Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0068(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0306/2015

Ingediende teksten :

A8-0306/2015

Debatten :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0369

Aangenomen teksten
PDF 473kWORD 199k
Dinsdag 27 oktober 2015 - Straatsburg
Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2015 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2015)0135),

–  gezien artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0085/2015),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A8‑0306/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Visum 2 bis (nieuw)
Gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de eerbiediging van het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van ondernemerschap,
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1
(1)   Grensoverschrijdende belastingontwijking, agressieve fiscale planning en schadelijke belastingconcurrentie zijn de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden, dat inmiddels zowel in de Unie als op mondiaal niveau hoog op de agenda staat. Grondslaguitholling leidt tot een aanzienlijke derving van belastingopbrengsten voor de lidstaten, waardoor zij moeilijker een groeibevorderend fiscaal beleid kunnen voeren. Met name rulings betreffende fiscaal geïnspireerde structuren leiden tot een laag niveau van belasting ter zake van kunstmatig hoge inkomsten in het land dat de ruling afgeeft, en kunnen resulteren in kunstmatig lage inkomsten voor belastingheffing in andere betrokken landen. Daarom is er dringend behoefte aan meer transparantie. Om dit te bereiken, moeten de instrumenten en mechanismen van Richtlijn 2011/16/EU13 van de Raad worden uitgebreid.
(1)   Grensoverschrijdende belastingontwijking, agressieve fiscale planning en schadelijke belastingconcurrentie zijn de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden, dat inmiddels zowel in de Unie als op mondiaal niveau hoog op de agenda staat. Grondslaguitholling leidt tot een aanzienlijke derving van belastingopbrengsten voor de lidstaten, waardoor zij moeilijker een groeibevorderend fiscaal beleid kunnen voeren, tot verstoring van de mededinging ten koste van ondernemingen – en met name kleine en middelgrote ondernemingen – die wel het correcte belastingbedrag betalen, en tot een verschuiving van de belasting naar minder mobiele factoren zoals arbeid en consumptie. In bepaalde gevallen hebben rulings betreffende fiscaal geïnspireerde structuren echter geleid tot een laag niveau van belasting ter zake van kunstmatig hoge inkomsten in het land dat de ruling afgeeft, en tot kunstmatig lage inkomsten voor belastingheffing in andere betrokken landen, waardoor de belastinggrondslag in deze lidstaten wordt verlaagd. Daarom is er dringend behoefte aan meer doelgerichte transparantie en uitwisseling van inlichtingen, ten minste overeenkomstig de OESO-normen. Om dit te bereiken, moeten de instrumenten en mechanismen van Richtlijn 2011/16/EU13 van de Raad worden uitgebreid.
__________________
__________________
13 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).
13 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1).
Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)
(1 bis)  Naar aanleiding van het LuxLeaks-schandaal geeft het Europees Parlement met dit verslag uitdrukking aan zijn vastberadenheid om belastingfraude en belastingontduiking niet te tolereren en te pleiten voor een eerlijke verdeling van de belastingdruk tussen burgers en ondernemingen.
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2
(2)   De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 18 december 2014 onderstreept dat de inspanningen voor de bestrijding van belastingontwijking en agressieve fiscale planning dringend moeten worden opgevoerd, zowel mondiaal als op EU-niveau. Gelet op het belang van transparantie verheugde de Europese Raad zich over het voornemen van de Commissie om een voorstel inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over fiscale rulings in de Unie in te dienen.
(2)   De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 18 december 2014 onderstreept dat de inspanningen voor de bestrijding van belastingontwijking en agressieve fiscale planning dringend moeten worden opgevoerd, zowel mondiaal als op Europees niveau. Gelet op het belang van transparantie en de bijbehorende uitwisseling van inlichtingen verheugde de Europese Raad zich over het voornemen van de Commissie om een voorstel inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over fiscale rulings in de Unie in te dienen.
Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
(4)   Er doen zich evenwel verschillende belangrijke praktische moeilijkheden voor die een efficiënte spontane uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken belemmeren, zoals het feit dat de lidstaat die de ruling afgeeft, zelf mag beoordelen welke andere lidstaten op de hoogte moeten worden gebracht.
(4)   Er doen zich evenwel verschillende belangrijke praktische moeilijkheden voor die een efficiënte spontane uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken belemmeren, zoals het feit dat de lidstaat die de ruling afgeeft, zelf mag beoordelen welke andere lidstaten op de hoogte moeten worden gebracht, en het zwakke toezichtsysteem, waardoor het voor de Commissie moeilijk is om eventuele inbreuken op de verplichting tot uitwisseling van inlichtingen vast te stellen.
Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)
(4 bis)  Een doeltreffende uitwisseling en verwerking van fiscale informatie en de daaruit voortvloeiende groepsdruk zouden een sterk afschrikkend effect hebben op de invoering van schadelijke belastingpraktijken, en zouden de lidstaten en de Commissie alle relevante informatie in handen geven om tegen dergelijke praktijken op te treden.
Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
(5)   De mogelijkheid om het verstrekken van inlichtingen te weigeren indien dit zou leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of van een fabrieks- of handelswerkwijze, of indien het inlichtingen betreft waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde, mag niet gelden voor bepalingen van verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, teneinde de doeltreffendheid van deze uitwisselingen niet te beperken. De beperkte omvang van de inlichtingen die moeten worden uitgewisseld met alle lidstaten, moet voldoende bescherming van deze handelsbelangen garanderen.
(5)   De mogelijkheid om het verstrekken van inlichtingen te weigeren indien dit zou leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of van een fabrieks- of handelswerkwijze, of indien het inlichtingen betreft waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde, mag niet gelden voor bepalingen van verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken, teneinde de doeltreffendheid van deze uitwisselingen niet te beperken. De beperkte omvang van de inlichtingen die moeten worden uitgewisseld met alle lidstaten, garandeert voldoende bescherming van deze handelsbelangen.
Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)  Voorafgaande fiscale rulings en voorafgaande prijsafspraken kunnen een grensoverschrijdende dimensie hebben ondanks het feit dat ze betrekking hebben op zuiver nationale transacties. Dat geldt in het bijzonder voor cascadetransacties, waarbij de voorafgaande ruling of voorafgaande prijsafspraak betrekking heeft op de eerste nationale transacties, onder buitenbeschouwinglating van de volgende (grensoverschrijdende) transacties.
Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 ter (nieuw)
(5 ter)  Om willekeurige verschillen tussen belastingregelingen in het kader van de verschillende administratieve praktijken te vermijden, dient de definitie van voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken fiscale regelingen te omvatten ongeacht of ze op formele dan wel informele wijze zijn afgegeven en ongeacht of ze bindend dan wel niet-bindend van aard zijn.
Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 quater (nieuw)
(5 quater)  Voorafgaande fiscale rulings bevorderen de consistente en transparante toepassing van de wet.
Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 quinquies (nieuw)
(5 quinquies)  Transparante belastingregels bieden belastingbetalers en bedrijven rechtszekerheid en trekken investeringen aan.
Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
(6)   Om profijt te kunnen trekken van de voordelen van de verplichte automatische uitwisseling over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, moeten de inlichtingen onmiddellijk nadat de ruling is afgegeven of de prijsafspraak is gesloten, worden verstrekt, en daarom moeten regelmatige tijdstippen voor de inlichtingenverstrekking worden vastgesteld.
(6)   Om profijt te kunnen trekken van de voordelen van de verplichte automatische uitwisseling over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken, moeten de inlichtingen die er betrekking op hebben onmiddellijk nadat de ruling is afgegeven of de prijsafspraak is gesloten, worden verstrekt. Bij niet-naleving kunnen efficiënte en effectieve sancties worden ontwikkeld.
Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
(7)   Bij de verplichte automatische uitwisseling over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken moet telkens een welomschreven set basisgegevens aan alle lidstaten worden verstrekt. De Commissie moet alle nodige maatregelen nemen om deze inlichtingenverstrekking te standaardiseren volgens de procedure van Richtlijn 2011/16/EU voor de vaststelling van een standaardformulier voor de inlichtingenuitwisseling. Die procedure dient ook te worden gevolgd bij het vaststellen van de nodige maatregelen en nadere regels voor de tenuitvoerlegging van de inlichtingenuitwisseling.
(7)   Bij de verplichte automatische uitwisseling over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken moet telkens een welomschreven set basisgegevens aan alle lidstaten worden verstrekt. De Commissie moet alle nodige maatregelen nemen om deze inlichtingenverstrekking te standaardiseren volgens de procedure van Richtlijn 2011/16/EU voor de vaststelling van een standaardformulier voor de inlichtingenuitwisseling. Die procedure dient ook te worden gevolgd bij het vaststellen van de nodige maatregelen en nadere regels voor de tenuitvoerlegging van de inlichtingenuitwisseling.
Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
(8)   De lidstaten moeten de uit te wisselen basisgegevens ook aan de Commissie meedelen. Op die manier kan de Commissie te allen tijde de effectieve toepassing van de automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken monitoren en evalueren. Deze mededeling zal een lidstaat niet ontheffen van zijn verplichtingen inzake de aanmelding van staatssteun bij de Commissie.
(8)   De lidstaten moeten de uit te wisselen basisgegevens ook aan de Commissie meedelen, aangezien de Commissie onafhankelijk moet kunnen oordelen of deze informatie relevant is voor het blootleggen van illegale staatssteun. Dankzij deze basisgegevens kan de Commissie te allen tijde de effectieve toepassing van de automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken op doeltreffende wijze monitoren en evalueren en ervoor zorgen dat rulings geen negatief effect hebben op de interne markt. Deze mededeling zal een lidstaat niet ontheffen van zijn verplichtingen inzake de aanmelding van staatssteun bij de Commissie.
Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)
(8 bis)  De lidstaten moeten vóór 1 oktober 2018 een analyse achteraf van de doelmatigheid van deze richtlijn indienen bij de Commissie.
Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9
(9)   Terugmelding van de ontvangende lidstaat aan de verstrekkende lidstaat is noodzakelijk voor het functioneren van een doeltreffend systeem van automatische inlichtingenuitwisseling. Daarom is het passend te voorzien in maatregelen die de mogelijkheid tot terugmelding bieden in gevallen waarin gebruik is gemaakt van de inlichtingen en er geen terugmelding kan gebeuren op grond van andere bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU.
(9)   Terugmelding van de ontvangende lidstaat aan de verstrekkende lidstaat is noodzakelijk voor het functioneren van een doeltreffend systeem van automatische inlichtingenuitwisseling, omdat dit de administratieve samenwerking tussen de lidstaten aanmoedigt. Daarom is het passend te voorzien in maatregelen die de mogelijkheid tot terugmelding bieden in gevallen waarin gebruik is gemaakt van de inlichtingen en er geen terugmelding kan gebeuren op grond van andere bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU. Op deze manier wordt het moeilijker om inlichtingen te omzeilen met als doel fraude te plegen.
Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10
(10)   Een lidstaat moet een beroep kunnen doen op artikel 5 van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de uitwisseling van inlichtingen op verzoek om aanvullende informatie te krijgen, daaronder begrepen de volledige tekst van voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande prijsafspraken, van de lidstaat die dergelijke rulings heeft afgegeven of dergelijke prijsafspraken heeft gesloten.
(10)   Een lidstaat moet een beroep kunnen doen op artikel 5 van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de uitwisseling van inlichtingen op verzoek om aanvullende informatie te krijgen, daaronder begrepen de volledige tekst van voorafgaande rulings of voorafgaande prijsafspraken, van de lidstaat die dergelijke rulings heeft afgegeven of dergelijke prijsafspraken heeft gesloten, alsmede eventuele daaropvolgende teksten met wijzigingen.
Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)
(10 bis)  Het begrip "inlichtingen die naar verwachting van belang zijn" zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2011/16/EU moet worden verduidelijkt om te voorkomen dat deze inlichtingen zodanig worden uitgelegd dat belastingen worden omzeild.
Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
(11)   De lidstaten dienen alle nodige maatregelen te treffen om obstakels weg te nemen die een belemmering kunnen vormen voor de effectieve en zo breed mogelijke verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken.
(11)   De lidstaten dienen alle nodige maatregelen te treffen om obstakels weg te nemen die een belemmering kunnen vormen voor de effectieve en zo breed mogelijke verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken.
Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)
(12 bis)  Teneinde de transparantie voor de burgers te vergroten, moet de Commissie een samenvatting publiceren van de belangrijkste rulings die het voorgaande jaar zijn overeengekomen, uitgaande van de informatie in het beveiligde centrale repertorium. Dat verslag moet ten minste het volgende bevatten: een beschrijving van de onderwerpen die in de fiscale ruling aan bod komen, een beschrijving van de criteria die gebruikt zijn om een voorafgaande prijsafspraak vast te stellen, en een vermelding van de lidstaat/lidstaten die waarschijnlijk het meest de gevolgen ervan zal/zullen ondervinden. Daarbij moet de Commissie de in deze richtlijn vastgestelde vetrouwelijkheidsbepalingen in acht nemen.
Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)
(12 ter)  Het is wenselijk dat de lidstaten hun bevoegde autoriteiten verzoeken om een deel van hun bestaande personeel te belasten met het verzamelen en analyseren van die inlichtingen.
Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quater (nieuw)
(12 quater)  Uiterlijk op 26 juni 2017 moet een Uniebreed register voor feitelijke eigendom operationeel zijn, met behulp waarvan mogelijke belastingontduiking en winstverschuiving kan worden opgespoord. De instelling van een centraal register voor automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande fiscale rulings en prijsafspraken tussen lidstaten, dat toegankelijk is voor belastingautoriteiten en bevoegde overheidsdiensten in de lidstaten en voor de Commissie, zou van groot belang zijn.
Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15
(15)   De bestaande bepalingen inzake vertrouwelijkheid moeten worden gewijzigd om rekening te houden met de uitbreiding van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tot voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken.
(15)   De bestaande bepalingen inzake vertrouwelijkheid moeten worden gewijzigd om rekening te houden met de uitbreiding van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tot voorafgaande rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken.
Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)
(15 bis)  Het is van essentieel belang dat het fundamentele beginsel van de soevereiniteit van de lidstaten op belastinggebied wordt gehandhaafd wat directe belastingen betreft, en dat het huidige voorstel het subsidiariteitsbeginsel niet op losse schroeven zet.
Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16
(16)   Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend. Deze richtlijn beoogt met name te waarborgen dat het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van ondernemerschap onverkort worden geëerbiedigd.
(16)   Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend. Deze richtlijn beoogt met name te waarborgen dat het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid van ondernemerschap onverkort worden geëerbiedigd. Persoonsgegevens dienen voor specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden te worden verzameld, en alleen als zij adequaat, ter zake dienend en niet buitensporig zijn in verhouding tot de doeleinden. Een beperking van die rechten mag slechts worden opgelegd indien wordt voldaan aan de voorwaarden die in het Handvest van de grondrechten vermeld staan. Met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen beperkingen worden opgelegd indien zij voldoen aan de noodzakelijke en werkelijke doelstellingen van algemeen belang, zoals erkend in de wetgeving, of beantwoorden aan de behoefte om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.
Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17
(17)   Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk een doeltreffende administratieve samenwerking tussen de lidstaten onder voorwaarden die verenigbaar zijn met de goede werking van de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar wegens de vereiste uniformiteit en doeltreffendheid beter op Unieniveau kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.
(17)   Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk een doeltreffende administratieve samenwerking tussen de lidstaten onder voorwaarden die verenigbaar zijn met de goede werking van de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar wegens de vereiste uniformiteit en doeltreffendheid beter op Europees niveau kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.
Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 9 – letter a
(a)   voor de toepassing van artikel 8, lid 1, en artikel 8 bis, de systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen. Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, betekent "beschikbare inlichtingen" inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingen verstrekkende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat;
a)   voor de toepassing van artikel 8, lid 1, en artikel 8 bis, de systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder voorafgaand verzoek, die, wat artikel 8, lid 1 betreft, plaatsvindt met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen. Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, betekent "beschikbare inlichtingen" inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingen verstrekkende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat;
Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 14 – inleidend gedeelte
14.   "voorafgaande grensoverschrijdende ruling": een akkoord, een mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere handeling met soortgelijk effect, ook indien afgegeven in het kader van een belastingcontrole, die/dat:
14.   "voorafgaande ruling": een akkoord, een mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere handeling met soortgelijk effect, ook indien afgegeven in het kader van een belastingcontrole en ongeacht of deze op formele of informele wijze is afgegeven, dan wel bindend of niet-bindend van aard is, die/dat:
Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 14 – letter a
(a)   is uitgereikt door of namens de overheid of de belastingautoriteit van een lidstaat, of een territoriaal of staatkundig onderdeel daarvan, aan een persoon;
a)   is uitgereikt of gepubliceerd door of namens de overheid of de belastingautoriteit van een lidstaat, of een territoriaal of staatkundig onderdeel daarvan, waarop een of meer personen zich kunnen verlaten;
Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 14 – letter c
(c)   betrekking heeft op een grensoverschrijdende transactie of op de vraag of er op grond van de activiteiten van een rechtspersoon in de andere lidstaat sprake is van een vaste inrichting, en;
c)   betrekking heeft op een transactie of op de vraag of er op grond van de activiteiten van een rechtspersoon in de andere lidstaat sprake is van een vaste inrichting, en;
Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 14 – alinea 2
De grensoverschrijdende transactie kan gemoeid gaan met, maar is niet beperkt tot, het doen van investeringen, leveren van goederen, verrichten van diensten, verlenen van financiële middelen of gebruiken van materiële of immateriële activa, waarbij de persoon die de voorafgaande grensoverschrijdende ruling ontvangt, niet rechtstreeks betrokken hoeft te zijn;
De transactie kan gemoeid gaan met, maar is niet beperkt tot, het doen van investeringen, leveren van goederen, verrichten van diensten, verlenen van financiële middelen of gebruiken van materiële of immateriële activa, waarbij de persoon die de voorafgaande ruling ontvangt, niet rechtstreeks betrokken hoeft te zijn;
Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 15 – alinea 1
15.   "voorafgaande prijsafspraak": een akkoord, een mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere handeling met soortgelijk effect, ook indien afgegeven in het kader van een belastingcontrole, die/dat is uitgereikt door of namens de overheid of de belastingautoriteit van een of meer lidstaten, met inbegrip van een territoriaal of staatkundig onderdeel daarvan, aan een persoon, waarbij voorafgaand aan grensoverschrijdende transacties tussen verbonden ondernemingen een passende reeks criteria is vastgesteld om de verrekenprijzen voor die transacties te bepalen of waarbij de toerekening van winsten aan een vaste inrichting is vastgesteld.
15.  "voorafgaande prijsafspraak": een akkoord, een mededeling dan wel enig ander instrument of enige andere handeling met soortgelijk effect, ook indien afgegeven in het kader van een belastingcontrole, die/dat is uitgereikt of gepubliceerd door of namens de overheid of de belastingautoriteit van een of meer lidstaten, met inbegrip van een territoriaal of staatkundig onderdeel daarvan, waarop een of meer personen zich kunnen verlaten, waarbij voorafgaand aan transacties tussen verbonden ondernemingen een passende reeks criteria is vastgesteld om de verrekenprijzen voor die transacties te bepalen of waarbij de toerekening van winsten aan een vaste inrichting is vastgesteld.
Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 16
16.  Voor de toepassing van punt 14 is een "grensoverschrijdende transactie" een transactie of reeks van transacties waarbij:
Schrappen
(a)  niet alle partijen bij de transactie of reeks van transacties hun fiscale woonplaats hebben in de lidstaat die de voorafgaande grensoverschrijdende ruling afgeeft, of;
(b)  een of meer van de partijen bij de transactie of reeks van transacties haar fiscale woonplaats tegelijkertijd in meer dan een jurisdictie heeft, of;
(c)  een van de partijen bij de transactie of reeks van transacties haar onderneming drijft in een andere lidstaat via een vaste inrichting en de transactie of reeks van transacties alle of een deel van de activiteiten van de vaste inrichting uitmaakt. Een grensoverschrijdende transactie of reeks van transacties omvat tevens de regelingen die worden getroffen door één rechtspersoon ten aanzien van de onderneming die hij in een andere lidstaat via een vaste inrichting drijft.
Voor de toepassing van punt 15 is een "grensoverschrijdende transactie" een transactie of reeks van transacties tussen verbonden ondernemingen die niet allemaal hun fiscale woonplaats op het grondgebied van dezelfde lidstaat hebben."
Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 1
1.   De bevoegde autoriteit van een lidstaat die een voorafgaande grensoverschrijdende ruling of een voorafgaande prijsafspraak afgeeft of wijzigt na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn, verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie automatisch inlichtingen daaromtrent.
1.   De bevoegde autoriteit van een lidstaat die een voorafgaande ruling of een voorafgaande prijsafspraak afgeeft of wijzigt na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn, verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie automatisch inlichtingen daaromtrent.
Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 2
2.   De bevoegde autoriteit van een lidstaat verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie ook inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken die niet langer dan tien jaar vóór de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn zijn afgegeven en op die datum nog steeds geldig zijn.
2.   De bevoegde autoriteit van een lidstaat verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie ook inlichtingen over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken die vóór de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn zijn afgegeven en op die datum nog steeds geldig zijn.
Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 3
3.   Lid 1 is niet van toepassing wanneer een voorafgaande grensoverschrijdende ruling uitsluitend betrekking heeft op de belastingzaken van een of meer natuurlijke personen.
3.   Lid 1 is niet van toepassing wanneer een voorafgaande ruling uitsluitend betrekking heeft op de belastingzaken van een of meer natuurlijke personen.
Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  Lid 1 is ook van toepassing indien het verzoek om een voorafgaande ruling betrekking heeft op een juridische structuur zonder rechtspersoonlijkheid. In dat geval verstrekt de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de voorafgaande grensoverschrijdende ruling afgeeft, de betreffende informatie aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en zorgt zij ervoor dat de oprichtingsakte wordt doorgezonden naar de lidstaat van verblijf van elke oprichter en elke begunstigde.
Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 4 – letter a
(a)   voor de overeenkomstig lid 1 uitgewisselde inlichtingen: binnen een maand na het einde van het kwartaal waarin de voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande prijsafspraken zijn afgegeven of gewijzigd.;
a)   voor de overeenkomstig lid 1 uitgewisselde inlichtingen: onmiddellijk en uiterlijk een maand nadat de voorafgaande rulings of voorafgaande prijsafspraken zijn afgegeven of gewijzigd;
Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 4 – letter b
(b)   voor de overeenkomstig lid 2 uitgewisselde inlichtingen: vóór 31 december 2016.
(b)   voor de overeenkomstig lid 2 uitgewisselde inlichtingen: binnen drie maanden na de inwerkingtreding ervan.
Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 5 – letter b
(b)   de inhoud van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande prijsafspraak, met inbegrip van een beschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties;
b)   de inhoud van de voorafgaande ruling of voorafgaande prijsafspraak, met inbegrip van een beschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties;
Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 5 – letter b bis (nieuw)
b bis)  de criteria die worden gehanteerd voor de bepaling van de voorafgaande ruling of voorafgaande prijsafspraak, alsook de eventuele beperking in tijd ervan of de omstandigheden waaronder het besluit kan worden ingetrokken;
Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 5 – letter d
(d)   de vermelding van de andere lidstaten die waarschijnlijk direct of indirect betrokken zijn bij de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande prijsafspraak;
d)   de vermelding van de andere lidstaten die waarschijnlijk direct of indirect betrokken zijn bij de voorafgaande ruling of voorafgaande prijsafspraak;
Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 5 – letter e
(e)   de identificatie van alle personen, die geen natuurlijke personen zijn, in de andere lidstaten waarvoor de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of de voorafgaande prijsafspraak waarschijnlijk direct of indirect gevolgen heeft (met vermelding van de lidstaat waaraan de betrokken personen verbonden zijn).
e)   de identificatie van alle personen, die geen natuurlijke personen zijn, in de andere lidstaten waarvoor de voorafgaande ruling of de voorafgaande prijsafspraak waarschijnlijk direct of indirect gevolgen heeft (met vermelding van de lidstaat waaraan de betrokken personen verbonden zijn).
Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 5 – letter e bis (nieuw)
e bis)  zodra dit beschikbaar is, het fiscaal identificatienummer (FIN), zoals omschreven in het actieplan van de Commissie van 2012 ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking;
Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 5 – letter e ter (nieuw)
e ter)  een beschrijving van alle criteria die worden gehanteerd en van de regeling die van toepassing is wanneer een juridisch of feitelijk mechanisme een verlaging van de belastinggrondslag van de belastingbetaler mogelijk maakt door een afwijking van de gewone regels van de lidstaat die het advies uitbrengt, bijvoorbeeld toestemming voor een snellere aflossing dan gebruikelijk is of aftrek van kosten die niet direct of niet werkelijk door de belastingbetaler zijn gemaakt;
Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 5 – letter e quater (nieuw)
e quater)  een beschrijving van alle criteria die worden gehanteerd en van de regeling die van toepassing is wanneer aan een belastingbetaler een belastingtarief wordt toegekend dat lager is dan het normale belastingtarief van de lidstaat die het advies uitbrengt;
Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 5 – letter e quinquies (nieuw)
e quinquies)  een beschrijving van alle criteria die worden gehanteerd en van het mechanisme dat wordt toegepast wanneer een van de bij dit mechanisme betrokken partijen gevestigd is in een derde land waar geen belastingen worden geheven of waar het belastingstelsel veel gunstiger is;
Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 6
6.   Om de uitwisseling te vergemakkelijken, stelt de Commissie de maatregelen en nadere regels vast die nodig zijn voor de uitvoering van dit artikel, met inbegrip van maatregelen om de verstrekking van de in lid 5 van dit artikel genoemde inlichtingen te standaardiseren, in het kader van de procedure voor de vaststelling van het standaardformulier zoals bepaald in artikel 20, lid 5.
6.   Om de uitwisseling te vergemakkelijken, stelt de Commissie de maatregelen en nadere regels vast die nodig zijn voor de uitvoering van dit artikel, met inbegrip van maatregelen om de verstrekking van de in lid 5 van dit artikel genoemde inlichtingen te standaardiseren, in het kader van de procedure voor de vaststelling van het standaardformulier zoals bepaald in artikel 20, lid 5. De Commissie staat lidstaten die gedecentraliseerde territoriale of administratieve organen belastinggerelateerde bevoegdheden hebben verleend, bij om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan hun verantwoordelijkheid om deze organen opleiding en ondersteuning te bieden.
Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 7
7.   De ontvangst van de overeenkomstig lid 1 verstrekte inlichtingen wordt door de bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk geval binnen zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, aan de verstrekkende bevoegde autoriteit bevestigd.
7.   De ontvangst van de overeenkomstig lid 1 verstrekte inlichtingen wordt door de bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk geval binnen zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, aan de verstrekkende bevoegde autoriteit bevestigd, om aldus het functioneren van een doeltreffend systeem voor de automatische uitwisseling van inlichtingen te bevorderen.
Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 8
8.   De lidstaten kunnen, in overeenstemming met artikel 5, om aanvullende informatie verzoeken, daaronder begrepen de volledige tekst van een voorafgaande grensoverschrijdende ruling of een voorafgaande prijsafspraak, van de lidstaat die deze heeft afgegeven.
8.   De lidstaten – of hun territoriale of bestuursorganen, met inbegrip van lokale autoriteiten, indien van toepassing – kunnen, in overeenstemming met artikel 5, om aanvullende informatie verzoeken, daaronder begrepen de volledige tekst van een voorafgaande ruling of een voorafgaande prijsafspraak, van de lidstaat die deze heeft afgegeven.
Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 9 bis (nieuw)
9 bis.  De lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten in een vroeg stadium in kennis van alle relevante wijzigingen in hun fiscale-rulingpraktijk (aanvraagformaliteiten, beslissingsprocedure enz.).
Amendement 52
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis – lid 9 ter (nieuw)
9 ter.  De belastingautoriteiten van de lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten in kennis van alle relevante wijzigingen in hun nationale wetten inzake vennootschapsbelasting (invoering van een nieuwe toelage, belastingvermindering, uitzondering, stimulans of soortgelijke maatregel enz.) die gevolgen kunnen hebben voor hun effectieve belastingtarieven of voor de belastinginkomsten van andere lidstaten.
Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 ter – lid 1
1.   Vóór 1 oktober 2017 doen de lidstaten de Commissie jaarlijks statistieken over de omvang van de automatische uitwisseling van inlichtingen uit hoofde van de artikelen 8 en 8 bis toekomen, alsook, in de mate van het mogelijke, gegevens betreffende administratieve en andere relevante kosten en baten die voor belastingdiensten en derden zijn gerezen met betrekking tot de verrichte uitwisselingen, en mogelijke veranderingen.
1.   Vóór 1 oktober 2017 doen de lidstaten de Commissie jaarlijks statistieken over de omvang van de automatische uitwisseling van inlichtingen uit hoofde van de artikelen 8 en 8 bis en de soorten toegekende rulings toekomen, alsook, in de mate van het mogelijke, gegevens betreffende administratieve en andere relevante kosten en baten die voor belastingdiensten en derden zijn gerezen met betrekking tot de verrichte uitwisselingen, en mogelijke veranderingen.
Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 ter – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  De Commissie publiceert uiterlijk op 1 oktober 2017 en vervolgens jaarlijks een verslag met een samenvatting van de belangrijkste gevallen in het beveiligd centraal repertorium als bedoeld in artikel 21, lid 5. Daarbij neemt de Commissie de in artikel 23 bis vastgestelde vertrouwelijkheidsbepalingen in acht.
Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 4
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 14 – lid 3
3.   Wanneer een lidstaat gebruikmaakt van inlichtingen die door een andere lidstaat overeenkomstig artikel 8 bis zijn verstrekt, doet hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden nadat het resultaat van het gebruik van de gevraagde inlichtingen bekend is, een terugmelding aan de bevoegde autoriteit die de inlichtingen heeft verstrekt, behalve als al terugmelding is gedaan overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De Commissie stelt volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure de nadere regels vast."
3.   Wanneer een lidstaat gebruikmaakt van inlichtingen die door een andere lidstaat overeenkomstig artikel 8 bis zijn verstrekt, doet hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden nadat het resultaat van het gebruik van de gevraagde inlichtingen bekend is, een terugmelding aan de Commissie en de bevoegde autoriteit die de inlichtingen heeft verstrekt, behalve als al terugmelding is gedaan overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De Commissie stelt volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure de nadere regels vast.
Amendement 56
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 20 – lid 5
5.   Bij de automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings en voorafgaande prijsafspraken overeenkomstig artikel 8 bis wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier, zodra dat formulier volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure door de Commissie is vastgesteld."
5.   Bij de automatische uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande rulings en voorafgaande prijsafspraken overeenkomstig artikel 8 bis wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier, zodra dat formulier volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure door de Commissie is vastgesteld.
Amendement 57
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 21 – lid 5
5.   De Commissie ontwikkelt een beveiligd centraal repertorium waar in het kader van artikel 8 bis van deze richtlijn te verstrekken inlichtingen kunnen worden opgeslagen om te voldoen aan de automatische uitwisseling als bedoeld in artikel 8 bis, leden 1 en 2. De Commissie heeft toegang tot de in dit repertorium opgeslagen inlichtingen. De noodzakelijke nadere regels worden door de Commissie vastgesteld volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure.
5.   De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 31 december 2016 een beveiligd centraal repertorium waar in het kader van artikel 8 bis van deze richtlijn te verstrekken inlichtingen moeten worden opgeslagen om te voldoen aan de automatische uitwisseling als bedoeld in artikel 8 bis, leden 1 en 2. De lidstaten zorgen ervoor dat alle inlichtingen die in het kader van artikel 8 bis worden verstrekt tijdens de overgangsperiode waarin het beveiligd centraal repertorium nog niet is ontwikkeld, uiterlijk op 1 april 2017 in het beveiligd centraal repertorium worden opgenomen. De Commissie en de lidstaten hebben toegang tot de in dit repertorium opgeslagen inlichtingen. De noodzakelijke nadere regels worden door de Commissie vastgesteld volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure.
Amendement 58
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 bis – lid 1
1.   De krachtens deze richtlijn aan de Commissie verstrekte inlichtingen worden door haar vertrouwelijk gehouden overeenkomstig de op autoriteiten van de Unie toepasselijke bepalingen.
1.   De krachtens deze richtlijn aan de Commissie verstrekte inlichtingen worden door haar vertrouwelijk gehouden overeenkomstig de op autoriteiten van de Unie toepasselijke bepalingen, als vastgelegd in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Amendement 59
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 1
2.  De krachtens artikel 23 door een lidstaat aan de Commissie verstrekte gegevens, alsmede alle door de Commissie opgestelde rapporten of bescheiden waarin van die gegevens gebruik wordt gemaakt, kunnen aan andere lidstaten worden doorgegeven. De doorgegeven gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin voor soortgelijke inlichtingen wordt voorzien bij de nationale wetgeving van de ontvangende lidstaat.
2.  De krachtens artikel 23 door een lidstaat van de EU of de EER aan de Commissie verstrekte gegevens, alsmede alle door de Commissie opgestelde rapporten of bescheiden waarin van die gegevens gebruik wordt gemaakt, kunnen aan andere EU-lidstaten (en in het geval van wederkerigheid ook EER-lidstaten) worden doorgegeven. De doorgegeven gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin voor soortgelijke inlichtingen wordt voorzien bij de nationale wetgeving van de ontvangende EU-lidstaat (en in het geval van wederkerigheid ook de EER-lidstaat).
Amendement 60
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 2
De in de eerste alinea bedoelde door de Commissie opgestelde rapporten en bescheiden kunnen door de lidstaten uitsluitend voor analytische doeleinden worden gebruikt, en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de Commissie bekend worden gemaakt of aan andere personen of organen beschikbaar worden gesteld."
De in de eerste alinea bedoelde door de Commissie opgestelde rapporten en bescheiden kunnen door de lidstaten van de EU of de EER uitsluitend voor analytische doeleinden worden gebruikt, en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de Commissie bekend worden gemaakt of aan andere personen of organen beschikbaar worden gesteld."
Amendement 61
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 ter (nieuw)
(8 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 23 ter
Sancties
De Commissie onderzoekt alle sancties die moeten worden ingesteld voor gevallen waarin de uitwisseling van inlichtingen wordt geweigerd of nagelaten."
Amendement 62
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1– punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25 bis (nieuw)
(9 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 25 bis
Ontwikkelingen bij de OESO
Deze richtlijn is verenigbaar met de ontwikkelingen bij de OESO en houdt rekening met de uitgebreide reeks regels van de OESO die is opgenomen in de standaard voor de automatische uitwisseling van financiële rekeninggegevens."
Amendement 63
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1– punt 9 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25 ter (nieuw)
(9 ter)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 25 ter
Verdere maatregelen van de lidstaten
Deze richtlijn belet de lidstaten niet verdere maatregelen te nemen om nationale of op overeenkomsten gebaseerde bepalingen ter voorkoming van belastingontwijking op te stellen."
Amendement 64
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 9 quater (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 27
(9 quater)  Artikel 27 wordt vervangen door:
"Artikel 27
Verslaglegging
De Commissie dient elke drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van deze richtlijn."
Juridische mededeling - Privacybeleid