Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0005(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0267/2015

Pateikti tekstai :

A8-0267/2015

Debatai :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Balsavimas :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 04/10/2016 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Priimti tekstai
PDF 529kWORD 226k
Antradienis, 2015 m. spalio 27 d. - Strasbūras
Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

2015 m. spalio 27 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  taip pat būtų tikslinga išduoti visuotinį leidimą, kai gamintojas turi eksportuoti Reglamentu (EB) Nr. 1236/2005 kontroliuojamus produktus platintojui, esančiam mirties bausmės nepanaikinusioje šalyje, su sąlyga, kad eksportuotojas ir platintojas yra sudarę teisiškai įpareigojantį susitarimą, pagal kurį reikalaujama, kad platintojas taikytų tinkamas priemones, užtikrinančias, kad vaistai nebūtų naudojami mirties bausmei vykdyti;
(8)  taip pat būtų tikslinga išduoti visuotinį leidimą, kai gamintojas turi eksportuoti Reglamentu (EB) Nr. 1236/2005 kontroliuojamus produktus platintojui, esančiam mirties bausmės nepanaikinusioje šalyje, su sąlyga, kad eksportuotojas ir platintojas yra sudarę teisiškai įpareigojantį susitarimą, pagal kurį reikalaujama, kad platintojas taikytų tinkamas priemones, užtikrinančias, kad vaistai nebūtų naudojami mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  būtina Sąjungoje uždrausti tarpininkams teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su prekėmis, kurias draudžiama eksportuoti ir importuoti, nes praktikoje tokios prekės gali būti naudojamos tik mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Draudimas teikti tokias paslaugas padeda apsaugoti visuomenės dorovę;
(12)  būtina Sąjungoje uždrausti tarpininkams teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su prekėmis, kurias draudžiama eksportuoti ir importuoti, nes praktikoje tokios prekės gali būti naudojamos tik mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Draudimas teikti tokias paslaugas padeda apsaugoti visuomenės dorovę ir laikytis žmogaus orumo principų, kurie sudaro Europos vertybių, įtvirtintų Europos Sąjungos sutartyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pagrindą;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(19a)  turėtų būti įrašyta tikslinio galutinio naudojimo nuostata, kad valstybės narės uždraustų arba sustabdytų perdavimą su saugumu susijusių prekių, neįtrauktų į II ir III priedus, kurios akivaizdžiai negali būti naudojamos jokiu kitu, kaip tik mirties bausmės vykdymo, kankinimo ar kitokio žiauraus, žeminančio arba nežmoniško elgesio ar baudimo tikslu, arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad šių prekių perdavimas prisidėtų prie mirties bausmės įvykdymo, kankinimo ar kitokio žiauraus, žeminančio arba nežmoniško elgesio ar baudimo arba galėtų būti naudojamas šiuo tikslu. Įgaliojimų, suteiktų pagal tikslinio galutinio naudojimo nuostatą, taikymas neturėtų būti išplėstas vaistams, kurie galėtų būti naudojami mirties bausmei vykdyti;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio f punktas
aa)  f punktas pakeičiamas taip:
f)  „techninė pagalba“ – visa techninė pagalba, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, bandymu, priežiūra, montavimu ar bet kuriuo kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas. Techninei pagalbai priskiriama žodinė pagalba ir elektroninėmis priemonėmis teikiama pagalba;
„f) „techninė pagalba“ – visa techninė pagalba, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, bandymu, priežiūra, montavimu, naudojimu, veikimu ar bet kuriuo kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas. Techninei pagalbai priskiriama žodinė pagalba ir elektroninėmis priemonėmis teikiama pagalba;“
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio k punkto 2 pastraipa
Šiame reglamente į šią apibrėžtį neįtraukiamos tik pagalbinės paslaugos. Pagalbinės paslaugos – transportavimas, finansinės paslaugos, draudimas ar perdraudimas arba bendro pobūdžio reklamos ar reklamavimo veikla;
Šiame reglamente į šią apibrėžtį įtraukiamos pagalbinės paslaugos. Pagalbinės paslaugos – transportavimas, finansinės paslaugos, draudimas ar perdraudimas arba bendra reklamos ar skatinimo veikla, taip pat internetu;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio 1 punktas
l)  „tarpininkas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar grupė, kurie teikia k punkte apibrėžtas paslaugas iš Sąjungos į trečiosios šalies teritoriją;
l)  „tarpininkas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar bendrija arba Sąjungos valstybės narės pilietis arba juridinio asmens ar bendrijos patronuojamoji įmonė, kurie teikia k punkte apibrėžtas paslaugas;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio m punktas
m)  „techninės pagalbos teikėjas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar grupė, kurie teikia f punkte apibrėžtą techninę pagalbą iš Sąjungos teritorijos į trečiosios šalies teritoriją;
m)  „techninės pagalbos teikėjas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar bendrija, kurie teikia f punkte apibrėžtą techninę pagalbą;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio n punktas
n)  „eksportuotojas“ – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo ar grupė, kurių vardu sudaroma eksporto deklaracija, t. y. asmuo, kuris priimant deklaraciją yra sudaręs sutartį su gavėju atitinkamoje trečiojoje šalyje ir turi reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei eksporto sutartis nesudaryta arba jei sutartį sudaręs asmuo veikia ne savo vardu, eksportuotoju laikomas asmuo, turintis reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei teisė parduoti prekes pagal sutartį, kuria grindžiamas eksportas, priklauso ne Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui, eksportuotoju yra laikoma Sąjungoje įsisteigusi sutarties šalis;
n)  „eksportuotojas“ – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo ar bendrija, kurių vardu sudaroma eksporto deklaracija, t. y. asmuo, kuris priimant deklaraciją yra sudaręs sutartį su gavėju atitinkamoje trečiojoje šalyje ir turi reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei eksporto sutartis nesudaryta arba jei sutartį sudaręs asmuo veikia ne savo vardu, eksportuotoju laikomas asmuo, turintis reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei teisė parduoti prekes pagal sutartį, kuria grindžiamas eksportas, priklauso ne Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui, eksportuotoju yra laikoma Sąjungoje gyvenamąją vietą turinti arba įsisteigusi sutarties šalis;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
2 straipsnio r a punktas (naujas)
ra)  „tranzitas“ – prieduose išvardytų ne Sąjungos prekių, kurios gabenamos į Sąjungos muitų teritoriją ir per ją vežamos į ne Sąjungoje esančią paskirties vietą, transportas;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
4 b straipsnis (naujas)
3a)  Įterpiamas šis straipsnis:
„4b straipsnis
Tranzito draudimas
1.  Bet koks II priede išvardytų prekių tranzitas draudžiamas, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę.
2.  Nukrypdama nuo 1 dalies, kompetentinga institucija gali išduoti II priede išvardytų prekių tranzito leidimą, jei įrodoma, kad šalyje, į kurią tos prekės bus eksportuojamos, jos bus naudojamos tik viešai ekspozicijai muziejuje, atsižvelgiant į jų istorinę reikšmę.“
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
4 c straipsnis (naujas)
3b)  Įterpiamas šis straipsnis:
„4c straipsnis
Komercinės rinkodaros ir prekybos skatinimo draudimas
Internetinė ir neinternetinė komercinė rinkodara ir prekybos skatinimas Sąjungoje, kuriuos vykdo bet kokie fiziniai ir juridiniai asmenys ar bendrijos II priede išvardytų prekių perdavimo tikslu, yra draudžiami.“
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
6 straipsnio 1 dalis
1.  Sprendimus dėl paraiškų IIIa priede išvardytų prekių eksporto leidimui gauti kiekvienu atskiru atveju priima kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į visas susijusias aplinkybes, visų pirma į tai, ar per praėjusius trejus metus kita valstybė narė nėra atmetusi paraiškos iš esmės tokių pačių prekių eksportui leidimui gauti, ir atsižvelgdamos į numatomą galutinio naudojimo paskirtį ir nukreipimo riziką.
1.  Sprendimus dėl paraiškų III ir IIIa prieduose išvardytų prekių eksporto leidimui gauti kiekvienu atskiru atveju priima kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į visas susijusias aplinkybes, visų pirma į tai, ar per praėjusius trejus metus kita valstybė narė nėra atmetusi paraiškos iš esmės tokių pačių prekių eksporto leidimui gauti, ir atsižvelgdamos į numatomą galutinio naudojimo paskirtį ir nukreipimo riziką.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)
5a)  6 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Kompetentinga institucija, atsižvelgdama į visus svarbius įrodymus, kartu su valstybėmis narėmis turi užtikrinti, kad visos įmonės, platinančios saugumo įrangą, ir įmonės, organizuojančios prekybos muges ir kitus renginius, kuriuose minėta įranga platinama, būtų informuotos apie tai, jog tokia įranga galėtų būti naudojama kankinimui ir kitokiam žiauriam, žeminančiam ar nežmoniškam elgesiui ir baudimui, ir kad platinti tokią įrangą gali būti uždrausta ir gali būti panaikinti su tuo susiję leidimai.“
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
6 straipsnio 2 dalis
5b)  6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Kompetentinga institucija neišduoda leidimo, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad trečiosios šalies teisėsaugos institucija arba fizinis ar juridinis asmuo III priede išvardytas prekes galėtų naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, įskaitant teismo skirtos mirties bausmės vykdymą.
„2. Kompetentinga institucija neišduoda leidimo, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad trečiosios šalies teisėsaugos institucija arba fizinis ar juridinis asmuo III ir IIIa prieduose išvardytas prekes galėtų naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, įskaitant teismo skirtos fizinės bausmės vykdymą.
Kompetentinga institucija atsižvelgia į:
Kompetentinga institucija atsižvelgia į:
–  turimus tarptautinio teismo sprendimus,
–  turimus tarptautinio teismo sprendimus,
–  JT, Europos Tarybos ir ES kompetentingų organų išvadas ir Europos Tarybos Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei JT specialiojo pranešėjo kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo klausimais ataskaitas.
–  JT, Europos Tarybos ir ES kompetentingų organų išvadas ir Europos Tarybos Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei JT specialiojo pranešėjo kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo klausimais ataskaitas.
Gali būti atsižvelgiama į kitą susijusią informaciją, įskaitant turimus nacionalinių teismų sprendimus, ataskaitas ir kitą pilietinės visuomenės organizacijų parengtą informaciją bei informaciją apie paskirties šalies taikytus II ir III prieduose išvardytų prekių eksporto apribojimus.
Gali būti atsižvelgiama į kitą susijusią informaciją, įskaitant priimtus nacionalinių teismų sprendimus, ataskaitas ar kitą pilietinės visuomenės organizacijų parengtą informaciją bei informaciją apie paskirties šalies taikytus II, III ir IIIa prieduose išvardytų prekių eksporto apribojimus.“
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
6 a straipsnis (naujas)
5c)  Įterpiamas šis straipsnis:
„6a straipsnis
Reikalavimas turėti tranzito leidimą
1.  Reikalaujama turėti III arba IIIa priede išvardytų prekių tranzito leidimą, jei ekonominės veiklos vykdytoją valstybės narės, per kurios teritoriją vyksta tranzitas, kompetentingos institucijos informavo, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos mirties bausmės vykdymui, kankinimui arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui.
2.  Jei ekonominės veiklos vykdytojas žino, kad III arba IIIa priede išvardytos tranzitu gabenamos prekės, visos arba iš dalies, skirtos mirties bausmės vykdymui, kankinimui arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui, jis turi informuoti kompetentingas institucijas, kurios sprendžia, ar tikslinga atitinkamam tranzitui reikalauti leidimo, ar ne.
3.  Valstybė narė, pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis nustatanti leidimo reikalavimą III arba IIIa priede neišvardytų prekių tranzitui, informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.“
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 a straipsnio 1 dalis
1.  Tarpininkams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priede išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu tarpininkai žino ar turi priežasčių įtarti, kad tokių prekių siuntos dalis yra arba gali būti skirta naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.
1.  Tarpininkams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III ir IIIa prieduose išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu tarpininkai žino ar turi priežasčių įtarti, kad tokių prekių siuntos dalis yra arba gali būti skirta naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 a straipsnio 2 dalis
2.  Techninės pagalbos teikėjams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje techninę pagalbą, susijusią su III priede išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu teikėjai žino ar turi priežasčių įtarti, kad kai kurios arba visos prekės yra arba gali būti skirtos naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.
2.  Techninės pagalbos teikėjams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje techninę pagalbą, susijusią su III ir IIIa prieduose išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu teikėjai žino ar turi priežasčių įtarti, kad kai kurios arba visos prekės yra arba gali būti skirtos naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai. Techninės pagalbos teikėjams taip pat draudžiama duoti nurodymus, patarimus, organizuoti mokymą ar perduoti darbo žinias ar įgūdžius, kurie galėtų padėti vykdyti mirties bausmę, kankinimus ar kitokį žiaurų, nežmonišką arba žeminantį elgesį arba baudimą.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 a a straipsnis (naujas)
6a.  Įterpiamas šis straipsnis:
„7aa straipsnis
Keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais
Valstybės narės raginamos skatinti geriausią praktiką tarp techninės pagalbos teikėjų siekiant užtikrinti, kad ši pagalba teigiamai prisidėtų prie kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ar baudimu.“
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
7 c straipsnio 3 dalies 3.3 punktas (naujas)
„3.3. Komisija, prireikus bendradarbiaudama su valstybių narių ir trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, patvirtina geriausios patirties gaires galutinio prekių naudojimo tikrinimo srityje.“
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b skyriaus (naujo) 7 e straipsnis (naujas)
7a)  Įterpiamas šis skyrius:
„IIIb skyrius
Į sąrašą neįtrauktos prekės
7e straipsnis
Visaapimanti sąlyga
1.  Reikalaujama turėti šio reglamento prieduose neišvardytų prekių eksporto leidimą, jei valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos eksportuotoją informavo, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos mirties bausmės vykdymui, kankinimui arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui.
2.  Jei eksportuotojas žino, kad jo siūlomos eksportuoti II, III arba IIIa priede neišvardytos prekės, visos arba iš dalies, yra skirtos mirties bausmės vykdymui, kankinimui arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui, jis turi pranešti valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, institucijoms, kurios sprendžia, ar tikslinga atitinkamam eksportui reikalauti leidimo, ar ne.
3.  Valstybė narė, nustatanti leidimo reikalavimą pagal 1 ir 2 dalis II, III arba IIIa priede neišvardytų prekių eksportui, apie tai nedelsiant informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją ir nurodo tikslią leidimo reikalavimo nustatymo priežastį. Valstybės narės taip pat nedelsdamos informuoja Komisiją apie bet kokius priemonių, patvirtintų pagal 1 ir 2 dalis, pakeitimus.
4.  Kitos valstybės narės deramai atsižvelgia į šią informaciją ir informuoja apie tai savo muitinės administraciją ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas.
5.  Jeigu to reikia dėl privalomos skubos priežasčių, Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriais 1 ir 2 dalyse nurodytos prekės įtraukiamos į II, III arba IIIa priedą. Pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 15b straipsnyje numatyta procedūra.
6.  Šis straipsnis netaikomas vaistams, apibrėžtiems Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB1a.
_________________________
1a.2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).“
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
8 straipsnio 6 dalis
6.  Nukrypstant nuo 5 dalies, jeigu gamintojas vaistus eksportuoja platintojui, gamintojas pateikia informaciją apie sudarytus susitarimus ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant užkirsti kelią šių vaistų naudojimui mirties bausmei vykdyti, apie paskirties šalį ir, jei turima, informaciją apie galutinį naudojimą ir prekių galutinius naudotojus.
6.  Nukrypstant nuo 5 dalies, jeigu gamintojas vaistus eksportuoja platintojui, gamintojas pateikia informaciją apie sudarytus susitarimus ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant užkirsti kelią šių vaistų naudojimui mirties bausmei vykdyti, apie paskirties šalį ir, jei turima, informaciją apie galutinį naudojimą ir prekių galutinius naudotojus. Pateikus prašymą, ši informacija prieinama atitinkamai nepriklausomai priežiūros įstaigai, kaip antai nacionalinis prevencijos mechanizmas, sukurtas pagal Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą, arba nacionalinei žmogaus teisių institucijai valstybėje narėje.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
10 straipsnio 2 dalis
8a)  10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Jei muitinės deklaracija yra parengiama II arba III prieduose išvardytoms prekėms ir jei patvirtinama, kad numatytam eksportui arba importui nėra išduotas leidimas pagal šį reglamentą, muitinė sulaiko deklaruotas prekes ir nurodo, kad galima pateikti paraišką leidimui gauti pagal šį reglamentą. Jei paraiška leidimui gauti nepateikiama per šešis mėnesius nuo sulaikymo arba jei kompetentinga institucija tokią paraišką atmeta, muitinė sunaikina sulaikytas prekes pagal taikomus nacionalinės teisės aktus.
„2. Jei muitinės deklaracija yra parengiama II, III arba IIIa priede išvardytoms prekėms ir jei patvirtinama, kad numatytam eksportui arba importui nėra išduotas leidimas pagal šį reglamentą, muitinė sulaiko deklaruotas prekes ir nurodo, kad galima pateikti paraišką leidimui gauti pagal šį reglamentą. Jei paraiška leidimui gauti nepateikiama per šešis mėnesius nuo sulaikymo arba jei kompetentinga institucija tokią paraišką atmeta, muitinė sunaikina sulaikytas prekes pagal taikomus nacionalinės teisės aktus.“
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
12 a straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu Komisija mano, kad tokiame prašyme neatsižvelgiama į vieną ar kelis iškeltus klausimus arba reikia papildomos informacijos apie vieną ar kelis iškeltus klausimus, ji gali per tris mėnesius paprašyti prašančiosios valstybės narės pateikti papildomą informaciją. Ji nurodo klausimus, dėl kurių būtina pateikti papildomos informacijos.
2.  Gavusi 1 dalyje nurodytą prašymą Komisija nedelsdama informuoja visas valstybes nares ir išplatina iš prašančiosios valstybės narės gautą informaciją. Kol Komisija priims galutinį sprendimą, valstybės narės gali nedelsdamos sustabdyti prašyme nurodytų prekių perdavimą. Jeigu Komisija mano, kad tokiame prašyme neatsižvelgiama į vieną ar kelis iškeltus klausimus arba reikia papildomos informacijos apie vieną ar kelis iškeltus klausimus, ji gali per tris mėnesius paprašyti prašančiosios valstybės narės pateikti papildomą informaciją. Ji nurodo klausimus, dėl kurių būtina pateikti papildomos informacijos.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
12 a straipsnio 3 dalis
3.  Jei Komisija mano, kad nebūtina prašyti papildomos informacijos, arba, jei taikoma, gavusi papildomos prašomos informacijos, ji per šešis mėnesius pradeda procedūrą, skirtą prašomam daliniam pakeitimui priimti, arba nurodo prašančiajai valstybei narei priežastis, kodėl tokia procedūra nebuvo pradėta.
3.  Jei Komisija mano, kad nebūtina prašyti papildomos informacijos, arba, jei taikoma, gavusi papildomos prašomos informacijos, ji per tris mėnesius pradeda procedūrą, skirtą prašomam daliniam pakeitimui priimti, arba nurodo prašančiajai valstybei narei priežastis, kodėl tokia procedūra nebuvo pradėta.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
13 straipsnio 1 dalis
12a)  13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Nepažeidžiant 11 straipsnio, Komisija ir valstybės narės, gavusios prašymą, viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir teikia viena kitai visą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie išduotus ir atmestus leidimus.
„1. Nepažeidžiant 11 straipsnio, kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir teikia visą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie išduotus ir atmestus leidimus, taip pat informaciją, susijusią su priemonėmis, kurių imtasi atsižvelgiant į tikslinę galutinio naudojimo nuostatą. Komisija persiunčia šią informaciją kitoms valstybėms narėms.“
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)
12b)  13 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„3a. Komisija, pasinaudodama 3 dalyje nurodytomis metinėmis veiklos ataskaitomis, parengia metinę ataskaitą. Ši ataskaita skelbiama viešai.“
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
15 a straipsnis
15 a straipsnis
Išbraukta.
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Pagal 12 straipsnį (-ius) priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
15 c straipsnis (naujas)
15a)  Įterpiamas šis straipsnis:
„15c straipsnis
Kovos su kankinimu koordinavimo grupė
1.  Įsteigiama Komisijos atstovo pirmininkaujama Kovos su kankinimu koordinavimo grupė. Kiekviena valstybė narė skiria atstovą į šią grupę. Ji nagrinėja visus su šio reglamento taikymu susijusius klausimus, kuriuos gali iškelti pirmininkas arba valstybės narės atstovas.
2.  Koordinavimo grupė, bendradarbiaudama su Komisija, imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad kompetentingos institucijos tiesiogiai bendradarbiautų ir keistųsi informacija, visų pirma siekiant panaikinti riziką, kad dėl galimų eksporto kontrolės taikymo prekėms, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, skirtumų bus nukreipiami prekybos srautai.
3.  Kovos su kankinimu koordinavimo grupės pirmininkas, kada tik jis mano, kad reikia, konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais ir kitais svarbiais suinteresuotaisiais asmenimis, taip pat iš visų pilietinės visuomenės grupių, turinčių atitinkamų ekspertinių žinių klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas.
4.  Komisija raštu pateikia Europos Parlamentui metinę ataskaitą dėl Kovos su kankinimu koordinavimo grupės veiklos, tyrimų ir konsultacijų; šiai ataskaitai taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnis.“
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
15 d straipsnis (naujas)
15b)  Įterpiamas šis straipsnis:
„15d straipsnis
1.  Ne vėliau kaip ...* ir vėliau kas trejus metus Komisija įvertina, kaip įgyvendinamas šis reglamentas, ir teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią įgyvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitą, į kurią gali būti įtraukta pasiūlymų dėl jo dalinių pakeitimų. Valstybės narės teikia Komisijai visą informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai parengti.
2.  Atskiruose ataskaitos skirsniuose pateikiama informacija apie:
a)  Kovos su kankinimu koordinavimo grupę ir jos veiklą, tyrimus ir konsultacijas. Komisijos pateikiama informacija apie Koordinavimo grupės tyrimus ir konsultacijas laikoma konfidencialia pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį. Informacija bet kuriuo atveju laikoma konfidencialia, jei tikėtina, kad jos atskleidimas gali turėti didelių neigiamų pasekmių tokios informacijos teikėjui ar šaltiniui;
b)  valstybių narių informaciją apie nacionalinius licencijavimo sprendimus, valstybių narių pranešimus Komisijai, valstybių narių tarpusavio perspėjimo ir konsultavimosi mechanizmą, informacijos paskleidimą ir vykdymo užtikrinimą.
c)  išsamią pateiktą informaciją apie priemonių, kurių pagal 17 straipsnį ėmėsi valstybės narės, pobūdį ir poveikį, įskaitant valstybių narių įdiegtų sankcijų tvarkos veikimą, ir vertinimą, ar šios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
______________
* treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.“
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)
15c)  17 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a. Komisija įvertina, ar valstybių narių nustatytos taisyklės dėl sankcijų yra panašaus pobūdžio ir turi panašų poveikį.“
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punkto -a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III priedo 2 stulpelio 1 ir 2 punktai
-a) III priedo antro stulpelio 1 ir 2 punktai pakeičiami taip:
1.  Prekės, sukurtos žmonėms surakinti:
„1. Prekės, sukurtos žmonėms surakinti:
1.1.  Pančiai ir grandinės žmonių grupei surakinti
1.1.  Pančiai ir grandinės žmonių grupei surakinti
Pastabos
Pastabos
1.  Pančiai yra suvaržymo priemonės, kurias sudaro du antrankiai ar žiedai su užraktu ir juos jungiančia grandine ar strypu.
1.  Pančiai yra suvaržymo priemonės, kurias sudaro du antrankiai ar žiedai su užraktu ir juos jungiančia grandine ar strypu.
2.  Šis punktas netaikomas kojų surakinimo įrankiams ir grandinėms žmonių grupei surakinti, kurių draudimas nustatytas II priedo 2.3 punkte.
2.  Šis punktas netaikomas kojų surakinimo įrankiams ir grandinėms žmonių grupei surakinti, kurių draudimas nustatytas II priedo 2.3 punkte.
3.  Šis punktas netaikomas paprastiems antrankiams. Paprasti antrankiai yra antrankiai, kurie tenkina visas tolesnes sąlygas:
3.  Šis punktas netaikomas paprastiems antrankiams. Paprasti antrankiai yra antrankiai, kurie tenkina visas tolesnes sąlygas:
—užrakintų antrankių bendras ilgis, įskaitant grandinę, matuojant nuo vieno antrankio išorinio krašto iki kito antrankio išorinio krašto, yra 150–280 mm;
—užrakintų antrankių bendras ilgis, įskaitant grandinę, matuojant nuo vieno antrankio išorinio krašto iki kito antrankio išorinio krašto, yra 150–280 mm;
—kiekvieno antrankio vidaus apimtis yra ne didesnė kaip 165 mm, kai užrakinant mechanizmas užkabinamas už paskutinio danties;
—kiekvieno antrankio vidaus apimtis yra ne didesnė kaip 165 mm, kai užrakinant mechanizmas užkabinamas už paskutinio danties;
—kiekvieno antrankio vidaus apimtis yra ne mažesnė kaip 200 mm, kai užrakinant mechanizmas užkabinamas už paskutinio danties; taip pat
—kiekvieno antrankio vidaus apimtis yra ne mažesnė kaip 200 mm, kai užrakinant mechanizmas užkabinamas už paskutinio danties; taip pat
—antrankiai nepritaikyti fiziniam skausmui ar kančiai sukelti.
—antrankiai nepritaikyti fiziniam skausmui ar kančiai sukelti.
1.2.  Atskiri antrankiai ar žiedai su užraktu, kurių vidaus apimtis yra ne didesnė kaip 165 mm, kai užrakinant mechanizmas užkabinamas už paskutinio danties
1.2.  Atskiri antrankiai ar žiedai su užraktu, kurių vidaus apimtis yra ne didesnė kaip 165 mm, kai užrakinant mechanizmas užkabinamas už paskutinio danties
Pastaba
Pastaba
Į šį punktą įtrauktos kaklo surakinimo priemonės ir kiti individualūs antrankiai ar žiedai su užraktu, grandine sujungti su paprastais antrankiais.
Į šį punktą įtrauktos kaklo surakinimo priemonės ir kiti individualūs antrankiai ar žiedai su užraktu, grandine sujungti su paprastais antrankiais.
1.3.Gobtuvai nuo apspjovimo: gobtuvai, įskaitant iš tinklo pagamintus gobtuvus su apspjauti neleidžiančiu uždangalu burnai
1.3.Gobtuvai nuo apspjovimo: gobtuvai, įskaitant iš tinklo pagamintus gobtuvus su apspjauti neleidžiančiu uždangalu burnai
Pastaba
Pastaba
Į šį punktą įtraukti gobtuvai nuo apspjovimo, grandine sujungti su paprastais antrankiais.
Į šį punktą įtraukti gobtuvai nuo apspjovimo, grandine sujungti su paprastais antrankiais.
1.3.a Kėdės, gultai ir lovos su pritvirtintomis juostomis.
2.  Ginklai ir įtaisai, skirti riaušėms malšinti arba savigynai:
2.  Ginklai ir įtaisai, skirti riaušėms malšinti arba savigynai:
2.1.  Nešiojamieji elektros iškrovos ginklai, kurie kiekvienąkart naudojant elektros šoką gali būti nukreipiami tik į vieną asmenį, įskaitant elektros šoko lazdas, elektros šoko skydus, šaunamuosius apsvaiginimo ginklus, šaunamuosius ginklus su elektrošokiniais antgaliais ir kitus panašius ginklus
2.1.  Nešiojamieji elektros iškrovos ginklai, kurie kiekvienąkart naudojant elektros šoką gali būti nukreipiami tik į vieną asmenį, įskaitant elektros šoko lazdas, elektros šoko skydus, šaunamuosius apsvaiginimo ginklus, šaunamuosius ginklus su elektrošokiniais antgaliais ir kitus panašius ginklus
Pastabos
Pastabos
1.  Šis punktas netaikomas elektros šoko diržams ir kitiems įtaisams, įtrauktiems į II priedo 2.1 punktą.
1.  Šis punktas netaikomas elektros šoko diržams ir kitiems įtaisams, įtrauktiems į II priedo 2.1 punktą.
2.  Šis punktas netaikomas individualiems elektros šoko įtaisams, kuriuos naudotojas nešiojasi savigynos tikslais.
2.  Šis punktas netaikomas individualiems elektros šoko įtaisams, kuriuos naudotojas nešiojasi savigynos tikslais.
2.2.  Rinkiniai, apimantys visus pagrindinius komponentus, kurių reikia nešiojamiesiems elektros iškrovos ginklams, kuriems taikomas 2.1 punktas, surinkti
2.2.  Rinkiniai, apimantys visus pagrindinius komponentus, kurių reikia nešiojamiesiems elektros iškrovos ginklams, kuriems taikomas 2.1 punktas, surinkti
Pastaba
Pastaba
Pagrindiniais komponentais laikomos šios prekės:
Pagrindiniais komponentais laikomos šios prekės:
—elektros šoką sukeliantis įtaisas;
—elektros šoką sukeliantis įtaisas;
—jungiklis su nuotoliniu valdymu arba be jo ir
—jungiklis su nuotoliniu valdymu arba be jo ir
—elektrodai arba atitinkamais atvejais laidai, kuriais sukeliamas elektros šokas.
—elektrodai arba atitinkamais atvejais laidai, kuriais sukeliamas elektros šokas.
2.3.  Stacionarūs arba pritvirtinami elektros iškrovos ginklai, kurie apima didelį plotą ir kuriais elektros šokas gali būti nukreiptas į kelis asmenis
2.3.  Stacionarūs arba pritvirtinami elektros iškrovos ginklai, kurie apima didelį plotą ir kuriais elektros šokas gali būti nukreiptas į kelis asmenis
2.3.a Akustinių bangų įtaisai, naudojami miniai ir (arba) riaušėms valdyti.
2.3.b Milimetrinių bangų ginklai.“
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
1 straipsnio 6 punktas ir ta 1 straipsnio 7 punkto dalis, kuria įterpiamas 7d straipsnis, taikomi nuo 2015 m. sausio 1 d.
1 straipsnio 6 punktas ir ta 1 straipsnio 7 punkto dalis, kuria įterpiamas 7d straipsnis, taikomi nuo 2016 m. vasario 1 d.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b priedas
Beninas
Išbraukta.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b priedas
Gabonas
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b priedas
Liberija
Išbraukta.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b priedas
Madagaskaras
Išbraukta.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b priedas
Mongolija
Išbraukta.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005
III b priedas
San Tomė ir Prinsipė
Išbraukta.

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A8-0267/2015).

Teisinė informacija - Privatumo politika