Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0005(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0267/2015

Texte depuse :

A8-0267/2015

Dezbateri :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Explicaţii privind voturile
PV 04/10/2016 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Texte adoptate
PDF 478kWORD 239k
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg
Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 27 octombrie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Acordarea unei autorizații globale ar fi adecvată, de asemenea, în cazul în care un producător trebuie să exporte medicamente reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 către un distribuitor dintr-o țară care nu a abolit pedeapsa capitală, cu condiția ca exportatorul și distribuitorul să fi încheiat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic care prevede ca distribuitorul să aplice un set adecvat de măsuri pentru a se asigura că medicamentele nu vor fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală.
(8)  Acordarea unei autorizații globale ar fi adecvată, de asemenea, în cazul în care un producător trebuie să exporte medicamente reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 către un distribuitor dintr-o țară care nu a abolit pedeapsa capitală, cu condiția ca exportatorul și distribuitorul să fi încheiat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic care prevede ca distribuitorul să aplice un set adecvat de măsuri pentru a se asigura că medicamentele nu vor fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, acte de tortură sau alte tratamente și pedepse cu cruzime, inumane sau degradante.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Este necesar să se interzică brokerilor, în cadrul Uniunii, furnizarea de servicii de intermediere în legătură cu bunurile al căror export și import sunt interzise pentru că bunurile respective nu au nicio altă utilizare practică decât în vederea aplicării pedepsei capitale, a torturii sau a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Interzicerea prestării unor astfel de servicii servește la protejarea principiilor etice ale societății.
(12)  Este necesar să se interzică brokerilor, în cadrul Uniunii, furnizarea de servicii de intermediere în legătură cu bunurile al căror export și import sunt interzise pentru că bunurile respective nu au nicio altă utilizare practică decât în vederea aplicării pedepsei capitale, a torturii sau a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante. Interzicerea prestării unor astfel de servicii servește la protejarea principiilor etice ale societății și la respectarea principiilor demnității umane, care constituie fundamentul valorilor europene prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
(19a)  Ar trebui introdusă o clauză specifică de utilizare finală pentru ca statele membre să suspende sau să pună capăt transferului de elemente de securitate care nu sunt enumerate în anexele II și III, care în mod clar nu au nicio altă utilizare practică decât folosirea în executarea pedepsei capitale, a actelor de tortură sau a altor pedepse și tratamente cu cruzime, degradante sau inumane, sau în cazul în care există motive întemeiate pentru a crede că transferul acestor elemente ar conduce la facilitarea sau executarea pedepsei capitale, a actelor de tortură sau a altor pedepse și tratamente cu cruzime, degradante sau inumane. Competențele acordate în temeiul clauzei specifice de utilizare finală nu ar trebui să se extindă la produse medicale care ar putea fi utilizate pentru executarea pedepsei capitale,
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 2 – litera f
(aa)  litera (f) se înlocuiește cu următorul text:
(f)  „asistență tehnică”: orice asistență tehnică pentru reparația, dezvoltarea, fabricația, testarea, întreținerea, montarea și orice alt serviciu tehnic care poate să ia următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere a cunoștințelor sau a calificărilor operaționale sau servicii de consultanță. Asistența tehnică cuprinde formele de asistență verbală și asistență furnizată pe cale electronică;
„(f) «asistență tehnică» înseamnă orice asistență tehnică pentru reparații, dezvoltare, fabricație, testare, întreținere, montare, utilizare și practici și orice alt serviciu tehnic care poate să ia următoarele forme: instruire, consiliere, formare, transmitere a cunoștințelor sau a calificărilor operaționale sau servicii de consultanță. Asistența tehnică cuprinde formele de asistență verbală și asistență furnizată pe cale electronică;”;
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 2 – litera k – paragraful 2
În sensul prezentului regulament, prestarea în exclusivitate de servicii auxiliare este exclusă din această definiție. Serviciile auxiliare sunt transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea sau publicitatea sau promovarea cu caracter general;
În sensul prezentului regulament, prestarea de servicii auxiliare este inclusă în această definiție. Serviciile auxiliare sunt transportul, serviciile financiare, asigurarea sau reasigurarea sau publicitatea sau promovarea cu caracter general, inclusiv pe internet;
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 2 – litera l
(l)  „broker” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii care prestează serviciile definite la litera (k) dinspre Uniune către teritoriul unei țări terțe;
(l)  „broker” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat, rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii, precum și orice resortisant al unui stat membru al Uniunii sau o filială a unei persoane juridice sau a unui parteneriat care prestează serviciile definite la litera (k);
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 2 – litera m
(m)  „furnizor de asistență tehnică” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii care furnizează asistență tehnică, definită la litera (f), dinspre Uniune către teritoriul unei țări terțe;
(m)  „furnizor de asistență tehnică” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii care furnizează asistență tehnică, definită la litera (f);
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 2 – litera n
(n)  „exportator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat în numele căruia se face o declarație de export, mai precis persoana care, în momentul acceptării declarației, deține un contract cu destinatarul din țara terță în cauză și are competența necesară pentru a decide expedierea bunurilor în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care nu a fost încheiat niciun contract de export sau în cazul în care titularul contractului nu acționează în nume propriu, prin exportator se înțelege persoana care are competența necesară pentru a decide expedierea produsului în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care dreptul de a dispune de bunuri aparține unei persoane stabilite în afara Uniunii, în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, exportatorul este considerat a fi partea contractantă stabilită în Uniune;
(n)  „exportator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice parteneriat în numele căruia se face o declarație de export, mai precis persoana care, în momentul acceptării declarației, deține un contract cu destinatarul din țara terță în cauză și are competența necesară pentru a decide expedierea bunurilor în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care nu a fost încheiat niciun contract de export sau în cazul în care titularul contractului nu acționează în nume propriu, prin exportator se înțelege persoana care are competența necesară pentru a decide expedierea produsului în afara teritoriului vamal al Uniunii. În cazul în care dreptul de a dispune de bunuri aparține unei persoane stabilite în afara Uniunii, în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, exportatorul este considerat a fi partea contractantă rezidentă sau stabilită în Uniune;
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 2 – litera ra (nouă)
(ra)  „tranzit” înseamnă transportul unor bunuri din afara UE, enumerate în anexe, care intră sau trec prin teritoriul vamal al Uniunii pentru a ajunge la o destinație aflată în afara Uniunii;
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 4 b (nou)
3a.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 4b
Interzicerea tranzitului
(1)  Orice tranzit al bunurilor enumerate la anexa II se interzice, indiferent de proveniența acestor bunuri.
(2)  Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă poate să autorizeze tranzitul bunurilor enumerate în anexa II, dacă se dovedește că, în țara lor de destinație, aceste bunuri vor fi utilizate exclusiv în scopul expunerii publice într-un muzeu, din motivul semnificației lor istorice.”
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 4 c (nou)
3b.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 4c
Interzicerea marketingului și promovării în scopuri comerciale
Marketingul și activitățile de promovare în scopuri comerciale, realizate online și offline în cadrul Uniunii de către o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat în scopul unui transfer de bunuri enumerate în anexa II sunt interzise.”
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 6 – alineatul 1
1.  Deciziile privind cererile de autorizare pentru exportul de bunuri enumerate în anexa IIIa se iau de către autoritățile competente, de la caz la caz, luând în considerare toate aspectele relevante, inclusiv, în special, dacă o cerere pentru un export identic în esență a fost respinsă de alt stat membru în ultimii trei ani, precum și aspecte privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.
(1)  Deciziile privind cererile de autorizare pentru exportul de bunuri enumerate în anexele III și IIIa se iau de către autoritățile competente de la caz la caz, luând în considerare toate aspectele relevante, inclusiv, în special, dacă o cerere privind un export identic în esență a fost respinsă de un alt stat membru în ultimii trei ani, precum și aspecte privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)
5a.  La articolul 6, se introduce următorul alineat:
„(1a) Autoritatea competentă, ținând seama de toate dovezile relevante, adoptă, împreună cu statele membre, măsurile corespunzătoare pentru a garanta că societăților care promovează echipamente de securitate, precum și celor care organizează târguri comerciale și alte evenimente în care sunt promovate astfel de echipamente, li s-a adus la cunoștință faptul că astfel de echipamente pot fi utilizate pentru acte de tortură și alte pedepse și tratamente cu cruzime, degradante sau inumane, precum și faptul că promovarea comercială a acestui tip de echipamente poate fi interzisă și că li se pot retrage autorizațiile.”
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 6 – alineatul 2
5b.  La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Autoritatea competentă nu acordă autorizația în cazul în care există motive întemeiate de a se crede că bunurile enumerate în anexa III ar putea fi utilizate în scopul torturii sau pentru a impune alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante – inclusiv pedepse corporale hotărâte de o instanță judecătorească – de către o autoritate de reprimare sau de către orice persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță.
„(2) Autoritatea competentă nu acordă autorizația în cazul în care există motive întemeiate de a se crede că bunurile enumerate în anexele III și IIIa ar putea fi utilizate în scopul torturii sau pentru a impune alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante – inclusiv pedepse corporale hotărâte de o instanță judecătorească – de către o autoritate de reprimare sau de către orice persoană fizică sau juridică dintr-o țară terță.
Autoritatea competentă ține seama de:
Autoritatea competentă ține seama de:
–  hotărârile judecătorești deja publicate, adoptate de jurisdicții internaționale;
–  hotărârile judecătorești deja publicate, adoptate de jurisdicții internaționale;
–  rezultatele lucrărilor organismelor competente ale Organizației Națiunilor Unite, ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, precum și de rapoartele Comitetului European pentru prevenirea torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante al Consiliului Europei și ale Raportorului special al Organizației Națiunilor Unite privind tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.
–  rezultatele lucrărilor organismelor competente ale Organizației Națiunilor Unite, ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene, precum și de rapoartele Comitetului European pentru prevenirea torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante al Consiliului Europei și ale Raportorului special al Organizației Națiunilor Unite privind tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.
Alte informații pertinente pot fi luate în considerare, cum sunt hotărârile deja publicate, luate de către jurisdicțiile naționale, rapoartele sau alte informații elaborate de organizațiile societății civile și informațiile privind restricțiile aplicate de țările de destinație exporturilor de bunuri enumerate la anexele II și III.
Alte informații pertinente pot fi luate în considerare, cum sunt hotărârile deja publicate, luate de către jurisdicțiile naționale, rapoartele sau alte informații elaborate de organizațiile societății civile și informațiile privind restricțiile aplicate de țările de destinație exporturilor de bunuri enumerate la anexele II, III și IIIa.”
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 6 a (nou)
5c.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 6a
Obligația privind autorizația de tranzit
(1)  Este necesară o autorizație pentru tranzitul bunurilor enumerate în anexele III sau IIIa, în cazul în care operatorul economic a fost informat de către autoritățile competente ale statului membru pe teritoriul căruia are loc tranzitul, că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, pentru a impune pedeapsa capitală, tortura sau alte pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante.
(2)  În cazul în care un operator economic are cunoștință de faptul că bunurile aflate în tranzit și enumerate în anexele III sau IIIa sunt destinate pentru a fi utilizate, integral sau parțial, pentru executarea pedepsei capitale, a unor acte de tortură sau a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, acesta informează autoritățile competente, care decid dacă este sau nu necesar să impună tranzitului în cauză obligativitatea unei autorizații.
(3)  Un stat membru care, în conformitate cu alineatele (1) și (2), impune obligația obținerii unei autorizații pentru tranzitul unui bun care nu este prevăzut la anexele III sau IIIa, informează celelalte state membre și Comisia.”
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 7 a – alineatul 1
1.  Este interzis ca un broker să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, servicii de intermediere privind bunurile enumerate în anexa III, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care brokerul știe sau are motive să suspecteze că o parte dintr-un transport de astfel de bunuri este sau ar putea fi destinată utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.
(1)  Este interzis ca un broker să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, servicii de intermediere privind bunurile enumerate în anexele III și IIIa, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care brokerul știe sau are motive să suspecteze că o parte dintr-un transport de astfel de bunuri este sau ar putea fi destinată utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 1– punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 7 a – alineatul 2
2.  Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, asistență tehnică în ceea ce privește bunurile enumerate în anexa III, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care furnizorul unei astfel de asistențe știe sau are motive să suspecteze că unele sau toate bunurile relevante sunt sau ar putea fi destinate utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii.”
(2)  Este interzis ca un furnizor de asistență tehnică să furnizeze către orice persoană, entitate sau organism situat într-o țară terță, asistență tehnică în ceea ce privește bunurile enumerate în anexele III și IIIa, indiferent de proveniența acestora, în cazul în care furnizorul unei astfel de asistențe știe sau are motive să suspecteze că unele sau toate bunurile relevante sunt sau ar putea fi destinate utilizării în scopul torturii sau al altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, într-o țară care nu face parte din teritoriul vamal al Uniunii. Este, de asemenea, interzis unui furnizor de asistență tehnică să acorde instruire, consiliere, formare sau să transmită cunoștințe practice sau competențe profesionale care ar putea ajuta la executarea pedepsei capitale și a unor acte de tortură sau a altor pedepse și tratamente cu cruzime, degradante sau inumane.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 7 aa (nou)
6a.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 7aa
Schimbul de bune practici
Statele membre sunt încurajate să promoveze bunele practici între furnizorii de asistență tehnică pentru a se asigura că această asistență contribuie în mod pozitiv la combaterea torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.”
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 7 c – alineatul 3 – punctul 3.3 (nou)
„3.3. Comisia, în cooperare cu autoritățile competente din statele membre și din țările terțe, după caz, adoptă orientări în materie de bune practici referitoare la verificarea utilizării finale.”
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Capitolul III b (nou) – articolul 7 e (nou)
7a.  Se introduce următorul capitol:
„Capitolul III b
Bunuri neprevăzute în listă
Articolul 7e
Clauză generală
(1)  Este necesară o autorizație pentru exportul bunurilor neincluse în anexele din prezentul regulament, în cazul în care exportatorul a fost informat de autoritățile competente ale statului membru în care își are sediul că bunurile în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, impunerii pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante.
(2)  În cazul în care un exportator are cunoștință de faptul că bunurile pe care le propune pentru export, care nu sunt enumerate în anexa II, anexa III sau anexa IIIa, sunt destinate, integral sau parțial, impunerii pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, el informează autoritățile statului membru în care își are sediul, care decid dacă este sau nu necesar să impună bunurilor în cauză obligativitatea unei autorizații pentru export.
(3)  Un stat membru care, în aplicarea alineatelor (1) și (2), impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul bunurilor care nu sunt prevăzute în anexa III sau în anexa IIIa, informează, după caz, celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta și indică motive precise privind impunerea acestei obligații. De asemenea, statele membre informează de îndată Comisia cu privire la orice modificări aduse măsurilor adoptate în conformitate cu alineatele (1) și (2).
(4)  Celelalte state membre țin seama pe deplin de această informație și o transmit administrației vamale și altor autorități naționale competente.
(5)  Atunci când motive imperative de urgență impun acest lucru, Comisia adoptă acte delegate, adăugând elemente la care se face referire în alineatele (1) și (2) la anexa II, anexa III sau anexa IIIa. Procedura prevăzută la articolul 15b se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat.
(6)  Medicamentele, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, sunt excluse din domeniul de aplicare al articolului.
_________________________
1a Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).”
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 8 – alineatul 6
6.  Prin derogare de la alineatul (5), în cazul în care medicamentele urmează să fie exportate de un producător către un distribuitor, cel dintâi trebuie să furnizeze informații cu privire la pregătirile realizate și la măsurile luate pentru a împiedica utilizarea produselor în scopul impunerii pedepsei capitale, cu privire la țara de destinație și, în măsura în care acestea sunt disponibile, la utilizarea finală și utilizatorii finali ai bunurilor.
(6)  Prin derogare de la alineatul (5), în cazul în care medicamentele urmează să fie exportate de un producător către un distribuitor, cel dintâi trebuie să furnizeze informații cu privire la pregătirile realizate și la măsurile luate pentru a împiedica utilizarea produselor în scopul impunerii pedepsei capitale, cu privire la țara de destinație și, în măsura în care acestea sunt disponibile, la utilizarea finală și utilizatorii finali ai bunurilor. Aceste informații sunt accesibile, la cerere, unui organism independent de supraveghere relevant, cum ar fi un mecanism național de prevenire înființat în temeiul Protocolului opțional la Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, sau o instituție națională pentru drepturile omului dintr-un stat membru.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 10 – alineatul 2
8a.  La articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  În cazul în care o declarație vamală privind bunurile enumerate la anexele II sau III se prezintă, și se confirmă că nu s-a acordat nici o autorizație în temeiul prezentului regulament pentru exportul sau importul dorit, autoritățile vamale rețin bunurile declarate și atrag atenția asupra posibilității de a solicita o autorizație, în conformitate cu prezentul regulament. În cazul în care nu se prezintă nicio cerere de autorizație în termen de șase luni de la data reținerii sau în cazul în care autoritatea competentă respinge cererea, autoritățile vamale dispun de bunurile reținute în conformitate cu legislația națională în vigoare.
„(2) În cazul în care o declarație vamală privind bunurile enumerate la anexele II, III sau IIIa se prezintă, și se confirmă că nu s-a acordat nici o autorizație în temeiul prezentului regulament pentru exportul sau importul dorit, autoritățile vamale rețin bunurile declarate și atrag atenția asupra posibilității de a solicita o autorizație, în conformitate cu prezentul regulament. În cazul în care nu se prezintă nicio cerere de autorizație în termen de șase luni de la data reținerii sau în cazul în care autoritatea competentă respinge cererea, autoritățile vamale dispun de bunurile reținute în conformitate cu legislația națională în vigoare.”
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 12 a – alineatul 2
2.  În termen de trei luni, Comisia poate solicita statului membru solicitant să furnizeze informații suplimentare, în cazul în care consideră că cererea nu abordează unul sau mai multe aspecte relevante sau că sunt necesare informații suplimentare privind unul sau mai multe aspecte relevante. Aceasta comunică aspectele asupra cărora este necesară furnizarea de informații suplimentare.
(2)  La primirea cererii menționate la alineatul (1), Comisia informează imediat toate statele membre și circulă informațiile primite de la statul membru solicitant. În așteptarea adoptării unei decizii finale de către Comisie, statele membre pot suspenda imediat transferurile de bunuri incluse în cererea în cauză. În termen de trei luni, Comisia poate solicita statului membru solicitant să furnizeze informații suplimentare, în cazul în care consideră că cererea nu abordează unul sau mai multe aspecte relevante sau că sunt necesare informații suplimentare privind unul sau mai multe aspecte relevante. Aceasta comunică aspectele asupra cărora este necesară furnizarea de informații suplimentare.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 12 a – alineatul 3
3.   În cazul în care consideră că nu este necesar să solicite informații suplimentare sau, dacă este cazul, la primirea informațiilor suplimentare pe care le-a solicitat, Comisia inițiază, în termen de șase luni, procedura de adoptare a modificării solicitate sau informează statele membre solicitante cu privire la motivele pentru care nu a procedat astfel.”
(3)   În cazul în care consideră că nu este necesar să solicite informații suplimentare sau, dacă este cazul, la primirea informațiilor suplimentare pe care le-a solicitat, Comisia inițiază, în termen de trei luni, procedura de adoptare a modificării solicitate sau informează statele membre solicitante cu privire la motivele pentru care nu a procedat astfel.”
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 13 – alineatul 1
12a.  La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
1.  Fără a aduce atingere articolului 11, Comisia și statele membre se informează reciproc și la cerere cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice informație pertinentă de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile privind autorizațiile acordate și retrase.
„(1) Fără a aduce atingere articolului 11, fiecare stat membru informează Comisia cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică orice informație pertinentă de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile privind autorizațiile acordate și retrase, precum și în legătură cu măsurile adoptate în temeiul clauzei specifice de utilizare finală. Comisia transmite informațiile celorlalte state membre.”
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)
12b.  La articolul 13, se introduce următorul alineat:
„(3a) Comisia întocmește rapoarte anuale care reprezintă o sinteză a rapoartelor de activități anuale menționate la alineatul (3). Raportul se pune la dispoziția publicului.”
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 15 a
„Articolul 15a
eliminat
Exercitarea delegării de competențe
1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.
2.  Delegarea de competențe menționată la articolul 12 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la… Comisia întocmește un raport cu privire la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit, pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 12 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu afectează valabilitatea actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4.  Imediat după adoptarea unui act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolul 12 intră în vigoare numai în cazul în care nu au fost exprimate obiecții nici de către Parlamentul European, nici de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestei perioade, Parlamentul European și Consiliul informează Comisia că nu au obiecții. Termenul se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 15 c (nou)
15a.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 15c
Grupul de coordonare pentru combaterea torturii
(1)  Se înființează un Grup de coordonare pentru combaterea torturii, prezidat de un reprezentant al Comisiei. Fiecare stat membru numește un reprezentant în acest grup. Grupul de coordonare examinează orice chestiune privind aplicarea prezentului regulament, care poate fi semnalată fie de președinte, fie de un reprezentant al unui stat membru.
(2)  Grupul de coordonare, în cooperare cu Comisia, ia măsurile corespunzătoare pentru a stabili o cooperare și un schimb de informații directe între autoritățile competente, în special pentru a elimina riscul ca posibilele neconcordanțe în aplicarea controlului exporturilor la bunurile care ar putea fi utilizate pentru impunerea pedepsei capitale, a torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante să conducă la devierea schimburilor comerciale.
(3)  Președintele Grupului de coordonare pentru combaterea torturii consultă, ori de câte ori consideră necesar, exportatorii, brokerii și alți actori interesați, inclusiv toate părțile societății civile cu expertiză relevantă în aspectele care fac obiectul prezentului regulament.
(4)  Comisia înaintează Parlamentului European un raport anual în scris referitor la activitățile, analizele și consultările Grupului de coordonare pentru combaterea torturii, realizat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.”
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 15 d (nou)
15b.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 15d
(1)  Până la data de …* și din trei în trei ani după aceea, Comisia reexaminează punerea în aplicare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzător de punere în aplicare și de evaluare a impactului, care poate conține propuneri în vederea modificării acestuia. Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile relevante pentru întocmirea raportului.
(2)  Secțiunile speciale ale raportului abordează următoarele aspecte:
(a)  Grupul de coordonare împotriva torturii și activitățile, analizele și consultările sale. Informațiile furnizate de Comisie privind analizele și consultările Grupului de coordonare sunt considerate confidențiale în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001. În orice caz, o informație este considerată confidențială atunci când divulgarea ei poate avea consecințe nefavorabile semnificative pentru persoana care a furnizat-o sau pentru sursa acesteia;
(b)  informații privind deciziile de acordare a autorizațiilor naționale de către statele membre, raportările lor către Comisie, mecanismele de notificare și consultare între statele membre, promulgarea și aplicarea.
(c)  informații cuprinzătoare cu privire la natura și efectele măsurilor luate de către statele membre în conformitate cu articolul 17, inclusiv funcționarea regimurilor de sancțiuni introduse de statele membre și o evaluare pentru a stabili dacă aceste regimuri sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
______________
* Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.”
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Articolul 17 – alineatul 2.a (nou)
15c.  La articolul 17, se adaugă alineatul următor:
„2.a. Comisia evaluează dacă reglementările în materie de sancțiuni stabilite de statele membre au caracter și efect similare.”
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa III – coloana 2 – punctele 1 și 2
(-a) În anexa III, la a doua coloană, punctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:
1.  Bunuri concepute pentru imobilizarea ființelor umane, și anume:
„1. Bunuri concepute pentru imobilizarea ființelor umane, și anume:
1.1.  Cătușe și lanțuri multiple
1.1.  Cătușe și lanțuri multiple
Note:
Note:
1.  Cătușele sunt instrumente de imobilizare compuse din două manșete sau verigi prevăzute cu un mecanism de blocare, legate printr-un lanț sau o bară.
1.  Cătușele sunt instrumente de imobilizare compuse din două manșete sau verigi prevăzute cu un mecanism de blocare, legate printr-un lanț sau o bară.
2.  Acest punct nu se aplică instrumentelor de imobilizare a picioarelor și lanțurilor multiple interzise la punctul 2.3 din anexa II.
2.  Acest punct nu se aplică instrumentelor de imobilizare a picioarelor și lanțurilor multiple interzise la punctul 2.3 din anexa II.
3.  Acest punct nu se aplică „cătușelor obișnuite”. „Cătușele obișnuite” sunt cătușele care îndeplinesc toate condițiile următoare:
3.  Acest punct nu se aplică „cătușelor obișnuite”. „Cătușele obișnuite” sunt cătușele care îndeplinesc toate condițiile următoare:
—  dimensiunea lor totală, inclusiv lanțul, măsurată de la marginea exterioară a uneia dintre cătușe până la marginea exterioară a celeilalte, este cuprinsă între 150 și 280 mm în poziția „închis”;
—  dimensiunea lor totală, inclusiv lanțul, măsurată de la marginea exterioară a uneia dintre cătușe până la marginea exterioară a celeilalte, este cuprinsă între 150 și 280 mm în poziția „închis”;
—  circumferința interioară a fiecărei cătușe este de maximum 165 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la ultima treaptă care declanșează mecanismul de blocare;
—  circumferința interioară a fiecărei cătușe este de maximum 165 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la ultima treaptă care declanșează mecanismul de blocare;
—  circumferința interioară a fiecărei cătușe este de minimum 200 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la prima treaptă care declanșează mecanismul de blocare; și
—  circumferința interioară a fiecărei cătușe este de minimum 200 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la prima treaptă care declanșează mecanismul de blocare; și
—  nu au fost modificate pentru a provoca durere fizică sau suferințe.
—  nu au fost modificate pentru a provoca durere fizică sau suferințe
1.2.  Cătușe sau verigi individuale prevăzute cu un mecanism de blocare, având o circumferință interioară de peste 165 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la ultima treaptă care declanșează mecanismul de blocare.
1.2.  Cătușe sau verigi individuale prevăzute cu un mecanism de blocare, având o circumferință interioară de peste 165 mm atunci când roata cu clichet este cuplată la ultima treaptă care declanșează mecanismul de blocare.
Notă:
Notă:
Acest punct include instrumentele de imobilizare a gâtului și alte cătușe sau verigi individuale prevăzute cu un mecanism de blocare, care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.
Acest punct include instrumentele de imobilizare a gâtului și alte cătușe sau verigi individuale prevăzute cu un mecanism de blocare, care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.
1.3.  Măști antiscuipat: măști, inclusiv măști din plasă, conținând o botniță care acoperă gura pentru a împiedica scuipatul.
1.3.  Măști antiscuipat: măști, inclusiv măști din plasă, conținând o botniță care acoperă gura pentru a împiedica scuipatul.
Notă: Acest punct include măștile antiscuipat care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.
Notă: Acest punct include măștile antiscuipat care sunt legate de cătușele obișnuite prin intermediul unui lanț.
1.3.a Scaune, planșe și paturi prevăzute cu curele
2.  Arme și dispozitive concepute pentru combaterea dezordinilor publice sau pentru autoprotecție, și anume:
2.  Arme și dispozitive concepute pentru combaterea dezordinilor publice sau pentru autoprotecție, și anume:
2.1.  Arme portabile cu descărcare electrică ce pot viza un singur individ de fiecare dată când este administrat un șoc electric, inclusiv, dar fără însă a se limita la: bastoane cu electroșocuri, scuturi cu electroșocuri, pistoale electrice paralizante și pistoale electrice cu săgeți.
2.1.  Arme portabile cu descărcare electrică ce pot viza un singur individ de fiecare dată când este administrat un șoc electric, inclusiv, dar fără însă a se limita la: bastoane cu electroșocuri, scuturi cu electroșocuri, pistoale electrice paralizante și pistoale electrice cu săgeți.
Note:
Note:
1.  Acest punct nu se aplică centurilor electrice și altor dispozitive care intră în domeniul de aplicare al punctului 2.1 din anexa II.
1.  Acest punct nu se aplică centurilor electrice și altor dispozitive care intră în domeniul de aplicare al punctului 2.1 din anexa II.
2.  Acest punct nu se aplică dispozitivelor cu energie electrostatică individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală.
2.  Acest punct nu se aplică dispozitivelor cu energie electrostatică individuale în cazul în care acestea însoțesc utilizatorul pentru protecția sa personală.
2.2.  Seturi care conțin toate componentele esențiale pentru asamblarea armelor portabile cu descărcare electrică menționate la punctul 2.1
2.2.  Seturi care conțin toate componentele esențiale pentru asamblarea armelor portabile cu descărcare electrică menționate la punctul 2.1
Notă:
Notă:
Următoarele bunuri sunt considerate a fi componente esențiale:
Următoarele bunuri sunt considerate a fi componente esențiale:
—  unitatea producătoare de șoc electric;
—  unitatea producătoare de șoc electric;
—  întrerupătorul, acționat prin telecomandă sau nu; și
—  întrerupătorul, acționat prin telecomandă sau nu; și
—  electrozii sau, după caz, firele prin intermediul cărora urmează să fie administrat șocul electric.
—  electrozii sau, după caz, firele prin intermediul cărora urmează să fie administrat șocul electric.
2.3.  Arme cu descărcare electrică, fixe sau montabile, care acoperă o zonă vastă și care pot viza mai multe persoane în vederea administrării de electroșocuri.
2.3.  Arme cu descărcare electrică, fixe sau montabile, care acoperă o zonă vastă și care pot viza mai multe persoane în vederea administrării de electroșocuri.
2.3.a Dispozitive acustice destinate controlului mulțimilor/situațiilor de dezordine publică
2.3.b Arme cu unde milimetrice”

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2
Punctul 6 de la articolul 1 și, în măsura în care se introduce articolul 7d, punctul 7 de la articolul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2015.
Punctul 6 de la articolul 1 și, în măsura în care se introduce articolul 7d, punctul 7 de la articolul 1 se aplică de la 1 februarie 2016.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Anexa II - Partea 2
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa III b
Benin
eliminat
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Anexa II - Partea 2
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa III b
Gabon
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Anexa II - Partea 2
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa III b
Liberia
eliminat
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Anexa II - Partea 2
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa III b
Madagascar
eliminat
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Anexa II - Partea 2
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa IIIb
Mongolia
eliminat
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Anexa II - Partea 2
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005
Anexa III b
São Tomé și Principe
eliminat

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0267/2015).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate