Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0068(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0306/2015

Předložené texty :

A8-0306/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0369

Přijaté texty
PDF 631kWORD 231k
Úterý, 27. října 2015 - Štrasburk
Povinná automatická výměna informací v oblasti daní *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2015)0135),

–  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0085/2015),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0306/2015),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Právní východisko 2 a (nové)
s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména dodržování práva na ochranu osobních údajů a svobody podnikání,
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Problémy způsobené přeshraničním vyhýbáním se daňové povinnosti, agresivním daňovým plánováním a škodlivou daňovou soutěží výrazně narostly a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě. Oslabováním daňové základny se značně snižují daňové příjmy členských států, což jim brání v uplatňování daňových politik podporujících růst. Zejména rozhodnutí týkající se struktur motivovaných daněmi vedou k tomu, že vykonstruovaně vysoké částky příjmů jsou mírně zdaněny v zemi, která činí předběžné rozhodnutí, a mohou ponechat vykonstruovaně nízké částky příjmu ke zdanění v některé z jiných zúčastněných zemí. Je tudíž naléhavě třeba zvýšit transparentnost. Za tímto účelem je třeba posílit nástroje a mechanismy zřízené směrnicí Rady 2011/16/EU13.
(1)  Problémy způsobené přeshraničním vyhýbáním se daňové povinnosti, agresivním daňovým plánováním a škodlivou daňovou soutěží výrazně narostly a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě. Oslabováním daňové základny se značně snižují daňové příjmy členských států, což jim brání v uplatňování daňových politik podporujících růst, narušuje hospodářskou soutěž na úkor podniků (zejména těch malých a středních), které platí daně v řádné výši, a zaměřuje zdanění na méně mobilní faktory, jako je práce a spotřeba. Nicméně rozhodnutí týkající se struktur motivovaných daněmi vedou ve specifických případech k tomu, že vykonstruovaně vysoké částky příjmů jsou mírně zdaněny v zemi, která činí předběžné rozhodnutí, a ponechávají vykonstruovaně nízké částky příjmu ke zdanění v některé z jiných zúčastněných zemí, čímž se v těchto členských státech snižuje daňová základna. Je tudíž naléhavě třeba zvýšit cílenou transparentnost a výměnu informací, a to alespoň v souladu s normami OECD. Za tímto účelem je třeba posílit nástroje a mechanismy zřízené směrnicí Rady 2011/16/EU13.
__________________
__________________
13 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).
13 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Po skandálu LuxLeaks a na základě této zprávy je Evropský parlament pevně odhodlán netolerovat daňové podvody a obcházení daňových povinností a bude se zasazovat o to, aby daňové břemeno bylo mezi občany a společnosti spravedlivě rozděleno.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 18. prosince 2014 zdůraznila, že je naléhavě třeba vystupňovat úsilí v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování na celosvětové úrovni i na úrovni Unie. Evropská rada položila důraz na transparentnost a uvítala záměr Komise předložit návrh týkající se automatické výměny informací o daňových rozhodnutích v Unii.
(2)  Evropská rada ve svých závěrech ze dne 18. prosince 2014 zdůraznila, že je naléhavě třeba vystupňovat úsilí v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování na celosvětové i na evropské úrovni. Evropská rada položila důraz na transparentnost a odpovídající výměnu informací a uvítala záměr Komise předložit návrh týkající se automatické výměny informací o daňových rozhodnutích v Unii.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Nicméně účinné výměně informací z vlastního podnětu o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen brání několik významných praktických obtíží, např. prostor pro uvážení povolující členskému státu, který rozhodnutí vydává, rozhodovat o tom, které další členské státy by měly být informovány.
(4)  Nicméně účinné výměně informací z vlastního podnětu o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen brání několik významných praktických obtíží, např. prostor pro uvážení povolující členskému státu, který rozhodnutí vydává, rozhodovat o tom, které další členské státy by měly být informovány, a neúčinný monitorovací systém, který Komisi komplikuje možnost případy nedodržování požadavku na výměnu informací odhalovat.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Účinná výměna a zpracovávání daňových údajů a z nich vyplývající tlak ze strany stejně postavených subjektů by měly silný odrazující účinek bránící zavádění škodlivých daňových praktik a zpřístupnily by členským státům a Komisi veškeré relevantní informace, které by jim umožnily proti těmto praktikám zasahovat.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Možnost, že poskytnutí informací může být odmítnuto, pokud by vedlo k prozrazení obchodního, průmyslového či profesního tajemství či obchodního postupu nebo pokud by poskytnutí daných informací odporovalo veřejnému pořádku, by se neměla vztahovat na ustanovení povinné automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen, aby nedošlo ke snížení účinnosti těchto výměn. Omezená povaha informací, které mají být sdíleny se všemi členskými státy, by měla zajistit dostatečnou ochranu uvedených obchodních zájmů.
(5)  Možnost, že poskytnutí informací může být odmítnuto, pokud by vedlo k prozrazení obchodního, průmyslového či profesního tajemství či obchodního postupu nebo pokud by poskytnutí daných informací odporovalo veřejnému pořádku, se nesmí vztahovat na ustanovení povinné automatické výměny informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen, aby nedošlo ke snížení účinnosti těchto výměn. Omezená povaha informací, které mají být sdíleny se všemi členskými státy, zajišťuje dostatečnou ochranu uvedených obchodních zájmů.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Předběžná rozhodnutí o daňovém režimu a režimy převodních cen mohou mít přeshraniční rozměr i přesto, že se týkají čistě vnitrostátních transakcí. To je zejména případ kaskádových transakcí, kdy se předběžné rozhodnutí o daňovém režimu či režim převodních cen týkají prvních vnitrostátních transakcí, aniž by byly zohledněny další (přeshraniční) transakce.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)  Má-li se zabránit svévolnému rozlišování mezi jednotlivými daňovými dohodami v kontextu různých vnitrostátních administrativních postupů, je třeba, aby se definice předběžných rozhodnutí a předběžných režimů převodních cen vztahovala na daňové dohody bez ohledu na to, zda k jejich uzavření došlo formálním či neformálním způsobem a zda mají závazný či nezávazný charakter.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 c (nový)
(5c)  Předběžná daňová rozhodnutí usnadňují důsledné a transparentní dodržování právních předpisů.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 d (nový)
(5d)  Transparentní daňová pravidla poskytují daňovým poplatníkům a podnikům právní jistotu a dávají podnět k investicím.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Za účelem využití přínosů povinné automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měly být informace sděleny neprodleně poté, co byly vydány, a proto by měly být stanoveny pravidelné intervaly pro sdělování informací.
(6)  Za účelem využití přínosů povinné automatické výměny informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měly být informace, které s nimi souvisejí, sděleny okamžité poté, co byly vydány. Pro případy nedodržení předpisů mohou být vytvořeny účinné a účelné sankce.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Povinná automatická výměna informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měla v každém případě zahrnovat sdělení vymezeného souboru základních informací všem členským státům. Komise by měla přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby se sdělování takových informací standardizovalo postupem podle směrnice 2011/16/ES a zavedl se standardní formulář, který bude používán pro výměnu informací. Uvedený postup by měl být rovněž použit při přijímání všech nezbytných opatření a praktických kroků pro provedení výměny informací.
(7)  Povinná automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen by měla v každém případě zahrnovat sdělení vymezeného souboru základních informací všem členským státům. Komise by měla přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby se sdělování takových informací standardizovalo postupem podle směrnice 2011/16/ES a zavedl se standardní formulář, který bude používán pro výměnu informací. Uvedený postup by měl být rovněž použit při přijímání všech nezbytných opatření a praktických kroků pro provedení výměny informací.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Členské státy by si měly vyměňovat základní informace, které mají být sděleny, též s Komisí. To by Komisi umožnilo kdykoli sledovat a vyhodnocovat účinné uplatňování automatické výměny informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen. Toto sdělení nezprostí členský stát jeho povinností ohlásit každou státní podporu Komisi.
(8)  Členské státy by si měly vyměňovat základní informace, které mají být sděleny, též s Komisí, jelikož Komise by měla být schopna nezávisle posoudit, zda jsou tyto informace relevantní z hlediska odhalení nezákonně poskytnuté státní podpory. Tyto základní informace by měly Komisi umožnit kdykoli účinně sledovat a vyhodnocovat účinné uplatňování automatické výměny informací o předběžných  rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen a zajistit, že rozhodnutí nebudou mít negativní dopad na vnitřní trh. Toto sdělení nezprostí členský stát jeho povinností ohlásit každou státní podporu Komisi.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Členské státy by měly Komisi do 1. října 2018 předložit následnou analýzu účinnosti této směrnice.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  Nezbytným prvkem fungování účinného systému automatické výměny informací je zpětná vazba ze strany přijímajícího členského státu členskému státu posílajícímu informace. Je proto vhodné stanovit opatření umožňující poskytování zpětné vazby v případech, kdy byly informace použity a kdy nelze poskytnout zpětnou vazbu podle jiných ustanovení směrnice 2011/16/EU.
(9)  Nezbytným prvkem fungování účinného systému automatické výměny informací je zpětná vazba ze strany přijímajícího členského státu členskému státu posílajícímu informace, jelikož se tím podporuje správní spolupráce mezi členskými státy. Je proto vhodné stanovit opatření umožňující poskytování zpětné vazby v případech, kdy byly informace použity a kdy nelze poskytnout zpětnou vazbu podle jiných ustanovení směrnice 2011/16/EU. To by ztížilo možnost obcházet systém informování pro účely podvodů.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Členský stát by měl mít možnost dovolávat se článku 5 směrnice 2011/16/EU, pokud jde o výměnu informací na základě žádosti o doplňující informace, včetně plného znění předběžných přeshraničních rozhodnutí nebo předběžných režimů převodních cen, od členského státu, který vydal taková rozhodnutí nebo režimy.
(10)  Členský stát by měl mít možnost dovolávat se článku 5 směrnice 2011/16/EU, pokud jde o výměnu informací na základě žádosti o doplňující informace, včetně plného znění předběžných rozhodnutí nebo předběžných režimů převodních cen, od členského státu, který vydal taková rozhodnutí nebo režimy a případně texty zavádějící následné změny.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)  Výraz „informace, u nichž lze předpokládat význam“, který se vyskytuje v čl. 1 odst. 1 směrnice 2011/16/EU, by se měl upřesnit, aby se předešlo takovým jeho výkladům, které by umožňovaly obcházení daňových povinností.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby odstranily veškeré překážky, které by mohly bránit účinné a co nejširší povinné automatické výměně informací o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen.
(11)  Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby odstranily veškeré překážky, které by mohly bránit účinné a co nejširší povinné automatické výměně informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  V zájmu zvýšení transparentnosti pro občany by Komise měla zveřejňovat na základě informací obsažených v bezpečném centrálním rejstříku souhrn nejdůležitějších daňových rozhodnutí sjednaných v předchozím roce. Součástí této zprávy by měl být přinejmenším popis otázek, jimiž se dotyčné daňové rozhodnutí zabývá, popis kritérií použitých ke stanovení předběžného režimu převodních cen a údaje o tom, jaký členský stát (členské státy) bude nejpravděpodobněji dotčen. V této souvislosti by Komise měla dodržovat ustanovení o důvěrnosti uvedená v této směrnici.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)
(12b)  Je vhodné, aby členské státy požádaly své příslušné orgány, aby pro účely shromažďování a analýzy těchto informací přidělily lidské zdroje z řad svých stávajících zaměstnanců.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)
(12c)  Do 26. června 2017 by měl být zprovozněn celounijní rejstřík skutečných vlastníků, který umožní odhalit případné obcházení daňových povinností a převádění zisků. Vytvoření centrálního rejstříku přístupného daňovým orgánům a příslušným úřadům v členských státech a Komisi by mělo velký význam pro automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích či režimech převodních cen mezi členskými státy.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Stávající ustanovení týkající se důvěrnosti by mělo být změněno tak, aby zohlednilo rozšíření povinné automatické výměny informací na předběžná rozhodnutí o přeshraničních věcech a na předběžné režimy převodních cen.
(15)  Stávající ustanovení týkající se důvěrnosti by mělo být změněno tak, aby zohlednilo rozšíření povinné automatické výměny informací na předběžná rozhodnutí a na předběžné režimy převodních cen.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Je zásadní, aby byla dodržena základní zásada svrchovanosti členských států v daňových záležitostech, pokud jde o přímé daně, a aby stávající návrh neohrozil zásadu subsidiarity.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Cílem této směrnice je zejména zajistit plné dodržování práva na ochranu osobních údajů a svobody podnikání.
(16)  Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Cílem této směrnice je zejména zajistit plné dodržování práva na ochranu osobních údajů a svobody podnikání. Osobní údaje by měly být zpracovávány pro stanovené, výslovně vyjádřené a legitimní účely a pouze v případě, že je to přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účel. Jakákoli omezení těchto práv by měla být uplatněna pouze za předpokladu dodržení podmínek stanovených v Listině základních práv. Při dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, splňují-li nezbytné a skutečné cíle obecného zájmu, které uznává právo, nebo potřebu ochrany práv a svobod druhého.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Jelikož cíle této směrnice, totiž účinné správní spolupráce mezi členskými státy za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej může být z důvodu požadované jednotnosti a účinnosti lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.
(17)  Jelikož cíle této směrnice, totiž účinné správní spolupráce mezi členskými státy za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej může být z důvodu požadované jednotnosti a efektivnosti lépe dosaženo na evropské úrovni, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 9 – písm. a
a)  pro účely čl. 8 odst. 1 a článku 8a systematické sdělování předem určených informací jinému členskému státu bez předchozí žádosti a v předem stanovených pravidelných intervalech. Pro účely čl. 8 odst. 1 se dostupnými informacemi rozumějí informace v daňových záznamech sdělujícího členského státu, jež lze získat postupy pro shromažďování a zpracovávání informací v daném členském státě.
a)  pro účely čl. 8 odst. 1 a článku 8a systematické sdělování předem určených informací jinému členskému státu bez předchozí žádosti, které v souladu s čl. 8 odst. 1 probíhá v předem stanovených pravidelných odstupech. Pro účely čl. 8 odst. 1 se dostupnými informacemi rozumějí informace v daňových záznamech sdělujícího členského státu, jež lze získat postupy pro shromažďování a zpracovávání informací v daném členském státě.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 14 – návětí
14.  „předběžným rozhodnutím o přeshraničních věcech“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo akce s obdobnými účinky, též vydané v rámci daňové kontroly, které:
14.  „předběžným rozhodnutím“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo akce s obdobnými účinky, též vydané v rámci daňové kontroly, a to bez ohledu na jejich formální či neformální, závazný či nezávazný charakter, které:
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 14 – písm. a
a)  jsou vystaveny vládou nebo daňovým orgánem členského státu nebo jeho nižšími územními nebo správními celky nebo jejich jménem kterékoli osobě;
a)  jsou vystaveny nebo zveřejněny jménem či přímo vládou nebo daňovým orgánem členského státu nebo jeho nižšími územními nebo správními celky, jejichž výnosy se může jedna či více osob řídit;
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 14 – písm. c
c)  souvisejí s přeshraniční transakcí nebo otázkou, zda činnosti vykonávané právnickou osobou v jiném členském státě vytvářejí, či nevytvářejí stálou provozovnu, a
c)  souvisejí s transakcí nebo otázkou, zda činnosti vykonávané právnickou osobou v jiném členském státě vytvářejí, či nevytvářejí stálou provozovnu, a
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 14 – pododstavec 2
Přeshraniční transakce může mimo jiné zahrnovat provádění investic, poskytování zboží, služeb, financí nebo využívání hmotného nebo nehmotného majetku a nemusí se přímo týkat osoby, které je určeno předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech;
Transakce může mimo jiné zahrnovat provádění investic, poskytování zboží, služeb, financí nebo využívání hmotného nebo nehmotného majetku a nemusí se přímo týkat osoby, které je určeno předběžné rozhodnutí;
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 15 – pododstavec 1
15.  „předběžným režimem převodních cen“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo akce s obdobnými účinky, též vydané v rámci daňové kontroly, které jsou vystaveny vládou nebo daňovým orgánem jednoho nebo více členských států, včetně jejich nižších územních nebo správních celků, nebo jejich jménem kterékoli osobě a kterými se pro přeshraniční transakce mezi sdruženými podniky předem stanoví vhodný soubor kritérií k určení převodních cen pro uvedené transakce nebo se určí přiřazení zisku stálé provozovně.
15.  „předběžným režimem převodních cen“ jakákoli dohoda, sdělení nebo jakýkoli jiný nástroj nebo akce s obdobnými účinky, též vydané v rámci daňové kontroly, které jsou vystaveny nebo zveřejněny jménem či přímo vládou nebo daňovým orgánem jednoho nebo více členských států, včetně jejich nižších územních nebo správních celků, jejichž výnosy se může jedna či více osob řídit, a kterými se pro transakce mezi sdruženými podniky předem stanoví vhodný soubor kritérií k určení převodních cen pro uvedené transakce nebo se určí přiřazení zisku stálé provozovně.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 16
16.  pro účely bodu 14 se „přeshraniční transakcí“ rozumí transakce nebo řada transakcí, pokud:
vypouští se
a)  ne všechny strany transakce nebo řady transakcí jsou pro daňové účely rezidenty v členském státu, který vydává předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech, nebo
b)  kterákoli ze stran transakce nebo řady transakcí je současně pro daňové účely rezidentem ve více než jedné jurisdikci, nebo
c)  jedna ze stran transakce nebo řady transakcí vykonává podnikatelskou činnost v jiném členském státě prostřednictvím stálé provozovny a daná transakce nebo řada transakcí je součástí celkové podnikatelské činnosti stálé provozovny. Přeshraniční transakce nebo řada transakcí zahrnuje rovněž opatření učiněná jedinou právnickou osobou, pokud jde o podnikatelské činnosti v jiném členském státě, které taková osoba vykonává prostřednictvím stálé provozovny.
Pro účely odstavce 15 se „přeshraniční transakcí“ se rozumí transakce nebo řada transakcí, do nichž jsou zapojeny sdružené podniky, z nichž ne všechny jsou pro daňové účely rezidenty na území jediného členského státu.“
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 1
1.  Příslušný orgán členského státu, který vydává nebo mění předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech nebo předběžný režim převodních cen po datu vstupu této směrnice v platnost, o tom prostřednictvím automatické výměny sdělí informace příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi.
1.  Příslušný orgán členského státu, který vydává nebo mění předběžné rozhodnutí nebo předběžný režim převodních cen po datu vstupu této směrnice v platnost, o tom prostřednictvím automatické výměny sdělí informace příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 2
2.  Příslušný orgán členského státu rovněž sdělí příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi informace o předběžných přeshraničních rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen vydaných v období začínajícím deset let před vstupem této směrnice v platnost, avšak stále platných ke dni vstupu této směrnice v platnost.
2.  Příslušný orgán členského státu rovněž sdělí příslušným orgánům všech ostatních členských států, jakož i Evropské komisi informace o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen vydaných před vstupem této směrnice v platnost, avšak stále platných ke dni vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 3
3.  Odstavec 1 se nepoužije v případě, kdy předběžné rozhodnutí o přeshraničních věcech se týká výlučně daňových záležitostí jedné nebo více fyzických osob a zahrnuje výlučně tyto jejich daňové záležitosti.
3.  Odstavec 1 se nepoužije v případě, kdy předběžné rozhodnutí se týká výlučně daňových záležitostí jedné nebo více fyzických osob a zahrnuje výlučně tyto jejich daňové záležitosti.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 3 a (nový)
3a.  Odstavec 1 se použije rovněž, pokud se žádost o předběžné rozhodnutí týká právní struktury, která nemá právní subjektivitu. V takovém případě příslušný orgán členského státu, který vydává předběžné rozhodnutí, sdělí své informace příslušným orgánům všech ostatních členských států a zajistí předání ustavující listiny členským státům, v nichž bydlí zakladatelé a příjemci struktury.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 4 – písm. a
a)  pokud jde o informace vyměňované podle odstavce 1: do jednoho měsíce, který následuje po konci čtvrtletí, ve kterém byly daná předběžná rozhodnutí o přeshraničních věcech nebo předběžné režimy převodních cen vydány nebo změněny.
a)  pokud jde o informace vyměňované podle odstavce 1: bezprostředně a nejpozději jeden měsíc poté, co byly daná předběžná rozhodnutí nebo předběžné režimy převodních cen vydány nebo změněny;
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 4 – písm. b
b)  pokud jde o informace vyměňované podle odstavce 2: před 31. prosincem 2016.
b)  pokud jde o informace vyměňované podle odstavce 2: do tří měsíců od vstupu v platnost;
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. b
b)  obsah předběžného rozhodnutí o přeshraničních věcech nebo předběžného režimu převodních cen, včetně popisu relevantních podnikatelských činností nebo transakcí nebo řady transakcí;
b)  obsah předběžného rozhodnutí nebo předběžného režimu převodních cen, včetně popisu relevantních podnikatelských činností nebo transakcí nebo řady transakcí;
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. b a (nové)
ba)  kritéria, která byla použita pro stanovení předběžného rozhodnutí nebo předběžného režimu převodních cen, ale i případné časové omezení dotyčného rozhodnutí nebo podmínky, za kterých lze rozhodnutí odvolat;
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. d
d)  identifikaci ostatních členských států, které by mohly být přímo či nepřímo dotčeny předběžným rozhodnutím o přeshraničních věcech nebo předběžných režimem převodních cen;
d)  identifikaci ostatních členských států, které by mohly být přímo či nepřímo dotčeny předběžným rozhodnutím nebo předběžným režimem převodních cen;
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. e
e)  identifikační údaje každé jiné než fyzické osoby v ostatních členských státech, která může být přímo nebo nepřímo dotčena předběžných rozhodnutím o přeshraničních věcech nebo předběžným režimem převodních cen (s informací o tom, se kterým členským státem jsou dotčené osoby spojeny).
e)  identifikační údaje každé jiné než fyzické osoby v ostatních členských státech, která může být přímo nebo nepřímo dotčena předběžných rozhodnutím nebo předběžným režimem převodních cen (s informací o tom, se kterým členským státem jsou dotčené osoby spojeny).
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. e a (nové)
ea)  jakmile bude k dispozici, evropské daňové identifikační číslo uvedené v akčním plánu Komise pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům z roku 2012;
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. e b (nové)
eb)  popis všech použitých kritérií a uplatňovaného režimu, pokud právní nebo zaužívaný mechanismus umožňují snížení základu daně poplatníka prostřednictvím režimu odchylujícího se od obvyklých pravidel členského státu, který zasílá zpětnou vazbu, jako je např. povolení rychlejšího odpisu, než je obvyklé, nebo odečet nepřímých nákladů nebo nákladů skutečně nevynaložených daňovým poplatníkem;
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. e c (nové)
ec)  popis všech použitých kritérií a uplatňovaného režimu, pokud je daňovému poplatníkovi povoleno nižší zdanění, než je normální daňová sazba členského státu, který zasílá zpětnou vazbu;
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 5 – písm. e d (nové)
ed)  popis všech použitých kritérií a mechanismu použitého, jakmile se jedna ze stran usadí ve třetí zemi, v níž neexistuje výběr daní, nebo je výrazně výhodnější.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 6
6.  V zájmu usnadnění výměny přijme Komise veškerá opatření a praktické režimy nezbytné k provedení tohoto článku, včetně opatření pro standardizaci sdělování informací podle odstavce 5 tohoto článku, jako součást postupu pro stanovení standardního formuláře podle čl. 20 odst. 5.
6.  V zájmu usnadnění výměny přijme Komise veškerá opatření a praktické režimy nezbytné k provedení tohoto článku, včetně opatření pro standardizaci sdělování informací podle odstavce 5 tohoto článku, jako součást postupu pro stanovení standardního formuláře podle čl. 20 odst. 5. Komise poskytuje asistenci členským státům, kde jsou daňové pravomoci svěřeny decentralizovaným územním nebo správním orgánům, aby tak zajistila, že tyto státy splní svou povinnost poskytovat příslušným orgánům odbornou přípravu a podporu.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 7
7.  Příslušný orgán, jemuž jsou informace sděleny podle odstavce 1, neprodleně a v každém případě do sedmi pracovních dnů od obdržení potvrdí pokud možno elektronickými prostředky jejich přijetí příslušnému orgánu, který je poskytl.
7.  Příslušný orgán, jemuž jsou informace sděleny podle odstavce 1, neprodleně a v každém případě do sedmi pracovních dnů od obdržení potvrdí pokud možno elektronickými prostředky jejich přijetí příslušnému orgánu, který je poskytl, a přispěje tak k fungování účinného systému automatické výměny informací.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8a – odst. 8
8.  Členské státy mohou v souladu s článkem 5 požádat o doplňující informace, včetně plného znění předběžného rozhodnutí v přeshraničních věcech nebo předběžného režimu převodních cen, od členského státu, který je vydal.
8.  Členské státy – nebo jejich územní či správní orgány, popřípadě včetně místních orgánů – mohou v souladu s článkem 5 požádat o doplňující informace, včetně plného znění předběžného rozhodnutí nebo předběžného režimu převodních cen, od členského státu, který je vydal.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a – odst. 9 a (nový)
9a.  Členské státy v rané fázi upozorní Komisi a ostatní členské státy na jakoukoli relevantní změnu v jejich praxi vydávání daňových rozhodnutí (formality týkající se žádostí, proces rozhodování atd.).
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a – odst. 9 b (nový)
9b.  Daňové orgány členských států oznámí Komisi a ostatním členským státům jakoukoli relevantní změnu vnitrostátních právních předpisů o zdaňování podniků (zavedení nového příspěvku, úlevy, výjimky, pobídky či jiná opatření), která by mohla mít dopad na jejich efektivní daňovou sazbu nebo na daňové příjmy kteréhokoli jiného členského státu.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 b – odst. 1
1.  Členské státy před 1. říjnem 2017 Komisi každoročně poskytnou statistiku o objemu automatických výměn podle článků 8 a 8a a pokud možno informace o správních a dalších příslušných nákladech a přínosech souvisejících s uskutečněnou výměnou a o veškerých případných změnách jak pro správce daně, tak pro třetí strany.
1.  Členské státy před 1. říjnem 2017 Komisi každoročně poskytnou statistiku o objemu automatických výměn podle článků 8 a 8a, informace o typech udělených rozhodnutí a pokud možno informace o správních a dalších příslušných nákladech a přínosech souvisejících s uskutečněnou výměnou a o veškerých případných změnách jak pro správce daně, tak pro třetí strany.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 b – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise do 1. října 2017 a poté každý rok zveřejní zprávu shrnující hlavní případy obsažené v bezpečném centrálním rejstříku uvedeném v čl. 21 odst. 5. V této souvislosti Komise dodržuje ustanovení o důvěrnosti stanovená v článku 23a.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 14 – odst. 3
3.  Pokud některý členský stát využije jakoukoliv informaci sdělenou jiným členským státem podle článku 8a, zašle o tom zpětnou vazbu příslušnému orgánu, který informace poskytl, a to co nejdříve, nejpozději však tři měsíců poté, co vejde ve známost výsledek využití požadovaných informací, s výjimkou případu, kdy zpětná vazba již byla poskytnuta podle odstavce 1 tohoto článku. Komise stanoví postupem podle čl. 26 odst. 2 praktická opatření.
3.  Pokud některý členský stát využije jakoukoliv informaci sdělenou jiným členským státem podle článku 8a, zašle o tom zpětnou vazbu Komisi a příslušnému orgánu, který informace poskytl, a to co nejdříve, nejpozději však do tří měsíců poté, co vejde ve známost výsledek využití požadovaných informací, s výjimkou případu, kdy zpětná vazba již byla poskytnuta podle odstavce 1 tohoto článku. Komise stanoví postupem podle čl. 26 odst. 2 praktická opatření.
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 20 – odst. 5
5.  Automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích o přeshraničních věcech a předběžných režimech převodních cen podle článku 8a se provádí pomocí standardního formuláře, jakmile Komise přijme uvedený formulář postupem podle čl. 26 odst. 2.
5.  Automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích a předběžných režimech převodních cen podle článku 8a se provádí pomocí standardního formuláře, jakmile Komise přijme uvedený formulář postupem podle čl. 26 odst. 2.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 21 – odst. 5
5.  Komise vytvoří bezpečný centrální rejstřík, kde lze zaznamenávat informace, které mají být sděleny v rámci článku 8a této směrnice, aby byly dodrženy podmínky automatické výměny podle odstavců 1 a 2 článku 8a. Komise má přístup k informacím zaznamenaným v tomto rejstříku. Komise přijme nezbytná praktická opatření postupem podle čl. 26 odst. 2.
5.  Komise nejpozději do 31. prosince 2016 vytvoří bezpečný centrální rejstřík, kde musí být zaznamenávány informace, které mají být sděleny v rámci článku 8a této směrnice, aby byly dodrženy podmínky automatické výměny podle odstavců 1 a 2 článku 8a. Členské státy zajistí, aby do 1. dubna 2017 byly do tohoto bezpečného centrálního rejstříku vloženy veškeré informace sdělené v rámci článku 8a během přechodného období, kdy dotyčný rejstřík ještě nebyl vytvořen. Komise a členské státy mají přístup k informacím zaznamenaným v tomto rejstříku. Komise přijme nezbytná praktická opatření postupem podle čl. 26 odst. 2.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 23a – odst. 1
1.  Komise nakládá s informacemi, které jí jsou poskytnuty podle této směrnice, jako s důvěrnými v souladu s předpisy platnými pro orgány Unie.
1.  Komise nakládá s informacemi, které jí jsou poskytnuty podle této směrnice, jako s důvěrnými v souladu s předpisy platnými pro orgány Unie, jak je zakotveno v článku 8 Listiny základních práv Evropské unie.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Informace, které Komisi poskytl některý členský stát podle článku 23, a veškeré zprávy či dokumenty vypracované Komisí na jejich základě mohou být předány jiným členským státům. Tyto předané informace podléhají služebnímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle vnitrostátního práva členského státu, který je obdržel.
2.  Informace, které Komisi poskytl některý členský stát EU nebo EHP podle článku 23, a veškeré zprávy či dokumenty vypracované Komisí na jejich základě mohou být předány jiným členským státům EU (a v případě reciprocity také členským státům EHP). Tyto předané informace podléhají služebnímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle vnitrostátního práva členského státu EU (a v případě reciprocity rovněž členského státu EHP), který je obdržel.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 2
Zprávy a dokumenty vypracované Komisí uvedené v prvním pododstavci mohou členské státy použít pouze pro analytické účely; nesmějí je zveřejnit ani zpřístupnit žádné další osobě nebo subjektu bez výslovného souhlasu Komise.
Zprávy a dokumenty vypracované Komisí uvedené v prvním pododstavci mohou členské státy EU nebo EHP použít pouze pro analytické účely; nesmějí je zveřejnit ani zpřístupnit žádné další osobě nebo subjektu bez výslovného souhlasu Komise.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Článek 23 b (nový)
8a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 23b
Sankce
Komise přezkoumá všechny sankce, které budou stanoveny pro případy odmítnutí nebo opomenutí výměny informací.“
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Článek 25 a (nový)
9a)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 25a
Vývoj OECD
Tato směrnice musí být v souladu s vývojem OECD a musí brát v úvahu ucelený soubor pravidel OECD obsažených ve standardu pro automatickou výměnu informací o finančních účtech.“
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Článek 25 b (nový)
9b)   Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 25b
Další opatření ze strany členských států
Tato směrnice nebrání členským státům použít další opatření pro rozvoj vnitrostátních nebo smluvních ustanovení k předcházení vyhýbání se daňovým povinnostem.“
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 c (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Článek 27
9c)  Článek 27 se nahrazuje tímto:
„Článek 27
Předkládání zpráv
Každé tři roky od vstupu této směrnice v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jejím uplatňování.“
Právní upozornění - Ochrana soukromí