Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0068(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0306/2015

Teksty złożone :

A8-0306/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0369

Teksty przyjęte
PDF 642kWORD 256k
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg
Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2015)0135),

–  uwzględniając art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0085/2015),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A8-0306/2015),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 2 a (nowe)
uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności poszanowanie prawa do ochrony danych osobowych i wolności prowadzenia działalności gospodarczej,
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)   W ostatnim czasie znacząco przybyło wyzwań związanych z – dokonującymi się w wymiarze transgranicznym – unikaniem opodatkowania, agresywnym planowaniem podatkowym i szkodliwą konkurencją podatkową; wyzwania te stały się również znaczącym źródłem zaniepokojenia zarówno w obrębie Unii, jak i na szczeblu ogólnoświatowym. Erozja podstawy opodatkowania prowadzi do znacznego ograniczenia krajowych dochodów podatkowych, co utrudnia państwom członkowskim prowadzenie takiej polityki podatkowej, która sprzyjałaby wzrostowi gospodarczemu. W szczególności interpretacje indywidualne prawa podatkowego, które są wydawane na potrzeby struktur konstruowanych pod kątem korzyści podatkowych, prowadzą do niskiego poziomu opodatkowania sztucznie zawyżonych dochodów w państwie wydającym tego rodzaju interpretację i mogą sprawiać, że w pozostałych krajach, których dotyczy dana sytuacja, opodatkowaniu podlegają jedynie sztucznie zaniżone dochody. W związku z tą sytuacją pilnie wymagane jest zwiększenie przejrzystości. W tym celu należy rozbudować narzędzia i mechanizmy ustanowione dyrektywą Rady 2011/16/UE13.
(1)   W ostatnim czasie znacząco przybyło wyzwań związanych z – dokonującymi się w wymiarze transgranicznym – unikaniem opodatkowania, agresywnym planowaniem podatkowym i szkodliwą konkurencją podatkową; wyzwania te stały się również znaczącym źródłem zaniepokojenia zarówno w obrębie Unii, jak i na szczeblu ogólnoświatowym. Erozja podstawy opodatkowania prowadzi do znacznego ograniczenia krajowych dochodów podatkowych, co utrudnia państwom członkowskim prowadzenie takiej polityki podatkowej, która sprzyjałaby wzrostowi gospodarczemu, powoduje zakłócenia konkurencji ze szkodą dla przedsiębiorstw – zwłaszcza MŚP – które odprowadzają należną kwotę opodatkowania, i przenosi ciężar opodatkowania na mniej mobilne czynniki takie jak praca i konsumpcja. Jednak w określonych przypadkach interpretacje indywidualne prawa podatkowego, które są wydawane na potrzeby struktur konstruowanych pod kątem korzyści podatkowych, doprowadziły do niskiego poziomu opodatkowania sztucznie zawyżonych dochodów w państwie wydającym tego rodzaju interpretację i sprawiły, że w pozostałych krajach, których dotyczy dana sytuacja, opodatkowaniu podlegają jedynie sztucznie zaniżone dochody, co zmniejsza podstawę opodatkowania w tych państwach członkowskich. W związku z tą sytuacją pilnie wymagane jest zwiększenie ukierunkowanej przejrzystości i wymiany informacji, co najmniej zgodnie ze standardami OECD. W tym celu należy rozbudować narzędzia i mechanizmy ustanowione dyrektywą Rady 2011/16/UE13.
__________________
__________________
13 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1).
13 Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1).
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)
(1a)  W następstwie skandalu LuxLeaks za pośrednictwem niniejszego sprawozdania Parlament Europejski wyraża zdecydowaną wolę nietolerowania oszustw podatkowych czy unikania opodatkowania oraz opowiada się za sprawiedliwym podziałem obciążenia podatkowego między obywateli i przedsiębiorstwa.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
(2)   W swoich konkluzjach z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada Europejska podkreśliła pilną potrzebę kontynuowania prac nad zwalczaniem unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego, zarówno na szczeblu ogólnoświatowym, jak i na szczeblu UE. Podkreślając znaczenie przejrzystości, Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła zamiar przedstawienia przez Komisję wniosku w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w UE.
(2)   W swoich konkluzjach z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada Europejska podkreśliła pilną potrzebę kontynuowania prac nad zwalczaniem unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego, zarówno na szczeblu ogólnoświatowym, jak i europejskim. Podkreślając znaczenie przejrzystości i stosownej wymiany informacji, Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła zamiar przedstawienia przez Komisję wniosku w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w UE.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)   Skuteczną spontaniczną wymianę informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym oraz uzgodnień indywidualnych dotyczących cen transferowych utrudnia jednak szereg istotnych praktycznych trudności, jak np. swoboda uznania, jaką państwo członkowskie wydające interpretację dysponuje w kwestii decyzji, które z pozostałych państw członkowskich powinny zostać poinformowane.
(4)   Skuteczną spontaniczną wymianę informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym oraz uprzednich porozumień cenowych utrudnia jednak szereg istotnych praktycznych trudności, jak np. swoboda uznania, jaką państwo członkowskie wydające interpretację dysponuje w kwestii decyzji, które z pozostałych państw członkowskich powinny zostać poinformowane, a także niedoskonały system monitorowania, który utrudnia Komisji identyfikację naruszeń wymogu wymiany informacji.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  Skuteczna wymiana i przetwarzanie informacji podatkowych oraz związana z tym presja ze strony partnerów miałyby wyraźny skutek powstrzymujący od stosowania szkodliwych praktyk podatkowych oraz umożliwiłyby państwom członkowskim i Komisji uzyskiwanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do przeciwdziałania takim praktykom.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)   Przepis dopuszczający możliwość odmówienia udzielenia informacji w przypadku, gdy prowadziłoby to do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej lub zawodowej lub procesu produkcyjnego, lub w przypadku gdy ujawnienie informacji byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym, nie powinien mieć zastosowania do przepisów w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym oraz uzgodnień indywidualnych dotyczących cen transferowych, tak aby nie ograniczać skuteczności takiej wymiany informacji. Ograniczony charakter informacji, które podlegają obowiązkowi wymiany z wszystkimi państwami członkowskimi, powinien zapewniać wystarczającą ochronę wspomnianych interesów handlowych.
(5)   Przepis dopuszczający możliwość odmówienia udzielenia informacji w przypadku, gdy prowadziłoby to do ujawnienia tajemnicy handlowej, przemysłowej lub zawodowej lub procesu produkcyjnego, lub w przypadku gdy ujawnienie informacji byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym, nie może mieć zastosowania do przepisów w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz uprzednich porozumień cenowych, tak aby nie ograniczać skuteczności takiej wymiany informacji. Ograniczony charakter informacji, które podlegają obowiązkowi wymiany z wszystkimi państwami członkowskimi, zapewnia wystarczającą ochronę wspomnianych interesów handlowych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)
(5a)  Interpretacje indywidualne prawa podatkowego oraz uprzednie porozumienia cenowe mogą mieć wymiar transgraniczny, mimo że dotyczą transakcji czysto krajowych. Jest tak szczególnie w przypadku transakcji kaskadowych, kiedy to interpretacja indywidualna prawa podatkowego lub uprzednie porozumienie cenowe odnoszą się do pierwszych transakcji krajowych, nie uwzględniając kolejnych transakcji (transgranicznych).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 b (nowy)
(5b)  Aby uniknąć arbitralnych rozróżnień między ustaleniami podatkowymi, których dokonuje się w kontekście różnych krajowych praktyk administracyjnych, definicje interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz uprzednich porozumień cenowych powinny obejmować ustalenia podatkowe bez względu na to, czy zostały one oficjalnie wydane, oraz niezależnie od tego, czy mają one charakter wiążący.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 c (nowy)
(5c)  Interpretacje indywidualne prawa podatkowego ułatwiają spójne i przejrzyste stosowanie prawa.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 d (nowy)
(5d)  Przejrzyste przepisy podatkowe gwarantują podatnikom i przedsiębiorstwom pewność prawa oraz sprzyjają inwestycjom.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)   Aby osiągnąć korzyści płynące z obowiązkowej automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym oraz uzgodnień indywidualnych dotyczących cen transferowych, informacje te powinny być przekazywane szybko po wydaniu stosownych decyzji, w związku z czym należy ustanowić regularne odstępy czasu na przekazywanie tych informacji.
(6)   Aby osiągnąć korzyści płynące z obowiązkowej automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego i uprzednich porozumień cenowych, informacje o nich powinny być przekazywane bezzwłocznie po ich wydaniu. Gdyby wymóg ten nie był przestrzegany, możliwe będzie rozważenie formy skutecznych i realnych kar.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
(7)   Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym oraz uzgodnień indywidualnych dotyczących cen transferowych powinna w każdym przypadku obejmować przekazanie określonego zbioru podstawowych informacji do wszystkich państw członkowskich. Komisja powinna przyjąć wszelkie środki niezbędne do standaryzacji przekazywania tych informacji zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 2011/16/UE na potrzeby przyjęcia standardowego formularza, z którego należy korzystać przy wymianie informacji. Procedurę tę należy również stosować w celu przyjęcia wszelkich niezbędnych środków oraz ustaleń praktycznych na potrzeby wdrożenia wymiany informacji.
(7)   Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz uprzednich porozumień cenowych powinna w każdym przypadku obejmować przekazanie określonego zbioru podstawowych informacji do wszystkich państw członkowskich. Komisja powinna przyjąć wszelkie środki niezbędne do standaryzacji przekazywania tych informacji zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 2011/16/UE na potrzeby przyjęcia standardowego formularza, z którego należy korzystać przy wymianie informacji. Procedurę tę należy również stosować w celu przyjęcia wszelkich niezbędnych środków oraz ustaleń praktycznych na potrzeby wdrożenia wymiany informacji.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8
(8)   Podstawowe informacje wymieniane przez państwa członkowskie powinny być również przekazywane Komisji. Umożliwiłoby to Komisji monitorowanie i ocenę w dowolnym momencie skuteczności automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym oraz uzgodnień indywidualnych dotyczących cen transferowych. Przekazywanie tych informacji nie zwalnia państwa członkowskiego z obowiązku zgłoszenia Komisji każdego przypadku pomocy państwa.
(8)   Podstawowe informacje wymieniane przez państwa członkowskie powinny być również przekazywane Komisji, ponieważ Komisja powinna być w stanie niezależnie ocenić, czy takie informacje są istotne dla wykrywania przypadków niezgodnej z prawem pomocy państwa. Te podstawowe informacje powinny umożliwiać Komisji skuteczne monitorowanie i ocenę w dowolnym momencie skuteczności automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego i uprzednich porozumień cenowych, a także zadbanie o to, by interpretacje indywidualne nie miały negatywnego wpływu na rynek wewnętrzny. Przekazywanie tych informacji nie zwalnia państwa członkowskiego z obowiązku zgłoszenia Komisji każdego przypadku pomocy państwa.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  Do dnia 1 października 2018 r. państwa członkowskie powinny przedstawić Komisji analizę ex post skuteczności niniejszej dyrektywy.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
(9)   Informacje zwrotne przekazywane przez państwo członkowskie, które otrzymało dane informacje, do państwa członkowskiego, które je przekazało, stanowią niezbędny element funkcjonowania skutecznego systemu automatycznej wymiany informacji. W związku z tym właściwe jest zapewnienie środków umożliwiających przekazywanie informacji zwrotnych w przypadkach, gdy informacje zostały wykorzystane, a przekazanie informacji zwrotnych nie jest możliwe na podstawie innych przepisów dyrektywy 2011/16/UE.
(9)   Informacje zwrotne przekazywane przez państwo członkowskie, które otrzymało dane informacje, do państwa członkowskiego, które je przekazało, stanowią niezbędny element funkcjonowania skutecznego systemu automatycznej wymiany informacji, ponieważ sprzyjają współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi. W związku z tym właściwe jest zapewnienie środków umożliwiających przekazywanie informacji zwrotnych w przypadkach, gdy informacje zostały wykorzystane, a przekazanie informacji zwrotnych nie jest możliwe na podstawie innych przepisów dyrektywy 2011/16/UE. W ten sposób obchodzenie informacji w celu popełnienia oszustwa stałoby się trudniejsze.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10
(10)   Państwo członkowskie powinno mieć możliwość skorzystania z przepisów art. 5 dyrektywy 2011/16/UE w odniesieniu do wymiany informacji na wniosek w celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym pełnego tekstu interpretacji indywidualnych prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym lub uzgodnień indywidualnych dotyczących cen transferowych, od państwa członkowskiego wydającego takie interpretacje lub uzgodnienia.
(10)   Państwo członkowskie powinno mieć możliwość skorzystania z przepisów art. 5 dyrektywy 2011/16/UE w odniesieniu do wymiany informacji na wniosek w celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym pełnego tekstu interpretacji indywidualnych prawa podatkowego lub uprzednich porozumień cenowych, od państwa członkowskiego wydającego takie interpretacje lub porozumienia i ewentualne teksty wprowadzające kolejne zmiany.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)
(10a)  Sformułowanie „informacje najprawdopodobniej istotne” zawarte w art. 1 ust.1 dyrektywy 2011/16/UE powinno zostać doprecyzowane, aby uniknąć interpretacji mających na celu jego obejście.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11
(11)   Państwa członkowskie powinny zastosować wszelkie środki niezbędne do usunięcia każdej przeszkody, która może utrudniać skuteczną i możliwie jak najszerszą obowiązkową wymianę informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym i uzgodnień indywidualnych dotyczących cen transferowych.
(11)   Państwa członkowskie powinny zastosować wszelkie środki niezbędne do usunięcia każdej przeszkody, która może utrudniać skuteczną i możliwie jak najszerszą obowiązkową wymianę informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz uprzednich porozumień cenowych.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)
(12a)  Aby zwiększyć poziom przejrzystości dla obywateli, Komisja powinna publikować zestawienie najważniejszych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego przyjętych w poprzednim roku na podstawie informacji zawartych w bezpiecznej centralnej bazie danych. To zestawienie powinno zawierać co najmniej opis kwestii, których dotyczy dana interpretacja indywidualna prawa podatkowego, opis kryteriów zastosowanych w celu ustalenia cen transferowych w przypadku uprzedniego porozumienia cenowego oraz określać państwa członkowskie, których najprawdopodobniej dotyczy dana interpretacja lub porozumienie. Komisja powinna przy tym przestrzegać przepisów o poufności informacji zawartych w niniejszej dyrektywie.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 b (nowy)
(12b)  Byłoby pożądane, by państwa członkowskie zwracały się do swoich właściwych organów o przydzielenie odpowiednich zasobów ludzkich spośród ich personelu do zbierania i analizy takich informacji.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 c (nowy)
(12c)  Do dnia 26 czerwca 2017 r. należy uruchomić ogólnounijny rejestr właścicieli rzeczywistych, który pomoże w śledzeniu możliwych przypadków unikania opodatkowania i przenoszenia zysków. Istotne znaczenie miałoby stworzenie centralnego rejestru na potrzeby automatycznej wymiany informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego lub uprzednich porozumień cenowych między państwami członkowskimi, który byłby dostępny dla organów podatkowych i właściwych organów państw członkowskich oraz Komisji.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15
(15)   Obowiązujące przepisy dotyczące poufności powinny zostać zmienione, tak by uwzględnić rozszerzenie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji na interpretacje indywidualne prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym i uzgodnienia indywidualne dotyczące cen transferowych.
(15)   Obowiązujące przepisy dotyczące poufności powinny zostać zmienione, tak by uwzględnić rozszerzenie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji na interpretacje indywidualne prawa podatkowego i uprzednie porozumienia cenowe.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)
(15a)  Ważne jest, by w stosunku do podatków bezpośrednich utrzymana została podstawowa zasada suwerenności państw członkowskich w kwestiach podatkowych i by obecny projekt nie naruszał zasady pomocniczości.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16
(16)   Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności w niniejszej dyrektywie dąży się do zapewnienia pełnego poszanowania prawa do ochrony danych osobowych oraz wolności prowadzenia działalności gospodarczej.
(16)   Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności w niniejszej dyrektywie dąży się do zapewnienia pełnego poszanowania prawa do ochrony danych osobowych oraz wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Dane osobowe należy przetwarzać w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach i tylko jeżeli są one odpowiednie, istotne i nienadmierne w stosunku do celów, w których są przetwarzane. Wszelkie ograniczenia tych praw powinny być wprowadzane tylko wówczas, gdy spełnione będą warunki określone w Karcie praw podstawowych. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności ograniczenia mogą być wprowadzane pod warunkiem, że będą zgodne z niezbędnymi i prawdziwymi celami interesu ogólnego uznawanymi przez prawo lub będą zaspokajać potrzebę ochrony praw i wolności innych osób.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
(17)   Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie skuteczna współpraca administracyjna pomiędzy państwami członkowskimi na warunkach zgodnych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymaganą jednolitość i skuteczność możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.
(17)   Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie skuteczna współpraca administracyjna pomiędzy państwami członkowskimi na warunkach zgodnych z prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymaganą jednolitość i skuteczność możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie europejskim, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 9 – litera a
a)   do celów art. 8 ust. 1 i art. 8a – systematyczne przekazywanie określonych z góry informacji innemu państwu członkowskiemu, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Do celów art. 8 ust. 1 odniesienie do dostępnych informacji dotyczy informacji zawartych w dokumentacji podatkowej państwa członkowskiego przekazującego informacje, które wyszukiwane są zgodnie z procedurami gromadzenia i przetwarzania informacji w tym państwie członkowskim;
a)   do celów art. 8 ust. 1 i art. 8a – systematyczne przekazywanie określonych z góry informacji innemu państwu członkowskiemu, bez uprzedniego wniosku, odbywające się zgodnie z przepisami art. 8 ust. 1 w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Do celów art. 8 ust. 1 odniesienie do dostępnych informacji dotyczy informacji zawartych w dokumentacji podatkowej państwa członkowskiego przekazującego informacje, które wyszukiwane są zgodnie z procedurami gromadzenia i przetwarzania informacji w tym państwie członkowskim;
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 14 – wprowadzenie
14.   «interpretacja indywidualna prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym» oznacza każdy dokument lub komunikat, lub każdy inny instrument lub każde inne działanie o podobnych skutkach, w tym wydawany w kontekście kontroli podatkowej, który:
14.   «interpretacja indywidualna prawa podatkowego» oznacza każdy dokument lub komunikat, lub każdy inny instrument lub każde inne działanie o podobnych skutkach, w tym wydawany w kontekście kontroli podatkowej, bez względu na to, czy ma charakter oficjalny, nieoficjalny, wiążący prawnie czy niewiążący, który:
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 14 – litera a
a)   jest wydawany dowolnej osobie przez rząd lub organ podatkowy państwa członkowskiego lub jego dowolnej jednostki podziału terytorialnego lub administracyjnego bądź w imieniu tego rządu lub organu podatkowego;
a)   jest wydawany lub publikowany przez rząd lub organ podatkowy państwa członkowskiego lub jego dowolnej jednostki podziału terytorialnego lub administracyjnego bądź w imieniu tego rządu lub organu podatkowego, na który może się powołać jedna lub więcej osób;
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 14 – litera c
c)   dotyczy transakcji transgranicznej lub kwestii, czy działalność prowadzona przez osobę prawną w innym państwie członkowskim prowadzi do ustanowienia stałego zakładu, oraz;
c)   dotyczy transakcji lub kwestii, czy działalność prowadzona przez osobę prawną w innym państwie członkowskim prowadzi do ustanowienia stałego zakładu, oraz;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 14 – akapit drugi
Transakcja transgraniczna może obejmować między innymi dokonywanie inwestycji, dostawę towarów, świadczenie usług, udostępnienie finansowania bądź wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i nie musi bezpośrednio dotyczyć osoby otrzymującej interpretację indywidualną prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym;
Transakcja może obejmować między innymi dokonywanie inwestycji, dostawę towarów, świadczenie usług, udostępnienie finansowania bądź wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i nie musi bezpośrednio dotyczyć osoby otrzymującej interpretację indywidualną prawa podatkowego;
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 15 – akapit pierwszy
15.  «uzgodnienie indywidualne dotyczące cen transferowych» oznacza każdy dokument lub komunikat, lub każdy inny instrument lub każde inne działanie o podobnych skutkach, w tym wydawany w kontekście kontroli podatkowej, który jest wydawany dowolnej osobie przez rząd lub organ podatkowy co najmniej jednego państwa członkowskiego lub jego dowolnej jednostki podziału terytorialnego lub administracyjnego bądź w imieniu tego rządu lub organu podatkowego i w którym przed dokonaniem transakcji transgranicznych przez przedsiębiorstwa powiązane określono odpowiedni zbiór kryteriów ustalenia cen transferowych na potrzeby tych transakcji lub w którym określono przypisanie zysków do stałego zakładu.
15.  «uprzednie porozumienie cenowe» oznacza każdy dokument lub komunikat, lub każdy inny instrument lub każde inne działanie o podobnych skutkach, w tym wydawany w kontekście kontroli podatkowej, który jest wydawany lub publikowany przez rząd lub organ podatkowy co najmniej jednego państwa członkowskiego lub jego dowolnej jednostki podziału terytorialnego lub administracyjnego bądź w imieniu tego rządu lub organu podatkowego, na który może się powołać jedna lub więcej osób, i w którym to dokumencie przed dokonaniem transakcji przez przedsiębiorstwa powiązane określono odpowiedni zbiór kryteriów ustalenia cen transferowych na potrzeby tych transakcji lub w którym określono przypisanie zysków do stałego zakładu.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 3 – punkt 16
16.  do celów pkt 14 «transakcja transgraniczna» oznacza transakcję lub serię transakcji, w przypadku której:
skreślony
a)  nie wszystkie strony transakcji lub serii transakcji są rezydentami do celów podatkowych państwa członkowskiego wydającego interpretację indywidualną prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym; lub
b)  dowolna ze stron transakcji lub serii transakcji jest jednocześnie rezydentem do celów podatkowych więcej niż jednej jurysdykcji; lub
c)  jedna ze stron transakcji lub serii transakcji prowadzi działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim za pośrednictwem stałego zakładu, a transakcja lub seria transakcji stanowi część lub całość działalności gospodarczej stałego zakładu. Transakcja transgraniczna lub seria transakcji transgranicznych obejmuje również uzgodnienia dokonane przez pojedynczą osobę prawną w odniesieniu do działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim, którą osoba ta prowadzi za pośrednictwem stałego zakładu.
Do celów pkt 15 «transakcja transgraniczna» oznacza transakcję lub serię transakcji, w którą zaangażowane są przedsiębiorstwa powiązane, z których nie wszystkie są rezydentami do celów podatkowych na terytorium jednego państwa członkowskiego.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 1
1.   Właściwy organ państwa członkowskiego, który po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy wydaje lub zmienia interpretację indywidualną prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym lub uzgodnienie indywidualne dotyczące cen transferowych, przekazuje w drodze automatycznej wymiany informacje na ten temat właściwym organom wszystkich pozostałych państw członkowskich, jak również Komisji Europejskiej.
1.   Właściwy organ państwa członkowskiego, który po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy wydaje lub zmienia interpretację indywidualną prawa podatkowego lub uprzednie porozumienie cenowe, przekazuje w drodze automatycznej wymiany informacje na ten temat właściwym organom wszystkich pozostałych państw członkowskich, jak również Komisji Europejskiej.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 2
2.   Właściwy organ państwa członkowskiego przekazuje również właściwym organom wszystkich pozostałych państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej informacje dotyczące interpretacji indywidualnych prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym oraz uzgodnień indywidualnych dotyczących cen transferowych, które zostały wydane w okresie rozpoczynającym się dziesięć lat przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy i które są w dalszym ciągu ważne w dniu jej wejścia w życie.
2.   Właściwy organ państwa członkowskiego przekazuje również właściwym organom wszystkich pozostałych państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej informacje dotyczące interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz uprzednich porozumień cenowych, które zostały wydane przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy i które są w dalszym ciągu ważne w dniu jej wejścia w życie.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 3
3.   Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku, gdy interpretacja indywidualna prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym dotyczy wyłącznie spraw podatkowych jednej osoby fizycznej lub większej liczby osób fizycznych.
3.   Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku, gdy interpretacja indywidualna prawa podatkowego dotyczy wyłącznie spraw podatkowych jednej osoby fizycznej lub większej liczby osób fizycznych.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Ust. 1 ma zastosowanie również wtedy, gdy wniosek o interpretację indywidualną prawa podatkowego dotyczy struktury prawnej bez osobowości prawnej. W takim wypadku właściwy organ państwa członkowskiego przygotowujący interpretację indywidualną przekazuje informacje właściwym organom wszystkich pozostałych państw członkowskich i organizuje przekazanie aktu założycielskiego państwom członkowskim zamieszkania każdego z założycieli i każdego z beneficjentów struktury.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 4 – litera a
a)   w przypadku informacji wymienianych na podstawie ust. 1: w terminie jednego miesiąca od zakończenia kwartału, w którym interpretacje indywidualne prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym lub uzgodnienia indywidualne dotyczące cen transferowych zostały wydane lub zmienione;
a)   w przypadku informacji wymienianych na podstawie ust. 1: bezzwłocznie po wydaniu lub zmianie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego lub uprzedniego porozumienia cenowego, a najpóźniej w ciągu jednego miesiąca;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 4 – litera b
b)   w przypadku informacji wymienianych na podstawie ust. 2: przed dniem 31 grudnia 2016 r.
b)   w przypadku informacji wymienianych na podstawie ust. 2: w ciągu trzech miesięcy od daty wejścia w życie;
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 5 – litera b
b)   treść interpretacji indywidualnej prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym lub uzgodnienia indywidualnego dotyczącego cen transferowych, w tym opis stosownej działalności gospodarczej lub transakcji lub serii transakcji;
b)   treść interpretacji indywidualnej prawa podatkowego lub uprzedniego porozumienia cenowego, w tym opis stosownej działalności gospodarczej lub transakcji lub serii transakcji;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 5 – litera b a (nowa)
ba)  kryteria zastosowane w celu ustalenia interpretacji indywidualnej prawa podatkowego lub uprzedniego porozumienia cenowego oraz w stosownych przypadkach ich ograniczenia czasowe, a także okoliczności, w jakich mogą one zostać odwołane;
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 5 – litera d
d)   określenie innych państw członkowskich, których może bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć interpretacja indywidualna prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym lub uzgodnienie indywidualne dotyczące cen transferowych;
d)   określenie innych państw członkowskich, których może bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć interpretacja indywidualna prawa podatkowego lub uprzednie porozumienie cenowe;
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 5 – litera e
e)   określenie wszelkich osób, innych niż osoby fizyczne, w pozostałych państwach członkowskich, na które interpretacja indywidualna prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym lub uzgodnienie indywidualne dotyczące cen transferowych może mieć bezpośrednio lub pośrednio wpływ (ze wskazaniem państwa członkowskiego, z którym powiązana jest każda taka osoba).
e)   określenie wszelkich osób, innych niż osoby fizyczne, w pozostałych państwach członkowskich, na które interpretacja indywidualna prawa podatkowego lub uprzednie porozumienie cenowe może mieć bezpośrednio lub pośrednio wpływ (ze wskazaniem państwa członkowskiego, z którym powiązana jest każda taka osoba).
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 5 – litera e a (nowa)
ea)  unijny numer identyfikacji podatkowej (TIN), gdy tylko będzie dostępny, zgodnie z planem działania Komisji w sprawie walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania z 2012 r.;
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 5 – litera e b (nowa)
eb)  opis wszystkich zastosowanych kryteriów i stosownego systemu, kiedy mechanizm prawny lub faktyczny umożliwia zmniejszenie podstawy opodatkowania podatnika za pośrednictwem systemu odstępstw od standardowych przepisów państwa członkowskiego wydającego opinię, np. zezwolenie na szybsze niż zazwyczaj tempo amortyzacji lub odliczenie kosztów, które nie zostały bezpośrednio poniesione lub nie zostały rzeczywiście poniesione przez podatnika;
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 5 – litera e c (nowa)
ec)  opis wszystkich zastosowanych kryteriów i stosownego systemu, gdy podatnikowi przyznana zostanie stawka opodatkowania niższa od standardowej stawki w państwie członkowskim wydającym opinię;
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 5 – litera e d (nowa)
ed)  opis wszystkich zastosowanych kryteriów i mechanizmu zastosowanego w przypadku, gdy jedna ze stron tego mechanizmu ma siedzibę w państwie trzecim, w którym podatek nie istnieje lub jest on bardziej korzystny.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 6
6.   W celu ułatwienia wymiany informacji Komisja przyjmuje wszelkie środki i ustalenia praktyczne niezbędne do wprowadzenia w życie przepisów niniejszego artykułu, w tym środki służące standaryzacji przekazywania informacji określonych w ust. 5 niniejszego artykułu, w ramach procedury ustanowienia standardowego formularza przewidzianej w art. 20 ust. 5.
6.   W celu ułatwienia wymiany informacji Komisja przyjmuje wszelkie środki i ustalenia praktyczne niezbędne do wprowadzenia w życie przepisów niniejszego artykułu, w tym środki służące standaryzacji przekazywania informacji określonych w ust. 5 niniejszego artykułu, w ramach procedury ustanowienia standardowego formularza przewidzianej w art. 20 ust. 5. Komisja powinna udzielać wsparcia państwom członkowskim, w których zdecentralizowane organy administracyjne lub terytorialne posiadają kompetencje podatkowe, w celu zapewnienia, aby wywiązywały się one z obowiązku zapewniania tym organom szkoleń i wsparcia.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 7
7.   Właściwy organ, któremu przekazano informacje zgodnie z ust. 1, natychmiast, a w każdym przypadku nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych, potwierdza właściwemu organowi, który przekazał informacje, ich otrzymanie, o ile to możliwe drogą elektroniczną.
7.   Właściwy organ, któremu przekazano informacje zgodnie z ust. 1, natychmiast, a w każdym przypadku nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych, potwierdza właściwemu organowi, który przekazał informacje, ich otrzymanie, o ile to możliwe drogą elektroniczną, przyczyniając się tym samym do sprawnego funkcjonowania systemu automatycznej wymiany informacji.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 8
8.   Państwa członkowskie mogą, zgodnie z art. 5, zwrócić się o dodatkowe informacje, w tym o pełny tekst interpretacji indywidualnej prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym lub uzgodnienia indywidualnego dotyczącego cen transferowych, do państwa członkowskiego, które wydało daną interpretację lub dane uzgodnienie.
8.   Państwa członkowskie – lub ich organy terytorialne bądź administracyjne, w tym w stosownych przypadkach władze lokalne – mogą, zgodnie z art. 5, zwrócić się o dodatkowe informacje, w tym o pełny tekst interpretacji indywidualnej prawa podatkowego lub uprzedniego porozumienia cenowego, do państwa członkowskiego, które wydało daną interpretację lub dane porozumienie.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 9 a (nowy)
9a.  Państwa członkowskie odpowiednio wcześnie powiadamiają Komisję i państwa członkowskie o wszelkich istotnych zmianach w swoich praktykach w zakresie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego (formalności związane z ubieganiem się o interpretacje, proces podejmowania decyzji itp.).
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 a – ustęp 9 b (nowy)
9b.  Organy podatkowe państw członkowskich powiadamiają Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wszelkich istotnych zmianach w swoich krajowych przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (wprowadzenie nowych ulg, zwolnień, odstępstw, zachęt lub podobnych środków itp.), które mogą wpływać na ich efektywne stawki opodatkowania lub na dochody podatkowe jakichkolwiek innych państw członkowskich.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 b – ustęp 1
1.   Przed dniem 1 października 2017 r. państwa członkowskie co roku przekazują Komisji statystyki dotyczące skali automatycznej wymiany informacji na podstawie art. 8 i 8a oraz – w zakresie, w jakim jest to możliwe – informacje dotyczące administracyjnych oraz innych istotnych kosztów i korzyści związanych z dokonaną wymianą informacji oraz informacje na temat wszelkich ewentualnych zmian, zarówno dla administracji podatkowych, jak i osób trzecich.
1.   Przed dniem 1 października 2017 r. państwa członkowskie co roku przekazują Komisji statystyki dotyczące skali automatycznej wymiany informacji na podstawie art. 8 i 8a, rodzajów przyznanych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz – w zakresie, w jakim jest to możliwe – informacje dotyczące administracyjnych oraz innych istotnych kosztów i korzyści związanych z dokonaną wymianą informacji oraz informacje na temat wszelkich ewentualnych zmian, zarówno dla administracji podatkowych, jak i osób trzecich;
Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 8 b – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Do dnia 1 października 2017 r., a następnie raz do roku, Komisja opublikuje roczne sprawozdania streszczające najważniejsze przypadki ujęte w bezpiecznej centralnej bazie danych, o której mowa w art. 21 ust. 5. Komisja przestrzega przy tym przepisów o poufności informacji określonych w art. 23a.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 14 – ustęp 3
3.   W przypadku gdy państwo członkowskie wykorzystuje jakiekolwiek informacje przekazane przez inne państwo członkowskie zgodnie z art. 8a, przesyła ono informacje zwrotne na ten temat właściwemu organowi, który przekazał te informacje, najszybciej jak to możliwe i nie później niż w ciągu trzech miesięcy od chwili, w której znany jest sposób wykorzystania informacji, których dotyczy wniosek, chyba że informacje zwrotne zostały już przekazane zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. Komisja określa praktyczne ustalenia zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
3.   W przypadku gdy państwo członkowskie wykorzystuje jakiekolwiek informacje przekazane przez inne państwo członkowskie zgodnie z art. 8a, przesyła ono informacje zwrotne na ten temat Komisji i właściwemu organowi, który przekazał te informacje, najszybciej jak to możliwe i nie później niż w ciągu trzech miesięcy od chwili, w której znany jest sposób wykorzystania informacji, których dotyczy wniosek, chyba że informacje zwrotne zostały już przekazane zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. Komisja określa praktyczne ustalenia zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 20 – ustęp 5
5.   Automatyczna wymiana informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego o wymiarze transgranicznym oraz uzgodnień indywidualnych dotyczących cen transferowych, dokonywana na podstawie art. 8a, jest prowadzona przy użyciu standardowego formularza po jego przyjęciu przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
5.   Automatyczna wymiana informacji dotyczących interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz uprzednich porozumień cenowych, dokonywana na podstawie art. 8a, jest prowadzona przy użyciu standardowego formularza po jego przyjęciu przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 21 – ustęp 5
5.   Komisja opracowuje bezpieczną centralną bazę danych, w której informacje, które należy przekazywać na podstawie art. 8a niniejszej dyrektywy, mogą być zapisywane w celu spełnienia wymogu automatycznej wymiany informacji przewidzianego w art. 8a ust. 1 i 2. Komisja posiada dostęp do informacji zapisanych w tej bazie danych. Niezbędne ustalenia praktyczne Komisja przyjmuje zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
5.   Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja opracuje bezpieczną centralną bazę danych, w której będą musiały być zapisywane informacje, które należy przekazywać na podstawie art. 8a niniejszej dyrektywy, w celu spełnienia wymogu automatycznej wymiany informacji przewidzianego w art. 8a ust. 1 i 2. Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie informacje przekazane na podstawie art. 8a w okresie przejściowym, gdy nie będzie jeszcze dostępna bezpieczna centralna baza danych, zostały umieszczone w bezpiecznej centralnej bazie danych do dnia 1 kwietnia 2017 r. Komisja i państwa członkowskie mają dostęp do informacji zapisanych w tej bazie danych. Niezbędne ustalenia praktyczne Komisja przyjmuje zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 a – ustęp 1
1.   Komisja zachowuje poufność informacji przekazywanych jej na podstawie niniejszej dyrektywy, stosując się przy tym do przepisów mających zastosowanie do organów unijnych.
1.   Komisja zachowuje poufność informacji przekazywanych jej na podstawie niniejszej dyrektywy, stosując się przy tym do przepisów mających zastosowanie do organów unijnych, zgodnie z art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  Informacje przekazywane Komisji przez państwo członkowskie na podstawie art. 23, a także wszelkie sprawozdania lub dokumenty sporządzone przez Komisję z wykorzystaniem takich informacji mogą być przekazywane pozostałym państwom członkowskim. Takie przekazane informacje są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej i korzystają z takiej ochrony, jaką objęte są podobne informacje na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego, które je otrzymało.
2.  Informacje przekazywane Komisji przez państwo członkowskie UE lub EOG na podstawie art. 23, a także wszelkie sprawozdania lub dokumenty sporządzone przez Komisję z wykorzystaniem takich informacji mogą być przekazywane pozostałym państwom członkowskim UE (a także państwom członkowskim EOG w razie stosowania zasady wzajemności). Takie przekazane informacje są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej i korzystają z takiej ochrony, jaką objęte są podobne informacje na mocy prawa krajowego państwa członkowskiego UE (a także państwa członkowskiego EOG w razie stosowania zasady wzajemności), które je otrzymało.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit drugi
Państwa członkowskie mogą wykorzystywać sporządzone przez Komisję sprawozdania i dokumenty, o których mowa w akapicie pierwszym, jedynie do celów analitycznych, ale nie mogą ich publikować ani udostępniać żadnej innej osobie ani żadnemu innemu podmiotowi bez wyraźnej zgody Komisji.
Państwa członkowskie UE lub EOG mogą wykorzystywać sporządzone przez Komisję sprawozdania i dokumenty, o których mowa w akapicie pierwszym, jedynie do celów analitycznych, ale nie mogą ich publikować ani udostępniać żadnej innej osobie ani żadnemu innemu podmiotowi bez wyraźnej zgody Komisji.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 23 b (nowy)
8a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 23b
Kary
Komisja analizuje wszystkie kary, jakie miałyby zostać nałożone w wypadku odmowy lub niedopełnienia obowiązku wymiany informacji.”;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 25 a (nowy)
9a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 25a
Wyniki prac OECD
Niniejsza dyrektywa jest zgodna z wynikami prac OECD i uwzględnia całościowy zbiór zasad OECD zebranych w standardzie w zakresie automatycznej wymiany informacji finansowych.”;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 25 b (nowy)
9b)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 25b
Dalsze działania państw członkowskich
Niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia państwom członkowskim podejmowania dalszych działań na rzecz tworzenia krajowych lub opartych na umowach przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania.”;
Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9 c (nowy)
Dyrektywa 2011/16/UE
Artykuł 27
9c)  art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 27
Sprawozdawczość
Co trzy lata od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z jej stosowania.”.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności