Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0005(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0267/2015

Teksty złożone :

A8-0267/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Wyjaśnienia do głosowania
PV 04/10/2016 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Teksty przyjęte
PDF 614kWORD 229k
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg
Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Poprawki Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)   Udzielenie globalnego zezwolenia byłoby również właściwe w przypadku producenta, który musi wywieźć produkty lecznicze objęte kontrolą na mocy rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 do dystrybutora w państwie, które nie zniosło kary śmierci, pod warunkiem że eksporter i dystrybutor zawarli prawnie wiążące porozumienie, na mocy którego dystrybutor jest zobowiązany do stosowania odpowiedniego zestawu środków służących zagwarantowaniu, że produkty lecznicze nie będą wykorzystywane do wykonywania kary śmierci.
(8)   Udzielenie globalnego zezwolenia byłoby również właściwe w przypadku producenta, który musi wywieźć produkty lecznicze objęte kontrolą na mocy rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 do dystrybutora w państwie, które nie zniosło kary śmierci, pod warunkiem że eksporter i dystrybutor zawarli prawnie wiążące porozumienie, na mocy którego dystrybutor jest zobowiązany do stosowania odpowiedniego zestawu środków służących zagwarantowaniu, że produkty lecznicze nie będą wykorzystywane do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)   Pośrednikom prowadzącym działalność w Unii należy zakazać świadczenia usług pośrednictwa w odniesieniu do towarów, których wywóz i przywóz jest zakazany z uwagi na fakt, że jedynym praktycznym zastosowaniem tych towarów jest ich użycie do wykonywania kary śmierci, zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Wprowadzenie zakazu świadczenia tego rodzaju usług służy ochronie moralności publicznej.
(12)   Pośrednikom prowadzącym działalność w Unii należy zakazać świadczenia usług pośrednictwa w odniesieniu do towarów, których wywóz i przywóz jest zakazany z uwagi na fakt, że jedynym praktycznym zastosowaniem tych towarów jest ich użycie do wykonywania kary śmierci, zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Wprowadzenie zakazu świadczenia tego rodzaju usług służy ochronie moralności publicznej oraz poszanowaniu zasad godności ludzkiej, które są podstawą wartości europejskich ujętych w Traktacie o Unii Europejskiej i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)
(19a)  Należy wprowadzić klauzulę o docelowym końcowym zastosowaniu, tak aby państwa członkowskie mogły zawiesić lub wstrzymać transfer przedmiotów związanych z bezpieczeństwem, które nie zostały wymienione w załącznikach II i III, a wyraźnie nie mają żadnego innego praktycznego zastosowania niż wykonywanie kary śmierci, zadawanie tortur lub inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, lub jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że transfer tych przedmiotów mógłby ułatwić wykonywanie kary śmierci, zadawanie tortur lub inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie. Uprawnienia przyznane na mocy klauzuli o docelowym końcowym zastosowaniu nie powinny obejmować produktów leczniczych, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 2 – litera f
aa)  lit. f) otrzymuje brzmienie:
f)   „pomoc techniczna” oznacza każde wsparcie techniczne związane z naprawami, opracowywaniem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem, montażem lub serwisem technicznym wszelkiego innego rodzaju i może przyjmować takie formy, jak wskazówki, porady, szkolenie, przekazywanie wiedzy praktycznej lub umiejętności albo usługi konsultingowe. Pomoc techniczna obejmuje również pomoc udzielaną ustnie lub przy wykorzystaniu środków elektronicznych;
„f) „pomoc techniczna” oznacza każde wsparcie techniczne związane z naprawami, opracowywaniem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem, montażem, użytkowaniem i praktykami lub serwisem technicznym wszelkiego innego rodzaju i może przyjmować takie formy, jak wskazówki, porady, szkolenie, przekazywanie wiedzy praktycznej lub umiejętności albo usługi konsultingowe. Pomoc techniczna obejmuje również pomoc udzielaną ustnie lub przy wykorzystaniu środków elektronicznych;”
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 2 – litera k – akapit drugi
Do celów niniejszego rozporządzenia samo świadczenie usług pomocniczych jest wyłączone z niniejszej definicji. Usługami pomocniczymi są: transport, usługi finansowe, ubezpieczenie lub reasekuracja oraz ogólna reklama lub promocja;
Do celów niniejszego rozporządzenia świadczenie usług pomocniczych jest włączone do niniejszej definicji. Usługami pomocniczymi są: transport, usługi finansowe, ubezpieczenie lub reasekuracja, lub ogólna reklama lub promocja, w tym również za pośrednictwem internetu;
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 2 – litera l
l)   „pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę cywilną mającą miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii świadczącą usługi określone w lit. k) z terytorium Unii na terytorium państwa trzeciego;
l)   „pośrednik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę cywilną mającą miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii bądź będącą jego obywatelem, lub też jednostkę zależną osoby prawnej lub spółki cywilnej, świadczącą usługi określone w lit. k);
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 2 – litera m
m)   „dostawca pomocy technicznej” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę cywilną mającą miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii świadczącą pomoc techniczną określoną w lit. f) z terytorium Unii na terytorium państwa trzeciego;
m)   „dostawca pomocy technicznej” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną bądź spółkę cywilną mającą miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii, świadczącą pomoc techniczną określoną w lit. f);
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 2 – litera n
n)   „eksporter” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub spółkę cywilną, w imieniu której składane jest zgłoszenie wywozowe, to znaczy osobę, która, w czasie gdy zgłoszenie jest przyjmowane, pozostaje w stosunku umownym z odbiorcą w państwie trzecim i jest uprawniona do decydowania o wysłaniu towarów poza obszar celny Unii. Jeżeli nie została zawarta żadna umowa eksportowa lub strona umowy nie działa we własnym imieniu, »eksporter« oznacza osobę posiadającą wymagane uprawnienia do decydowania o wysłaniu produktu poza obszar celny Unii. W przypadku gdy przywilej prawa dysponowania towarami należy do osoby posiadającej siedzibę poza Unią, na podstawie umowy, na której opiera się wywóz, za eksportera uważa się umawiającą się stronę mającą siedzibę w Unii;
n)   „eksporter” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub spółkę cywilną, w imieniu której składane jest zgłoszenie wywozowe, to znaczy osobę, która, w czasie gdy zgłoszenie jest przyjmowane, pozostaje w stosunku umownym z odbiorcą w państwie trzecim i jest uprawniona do decydowania o wysłaniu towarów poza obszar celny Unii. Jeżeli nie została zawarta żadna umowa eksportowa lub strona umowy nie działa we własnym imieniu, »eksporter« oznacza osobę posiadającą wymagane uprawnienia do decydowania o wysłaniu produktu poza obszar celny Unii. W przypadku gdy przywilej prawa dysponowania towarami należy do osoby posiadającej siedzibę poza Unią, na podstawie umowy, na której opiera się wywóz, za eksportera uważa się umawiającą się stronę mającą miejsce pobytu lub siedzibę w Unii;
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 2 – litera ra (nowa)
ra)  „tranzyt” oznacza transport towarów nieunijnych wymienionych w załącznikach, wprowadzanych na terytorium celne Unii i przechodzących przez to terytorium do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza Unią;
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 4 b (nowy)
3a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 4b
Zakaz tranzytu
1.  Zakazuje się tranzytu towarów wymienionych w załączniku II, niezależnie od ich pochodzenia.
2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może udzielić pozwolenia na tranzyt towarów wymienionych w załączniku II, jeśli zostanie wykazane, że w państwie, do którego towary te będą wywożone, zostaną one użyte wyłącznie w celu publicznego wystawienia w muzeum ze względu na ich znaczenie historyczne.”
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 4 c (nowy)
3b)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 4c
Zakaz wprowadzania do obrotu i promocji w celach handlowych
Zakazuje się osobom fizycznym i prawnym oraz spółkom cywilnym wprowadzania do obrotu i promocji w celach handlowych w Unii w internecie i poza nim do celów transferu towarów wymienionych w załączniku II.”
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 6 – ustęp 1
1.   Właściwe organy podejmują decyzje w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na wywóz towarów wymienionych w załączniku IIIa po oddzielnym rozważeniu każdego przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie istotne kwestie, w tym w szczególności to, czy w ciągu ostatnich trzech lat inne państwo członkowskie odrzuciło wniosek dotyczący wywozu zasadniczo identycznych towarów, oraz kwestie związane z zamierzonym końcowym zastosowaniem i ryzykiem przekierowania.
1.   Właściwe organy podejmują decyzje w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na wywóz towarów wymienionych w załącznikach III i IIIa po oddzielnym rozważeniu każdego przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie istotne kwestie, w tym w szczególności to, czy w ciągu ostatnich trzech lat inne państwo członkowskie odrzuciło wniosek dotyczący wywozu zasadniczo identycznych towarów, oraz kwestie związane z zamierzonym końcowym zastosowaniem i ryzykiem przekierowania.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
5a)  w art. 6 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Właściwy organ – biorąc pod uwagę wszystkie istotne dowody – wraz z państwami członkowskimi dba o to, by wszystkie przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu sprzęt służący zapewnieniu bezpieczeństwa, a także przedsiębiorstwa organizujące targi handlowe i inne imprezy, na których wprowadza się do obrotu taki sprzęt, wiedziały, że taki sprzęt może zostać użyty do zadawania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz że można zakazać jego wprowadzania do obrotu i cofnąć dotyczące go zezwolenia.”
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 6 – ustęp 2
5b)  art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Właściwy organ nie udziela pozwolenia, jeśli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że takie towary określone w załączniku III mogłyby być użyte przez organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa lub inną osobę fizyczną lub prawną w państwie trzecim w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, poniżającego lub nieludzkiego traktowania albo karania, w tym w celu wykonania orzeczonych przez sąd kar cielesnych.
„2. Właściwy organ nie udziela zezwolenia, jeśli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że towary wymienione w załączniku III i załączniku IIIa mogłyby być użyte przez organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa lub inną osobę fizyczną lub prawną w państwie trzecim w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, poniżającego lub nieludzkiego traktowania albo karania, w tym w celu wykonania orzeczonych przez sąd kar cielesnych.
Właściwy organ uwzględnia:
Właściwy organ uwzględnia:
—  dostępne orzeczenia trybunałów międzynarodowych,
–  dostępne orzeczenia trybunałów międzynarodowych,
—  ustalenia właściwych organów ONZ, Rady Europy i UE oraz sprawozdania Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu oraz Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
–  ustalenia właściwych organów ONZ, Rady Europy i UE oraz sprawozdania Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu przy Radzie Europy oraz specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
Uwzględnione mogą zostać inne stosowne informacje, obejmujące dostępne orzeczenia sądów krajowych, sprawozdania przygotowywane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz informacje dotyczące ograniczeń w wywozie towarów określonych w załącznikach II i III obowiązujące w państwach przeznaczenia.
Uwzględnione mogą zostać inne stosowne informacje, w tym dostępne orzeczenia sądów krajowych, sprawozdania lub inne informacje przygotowywane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz informacje dotyczące ograniczeń w wywozie towarów wymienionych w załącznikach II, III i IIIa obowiązujące w państwach przeznaczenia.”
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 6 a (nowy)
5c)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 6a
Wymóg uzyskania zezwolenia na tranzyt
1.  Tranzyt towarów wymienionych w załączniku III lub IIIa wymaga uzyskania zezwolenia, jeżeli przedsiębiorca został poinformowany prze właściwe organy państwa członkowskiego, w którym odbywa się tranzyt, że wskazane przedmioty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
2.  Jeżeli przedsiębiorca ma świadomość, że przewożone towary wymienione w załączniku III lub IIIa są przeznaczone, w całości lub w części, do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, powiadamia właściwe organy, które podejmują decyzję, czy celowe jest nałożenie na przedmiotowy tranzyt obowiązku uzyskania zezwolenia.
3.  Państwo członkowskie, które zgodnie z ust. 1 i 2 nakłada wymóg uzyskania zezwolenia na tranzyt przedmiotów niewymienionych w załączniku III i IIIa, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję.”
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 7 a – ustęp 1
1.   Pośrednik nie może świadczyć usług pośrednictwa na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w państwie trzecim w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku III, niezależnie od pochodzenia takich towarów, jeżeli dysponuje wiedzą lub ma podstawy, aby przypuszczać, że jakakolwiek część przesyłki takich towarów jest lub może być przeznaczona do wykorzystania w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania w państwie, które nie należy do obszaru celnego Unii.
1.   Pośrednik nie może świadczyć usług pośrednictwa na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w państwie trzecim w odniesieniu do towarów wymienionych w załącznikach III i IIIa, niezależnie od pochodzenia takich towarów, jeżeli dysponuje wiedzą lub ma podstawy, aby przypuszczać, że jakakolwiek część przesyłki takich towarów jest lub może być przeznaczona do wykorzystania w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania w państwie, które nie należy do obszaru celnego Unii.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 7 a – ustęp 2
2.   Dostawca pomocy technicznej nie może świadczyć pomocy technicznej na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w państwie trzecim w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku III, niezależnie od pochodzenia takich towarów, jeżeli dysponuje wiedzą lub ma podstawy, aby przypuszczać, że takie towary, częściowo lub w całości, są lub mogą być przeznaczone do wykorzystania w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania w państwie, które nie należy do obszaru celnego Unii.
2.   Dostawca pomocy technicznej nie może świadczyć pomocy technicznej na rzecz jakichkolwiek osób, podmiotów lub organów w państwie trzecim w odniesieniu do towarów wymienionych w załącznikach III i IIIa, niezależnie od pochodzenia takich towarów, jeżeli dysponuje wiedzą lub ma podstawy, aby przypuszczać, że takie towary, częściowo lub w całości, są lub mogą być przeznaczone do wykorzystania w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania w państwie, które nie należy do obszaru celnego Unii. Dostawca pomocy technicznej nie może też udzielać żadnych wskazówek, porad, prowadzić szkoleń ani przekazywać wiedzy praktycznej lub umiejętności, które mogłyby ułatwić wykonywanie kary śmierci, zadawanie tortur lub inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 7 aa (nowy)
6a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7aa
Wymiana najlepszych praktyk
Zachęca się państwa członkowskie do promowania najlepszych praktyk wśród dostawców pomocy technicznej, tak aby pomoc ta przyczyniała się do zwalczania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.”
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 7c – ustęp 3 – punkt 3.3 a (nowy)
„3.3. Komisja, we współpracy z właściwymi organami państw członkowskich i państw trzecich, w stosownych przypadkach przyjmuje wytyczne dotyczące najlepszych praktyk sprawdzania końcowego zastosowania.”
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Rozdział III b (nowy) – artykuł 7 e (nowy)
7a)  dodaje się rozdział w brzmieniu:
„Rozdział III b
Towary niewymienione w załącznikach
Artykuł 7e
Klauzula generalna
1.  Wywóz przedmiotów niewymienionych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia wymaga uzyskania zezwolenia, jeżeli eksporter został poinformowany przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę, że wskazane przedmioty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do wykonywania kary śmierci, zadawania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
2.  Jeżeli eksporter ma świadomość, że towary, które pragnie wywieźć, niewymienione w załączniku II, III lub IIIa, są przeznaczone, w całości lub w części, do wykonywania kary śmierci w celu zadawania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, powiadamia właściwe organy państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę, i one podejmują decyzję, czy celowe jest nałożenie na przedmiotowy wywóz obowiązku uzyskania zezwolenia.
3.  Państwo członkowskie, które zgodnie z ust. 1 i 2 nakłada wymóg uzyskania zezwolenia na wywóz przedmiotów niewymienionych w załączniku II, III lub IIIa, informuje o tym niezwłocznie pozostałe państwa członkowskie i Komisję, podając dokładne powody nałożenia wymogu uzyskania zezwolenia. Państwa członkowskie powiadamiają również niezwłocznie Komisję o wszelkich modyfikacjach środków podjętych na podstawie ust. 1 i 2.
4.  Pozostałe państwa członkowskie należycie uwzględniają wszystkie tego rodzaju informacje i informują swoje administracje celne i inne właściwe organy krajowe.
5.  W przypadku gdy jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, Komisja przyjmuje akty delegowane, na podstawie których do załącznika II, załącznika III lub załącznika IIIa dodawane są towary, o których mowa w ust. 1 i 2. Do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego ustępu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 15b.
6.  Produkty lecznicze zdefiniowane w dyrektywie 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a są wyłączone z zakresu stosowania niniejszego artykułu.
_________________________
1a Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67).”
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 8 – ustęp 6
6.   W drodze odstępstwa od ust. 5, jeżeli produkty lecznicze mają być wywożone przez producenta do dystrybutora, producent przekazuje informacje na temat poczynionych ustaleń i środków podjętych w celu zapobieżenia wykorzystywaniu tych produktów do wykonywania kary śmierci, informacje na temat państwa przeznaczenia oraz informacje na temat końcowego zastosowania towarów i ich użytkowników końcowych, o ile są dostępne.
6.   W drodze odstępstwa od ust. 5, jeżeli produkty lecznicze mają być wywożone przez producenta do dystrybutora, producent przekazuje informacje na temat poczynionych ustaleń i środków podjętych w celu zapobieżenia wykorzystywaniu tych produktów do wykonywania kary śmierci, informacje na temat państwa przeznaczenia oraz informacje na temat końcowego zastosowania towarów i ich użytkowników końcowych, o ile są dostępne. Informacje te są na żądanie udostępniane odpowiedniemu niezależnemu organowi nadzoru, takiemu jak krajowy mechanizm prewencji, ustanowiony zgodnie z protokołem opcjonalnym do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, lub krajowej instytucji ds. praw człowieka w danym państwie członkowskim.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 10 – ustęp 2
8a)  art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  W przypadku gdy dokonano zgłoszenia celnego towarów określonych w załącznikach II lub III, co do których stwierdzono, że na ich planowany wywóz lub przywóz nie zostało udzielone pozwolenie na podstawie niniejszego rozporządzenia, organy celne zatrzymują zgłoszone towary i wskazują na możliwość złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Jeśli wniosek o udzielenie pozwolenia nie wpłynie w terminie sześciu miesięcy od zatrzymania towaru lub jeśli właściwy organ rozpatrzy odmownie taki wniosek, organy celne podejmują działania mające na celu uregulowanie sytuacji zatrzymanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
„2. W przypadku gdy dokonano zgłoszenia celnego towarów wymienionych w załączniku II, III lub IIIa oraz stwierdzono, że na ich planowany wywóz lub przywóz nie zostało udzielone zezwolenie na podstawie niniejszego rozporządzenia, organy celne zatrzymują zgłoszone towary i wskazują na możliwość złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Jeśli wniosek o udzielenie pozwolenia nie wpłynie w terminie sześciu miesięcy od zatrzymania towaru lub jeśli właściwy organ rozpatrzy odmownie taki wniosek, organy celne podejmują działania mające na celu uregulowanie sytuacji zatrzymanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.”
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 12 a – ustęp 2
2.   W terminie trzech miesięcy Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego występującego z wnioskiem o przekazanie informacji uzupełniających, jeżeli uzna, że wniosek nie zawiera wystarczających informacji na temat jednego lub większej liczby istotnych punktów lub że dodatkowe informacje na temat jednego lub większej liczby istotnych punktów są niezbędne. Komisja wskazuje punkty, w odniesieniu do których należy przekazać informacje uzupełniające.
2.   Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Komisja niezwłocznie powiadamia wszystkie państwa członkowskie i przekazuje informacje otrzymane od państwa członkowskiego występującego z wnioskiem. W oczekiwaniu na ostateczną decyzję Komisji państwa członkowskie mogą niezwłocznie zawiesić transfer towarów wymienionych we wniosku. W terminie trzech miesięcy Komisja może zwrócić się do państwa członkowskiego występującego z wnioskiem o przekazanie informacji uzupełniających, jeżeli uzna, że wniosek nie zawiera wystarczających informacji na temat jednego lub większej liczby istotnych punktów lub że dodatkowe informacje na temat jednego lub większej liczby istotnych punktów są niezbędne. Komisja wskazuje punkty, w odniesieniu do których należy przekazać informacje uzupełniające.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 12 a – ustęp 3
3.   Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzupełniające nie są konieczne, lub, w stosownych przypadkach, jeżeli otrzyma żądane informacje uzupełniające, w ciągu sześciu miesięcy wszczyna procedurę mającą na celu przyjęcie zmiany, której dotyczył wniosek, lub informuje państwa członkowskie, które złożyły wniosek, o przyczynach, dla których nie wszczęto takiej procedury.
3.   Jeżeli Komisja uzna, że informacje uzupełniające nie są konieczne, lub, w stosownych przypadkach, jeżeli otrzyma żądane informacje uzupełniające, w ciągu trzech miesięcy wszczyna procedurę mającą na celu przyjęcie zmiany, której dotyczył wniosek, lub informuje państwa członkowskie, które złożyły wniosek, o przyczynach, dla których nie wszczęto takiej procedury.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 13 – ustęp 1
12a)  art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.   Bez uszczerbku dla art. 11, Komisja oraz państwa członkowskie, na wniosek, powiadamiają się nawzajem o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie istotnych informacji, którymi dysponują w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacji dotyczących pozwoleń, których udzielono i których udzielenia odmówiono.
1. Bez uszczerbku dla art. 11, każde państwo członkowskie powiadamia Komisję o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarcza wszelkich istotnych informacji, którymi dysponuje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacji dotyczących pozwoleń, których udzielono i których udzielenia odmówiono, jak również dotyczących środków podjętych na mocy klauzuli o docelowym końcowym zastosowaniu. Komisja przekazuje te informacje pozostałym państwom członkowskim.”
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 13 – ustęp 3a (nowy)
12b)  w art. 13 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. Komisja opracowuje roczne sprawozdanie na podstawie rocznych sprawozdań z działalności, o których mowa w ust. 3. Sprawozdania te są publicznie dostępne.”
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 15 a
Artykuł 15a
skreślony
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia (…). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed upływem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 15 c (nowy)
15a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 15c
Grupa Koordynacyjna ds. Przeciwdziałania Torturom
1.  Zostaje powołana Grupa Koordynacyjna ds. Przeciwdziałania Torturom pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji. Każde państwo członkowskie wyznaczy przedstawiciela do tej grupy. Grupa bada wszelkie kwestie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, które mogą być podnoszone przez przewodniczącego lub przedstawiciela państwa członkowskiego.
2.  Grupa Koordynacyjna podejmuje we współpracy z Komisją odpowiednie środki w celu rozpoczęcia bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami, zwłaszcza z myślą o wyeliminowaniu ryzyka polegającego na tym, że ewentualne rozbieżności w stosowaniu kontroli wywozu w odniesieniu do towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, zadawania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, mogą prowadzić do zakłócenia w handlu.
3.  Jeżeli przewodniczący Grupy Koordynacyjnej ds. Przeciwdziałania Torturom uzna to za konieczne, zasięga opinii eksporterów, pośredników oraz innych właściwych zainteresowanych stron, w tym wszystkich podmiotów społeczeństwa obywatelskiego posiadających odpowiednią wiedzę specjalistyczną na temat kwestii objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.
4.  Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu na piśmie roczne sprawozdanie z działalności, przeprowadzonych badań i konsultacji z Grupą Koordynacyjną ds. Przeciwdziałania Torturom, które stanowi przedmiot art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady.”
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 15 d (nowy)
15b)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 15d
1.  Do …*, a następnie co trzy lata Komisja dokonuje przeglądu wykonania niniejszego rozporządzenia i składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wyczerpujące sprawozdanie z jego wykonania oraz oceny skutków, które może zawierać propozycje jego zmian. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszelkich stosownych informacji potrzebnych do przygotowania tego sprawozdania.
2.  Szczególne części sprawozdania dotyczą:
a)  Grupy Koordynacyjnej ds. Przeciwdziałania Torturom, jej działań, badań i konsultacji. Informacje, jakie Komisja przedstawia w sprawie prowadzonych przez Grupę Koordynacyjną badań i konsultacji, są traktowane jako poufne zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Informacje są uważane za poufne w każdym przypadku, gdy ich ujawnienie może mieć znaczące niekorzystne skutki dla osoby dostarczającej informacje lub dla źródła tych informacji;
b)  informacji na temat krajowych decyzji państw członkowskich dotyczących zezwoleń, składania sprawozdań przez państwa członkowskie do Komisji, mechanizmów powiadamiania i konsultacji między państwami członkowskimi, a także propagowania i egzekwowania;
c)  kompleksowych informacji na temat charakteru i skutków środków przyjmowanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 17, w tym działania systemów sankcji wprowadzonych przez państwa członkowskie oraz oceny, czy sankcje te są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
______________
* Trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.”
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)
15c)  w art. 17 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Komisja dokonuje oceny, czy zasady dotyczące kar ustanowione przez państwa członkowskie mają podobny charakter i skutki.”
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15 – litera -a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Załącznik III – kolumna 2 – punkty 1 i 2
-a) W załączniku III, w drugiej kolumnie, punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1.  Towary zaprojektowane do krępowania ludzi, takie jak:
„1. Towary zaprojektowane do krępowania ludzi, takie jak:
1.1.  Kajdany i łańcuchy na nogi
1.1.  Kajdany i łańcuchy na nogi
Uwagi:
Uwagi:
1.  Kajdany to urządzenia ograniczające swobodę ruchu składające się z dwóch obręczy lub pierścieni wyposażonych w mechanizm blokujący i połączonych łańcuchem lub prętem.
1.  Kajdany to urządzenia ograniczające swobodę ruchu składające się z dwóch obręczy lub pierścieni wyposażonych w mechanizm blokujący i połączonych łańcuchem lub prętem.
2.  Ten punkt nie odnosi się do urządzeń do krępowania nóg i łańcuchów na nogi zakazanych w pkt 2.3 załącznika II.
2.  Ten punkt nie odnosi się do urządzeń do krępowania nóg i łańcuchów na nogi zakazanych w pkt 2.3 załącznika II.
3.  Ten punkt nie odnosi się do „zwykłych kajdanek”. Zwykłe kajdanki to kajdanki na ręce spełniające wszystkie poniższe warunki:
3.  Ten punkt nie odnosi się do „zwykłych kajdanek”. Zwykłe kajdanki to kajdanki na ręce spełniające wszystkie poniższe warunki:
—  ich całkowita długość łącznie z łańcuchem, przy obu zamkniętych obręczach, mierzona od zewnętrznej krawędzi jednej obręczy do zewnętrznej krawędzi drugiej obręczy wynosi pomiędzy 150 mm a 280 mm,
—  ich całkowita długość łącznie z łańcuchem, przy obu zamkniętych obręczach, mierzona od zewnętrznej krawędzi jednej obręczy do zewnętrznej krawędzi drugiej obręczy wynosi pomiędzy 150 mm a 280 mm,
—  wewnętrzny obwód każdej z obręczy wynosi maksymalnie 165 mm przy zapadce zamkniętej na ostatnie nacięcie wchodzące do mechanizmu blokującego,
—  wewnętrzny obwód każdej z obręczy wynosi maksymalnie 165 mm przy zapadce zamkniętej na ostatnie nacięcie wchodzące do mechanizmu blokującego,
—  wewnętrzny obwód każdej z obręczy wynosi maksymalnie 200 mm przy zapadce zamkniętej na pierwsze nacięcie wchodzące do mechanizmu blokującego oraz
—  wewnętrzny obwód każdej z obręczy wynosi maksymalnie 200 mm przy zapadce zamkniętej na pierwsze nacięcie wchodzące do mechanizmu blokującego oraz
—  obręcze nie zostały zmodyfikowane, by zadawać fizyczny ból lub cierpienie.
—  obręcze nie zostały zmodyfikowane, by zadawać fizyczny ból lub cierpienie.
1.2.  Pojedyncze obręcze lub pierścienie, wyposażone w mechanizm blokujący, o średnicy wewnętrznej przekraczającej 165 mm przy zapadce zamkniętej na ostatnie nacięcie wchodzące do mechanizmu blokującego
1.2.  Pojedyncze obręcze lub pierścienie, wyposażone w mechanizm blokujący, o średnicy wewnętrznej przekraczającej 165 mm przy zapadce zamkniętej na ostatnie nacięcie wchodzące do mechanizmu blokującego
Uwaga:
Uwaga:
Niniejszy punkt obejmuje urządzenia do krępowania szyi oraz inne pojedyncze obręcze lub pierścienie wyposażone w mechanizm blokujący połączone ze zwykłymi kajdankami za pomocą łańcucha.
Niniejszy punkt obejmuje urządzenia do krępowania szyi oraz inne pojedyncze obręcze lub pierścienie wyposażone w mechanizm blokujący połączone ze zwykłymi kajdankami za pomocą łańcucha.
1.3.  Kaptury uniemożliwiające oplucie: kaptury, w tym kaptury wykonane z siatki, posiadające element zakrywający ust. i uniemożliwiający oplucie
1.3.  Kaptury uniemożliwiające oplucie: kaptury, w tym kaptury wykonane z siatki, posiadające element zakrywający ust. i uniemożliwiający oplucie
Uwaga:
Uwaga:
Niniejszy punkt obejmuje kaptury uniemożliwiające oplucie połączone ze zwykłymi kajdankami za pomocą łańcucha.
Niniejszy punkt obejmuje kaptury uniemożliwiające oplucie połączone ze zwykłymi kajdankami za pomocą łańcucha.
1.3a. Krzesła, blaty i łóżka wyposażone w pasy
2.  Broń i urządzenia zaprojektowane do celów tłumienia zamieszek lub samoobrony, takie jak:
2.  Broń i urządzenia zaprojektowane do celów tłumienia zamieszek lub samoobrony, takie jak:
2.1.  Przenośna broń elektryczna, którą można porazić tylko jedną osobę za pomocą elektrowstrząsu, obejmująca również między innymi pałki elektryczne, tarcze elektryczne, paralizatory lub pistolety paraliżujące
2.1.  Przenośna broń elektryczna, którą można porazić tylko jedną osobę za pomocą elektrowstrząsu, obejmująca również między innymi pałki elektryczne, tarcze elektryczne, paralizatory lub pistolety paraliżujące
Uwagi:
Uwagi:
1.  Ten punkt nie odnosi się do pasów paraliżujących za pomocą elektrowstrząsów i innych urządzeń wchodzących w zakres pkt 2.1 załącznika II.
1.  Ten punkt nie odnosi się do pasów paraliżujących za pomocą elektrowstrząsów i innych urządzeń wchodzących w zakres pkt 2.1 załącznika II.
2.  Ten punkt nie odnosi się do przenośnych indywidualnych elektronicznych urządzeń porażających, które użytkownik ma przy sobie w celu obrony własnej.
2.  Ten punkt nie odnosi się do przenośnych indywidualnych elektronicznych urządzeń porażających, które użytkownik ma przy sobie w celu obrony własnej.
2.2.  Zestawy zawierające wszystkie ważne komponenty do montażu przenośnej broni elektrycznej, do której odnosi się pkt 2.1
2.2.  Zestawy zawierające wszystkie ważne komponenty do montażu przenośnej broni elektrycznej, do której odnosi się pkt 2.1
Uwaga:
Uwaga:
Za ważne komponenty uznaje się towary takie jak:
Za ważne komponenty uznaje się towary takie jak:
—  element generujący elektrowstrząsy,
—  element generujący elektrowstrząsy,
—  przełącznik, z możliwością zdalnego sterowania lub bez oraz
—  przełącznik, z możliwością zdalnego sterowania lub bez oraz
—  elektrody lub, w stosownych przypadkach, przewody, za pomocą których można porazić prądem elektrycznym.
—  elektrody lub, w stosownych przypadkach, przewody, za pomocą których można porazić prądem elektrycznym.
2.3.  Broń elektryczna mocowana na stałe lub z możliwością montażu o szerokim zasięgu zdolna porazić prądem elektrycznym wiele osób
2.3.  Broń elektryczna mocowana na stałe lub z możliwością montażu o szerokim zasięgu zdolna porazić prądem elektrycznym wiele osób
2.3.a Urządzenia akustyczne przeznaczone do kontroli tłumu/opanowywania zamieszek
2.3.b Broń emitująca fale milimetrowe”
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi
Artykuł 1 pkt 6 oraz pkt 7, w zakresie, w jakim dodaje art. 7d, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
Artykuł 1 pkt 6 oraz pkt 7, w zakresie, w jakim dodaje art. 7d, obowiązuje od dnia 1 lutego 2016 r.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Załącznik IIIb
Benin
skreślony
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Załącznik IIIb
Gabon
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Załącznik IIIb
Liberia
skreślony
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Załącznik IIIb
Madagaskar
skreślony
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Załącznik IIIb
Mongolia
skreślony
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część 2
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005
Załącznik IIIb
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
skreślony

(1)Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 61 ust. 2 akapit drugi regulaminu(A8-0267/2015).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności