Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0068(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0306/2015

Texte depuse :

A8-0306/2015

Dezbateri :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0369

Texte adoptate
PDF 481kWORD 251k
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg
Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2015 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2015)0135),

–  având în vedere articolul 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0085/2015),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0306/2015),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Referirea 2 a (nouă)
având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal și libertatea de a desfășura o activitate comercială,
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)   Problemele generate de evaziunea fiscală la nivel transfrontalier, de planificarea fiscală agresivă și de concurența fiscală dăunătoare s-au agravat considerabil, devenind un subiect de preocupare major în Uniune și la nivel mondial. Erodarea bazei impozabile reduce considerabil veniturile fiscale naționale, ceea ce împiedică statele membre să aplice politici fiscale favorabile creșterii. În mod concret, deciziile privind structurile create în funcție de sistemul de impozitare conduc la un nivel scăzut de impozitare a unor venituri artificial de ridicate în țara care emite decizia în avans și pot cauza reducerea artificială a veniturilor impozitate în orice alte țări implicate. Creșterea transparenței este așadar o necesitate urgentă. În acest scop, instrumentele și mecanismele instituite de Directiva 2011/16/UE13 a Consiliului trebuie consolidate.
(1)   Problemele generate de evaziunea fiscală la nivel transfrontalier, de planificarea fiscală agresivă și de concurența fiscală dăunătoare s-au agravat considerabil, devenind un subiect de preocupare major în Uniune și la nivel mondial. Erodarea bazei impozabile reduce considerabil veniturile fiscale naționale, ceea ce împiedică statele membre să aplice politici fiscale favorabile creșterii, provoacă denaturări ale concurenței în defavoarea întreprinderilor, mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii, care plătesc cota de impozit corespunzătoare, și transferă impozitarea către factori mai puțin mobili, cum ar fi forța de muncă și consumul. Totuși, în cazuri specifice, deciziile privind structurile create în funcție de sistemul de impozitare au condus la un nivel scăzut de impozitare a unor venituri artificial de ridicate în țara care emite decizia în avans și au determinat reducerea artificială a veniturilor impozitate în orice alte țări implicate, reducând astfel baza impozabilă în aceste state membre. Creșterea transparenței specifice și intensificarea schimbului de informații este așadar o necesitate urgentă, cel puțin în conformitate cu standardele OCDE. În acest scop, instrumentele și mecanismele instituite de Directiva 2011/16/UE13 a Consiliului ar trebui consolidate.
__________________
__________________
13 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 64, 11.3.2011, p. 1).
13 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 64, 11.3.2011, p. 1).
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Ca urmare a scandalului LuxLeaks, Parlamentul European își exprimă, prin intermediul prezentului raport, hotărârea fermă de a nu tolera frauda și evaziunea fiscală, precum și de a pleda pentru o distribuire echitabilă a sarcinii fiscale între cetățeni și întreprinderi.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)   În concluziile sale din 18 decembrie 2014, Consiliul European a subliniat nevoia urgentă de intensificare a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive, atât la nivel mondial, cât și la nivelul Uniunii. Subliniind importanța transparenței, Consiliul European a salutat intenția Comisiei de a prezenta o propunere privind schimbul automat de informații referitoare la deciziile fiscale în Uniune.
(2)   În concluziile sale din 18 decembrie 2014, Consiliul European a subliniat nevoia urgentă de intensificare a eforturilor de combatere a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive, atât la nivel mondial, cât și la nivel european. Subliniind importanța transparenței și a schimbului de informații aferent, Consiliul European a salutat intenția Comisiei de a prezenta o propunere privind schimbul automat de informații referitoare la deciziile fiscale în Uniune.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)   Cu toate acestea, eficiența schimbului spontan de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans este împiedicată de o serie de dificultăți practice importante, cum ar fi marja de apreciere de care dispune statul membru emitent pentru a decide care alte state membre ar trebui informate.
(4)   Cu toate acestea, eficiența schimbului spontan de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans este împiedicată de o serie de dificultăți practice importante, cum ar fi marja de apreciere de care dispune statul membru emitent pentru a decide care alte state membre ar trebui informate și sistemul de monitorizare ineficient care îngreunează sarcina Comisiei de a identifica orice încălcare a cerinței privind schimbul de informații.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Un schimb eficient de informații și prelucrarea eficientă a informațiilor fiscale, precum și presiunea inter pares care rezultă ar avea un puternic efect de descurajare a practicilor fiscale dăunătoare și ar permite statelor membre și Comisiei să aibă la dispoziție toate informațiile necesare pentru a lua măsuri împotriva acestor practici.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)   Posibilitatea ca furnizarea de informații să fie refuzată în cazul în care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unor informații a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice nu ar trebui să se aplice dispozițiilor privind schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans, pentru a nu reduce eficacitatea acestor schimburi. Caracterul limitat al informațiilor care trebuie comunicate tuturor statelor membre ar trebui să asigure o protecție suficientă a intereselor comerciale respective.
(5)   Posibilitatea ca furnizarea de informații să fie refuzată în cazul în care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unor informații a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice nu trebuie să se aplice dispozițiilor privind schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile în avans și acordurile de preț în avans, pentru a nu reduce eficacitatea acestor schimburi. Caracterul limitat al informațiilor care trebuie comunicate tuturor statelor membre asigură o protecție suficientă a intereselor comerciale respective.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Deciziile fiscale în avans și acordurile de preț în avans pot avea o dimensiune transfrontalieră chiar dacă se referă la tranzacții pur naționale. Acest lucru este adevărat mai ales în cazul tranzacțiilor în cascadă, unde decizia fiscală sau acordul de preț în avans privește primele tranzacții naționale, fără să țină cont de următoarele tranzacții (transfrontaliere).
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 5 b (nou)
(5b)  Pentru a evita o diferențiere arbitrară între acordurile fiscale care survin în contextul diferitelor practici administrative naționale, definițiile deciziilor în avans și acordurilor de preț în avans ar trebui să se aplice acordurilor fiscale indiferent de modul formal sau informal în care au fost emise și indiferent de caracterul obligatoriu sau facultativ al acestora.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 5 c (nou)
(5c)  Deciziile fiscale în avans facilitează aplicarea coerentă și transparentă a legislației.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 5 d (nou)
(5d)  Normele de impozitare transparente oferă securitate juridică contribuabililor și întreprinderilor și generează investiții.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)   Pentru a profita de beneficiile oferite de schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans, informațiile ar trebui comunicate în cel mai scurt timp după emitere și, prin urmare, ar trebui stabilite intervale regulate de comunicare a informațiilor.
(6)   Pentru a profita de beneficiile oferite de schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile în avans și acordurile de preț în avans, informațiile referitoare la acestea ar trebui comunicate imediat după emitere. În cazul nerespectării acestei obligații, pot fi aplicate sancțiuni eficiente și eficace.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)   Schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans ar trebui să includă, în fiecare caz, comunicarea unui set definit de informații de bază către toate statele membre. Comisia ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a standardiza comunicarea unor astfel de informații în conformitate cu procedura prevăzută în Directiva 2011/16/UE pentru stabilirea unui formular-tip care să fie utilizat pentru schimbul de informații. Această procedură ar trebui, de asemenea, să fie utilizată pentru adoptarea oricăror măsuri și modalități practice necesare pentru punerea în aplicare a schimbului de informații.
(7)   Schimbul automat obligatoriu de informații privind deciziile în avans și acordurile de preț în avans ar trebui să includă, în fiecare caz, comunicarea unui set definit de informații de bază către toate statele membre. Comisia ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a standardiza comunicarea unor astfel de informații în conformitate cu procedura prevăzută în Directiva 2011/16/UE pentru stabilirea unui formular-tip care să fie utilizat pentru schimbul de informații. Această procedură ar trebui, de asemenea, să fie utilizată pentru adoptarea oricăror măsuri și modalități practice necesare pentru punerea în aplicare a schimbului de informații.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)   Statele membre ar trebui să facă schimb cu informații de bază care trebuie comunicate și Comisiei. Acest lucru ar permite Comisiei, în orice moment, să monitorizeze și să evalueze aplicarea efectivă a schimbului automat de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans. Această comunicare nu va scuti un stat membru de obligațiile sale de a notifica toate ajutoarele de stat Comisiei.
(8)   Statele membre ar trebui să facă schimb de informații de bază care trebuie comunicate și Comisiei, întrucât Comisia ar trebui să fie în măsură să analizeze independent dacă aceste informații sunt relevante pentru identificarea ajutoarelor de stat ilegale. Aceste informații de bază ar trebui să permită Comisiei, în orice moment, să monitorizeze și să evalueze în mod eficient aplicarea efectivă a schimbului automat de informații privind deciziile în avans și acordurile de preț în avans și să se asigure că deciziile nu au un impact negativ asupra pieței interne. Această comunicare nu va scuti un stat membru de obligațiile sale de a notifica toate ajutoarele de stat Comisiei.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Înainte de 1 octombrie 2018, statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei o analiză ex-post privind eficacitatea prezentei directive.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)   Feedbackul oferit de statul membru care primește informațiile statului membru care le transmite este un element necesar al funcționării unui sistem eficient de schimb automat de informații. Prin urmare, este oportun să se prevadă măsuri care să permită furnizarea unui feedback în cazurile în care informațiile au fost utilizate și nu se poate furniza feedback în temeiul altor dispoziții din Directiva 2011/16/UE.
(9)   Feedbackul oferit de statul membru care primește informațiile statului membru care le transmite este un element necesar al funcționării unui sistem eficace de schimb automat de informații, întrucât stimulează cooperarea administrativă între statele membre. Prin urmare, este oportun să se prevadă măsuri care să permită furnizarea unui feedback în cazurile în care informațiile au fost utilizate și nu se poate furniza feedback în temeiul altor dispoziții din Directiva 2011/16/UE. În acest mod, ar fi mai dificilă eludarea informațiilor în scop fraudulos.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)   Un stat membru ar trebui să fie în măsură să se bazeze pe articolul 5 din Directiva 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul de informații la cerere pentru a obține informații suplimentare, inclusiv textul integral al deciziilor transfrontaliere în avans sau al acordurilor de preț în avans, de la statul membru care a emis astfel de decizii sau acorduri.
(10)   Un stat membru ar trebui să fie în măsură să se bazeze pe articolul 5 din Directiva 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul de informații la cerere pentru a obține informații suplimentare, inclusiv textul integral al deciziilor în avans sau al acordurilor de preț în avans, de la statul membru care a emis astfel de decizii sau acorduri și eventualele texte care introduc modificări ulterioare.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)
(10a)  Sintagma „informații care sunt în mod previzibil relevante”, menționată la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE, ar trebui clarificată pentru a evita interpretările în scopul evaziunii fiscale.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 11
(11)   Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a elimina orice obstacol care ar putea împiedica schimbul automat obligatoriu eficace și cât mai larg posibil de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans.
(11)   Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a elimina orice obstacol care ar putea împiedica schimbul automat obligatoriu eficace și cât mai larg posibil de informații privind deciziile în avans și acordurile de preț în avans.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Pentru a spori transparența pentru cetățeni, Comisia ar trebui să publice un rezumat al principalelor decizii fiscale convenite în anul anterior, pe baza informațiilor din registrul central securizat. Acest raport ar trebui să cuprindă cel puțin o descriere a chestiunilor abordate în decizia fiscală, o descriere a criteriilor utilizate pentru a stabili un acord de preț în avans și pentru a identifica statele membre care ar putea fi cele mai afectate. Făcând acest lucru, Comisia ar trebui să respecte dispozițiile referitoare la confidențialitate prevăzute în prezenta directivă.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 12 b (nou)
(12b)  Statele membre ar trebui să solicite autorităților lor competente să aloce resurse umane din cadrul personalului existent pentru a colecta și analiza aceste informații.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 12 c (nou)
(12c)  Până la 26 iunie 2017, ar trebui să existe un registru al proprietății efective operațional la nivelul întregii Uniuni, care să contribuie la identificarea posibilelor cazuri de evaziune fiscală și de transfer al profiturilor. Ar fi important să se creeze un registru central pentru schimbul automat de decizii fiscale în avans sau de acorduri de preț în avans între statele membre, care să fie accesibil autorităților fiscale și administrațiilor responsabile din statele membre și Comisiei;
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)   Dispozițiile existente privind confidențialitatea ar trebui modificate pentru a reflecta extinderea schimbului automat obligatoriu de informații la deciziile transfrontaliere în avans și la acordurile de preț în avans.
(15)   Dispozițiile existente privind confidențialitatea ar trebui modificate pentru a reflecta extinderea schimbului automat obligatoriu de informații la deciziile în avans și la acordurile de preț în avans.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)
(15a)  Este esențial ca principiul fundamental al suveranității statelor membre în materie fiscală să fie susținut în ceea ce privește impozitele directe și ca actuala propunere să nu pericliteze principiul subsidiarității.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În mod concret, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a libertății de a desfășura o activitate comercială.
(16)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În mod concret, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a libertății de a desfășura o activitate comercială. Datele cu caracter personal ar trebui să fie prelucrate în scopuri specifice, explicite și legitime și numai dacă sunt adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopurile. Orice restricție a acestor drepturi ar trebui impusă numai cu condiția să se respecte condițiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale. Sub rezerva respectării principiului proporționalității, pot fi impuse restricții numai cu condiția ca ele să respecte obiectivele necesare și veritabile de interes general, recunoscute prin lege, sau să răspundă nevoii de a proteja drepturile și libertățile altora.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 17
(17)   Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unei cooperări administrative eficiente între statele membre în condiții compatibile cu buna funcționare a pieței interne, nu poate fi atins în mod satisfăcător de către statele membre, ci, din motive de uniformitate și eficacitate, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
(17)   Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unei cooperări administrative eficiente între statele membre în condiții compatibile cu buna funcționare a pieței interne, nu poate fi atins în mod satisfăcător de către statele membre, ci, din motive de uniformitate și eficacitate, poate fi îndeplinit mai bine la nivel european, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană, În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 9 – litera a
(a)   în scopul articolului 8 alineatul (1) și al articolului 8a, comunicarea sistematică a informațiilor predefinite către alt stat membru, fără cerere prealabilă, la intervale regulate prestabilite. În scopul articolului 8 alineatul (1), trimiterea la informațiile disponibile se referă la informații din dosarele fiscale ale statelor membre care comunică informațiile respective, care pot fi accesate în conformitate cu procedurile de colectare și procesare a informațiilor din acel stat membru;
(a)   în scopul articolului 8 alineatul (1) și al articolului 8a, comunicarea sistematică a informațiilor predefinite către alt stat membru, fără cerere prealabilă, care, potrivit articolului 8 alineatul (1), are loc la intervale regulate prestabilite. În scopul articolului 8 alineatul (1), trimiterea la informațiile disponibile se referă la informații din dosarele fiscale ale statelor membre care comunică informațiile respective, care pot fi accesate în conformitate cu procedurile de colectare și procesare a informațiilor din acel stat membru;
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 14 – partea introductivă
14.   «decizie transfrontalieră în avans» înseamnă orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau acțiune cu efecte similare, inclusiv o decizie emisă în contextul unui audit fiscal, care:
14.   «decizie în avans» înseamnă orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau acțiune cu efecte similare, inclusiv o decizie emisă în contextul unui audit fiscal, și indiferent de caracterul său formal, informal, obligatoriu sau neobligatoriu din punct de vedere juridic, care:
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 14 – litera a
(a)   este adresată de către sau în numele guvernului sau al autorității fiscale a unui stat membru sau al oricărei subdiviziuni teritoriale sau administrative a acestuia, către orice persoană;
(a)   este adresată sau publicată de către sau în numele guvernului sau al autorității fiscale a unui stat membru sau al oricărei subdiviziuni teritoriale sau administrative a acestuia, pe care una sau mai multe persoane se pot baza;
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 14 – litera c
(c)   se referă la o tranzacție transfrontalieră sau la întrebarea dacă activitățile desfășurate de o persoană juridică în celălalt stat membru creează sau nu un sediu permanent și
(c)   se referă la o tranzacție sau la întrebarea dacă activitățile desfășurate de o persoană juridică în celălalt stat membru creează sau nu un sediu permanent și
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 14 – paragraful 2
Tranzacțiile transfrontaliere pot include, fără a se limita la acestea, realizarea de investiții, furnizarea de bunuri, servicii, finanțare sau utilizarea unor active corporale sau necorporale și nu trebuie neapărat să implice în mod direct persoana căreia i se adresează decizia transfrontalieră în avans;
Tranzacțiile pot include, fără a se limita la acestea, realizarea de investiții, furnizarea de bunuri, servicii, finanțare sau utilizarea unor active corporale sau necorporale și nu trebuie neapărat să implice în mod direct persoana căreia i se adresează decizia în avans;
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 15 – paragraful 1
15.   «acord de preț în avans» înseamnă orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau acțiune cu efecte similare, inclusiv un acord emis în contextul unui audit fiscal, adresat de către sau în numele guvernului sau al autorității fiscale din unul sau mai multe state membre, inclusiv al oricărei subdiviziuni teritoriale sau administrative, către orice persoană și care stabilește, anterior tranzacțiilor transfrontaliere între întreprinderi asociate, un set corespunzător de criterii pentru stabilirea prețurilor de transfer pentru aceste tranzacții sau determină atribuirea profiturilor către un sediu permanent.
15.  «acord de preț în avans» înseamnă orice acord, comunicare sau orice alt instrument sau acțiune cu efecte similare, inclusiv un acord emis în contextul unui audit fiscal, adresat sau publicat de către sau în numele guvernului sau al autorității fiscale din unul sau mai multe state membre, inclusiv al oricărei subdiviziuni teritoriale sau administrative, pe care una sau mai multe persoane se pot baza și care stabilește, anterior tranzacțiilor între întreprinderi asociate, un set corespunzător de criterii pentru stabilirea prețurilor de transfer pentru aceste tranzacții sau determină atribuirea profiturilor către un sediu permanent.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2011/16/UE
Articolul 3 – punctul 16
16.  În sensul punctului 14, «tranzacție transfrontalieră» înseamnă o tranzacție sau o serie de tranzacții în care:
eliminat
(a)  nu toate părțile la tranzacție sau la seria de tranzacții au rezidența fiscală în statul membru care emite decizia transfrontalieră în avans sau
(b)  oricare dintre părțile la tranzacție sau la seria de tranzacții are în același timp rezidența fiscală în mai mult de o jurisdicție sau
(c)  una dintre părțile la tranzacție sau la seria de tranzacții își desfășoară activitatea într-un alt stat membru prin intermediul unui sediu permanent și tranzacția sau seria de tranzacții constituie o parte sau totalitatea activității sediului permanent. O tranzacție sau o serie de tranzacții transfrontaliere include, de asemenea, măsurile luate de către o singură persoană juridică în ceea ce privește activitățile comerciale din alt stat membru pe care persoana respectivă le desfășoară prin intermediul unui sediu permanent.
În sensul punctului 15, «tranzacție transfrontalieră» înseamnă o tranzacție sau o serie de tranzacții care implică întreprinderi asociate care nu își au toate rezidența fiscală pe teritoriul unui singur stat membru.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 1
1.   Autoritatea competentă a unui stat membru care emite sau modifică o decizie transfrontalieră în avans sau un acord de preț în avans după data intrării în vigoare a prezentei directive trebuie să comunice, prin schimb automat, informații în acest sens autorităților competente ale tuturor celorlalte state membre, precum și Comisiei Europene.
1.   Autoritatea competentă a unui stat membru care emite sau modifică o decizie în avans sau un acord de preț în avans după data intrării în vigoare a prezentei directive trebuie să comunice, prin schimb automat, informații în acest sens autorităților competente ale tuturor celorlalte state membre, precum și Comisiei Europene.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 2
2.   Autoritatea competentă a unui stat membru comunică, de asemenea, autorităților competente ale tuturor celorlalte state membre și Comisiei Europene informații cu privire la deciziile transfrontaliere în avans și la acordurile de preț în avans emise într-o perioadă care începe cu zece ani înainte de data intrării în vigoare, dar care sunt încă valabile la data intrării în vigoare a prezentei directive.
2.   Autoritatea competentă a unui stat membru comunică, de asemenea, autorităților competente ale tuturor celorlalte state membre și Comisiei Europene informații cu privire la deciziile în avans și la acordurile de preț în avans emise înainte de data intrării în vigoare, dar care sunt încă valabile la data intrării în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 3
3.   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care o decizie transfrontalieră în avans implică și se referă exclusiv la afacerile fiscale ale uneia sau mai multor persoane fizice.
3.   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care o decizie în avans implică și se referă exclusiv la afacerile fiscale ale uneia sau mai multor persoane fizice.
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 3 a (nou)
3a.  Alineatul (1) se aplică și în cazul în care o decizie în avans este legată de o structură juridică fără personalitate juridică. În acest caz, autoritatea competentă din statul membru care emite decizia în avans transmite informațiile pe care le are la dispoziție autorităților competente din toate celelalte state membre și organizează transferul actului constitutiv către statul membru de reședință al tuturor fondatorilor și beneficiarilor structurii.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 4 – litera a
(a)   în ceea ce privește informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (1): în termen de o lună de la încheierea trimestrului în care a fost emisă sau modificată decizia transfrontalieră în avans sau acordul de preț în avans;
(a)   în ceea ce privește informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (1): imediat și cel târziu la o lună după ce a fost emisă sau modificată decizia în avans sau acordul de preț în avans;
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 4 – litera b
(b)  în ceea ce privește informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (2): înainte de 31 decembrie 2016.
(b)  în ceea ce privește informațiile comunicate în conformitate cu alineatul (2): în termen de trei luni de la intrarea în vigoare;
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera b
(b)   conținutul deciziei transfrontaliere în avans sau al acordului de preț în avans, inclusiv o descriere a activităților comerciale sau a tranzacției sau seriei de tranzacții relevante;
(b)   conținutul deciziei în avans sau al acordului de preț în avans, inclusiv o descriere a activităților comerciale sau a tranzacției sau seriei de tranzacții relevante;
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8a – alineatul 5 – litera ba (nouă)
(ba)  criteriile utilizate pentru a determina deciziile în avans sau acordurile de preț în avans, precum și eventualele limitări în timp sau circumstanțele în care decizia poate fi revocată;
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera d
(d)   identificarea celorlalte state membre care ar putea fi vizate direct sau indirect de decizia transfrontalieră în avans sau de acordul de preț în avans;
(d)   identificarea celorlalte state membre care ar putea fi vizate direct sau indirect de decizia în avans sau de acordul de preț în avans;
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera e
(e)   identificarea oricărei persoane, alta decât o persoană fizică, din celelalte state membre care ar putea fi afectată direct sau indirect de decizia transfrontalieră în avans sau de acordul de preț în avans (indicând statul membru de care sunt legate persoanele afectate).
(e)   identificarea oricărei persoane, alta decât o persoană fizică, din celelalte state membre care ar putea fi afectată direct sau indirect de decizia în avans sau de acordul de preț în avans (indicând statul membru de care sunt legate persoanele afectate).
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera ea (nouă)
(ea)  imediat ce este disponibil, numărul european de identificare fiscală, după cum este precizat în planul de acțiune al Comisiei privind lupta împotriva fraudei și a evaziunii fiscale din 2012;
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera eb (nouă)
(eb)  descrierea setului de criterii utilizate și a regimului aplicabil în cazul în care un mecanism de jure sau de facto permite reducerea bazei de impozitare a contribuabilului prin derogare de la normele standard ale statului membru care emite avizul, ceea ce implică, de exemplu, autorizarea unei amortizări mai rapide decât în mod obișnuit sau deducerea cheltuielilor care nu sunt suportate direct sau care nu sunt suportate efectiv de către contribuabil;
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera ec (nouă)
(ec)  descrierea setului de criterii utilizate și a regimului aplicabil în cazul în care contribuabilul are posibilitatea de a plăti o rată a impozitului inferioară ratei standard din statul care emite avizul;
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 5 – litera ed (nouă)
(ed)  descrierea setului de criterii utilizate și a mecanismului aplicat, în cazul în care una dintre părțile la acest mecanism își are domiciliul într-o țară terță care are o fiscalitate inexistentă sau mult mai favorabilă.
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 6
6.  Pentru a facilita schimbul, Comisia adoptă măsurile și modalitățile practice necesare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv măsuri de standardizare a comunicării setului de informații prevăzut la alineatul (5) din prezentul articol, în cadrul procedurii de stabilire a formularului-tip prevăzut la articolul 20 alineatul (5).
6.  Pentru a facilita schimbul, Comisia adoptă măsurile și modalitățile practice necesare pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv măsuri de standardizare a comunicării setului de informații prevăzut la alineatul (5) din prezentul articol, în cadrul procedurii de stabilire a formularului-tip prevăzut la articolul 20 alineatul (5). Comisia asistă statele membre care au atribuit competențe fiscale organismelor teritoriale sau administrative descentralizate pentru a se asigura că ele se achită de responsabilitatea de a oferi formare și sprijin acestor organisme.
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8a – alineatul 7
7.   Autoritatea competentă căreia i se comunică informațiile în temeiul alineatului (1) confirmă, dacă este posibil prin mijloace electronice, primirea acestor informații autorității competente care le-a furnizat, fără întârziere și, în orice caz, în termen de cel mult șapte zile lucrătoare de la primire.
7.   Autoritatea competentă căreia i se comunică informațiile în temeiul alineatului (1) confirmă, dacă este posibil prin mijloace electronice, primirea acestor informații autorității competente care le-a furnizat, fără întârziere și, în orice caz, în termen de cel mult șapte zile lucrătoare de la primire, facilitând astfel funcționarea unui sistem eficace de schimb automat de informații.
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 8
8.   Statele membre pot, în conformitate cu articolul 5, să solicite informații suplimentare, inclusiv textul integral al unei decizii transfrontaliere în avans sau al unui acord de preț în avans, din partea statului membru care a emis decizia sau acordul respectiv.
8.   Statele membre sau organismele lor teritoriale ori administrative, inclusiv autoritățile locale, dacă este cazul, pot, în conformitate cu articolul 5, să solicite informații suplimentare, inclusiv textul integral al unei decizii transfrontaliere în avans sau al unui acord de preț în avans, din partea statului membru care a emis decizia sau acordul respectiv.
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 9 a (nou)
9a.  Statele membre informează din timp Comisia și alte state membre cu privire la orice modificare relevantă a practicii lor în materie de decizii fiscale (formalitățile de solicitare, procesul de luare a deciziilor etc.).
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 a – alineatul 9 b (nou)
9b.  Autoritățile fiscale din statele membre informează Comisia și alte statele membre cu privire la orice modificări relevante ale legislației interne privind impozitarea societăților comerciale (deduceri, scutiri, exceptări, stimulente sau măsuri similare etc.) care ar putea avea un impact asupra ratelor efective ale impozitelor sau a oricăror altor venituri fiscale ale statului membru.
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 b – alineatul 1
1.   Înainte de 1 octombrie 2017, statele membre pun la dispoziția Comisiei în fiecare an statistici cu privire la volumul schimburilor automate prevăzute la articolele 8 și 8a și, în măsura posibilului, informații cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante legate de schimburile care au avut loc și orice potențiale modificări, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru terți.
1.   Înainte de 1 octombrie 2017, statele membre pun la dispoziția Comisiei în fiecare an statistici cu privire la volumul schimburilor automate prevăzute la articolele 8 și 8a, tipurile de decizii acordate și, în măsura posibilului, informații cu privire la costurile și beneficiile administrative și de altă natură relevante legate de schimburile care au avut loc și orice potențiale modificări, atât pentru administrațiile fiscale, cât și pentru terți.
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 2011/16/UE
Articolul 8 b – alineatul 2 a (nou)
2a.  Comisia publică, înainte de 1 octombrie 2017 și ulterior, în fiecare an, un raport în care prezintă succint principalele cazuri cuprinse în registrul central securizat menționat la articolul 21 alineatul (5). Astfel, Comisia respectă dispozițiile referitoare la confidențialitate prevăzute la articolul 23a.
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Directiva 2011/16/UE
Articolul 14 – alineatul 3
3.   În cazul în care un stat membru face uz de orice informații comunicate de către un alt stat membru în conformitate cu articolul 8a, acesta trebuie să transmită feedback cu privire la informațiile primite către autoritatea competentă care a furnizat informațiile, în cel mai scurt timp posibil și nu mai târziu de trei luni de la momentul în care se cunoaște rezultatul utilizării informațiilor solicitate, cu excepția cazului în care a fost deja furnizat un feedback în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol. Comisia stabilește măsurile practice în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
3.   În cazul în care un stat membru face uz de orice informații comunicate de către un alt stat membru în conformitate cu articolul 8a, acesta trebuie să transmită feedback cu privire la informațiile primite către Comisie și autoritatea competentă care a furnizat informațiile, în cel mai scurt timp posibil și nu mai târziu de trei luni de la momentul în care se cunoaște rezultatul utilizării informațiilor solicitate, cu excepția cazului în care a fost deja furnizat un feedback în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol. Comisia stabilește măsurile practice în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2011/16/UE
Articolul 20 – alineatul 5
5.   Schimbul automat de informații privind deciziile transfrontaliere în avans și acordurile de preț în avans în temeiul articolului 8a se efectuează utilizând un formular-tip de îndată ce acest formular este adoptat de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
5.   Schimbul automat de informații privind deciziile în avans și acordurile de preț în avans în temeiul articolului 8a se efectuează utilizând un formular-tip de îndată ce acest formular este adoptat de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2011/16/UE
Articolul 21 – alineatul 5
5.   Comisia înființează un registru central în care informațiile care urmează să fie comunicate în contextul articolului 8a din prezenta directivă pot fi înregistrate în vederea efectuării schimbului automat prevăzut la articolul 8a alineatele (1) și (2). Comisia are acces la informațiile înregistrate în acest registru. Modalitățile practice necesare se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
5.   Până la cel târziu 31 decembrie 2016, Comisia înființează un registru central în care informațiile care urmează să fie comunicate în contextul articolului 8a din prezenta directivă trebuie să fie înregistrate în vederea efectuării schimbului automat prevăzut la articolul 8a alineatele (1) și (2). Statele membre se asigură că toate informațiile comunicate în conformitate cu articolul 8a în cursul perioadei de tranziție, în care registrul central securizat nu este încă înființat, sunt încărcate în registrul central securizat până la 1 aprilie 2017. Comisia și statele membre au acces la informațiile înregistrate în acest registru. Modalitățile practice necesare se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2).
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23a – alineatul 1
1.   În conformitate cu dispozițiile aplicabile autorităților din Uniune, Comisia păstrează confidențialitatea informațiilor care îi sunt comunicate în temeiul prezentei directive.
1.   În conformitate cu dispozițiile aplicabile autorităților din Uniune, Comisia păstrează confidențialitatea informațiilor care îi sunt comunicate în temeiul prezentei directive, astfel cum este consacrat la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 1
2.   Informațiile comunicate Comisiei de un stat membru în temeiul articolului 23, precum și orice raport sau document elaborat de Comisie pe baza acestor informații pot fi transmise altor state membre. Astfel de informații transmise intră sub incidența secretului de serviciu și beneficiază de protecția acordată informațiilor asemănătoare conform legislației interne a statului membru care le-a primit.
2.  Informațiile comunicate Comisiei de un stat membru al UE sau SEE în temeiul articolului 23, precum și orice raport sau document elaborat de Comisie pe baza acestor informații pot fi transmise altor state membre ale UE (și, în caz de reciprocitate, altor state membre ale SEE). Astfel de informații transmise intră sub incidența secretului de serviciu și beneficiază de protecția acordată informațiilor asemănătoare conform legislației interne a statului membru al UE (și, în caz de reciprocitate, a statului membru al SEE) care le-a primit.
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 2
Rapoartele și documentele întocmite de Comisie, menționate în primul paragraf, pot fi utilizate de statele membre doar în scopuri analitice, dar nu se publică și nici nu se pun la dispoziția unei alte persoane sau a unui alt organism fără acordul expres al Comisiei.
Rapoartele și documentele întocmite de Comisie, menționate în primul paragraf, pot fi utilizate de statele membre ale UE sau ale SEE doar în scopuri analitice, dar nu se publică și nici nu se pun la dispoziția unei alte persoane sau a unui alt organism fără acordul expres al Comisiei.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 23 b (nou)
(8a)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 23b
Sancțiuni
Comisia analizează toate sancțiunile care trebuie aplicate în caz de refuz sau omitere a schimbului de informații.”
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 25 a (nou)
(9a)  Se introduce următorul articol:
„Articolul 25a
Evoluțiile la nivelul OCDE
Prezenta directivă este compatibilă cu evoluțiile la nivelul OCDE și ia în considerare setul cuprinzător de norme OCDE incluse în standardul pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.”
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 9 b (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 25 b (nou)
(9b)   Se introduce următorul articol:
„Articolul 25b
Măsuri suplimentare ale statelor membre
Prezenta directivă nu împiedică statele membre să ia măsuri suplimentare necesare pentru a elabora dispoziții naționale sau dispoziții bazate pe acorduri în scopul prevenirii evaziunii fiscale.”
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 c (nou)
Directiva 2011/16/UE
Articolul 27
(9c)  Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 27
Raportarea
O dată la trei ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate