Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0005(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0267/2015

Ingivna texter :

A8-0267/2015

Debatter :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Röstförklaringar
PV 04/10/2016 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Antagna texter
PDF 447kWORD 184k
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg
Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Europaparlamentets ändringar antagna den 27 oktober 2015 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Att bevilja ett globalt tillstånd skulle också vara lämpligt i de fall en tillverkare behöver exportera läkemedel som kontrolleras av förordning (EG) nr 1236/2005 till en distributör i ett land som inte har avskaffat dödsstraffet, under förutsättning att exportören och distributören har ingått ett rättsligt bindande avtal som säger att distributören ska vidta lämpliga åtgärder som garanterar att läkemedlen inte används till dödsstraff.
(8)  Att bevilja ett globalt tillstånd skulle också vara lämpligt i de fall en tillverkare behöver exportera läkemedel som kontrolleras av förordning (EG) nr 1236/2005 till en distributör i ett land som inte har avskaffat dödsstraffet, under förutsättning att exportören och distributören har ingått ett rättsligt bindande avtal som säger att distributören ska vidta lämpliga åtgärder som garanterar att läkemedlen inte används till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Det är nödvändigt att förbjuda förmedlare i unionen att tillhandahålla förmedlingstjänster som rör varor vars export och import är förbjuden eftersom dessa varor inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbud mot tillhandahållande av sådana tjänster syftar till att skydda den allmänna moralen.
(12)  Det är nödvändigt att förbjuda förmedlare i unionen att tillhandahålla förmedlingstjänster som rör varor vars export och import är förbjuden eftersom dessa varor inte har något annat praktiskt användningsområde än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbud mot tillhandahållande av sådana tjänster syftar till att skydda den allmänna moralen och att respektera principerna om mänsklig värdighet som ligger till grund för de europeiska värdena, i den form de fastställts i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
(19a)  En riktad slutanvändningsklausul bör införas så att medlemsstaterna kan skjuta upp eller stoppa överföring av varor med säkerhetsanknytning som inte finns upptagna i bilagorna II och III och som uppenbart inte har något annat praktiskt ändamål än dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller när det finns välgrundade skäl att anta att överföringen av dessa varor skulle leda till underlättande eller genomförande av dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. De behörigheter som ges enligt den riktade slutanvändningsklausulen bör inte omfatta läkemedelsprodukter som kan användas för dödsstraff.
Ändring 4
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led f
(aa)  Led f ska ersättas med följande:
(f)  tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som avser reparation, utveckling, tillverkning, provning, underhåll, hopmontering eller någon annan teknisk tjänst och som kan ha formen av anvisningar, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper eller färdigheter eller konsulttjänster. Tekniskt bistånd innefattar muntliga former av bistånd och bistånd på elektronisk väg.
(f) tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som avser reparation, utveckling, tillverkning, provning, underhåll, hopmontering, användning, praxis eller någon annan teknisk tjänst och som kan ha formen av anvisningar, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper eller färdigheter eller konsulttjänster. Tekniskt bistånd innefattar muntliga former av bistånd och bistånd på elektronisk väg.
Ändring 5
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led k – stycke 2
I denna förordning undantas endast tillhandahållande av stödtjänster från denna definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder.
I denna förordning inkluderas tillhandahållande av stödtjänster i denna definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder, inbegripet via internet.
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led l
l)  förmedlare: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat i Europeiska gemenskapen och som tillhandahåller tjänster som definieras i led k till ett tredjelands territorium.
l)  förmedlare: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat, eller som är medborgare i en medlemsstat i unionen, eller dotterföretag till en juridisk person eller ett partnerskap, och som tillhandahåller tjänster som definieras i led k.
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led m
m)  tillhandahållare av tekniskt bistånd: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat i unionen och som tillhandahåller tekniskt bistånd som definieras i led f till ett tredjelands territorium.
m)  tillhandahållare av tekniskt bistånd: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat i unionen och som tillhandahåller tekniskt bistånd som definieras i led f.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led n
n)  exportör: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap på vars vägnar en exportdeklaration upprättas, dvs. den person som vid tidpunkten för deklarationens godkännande har ett avtal med mottagaren i det berörda tredjelandet och som har befogenhet att besluta om att föra ut varan ur unionens tullområde. Om inget exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, avses med exportör den person som har befogenhet att avgöra om varan ska föras ut från unionens tullområde. När förfoganderätten över varorna vid sådan export innehas av en person som är etablerad utanför unionen enligt det kontrakt på vilket exporten grundas, ska den kontraktsslutande part som är etablerad i unionen anses vara exportör.
n)  exportör: varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap på vars vägnar en exportdeklaration upprättas, dvs. den person som vid tidpunkten för deklarationens godkännande har ett avtal med mottagaren i det berörda tredjelandet och som har befogenhet att besluta om att föra ut varan ur unionens tullområde. Om inget exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, avses med exportör den person som har befogenhet att avgöra om varan ska föras ut från unionens tullområde. När förfoganderätten över varorna vid sådan export innehas av en person som är etablerad utanför unionen enligt det kontrakt på vilket exporten grundas, ska den kontraktsslutande part som är bosatt eller etablerad i unionen anses vara exportör.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 2 – led ra (nytt)
ra)  transitering: transport av varor som inte är unionsvaror som anges i bilagorna, och som förs in i och passerar genom unionens tullområde för leverans till en destination utanför unionen.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 4b (ny)
(3a)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 4b
Transiteringsförbud
1.  All transitering av varor som anges i bilaga II ska förbjudas, oberoende av varornas ursprung.
2.  Trots vad som sägs i punkt 1 får den behöriga myndigheten bevilja tillstånd för transitering av de varor som anges i bilaga II, om det bevisas att varorna i destinationsmedlemsstaten endast kommer att visas för allmänheten i ett museum med hänsyn till deras historiska betydelse.”
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 4c (ny)
(3b)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 4c
Förbud mot kommersiell marknadsföring och säljfrämjande åtgärder
Det är förbjudet för varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap att inom unionen, på eller utanför internet, bedriva kommersiell marknadsföring och säljfrämjande åtgärder som syftar till överföring av varor som anges i bilaga II.”
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 6 – punkt 1
1.  Beslut beträffande ansökningar om exporttillstånd avseende export av de varor som anges i bilaga IIIa ska fattas av den behöriga myndigheten från fall till fall och med beaktande av alla relevanta faktorer, i synnerhet huruvida en ansökan om tillstånd för en i allt väsentligt identisk export har avslagits av en annan medlemsstat under de senaste tre åren, och med beaktande av den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering.
1.  Beslut beträffande ansökningar om exporttillstånd avseende export av de varor som anges i bilagorna III och IIIa ska fattas av den behöriga myndigheten från fall till fall och med beaktande av alla relevanta faktorer, i synnerhet huruvida en ansökan om tillstånd för en i allt väsentligt identisk export har avslagits av en annan medlemsstat under de senaste tre åren, och med beaktande av den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
(5a)  I artikel 6 ska följande punkt införas:
”1a. Den behöriga myndigheten ska, med beaktande av alla relevanta bevis, tillsammans med medlemsstaterna se till att alla företag som marknadsför säkerhetsutrustning, och de som arrangerar mässor och andra evenemang där det sådan utrustning marknadsförs, får kännedom om att utrustningen kan användas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och om att marknadsföringen av denna utrustning kan komma att förbjudas och att de därmed sammanhängande tillstånden kan komma att dras in.”
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 6 – punkt 2
(5b)  I artikel 6 ska punkt 2 ersättas med följande:
2.  Den behöriga myndigheten ska inte bevilja något tillstånd om det finns rimliga skäl att anta att varor som anges i bilagorna III skulle kunna användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, inbegripet kroppslig bestraffning utdömd av domstol, av en brottsbekämpande myndighet eller någon fysisk eller juridisk person i ett tredjeland.
”2. Den behöriga myndigheten ska inte bevilja något tillstånd om det finns rimliga skäl att anta att varor som anges i bilagorna III och IIIa skulle kunna användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, inbegripet kroppslig bestraffning utdömd av domstol, av en brottsbekämpande myndighet eller någon fysisk eller juridisk person i ett tredjeland.
Den behöriga myndigheten ska ta hänsyn till
Den behöriga myndigheten ska ta hänsyn till
–  tillgängliga internationella domstolsavgöranden,
–  tillgängliga internationella domstolsavgöranden,
–  resultat från Förenta nationernas behöriga organ, Europarådet och EU samt rapporter från Europarådets Europeiska kommitté till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och från Förenta nationernas särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
–  resultat från Förenta nationernas behöriga organ, Europarådet och EU samt rapporter från Europarådets Europeiska kommitté till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och från Förenta nationernas särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Annan relevant information får beaktas, bland annat tillgängliga nationella domstolsavgöranden, rapporter eller annan information som sammanställts av det civila samhällets organisationer samt information om de exportbegränsningar för varorna i bilagorna II och III som bestämmelselandet tillämpar.
Annan relevant information får beaktas, bland annat tillgängliga nationella domstolsavgöranden, rapporter eller annan information som sammanställts av det civila samhällets organisationer samt information om de exportbegränsningar för varorna i bilagorna II, III och IIIa som bestämmelselandet tillämpar.”
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5c (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 6a (ny)
(5c)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 6a
Krav på transiteringstillstånd
1.  Ett tillstånd ska krävas för transitering av de varor som anges i bilagorna III eller IIIa, om de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där transiteringen äger rum har informerat den ekonomiska aktören om att produkterna i fråga är eller kan tänkas vara, helt eller delvis, avsedda att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
2.  Om en ekonomisk aktör känner till att transitvaror som anges i bilagorna III eller IIIa, helt eller delvis, är avsedda att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ska aktören underrätta de behöriga myndigheterna, som ska besluta huruvida det är lämpligt att kräva tillstånd för transiteringen.
3.  En medlemsstat som enligt punkterna 1 och 2 beslutar att transiteringen av en produkt som inte anges i bilagorna III eller IIIa ska omfattas av ett tillståndskrav ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen.”
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 7a – punkt 1
1.  En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla förmedlingstjänster som rör varor som förtecknas i bilaga III, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av en transport av sådana varor är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde.
1.  En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla förmedlingstjänster som rör varor som förtecknas i bilagorna III och IIIa, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av en transport av sådana varor är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 7a – punkt 2
2.  En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla tekniskt bistånd som rör varor som förtecknas i bilaga III, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av eller alla varor i sådan transport är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde.”
2.  En förmedlare ska förbjudas att till personer, enheter eller organ i ett tredjeland tillhandahålla tekniskt bistånd som rör varor som förtecknas i bilagorna III och IIIa, oberoende av varornas ursprung, om förmedlaren känner till eller har skäl att misstänka att en del av eller alla varor i sådan transport är eller kan vara avsedd att användas till tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ett land som inte ingår i unionens tullområde. En tillhandahållare av tekniskt bistånd får inte heller instruera om, ge råd om, utbilda i eller överföra kunskaper och färdigheter om arbetsmetoder som skulle kunna utnyttjas för dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 7aa (ny)
6a.  Följande artikel ska införas:
”Artikel 7aa
Utbyte av bästa praxis
Medlemsstaterna uppmanas att främja bästa praxis mellan tillhandahållare av tekniskt bistånd för att se till att detta bistånd på ett positivt sätt bidrar till kampen mot tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 7c – punkt 3 – led 3.3 (nytt)
”3.3. Kommissionen ska, vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och i tredjeländer, anta riktlinjer för bästa praxis för kontroll av slutanvändningen.”
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Kapitel IIIb (nytt) – artikel 7e (ny)
(7a)  Följande kapitel ska införas:
”Kapitel IIIb
Icke-förtecknade varor
Artikel 7e
Generalklausul
1.  Tillstånd krävs för export av varor som inte anges i bilagorna till denna förordning om exportören har informerats av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad om att varorna i fråga är eller kan tänkas vara, helt eller delvis, avsedda att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
2.  Om en exportör känner till att de produkter som han avser att exportera och som inte anges i bilagorna II, III eller IIIa, helt eller delvis är avsedda för att användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ska han/hon underrätta myndigheterna i den medlemsstat där han/hon är etablerad, som ska besluta om det är lämpligt att kräva tillstånd för exporten.
3.  En medlemsstat som enligt punkterna 1 och 2 beslutar att tillstånd krävs för export av en produkt som inte anges i bilagorna II, III eller IIIa, ska omedelbart informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta och uppge de exakta skälen till varför tillstånd krävs. Medlemsstaterna ska också omedelbart informera kommissionen om varje ändring av åtgärder som vidtagits enligt punkterna 1 och 2.
4.  De andra medlemsstaterna ska på vederbörligt sätt beakta denna information och informera sina tullförvaltningar och andra relevanta nationella myndigheter.
5.  Om det finns tvingande skäl till skyndsamhet, ska kommissionen anta delegerade akter för att lägga till de produkter som avses i punkterna 1 och 2 i bilagorna II, III eller IIIa. Förfarandet i artikel 15b gäller för delegerade akter som antas med tillämpning av denna punkt.
6.  Läkemedelsprodukter, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG1a, omfattas inte av bestämmelserna i denna artikel.
_________________________
1a.Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67)."
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 8 – punkt 6
6.  Genom undantag från punkt 5 gäller att när läkemedel ska exporteras av en tillverkare till en återförsäljare ska tillverkaren lämna uppgifter om de överenskommelser som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att dessa produkter kan användas till dödsstraff, om bestämmelselandet och, om det är känt, information om slutanvändning och slutanvändare av varorna.
6.  Genom undantag från punkt 5 gäller att när läkemedel ska exporteras av en tillverkare till en återförsäljare ska tillverkaren lämna uppgifter om de överenskommelser som gjorts och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att dessa produkter kan användas till dödsstraff, om bestämmelselandet och, om det är känt, information om slutanvändning och slutanvändare av varorna. Denna information ska på begäran finnas tillgänglig för ett relevant oberoende tillsynsorgan, t.ex. en sådan nationell förebyggande mekanism som inrättas genom det fakultativa tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller ett nationellt institut för mänskliga rättigheter i en medlemsstat.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 10 – punkt 2
(8a)  I artikel 10 ska punkt 2 ersättas med följande:
”2. Om det i samband med en tulldeklaration för de varor som anges i bilagorna II eller III fastställs att det inte har beviljats något tillstånd enligt denna förordning för den avsedda exporten eller importen, ska tullmyndigheterna kvarhålla de varor som deklarerats och informera om möjligheten att ansöka om tillstånd i enlighet med denna förordning. Om det inte görs någon ansökan om tillstånd inom sex månader efter kvarhållandet eller om den behöriga myndigheten avslår en sådan ansökan, ska tullmyndigheterna förfoga över de kvarhållna varorna i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.”
”2. Om det i samband med en tulldeklaration för de varor som anges i bilagorna II, III och IIIa fastställs att det inte har beviljats något tillstånd enligt denna förordning för den avsedda exporten eller importen, ska tullmyndigheterna kvarhålla de varor som deklarerats och informera om möjligheten att ansöka om tillstånd i enlighet med denna förordning. Om det inte görs någon ansökan om tillstånd inom sex månader efter kvarhållandet eller om den behöriga myndigheten avslår en sådan ansökan, ska tullmyndigheterna förfoga över de kvarhållna varorna i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.”
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 12a – punkt 2
2.  Kommissionen får inom tre månader begära att den ansökande medlemsstaten tillhandahåller kompletterande information, om den anser att begäran inte innehåller en eller flera relevanta punkter eller att det behövs ytterligare information om en eller flera relevanta punkter. Den ska meddela de punkter där kompletterande information behövs.
2.  När kommissionen mottagit en begäran av det slag som avses i punkt 1 ska den omedelbart underrätta alla medlemsstater och sprida den information som lämnats av den ansökande medlemsstaten. I avvaktan på ett slutgiltigt beslut från kommissionen får medlemsstaterna genast tillfälligt ställa in överföringar av de varor som ingått i begäran. Kommissionen får inom tre månader begära att den ansökande medlemsstaten tillhandahåller kompletterande information, om den anser att begäran inte innehåller en eller flera relevanta punkter eller att det behövs ytterligare information om en eller flera relevanta punkter. Den ska meddela de punkter där kompletterande information behövs.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 12a – punkt 3
3.  Om den anser att det inte är nödvändigt att begära kompletterande uppgifter eller, i förekommande fall, efter mottagandet av de kompletterande uppgifter som den har begärt ska kommissionen inom sex månader påbörja förfarandet för antagande av den begärda ändringen eller underrätta den begärande medlemsstaten om skälen till att inte anta den.
3.  Om den anser att det inte är nödvändigt att begära kompletterande uppgifter eller, i förekommande fall, efter mottagandet av de kompletterande uppgifter som den har begärt ska kommissionen inom tre månader påbörja förfarandet för antagande av den begärda ändringen eller underrätta den begärande medlemsstaten om skälen till att inte anta den.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 13 – punkt 1
(12a)  I artikel 13 ska punkt 1 ersättas med följande:
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 skall kommissionen och medlemsstaterna på begäran underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och lämna varandra relevanta uppgifter som de förfogar över i samband med förordningen, i synnerhet information om tillstånd som beviljats eller vägrats.
”1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 ska varje medlemsstat underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och lämna alla relevanta uppgifter som de förfogar över i samband med förordningen, i synnerhet information om tillstånd som beviljats eller vägrats samt om de åtgärder som vidtagits i enlighet med den riktade slutanvändningsklausulen. Kommissionen ska vidarebefordra dessa uppgifter till de övriga medlemsstaterna.”
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12b (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 13 – punkt 3a (ny)
(12b)  I artikel 13 ska följande punkt införas:
”3a. Kommissionen ska sammanställa en årlig rapport utgående från de årliga verksamhetsrapporter som avses i punkt 3. Rapporten ska offentliggöras.”
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 15a
Artikel 15a
utgår
Utövande av delegering
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15a (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 15c (ny)
(15a)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 15c
Samordningsgruppen mot tortyr
1.  En samordningsgrupp mot tortyr ska inrättas, med en företrädare för kommissionen som ordförande. Varje medlemsstat ska utse en företrädare till denna grupp. Gruppen ska granska alla frågor som avser tillämpningen av denna förordning, vilka kan tas upp antingen av ordföranden eller av en medlemsstats företrädare.
2.  Samordningsgruppen ska i samarbete med kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att etablera ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter, i synnerhet för att undanröja risken för eventuella olikheter i tillämpningen av exportkontroller av varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som kan leda till en omläggning av handeln.
3.  Ordföranden för samordningsgruppen mot tortyr ska, när han/hon anser det nödvändigt, konsultera de exportörer, förmedlare och andra relevanta aktörer från alla delar av det civila samhället som har relevant expertis i frågor som omfattas av denna förordning.
4.  Kommissionen ska årligen lägga fram en skriftlig rapport för Europaparlamentet om den verksamhet som bedrivits, de undersökningar som gjorts och de samråd som hållits av samordningsgruppen mot tortyr. Rapporten ska omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001.”
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15b (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 15d (ny)
(15b)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 15d
1.  Senast den ... och därefter vart tredje år ska kommissionen se över genomförandet av denna förordning och för Europaparlamentet och rådet lägga fram en heltäckande rapport om genomförandet med bedömning av genomförandets konsekvenser, vilken kan innehålla förslag till ändringar av den. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med alla relevanta uppgifter som den behöver för att utarbeta denna rapport.
2.  De särskilda avsnitten i rapporten ska behandla:
a)  Samordningsgruppen mot tortyr och gruppens verksamhet, undersökningar och samråd. Uppgifter som kommissionen lämnar om undersökningar och samråd i samordningsgruppen ska behandlas som konfidentiella i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001. Uppgifterna ska under alla omständigheter anses konfidentiella om det är troligt att deras offentliggörande avsevärt skadar den part som har lämnat dem eller den som är upphovet till dem.
b)  Information avseende medlemsstaternas beslut om nationella licenser, medlemsstaternas rapportering till kommissionen, underrättelser och samråd mellan medlemsstaterna, utfärdande och verkställande.
c)  Utförlig information om vilken typ av åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna i enlighet med artikel 17 och vilka effekter de får, inbegripet information om hur de sanktionssystem som medlemsstaterna infört fungerar och en bedömning av huruvida dessa system är effektiva, proportionella och avskräckande.
______________
* Tre år efter denna förordnings ikraftträdande.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15c (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Artikel 17 – punkt 2a (ny)
(15c)  I artikel 17 ska följande punkt läggas till:
”2a. Kommissionen ska bedöma om de bestämmelser om sanktioner som fastställts av medlemsstaterna har liknande karaktär och effekter.”
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 15 – led (-a) (nytt)
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga III – kolumn 2 – punkterna 1 och 2
(-a) I andra kolumnen i bilaga III ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:
1.  Produkter avsedda att begränsa människors rörelsefrihet:
”1. Produkter avsedda att begränsa människors rörelsefrihet:
1.1.  Bojor och kedjor avsedda att kedja samman flera människor.
1.1.  Bojor och kedjor avsedda att kedja samman flera människor.
Anm.:
Anm.:
1.  Bojor är rörelsebegränsande anordningar som består av två klovar eller ringar med en mellanliggande kedja eller stång, och är utrustade med en låsmekanism.
1.  Bojor är rörelsebegränsande anordningar som består av två klovar eller ringar med en mellanliggande kedja eller stång, och är utrustade med en låsmekanism.
2.  Denna punkt omfattar inte sådana benvikter och kedjor som förbjuds i punkt 2.3 i bilaga II.
2.  Denna punkt omfattar inte sådana benvikter och kedjor som förbjuds i punkt 2.3 i bilaga II.
3.  Denna punkt omfattar inte ”vanliga handfängsel”. Vanliga handfängsel är handfängsel som uppfyller samtliga följande villkor:
3.  Denna punkt omfattar inte ”vanliga handfängsel”. Vanliga handfängsel är handfängsel som uppfyller samtliga följande villkor:
—  Totallängden, inklusive kedja och mätt från den ena klovens ytterkant till den andra klovens ytterkant, är mellan 150 och 280 mm när båda klovarna är låsta.
—  Totallängden, inklusive kedja och mätt från den ena klovens ytterkant till den andra klovens ytterkant, är mellan 150 och 280 mm när båda klovarna är låsta.
—  Omkretsen på insidan av varje klove är högst 165 mm när spärren är ansatt vid det sista hacket som når låsmekanismen.
—  Omkretsen på insidan av varje klove är högst 165 mm när spärren är ansatt vid det sista hacket som når låsmekanismen.
—  Omkretsen på insidan av varje manschett är minst 200 mm när spärren är ansatt vid det första hacket som når låsmekanismen.
—  Omkretsen på insidan av varje manschett är minst 200 mm när spärren är ansatt vid det första hacket som når låsmekanismen.
—  Klovarna har inte modifierats för att orsaka fysisk smärta eller lidande.
—  Klovarna har inte modifierats för att orsaka fysisk smärta eller lidande.
1.2.  Enskilda klovar eller ringar som är utrustade med en låsmekanism och vars omkrets på insidan överstiger 165 mm när spärren är ansatt vid det sista hacket som når låsmekanismen
1.2.  Enskilda klovar eller ringar som är utrustade med en låsmekanism och vars omkrets på insidan överstiger 165 mm när spärren är ansatt vid det sista hacket som når låsmekanismen
Anm.:
Anm.:
Denna punkt omfattar halsfängsel och andra enskilda klovar eller ringar som är utrustade med en låsmekanism och kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.
Denna punkt omfattar halsfängsel och andra enskilda klovar eller ringar som är utrustade med en låsmekanism och kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.
1.3.  Spotthuvor: huvor, inklusive huvor tillverkade av nät, som är försedda med ett munskydd som förhindrar spottning
Anm.: Denna punkt omfattar spotthuvor som är kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.
1.3.  Spotthuvor: huvor, inklusive huvor tillverkade av nät, som är försedda med ett munskydd som förhindrar spottning
Anm.: Denna punkt omfattar spotthuvor som är kopplade till vanliga handfängsel via en kedja.
1.3a Stolar med remmar, spännbårar och spännbältessängar.
2.  Vapen och utrustning avsedd för upploppskontroll eller självförsvar:
2.  Vapen och utrustning avsedd för upploppskontroll eller självförsvar:
2.1.  Bärbara vapen för elektrisk urladdning som kan rikta en elchock mot en enda person åt gången, inklusive men inte begränsat till elektriska batonger, elektriska sköldar, elchockspistoler och elpilsgevär.
2.1.  Bärbara vapen för elektrisk urladdning som kan rikta en elchock mot en enda person åt gången, inklusive men inte begränsat till elektriska batonger, elektriska sköldar, elchockspistoler och elpilsgevär.
Anm.:
Anm.:
1.  Denna punkt omfattar inte elektriska bälten och andra anordningar som omfattas av punkt 2.1 i bilaga II.
1.  Denna punkt omfattar inte elektriska bälten och andra anordningar som omfattas av punkt 2.1 i bilaga II.
2.  Denna punkt omfattar inte individuell utrustning för elchocker när de medföljer den person som skall använda dem för sitt eget personliga skydd.
2.  Denna punkt omfattar inte individuell utrustning för elchocker när de medföljer den person som skall använda dem för sitt eget personliga skydd.
2.2.  Satser som innehåller alla väsentliga komponenter för sammansättning av bärbara vapen för elektrisk urladdning som omfattas av punkt 2.1
2.2.  Satser som innehåller alla väsentliga komponenter för sammansättning av bärbara vapen för elektrisk urladdning som omfattas av punkt 2.1
Anm.:
Anm.:
Följande varor anses vara väsentliga komponenter:
Följande varor anses vara väsentliga komponenter:
—  Den enhet som avger en elchock.
—  Den enhet som avger en elchock.
—  Kontakten, även om den ingår i en fjärrkontroll.
—  Kontakten, även om den ingår i en fjärrkontroll.
—  Elektroderna eller, i tillämpliga fall, de ledningar genom vilka elchocken utdelas.
—  Elektroderna eller, i tillämpliga fall, de ledningar genom vilka elchocken utdelas.
2.3.  Fasta eller monterbara vapen för elektrisk urladdning som täcker ett större område och kan rikta elchocker mot flera personer
2.3.  Fasta eller monterbara vapen för elektrisk urladdning som täcker ett större område och kan rikta elchocker mot flera personer
2.3a. Utrustning som avger ljudvågor och är avsedd för kontroll av folkmassor/upploppskontroll.
2.3b. Millimetervågvapen.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2
Artikel 1.6 och, i den mån den inför artikel 7d, ska artikel 1.7 tillämpas från och med den 1 januari 2015.
Artikel 1.6 och, i den mån den inför artikel 7d, artikel 1.7 ska tillämpas från och med den 1 februari 2016.
Ändring 33
Förslag till förordning
Bilaga II – del 2
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga IIIb
Benin
utgår
Ändring 34
Förslag till förordning
Bilaga II – del 2
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga IIIb
Gabon
Ändring 35
Förslag till förordning
Bilaga II – del 2
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga IIIb
Liberia
utgår
Ändring 36
Förslag till förordning
Bilaga II – del 2
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga IIIb
Madagaskar
utgår
Ändring 37
Förslag till förordning
Bilaga II – del 2
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga IIIb
Mongoliet
utgår
Ändring 38
Förslag till förordning
Bilaga II – del 2
Förordning (EG) nr 1236/2005
Bilaga IIIb
Sao Tomé och Príncipe
utgår

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 61.2 andra stycket i arbetsordningen (A8-0267/2015).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy