Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0068(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0306/2015

Pateikti tekstai :

A8-0306/2015

Debatai :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Balsavimas :

PV 27/10/2015 - 5.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0369

Priimti tekstai
PDF 549kWORD 252k
Antradienis, 2015 m. spalio 27 d. - Strasbūras
Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2015)0135),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0085/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0306/2015),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a nurodomoji dalis (nauja)
atsižvelgdama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į tai, kad turi būti užtikrinama teisė į asmens duomenų apsaugą ir laisvė užsiimti verslu,
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)   tarpvalstybinio masto mokesčių vengimo, agresyvaus mokesčių planavimo ir žalingos mokesčių konkurencijos keliama problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasauliniu lygmeniu. Mokesčių bazės erozija labai sumažina nacionalines mokestines pajamas, o tai trukdo valstybėms narėms taikyti augimui palankią mokesčių politiką. Visų pirma, dėl sprendimų, susijusių su mokesčiais pagrįstomis struktūromis, smarkiai sumažėja dirbtinai didelių pajamų sumų apmokestinimo lygis išankstinį sprendimą priimančioje šalyje ir dėl to gali dirbtinai sumažėti apmokestintinos pajamų sumos bet kurioje kitoje susijusioje šalyje. Todėl būtina skubiai padidinti skaidrumą. Tuo tikslu būtina patobulinti Tarybos direktyva 2011/16/EU13 nustatytas priemones ir mechanizmus;
(1)   mokesčių vengimo tarpvalstybiniu mastu, agresyvaus mokesčių planavimo ir žalingos mokesčių konkurencijos keliama problema labai išaugo ir kelia didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasauliniu lygmeniu. Dėl mokesčių bazės erozijos labai sumažėja nacionalinės mokestinės pajamos, o tai trukdo valstybėms narėms taikyti augimui palankią mokesčių politiką, sukelia konkurencijos iškraipymus, dėl kurių nukenčia įmonės, ypač MVĮ, kurios tvarkingai moka savo mokesčius, ir mokesčiai perkeliami mažiau judiems veiksniams, kaip antai darbui ir vartojimui. Tačiau tam tikrais atvejais dėl sprendimų, susijusių su mokesčiais pagrįstomis struktūromis, sumažėjo dirbtinai didelių pajamų sumų apmokestinimo lygis išankstinį sprendimą priimančioje šalyje ir dėl to susidarė dirbtinai mažos pajamų sumos, apmokestintinos kitose susijusiose šalyse, taigi sumažėjo apmokestinimo bazė tose valstybėse narėse. Todėl būtina skubiai padidinti tikslinį skaidrumą ir gerinti informacijos mainus, bent laikantis EBPO standartų. Tuo tikslu reikia patobulinti Tarybos direktyva 2011/16/EU13 nustatytas priemones ir mechanizmus;
__________________
__________________
13 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).
13 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  reaguodamas į „LuxLeaks“ skandalą ir šiuo pranešimu Europos Parlamentas išreiškia savo tvirtą pasiryžimą netoleruoti mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo, taip pat propaguoti sąžiningą mokesčių naštos paskirstymą piliečiams ir bendrovėms;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)   2014 m. gruodžio 18 d. posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos išvadose pabrėžtas skubus poreikis dėti daugiau pastangų kovoje su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu ir pasauliniu, ir Sąjungos lygmenimis. Akcentuodama skaidrumo reikšmę, Europos Vadovų Taryba pritarė Komisijos ketinimui pateikti pasiūlymą dėl automatinių informacijos apie sprendimus dėl mokesčių mainų Sąjungoje;
(2)   2014 m. gruodžio 18 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose pabrėžtas skubus poreikis dėti daugiau pastangų kovojant su mokesčių vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu tiek pasauliniu, tiek Europos lygmenimis. Akcentuodama skaidrumo ir atitinkamos informacijos mainų svarbą, Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino Komisijos ketinimą pateikti pasiūlymą dėl automatinių informacijos apie sprendimus dėl mokesčių mainų Sąjungoje;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)   tačiau veiksmingiems spontaniškiems informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainams trukdo keletas svarbių praktinių sunkumų, tokių kaip sprendimus priimančiai valstybei narei suteikta diskrecija pasirinkti, kurios kitos valstybės narės turėtų būti informuotos;
(4)   tačiau veiksmingiems spontaniškiems informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainams trukdo keletas svarbių praktinių sunkumų, kaip antai tai, kad sprendimus priimančiai valstybei narei leidžiama savo nuožiūra nuspręsti, kurios kitos valstybės narės turėtų būti informuotos, taip pat silpna stebėsenos sistema, dėl kurios Komisijai sunku nustatyti bet kokius reikalavimo keistis informacija pažeidimus;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  veiksmingai keičiantis informacija apie mokesčius ir ją tvarkant ir dėl to atsiradus tarpusavio spaudimui būtų daromas stiprus atgrasomasis poveikis žalingos mokesčių praktikos taikymui ir valstybėms narėms bei Komisijai būtų sudarytos sąlygos turėti visą susijusią informaciją, siekiant imtis veiksmų prieš tokią praktiką;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  galimybė atsisakyti suteikti informaciją, jei dėl to būtų atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis arba komercinis procesas, arba informacija, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai politikai, nebūtų taikoma privalomų automatinių informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų nuostatoms, kad nebūtų sumažintas tų mainų efektyvumas. Tiems komerciniams interesams apsaugoti turėtų pakakti to, kad informacija, kuria privaloma keistis su visomis valstybėmis narėmis, yra riboto pobūdžio;
(5)  galimybė atsisakyti suteikti informaciją, jei dėl to būtų atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis arba komercinis procesas, arba informacija, kurios atskleidimas prieštarautų viešajai politikai, neturi būti taikoma privalomų automatinių informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų nuostatoms, kad nebūtų sumažintas tų mainų efektyvumas. Tiems komerciniams interesams apsaugoti pakanka to, kad informacija, kuria privaloma keistis su visomis valstybėmis narėmis, yra riboto pobūdžio;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  išankstiniai sprendimai dėl mokesčių ir kainodaros tvarka gali būti tarpvalstybinio pobūdžio, nors jie susiję tik su nacionaliniais sandoriais. Tai ypač taikytina pakopiniams sandoriams, kai išankstiniai sprendimai dėl mokesčių ir kainodaros tvarka taikomi pradiniams nacionaliniams sandoriams, neatsižvelgiant į tolesnius (tarpvalstybinius) sandorius;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)  siekiant išvengti, kad dėl skirtingos nacionalinės administracinės praktikos mokestiniai susitarimai nebūtų savo nuožiūra traktuojami skirtingai, išankstinių sprendimų ir išankstinės kainodaros tvarkos terminų apibrėžtys turėtų būti taikomos visiems mokestiniams susitarimams neatsižvelgiant į tai, ar jie sudaryti formaliai ar neformaliai, ir nepriklausomai nuo to, ar jie yra privalomo ar neprivalomo pobūdžio;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(5c)  išankstiniais sprendimais dėl mokesčių sudaromos palankesnės sąlygos nuosekliam ir skaidriam teisės aktų taikymui;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(5d)  skaidriomis mokesčių taisyklėmis mokesčių mokėtojams ir verslui suteikiamas teisinis tikrumas ir skatinamos investicijos;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)   norint, kad privalomi automatiniai išankstinių tarpvalstybinių sprendimų ir išankstinės kainodaros tvarkos mainai būtų naudingi, informacija turi būti perduota iškart po to, kai jie yra priimami, taigi reikėtų nustatyti, kad ta informacija turėtų būti perduodama reguliariais tarpsniais;
(6)   norint, kad privalomi automatiniai informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainai būtų naudingi, informacija apie tuos sprendimus ir tvarką turėtų būti pateikiama nedelsiant po to, kai jie yra priimami. Įsipareigojimų nevykdymo atveju gali būti nustatytos veiksmingos ir efektyvios sankcijos;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)   atliekant privalomus automatinius išankstinių tarpvalstybinių sprendimų ir išankstinės kainodaros tvarkos mainus visais atvejais visoms valstybėms narėms būtų perduodamas iš anksto nustatytų pagrindinės informacijos elementų rinkinys. Komisija turėtų priimti visas priemones, kurių reikia norint standartizuoti tokios informacijos perdavimą, laikydamasi Direktyvoje 2011/16/EB nurodytos tvarkos, kuria nustatoma informacijos mainams naudotina standartinė forma. Ta tvarka taip pat turi būti naudojama priimant visas būtinas informacijos mainų įgyvendinimo priemones ir nustatant praktinę jų tvarką;
(7)   vykdant privalomus automatinius informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainus visais atvejais visoms valstybėms narėms turėtų būti pateikiamas iš anksto nustatytų pagrindinės informacijos elementų rinkinys. Komisija turėtų priimti visas priemones, kurių reikia norint standartizuoti tokios informacijos perdavimą, laikydamasi Direktyvoje 2011/16/EB nurodytos tvarkos, kuria nustatoma informacijos mainams naudotina standartinė forma. Ta tvarka taip pat turi būti naudojama priimant visas būtinas informacijos mainų įgyvendinimo priemones ir nustatant praktinę jų tvarką;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  valstybės narės turėtų keistis pagrindine informacija, kuri taip pat turi būti perduodama Komisijai. Tai sudarytų sąlygas Komisijai bet kuriuo metu stebėti ir įvertinti, kiek efektyviai vykdomi automatiniai informacijos apie tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainai. Toks informacijos perdavimas neatleis valstybių narių nuo pareigos informuoti Komisiją apie bet kokią valstybės pagalbą;
(8)  valstybės narės turėtų keistis pagrindine informacija, kuri taip pat turi būti perduodama Komisijai, nes Komisija turėtų galėti nepriklausomai įvertinti, ar tokia informacija yra svarbi siekiant nustatyti neteisėtą valstybės pagalbą. Ši pagrindinė informacija turėtų sudaryti sąlygas Komisijai bet kuriuo metu veiksmingai stebėti ir įvertinti, kiek efektyviai vykdomi automatiniai informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainai, ir užtikrinti, kad sprendimai neturėtų neigiamo poveikio vidaus rinkai. Toks informacijos perdavimas neatleis valstybių narių nuo pareigos informuoti Komisiją apie bet kokią valstybės pagalbą;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  anksčiau nei 2018 m. spalio 1 d. valstybės narės turėtų pateikti Komisijai šios direktyvos veiksmingumo ex-post analizę;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)   informacijos gaunančios valstybės narės grįžtamasis ryšys informaciją siunčiančiai valstybei narei yra būtinas efektyvios automatinių informacijos mainų sistemos veikimo elementas. Todėl tikslinga nustatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas teikti grįžtamąją informaciją tais atvejais, kai informacija buvo panaudota ir kai pagal kitas Direktyvos 2011/16/ES nuostatos negalima teikti kitos grįžtamosios informacijos;
(9)   informaciją gaunančios valstybės narės atsiliepimai informaciją siunčiančiai valstybei narei yra būtinas veiksmingos automatinių informacijos mainų sistemos veikimo elementas, nes jie skatina valstybių narių administracinį bendradarbiavimą. Todėl tikslinga nustatyti priemones, kurios sudarytų sąlygas teikti grįžtamąją informaciją tais atvejais, kai informacija buvo panaudota ir kai pagal kitas Direktyvos 2011/16/ES nuostatas negalima teikti kitos grįžtamosios informacijos. Dėl to būtų sunkiau apeiti informaciją sukčiavimo tikslais;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
(10)  kai valstybė narė prašo išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ar išankstinę kainodaros tvarką priėmusios valstybės narės pateikti papildomos informacijos, įskaitant visą tokių sprendimų ar tvarkos tekstą, ji turėtų galėti remtis Direktyvos 2011/16/ES 5 straipsniu, susijusiu su informacijos mainais gavus prašymą;
(10)  valstybė narė turėtų galėti remtis Direktyvos 2011/16/ES 5 straipsniu, susijusiu su informacijos mainais gavus prašymą, kai prašo pateikti papildomos informacijos, įskaitant visą išankstinių sprendimų ar išankstinės kainodaros tvarkos tekstą, iš tokius sprendimus ar kainodarą priėmusios valstybės narės ir bet kokius tekstus, dėl kurių vėliau atsiranda pakeitimų;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  teiginys „informacija, kuri, kaip galima numatyti, gali būti reikalinga“, kaip nurodyta Direktyvos 2011/16/ES 1 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti patikslintas, kad būtų užkirstas kelias interpretacijoms mokesčių vengimo tikslais;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių pašalinti kliūtis, kurios galėtų kliudyti veiksmingai ir kuo plačiau privalomai automatiškai keistis informacija apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką;
(11)  valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių pašalinti kliūtis, kurios galėtų kliudyti veiksmingai ir kuo plačiau privalomai automatiškai keistis informacija apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  siekiant padidinti skaidrumą piliečiams, Komisija, remdamasi centriniame registre saugoma informacija, turėtų paskelbti pagrindinių sprendimų dėl mokesčių, kurie buvo priimti praėjusiais metais, santrauką. Ta ataskaita turėtų apimti bent sprendimo dėl mokesčių turinio aprašymą, išankstinės kainodaros tvarkos nustatymo kriterijų aprašymą ir joje turėtų būti nurodyta (-os) valstybė (-ės) narė (-ės), kuriai (-ioms) sprendimas labiausiai gali turėti poveikio. Tai darydama Komisija turėtų laikytis šioje direktyvoje nustatytų konfidencialumo nuostatų;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(12b)  pageidautina, kad valstybės narės prašytų savo kompetentingų institucijų iš turimų darbuotojų skirti žmogiškųjų išteklių tokiai informacijai rinkti ir analizuoti;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(12c)  ne vėliau kaip 2017 m. birželio 26 d. turėtų pradėti veikti Sąjungos masto realiosios nuosavybės teisės registras, kuris padės aptikti galimus mokesčių vengimo ir pelno perkėlimo atvejus. Centrinio registro, skirto valstybių narių automatiniam keitimuisi informacija apie išankstinius sprendimus dėl mokesčių ir kainodaros tvarką, kuris būtų prieinamas valstybių narių mokesčių institucijoms ir atsakingiems administratoriams bei Komisijai, sukūrimas būtų svarbus žingsnis;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15)   galiojančios nuostatos dėl konfidencialumo turėtų būti iš dalies pakeistos, kad atspindėtų informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką įtraukimą į privalomus automatinius informacijos mainus.
(15)   galiojančios nuostatos dėl konfidencialumo turėtų būti iš dalies pakeistos, kad jose atsispindėtų reikalavimas privalomus automatinius informacijos mainus taikyti ir informacijai apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  nepaprastai svarbu, kad tiesioginių mokesčių atveju būtų išlaikytas pagrindinis valstybių narių suverenumo mokesčių klausimais principas ir kad dabartiniu pasiūlymu nebūtų keliamas pavojus subsidiarumo principui;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)   šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šia direktyva siekiama užtikrinti visapusišką pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą ir laisvę užsiimti verslu;
(16)   šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šia direktyva siekiama užtikrinti visapusišką pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą ir laisvei užsiimti verslu. Asmeniniai duomenys turėtų būti tvarkomi konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir tik jei jie yra tinkami, aktualūs ir savo apimtimi neviršijantys tikslų. Bet kokie tokių teisių apribojimai turėtų būti taikomi tik tuo atveju, jei laikomasi Pagrindinių teisių chartijoje nustatytų sąlygų. Laikantis proporcingumo principo, apribojimai gali būti taikomi tuo atveju, jei jie atitinka būtinus ir tikruosius teisės aktuose nustatytus bendrojo intereso tikslus arba jei reikia apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)   kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą tokiomis sąlygomis, kurios būtų suderinamos su tinkamu vidaus rinkos veikimu, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl vienodumo ir veiksmingumo poreikio to tikslo geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;
(17)   kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti veiksmingą valstybių narių administracinį bendradarbiavimą tokiomis sąlygomis, kurios būtų suderinamos su tinkamu vidaus rinkos veikimu, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl reikiamo vienodumo ir veiksmingumo to tikslo geriau siekti Europos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 9 punkto a papunktis
a)   taikant 8 straipsnio 1 dalį ir 8a straipsnį, sistemingas iš anksto nustatytos informacijos pateikimas kitai valstybei narei be išankstinio prašymo iš anksto nustatytais reguliariais intervalais; Taikant 8 straipsnio 1 dalį, turima informacija reiškia informaciją, kuri yra informaciją pateikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;
a)  straipsnio 1 dalyje ir 8a straipsnyje – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos pateikimas kitai valstybei narei be išankstinio prašymo, pagal 8 straipsnio 1 dalies nuostatas vykdomas iš anksto nustatytais reguliariais intervalais. 8 straipsnio 1 dalyje nuoroda į turimą informaciją reiškia informaciją, kuri yra informaciją pateikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 14 punkto įžanginė dalis
14.  išankstinis tarpvalstybinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tą, kuris priimamas mokesčių audito srityje, kuris:
14.  išankstinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tą, kuris priimamas mokesčių audito srityje, nepriklausomai nuo to, ar jis priimtas formaliai ar neformaliai, yra teisiškai privalomo ar neprivalomo pobūdžio, kuris:
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 14 punkto a papunktis
a)  priimamas valstybės narės vyriausybės ar mokesčių administratoriaus arba jo teritorinių ar administracinių padalinių, arba kuris priimamas jų vardu ir yra skirtas bet kuriam asmeniui;
a)  priimamas ar paskelbiamas valstybės narės vyriausybės ar mokesčių administratoriaus arba jo teritorinių ar administracinių padalinių, arba kuris priimamas jų vardu ir kuriuo gali pasinaudoti vienas ar daugiau asmenų;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 14 punkto c papunktis
c)  susijęs su tarpvalstybiniu sandoriu arba su klausimu, ar dėl juridinio asmens vykdomos veiklos įsteigiama nuolatinė buveinė ar ne;
c)  susijęs su sandoriu arba su klausimu, ar dėl juridinio asmens kitoje valstybėje narėje vykdomos veiklos įsteigiama nuolatinė buveinė ar ne;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 14 punkto antra pastraipa
Tarpvalstybinis sandoris gali būti susijęs, be kita ko, su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, gaunančiu išankstinį tarpvalstybinį sprendimą;
Sandoris gali būti susijęs su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, tuo neapsiribojant, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam skirtas išankstinis sprendimas;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 15 punkto pirma pastraipa
15.  išankstinė kainodaros tvarka – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas (įskaitant tą, kuris priimamas mokesčių audito srityje), kurį priima vienos ar kelių valstybių narių vyriausybės ar mokesčių administratorius, įskaitant jo teritorinius ar administracinius padalinius, arba kuris priimamas jų vardu ir yra skirtas bet kuriam asmeniui, kuris iš anksto nustato susijusių įmonių tarpvalstybinius sandorius, tiems sandoriams skirtus atitinkamus sandorių kainodaros nustatymo kriterijus arba nustato, kad pelnas priskiriamas nuolatinei buveinei.
15.  išankstinė kainodaros tvarka – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas (įskaitant tą, kuris priimamas mokesčių audito srityje), kurį priima arba paskelbia vienos ar kelių valstybių narių vyriausybė ar mokesčių administratorius, įskaitant teritorinius ar administracinius padalinius, arba kuris priimamas jų vardu ir kuriuo gali pasinaudoti vienas ar daugiau asmenų, ir kuriame prieš susijusių įmonių sandorius nustatomi tiems sandoriams taikomi atitinkami sandorių kainodaros nustatymo kriterijai arba nustatomas pelno priskyrimas nuolatinei buveinei.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 16 punktas
16.  Taikant 14 punktą, tarpvalstybinis sandoris reiškia sandorį ar sandorius, kai:
Išbraukta
a)  ne visos sandorio ar sandorių šalys yra rezidentės mokesčių tikslais valstybėje narėje, priimančioje išankstinį tarpvalstybinį sprendimą, arba
b)  bet kuri iš sandorio ar sandorių šalių kartu yra rezidentė mokesčių tikslais daugiau nei vienoje jurisdikcijoje, arba
c)  viena iš sandorio ar sandorių šalių vykdo veiklą kitoje valstybėje narėje per nuolatinę buveinę, o sandoris ar sandoriai sudaro dalį visos nuolatinės buveinės veiklos. Tarpvalstybinis sandoris ar sandoriai taip pat apima vieno juridinio asmens nuostatas, taikomas veiklai kitoje valstybėje narėje, kurią tas asmuo vykdo per nuolatinę buveinę.
Taikant 15 punktą, tarpvalstybinis sandoris reiškia sandorį ar sandorius, kuriuose dalyvauja susijusios įmonės, iš kurių ne visos yra rezidentės mokesčių tikslais vienos valstybės narės teritorijoje.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 1 dalis
1.  Kompetentinga valstybės narės institucija, priimanti ar iš dalies keičianti išankstinį tarpvalstybinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką po šios direktyvos įsigaliojimo dienos, automatinių mainų būdu pateikia informaciją apie tai visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai.
1.  Kompetentinga valstybės narės institucija, priimanti ar iš dalies keičianti išankstinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką po šios direktyvos įsigaliojimo dienos, automatinių mainų būdu pateikia informaciją apie tai visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 2 dalis
2.  Kompetentinga valstybės narės institucija taip pat pateiks visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai informaciją apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kurie priimti per laikotarpį, prasidėjusį prieš dešimt metų iki šios direktyvos įsigaliojimo, bet kurie vis dar galioja šios direktyvos įsigaliojimo dieną.
2.  Kompetentinga valstybės narės institucija taip pat pateikia visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos Komisijai informaciją apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kurie priimti iki šios direktyvos įsigaliojimo, bet kurie vis dar galioja šios direktyvos įsigaliojimo dieną.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 3 dalis
3.  1 dalis netaikoma tuo atveju, kai išankstinis tarpvalstybinis sprendimas susijęs tik su vieno ar kelių fizinių asmenų mokesčių reikalais.
3.  1 dalis netaikoma tuo atveju, kai išankstinis sprendimas susijęs tik su vieno ar kelių fizinių asmenų mokesčių reikalais.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  1 dalis taip pat taikoma, kai prašymas dėl išankstinio sprendimo yra susijęs su teisine struktūra, neturinčia juridinio asmens statuso. Tokiu atveju išankstinį sprendimą priimanti valstybės narės kompetentinga institucija perduoda savo turimą informaciją visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir pasirūpina, kad steigimo memorandumas būtų perduotas kiekvieno steigiančio subjekto ir kiekvieno subjekto, kuriam skirtas sprendimas, buveinės valstybės narei.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 4 dalies a punktas
a)  informacijos mainų pagal 1 dalį atveju – per vieną mėnesį nuo ketvirčio, per kurį priimti arba iš dalies pakeisti išankstiniai tarpvalstybiniai sprendimai arba išankstinė kainodaros tvarka, pabaigos;
a)  informacijos mainų pagal 1 dalį atveju – iš karto arba ne vėliau kaip praėjus vienam mėnesiui po to, kai priimami arba iš dalies pakeičiami išankstiniai sprendimai arba išankstinė kainodaros tvarka;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 4 dalies b punktas
b)  informacijos mainų pagal 2 dalį atveju – iki 2016 m. gruodžio 31 d.
b)  informacijos mainų pagal 2 dalį atveju – per tris mėnesius nuo įsigaliojimo dienos.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies b punktas
b)  išankstinio tarpvalstybinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos turinį, įskaitant susijusios verslo veiklos arba sandorio ar sandorių aprašymą;
b)  išankstinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos turinį, įskaitant susijusios verslo veiklos arba sandorio ar sandorių sekos aprašymą;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies b a papunktis (naujas)
ba)  išankstinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos nustatymo kriterijus, taip pat nustatytus laiko apribojimus, jeigu tokių yra, arba sąlygas, kuriomis remiantis sprendimas gali būti atšauktas;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies d punktas
d)  kitų valstybių narių, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su išankstiniu tarpvalstybiniu sprendimu arba išankstine kainodaros tvarka, identifikavimą;
d)  kitų valstybių narių, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su išankstiniu sprendimu arba išankstine kainodaros tvarka, identifikavimą;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies e punktas
e)  bet kurio asmens, išskyrus fizinį asmenį, kitose valstybėse narėse, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su išankstiniu tarpvalstybiniu sprendimu arba išankstine kainodaros tvarka, identifikavimą (nurodant, su kuria valstybe nare susijusieji asmenys yra susiję).
e)  bet kurio asmens, išskyrus fizinį asmenį, kitose valstybėse narėse, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su išankstiniu sprendimu arba išankstine kainodaros tvarka, identifikavimą (nurodant, su kuria valstybe nare susijusieji asmenys yra susiję).
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies e a papunktis (naujas)
ea)  Europos mokesčių mokėtojo identifikavimo kodą (TIN), kai tik jis suteikiamas, kaip nurodyta 2012 m. Komisijos veiksmų plane dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies e b papunktis (naujas)
eb)  kai, taikant de jure ar de facto mechanizmą, mokesčių mokėtojo apmokestinama bazė sumažinama nukrypstant nuo standartinių nuomonę priimančios valstybės narės taisyklių, pavyzdžiui, kai leidžiama taikyti didesnę nei įprasta amortizacijos normą arba atskaityti sąnaudas, kurias mokesčių mokėtojas patiria netiesiogiai arba faktiškai nepatiria – naudotų kriterijų ir taikytinos tvarkos aprašymą;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies e c papunktis (naujas)
ec)  kai mokesčių mokėtojui taikomas apmokestinimo tarifas, kuris yra mažesnis už standartinį sprendimą priimančios valstybės narės tarifą – naudotų kriterijų ir taikytinos tvarkos aprašymą;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 5 dalies e d papunktis (naujas)
ed)  kai subjektas, kuriam taikomas mechanizmas, yra įsteigtas trečiojoje šalyje, kurioje apmokestinimo nėra arba jis yra daug palankesnis – naudotų kriterijų ir taikyto mechanizmo aprašymą.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 6 dalis
6.   Nustatydama 20 straipsnio 5 dalyje nurodytą standartinę formą, kad palengvintų mainus, Komisija priima bet kokias priemones ir praktines nuostatas, būtinas šiam straipsniui įgyvendinti, įskaitant priemones, skirtas šio straipsnio 5 dalyje nurodytos informacijos pranešimui standartizuoti.
6.   Vykdydama 20 straipsnio 5 dalyje nurodytos standartinės formos nustatymo procedūrą, Komisija, kad palengvintų informacijos mainus, priima bet kokias priemones ir praktines nuostatas, būtinas šiam straipsniui įgyvendinti, įskaitant priemones, skirtas šio straipsnio 5 dalyje nurodytos informacijos pranešimui standartizuoti. Komisija padeda valstybėms narėms, kurios su mokesčiais susijusius įgaliojimus suteikė decentralizuotoms teritorinėms ar administracinėms įstaigoms, siekiant užtikrinti, kad jos vykdytų savo pareigą, rengiant toms įstaigoms mokymus ir teikiant paramą.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 7 dalis
7.  Kompetentinga institucija, kuriai informacija pateikiama pagal 1 dalį, nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo jos gavimo, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, informaciją suteikusiai kompetentingai institucijai patvirtina, kad informacija gauta.
7.  Kompetentinga institucija, kuriai informacija pateikiama pagal 1 dalį, nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo jos gavimo, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, informaciją suteikusiai kompetentingai institucijai patvirtina, kad informacija gauta, tuo būdu palengvindama efektyvios automatinių informacijos mainų sistemos veikimą.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 8 dalis
8.  Pagal 5 straipsnį valstybės narės gali paprašyti valstybės narės, priėmusios išankstinį tarpvalstybinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką, papildomos informacijos, taip pat viso tų dokumentų teksto.
8.  Pagal 5 straipsnį valstybės narės arba jų teritorinės ar administracinės įstaigos, įskaitant, jei taikytina, vietos valdžios institucijas gali paprašyti valstybės narės, priėmusios išankstinį sprendimą arba išankstinę kainodaros tvarką, papildomos informacijos, taip pat viso tų dokumentų teksto.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 9 a dalis (nauja)
9a.  Valstybės narės ankstyvame etape praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokius susijusius jų taikomos sprendimų dėl mokesčių praktikos (prašymų teikimo formalumai, sprendimų priėmimo procesas ir kt.) pokyčius.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 9 b dalis (nauja)
9b.  Valstybių narių mokesčių institucijos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokius susijusius pokyčius jų vidaus teisės aktuose dėl įmonių apmokestinimo (nustačius naują neapmokestinamą dalį, lengvatą, išimtį, paskatą ar panašias priemones), kurie galėtų turėti įtakos jų faktiniams mokesčių tarifams ar bet kurios kitos valstybės narės mokestinėms įplaukoms.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8b straipsnio 1 dalis
1.   Iki 2017 m. spalio 1 d. valstybės kasmet pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8 ir 8a straipsnius apimtį ir, kiek įmanoma, informaciją apie administracines bei kitas atitinkamas išlaidas ir naudą, susijusias su įvykusiu pasikeitimu informacija ir su visais galimais pokyčiais, kuriuos pajuto tiek mokesčių administracijos, tiek trečiosios šalys.
1.   Anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. valstybės narės kasmet pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8 ir 8a straipsnius apimtį, priimtų sprendimų tipus ir, kiek įmanoma, informaciją apie administracines bei kitas atitinkamas išlaidas ir naudą, susijusias su įvykusiais informacijos mainais ir su visais galimais pokyčiais tiek mokesčių administratoriams, tiek tretiesiems asmenims;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8b straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d., o vėliau - kasmet Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje apibendrinami pagrindiniai į 21 straipsnio 5 dalyje nurodytą saugų centrinį registrą įtraukti atvejai. Tai darydama Komisija laikosi 23a straipsnyje įtvirtintų konfidencialumo nuostatų.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2011/16/ES
14 straipsnio 3 dalis
3.  Kai valstybė narė naudojasi bet kokia informacija, suteikta kitos valstybės narės pagal 8a straipsnį, ji kuo greičiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai sužinomi prašomos informacijos naudojimo rezultatai, nusiunčia grįžtamąją informaciją kompetentingai institucijai, suteikusiai informaciją, išskyrus atvejį, jeigu grįžtamoji informacija jau buvo pateikta pagal šio straipsnio 1 dalį. Komisija nustato praktines nuostatas 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
3.  Kai valstybė narė naudojasi bet kokia informacija, suteikta kitos valstybės narės pagal 8a straipsnį, ji kuo greičiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai sužinomi prašomos informacijos naudojimo rezultatai, nusiunčia grįžtamąją informaciją Komisijai ir kompetentingai institucijai, suteikusiai informaciją, išskyrus atvejį, jeigu grįžtamoji informacija jau buvo pateikta pagal šio straipsnio 1 dalį. Komisija nustato praktines nuostatas 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2011/16/ES
20 straipsnio 5 dalis
5.  Informacija apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kuria vadovaujantis 8a straipsniu keičiamasi automatiškai, siunčiama naudojant standartinę formą, kurią Komisija patvirtina 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
5.  Informacija apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, kuria vadovaujantis 8a straipsniu keičiamasi automatiškai, siunčiama naudojant standartinę formą, kurią Komisija patvirtina 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
21 straipsnio 5 dalis
5.  Kad būtų galima vykdyti 8a straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus automatinius mainus, Komisija sukuria saugų centrinį registrą, kuriame galima registruoti informaciją, praneštiną pagal šios direktyvos 8a straipsnį. Komisija gali susipažinti su šiame registre užregistruota informacija. 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija priima reikiamas praktines nuostatas.
5.  Kad būtų galima vykdyti 8a straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus automatinius mainus, Komisija ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. sukuria saugų centrinį registrą, kuriame būtina registruoti informaciją, praneštiną pagal šios direktyvos 8a straipsnį. Valstybės narės užtikrina, kad visa pagal 8a straipsnį pereinamuoju laikotarpiu, kai saugus centrinis registras dar neveikia, perduota informacija ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 1 d. būtų įkelta į saugų centrinį registrą. Komisija ir valstybės narės gali susipažinti su šiame registre užregistruota informacija. 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija priima reikiamas praktines nuostatas.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 1 dalis
1.  Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia vadovaudamasi Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis.
1.  Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia vadovaudamasi Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 2 dalies 1 punktas
2.  Informacija, kurią valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia informacija, gali būti perduoti kitoms valstybėms narėms. Tokiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus.
2.  Informacija, kurią ES arba EEE valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia informacija, gali būti perduoti kitoms ES valstybėms narėms (o abipusiškumo atveju taip pat ir EEE valstybėms narėms). Tokiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios ES valstybės narės (o abipusiškumo atveju taip pat ir EEE valstybės narės) nacionalinės teisės aktus.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 2 dalies 2 punktas
Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais, tačiau jie negali būti skelbiami ar pateikiami jokiam kitam asmeniui ar įstaigai negavus aiškaus Komisijos sutikimo.
Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus ES arba EEE valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais, tačiau jie negali būti skelbiami ar pateikiami jokiam kitam asmeniui ar įstaigai negavus aiškaus Komisijos sutikimo.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
23 b straipsnis (naujas)
8a)  Įterpiamas šis straipsnis:
„23b straipsnis
Sankcijos
Komisija išnagrinėja visas sankcijas, taikytinas tais atvejais, kai atsisakoma keistis informacija arba ji nepateikiama.“
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
25 a straipsnis (naujas)
9a)  Įterpiamas šis straipsnis:
„25a straipsnis
EBPO pokyčiai
Ši direktyva dera su EBPO pokyčiais ir joje atsižvelgiama į automatinių finansinių sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų standartu nustatytą EBPO išsamių taisyklių rinkinį.“
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
25 b straipsnis (naujas)
9b)   Įterpiamas šis straipsnis:
„25b straipsnis
Tolesni valstybių narių veiksmai
Ši direktyva nekliudo valstybėms narėms imtis tolesnių veiksmų kurti šalies vidaus ar susitarimais pagrįstas nuostatas dėl mokesčių vengimo prevencijos.“
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 c punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
27 straipsnis
9c)  27 straipsnis pakeičiamas taip:
„27 straipsnis
Ataskaitų teikimas
Kas trejus metus po šios direktyvos įsigaliojimo dienos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia jos taikymo ataskaitą.“
Teisinė informacija - Privatumo politika