Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0068(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0306/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0306/2015

Viták :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.10
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0369

Elfogadott szövegek
PDF 489kWORD 252k
2015. október 27., Kedd - Strasbourg
Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Az Európai Parlament 2015. október 27-i jogalkotási állásfoglalása a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0135),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 115. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8‑0085/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A8-0306/2015),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 a bevezető hivatkozás (új)
tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen a személyes adatok védelméhez való jog és a vállalkozás szabadsága tiszteletben tartására,
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)   A határokon átnyúló adókikerülés, az agresszív adótervezés és a káros adóverseny problémája az elmúlt években egyre súlyosabb kihívásként merült fel, és az Európai Unióban és világszerte előtérbe került. Az adóbázis-erózió jelentősen csökkenti a nemzeti adóbevételeket, ami nehezíti, hogy a tagállamok növekedésbarát adópolitikát alkalmazzanak. Az adózási megfontolások által vezérelt konstrukciók esetében hozott feltételes adómegállapítási határozatok mesterségesen magas jövedelmek alacsony mértékű megadóztatásához vezetnek a feltételes adómegállapítási határozatot kibocsátó országban, és minden egyéb érintett országban mesterségesen alacsony szintű adóköteles jövedelmet eredményezhetnek. Sürgősen szükség van ezért az átláthatóság növelésére. Ennek érdekében meg kell erősíteni a 2011/16/EU tanácsi irányelv13 által létrehozott eszközöket és mechanizmusokat.
(1)   A határokon átnyúló adókikerülés, az agresszív adótervezés és a káros adóverseny problémája az elmúlt években egyre súlyosabb kihívásként merült fel, és az Európai Unióban és világszerte előtérbe került. Az adóalap-erózió jelentősen csökkenti a nemzeti adóbevételeket, ami nehezíti, hogy a tagállamok növekedésbarát adópolitikát alkalmazzanak, torzítja a versenyt a megfelelő adókat befizető vállalkozások – főként a kis- és középvállalkozások – rovására, valamint eltolja az adózást a kevésbé mobilis tényezők, például a munkaerő és a fogyasztás felé. Konkrét esetekben azonban az adózási megfontolások által vezérelt konstrukciók esetében hozott feltételes adómegállapítási határozatok mesterségesen magas jövedelmek alacsony mértékű megadóztatásához vezettek a feltételes adómegállapítási határozatot kibocsátó országban, és minden egyéb érintett országban mesterségesen alacsony szintű adóköteles jövedelmet eredményeztek, csökkentve ezáltal az adóbázist e tagállamokban. Sürgősen szükség van ezért a célzott átláthatóság és az információcsere növelésére, legalább az OECD előírásaival összhangban. Ennek érdekében meg kell erősíteni a 2011/16/EU tanácsi irányelv13 által létrehozott eszközöket és mechanizmusokat.
__________________
__________________
13 A Tanács 2011. február 15-i 2011/16/EU irányelve az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.).
13 A Tanács 2011. február 15-i 2011/16/EU irányelve az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.).
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  A LuxLeaks botrányt követően és e jelentés révén az Európai Parlament kifejezi eltökéltségét, hogy nem tűri az adócsalást és az adókikerülést, és kiáll az adóteher polgárok és vállalatok közötti méltányos elosztása mellett.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)   2014. december 18-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy sürgősen elő kell mozdítani az adókikerülés és az agresszív adótervezés elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseket mind globális, mind uniós szinten. Kiemelve az átláthatóság fontosságát, az Európai Tanács üdvözölte a Bizottság azon szándékát, hogy javaslatot terjesszen elő a feltételes adómegállapításokra vonatkozó információk EU-n belüli automatikus cseréjéről.
(2)   2014. december 18-i következtetéseiben az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy sürgős előrelépésre van szükség az adókikerülés és az agresszív adótervezés elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések terén mind globális, mind európai szinten. Kiemelve az átláthatóság és a megfelelő információcsere fontosságát, az Európai Tanács üdvözölte a Bizottság azon szándékát, hogy javaslatot terjesszen elő a feltételes adómegállapításokra vonatkozó információk EU-n belüli automatikus cseréjéről.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)   A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó spontán információcsere hatékonyságát azonban számos fontos gyakorlati nehézség akadályozza, melyek egyike, hogy a határozatot kibocsátó tagállam mérlegelheti, mely más tagállamokat értesítsen.
(4)   A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó spontán információcsere hatékonyságát azonban számos fontos gyakorlati nehézség akadályozza, melyek egyike, hogy a határozatot kibocsátó tagállam mérlegelheti, mely más tagállamokat értesítsen, valamint az ellenőrzési rendszer gyengesége, ami megnehezíti, hogy a Bizottság azonosítsa az információcserére vonatkozó kötelezettség megszegését.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  Az adóinformációk hatékony cseréje és feldolgozása, illetve az ebből eredő, egymásra gyakorolt nyomás erőteljes visszatartó hatást fejtene ki a káros adózási gyakorlatok bevezetésével szemben, és lehetővé tenné a tagállamok és a Bizottság számára, hogy valamennyi lényeges információ a rendelkezésükre álljon annak érdekében, hogy az ilyen gyakorlatokkal szemben fellépjenek.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)   A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó kötelező automatikus információcsere esetében a hatékony információcsere biztosítása céljából meg kell tiltani az információcsere megtagadásának lehetőségét, amennyiben az üzleti, ipari vagy szakmai titok, kereskedelmi folyamat vagy olyan információ felfedéséhez vezet, amelynek felfedése sérti a közrendet. Az üzleti érdekek védelmét megfelelően biztosítja a tagállamok között kötelezően megosztandó információk korlátozott jellege.
(5)   A feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó kötelező automatikus információcsere esetében a hatékony információcsere biztosítása céljából meg kell tiltani az információcsere megtagadásának lehetőségét, amennyiben az üzleti, ipari vagy szakmai titok, kereskedelmi folyamat vagy olyan információ felfedéséhez vezet, amelynek felfedése sérti a közrendet. Az üzleti érdekek védelmét megfelelően biztosítja a tagállamok között kötelezően megosztandó információk korlátozott jellege.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  A feltételes adómegállapítási határozatok és az előzetes árképzési megállapodások uniós dimenzióval rendelkezhetnek annak ellenére, hogy tisztán nemzeti ügyletekre vonatkoznak. Ez különösen igaz a többlépcsős ügyletekre, amelyek esetében a feltételes adómegállapítási határozat vagy az előzetes árképzési megállapodás az első nemzeti ügyletekre vonatkozik, az azokat követő (határokon átnyúló) ügyletek figyelembe vétele nélkül.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)
(5b)  Az adózási megállapodások közötti, a különböző nemzeti igazgatási gyakorlatok összefüggésében felmerülő önkényes megkülönböztetés elkerülése érdekében a feltételes adómegállapítási határozatok és az előzetes árképzési megállapodások meghatározásának az adózási megállapodásokra is ki kell terjednie, függetlenül attól, hogy azokat hivatalos vagy nem hivatalos formában bocsátották-e ki, és hogy kötelező vagy nem kötelező jellegűek-e.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)
(5c)  A feltételes adómegállapítási határozatok elősegítik a jogszabályok következetes és átlátható alkalmazását.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)
(5d)  Az átlátható adózási szabályok jogbiztonságot nyújtanak az adófizetők és az üzleti vállalkozások számára, és ösztönzik a beruházásokat.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)   A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó kötelező automatikus információcsere előnyeinek kihasználása érdekében az információkat a határozatok/megállapodások kibocsátását követően haladéktalanul továbbítani kell, és ennek érdekében az információközlésre rendszeres időközöket kell megállapítani.
(6)   A feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó kötelező automatikus információcsere előnyeinek kihasználása érdekében az ezekre vonatkozó információkat a határozatok/megállapodások kibocsátását követően haladéktalanul továbbítani kell. A megfelelés elmulasztása esetére erőteljes és célravezető szankciókat lehet kidolgozni.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)   A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó kötelező automatikus információcserének minden egyes esetben egyes alapvető információk meghatározott körére kell kiterjednie, melyet minden tagállamnak meg kell küldeni. A Bizottságnak az információcseréhez használandó formanyomtatvány megállapítása tekintetében a 2011/16/EU irányelvben meghatározott eljárás alapján el kell fogadnia az információcsere standardizálása érdekében szükséges intézkedéseket. Ezt az eljárást kell alkalmazni az információcsere végrehajtásához szükséges rendelkezések és gyakorlati intézkedések elfogadása esetében is.
(7)   A feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó kötelező automatikus információcserének minden egyes esetben egyes alapvető információk meghatározott körére kell kiterjednie, melyet minden tagállamnak meg kell küldeni. A Bizottságnak az információcseréhez használandó formanyomtatvány megállapítása tekintetében a 2011/16/EU irányelvben meghatározott eljárás alapján el kell fogadnia az információcsere standardizálása érdekében szükséges intézkedéseket. Ezt az eljárást kell alkalmazni az információcsere végrehajtásához szükséges rendelkezések és gyakorlati intézkedések elfogadása esetében is.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)   A tagállamoknak a megosztandó alapvető információkat a Bizottsággal is közölniük kell. Ez lehetővé teszi, hogy a Bizottság mindenkor nyomon követhesse és értékelhesse a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó automatikus információcsere tényleges alkalmazását. Ez a tájékoztatás nem mentesíti a tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy az állami támogatásokat bejelentsék a Bizottságnak.
(8)   A tagállamoknak a megosztandó alapvető információkat a Bizottsággal is közölniük kell, mivel a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy önállóan értékelje, az ilyen információknak van-e jelentőségük jogellenes állami támogatás kimutatása szempontjából. Ennek az alapvető információnak lehetővé kell tennie, hogy a Bizottság mindenkor hatékonyan nyomon követhesse és értékelhesse a feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó automatikus információcsere tényleges alkalmazását, és hogy biztosítsa, hogy az adómegállapítási határozatok ne legyenek negatív hatással a belső piacra. Ez a tájékoztatás nem mentesíti a tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy az állami támogatásokat bejelentsék a Bizottságnak.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  A tagállamoknak 2018. október 1-je előtt be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz az ezen irányelv hatékonyságáról szóló utólagos elemzést.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)   Minden hatékony automatikus információcsere-rendszer működésének szükséges eleme az információt fogadó tagállam információt közlő tagállam felé történő visszajelzése. Célszerű ezért olyan intézkedéseket megállapítani, amelyek lehetővé teszik a visszajelzést abban az esetben, ha az információt felhasználták, és a 2011/16/EU irányelv egyéb rendelkezései alapján nem adható visszajelzés.
(9)   Minden hatékony automatikus információcsere-rendszer működésének szükséges eleme az információt fogadó tagállam információt közlő tagállam felé történő visszajelzése, mivel ez serkenti a közigazgatási együttműködést a tagállamok között. Célszerű ezért olyan intézkedéseket megállapítani, amelyek lehetővé teszik a visszajelzést abban az esetben, ha az információt felhasználták, és a 2011/16/EU irányelv egyéb rendelkezései alapján nem adható visszajelzés. Ily módon nehezebb lenne csalás céljából megkerülni a tájékoztatási kötelezettséget.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)   Lehetővé kell tenni, hogy további információk – ezen belül a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatok és az előzetes árképzési megállapodások teljes szövegének – az azokat kibocsátó tagállamtól való bekérése tekintetében a tagállamok támaszkodhassanak a 2011/16/EU irányelv megkeresésre történő információcserére vonatkozó 5. cikkére.
(10)   Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok a 2011/16/EU irányelv megkeresésre történő információcserére vonatkozó 5. cikkére hivatkozva további információkat – többek között a feltételes adómegállapítási határozatok és az előzetes árképzési megállapodások teljes szövegét és a későbbi módosításokat bevezető esetleges szövegeket – szerezhessenek be az azokat kibocsátó tagállamtól.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)  A 2011/16/EU irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében foglalt „előreláthatólag releváns információk” kifejezést pontosítani kell annak érdekében, hogy ne adjon lehetőséget olyan értelmezésekre, amelyek célja az adókikerülés.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)   A tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó hatékony és lehető legszélesebb körű kötelező automatikus információcsere útjában álló akadályokat felszámolják.
(11)   A tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk annak érdekében, hogy a feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó hatékony és lehető legszélesebb körű kötelező automatikus információcsere útjában álló akadályokat felszámolják.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)  A polgárok számára az átláthatóság növelése érdekében a Bizottságnak a biztonságos központi adattárban lévő információk alapján összefoglalót kell közzétennie az előző évben megállapodott fontosabb feltételes adómegállapítási határozatokról. E jelentésnek tartalmaznia kell legalább a feltételes adómegállapítási határozat által vizsgált kérdéseket, az előzetes ármegállapodás meghatározásához alkalmazott kritériumokat, továbbá azonosítania kell a legnagyobb valószínűséggel érintett tagállamo(ka)t. Ennek a során a Bizottságnak be kell tartania az ebben az irányelvben meghatározott titoktartási előírásokat.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
(12b)  Kívánatos, hogy a tagállamok illetékes hatóságaikat arra kérjék, hogy meglévő alkalmazottaik közül csoportosítsanak át emberi erőforrásokat ezen információk gyűjtésére és elemzésére.
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)
(12c)  2017. június 26-ig a tényleges tulajdonosokra vonatkozó, egész Unióra kiterjedő nyilvántartásnak már működnie kell, ami segíteni fogja az esetleges adókikerülések és profitáthelyezések lekövetését. Fontos lenne egy feltételes adómegállapítási határozatokkal és az előzetes árképzési megállapodásokkal kapcsolatos, tagállamok közötti automatikus információcserére vonatkozó központi nyilvántartás létrehozása, amely a tagállamok adóhatóságai és felelős igazgatási szervei, valamint a Bizottság számára lenne hozzáférhető.
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)   Módosítani kell a titoktartásra vonatkozó meglévő rendelkezéseket annak érdekében, hogy azok tükrözzék a kötelező automatikus információcsere kiterjesztését a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra.
(15)   Módosítani kell a titoktartásra vonatkozó meglévő rendelkezéseket annak érdekében, hogy azok tükrözzék a kötelező automatikus információcsere kiterjesztését a feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra.
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  Fontos, hogy a tagállamok adóügyi szuverenitására vonatkozó alapvető elvet a közvetlen adók esetében is érvényre juttassák, és hogy a jelenlegi javaslat ne sértse a szubszidiaritás elvét.
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)   Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket. Ezen belül mindenekelőtt teljes mértékben biztosítani kívánja a személyes adatok védelmének és a vállalkozás szabadságának tiszteletben tartását.
(16)   Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket. Ezen belül mindenekelőtt teljes mértékben biztosítani kívánja a személyes adatok védelmének és a vállalkozás szabadságának tiszteletben tartását. A személyes adatok csak konkrét, kifejezett és jogszerű célból kezelhetők, és csak abban az esetben, ha ez a cél szempontjából megfelelő, releváns és nem túlzott mértékű. E jogok bármely korlátozása csak az Alapjogi Chartában foglalt feltételek tiszteletben tartása mellett rendelhető el. Korlátozások csak az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett és csak abban az esetben rendelhetők el, ha összhangban állnak jogszabályokban rögzített szükséges és tényleges, általános érdeket szolgáló célkitűzésekkel, vagy mások jogainak és szabadságainak védelmében szükségesek.
Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)   Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a tagállamok közötti, a belső piac megfelelő működésével összeegyeztethető hatékony közigazgatási együttműködést a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a szükséges egységesség és hatékonyság miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.
(17)   Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a tagállamok közötti, a belső piac megfelelő működésével összeegyeztethető feltételek mellett folytatott, hatékony közigazgatási együttműködést a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, európai szinten azonban a szükséges egységesség és hatékonyság miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.
Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
2011/16/EU irányelv
3 cikk – 9 pont – a pont
a)   a 8. cikk (1) bekezdése és a 8a. cikk alkalmazásában előre meghatározott információk előzetes megkeresés nélküli, rendszeres, előre meghatározott időközönként történő közlése egy másik tagállammal. A 8. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a rendelkezésre álló információra való hivatkozás az információt közlő tagállam adónyilvántartásaiban szereplő, az adott tagállam információgyűjtésre és -feldolgozásra szolgáló eljárásaival összhangban visszakereshető információra vonatkozik;
a)   a 8. cikk (1) bekezdése és a 8a. cikk alkalmazásában előre meghatározott információk előzetes megkeresés nélküli közlése egy másik tagállammal, amely a 8. cikk (1) bekezdése tekintetében rendszeres, előre meghatározott időközönként történik. A 8. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a rendelkezésre álló információra való hivatkozás az információt közlő tagállam adónyilvántartásaiban szereplő, az adott tagállam információgyűjtésre és -feldolgozásra szolgáló eljárásaival összhangban visszakereshető információra vonatkozik;
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2011/16/EU irányelv
3 cikk – 14 pont – bevezető rész
14.   „határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozat” : bármely, akár adóellenőrzés keretében kibocsátott megállapodás, állásfoglalás vagy más hasonló hatású eszköz vagy intézkedés:
14.   „feltételes adómegállapítási határozat” : bármely, akár adóellenőrzés keretében kibocsátott megállapodás, állásfoglalás vagy más hasonló hatású eszköz vagy intézkedés, függetlenül attól, hogy hivatalos, nem hivatalos, jogilag kötelező vagy nem kötelező jellegű-e:
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2011/16/EU irányelv
3 cikk – 14 pont – a pont
a)   amelyet egy tagállam vagy a tagállam területi vagy közigazgatási alegységének kormánya, adóhatósága vagy ezek nevében eljáró személy ad ki bármely személy részére;
a)   amelyet egy tagállam vagy a tagállam területi vagy közigazgatási alegységének kormánya, adóhatósága vagy ezek nevében eljáró személy ad ki vagy tesz közzé, és amelyre egy vagy több személy hivatkozhat;
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/16/EU irányelv
3 cikk – 14 pont – c pont
c)   amely határokon átnyúló ügyletre vagy arra a kérdésre vonatkozik, hogy a jogi személy által a másik tagállamban folytatott tevékenység állandó telephely létrehozását jelenti-e; valamint
c)   amely valamely ügyletre vagy arra a kérdésre vonatkozik, hogy a jogi személy által a másik tagállamban folytatott tevékenység állandó telephely létrehozását jelenti-e; valamint
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/16/EU irányelv
3 cikk – 14 pont – 2 albekezdés
A határokon átnyúló ügylet egyebek mellett vonatkozhat befektetésre, áruk, szolgáltatások, finanszírozás nyújtására vagy tárgyi vagy immateriális eszközök használatára, és abban a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozat címzettjének nem kell közvetlenül részt vennie;
Az ügylet egyebek mellett vonatkozhat befektetésre, áruk, szolgáltatások, finanszírozás nyújtására vagy tárgyi vagy immateriális eszközök használatára, és abban a feltételes adómegállapítási határozat címzettjének nem kell közvetlenül részt vennie;
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2011/16/EU irányelv
3 cikk – 15 pont – 1 albekezdés
15.   „előzetes árképzési megállapodás” : bármely, akár adóellenőrzés keretében kibocsátott olyan megállapodás, állásfoglalás vagy más hasonló hatású eszköz vagy intézkedés, amelyet egy tagállam vagy a tagállam területi vagy közigazgatási alegységének kormánya, adóhatósága vagy ezek nevében eljáró személy ad ki bármely személy részére, és amely kapcsolt vállalkozások határokon átnyúló ügyleteit megelőzően meghatározza az ezen ügyletek transzferárazásának megállapítására alkalmazandó megfelelő kritériumokat vagy egy állandó telephely nyereségrészesedésére vonatkozó szabályokat.
15.  „előzetes árképzési megállapodás”: bármely, akár adóellenőrzés keretében kibocsátott vagy közzétett olyan megállapodás, állásfoglalás vagy más hasonló hatású eszköz vagy intézkedés, amelyet egy tagállam vagy a tagállam területi vagy közigazgatási alegységének kormánya, adóhatósága vagy ezek nevében eljáró személy ad ki vagy tesz közzé, amelyre egy vagy több személy hivatkozhat, és amely kapcsolt vállalkozások ügyleteit megelőzően meghatározza az ezen ügyletek transzferárazásának megállapítására alkalmazandó megfelelő kritériumokat vagy egy állandó telephely nyereségrészesedésére vonatkozó szabályokat.
Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/16/EU irányelv
3 cikk – 16 pont
16.  A 14. pont alkalmazásában a „határokon átnyúló ügylet” olyan ügylet vagy ügyletsorozat, amelyben:
törölve
a)  az ügylet vagy ügyletsorozat nem minden részes fele rendelkezik adózási szempontból illetőséggel abban a tagállamban, amelyik a feltételes adómegállapítási határozatot kiadta; vagy
b)  az ügylet vagy ügyletsorozat bármely részes fele adózási szempontból egyidejűleg egynél több joghatóságban rendelkezik illetőséggel; vagy
c)  az ügylet vagy ügyletsorozat egyik részes fele állandó telephelyen keresztül másik tagállamban folytat tevékenységet, és az ügylet vagy ügyletsorozat az állandó telephely tevékenységének egészét vagy részét képezi. A határokon átnyúló ügylet vagy ügyletsorozat fogalmába beleértendők egyetlen jogi személy azon intézkedései is, amelyeket másik tagállamban állandó telephelyen keresztül folytatott üzleti tevékenységével kapcsolatban hoz.
A 15. pont alkalmazásában a „határokon átnyúló ügylet” olyan ügylet vagy ügyletsorozat, amelyben adózási szempontból nem egyetlen tagállam területén illetőséggel rendelkező kapcsolt vállalkozások vesznek részt.
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 1 bekezdés
(1)   Amennyiben egy tagállam ezen irányelv hatálybalépését követően határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatot vagy előzetes árképzési megállapodást bocsát ki vagy módosít, hatáskörrel rendelkező hatósága automatikus csere útján információt közöl erről minden más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és az Európai Bizottsággal.
(1)   Amennyiben egy tagállam ezen irányelv hatálybalépését követően feltételes adómegállapítási határozatot vagy előzetes árképzési megállapodást bocsát ki vagy módosít, hatáskörrel rendelkező hatósága automatikus csere útján információt közöl erről minden más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és az Európai Bizottsággal.
Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 2 bekezdés
(2)   A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai azokról a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatokról és előzetes árképzési megállapodásokról is információt közölnek minden más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és az Európai Bizottsággal, amelyeket ezen irányelv hatálybalépése előtt tíz évvel kezdődő időszakban bocsátottak ki és ezen irányelv hatálybalépése napján is hatályosak.
(2)   A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai azokról a feltételes adómegállapítási határozatokról és előzetes árképzési megállapodásokról is információt közölnek minden más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és az Európai Bizottsággal, amelyeket ezen irányelv hatálybalépése előtt bocsátottak ki és ezen irányelv hatálybalépése napján is hatályosak.
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 3 bekezdés
(3)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozat kizárólag egy vagy több természetes személy adózásával kapcsolatos.
(3)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a feltételes adómegállapítási határozat kizárólag egy vagy több természetes személy adózásával kapcsolatos.
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 3a bekezdés (új)
(3a)  Az (1) bekezdés akkor is alkalmazandó, ha a feltételes adómegállapítási határozat iránti kérelem jogi személyiség nélküli jogi struktúrára vonatkozik. Ebben az esetben a feltételes adómegállapítási határozatot kibocsátó tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága továbbítja az információkat az összes többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának, és megszervezi az alapító okirat továbbítását az egyes alapítók, illetve kedvezményezettek illetősége szerinti tagállamba.
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 4 bekezdés – a pont
a)  az (1) bekezdés alkalmazásában továbbított információk tekintetében azon negyedév végét követő egy hónapon belül, amelyikben a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatot vagy az előzetes árképzési megállapodást kibocsátották vagy módosították;
a)  az (1) bekezdés alapján továbbított információk tekintetében haladéktalanul és legkésőbb egy hónappal a feltételes adómegállapítási határozat vagy az előzetes árképzési megállapodás kibocsátását vagy módosítását követően.
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 4 bekezdés – b pont
b)   a (2) bekezdés alkalmazásában továbbított információk tekintetében 2016. december 31. előtt.
b)   a (2) bekezdés alkalmazásában továbbított információk tekintetében a hatálybalépést követő három hónapon belül;
Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 5 bekezdés – b pont
b)   a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozat vagy az előzetes árképzési megállapodás tartalma, beleértve a vonatkozó üzleti tevékenység, ügylet vagy ügyletsorozat ismertetését;
b)   a feltételes adómegállapítási határozat vagy az előzetes árképzési megállapodás tartalma, beleértve a vonatkozó üzleti tevékenység, ügylet vagy ügyletsorozat ismertetését;
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a feltételes adómegállapítási határozat vagy az előzetes árképzési megállapodás megítélése során alkalmazott kritériumok, valamint azok esetleges időbeli korlátozása vagy azok a körülmények, amelyek mellett a határozat visszavonható;
Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 5 bekezdés – d pont
d)   azon tagállamok azonosítása, amelyeket a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozat vagy az előzetes árképzési megállapodás közvetlenül vagy közvetve érinthet;
d)   azon tagállamok azonosítása, amelyeket a feltételes adómegállapítási határozat vagy az előzetes árképzési megállapodás közvetlenül vagy közvetve érinthet;
Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 5 bekezdés – e pont
e)   a természetes személyek kivételével más tagállamok azon személyeinek azonosítása, amelyeket a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozat vagy az előzetes árképzési megállapodás közvetlenül vagy közvetve érinthet (annak a tagállamnak a megjelölésével, amelyhez az érintett személyek kapcsolódnak).
e)   a természetes személyek kivételével más tagállamok azon személyeinek azonosítása, amelyeket a feltételes adómegállapítási határozat vagy az előzetes árképzési megállapodás közvetlenül vagy közvetve érinthet (annak a tagállamnak a megjelölésével, amelyhez az érintett személyek kapcsolódnak).
Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 5 bekezdés – e a pont (új)
ea)  amint rendelkezésre áll, a Bizottság 2012. évi, az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem fokozását célzó cselekvési tervében meghatározott európai adóazonosító szám;
Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 5 bekezdés – e b pont (új)
eb)  az abban az esetben alkalmazott kritériumok és megállapodások ismertetése, ha egy jogi vagy tényleges mechanizmus a véleményt kibocsátó tagállam rendes szabályaitól való eltérés révén – például a szokásosnál gyorsabb értékcsökkenési ütem engedélyezése, vagy a nem közvetlenül vagy nem ténylegesen az adózónál felmerülő költségek levonása által – lehetővé teszi az adózó adóalapjának csökkentését;
Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 5 bekezdés – e c pont (új)
ec)  az abban az esetben alkalmazott kritériumok és megállapodások ismertetése, ha egy adózó számára a véleményt kibocsátó tagállamban szokásos adókulcsnál alacsonyabb adókulcsot biztosítanak;
Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 5 bekezdés – e d pont (új)
ed)  az abban az esetben alkalmazott kritériumok és mechanizmus ismertetése, ha a mechanizmusban részes valamely fél olyan harmadik országban telepedett le, ahol egyáltalán nem, vagy sokkal kedvezőbben adóztatják.
Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 6 bekezdés
(6)   Az információcsere elősegítése érdekében a Bizottság elfogadja az e cikk végrehajtásához szükséges rendelkezéseket és gyakorlati intézkedéseket, ideértve az e cikk (5) bekezdésében említett információk közlésének standardizálására irányuló, a 20. cikk (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány létrehozását célzó eljárás részét alkotó rendelkezéseket.
(6)   Az információcsere elősegítése érdekében a Bizottság elfogadja az e cikk végrehajtásához szükséges rendelkezéseket és gyakorlati intézkedéseket, ideértve az e cikk (5) bekezdésében említett információk közlésének standardizálására irányuló, a 20. cikk (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány létrehozását célzó eljárás részét alkotó rendelkezéseket. A Bizottság azokat a tagállamokat, amelyek adózással kapcsolatos hatáskörrel rendelkező decentralizált területi vagy adminisztratív szerveket hoztak létre, segíti annak biztosításában, hogy eleget tegyenek az e szervek számára képzés és támogatás nyújtása iránti kötelezettségüknek.
Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 7 bekezdés
(7)   Az a hatáskörrel rendelkező hatóság, amellyel az információt az (1) bekezdésnek megfelelően közölték, azonnal, de legkésőbb a kézhezvétel után hét munkanappal – lehetőség szerint elektronikus úton – visszaigazolja az információt közlő hatóságnak az információ kézhezvételét.
(7)   Az a hatáskörrel rendelkező hatóság, amellyel az információt az (1) bekezdésnek megfelelően közölték, azonnal, de legkésőbb a kézhezvétel után hét munkanappal – lehetőség szerint elektronikus úton – visszaigazolja az információt közlő hatóságnak az információ kézhezvételét, ezáltal megkönnyítve az automatikus információcsere hatékony rendszerének működését.
Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 8 bekezdés
(8)   Az 5. cikknek megfelelően a tagállamok további információt kérhetnek, ezen belül kérhetik a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozat vagy az előzetes árképzési megállapodás teljes szövegének átadását a kibocsátó tagállamtól.
(8)   Az 5. cikknek megfelelően a tagállamok – vagy területi, illetve igazgatási szerveik, adott esetben többek között a helyi hatóságok – további információt kérhetnek, ezen belül kérhetik a feltételes adómegállapítási határozat vagy az előzetes árképzési megállapodás teljes szövegének átadását a kibocsátó tagállamtól.
Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 9 a bekezdés (új)
(9a)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a feltételes adómegállapítási gyakorlatukban bekövetkezett minden jelentős változásról (a kérelem formai követelményei, határozathozatali folyamat stb.), azok korai szakaszában;
Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8a cikk – 9 b bekezdés (új)
(9b)  A tagállamok adóhatóságai tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a társasági adóra vonatkozó nemzeti jogszabályaik minden olyan releváns változásáról (új engedmény, kedvezmény, kivétel, ösztönző vagy hasonló intézkedés bevezetése), amely hatással lehet tényleges adókulcsaikra vagy bármely más tagállam adóbevételére;
Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8b cikk – 1 bekezdés
(1)   2017. október 1. előtt a tagállamok éves alapon statisztikai adatokat küldenek a Bizottságnak a 8. és a 8a. cikk alapján végrehajtott automatikus információcsere volumenéről, valamint – a lehetőségekhez mérten – információkat továbbítanak a Bizottságnak a végrehajtott információcserékhez és az esetleges változásokhoz kapcsolódó adminisztratív és egyéb releváns költségekről és az információcsere előnyeiről, az adóhatóságok és a harmadik felek tekintetében egyaránt.
(1)   2017. október 1. előtt a tagállamok éves alapon statisztikai adatokat küldenek a Bizottságnak a 8. és a 8a. cikk alapján végrehajtott automatikus információcsere volumenéről, a meghozott határozatok típusairól, valamint – a lehetőségekhez mérten – információkat továbbítanak a Bizottságnak a végrehajtott információcserékhez és az esetleges változásokhoz kapcsolódó adminisztratív és egyéb releváns költségekről és az információcsere előnyeiről, az adóhatóságok és a harmadik felek tekintetében egyaránt;
Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2011/16/EU irányelv
8b cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság 2017. október 1-je előtt, majd azután évente jelentést tesz közzé, amely összefoglalja a 21. cikk (5) bekezdésében említett biztonságos központi adattárban szereplő fő eseteket. Ennek a során a Bizottság betartja a 23a. cikkben meghatározott titoktartási előírásokat.
Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2011/16/EU irányelv
14 cikk – 3 bekezdés
(3)   Amennyiben a tagállam a 8a. cikk alapján más tagállam által közölt információt felhasználja, késedelem nélkül, de a kért információ felhasználásának eredményéről való értesülést követően legfeljebb három hónappal visszajelzést küld arról az információt küldő, hatáskörrel rendelkező hatóságnak, kivéve akkor, ha e cikk (1) bekezdése alapján már küldött visszajelzést. Az erre vonatkozó gyakorlati intézkedéseket a Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozza meg.
(3)   Amennyiben a tagállam a 8a. cikk alapján más tagállam által közölt információt felhasználja, késedelem nélkül, de a kért információ felhasználásának eredményéről való értesülést követően legfeljebb három hónappal visszajelzést küld arról a Bizottságnak és az információt küldő, hatáskörrel rendelkező hatóságnak, kivéve akkor, ha e cikk (1) bekezdése alapján már küldött visszajelzést. Az erre vonatkozó gyakorlati intézkedéseket a Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozza meg.
Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/16/EU irányelv
20 cikk – 5 bekezdés
(5)   A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó, 8a. cikk szerinti automatikus információcseréhez formanyomtatványt kell használni azt követően, hogy a formanyomtatványt a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság elfogadta.
(5)   A feltételes adómegállapítási határozatokra és az előzetes árképzési megállapodásokra vonatkozó, 8a. cikk szerinti automatikus információcseréhez formanyomtatványt kell használni azt követően, hogy a formanyomtatványt a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság elfogadta.
Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
2011/16/EU irányelv
21 cikk – 5 bekezdés
(5)   A Bizottság biztonságos központi adattárat hoz létre, amelyben a 8a. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt automatikus információcsere végrehajtása érdekében az ezen irányelv 8a. cikke keretében közlendő információk rögzíthetők. A Bizottság hozzáfér az adattárban rögzített információkhoz. A Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadja a szükséges gyakorlati intézkedéseket.
(5)   A Bizottság legkésőbb 2016. december 31-jén biztonságos központi adattárat hoz létre, amelyben a 8a. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt automatikus információcsere végrehajtása érdekében rögzíteni kell az ezen irányelv 8a. cikke keretében közlendő információkat. A tagállamok biztosítják, hogy a 8a. cikk keretében az átmeneti időszak alatt, a biztonságos központi adattár kifejlesztése előtt közölt információkat a biztonságos központi adattárba 2017. április 1-ig feltöltsék. A Bizottság és a tagállamok hozzáférnek az adattárban rögzített információkhoz. A Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadja a szükséges gyakorlati intézkedéseket.
Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2011/16/EU irányelv
23a cikk – 1 bekezdés
(1)   A Bizottsággal az ezen irányelv értelmében közölt információkat a Bizottság az uniós hatóságokra alkalmazandó rendelkezésekkel összhangban bizalmasan kezeli.
(1)   A Bizottsággal az ezen irányelv értelmében közölt információkat a Bizottság az uniós hatóságokra alkalmazandó, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikkében rögzített rendelkezésekkel összhangban bizalmasan kezeli
Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2011/16/EU irányelv
23a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2). A tagállamok által a 23. cikk értelmében a Bizottsággal közölt információkat, valamint a Bizottság által ezen információk felhasználásával készített bármely jelentést vagy dokumentumot továbbítani lehet a többi tagállamnak. Az ilyen módon továbbított információkra hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik, és azok ugyanolyan védelmet élveznek, mint amilyet az információt fogadó tagállam nemzeti joga az ilyen jellegű információknak biztosít.
(2)  A valamely uniós vagy EGT-tagállam által a 23. cikk értelmében a Bizottsággal közölt információkat, valamint a Bizottság által ezen információk felhasználásával készített bármely jelentést vagy dokumentumot továbbítani lehet a többi uniós tagállamnak (és viszonosság esetén az EGT-tagállamoknak is). Az ilyen módon továbbított információkra hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik, és azok ugyanolyan védelmet élveznek, mint amilyet az információt fogadó uniós tagállam (és viszonosság esetén az EGT-tagállam) nemzeti joga az ilyen jellegű információknak biztosít.
Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2011/16/EU irányelv
23a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Az első albekezdésben említett, a Bizottság által készített jelentéseket és dokumentumokat a tagállamok kizárólag elemzési célokra használhatják fel, és a Bizottság kifejezett hozzájárulása nélkül nem tehetik közzé és nem bocsáthatják más személy vagy szervezet rendelkezésére.
Az első albekezdésben említett, a Bizottság által készített jelentéseket és dokumentumokat az uniós és EGT-tagállamok kizárólag elemzési célokra használhatják fel, és a Bizottság kifejezett hozzájárulása nélkül nem tehetik közzé és nem bocsáthatják más személy vagy szervezet rendelkezésére.
Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)
2011/16/EU irányelv
23 b cikk (új)
8a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„23b. cikk
Szankciók
A Bizottság megvizsgálja az információcsere megtagadásának vagy elmulasztásának esetére létrehozandó összes szankciót.”
Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)
2011/16/EU irányelv
25 a cikk (új)
9a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„25a. cikk
OECD fejlemények
Ezen irányelvnek összhangban kell állnia az OECD fejleményeivel, és figyelembe kell vennie az OECD átfogó, a számlainformációk automatikus cseréjére vonatkozó standardban rögzített szabálykészletét.”
Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)
2011/16/EU irányelv
25 b cikk (új)
9b.   A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„25b. cikk
A tagállamok további intézkedései
Ezen irányelv nem gátolja a tagállamokat abban, hogy további intézkedéseket tegyenek nemzeti vagy megállapodáson alapuló rendelkezések kidolgozására az adókikerülés megelőzése érdekében.”
Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 c pont (új)
2011/16/EU irányelv
27 cikk
(9c)  A 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„27. cikk
Jelentéstétel
A Bizottság ezen irányelv hatálybalépését követően háromévenként jelentést terjeszt elő ezen irányelv alkalmazásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.”
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat