pistoolit ja sähkönuolia ampuvat pistoolit
2.1 Kannettavat sähköshokkiaseet, joilla voidaan antaa sähköisku ainoastaan yhdelle henkilölle kerrallaan, myös sähköpamput, -kilvet ja -pistoolit ja sähkönuolia ampuvat pistoolit
Huomautukset:
Huomautukset:
1.  Tämä kohta ei koske liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa kuvattuja sähköshokkivöitä ja muita laitteita.
1.  Tämä kohta ei koske liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa kuvattuja sähköshokkivöitä ja muita laitteita.
2.  Tämä kohta ei koske yksilöllisiä sähköshokkivälineitä, kun ne ovat käyttäjänsä mukana hänen henkilökohtaista suojautumistaan varten.
2.  Tämä kohta ei koske yksilöllisiä sähköshokkivälineitä, kun ne ovat käyttäjänsä mukana hänen henkilökohtaista suojautumistaan varten.
2.2 Pakkaukset, jotka sisältävät kaikki olennaiset osat 2.1 kohdassa tarkoitettujen kannettavien sähköshokkiaseiden kokoamiseksi
2.2 Pakkaukset, jotka sisältävät kaikki olennaiset osat 2.1 kohdassa tarkoitettujen kannettavien sähköshokkiaseiden kokoamiseksi
Huomautukset:
Huomautukset:
Seuraavat tavarat katsotaan olennaisiksi osiksi:
Seuraavat tavarat katsotaan olennaisiksi osiksi:
–  sähköiskun tuottava yksikkö,
–  sähköiskun tuottava yksikkö,
–  katkaisija, myös kauko-ohjattava, ja
–  katkaisija, myös kauko-ohjattava, ja
–  elektrodit tai tapauksen mukaan johdot, joiden välityksellä sähköisku annetaan.
–  elektrodit tai tapauksen mukaan johdot, joiden välityksellä sähköisku annetaan.
2.3 Kiinteät tai koottavat sähköshokkiaseet, jotka kattavat laajan alueen ja joilla voidaan antaa sähköiskuja useille henkilöille
2.3 Kiinteät tai koottavat sähköshokkiaseet, jotka kattavat laajan alueen ja joilla voidaan antaa sähköiskuja useille henkilöille
2.3 a Joukkojenhallintaan tai mellakantorjuntaan tarkoitetut akustiset laitteet
2.3 b Millimetriaaltoaseet."
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta
Asetuksen 1 artiklan 6 kohtaa ja 1 artiklan 7 kohtaa, siltä osin kuin siinä lisätään 7 d artikla, sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.
Asetuksen 1 artiklan 6 kohtaa ja 1 artiklan 7 kohtaa, siltä osin kuin siinä lisätään 7 d artikla, sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2016.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa
Asetus (EY) N:o 1236/2005
Liite III b
Benin
Poistetaan.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa
Asetus (EY) N:o 1236/2005
Liite III b
Gabon
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa
Asetus (EY) N:o 1236/2005
Liite III b
Liberia
Poistetaan.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa
Asetus (EY) N:o 1236/2005
Liite III b
Madagaskar
Poistetaan.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa
Asetus (EY) N:o 1236/2005
Liite III b
Mongolia
Poistetaan.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa
Asetus (EY) N:o 1236/2005
Liite III b
São Tomé ja Príncipe
Poistetaan.

(1)Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A8-0267/2015).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö