Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0005(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0267/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0267/2015

Debates :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Balsojumi :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Balsojumu skaidrojumi
PV 04/10/2016 - 7.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Pieņemtie teksti
PDF 609kWORD 227k
Otrdiena, 2015. gada 27. oktobris - Strasbūra
Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
8.apsvērums
(8)  Piešķirt vispārēju atļauju būtu lietderīgi arī gadījumā, kad ražotājam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1236/2005 kontrolētos produktus nepieciešams eksportēt izplatītājam valstī, kas nav atcēlusi nāvessodu, ar nosacījumu, ka eksportētājs un izplatītājs ir noslēguši juridiski saistošu nolīgumu, saskaņā ar kuru izplatītājam jāpiemēro atbilstošs pasākumu kopums, kas nodrošina, ka medikamenti netiks izmantoti nāvessoda izpildei.
(8)  Piešķirt vispārēju atļauju būtu lietderīgi arī gadījumā, kad ražotājam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1236/2005 kontrolētos produktus nepieciešams eksportēt izplatītājam valstī, kas nav atcēlusi nāvessodu, ar nosacījumu, ka eksportētājs un izplatītājs ir noslēguši juridiski saistošu nolīgumu, saskaņā ar kuru izplatītājam jāpiemēro atbilstošs pasākumu kopums, kas nodrošina, ka medikamenti netiks izmantoti nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
12.apsvērums
(12)  Ir nepieciešams aizliegt brokeriem Savienībā sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar precēm, kuras ir aizliegts eksportēt un importēt, jo šādām precēm nav cita praktiska izmantojuma kā vien nāvessoda izpilde, spīdzināšana vai citāda nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana. Aizliegums sniegt šādus pakalpojumus kalpo sabiedrības morāles aizsardzībai.
(12)  Ir nepieciešams aizliegt brokeriem Savienībā sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar precēm, kuras ir aizliegts eksportēt un importēt, jo šādām precēm nav cita praktiska izmantojuma kā vien nāvessoda izpilde, spīdzināšana vai citāda nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana. Aizliegums sniegt šādus pakalpojumus ir nepieciešams, lai aizsargātu sabiedrības morāli un ievērotu cilvēka cieņas principus, kuri ir Eiropas vērtību pamatā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības Pamattiesību hartai;
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
19.aapsvērums (jauns)
(19a)  Būtu jāiekļauj konkrēta tiešā lietojuma klauzula, lai dalībvalstis apturētu vai izbeigtu tādu drošības izstrādājumu nosūtīšanu, kas nav uzskaitīti II un III pielikumā un kuriem nav acīmredzama cita praktiska pielietojuma kā to izmantošana nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, pazemojošai vai necilvēcīgai rīcībai vai sodīšanai, vai par kuriem pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka šo preču nosūtīšanas rezultātā varētu tikt veicināta vai īstenota nāvessoda izpilde, spīdzināšana vai citāda nežēlīga, pazemojoša vai necilvēcīga rīcība vai sodīšana. Pilnvaras, kas piešķirtas saskaņā ar konkrētu tiešā lietojuma klauzulu, nebūtu jāattiecina uz medikamentiem, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
2. pants – f punkts
(aa)  panta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
(f)  “tehniskā palīdzība” ir tehniskais atbalsts, kas saistīts ar labošanu, izstrādāšanu, ražošanu, testēšanu, uzturēšanu, montāžu vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu un var izpausties kā instruktāžas, padomdevēju, mācību, darba zināšanu vai prasmju nodošanas vai konsultāciju pakalpojums. Tehniskā palīdzība ietver palīdzības mutiskās formas;
"(f) “tehniskā palīdzība” ir tehniskais atbalsts, kas saistīts ar labošanu, izstrādāšanu, ražošanu, testēšanu, uzturēšanu, montāžu, izmantošanu, praksi vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu un var izpausties kā instruktāžas, padomdevēju, mācību, darba zināšanu vai prasmju nodošanas vai konsultāciju pakalpojums. Tehniskā palīdzība ietver palīdzības mutiskās formas";
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
2. pants – k punkts – 2. daļa
Šajā regulā vienīgi papildpakalpojumu sniegšana nav ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir transports, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana vai pārapdrošināšana vai vispārēja reklāma un noieta veicināšanas pasākumi;
Šajā regulā papildpakalpojumu sniegšana ir ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir transports, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana vai pārapdrošināšana vai vispārēja reklāma un noieta veicināšanas pasākumi, tostarp arī internetā;
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
2. pants – l punkts
(l)  "starpnieks" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī un īsteno šīs regulas 2. panta k) apakšpunktā definētos pakalpojumus no Savienības trešās valsts teritorijā;
(l)  "starpnieks" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī, vai ir tās valstspiederīgais, vai juridiskas personas vai personālsabiedrības filiāle, un īsteno šīs regulas 2. panta k) apakšpunktā definētos pakalpojumus;
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
2. pants – m punkts
(m)  "tehniskās palīdzības sniedzējs" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī un sniedz šīs regulas 2. panta f) apakšpunktā definēto tehnisko palīdzību no Savienības trešās valsts teritorijā;
(m)  “tehniskās palīdzības sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī un sniedz šīs regulas 2. panta f) apakšpunktā definēto tehnisko palīdzību;
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
2. pants – n punkts
(n)  "eksportētājs" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kuras vārdā iesniegta eksporta deklarācija, t.i., persona, kurai deklarācijas pieņemšanas laikā ir līgums ar saņēmēju attiecīgajā trešā valstī un kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preces ārpus Savienības muitas teritorijas. Ja nav noslēgts eksporta līgums vai līguma īpašnieks nerīkojas savā vārdā, eksportētājs ir persona, kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preci ārpus Savienības muitas teritorijas. Gadījumos, kad pirmtiesības rīkoties ar minētajām precēm ir personai, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, saskaņā ar līgumu, uz kura pamata veic eksportu, uzskata, ka eksportētājs ir līgumslēdzēja puse, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā;
(n)  "eksportētājs" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kuras vārdā iesniegta eksporta deklarācija, t.i., persona, kurai deklarācijas pieņemšanas laikā ir līgums ar saņēmēju attiecīgajā trešā valstī un kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preces ārpus Savienības muitas teritorijas. Ja nav noslēgts eksporta līgums vai līguma īpašnieks nerīkojas savā vārdā, eksportētājs ir persona, kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preci ārpus Savienības muitas teritorijas. Gadījumos, kad pirmtiesības rīkoties ar minētajām precēm ir personai, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, saskaņā ar līgumu, uz kura pamata veic eksportu, uzskata, ka eksportētājs ir līgumslēdzēja puse, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienībā;
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
2. pants – ra punkts (jauns)
(ra)  „tranzīts” ir pielikumos uzskaitīto ārpussavienības preču pārvadāšana, iebraucot Savienības muitas teritorijā un šķērsojot to, ja galamērķis ir ārpus Savienības.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
4.bpants (jauns)
(3a)  Regulā iekļauj šādu pantu:
“4.b pants
Tranzīta aizliegums
1.  Ir aizliegts jebkāds II pielikumā uzskaitīto preču tranzīts, neskatoties uz šādu preču izcelsmi.
2.  Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentā iestāde var atļaut II pielikumā uzskaitīto preču tranzītu, ja pierāda, ka valstī, uz kuru preces eksportēs, tās lietos vienīgi ar nolūku tās publiski izstādīt muzejā to vēsturiskās nozīmes dēļ.”
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
1. pants – 3.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
4.cpants (jauns)
(3b)  Regulā iekļauj šādu pantu:
“4.c pants
Komerciālas pārdošanas un reklāmas aizliegums
Ir aizliegtas tiešsaistes un bezsaistes komerciālās pārdošanas un reklamēšanas darbības, ko Savienībā veic fiziskas vai juridiskas personas vai personālsabiedrības II pielikumā minēto preču iespējamas nosūtīšanas nolūkā.ˮ
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
6. pants – 1. punkts
1.  Lēmumus par eksporta atļaujas pieteikumiem attiecībā uz III.a pielikumā uzskaitītajām precēm kompetentās iestādes pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un ņemot vērā visus attiecīgos apsvērumus, tostarp jo īpaši to, vai pēdējos trīs gados cita dalībvalsts ir noraidījusi atļaujas pieteikumu būtībā identiskam eksportam, un apsvērumus par paredzēto galīgo izmantojumu un novirzīšanas risku."
1.  Lēmumus par eksporta atļaujas pieteikumiem attiecībā uz III pielikumā un III.a pielikumā uzskaitītajām precēm kompetentās iestādes pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un ņemot vērā visus attiecīgos apsvērumus, tostarp jo īpaši to, vai pēdējos trīs gados cita dalībvalsts ir noraidījusi atļaujas pieteikumu būtībā identiskam eksportam, un apsvērumus par paredzēto galīgo izmantojumu un novirzīšanas risku.";
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
6. pants – 1.a punkts (jauns)
(5a)  Regulas 6. pantā iekļauj šādu punktu:
„1.a Kompetentā iestāde, ņemot vērā visus attiecīgos pierādījumus, līdztekus dalībvalstīm nodrošina, ka visi uzņēmumi, kas pārdod drošības iekārtas un tie, kas organizē industriālās izstādes un citus pasākumus, kuros šādas iekārtas pārdod, tiktu informēti par to, ka šādas iekārtas var izmantot spīdzināšanas un citādas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas nolūkā un ka šo iekārtu pārdošana var tikt aizliegta un tikt atceltas tām piešķirtās atļaujas.ˮ
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
1. pants – 5.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
6. pants – 2. punkts
(5b)  regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Kompetentā iestāde nepiešķir atļauju, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka trešās valsts tiesībaizsardzības iestāde vai jebkura fiziska vai juridiska persona varētu izmantot III pielikumā pielikumā uzskaitītās preces spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, tostarp ar tiesas lēmumu noteiktiem miesas sodiem.
“2. „Kompetentā iestāde nepiešķir atļauju, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka trešās valsts tiesībaizsardzības iestāde vai jebkura fiziska vai juridiska persona varētu izmantot III pielikumā un III.a pielikumā uzskaitītās preces spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, tostarp ar tiesas lēmumu noteiktiem miesas sodiem.
Kompetentā iestāde ņem vērā:
Kompetentā iestāde ņem vērā:
–  pieejamos starptautisko tiesu spriedumus,
–  pieejamos starptautisko tiesu spriedumus,
–  ANO, Eiropas Padomes un ES kompetento struktūru atzinumus, kā arī atzinumus, kas izklāstīti ziņojumos, ko sagatavojusi Eiropas Padomes Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai un ANO Īpašais ziņotājs par spīdzināšanu un citu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodu.
–  ANO, Eiropas Padomes un ES kompetento struktūru atzinumus, kā arī atzinumus, kas izklāstīti ziņojumos, ko sagatavojusi Eiropas Padomes Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai un ANO Īpašais ziņotājs par spīdzināšanu un citu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodu.
Var ņemt vērā citu attiecīgu informāciju, tostarp pieejamos valstu tiesu spriedumus, ziņojumus un citu informāciju, ko sagatavojušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī informāciju par II un III pielikumā uzskaitīto preču eksporta ierobežojumiem, kurus piemēro galamērķa valstī.
Var ņemt vērā citu attiecīgu informāciju, tostarp pieejamos valstu tiesu spriedumus, ziņojumus un citu informāciju, ko sagatavojušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī informāciju par II, III un III.a pielikumā uzskaitīto preču eksporta ierobežojumiem, kurus piemēro galamērķa valstī.“
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
1. pants – 5.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
6.apants (jauns)
(5c)  Regulā iekļauj šādu pantu:
“6.a pants
Prasība par tranzīta atļauju
1.  Tranzīta atļauja tiek pieprasīta III pielikumā vai III.a pielikumā uzskatītajām precēm, ja tranzīta dalībvalsts kompetentā iestāde ir informējusi uzņēmēju, ka attiecīgās preces pilnībā vai daļēji ir vai varētu būt paredzētas nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.
2.  Ja uzņēmums ir informēts, ka III vai III.a pielikumā uzskaitītās preces pilnībā vai daļēji ir paredzētas nāvessoda izpildei spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, tas par to paziņo kompetentām iestādēm, kuras izlemj par to, vai par attiecīgo tranzītu būtu lietderīgi noteikt atļaujas saņemšanas pienākumu vai ne.
3.  Dalībvalsts, kas atbilstīgi šā panta 1. un 2. punktam nosaka atļaujas prasības par III pielikumā vai III.a pielikumā neuzskaitītu preču tranzītu, nekavējoties par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.ˮ
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
7.apants – 1. punkts
1.  Starpniekam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja starpnieks zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā.
1.  Starpniekam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar III un III a pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja starpnieks zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
7.apants – 2. punkts
2.  Tehniskās palīdzības sniedzējam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumu saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja tehniskās palīdzības sniedzējs zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā.";
2.  Tehniskās palīdzības sniedzējam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumu saistībā ar III un III.a pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja tehniskās palīdzības sniedzējs zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā."; Papildus tam tehniskās palīdzības sniedzējiem tiek aizliegts instruēt, ieteikt, apmācīt vai nodot darba zināšanas vai prasmes, kas varētu palīdzēt izpildīt nāvessodu, spīdzināt vai citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkoties vai sodīt.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
7.aa pants (jauns)
6.a  Regulā iekļauj šādu pantu:
„7.aa pants
Labākās prakses apmaiņa
Dalībvalstis tiek mudinātas sekmēt paraugpraksi tehniskās palīdzības sniedzēju vidū, lai nodrošinātu to, ka šī palīdzība pozitīvi sekmē cīņu pret spīdzināšanu vai citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu.ˮ
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
7.cpants – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts (jauns)
„3.3. Komisija sadarbībā ar dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām iestādēm vajadzīgā gadījumā pieņem paraugprakses pamatnostādnes par tiešā izmantojuma pārbaudīšanu.”
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
1. pants – 7.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b nodaļa (jauna) – 7.e pants (jauns)
(7a)  Iekļauj šādu nodaļu:
„III b nodaļa
Neuzskaitītās preces
7.e  pants
Visaptveroša klauzula
1.  Eksporta atļauja tiek pieprasīta šīs regulas pielikumos neminētām precēm, ja tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, ir viņu informējusi, ka attiecīgās preces pilnībā vai daļēji ir vai var būt paredzētas nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai un citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.
2.  Ja eksportētājs zina, ka II pielikumā, III pielikumā vai III.a pielikumā neuzskaitītās preces, kuras tas ierosina eksportēt, pilnībā vai daļēji ir paredzētas nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai un citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, viņš par to paziņo tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā viņš veic uzņēmējdarbību, un šīs iestādes pieņem lēmumu, vai ir lietderīgi noteikt prasību saņemt atļauju, lai veiktu attiecīgo eksportu.
3.  Dalībvalsts, kas atbilstoši 1. un 2. punktam izvirza prasību saņemt eksporta atļauju II, III vai III.a pielikumā neminētai precei, nekavējoties par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un norāda precīzus iemeslus, kādēļ tiek izvirzīta prasība par atļauju. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju arī par visām izmaiņām pasākumos, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu.
4.  Pārējās dalībvalstis pienācīgi ņem vērā šo informāciju un informē savas muitas pārvaldes un citas attiecīgās valsts iestādes.
5.  Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija pieņem deleģētos aktus, pievienojot 1. un 2. punktā minētās preces II pielikumam, III pielikumam vai III.a pielikumam. Regulas 15.b pantā noteikto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu.ˮ

6.  Zāles, kas ir definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/83/EK1a, nav iekļautas šā panta darbības jomā.

_________________________

1a.Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīva 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).

Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
8. pants – 6. punkts
6.  Ja ražotājam medikamenti jāeksportē izplatītājam, ražotājs, atkāpjoties no 5. punkta, sniedz informāciju par noslēgtajiem nolīgumiem un īstenotajiem pasākumiem, lai novērstu, ka šie ražojumi tiek izmantoti nāvessoda izpildei galamērķa valstī, un informāciju par preču galīgo izmantojumu un tiešajiem lietotājiem, ja šāda informācija ir pieejama.
6.  Ja ražotājam medikamenti jāeksportē izplatītājam, ražotājs, atkāpjoties no 5. punkta, sniedz informāciju par noslēgtajiem nolīgumiem un īstenotajiem pasākumiem, lai novērstu, ka šie ražojumi tiek izmantoti nāvessoda izpildei galamērķa valstī, un informāciju par preču galīgo izmantojumu un tiešajiem lietotājiem, ja šāda informācija ir pieejama. Šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz attiecīgai neatkarīgai uzraudzības struktūrai, piemēram, Nacionālajam profilakses mehānismam, kas izveidots saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu fakultatīvo protokolu, vai kādas dalībvalsts nacionālajam cilvēktiesību institūtam.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
10. pants – 2. punkts
(8a)  regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Ja ir sastādīta muitas deklarācija par precēm, kas uzskaitītas II vai III pielikumā, un ir apstiprināts, ka paredzētajam eksportam vai importam saskaņā ar šo regulu nav piešķirta atļauja, muitas iestādes aiztur deklarētās preces un pievērš uzmanību iespējai iesniegt atļaujas pieteikumu atbilstīgi šai regulai. Ja sešu mēnešu laikā pēc aizturēšanas nav iesniegts atļaujas pieteikums vai ja kompetentā iestāde noraida šādu pieteikumu, muitas iestādes atbrīvojas no aizturētajām precēm saskaņā ar attiecīgās valsts piemērojamiem tiesību aktiem.
“2. Ja ir sastādīta muitas deklarācija par precēm, kas uzskaitītas II, III vai III.a pielikumā, un ir apstiprināts, ka paredzētajam eksportam vai importam saskaņā ar šo regulu nav piešķirta atļauja, muitas iestādes aiztur deklarētās preces un pievērš uzmanību iespējai iesniegt atļaujas pieteikumu atbilstīgi šai regulai. Ja sešu mēnešu laikā pēc aizturēšanas nav iesniegts atļaujas pieteikums vai ja kompetentā iestāde noraida šādu pieteikumu, muitas iestādes atbrīvojas no aizturētajām precēm saskaņā ar attiecīgās valsts piemērojamiem tiesību aktiem.”
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
12.apants – 2. punkts
2.  Komisija trīs mēnešu laikā var lūgt pieprasījuma iesniedzējai dalībvalstij sniegt papildu informāciju, ja tā uzskata, ka pieprasījumā nav sniegta informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem vai arī nepieciešama papildu informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem. Tā informē, par kuriem punktiem nepieciešams sniegt papildu informāciju.
2.  Pēc šā panta 1. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas Komisija nekavējoties informē visas dalībvalstis un laiž tālāk apritē no pieprasījumu iesniegušās dalībvalsts saņemto informāciju. Kamēr Komisija nav pieņēmusi galīgo lēmumu, dalībvalsts drīkst nekavējoties apturēt to preču nosūtīšanu, uz kurām attiecas konkrētais pieprasījums. Komisija trīs mēnešu laikā var lūgt pieprasījuma iesniedzējai dalībvalstij sniegt papildu informāciju, ja tā uzskata, ka pieprasījumā nav sniegta informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem vai arī nepieciešama papildu informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem. Tā informē, par kuriem punktiem nepieciešams sniegt papildu informāciju.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
12.apants – 3. punkts
3.  Ja Komisija uzskata, ka nav nepieciešams pieprasīt papildu informāciju, vai ja tā ir saņēmusi pieprasīto papildu informāciju, tā sešu mēnešu laikā sāk procedūru pieprasītā grozījuma pieņemšanai vai informē pieprasījuma iesniedzējas dalībvalstis par iemesliem to nedarīt.”;
3.  Ja Komisija uzskata, ka nav nepieciešams pieprasīt papildu informāciju, vai ja tā ir saņēmusi pieprasīto papildu informāciju, tā trīs mēnešu laikā sāk procedūru pieprasītā grozījuma pieņemšanai vai informē pieprasījuma iesniedzējas dalībvalstis par iemesliem to nedarīt.”;
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
1. pants – 12.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
13. pants – 1. punkts
(12a)  regulas 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1.  Neskarot 11. pantu, Komisija un dalībvalstis pēc pieprasījuma viena otru informē par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šo regulu un iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par piešķirtajām un noraidītajām atļaujām.
„1. Neskarot 11. pantu, katra dalībvalsts informē Komisiju par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šo regulu un iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par piešķirtajām un noraidītajām atļaujām, kā arī par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar konkrēto tiešā lietojuma klauzulu. Komisija šo informāciju nosūta pārējām dalībvalstīm.ˮ
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
1. pants – 12.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
13.punkts – 3.a punkts (jauns)
(12b)  Regulas 13. pantā iekļauj šādu punktu:
„3.a Komisija sagatavo gada ziņojumu, par pamatu ņemot šā panta 3. punktā minētos ziņojumus par gada darbību. Šo ziņojumu dara publiski pieejamu.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 1236/2005
15.apants
15.a  pants
svītrots
Deleģēšanas pilnvaru īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  To pilnvaru deleģēšanu, kuras minētas 12. pantā, Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no …. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu perioda beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma periodiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra perioda beigām.
3.  Šīs regulas 12. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Saskaņā ar 12. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā perioda beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem mēnešiem.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
1. pants – 15.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
15.cpants (jauns)
(15a)  regulā iekļauj šādu pantu:
„15.c pants
Spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupa
1.  Izveido spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupu, kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Dalībvalstis nozīmē savu pārstāvi šajā grupā. Tā izskata visus jautājumus, kuri attiecas uz šīs regulas piemērošanu un kurus var ierosināt priekšsēdētājs vai dalībvalstu pārstāvji.
2.  Koordinācijas grupa sadarbībā ar Komisiju veic attiecīgos pasākumus, ar kuru palīdzību tiek iedibināta nepastarpināta sadarbība un informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm, jo īpaši, lai novērstu iespējamo atšķirību risku, kas rodas, eksporta kontroli piemērojot precēm, kuras var izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai un kas var radīt novirzes tirdzniecības plūsmās.
3.  Gadījumos, kad spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupas priekšsēdētājs uzskata par vajadzīgu, viņš apspriežas ar eksportētājiem, starpniekiem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp visu pilsoniskās sabiedrības daļu pārstāvjiem, kuriem ir attiecīgās specializētās zināšanas jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula.
4.  Komisija par spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupas darbībām, pārbaudēm un apspriedēm Eiropas Parlamentam sniedz rakstisku gada ziņojumu, kam piemēro Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 4. pantu.”
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
1. pants – 15.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
15.dpants (jauns)
(15b)  Regulā iekļauj šādu pantu:
„15.d pants
1.  Līdz...* un pēc tam reizi trijos gados Komisija pārskata šīs regulas īstenošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei visaptverošu īstenošanas un ietekmes novērtējuma ziņojumu, kurā var ietvert priekšlikumus minētās regulas grozījumiem. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga šā ziņojuma sagatavošanai.
2.  Atsevišķās ziņojuma sadaļās aplūko:
(a)  spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupu un tās darbības, pārbaudes un apspriedes. Informāciju, ko Komisija sniedz par koordinācijas grupas pārbaudēm un apspriedēm, uzskata par konfidenciālu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantu. Informāciju vienmēr uzskata par konfidenciālu, ja tās izpaušana varētu būtiski negatīvi ietekmēt informācijas sniedzēju vai avotu;
(b)  informāciju par valstu atļauju piešķiršanas lēmumiem, dalībvalstu ziņojumiem Komisijai, dalībvalstu savstarpējo paziņošanas un konsultāciju mehānismu, informācijas pasākumiem un īstenošanu.
(c)  visaptverošu informāciju, kas sniegta par to dalībvalstu pasākumu raksturu un ietekmi, kuri īstenoti saskaņā ar 17. pantu, tostarp dalībvalstu ieviesto sankciju režīmu darbību, un vērtējumu, vai šādi režīmi ir efektīvi, samērīgi un preventīvi.
______________
* Trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.”
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
1. pants – 15.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
17. pants – 2.a punkts (jauns)
(15c)  regulas 17. pantā pievieno šādu punktu:
„2.a Komisija izvērtē, vai dalībvalstu izstrādātie noteikumi par sankcijām ir vienādi rakstura un ietekmes ziņā.”
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15.-a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III pielikums – 2. sleja – 1. un 2. punkts
(-a) III pielikuma otrās slejas 1. un 2. punktu aizvieto ar šādu tekstu:
1.  Cilvēku savaldīšanai paredzētas preces:
"1. Cilvēku savaldīšanai paredzētas preces:
1.1.  Važas un vairākpersonu ķēdes
1.1.  Važas un vairākpersonu ķēdes
Piezīmes:
Piezīmes:
1.  Važas ir kustību ierobežošanas rīki, kas sastāv no diviem slēgiem (rokudzelžiem) vai gredzeniem un ir aprīkoti ar slēgmehānismu un savienojošu ķēdi vai stieni.
1.  Važas ir kustību ierobežošanas rīki, kas sastāv no diviem slēgiem (rokudzelžiem) vai gredzeniem un ir aprīkoti ar slēgmehānismu un savienojošu ķēdi vai stieni.
2.  Šī pozīcija neattiecas uz kāju slēgiem un vairākpersonu ķēdēm, kas minētas II pielikuma 2.3. pozīcijā.
2.  Šī pozīcija neattiecas uz kāju slēģiem un vairākpersonu ķēdēm, kas minētas II pielikuma 2.3. pozīcijā.
3.  Šis punkts neattiecas uz “parastajiem rokudzelžiem”. Parastie rokudzelži ir rokudzelži, kas atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:
3.  Šis punkts neattiecas uz “parastajiem rokudzelžiem”. Parastie rokudzelži ir rokudzelži, kas atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:
—  kopējais izmērs (ieskaitot ķēdi) – no viena slēga (aproces) ārējās malas līdz otra slēga ārējai malai – ir 150–280 mm (abām aprocēm esot aizslēgtā stāvoklī),
—  kopējais izmērs (ieskaitot ķēdi) – no viena slēga (aproces) ārējās malas līdz otra slēga ārējai malai – ir 150–280 mm (abām aprocēm esot aizslēgtā stāvoklī),
—  katra slēga (aproces) iekšējais apkārtmērs nepārsniedz 165 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pēdējam ierobam slēgmehānisma sākumā,
—  katra slēga (aproces) iekšējais apkārtmērs nepārsniedz 165 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pēdējam ierobam slēgmehānisma sākumā,
—  katra slēga (aproces) iekšējais apkārtmērs ir vismaz 200 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pirmajam ierobam slēgmehānisma sākumā, un
—  katra slēga (aproces) iekšējais apkārtmērs ir vismaz 200 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pirmajam ierobam slēgmehānisma sākumā, un
—  slēgi (aproces) nav tikuši pārveidoti, lai radītu fiziskas sāpes vai ciešanas.
—  slēgi (aproces) nav tikuši pārveidoti, lai radītu fiziskas sāpes vai ciešanas.
1.2.  Atsevišķs slēgs (aproce) vai gredzens, kas aprīkots ar slēgmehānismu un kura iekšējais apkārtmērs pārsniedz 165 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pēdējam ierobam slēgmehānisma sākumā
1.2.  Atsevišķs slēgs (aproce) vai gredzens, kas aprīkots ar slēgmehānismu un kura iekšējais apkārtmērs pārsniedz 165 mm, kad sprūdmehānisms ir pagriezts līdz pēdējam ierobam slēgmehānisma sākumā
Piezīme:
Piezīme:
Šī pozīcija ietver arī kakla kustību ierobežošanas rīkus un citādus individuālus slēgus vai gredzenus, kas aprīkoti ar slēgmehānismu un ar ķēdi ir pievienoti parastiem rokudzelžiem.
Šī pozīcija ietver arī kakla kustību ierobežošanas rīkus un citādus individuālus slēgus vai gredzenus, kas aprīkoti ar slēgmehānismu un ar ķēdi ir pievienoti parastiem rokudzelžiem.
1.3.  Spļāvēju kapuces: kapuces (tostarp sietveida kapuces) ar mutes pārsegu, kas personai liedz spļaut
1.3.  Spļāvēju kapuces: kapuces (tostarp sietveida kapuces) ar mutes pārsegu, kas personai liedz spļaut
Piezīme: Šī pozīcija ietver arī spļāvēju kapuces, kas ar ķēdi ir pievienotas parastiem rokudzelžiem.
Piezīme: Šī pozīcija ietver arī spļāvēju kapuces, kas ar ķēdi ir pievienotas parastiem rokudzelžiem.
1.3.a Krēsli, dēļi un gultas, kas aprīkoti ar stropēm
2.  Masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai paredzēti ieroči un ierīces:
2.  Masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai paredzēti ieroči un ierīces:
2.1.  Pārnēsājami elektriskās izlādes ieroči, ar kuriem katru elektrošoku var raidīt tikai uz vienu personu, tostarp (bet ne tikai) elektrošoka zižļi, elektrošoka vairogi, apdullinoši šaujamieroči un elektrošoka šautras šaujamieroči
2.1.  Pārnēsājami elektriskās izlādes ieroči, ar kuriem katru elektrošoku var raidīt tikai uz vienu personu, tostarp (bet ne tikai) elektrošoka zižļi, elektrošoka vairogi, apdullinoši šaujamieroči un elektrošoka šautras šaujamieroči
Piezīmes:
Piezīmes:
1.  Šī pozīcija neietver elektrošoka jostas un citas ierīces, kas minētas II pielikuma 2.1. pozīcijā.
1.  Šī pozīcija neietver elektrošoka jostas un citas ierīces, kas minētas II pielikuma 2.1. pozīcijā.
2.  Šī pozīcija neietver pašaizsardzībai izmantotas individuālās elektrošoka ierīces.
2.  Šī pozīcija neietver pašaizsardzībai izmantotas individuālās elektrošoka ierīces.
2.2.  Komplekti, kas sastāv no visām būtiskām sastāvdaļām tādu pārnēsājamu elektriskās izlādes ieroču izgatavošanai, uz kuriem attiecas 2.1. pozīcija
2.2.  Komplekti, kas sastāv no visām būtiskām sastāvdaļām tādu pārnēsājamu elektriskās izlādes ieroču izgatavošanai, uz kuriem attiecas 2.1. pozīcija
Piezīme:
Piezīme:
Par būtiskām sastāvdaļām uzskata šādas preces:
Par būtiskām sastāvdaļām uzskata šādas preces:
—  ierīce, kas rada elektrošoku,
—  ierīce, kas rada elektrošoku,
—  slēdzis (ar tālvadību vai bez tās) un
—  slēdzis (ar tālvadību vai bez tās) un
—  elektrodi vai (attiecīgā gadījumā) vadi, pa kuriem tiek vadīts elektriskās strāvas trieciens
—  elektrodi vai (attiecīgā gadījumā) vadi, pa kuriem tiek vadīts elektriskās strāvas trieciens
2.3.  Stacionāri vai piemontējami elektriskās izlādes ieroči, kas darbojas plašā rādiusā un kas elektrošoku var raidīt uz vairākām personām
2.3.  Stacionāri vai piemontējami elektriskās izlādes ieroči, kas darbojas plašā rādiusā un kas elektrošoku var raidīt uz vairākām personām
2.3.a Akustiskas ierīces pūļa/nekārtību kontrolei
2.3.b Milimetru viļņu ieroči"
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
2. pants – 2. daļa
Šīs regulas 1. panta 6. punktu un 1. panta 7. punktu, ciktāl ar to iekļauj 7.d pantu, piemēro no 2015. gada 1. janvāra.
Šīs regulas 1. panta 6. punktu un 1. panta 7. punktu, ciktāl ar to iekļauj 7.d pantu, piemēro no 2016. gada 1. februāra.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b pielikums
Benina
svītrots
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b pielikums
Gabona
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b pielikums
Libērija
svītrots
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b pielikums
Madagaskara
svītrots
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b pielikums
Mongolija
svītrots
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
II pielikums – 2. daļa
Regula (EK) Nr. 1236/2005
III.b pielikums
Santome un Prinsipi
svītrots

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 61. panta otrā punkta otro daļu (A8-0267/2015).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika