Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0005(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0267/2015

Predkladané texty :

A8-0267/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/10/2016 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Prijaté texty
PDF 545kWORD 222k
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg
Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 27. októbra 2015 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Udelenie globálneho povolenia by bolo vhodné aj v prípade, ak výrobca potrebuje vyviezť lieky kontrolované podľa nariadenia (ES) č. 1236/2005 distribútorovi v krajine, ktorá nezrušila trest smrti, a to za predpokladu, že vývozca a distribútor uzavreli právne záväznú zmluvu, v ktorej sa od distribútora vyžaduje uplatňovanie vhodného súboru opatrení, aby sa lieky nepoužívali na vykonávanie trestu smrti.
(8)  Udelenie globálneho povolenia by bolo vhodné aj v prípade, ak výrobca potrebuje vyviezť lieky kontrolované podľa nariadenia (ES) č. 1236/2005 distribútorovi v krajine, ktorá nezrušila trest smrti, a to za predpokladu, že vývozca a distribútor uzavreli právne záväznú zmluvu, v ktorej sa od distribútora vyžaduje uplatňovanie vhodného súboru opatrení, aby sa lieky nepoužívali na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Je potrebné zakázať sprostredkovateľom v Únii poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarmi, ktorých vývoz a dovoz je zakázaný, keďže takéto tovary nemajú žiadne iné praktické využitie než na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Zákaz poskytovania takýchto služieb slúži na účely ochrany verejnej morálky.
(12)  Je potrebné zakázať sprostredkovateľom v Únii poskytovanie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarmi, ktorých vývoz a dovoz je zakázaný, keďže takéto tovary nemajú žiadne iné praktické využitie než na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Zákaz poskytovania takýchto služieb slúži na účely ochrany verejnej morálky a rešpektovania zásad ľudskej dôstojnosti, ktoré posilňujú európske hodnoty, ako sa uvádza v Zmluve o Európskej únii a Charte základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)  Mala by sa zaviesť cielená doložka o konečnom použití, aby mohli členské štáty zakázať alebo pozastaviť transfer tovaru súvisiaceho s bezpečnosťou, ktorý nie je uvedený v prílohách II a III a ktorý zjavne nemá žiadne iné praktické použitie ako na účely vykonania trestu smrti, mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, alebo ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že transfer tohto tovaru by viedol k uľahčeniu alebo vykonaniu trestu smrti, mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Právomoci udelené na základe cielenej doložky o konečnom použití by sa nemali vzťahovať na lieky, ktoré by sa mohli použiť na účel vykonania trestu smrti,
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno f
aa)  Písmeno f) sa nahrádza takto:
(f)  „technická pomoc“ je akákoľvek technická pomoc týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, skúšania, údržby, montáže alebo akýchkoľvek iných technických služieb, pričom môže mať napríklad podobu pokynov, rád, školenia, odovzdávania pracovných vedomostí alebo zručností alebo konzultačných služieb. Technická pomoc zahŕňa verbálne formy pomoci a pomoc poskytnutú elektronickými prostriedkami;
„(f) „technická pomoc“ je akákoľvek technická pomoc týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, skúšania, údržby, montáže, používania, postupov alebo akýchkoľvek iných technických služieb, pričom môže mať napríklad podobu pokynov, rád, školenia, odovzdávania pracovných vedomostí alebo zručností alebo konzultačných služieb. Technická pomoc zahŕňa verbálne formy pomoci a pomoc poskytnutú elektronickými prostriedkami;“
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno k – pododsek 2
Na účely tohto nariadenia sa z tohto vymedzenia pojmov vypúšťa samostatné ustanovenie o doplnkových službách. Medzi doplnkové služby patrí doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná reklama či propagácia;
Na účely tohto nariadenia sa do tohto vymedzenia pojmov zahŕňa ustanovenie o doplnkových službách. Medzi doplnkové služby patrí doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná reklama či propagácia, a to aj prostredníctvom internetu;
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno 1
(l)  „sprostredkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré vykonávajú služby vymedzené podľa bodu k) z Únie na územie tretej krajiny;
(l)  „sprostredkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie alebo majú štátnu príslušnosť tohto členského štátu, alebo dcérska spoločnosť právnickej osoby alebo partnerstvo, ktoré vykonávajú služby vymedzené podľa písmena k);
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno m
(m)  „poskytovateľ technickej pomoci“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré poskytujú technickú pomoc vymedzenú podľa bodu f) z Únie na územie tretej krajiny;
(m)  „poskytovateľ technickej pomoci“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Únie, ktoré poskytujú technickú pomoc vymedzenú podľa písmena f);
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno n
(n)  „vývozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, v mene ktorých sa robí vývozné vyhlásenie, t. j. osoba, ktorá je v čase prijatia vyhlásenia zmluvnou stranou zmluvy s adresátom v príslušnej tretej krajine a má potrebnú právomoc rozhodnúť o odoslaní tovarov mimo colného územia Únie; v prípade, že zmluva o vývoze nebola uzatvorená, alebo ak zmluvná strana nekoná vo vlastnom mene, potom je vývozcom osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Únie; ak zisk z práva nakladať s tovarmi patrí osobe, ktorá je usadená mimo Únie, podľa zmluvy, na ktorej je založený vývoz, za vývozcu sa považuje zmluvná strana usadená na území Únie;
(n)  „vývozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, v mene ktorých sa robí vývozné vyhlásenie, t. j. osoba, ktorá je v čase prijatia vyhlásenia zmluvnou stranou zmluvy s adresátom v príslušnej tretej krajine a má potrebnú právomoc rozhodnúť o odoslaní tovarov mimo colného územia Únie; v prípade, že zmluva o vývoze nebola uzatvorená, alebo ak zmluvná strana nekoná vo vlastnom mene, potom je vývozcom osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Únie; ak zisk z práva nakladať s tovarmi patrí osobe, ktorá je usadená mimo Únie, podľa zmluvy, na ktorej je založený vývoz, za vývozcu sa považuje zmluvná strana, ktorá má bydlisko alebo sídlo na území Únie;
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 2 – písmeno r a (nové)
(ra)  „tranzit“ je preprava iného tovaru ako tovaru Únie, ktorý je uvedený v prílohách a ktorý vstupuje na colné územie Únie a prechádza ním, pričom jeho miesto určenia sa nachádza mimo Únie.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 4 b (nový)
(3a)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 4b
Zákaz tranzitu
1.  Zakazuje sa každý tranzit tovaru uvedeného v prílohe II, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru.
2.  Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán povoliť tranzit tovaru uvedeného v prílohe II, ak sa preukáže, že v krajine, do ktorej sa daný tovar vyvezie, sa tento tovar bude vzhľadom na svoj historický význam používať výhradne na účely verejného vystavenia v múzeu.“
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 4 c (nový)
(3b)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 4c
Zákaz uvádzania na trh a propagácie
Obchodné marketingové a propagačné činnosti cez internet alebo mimo neho v rámci Únie zo strany fyzickej alebo právnickej osoby alebo partnerstva na účely transferu tovaru uvedeného v prílohe II sa zakazujú.“
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 6 – odsek 1
1.  Rozhodnutia o žiadostiach o povolenie na vývoz tovarov uvedených v prílohe IIIa prijme príslušný orgán v každom jednotlivom prípade po zvážení všetkých príslušných dôvodov, najmä skutočnosti, či žiadosť o povolenie v podstate rovnakého vývozu za posledné tri roky zamietol iný členský štát, a po zvážení plánovaného konečného použitia a rizika odklonenia týchto tovarov.
1.  Rozhodnutia o žiadostiach o povolenie vývozu tovaru uvedeného v prílohách III a IIIa prijme príslušný orgán v každom jednotlivom prípade, po zvážení všetkých príslušných dôvodov, najmä skutočnosti, či žiadosť o povolenie v podstate rovnakého vývozu za posledné tri roky zamietol iný členský štát, a po zvážení zamýšľaného konečného použitia a rizika odklonenia týchto tovarov.“
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
„(5a) V článku 6 sa vkladá tento odsek:
1a.  Príslušný orgán spolu s členskými štátmi zaistí pri zohľadnení všetkých relevantných dôkazov, aby boli všetky spoločnosti, ktoré uvádzajú na trh bezpečnostné zariadenia a ktoré organizujú veľtrhy a iné podujatia, na ktorých sa takéto zariadenia uvádzajú na trh, informované o skutočnosti, že takéto zariadenia možno použiť na účely mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania a že uvádzanie týchto zariadení na trh môže byť zakázané a povolenia, ktoré sa na ne vzťahujú, zrušené.“
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 6 – odsek 2
(5b)  V článku 6 sa ods. 2 nahrádza takto:
2.  Príslušný orgán neudelí povolenie, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar uvedený v prílohe III by mohol byť použitý na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie vrátane telesných trestov uložených súdom, orgánmi presadzovania práva alebo akoukoľvek fyzickou či právnickou osobou v tretej krajine.
„2. Príslušný orgán neudelí povolenie, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar uvedený v prílohe III a prílohe IIIa by mohol byť použitý na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie vrátane telesných trestov uložených súdom, orgánmi presadzovania práva alebo akoukoľvek fyzickou či právnickou osobou v tretej krajine.
Príslušný orgán zohľadní:
Príslušný orgán zohľadní:
—  dostupné rozhodnutia medzinárodného súdu,
—  dostupné rozhodnutia medzinárodného súdu,
—  zistenia príslušných orgánov OSN, Rady Európy a EÚ a správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania Rady Európy a Osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.
—  zistenia príslušných orgánov OSN, Rady Európy a EÚ a správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania Rady Európy a Osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.
Do úvahy možno vziať aj iné relevantné informácie vrátane dostupných rozsudkov vnútroštátnych súdov, správ alebo iných informácií, ktoré pripravili organizácie občianskej spoločnosti, a informácie o obmedzeniach pri vývoze tovaru uvedeného v prílohách II a III uplatňovaných v krajine určenia.
Do úvahy možno vziať aj iné relevantné informácie vrátane dostupných rozsudkov vnútroštátnych súdov, správ alebo iných informácií, ktoré pripravili organizácie občianskej spoločnosti, a informácie o obmedzeniach pri vývoze tovaru uvedeného v prílohách II, III a IIIa uplatňovaných v krajine určenia.“
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 6 a (nový)
(5c)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 6a
Požiadavka tranzitného povolenia
1.  Povolenie sa vyžaduje na tranzit tovaru uvedeného v prílohe III alebo IIIa, ak príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje tranzit, informovali hospodársky subjekt, že príslušné položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.
2.  Ak si je hospodársky subjekt vedomý, že tovar v tranzite uvedený v prílohe III alebo IIIa je vcelku alebo sčasti určený na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, oznámi to príslušným orgánom, ktoré rozhodnú, či má príslušný tranzit podliehať povoleniu.
3.  Členský štát, ktorý stanovuje požiadavku povolenia na základe odsekov 1 a 2 v prípade tranzitu položky neuvedenej v prílohe III ani IIIa, informuje ostatné členské štáty a Komisiu.“
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 7a – odsek 1
1.  Sprostredkovateľovi sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine sprostredkovateľské služby, ktoré by súviseli s tovarom z prílohy III, a to bez ohľadu na pôvod týchto tovarov, ak sprostredkovateľ vie alebo má oprávnené podozrenie, že akákoľvek časť takýchto prepravovaných tovarov je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určené na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.
1.  Sprostredkovateľovi sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine sprostredkovateľské služby, ktoré by súviseli s tovarom uvedeným v prílohách III a IIIa, a to bez ohľadu na pôvod týchto tovarov, ak sprostredkovateľ vie alebo má oprávnené podozrenie, že akákoľvek časť takýchto prepravovaných tovarov je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určené na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 7a – odsek 2
2.  Poskytovateľovi technickej pomoci sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine technickú pomoc, ktorá by súvisela s tovarom uvedeným v prílohe III, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru, ak poskytovateľ takejto pomoci vie alebo má oprávnené podozrenie, že niektorý alebo všetok príslušný tovar je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určený na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.
2.  Poskytovateľovi technickej pomoci sa zakazuje poskytovať akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine technickú pomoc, ktorá by súvisela s tovarom uvedeným v prílohách III a IIIa, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru, ak poskytovateľ takejto pomoci vie alebo má oprávnené podozrenie, že niektorý alebo všetok príslušný tovar je alebo môže byť v krajine, ktorá nepatrí do colného územia Únie, určený na používanie pri mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní. Poskytovateľovi technickej pomoci sa takisto zakazuje poskytovať inštrukcie, poradenstvo a odbornú prípravu alebo odovzdávať pracovné vedomosti či zručnosti, ktoré by mohli pomôcť pri vykonaní trestu smrti, mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 7a a (nový)
(6a)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 7aa
Výmena najlepších postupov
Členské štáty sa vyzývajú, aby podporovali najlepšie postupy medzi dodávateľmi technickej pomoci s cieľom zabezpečiť, aby táto pomoc pozitívne prispievala k boju proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.“
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 7c – odsek 3 – bod 3.3 (nový)
„3.3. Komisia v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov a tretích krajín prijme v prípade potreby usmernenia týkajúce sa najlepších postupov, pokiaľ ide o overovanie konečného použitia.”
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Kapitola III b (nová) – článok 7 e (nový)
(7a)  Vkladá sa táto kapitola:
„Kapitola IIIb
Tovar neuvedený v zozname
Článok 7e
Všeobecná doložka
1.  Povolenie sa vyžaduje na vývoz položiek, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, ak bol vývozca informovaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom je usadený, že príslušné položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.
2.  Ak si je vývozca vedomý, že položky, ktoré navrhuje vyvážať a ktoré nie sú uvedené v prílohe II, III alebo IIIa, sú vcelku alebo sčasti určené na vykonanie trestu smrti či mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, oznámi to orgánom členského štátu, v ktorom je usadený, a tie rozhodnú, či má príslušný vývoz podliehať povoleniu.
3.  Členský štát, ktorý stanovuje požiadavku povolenia na základe odsekov 1 a 2 v prípade vývozu položky neuvedenej v prílohe II, III alebo IIIa, o tom okamžite informuje ostatné členské štáty a Komisiu a uvedie presné dôvody, prečo vývoz podlieha povoleniu. Členské štáty takisto bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny v opatreniach prijatých na základe odseku 1 a 2.
4.  Ostatné členské štáty vezmú túto informáciu náležite do úvahy a informujú svoju colnú správu a ostatné príslušné vnútroštátne orgány.
5.  Ak je to z vážnych a naliehavých dôvodov nutné, Komisia prijme delegované akty, ktorými sa pridajú položky uvedené v odsekoch 1 a 2 do prílohy II, prílohy III alebo prílohy IIIa. Na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa vzťahuje postup stanovený v článku 15b.
6.  Lieky, ako sú vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES1a, sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto článku.
_________________________
1a.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67) .“
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 8 – odsek 6
6.  Odchylne od článku 5 poskytuje výrobca v prípade, ak má lieky vyvážať výrobca distribútorovi, informácie o prijatých ustanoveniach a opatreniach, ktorými sa má zabrániť, aby sa tieto produkty používali na vykonávanie trestu smrti v cieľovej krajine, a ak sú k dispozícii, aj informácie o konečnom použití a koncových používateľoch tovarov.
6.  Odchylne od článku 5 poskytuje výrobca v prípade, ak má lieky vyvážať výrobca distribútorovi, informácie o prijatých ustanoveniach a opatreniach, ktorými sa má zabrániť, aby sa tieto produkty používali na vykonávanie trestu smrti v cieľovej krajine, a ak sú k dispozícii, aj informácie o konečnom použití a koncových používateľoch tovarov. Tieto informácie sa na požiadanie sprístupnia príslušnému nezávislému orgánu dohľadu, ako je národný preventívny mechanizmus zriadený na základe Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, alebo národná inštitúcia pre ľudské práva v členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 10 – odsek 2
(8a)  V článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Ak sa colné vyhlásenie podáva na tovar uvedený v prílohe II, alebo III a ak sa potvrdilo, že na plánovaný vývoz alebo dovoz nebolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, colné orgány zadržia deklarovaný tovar a upozornia na možnosť požiadať o povolenie podľa tohto nariadenia. Ak sa žiadosť o povolenie nepodá do šiestich mesiacov od zadržania alebo ak príslušný orgán takúto žiadosť zamietne, colné úrady naložia so zadržaným tovarom v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
2. Ak sa colné vyhlásenie podáva na tovar uvedený v prílohe II, III alebo IIIa a ak sa potvrdilo, že na plánovaný vývoz alebo dovoz nebolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, colné orgány zadržia deklarovaný tovar a upozornia na možnosť požiadať o povolenie podľa tohto nariadenia. Ak sa žiadosť o povolenie nepodá do šiestich mesiacov od zadržania alebo ak príslušný orgán takúto žiadosť zamietne, colné úrady naložia so zadržaným tovarom v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.“
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 12a – odsek 2
2.  Komisia môže do troch mesiacov požiadať žiadajúci členský štát o poskytnutie doplňujúcich informácií, ak sa domnieva, že žiadosť neobsahuje jeden alebo viac podstatných bodov, alebo ak sú potrebné dodatočné informácie o jednom alebo viacerých podstatných bodoch. Oznámi body, ku ktorým je potrebné poskytnúť doplňujúce informácie.
2.  Po doručení žiadosti uvedenej v odseku 1 Komisia okamžite informuje všetky členské štáty a rozošle informácie, ktoré dostala od žiadajúceho členského štátu. Až do konečného rozhodnutia Komisie môžu členské štáty okamžite pozastaviť transfery tovaru uvedeného v žiadosti. Komisia môže do troch mesiacov požiadať žiadajúci členský štát o poskytnutie doplňujúcich informácií, ak sa domnieva, že žiadosť neobsahuje jeden alebo viac podstatných bodov, alebo ak sú potrebné dodatočné informácie o jednom alebo viacerých podstatných bodoch. Oznámi body, ku ktorým je potrebné poskytnúť doplňujúce informácie.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 12a – odsek 3
3.  Ak sa domnieva, že nie je potrebné vyžiadať doplňujúce informácie, alebo po prijatí vyžiadaných doplňujúcich informácií začne Komisia do šiestich mesiacov postup prijatia požadovanej zmeny alebo informuje žiadajúce členské štáty o dôvodoch, prečo tak neurobí.
3.  Ak sa domnieva, že nie je potrebné vyžiadať doplňujúce informácie, alebo po prijatí vyžiadaných doplňujúcich informácií začne Komisia do troch mesiacov postup prijatia požadovanej zmeny alebo informuje žiadajúce členské štáty o dôvodoch, prečo tak neurobí.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 13 – odsek 1
(12a)  V článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, Komisia a členské štáty sa na požiadanie vzájomne informujú o prijatých opatreniach podľa tohto nariadenia a poskytujú si navzájom všetky významné informácie súvisiace s týmto nariadením, ktoré majú k dispozícii, najmä informácie o udelených a zamietnutých povoleniach.
„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, každý členský štát informuje Komisiu o prijatých opatreniach podľa tohto nariadenia a poskytne všetky významné informácie súvisiace s týmto nariadením, ktoré má k dispozícii, najmä informácie o udelených a zamietnutých povoleniach, ako aj v súvislosti s opatreniami prijatými v rámci cielenej doložky o konečnom použití. Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.“
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 13 – odsek 3 a (nový)
(12b)  V článku 13 sa vkladá tento odsek:
„3a. Komisia vypracuje výročnú správu pozostávajúcu z výročných správ o činnosti uvedených v odseku 3. Táto správa sa sprístupní verejnosti.“
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 15a
Článok 15a
vypúšťa sa
Vykonávanie delegovania
1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od … Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Rozhodnutie neovplyvní platnosť žiadnych delegovaných aktov, ktoré sú už v platnosti.
4.  Hneď ako Komisia prijme delegovaný akt, informuje o tom súčasne Európsky parlament a Radu.
5.  Delegované akty prijaté podľa článku 12 nadobudnú účinnosť len vtedy, ak v lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu, že nevznesú námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 15 c (nový)
(15a)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 15c
Koordinačná skupina na zabránenie mučeniu
1.  Zriaďuje sa koordinačná skupina na zabránenie mučeniu, ktorej predsedá zástupca Komisie. Každý členský štát vymenuje do tejto skupiny jedného zástupcu. Skupina preskúma každú otázku týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia, ktorú môže predložiť predseda alebo zástupca členského štátu.
2.  Koordinačná skupina prijme v spolupráci s Komisiou príslušné opatrenia s cieľom zaviesť priamu spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, a to najmä s cieľom odstrániť riziko možných rozdielov pri uplatňovaní vývozných kontrol tovaru, ktorý by sa mohol použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, čo by mohlo viesť aj k výchylkám obchodu.
3.  Predseda koordinačnej skupiny na zabránenie mučeniu bude vždy, keď to bude považovať za potrebné, konzultovať s vývozcami, sprostredkovateľmi a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane všetkých častí občianskej spoločnosti s príslušnými odbornými znalosťami v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
4.  Komisia predloží písomne Európskemu parlamentu výročnú správu o činnosti, preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny na zabránenie mučeniu, na ktorú sa vzťahuje článok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.“
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 15 d (nový)
(15b)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 15d
1.  Do ...* a následne každé tri roky Komisia preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o vykonávaní a posúdení vplyvu, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmenu. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie správy.
2.  Osobitné oddiely správy sú venované:
a)  koordinačnej skupine na zabránenie mučeniu a jej činnosti, preskúmaniam a konzultáciám. S informáciami, ktoré poskytne Komisia o preskúmaniach a konzultáciách koordinačnej skupiny, sa zaobchádza ako s dôvernými v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Informácie sa v každom prípade považujú za dôverné, ak by ich zverejnenie pravdepodobne malo značne nepriaznivý vplyv na poskytovateľa alebo zdroj takých informácií;
b)  informáciám o vnútroštátnych rozhodnutiach členských štátov o licenciách, predkladaniu správ členských štátov Komisii, mechanizmu oznamovania a konzultácií medzi členskými štátmi, informovaniu a presadzovaniu;
c)  komplexným informáciám o povahe a vplyve opatrení prijatých členskými štátmi podľa článku 17 vrátane uplatňovania sankčných režimov, ktoré členské štáty zaviedli, a posúdenia toho, či sú takéto režimy účinné, primerané a odradzujúce.
______________
* Tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Článok 17 – odsek 2 a (nový)
(15c)  V článku 17 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Komisia posúdi, či majú pravidlá pre sankcie stanovené členskými štátmi podobnú povahu a účinky.“
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15 – písmeno -a) (nové)
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha III – stĺpec 2 – body 1 a 2
-a) V prílohe III druhom stĺpci sa body 1 a 2 nahrádzajú takto:
1.  Tovar určený na obmedzenie pohybu ľudí:
„1. Tovar určený na obmedzenie pohybu ľudí:
1.1.  Okovy a skupinové reťaze
1.1.  Okovy a skupinové reťaze
Poznámky:
Poznámky:
1.  Okovy sú prostriedky obmedzujúce pohyb pozostávajúce z dvoch pút alebo náramkov vybavených uzamykacím mechanizmom, spojených reťazou alebo tyčou.
1.  Okovy sú prostriedky obmedzujúce pohyb pozostávajúce z dvoch pút alebo náramkov vybavených uzamykacím mechanizmom, spojených reťazou alebo tyčou.
2.  Táto položka nezahŕňa okovy na nohy a skupinové reťaze, ktoré sú zakázané v bode 2.3 prílohy II.
2.  Táto položka nezahŕňa okovy na nohy a skupinové reťaze, ktoré sú zakázané v bode 2.3 prílohy II.
3.  Táto položka nezahŕňa „bežné putá“. Bežnými putami sa myslia putá, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:
3.  Táto položka nezahŕňa „bežné putá“. Bežnými putami sa myslia putá, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:
—  ich celkový rozmer vrátane reťaze, meraný od vonkajšieho okraja jedného puta k vonkajšiemu okraju druhého puta, je v rozmedzí od 150 do 280 mm, keď sú obe putá zamknuté;
—  ich celkový rozmer vrátane reťaze, meraný od vonkajšieho okraja jedného puta k vonkajšiemu okraju druhého puta, je v rozmedzí od 150 do 280 mm, keď sú obe putá zamknuté;
—  vnútorný obvod každého puta je najviac 165 mm, keď je západka zapadnutá do posledného zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu;
—  vnútorný obvod každého puta je najviac 165 mm, keď je západka zapadnutá do posledného zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu;
—  vnútorný obvod každého puta je najmenej 200 mm, keď je západka zapadnutá do prvého zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu; ako aj
—  vnútorný obvod každého puta je najmenej 200 mm, keď je západka zapadnutá do prvého zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu; ako aj
—  putá neboli upravené tak, aby spôsobovali fyzickú bolesť alebo utrpenie.
—  putá neboli upravené tak, aby spôsobovali fyzickú bolesť alebo utrpenie.
1.2.  Jednotlivé putá alebo náramky vybavené uzamykacím mechanizmom, s vnútorným obvodom väčším ako 165 mm, keď je západka zapadnutá do posledného zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu
1.2.  Jednotlivé putá alebo náramky vybavené uzamykacím mechanizmom, s vnútorným obvodom väčším ako 165 mm, keď je západka zapadnutá do posledného zárezu vstupujúceho do uzamykacieho mechanizmu
Poznámka:
Poznámka:
Táto položka zahŕňa obojky a ďalšie jednotlivé putá alebo náramky vybavené uzamykacím mechanizmom, ktoré sú spojené reťazou s bežnými putami na ruky.
Táto položka zahŕňa obojky a ďalšie jednotlivé putá alebo náramky vybavené uzamykacím mechanizmom, ktoré sú spojené reťazou s bežnými putami na ruky.
1.3.  Maska zabraňujúca pľuvaniu: masky, vrátane masiek zo sieťoviny, s krytom na ústa, ktorý zabraňuje pľuvaniu
1.3.  Maska zabraňujúca pľuvaniu: masky, vrátane masiek zo sieťoviny, s krytom na ústa, ktorý zabraňuje pľuvaniu
Poznámka:
Poznámka:
Táto položka zahŕňa masky zabraňujúce pľuvaniu, ktoré sú spojené reťazou s bežnými putami na ruky.
Táto položka zahŕňa masky zabraňujúce pľuvaniu, ktoré sú spojené reťazou s bežnými putami na ruky.
1.3.a Stoličky, dosky a postele vybavené popruhmi
2.  Zbrane a zariadenia určené na potláčanie nepokojov alebo sebaobranu:
2.  Zbrane a zariadenia určené na potláčanie nepokojov alebo sebaobranu:
2.1.  Prenosné elektrošokové zbrane, ktoré môžu každým elektrošokom zasiahnuť len výhradne jednu osobu, vrátane, okrem iného, elektrošokových obuškov, elektrošokových štítov, omračovacích pušiek a elektrošokových šípových pušiek
2.1.  Prenosné elektrošokové zbrane, ktoré môžu každým elektrošokom zasiahnuť len výhradne jednu osobu, vrátane, okrem iného, elektrošokových obuškov, elektrošokových štítov, omračovacích pušiek a elektrošokových šípových pušiek
Poznámky:
Poznámky:
1.  Táto položka nezahŕňa elektrošokové opasky a iné zariadenia spadajúce pod položku 2.1 prílohy II.
1.  Táto položka nezahŕňa elektrošokové opasky a iné zariadenia spadajúce pod položku 2.1 prílohy II.
2.  Táto položka nezahŕňa osobné elektrošokové zariadenia, ak ich používateľ nosí pre osobnú ochranu.
2.  Táto položka nezahŕňa osobné elektrošokové zariadenia, ak ich používateľ nosí pre osobnú ochranu.
2.2.  Súpravy obsahujúce všetky základné prvky na montáž prenosných elektrošokových zbraní, na ktoré sa vzťahuje bod 2.1
2.2.  Súpravy obsahujúce všetky základné prvky na montáž prenosných elektrošokových zbraní, na ktoré sa vzťahuje bod 2.1
Poznámka:
Poznámka:
Za základné súčasti sa považujú tieto výrobky:
Za základné súčasti sa považujú tieto výrobky:
—  zariadenie spôsobujúce elektrický šok,
—  zariadenie spôsobujúce elektrický šok,
—  spínač na diaľkovom ovládači alebo mimo neho a
—  spínač na diaľkovom ovládači alebo mimo neho a
—  elektródy prípadne drôty, cez ktoré sa vykonáva elektrický šok
—  elektródy prípadne drôty, cez ktoré sa vykonáva elektrický šok
2.3.  Pevné alebo vstavané elektrošokové zbrane so širokým rozsahom, ktoré môžu elektrošokom zasiahnuť viaceré osoby
2.3.  Pevné alebo vstavané elektrošokové zbrane so širokým rozsahom, ktoré môžu elektrošokom zasiahnuť viaceré osoby
2.3.a Akustické zariadenia na zvládnutie davu/nepokojov
2.3.b Zbrane využívajúce milimetrové vlny“
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2
Bod 6 článku 1 a v rozsahu, v ktorom sa vkladá článok 7d, aj bod 7 článku 1 sa uplatňujú od 1. januára 2015.
Bod 6 článku 1 a v rozsahu, v ktorom sa vkladá článok 7d, aj bod 7 článku 1 sa uplatňujú od 1. februára 2016.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha IIIb
Benin
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha IIIb
Gabon
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha IIIb
Libéria
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha IIIb
Madagaskar
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha IIIb
Mongolsko
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2
Nariadenie (ES) č. 1236/2005
Príloha IIIb
Svätý Tomáš a Princov ostrov
vypúšťa sa

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 61 ods. 2 druhého pododseku (A8-0267/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia