Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0068(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0306/2015

Внесени текстове :

A8-0306/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0369

Приети текстове
PDF 703kWORD 258k
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург
Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0135),

—  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0085/2015),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A8‑0306/2015),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Отправя покана към Съвета Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Позоваване 2 a (ново)
Като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално зачитането на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива,
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1
(1)   Избягването на данъци на трансгранично равнище, агресивното данъчно планиране и вредната данъчна конкуренция се превръщат във все по-сериозно предизвикателство и будят тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Свиването на данъчната основа значително намалява националните данъчни приходи, което възпрепятства прилагането на благоприятстващи растежа данъчни политики в държавите членки. По-специално, в резултат на данъчните становища, които държавите членки издават във връзка със стопански структури, създавани въз основа на данъчни съображения, в тези държави е налице ниско равнище на данъчно облагане на изкуствено завишен доход, a това може да доведе до изкуствено занижаване на облагаемия доход в други свързани държави. В този контекст засилването на прозрачността се превръща в една все по-належаща нужда. За постигането на тази цел е необходимо укрепване на инструментите и механизмите, предвидени в Директива 2011/16/ЕС на Съвета13.
(1)   Избягването на данъци на трансгранично равнище, агресивното данъчно планиране и вредната данъчна конкуренция се превръщат във все по‑сериозно предизвикателство и будят тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Свиването на данъчната основа значително намалява националните данъчни приходи, което възпрепятства прилагането на благоприятстващи растежа данъчни политики в държавите членки, води до нарушения на конкуренцията в ущърб на предприятията, особено на МСП, които плащат точния размер данъци, и води до пренасочване на данъчното облагане към по-малко мобилни фактори, като например към труда и потреблението. При все това и в определени случаи данъчните становища, които държавите членки издават във връзка със стопански структури, създавани въз основа на данъчни съображения, са довели в тези държави до ниско равнище на данъчно облагане на изкуствено завишен доход и са предизвикали изкуствено занижаване на облагаемия доход в други свързани държави, като поради тази причина в тези държави се наблюдава намаляване на данъчната основа. В този контекст засилването на целевата прозрачност и на обмена на информация се превръща в една все по‑належаща нужда най-малко в съответствие със стандартите на ОИСР. За постигането на тази цел е необходимо укрепване на инструментите и механизмите, предвидени в Директива 2011/16/ЕС на Съвета13.
__________________
__________________
13 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).
13 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)
(1a)  Вследствие на скандала „Люкслийкс“ и чрез настоящия доклад Европейският парламент изразява своята твърда решимост да не проявява търпимост към данъчните измами и избягването на данъци, както и да се застъпва за справедливо разпределение на данъчната тежест между граждани и предприятия.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 2
(2)   В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет подчертава спешната необходимост от активизиране на усилията в борбата с избягването на данъци и с агресивното данъчно планиране, както на световно равнище, така и на равнището на Съюза. Като изтъква значението на прозрачността, Европейският съвет приветства намерението на Комисията да представи предложение относно автоматичния обмен на информация за данъчните становища в ЕС.
(2)   В заключенията си от 18 декември 2014 г. Европейският съвет подчертава спешната необходимост от активизиране на усилията в борбата с избягването на данъци и с агресивното данъчно планиране както на световно, така и на европейско равнище. Като изтъква значението на прозрачността и съответно на обмена на информация, Европейският съвет приветства намерението на Комисията да представи предложение относно автоматичния обмен на информация за данъчните становища в ЕС.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 4
(4)   Що се отнася до предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване обаче, ефективността на спонтанния обмен на информация на практика е ограничена от няколко съществени трудности, като например свободата на преценка на предоставящата становищата държава членка да решава кои други държави членки следва да информира.
(4)   Що се отнася до предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване обаче, ефективността на спонтанния обмен на информация на практика е ограничена от няколко съществени трудности, като например свободата на преценка на предоставящата становищата държава членка да решава кои други държави членки следва да информира и от слабата система за мониторинг, която затруднява Комисията при установяването на каквито и да било нарушения на изискването за обмен на информация;
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4a)  Ефективният обмен и ефективната обработка на данъчната информация и произтичащото от това колективно въздействие под влияние на мнозинството ще оказват силен възпиращ ефект по отношение на въвеждането на вредни данъчни практики и ще позволяват на държавите членки и на Комисията да разполагат с цялата необходима информация, за да предприемат действия срещу тези практики.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  За да не се подкопава ефективността на този обмен, възможността за отказ от предоставяне на информация, когато това би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред, не следва да се предвижда по отношение на разпоредбите за задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Фактът, че информацията, която трябва да се предоставя на всички държави членки, е с ограничен обхват, следва да представлява достатъчна защита на тези търговски интереси.
(5)  За да не се подкопава ефективността на този обмен, възможността за отказ от предоставяне на информация, когато това би довело до разкриването на търговска, промишлена или професионална тайна или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред, не трябва да се предвижда по отношение на разпоредбите за задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Фактът, че информацията, която трябва да се предоставя на всички държави членки, е с ограничен обхват, представлява достатъчна защита на тези търговски интереси.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5a)  Предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване могат да имат трансгранично измерение, въпреки че те се отнасят до чисто национални сделки. Това важи в особена степен за каскадните сделки, когато предварителните данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване засягат първите национални сделки, без да се вземат предвид следващите (трансгранични) сделки.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)
(5б)  С цел избягване на произволни разграничения между данъчните режими, възникващи в контекста на различните национални административни практики, определенията на понятията „предварителни становища“ и „предварителни споразумения за ценообразуване“ следва да обхващат данъчни режими, независимо дали са издадени по официален или неофициален начин и независимо от задължителния или незадължителния им характер.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 5 в (ново)
(5в)  Предварителните данъчни становища гарантират последователното и прозрачно прилагане на закона.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 5 г (ново)
(5г)  Прозрачните данъчни становища гарантират правна сигурност за данъкоплатците и предприятията и генерират инвестиции.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 6
(6)   За да може задължителният автоматичен обмен на информация да изиграе пълноценно своята роля, информацията следва да се съобщава веднага след като предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване бъдат предоставени, като е необходимо да се определят редовни интервали, на които тази информация да се съобщава.
(6)   За да може задължителният автоматичен обмен на информация да изиграе пълноценно своята роля, съответната информация следва да се съобщава незабавно след предоставяне на предварителните данъчни становища и на предварителните споразумения за ценообразуване. В случаи на неизпълнение могат да бъдат определяни ефикасни и ефективни санкции.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Във всеки отделен случай задължителният автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване следва да включва съобщаване на определен набор от основна информация на всички държави членки. Комисията следва да приеме необходимите мерки за стандартизирането на тази информация съгласно определената в Директива 2011/16/ЕС процедура за установяване на стандартен формуляр, който да се използва при обмена на информация. Посочената процедура следва да се използва и при приемането на всички необходими мерки и практически условия за осъществяването на обмена на информация.
(7)  Във всеки отделен случай задължителният автоматичен обмен на информация относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване следва да включва съобщаване на определен набор от основна информация на всички държави членки. Комисията следва да приеме необходимите мерки за стандартизирането на тази информация съгласно определената в Директива 2011/16/ЕС процедура за установяване на стандартен формуляр, който да се използва при обмена на информация. Посочената процедура следва да се използва и при приемането на всички необходими мерки и практически условия за осъществяването на обмена на информация.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 8
(8)   Държавите членки следва да съобщават изисквания набор от основна информация също и на Комисията. Това ще позволи на Комисията във всеки един момент да наблюдава и оценява ефективното прилагане на автоматичния обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване. Съобщаването на тази информация не освобождава дадена държава членка от задълженията ѝ да уведомява Комисията за държавните помощи.
(8)   Държавите членки следва да съобщават изисквания набор от основна информация също и на Комисията, тъй като Комисията следва да бъде в състояние да оценява по независим начин дали тази информация има значение за откриването на незаконна държавна помощ. Тази основна информация следва да позволява на Комисията във всеки един момент да наблюдава ефикасно и да оценява ефективното прилагане на автоматичния обмен на информация относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване и да гарантира, че данъчните становища не оказват неблагоприятно въздействие върху вътрешния пазар. Съобщаването на тази информация не освобождава дадена държава членка от задълженията ѝ да уведомява Комисията за държавните помощи.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8a)  В срок до 1 октомври 2018 г. държавите членки следва да представят на Комисията последващ анализ на ефективността на настоящата директива.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 9
(9)   Предоставянето на обратна информация от страна на държавата получател до държавата — подател на информацията, е необходим елемент на ефективното функциониране на системата за автоматичен обмен. Поради това е целесъобразно да се предвидят мерки, позволяващи предоставянето на обратна информация в случаите, в които информацията е била използвана и в които не може да се предостави такава обратна информация съгласно други разпоредби на Директива 2011/16/ЕС.
(9)   Предоставянето на обратна информация от страна на държавата получател до държавата — подател на информацията, е необходим елемент на ефективното функциониране на системата за автоматичен обмен, тъй като насърчава административното сътрудничество между държавите членки. Поради това е целесъобразно да се предвидят мерки, позволяващи предоставянето на обратна информация в случаите, в които информацията е била използвана и в които не може да се предостави такава обратна информация съгласно други разпоредби на Директива 2011/16/ЕС. По-този начин е по-трудно да се заобикаля информацията с цел измама.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Дадена държава членка следва да може да се позове на член 5 от Директива 2011/16/ЕС, чиито разпоредби се отнасят до обмена на информация при поискване, за да получи допълнителна информация, включително пълния текст на предварителните трансгранични становища или предварителните споразумения за ценообразуване, от държавата членка, която ги е предоставила.
(10)  Дадена държава членка следва да може да се позове на член 5 от Директива 2011/16/ЕС, чиито разпоредби се отнасят до обмена на информация при поискване, за да получи допълнителна информация, включително пълния текст на предварителните становища или предварителните споразумения за ценообразуване, от държавата членка, която ги е предоставила, както и евентуалните текстове, които въвеждат последващи изменения.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)
(10a)  Изразът „информация, която има предполагаема значимост“, посочен в член 1, алинея първа от Директива 2011/16/ЕС, следва да бъде изяснен, за да се не се позволяват тълкувания с цел избягване на данъчно облагане.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за отстраняването на пречките, които биха могли да възпрепятстват ефективността и постигането на възможно най-широк обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.
(11)  Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за отстраняването на пречките, които биха могли да възпрепятстват ефективността и постигането на възможно най-широк обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)
(12a)  За да се повиши прозрачността за гражданите, Комисията следва да публикува резюме на основните данъчни становища, договорени в рамките на предишната година, въз основа на информацията, съдържаща се в защитения централен регистър. Този доклад следва да включва най-малко описание на въпросите, засегнати в данъчното становище, описание на използваните критерии за определяне на предварителното споразумение за ценообразуване и идентифициране на държавата (ите) членка (и), за които има най-голяма вероятност да бъдат засегнати. Когато извършва това, Комисията следва да спазва разпоредбите за поверителност, предвидени в настоящата директива.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)
(12б)  Целесъобразно е държавите членки да изискват от своите компетентни органи да осигуряват човешки ресурси от вече наличния персонал за събирането и анализа на такава информация.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)
(12в)  В срок до 26 юни 2017 г. следва да започне да функционира общ регистър на Съюза за ефективната собственост, който ще спомага за проследяването на възможни случаи на избягване на данъци и прехвърляне на печалби. Създаването на централен регистър за автоматичен обмен на предварителни данъчни становища или договорености за ценообразуване между държавите членки, до който ще имат достъп данъчните органи и отговорните администрации в държавите членки и Комисията, ще бъде от голямо значение.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Съществуващите разпоредби относно поверителността следва да бъдат изменени, за да се отрази разширеният обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.
(15)  Съществуващите разпоредби относно поверителността следва да бъдат изменени, за да се отрази разширеният обхват на задължителния автоматичен обмен на информация относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)
(15a)  От решаващо значение е основополагащият принцип на суверенитет на държавите членки по данъчни въпроси да бъде потвърден по отношение на преките данъци и настоящото предложение да не застрашава принципа на субсидиарност;
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно, целта на настоящата директива е да гарантира пълно зачитане на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива.
(16)  В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно, целта на настоящата директива е да гарантира пълно зачитане на правото на защита на личните данни и свободата на стопанска инициатива. Личните данни следва да се обработват с конкретни, изрично заявени и законни цели и само ако са подходящи и относими и не са прекомерни спрямо целта; Ограничения на посочените права следва да се налагат единствено при условие че се спазени условията, посочени в член 52, параграф 1 от Хартата на основните права. Като се спазва принципът на пропорционалност, ограничения могат да бъдат налагани само ако те отговарят на необходимите и действителни цели от общ интерес, признати в правото, или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други лица.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимостта от уеднаквяване и ефективност може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.
(17)  Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимото уеднаквяване и ефективност може да бъде по-добре постигната на европейско равнище, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 9 – буква а
a)  за целите на член 8, параграф 1 и член 8а — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време. За целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информацията в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка;
a)  за целите на член 8, параграф 1 и член 8а — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, което се извършва, в съответствие с член 8, параграф 1, на предварително определени редовни интервали от време. За целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информацията в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка;
Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – параграф 14 – уводна част
14.   „предварително данъчно становище във връзка с трансгранични сделки“ (предварително трансгранично данъчно становище) означава договореност, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е предоставено в рамките на данъчен одит, което:
14.   „предварително данъчно становище във връзка със сделки“ (предварително данъчно становище) означава договореност, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е предоставено в рамките на данъчен одит и независимо от неговото официално или неофициално, правно задължително или правно незадължително естество, което:
Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 14 – буква а
a)   е издадено на дадено лице от страна на — или от името на — правителството или данъчната администрация на държава членка или от тяхно териториално или административно подразделение;
a)   е издадено или публикувано от страна на — или от името на — правителството или данъчната администрация на държава членка или от тяхно териториално или административно подразделение и на него могат да разчитат едно или повече лица;
Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 14 – буква в
в)  се отнася до трансгранична сделка или до това дали дейността, извършвана от дадено юридическо лице в другата държава членка, води до установяване на място на стопанска дейност, както и;
в)  се отнася до сделка или до това дали дейността, извършвана от дадено юридическо лице в другата държава членка, води до установяване на място на стопанска дейност, както и;
Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 14 – алинея 2
Трансграничните сделки включват, но не само, инвестиции, доставка на стоки, услуги, финансиране или използване на материални или нематериални активи, като не е необходимо в извършването им пряко да участва лицето, на което е издадено предварителното трансгранично данъчно становище;
Сделките включват, но не само, инвестиции, доставка на стоки, услуги, финансиране или използване на материални или нематериални активи, като не е необходимо в извършването им пряко да участва лицето, на което е издадено предварителното данъчно становище;
Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 15 – алинея 1
15.   „предварително споразумение за ценообразуване“ означава договореност, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е издадено в рамките на данъчен одит, предоставено на дадено лице от страна на — или от името на — правителството или данъчната администрация на една или повече държави членки, включително техните териториални или административни подразделения, в който инструмент преди момента на извършване на трансгранични сделки между свързани предприятия се установява съответен набор от критерии за определянето на трансферното ценообразуване по тези сделки или се определя разпределянето на печалбата към мястото на стопанска дейност.
15.  „предварително споразумение за ценообразуване“ означава договореност, уведомление или друг инструмент или действие с подобен ефект, включително ако е издадено в рамките на данъчен одит, предоставено или публикувано от страна на — или от името на — правителството или данъчната администрация на една или повече държави членки , включително техните териториални или административни подразделения, и на което могат да разчитат едно или повече лица, в който инструмент преди момента на извършване на сделки между свързани предприятия се установява съответен набор от критерии за определянето на трансферното ценообразуване по тези сделки или се определя разпределянето на печалбата към мястото на стопанска дейност.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 16
16.  За целите на точка 14 „трансгранична сделка“ означава сделка или поредица от сделки, при които:
заличава се
a)  не всички страни по сделката или поредицата от сделки са местни лица за данъчни цели в държавата членка, издаваща предварителното трансгранично данъчно становище, или;
б)  страна по сделката или поредицата от сделки е едновременно местно лице за данъчни цели в повече от една юрисдикция, или;
в)  една от страните по сделката или поредицата от сделки извършва дейност в друга държава членка чрез място на стопанска дейност и сделката или поредицата от сделки представлява цялата дейност на мястото на стопанска дейност или част от нея. Трансграничната сделка или поредицата от сделки включват също така договорености, постигнати от отделно юридическо лице, по отношение на стопанска дейност в друга държава членка, която това лице извършва чрез място на стопанска дейност.
За целите на точка 15 „трансгранична сделка“ означава сделка или поредица от сделки, в които участват свързани предприятия, от които не всички са местни лица за данъчни цели на територията на отделна държава членка.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 1
1.  Компетентният орган на дадена държава членка, която предоставя или изменя предварително трансгранично данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване след датата на влизане в сила на настоящата директива, съобщава за това на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия посредством автоматичния обмен на информация.
1.  Компетентният орган на дадена държава членка, която предоставя или изменя предварително данъчно становище или предварително споразумение за ценообразуване след датата на влизане в сила на настоящата директива, съобщава за това на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия посредством автоматичния обмен на информация.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 2
2.   Компетентният орган на дадена държава членка предоставя също информация на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия относно предварителните трансгранични данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване, предоставени в рамките на период от десет години преди датата на влизане в сила на настоящата директива, които все още са валидни към датата на влизането ѝ в сила;
2.   Компетентният орган на дадена държава членка предоставя също информация на компетентните органи на всички други държави членки и на Европейската комисия относно предварителните данъчни становища и предварителните споразумения за ценообразуване, предоставени преди датата на влизане в сила на настоящата директива, които все още са валидни към датата на влизането ѝ в сила;
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 3
3.  Параграф 1 не се прилага в случаите, в които предварителното трансгранично данъчно становище се отнася изключително до данъчните задължения на едно или повече физически лица.
3.  Параграф 1 не се прилага в случаите, в които предварителното данъчно становище се отнася изключително до данъчните задължения на едно или повече физически лица.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 3 а (нов)
3a.  Параграф 1 се прилага и когато искането за предварителното данъчно становище засяга правна структура без правосубектност. В този случай компетентният орган на държавата членка, която издава предварителното данъчно становище, съобщава тази информация на компетентните органи на всички други държави членки и организира прехвърлянето на учредителния акт в държавата членка, в която пребивават учредителят или учредителите и бенефициентът или бенефициентите.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 4 – буква а
a)   по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 1 в срок от един месец след изтичането на тримесечието, през което предварителните трансгранични данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване са предоставени или изменени.
a)   по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 1 веднага или най-късно един месец след като предварителните данъчни становища или предварителните споразумения за ценообразуване са предоставени или изменени.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 4 – буква б
б)  по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 2 преди 31 декември 2016 г.;
б)  по отношение на информацията, която се обменя съгласно параграф 2 в рамките на три месеца след влизането в сила;
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 5 – буква б
б)  съдържанието на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, включително описанието на съответната стопанска дейност или сделките или поредицата от сделки;
б)  съдържанието на предварителното данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, включително описанието на съответната стопанска дейност или сделките или поредицата от сделки;
Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 а – параграф 5 – буква б a (нова)
бa)  критериите, използвани за определяне на предварителното данъчно становище или на предварително споразумение за ценообразуване, както и за ограничението във времето, ако има такова, или по отношение на обстоятелствата, при които решението може да бъде оттеглено;
Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 5 – буква г
г)  идентификация на другите държави членки, които има вероятност пряко или косвено да бъдат засегнати от предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;
г)  идентификация на другите държави членки, които има вероятност пряко или косвено да бъдат засегнати от предварителното данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване;
Изменение 43
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 5 – буква д
д)  идентификация на всички лица, различни от физически лица, в другите държави членки, които има вероятност пряко или косвено да бъдат засегнати от предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване (като се посочи държавата членка, с която засегнатите лица са свързани).
д)  идентификация на всички лица, различни от физически лица, в другите държави членки, които има вероятност пряко или косвено да бъдат засегнати от предварителното данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване (като се посочи държавата членка, с която засегнатите лица са свързани).
Изменение 44
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 5 – буква д a (нова)
дa)  веднага щом е на разположение, Европейският данъчен идентификационен номер (TIN), както е посочено в плана за действие на Комисията за борба с данъчните измами и укриването на данъци от 2012 г.;
Изменение 45
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 5 – буква д б (нова)
дб)  описание на всички използвани критерии и на приложимия режим, когато даден де юре или де факто механизъм позволява намаляване на данъчната основа на данъкоплатеца чрез режим на дерогации от обичайните разпоредби на държавата членка, която издава становището, като например разрешаването на по-бързи темповете на амортизация от обичайните или приспадане на разходи, които не са пряко направени или не са реално направени от данъкоплатеца;
Изменение 46
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 5 – буква д в (нова)
дв)  описание на всички използвани критерии и на приложимия режим, когато на данъкоплатеца се налага данък, който е по-нисък от нормалния в държавата членка, издаваща становището;
Изменение 47
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 5 – буква д г (нова)
дг)  описание на всички използвани критерии и на съответния механизъм, след като една от страните по този механизъм е установена в трета държава, в която няма данъчно облагане или пък то е много по-благоприятно;
Изменение 48
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 6
6.  За да улесни обмена на информация, Комисията приема всички мерки и практически условия, необходими за прилагането на настоящия член, включително мерки за стандартизиране на съобщаването на информацията, посочена в параграф 5 от настоящия член, като част от процедурата за съставяне на стандартния формуляр, предвиден в член 20, параграф 5.
6.  За да улесни обмена на информация, Комисията приема всички мерки и практически условия, необходими за прилагането на настоящия член, включително мерки за стандартизиране на съобщаването на информацията, посочена в параграф 5 от настоящия член, като част от процедурата за съставяне на стандартния формуляр, предвиден в член 20, параграф 5. Комисията подпомага държавите членки, които имат децентрализирани териториални или административни органи, които разполагат с данъчна компетентност, при гарантирането, че те изпълняват своите отговорности за предоставяне на обучение и подкрепа за тези органи.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 a – параграф 7
7.  Компетентният орган, на когото се съобщава информацията по параграф 1, потвърждава получаването ѝ на компетентния орган, предоставил информацията, ако е възможно по електронен път, като прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от седем работни дни след датата на получаване.
7.  Компетентният орган, на когото се съобщава информацията по параграф 1, потвърждава получаването ѝ на компетентния орган, предоставил информацията, ако е възможно по електронен път, като прави това незабавно и при всички случаи не по-късно от седем работни дни след датата на получаване, като по този начин допринася за функционирането на една ефикасна система за автоматичен обмен на информация.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 8
8.   Държавите членки могат в съответствие с член 5 да поискат допълнителна информация, включително пълния текст на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, от държавата членка, която го е издала.
8.   Държавите членки или техните териториални или административни органи, включително органите на местното самоуправление, ако това е приложимо, могат в съответствие с член 5 да поискат допълнителна информация, включително пълния текст на предварителното трансгранично данъчно становище или предварителното споразумение за ценообразуване, от държавата членка, която го е издала.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 9 a (нов)
9a.  Държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки на ранен етап за всяка съответна промяна в тяхната практика, свързана с данъчните становища (формалности по отношение на заявленията, процеса на вземане на решения и др.);
Изменение 52
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8a – параграф 9 б (нов)
9б.  Данъчните органи на държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки за всякакви промени на националното законодателство, свързани с тяхното корпоративно данъчно право (въвеждане на нови корективи, данъчни облекчения, изключения, стимули или подобни мерки и др.), които биха могли да имат въздействие върху тяхната ефективна данъчна ставка върху данъчните приходи на която и да било друга държава членка;
Изменение 53
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 б – параграф 1
1.  Преди 1 октомври 2017 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен съгласно членове 8 и 8а и, доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи за данъчните администрации и за трети страни, произтичащи от извършения обмен, както и за всякакви евентуални изменения.
1.  Преди 1 октомври 2017 г. държавите членки предоставят ежегодно на Комисията статистически данни за обема на автоматичния обмен съгласно членове 8 и 8а, видовете предоставени становища и, доколкото е възможно, информация за административните и други видове разходи и ползи за данъчните администрации и за трети страни, произтичащи от извършения обмен, както и за всякакви евентуални изменения.
Изменение 54
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2011/16/ЕС
Член 8 б – параграф 2 a (new)
2a.  Преди 1 октомври 2017 г. и след това всяка година Комисията публикува доклад, в който се обобщават основните случаи, съдържащи се в защитения централен регистър, посочен в член 21, параграф 5. Когато извършва това, Комисията спазва предвидените в член 23а разпоредби относно поверителността.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2011/16/ЕС
Член 14 – параграф 3
3.  Когато държава членка използва информация, предоставена от друга държава членка в съответствие с член 8а, тя изпраща във възможно най-кратък срок обратна информация за това на компетентния орган, който е предоставил информацията, но не по-късно от три месеца след като резултатът от използването на поисканата информация е известен, освен ако обратна информация вече е била предоставена съгласно параграф 1 от настоящия член. Комисията определя практическите условия в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.
3.  Когато държава членка използва информация, предоставена от друга държава членка в съответствие с член 8а, тя изпраща във възможно най-кратък срок обратна информация за това на Комисията и на компетентния орган, който е предоставил информацията, но не по-късно от три месеца след като резултатът от използването на поисканата информация е известен, освен ако обратна информация вече е била предоставена съгласно параграф 1 от настоящия член. Комисията определя практическите условия в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 2011/16/ЕС
Член 20 – параграф 5
5.  За автоматичния обмен на информация относно предварителни трансгранични данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване съгласно член 8а се използва стандартен формуляр, след като той бъде приет от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.
5.  За автоматичния обмен на информация относно предварителни данъчни становища и предварителни споразумения за ценообразуване съгласно член 8а се използва стандартен формуляр, след като той бъде приет от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 2011/16/ЕС
Член 21 – параграф 5
5.  Комисията създава защитен централен регистър, в който информацията, която трябва да се съобщава в рамките на член 8а от настоящата директива, може да се записва, за да се отговори на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в член 8а, параграфи 1 и 2. Комисията има достъп до информацията, записана в този регистър. Комисията приема необходимите практически правила в съответствие с посочената в член 26, параграф 2 процедура.
5.  В срок най-късно до 31 декември 2016 г. Комисията създава защитен централен регистър, в който информацията, която трябва да се съобщава в рамките на член 8а от настоящата директива, трябва да се записва, за да се отговори на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в член 8а, параграфи 1 и 2. Държавите членки гарантират, че цялата информация, предоставена в рамките на член 8а по време на преходния период, през който защитеният централен регистър все още не е разработен, се зарежда в защитения централен регистър в срок до 1 април 2017 г. Комисията и държавите членки имат достъп до информацията, записана в този регистър. Комисията приема необходимите практически правила в съответствие с посочената в член 26, параграф 2 процедура.
Изменение 58
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2011/16/ЕС
Член 23 a – параграф 1
1.  Информацията, предадена на Комисията съгласно настоящата директива, се третира от Комисията като поверителна в съответствие с разпоредбите, приложими за органите на Съюза.
1.  Информацията, предадена на Комисията съгласно настоящата директива, се третира от Комисията като поверителна в съответствие с разпоредбите, приложими за органите на Съюза, както е предвидено в член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
Изменение 59
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2011/16/ЕС
Член 23a – параграф 2 – алинея 1
2.   Информацията, предадена на Комисията от държава членка съгласно член 23, както и всички доклади или документи, изготвени от Комисията въз основа на тази информация, могат да бъдат предавани на останалите държави членки. Предаваната информация представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на държавата членка, която я получава.
2.  Информацията, предадена на Комисията от държава — членка на ЕС или на ЕИП, съгласно член 23, както и всички доклади или документи, изготвени от Комисията въз основа на тази информация, могат да бъдат предавани на останалите държави — членки на ЕС (и в случай на реципрочност — също на държави — членки на ЕИП). Предаваната информация представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на държавата — членка на ЕС (и в случай на реципрочност — също на държава — членка на ЕИП), която я получава.
Изменение 60
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2011/16/ЕС
Член 23a – параграф 2 – алинея 2
Изготвените от Комисията доклади и документи, посочени в първа алинея, могат да се използват от държавите членки само за аналитични цели, но не се публикуват, нито се предоставят на други лица или органи без изричното съгласие на Комисията.
Изготвените от Комисията доклади и документи, посочени в първа алинея, могат да се използват от държавите членки на ЕС или на ЕИП, само за аналитични цели, но не се публикуват, нито се предоставят на други лица или органи без изричното съгласие на Комисията.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 23 б (нов)
(8a)  Създава се следният член:
„Член 23б
Санкции
Комисията проучва всички санкции, които трябва да бъдат установени, в случаи на отказ или неизвършване на обмен на информация.“
Изменение 62
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 25 а (нов)
(9a)  Вмъква се следният член:
„Член 25a
Промени в рамките на ОИСР
Настоящата директива е съвместима с развитието в рамките на ОИСР и взема под внимание цялостния набор от средства на ОИСР, който се съдържа в Стандарта за автоматичен обмен на информация.“
Изменение 63
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 9 б (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 25 б (нов)
(9б)   Създава се следният член:
„Член 25б
По-нататъшни действия на държавите членки
Настоящата директива не изключва възможността държавите членки да предприемат по-нататъшни действия за разработването на вътрешни или основаващи се на споразумения разпоредби с цел предотвратяване на избягването на данъчно облагане.“
Изменение 64
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 в (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 27
(9в)  Текстът на член 27 се заменя със следния текст:
„Член 27
Докладване
На всеки три години след влизането в сила на настоящата директива Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящата директива.
Правна информация - Политика за поверителност