Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0068(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0306/2015

Predkladané texty :

A8-0306/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0369

Prijaté texty
PDF 567kWORD 246k
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg
Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0135),

–  so zreteľom na článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0085/2015),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0306/2015),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Citácia 2 a (nová)
So zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie práva na ochranu osobných údajov a slobodu podnikania,
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Problémy spôsobované cezhraničným vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, agresívnym daňovým plánovaním a škodlivou daňovou súťažou sa výrazne zväčšili a stali sa stredobodom pozornosti v Únii i na globálnej úrovni. Narúšaním základu dane sa výrazne znižujú vnútroštátne daňové príjmy, čo brzdí členské štáty pri uplatňovaní daňových politík podporujúcich rast. Stanoviská týkajúce sa daňových štruktúr vedú predovšetkým k nízkej úrovni zdanenia umelo vysokých súm príjmov v krajine, ktorá vydáva predbežné stanovisko, pričom môžu ponechať umelo nízke sumy príjmov, ktoré sa majú zdaniť v iných dotknutých krajinách. Väčšia transparentnosť je preto naliehavo potrebná. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia zlepšiť nástroje a mechanizmy stanovené v smernici Rady 2011/16/EÚ13.
(1)  Problémy spôsobované cezhraničným vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, agresívnym daňovým plánovaním a škodlivou daňovou súťažou sa výrazne zväčšili a stali sa stredobodom pozornosti v Únii i na globálnej úrovni. Narúšaním základu dane sa výrazne znižujú vnútroštátne daňové príjmy, čo brzdí členské štáty pri uplatňovaní daňových politík podporujúcich rast, a spôsobuje narušenie hospodárskej súťaže v neprospech podnikov – najmä MSP – ktoré platia vyžadovanú výšku daní, a posun zdaňovania smerom k menej mobilným faktorom, ako sú práca a spotreba. Stanoviská týkajúce sa daňových štruktúr však viedli v špecifických prípadoch predovšetkým k nízkej úrovni zdanenia umelo vysokých súm príjmov v krajine, ktorá vydáva predbežné stanovisko, a ponechali umelo nízke sumy príjmov, ktoré sa majú zdaniť v iných dotknutých krajinách, čím bol základ dane v týchto členských krajinách znížený. Väčšia cielená transparentnosť a výmena informácií je preto naliehavo potrebná, a to najmä podľa štandardov OECD. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia zlepšiť nástroje a mechanizmy stanovené v smernici Rady 2011/16/EÚ13.
__________________
__________________
13 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).
13 Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Po škandále LuxLeaks Európsky parlament prostredníctvom tejto správy vyjadruje pevné odhodlanie netolerovať daňové podvody a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a presadzovať spravodlivé rozdelenie daňového zaťaženia na občanov a podniky.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Európska rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2014 zdôraznila naliehavú potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu na globálnej úrovni i na úrovni Únie. S dôrazom na význam transparentnosti Európska rada privítala zámer Komisie predložiť návrh o automatickej výmene informácií o záväzných daňových stanoviskách v Únii.
(2)  Európska rada vo svojich záveroch z 18. decembra 2014 zdôraznila naliehavú potrebu pokročiť v úsilí zameranom na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu na globálnej a európskej úrovni. S dôrazom na význam transparentnosti a zodpovedajúcej výmeny informácií Európska rada uvítala zámer Komisie predložiť návrh o automatickej výmene informácií o záväzných daňových stanoviskách v Únii.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Účinnú spontánnu výmenu informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách však brzdí niekoľko dôležitých praktických problémov, ako napríklad diskrečná právomoc, ktorá vydávajúcemu členskému štátu umožňuje rozhodnúť o tom, ktoré iné členské štáty by mali byť informované.
(4)  Účinnú spontánnu výmenu informácií o predbežných cezhraničných stanoviskách a predbežných cenových dohodách však brzdí niekoľko dôležitých praktických problémov, ako napríklad diskrečná právomoc, ktorá vydávajúcemu členskému štátu umožňuje rozhodnúť o tom, ktoré iné členské štáty by mali byť informované, a nedostatočný systém monitorovania, čo sťažuje Komisii identifikáciu prípadov porušovania požiadavky na výmenu informácií.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Účinná výmena a spracúvanie daňových informácií a výsledný vzájomný tlak by mali silne odrádzajúci účinok proti zavádzaniu škodlivých daňových praktík a umožnili by členským štátom a Komisii, aby mali k dispozícii všetky relevantné informácie s cieľom prijať opatrenia voči týmto praktikám.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Možnosť, že poskytnutie informácií môže byť odmietnuté, ak by viedlo k porušeniu obchodného, priemyselného či úradného tajomstva alebo prezradeniu obchodného postupu čí informácií, ktorých odhalenie by odporovalo verejnému poriadku, by sa nemala uplatňovať na ustanovenia o povinnej automatickej výmene informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách, aby sa neznížila účinnosť týchto výmen. Obmedzený rozsah informácií, ktorých vzájomná výmena sa požaduje od všetkých členských štátov, by mal zabezpečiť dostatočnú ochranu ich obchodných záujmov.
(5)  Možnosť, že poskytnutie informácií môže byť odmietnuté, ak by viedlo k porušeniu obchodného, priemyselného či úradného tajomstva alebo prezradeniu obchodného postupu čí informácií, ktorých odhalenie by odporovalo verejnému poriadku, sa nesmie uplatňovať na ustanovenia o povinnej automatickej výmene informácií o predbežných stanoviskách a predbežných cenových dohodách, aby sa neznížila účinnosť týchto výmen. Obmedzený rozsah informácií, ktorých vzájomná výmena sa požaduje od všetkých členských štátov, zabezpečuje dostatočnú ochranu ich obchodných záujmov.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Predbežné daňové stanoviská a cenové dohody môžu mať cezhraničný rozmer, aj keď sa týkajú iba vnútroštátnych transakcií. Týka sa to najmä kaskádových transakcií, pri ktorých sa predbežné daňové stanoviská alebo cenové dohody týkajú prvých vnútroštátnych transakcií bez zohľadnenia následných (cezhraničných) transakcií.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  Aby sa predišlo svojvoľnému vytváraniu rozdielov medzi daňovými opatreniami, ktoré vznikajú v súvislosti s rôznymi vnútroštátnymi správnymi postupmi, vymedzenie predbežných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd by sa malo vzťahovať na daňové opatrenia bez ohľadu na formálny alebo neformálny spôsob, akým boli vydané, a na ich záväzný alebo nezáväzný charakter.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 c (nové)
(5c)  Predbežné daňové stanoviská uľahčujú konzistentné a transparentné uplatňovanie práva.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 d (nové)
(5d)  Transparentné daňové pravidlá poskytujú právnu istotu pre daňovníkov a podniky a vytvárajú investície.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  S cieľom využívať výhody povinnej automatickej výmeny predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd by sa tieto informácie mali oznamovať čo najskôr po ich vydaní, a preto by sa mali stanoviť pravidelné intervaly oznamovania informácií.
(6)  S cieľom využívať výhody povinnej automatickej výmeny predbežných stanovísk a predbežných cenových dohôd, by sa informácie o nich mali oznamovať okamžite po ich vydaní. Pre prípad nedodržiavania povinnosti možno navrhnúť efektívne a účinné sankcie.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Povinná automatická výmena predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd by mala v každom prípade zahŕňať oznamovanie vymedzeného súboru základných informácií všetkým členským štátom. Komisia by mala prijať všetky opatrenia potrebné na štandardizáciu oznamovania takýchto informácií podľa postupu stanoveného v smernici 2011/16/ES na vypracovanie štandardného formulára, ktorý sa bude používať na výmenu informácií. Tento postup by sa mal používať aj na prijímanie potrebných opatrení a praktických dohôd na vykonávanie výmeny informácií.
(7)  Povinná automatická výmena predbežných stanovísk a predbežných cenových dohôd by mala v každom prípade zahŕňať oznamovanie vymedzeného súboru základných informácií všetkým členským štátom. Komisia by mala prijať všetky opatrenia potrebné na štandardizáciu oznamovania takýchto informácií podľa postupu stanoveného v smernici 2011/16/ES na vypracovanie štandardného formulára, ktorý sa bude používať na výmenu informácií. Tento postup by sa mal používať aj na prijímanie potrebných opatrení a praktických dohôd na vykonávanie výmeny informácií.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Členské štáty by si mali vymieňať základné informácie a oznamovať ich aj Komisii. Komisii to umožní kedykoľvek monitorovať a hodnotiť účinné uplatňovanie automatickej výmeny informácií na predbežné cezhraničné záväzné daňové stanoviská a predbežné cenové dohody. Takéto oznamovanie nezbavuje členský štát povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek štátnu pomoc.
(8)  Členské štáty by si mali vymieňať základné informácie a oznamovať ich aj Komisii, keďže Komisia by mala mať možnosť samostatne posudzovať, či sú tieto informácie dôležité pre odhaľovanie nezákonnej štátnej pomoci. Tieto základné informácie by mali umožniť Komisii kedykoľvek efektívne monitorovať a hodnotiť účinné uplatňovanie automatickej výmeny informácií na predbežné stanoviská a predbežné cenové dohody a zaručiť, aby stanoviská nemali negatívny vplyv na vnútorný trh. Takéto oznamovanie nezbavuje členský štát jeho povinnosti oznámiť Komisii akúkoľvek štátnu pomoc.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Členské štáty by mali do 1. októbra 2018 poskytnúť Komisii ex-post analýzu účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Spätná väzba od členského štátu, ktorému bolo oznámenie adresované, pre členský štát, ktorý zasiela informácie, je nevyhnutným prvkom účinného systému automatickej výmeny informácií. Preto by sa mali takisto stanoviť opatrenia zamerané na možnosť poskytovať spätnú väzbu v prípadoch, keď sa informácie použili a keď sa spätná väzba nemôže poskytnúť podľa iných platných ustanovení smernice 2011/16/EÚ.
(9)  Poskytnutie spätnej väzby zo strany členského štátu, ktorému boli informácie zaslané, členskému štátu, ktorý ich zaslal, je nevyhnutným prvkom fungovania účinného systému automatickej výmeny informácií, pretože podnecuje administratívnu spoluprácu členských štátov. Preto by sa mali takisto stanoviť opatrenia zamerané na možnosť poskytovať spätnú väzbu v prípadoch, keď sa informácie použili a keď sa spätná väzba nemôže poskytnúť podľa iných platných ustanovení smernice 2011/16/EÚ. To by sťažilo obchádzanie informácií na účely podvodu.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Členský štát by mal mať možnosť odvolať sa na článok 5 smernice 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o výmenu informácií na požiadanie s cieľom získať ďalšie informácie vrátane celého znenia predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk alebo predbežných cenových dohôd od členského štátu, ktorý vydal takéto stanoviská alebo dohody.
(10)  Členský štát by mal mať možnosť odvolať sa na článok 5 smernice 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o výmenu informácií na požiadanie s cieľom získať ďalšie informácie vrátane celého znenia predbežných stanovísk alebo predbežných cenových dohôd od členského štátu, ktorý vydal takéto stanoviská alebo dohody, a akýkoľvek text, ktorý by mohol ovplyvniť následné zmeny.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Mal by sa objasniť pojem „informácie, ktoré sú predvídateľne relevantné“, podľa článku 1 ods. 1 smernice 2011/16/EÚ s cieľom predchádzať výkladom, ktorých cieľom je vyhýbanie sa plateniu daní.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa odstránili akékoľvek prekážky, ktoré môžu brzdiť účinnú a čo najširšiu možnú povinnú automatickú výmenu informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách.
(11)  Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa odstránili akékoľvek prekážky, ktoré môžu brzdiť účinnú a čo najširšiu možnú povinnú automatickú výmenu informácií o predbežných stanoviskách a predbežných cenových dohodách.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  S cieľom zvýšiť transparentnosť pre občanov by Komisia mala uverejniť zhrnutie hlavných daňových stanovísk dohodnutých v predchádzajúcom roku na základe informácií obsiahnutých v bezpečnom centrálnom registri. Táto správa by mala obsahovať minimálne opis otázok riešených v daňových stanoviskách a opis kritérií použitých na určenie predbežnej cenovej dohody a uvádzať členský štát (štáty), ktorých sa budú pravdepodobne týkať. Komisia by pritom mala dodržiavať ustanovenia o dôvernosti stanovené v tejto smernici.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 b (nové)
(12b)  Je vhodné, aby členské štáty požiadali príslušné orgány, aby vyčlenili ľudské zdroje spomedzi svojich zamestnancov na zber a analýzu takýchto informácií.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 c (nové)
(12c)  Register Únie skutočného vlastníctva by mal byť funkčný do 26. júna 2017, čo pomôže pri odhaľovaní možných daňových únikov a presunu ziskov. Vytvorenie centrálneho registra pre automatickú výmenu predbežných daňových stanovísk alebo predbežných cenových dohôd medzi členskými štátmi, ktorý by bol prístupný pre daňové orgány a príslušné orgány členských štátov a Komisiu, by malo veľký význam.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  Existujúce ustanovenia týkajúce sa dôvernosti informácií by sa mali zmeniť, aby odzrkadľovali rozšírenie povinnej automatickej výmeny informácií na predbežné cezhraničné záväzné daňové stanoviská a predbežné cenové dohody.
(15)  Existujúce ustanovenia týkajúce sa dôvernosti informácií by sa mali zmeniť, aby odzrkadľovali rozšírenie povinnej automatickej výmeny informácií na predbežné daňové stanoviská a predbežné cenové dohody.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Je nevyhnutné, aby sa základná zásada týkajúca sa suverenity členských štátov v daňových otázkach dodržala, pokiaľ ide o priame dane, a aby sa súčasným návrhom neporušovala zásada subsidiarity.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 16
(16)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na ochranu osobných údajov a slobodu podnikania.
(16)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie. Cieľom tejto smernice je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie práva na ochranu osobných údajov a slobodu podnikania. Osobné údaje by sa mali spracúvať na konkrétne, explicitné a legitímne účely, a to iba vtedy, ak sú primerané, relevantné a nie nadmerné vo vzťahu k účelu. Tieto práva by sa mali obmedziť len za predpokladu splnenia podmienok stanovených v Charte základných práv. Za predpokladu dodržiavania zásady proporcionality možno stanoviť obmedzenia len vtedy, ak sú v súlade s nevyhnutnými a skutočnými cieľmi všeobecného záujmu uznaného zákonom, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  Keďže cieľ tejto smernice, a to efektívnu administratívnu spoluprácu medzi členskými štátmi za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daného cieľa.
(17)  Keďže cieľ tejto smernice, a to efektívna administratívna spolupráca medzi členskými štátmi za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na európskej úrovni, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 9 – písmeno a
(a)  na účely článku 8 ods. 1 a článku 8a systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti vo vopred stanovených pravidelných intervaloch. V kontexte článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie vzťahuje na informácie, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi zberu a spracúvania informácií v tomto členskom štáte.
(a)  na účely článku 8 ods. 1 a článku 8a systematické oznamovanie vopred určených informácií inému členskému štátu, a to bez predchádzajúcej žiadosti, ktoré sa uskutočňuje podľa článku 8 ods. 1 vo vopred stanovených pravidelných intervaloch. V kontexte článku 8 ods. 1 sa odkaz na dostupné informácie vzťahuje na informácie, ktoré sa nachádzajú v daňových spisoch členského štátu oznamujúceho informácie, ktoré možno získať v súlade s postupmi zberu a spracúvania informácií v tomto členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 14 – úvodná časť
14.  „predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko“ je každá dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného v rámci daňového auditu, ktoré:
14.  „predbežné daňové stanovisko“ je každá dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane stanoviska vydaného v rámci daňového auditu, bez ohľadu na jeho formálny, neformálny, právne záväzný alebo nezáväzný charakter, ktoré:
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 14 – písmeno a
(a)  vydá vláda, daňový orgán členského štátu alebo ktorýkoľvek jeho územný či správny celok alebo ktoré je vydané v ich mene akejkoľvek osobe;
(a)  vydá alebo zverejní vláda, daňový orgán členského štátu alebo ktorýkoľvek jeho územný či správny celok, alebo ktoré je vydané v ich mene a o ktoré sa môže oprieť jedna alebo viacero osôb;
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 14 – písmeno c
(c)  súvisí s cezhraničnou transakciou alebo otázkou, či sa v dôsledku činností, ktoré vykonáva právnická osoba v inom členskom štáte, vytvorí stála prevádzkareň alebo nie a
(c)  súvisí s transakciou alebo otázkou, či sa v dôsledku činností, ktoré vykonáva právnická osoba v inom členskom štáte, vytvorí stála prevádzkareň, a
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 14 – pododsek 2
Cezhraničná transakcia môže zahŕňať okrem iného realizáciu investícií, poskytovanie tovaru, služieb, financií alebo použitie hmotného alebo nehmotného majetku a nemusí sa priamo vzťahovať na osobu, ktorá je adresátom/príjemcom/ktorej je určené predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko.
Transakcia môže zahŕňať okrem iného realizáciu investícií, poskytovanie tovaru, služieb, financií alebo použitie hmotného alebo nehmotného majetku a nemusí sa priamo vzťahovať na osobu, ktorej je určené predbežné stanovisko.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 15 – pododsek 1
15.  „predbežná cenová dohoda“ je akákoľvek dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane dohody v rámci daňového auditu, ktoré vydala vláda alebo daňový úrad jedného alebo viacerých členských štátov vrátane ich akýchkoľvek územných alebo správnych celkov akejkoľvek osobe, alebo ktoré boli vydané v ich mene, v ktorých sa vopred stanovujú cezhraničné transakcie medzi pridruženými podnikmi, primeraný súbor kritérií na určenie transferového oceňovania predmetných transakcií alebo sa stanovuje pridelenie ziskov stálej prevádzkarni.
15.  „predbežná cenová dohoda“ je akákoľvek dohoda, oznámenie alebo akýkoľvek iný nástroj alebo opatrenie s podobnými účinkami vrátane dohody v rámci daňového auditu, ktoré vydala alebo zverejnila vláda alebo daňový úrad jedného alebo viacerých členských štátov vrátane ich akýchkoľvek územných alebo správnych celkov, o ktoré sa môže oprieť jedna alebo viacero osôb, alebo ktoré boli vydané v ich mene, v ktorých sa vopred stanovujú transakcie medzi pridruženými podnikmi, primeraný súbor kritérií na určenie transferového oceňovania predmetných transakcií alebo sa stanovuje pridelenie ziskov stálej prevádzkarni.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 3 – bod 16
16.  Na účely bodu 14 „cezhraničná transakcia“ je transakcia alebo séria transakcií, v prípade ktorých:
vypúšťa sa
(a)  nie všetky strany tejto transakcie alebo série transakcií sú osoby s pobytom na daňové účely na území členského štátu vydávajúceho predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko alebo;
(b)  ktorákoľvek zo strán transakcie alebo súboru transakcií je na daňové účely osobou s pobytom súčasne vo viac než jednej jurisdikcii alebo;
(c)  jedna zo strán transakcie alebo súboru transakcií vykonáva ekonomickú činnosť v inom členskom štáte prostredníctvom stálej prevádzkarne a transakcia alebo séria transakcií predstavuje časť činnosti alebo celú činnosť stálej prevádzkarne. Cezhraničnú transakciu alebo sériu transakcií zahŕňajú aj opatrenia, ktoré prijala jedna právnická osoba, pokiaľ ide o ekonomické činnosti v inom členskom štáte, ktoré táto osoba vykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne.
Na účely bodu 15 „cezhraničná transakcia“ je transakcia alebo séria transakcií týkajúcich sa pridružených podnikov, z ktorých všetky nie sú osobami s pobytom na daňové účely na území jedného členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 1
1.  Príslušný orgán členského štátu, ktorý vydáva alebo mení predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko alebo predbežnú cenovú dohodu po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice, oznámi túto informáciu prostredníctvom automatickej výmeny príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, ako aj Európskej komisii.
1.  Príslušný orgán členského štátu, ktorý vydáva alebo mení predbežné stanovisko alebo predbežnú cenovú dohodu po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice, oznámi túto informáciu prostredníctvom automatickej výmeny príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov, ako aj Európskej komisii.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 2
2.  Príslušný orgán členského štátu oznamuje príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a Európskej komisii aj informácie týkajúce sa predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd vydaných v lehote desiatich rokov pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, ktoré sú však k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice stále platné;
2.  Príslušný orgán členského štátu oznamuje príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a Európskej komisii aj informácie týkajúce sa predbežných daňových stanovísk a predbežných cenových dohôd vydaných pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice, ktoré sú však k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice stále platné;
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 3
3.  Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, ak sa predbežné cezhraničné záväzné daňové stanovisko týka výhradne daňových záležitostí jednej alebo viacerých fyzických osôb a zahŕňa výhradne tieto ich daňové záležitosti.
3.  Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade, ak sa predbežné daňové stanovisko týka výhradne daňových záležitostí jednej alebo viacerých fyzických osôb a zahŕňa výhradne tieto ich daňové záležitosti.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 3 a (nový)
3a.  Odsek 1 sa uplatňuje aj v prípade, keď sa žiadosť o predbežné stanovisko týka právnej štruktúry bez právnej subjektivity. V tomto prípade príslušný orgán členského štátu, ktorý vydáva predbežné stanovisko, postúpi informácie, ktoré má, príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov a zabezpečí, aby zakladajúca listina bola postúpená členskému štátu bydliska či sídla každého zakladajúceho člena a každého príjemcu.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 4 – písmeno a
(a)  pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 1: do jedného mesiaca od konca štvrťroka, počas ktorého boli vydané alebo zmenené predbežné cezhraničné záväzné daňové stanoviská alebo predbežné cenové dohody.
(a)  pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 1: ihneď a najneskôr jeden mesiac po vydaní alebo zmene predbežných daňových stanovísk alebo predbežných cenových dohôd.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 4 – písmeno b
(b)  pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 2: do 31. decembra 2016.
(b)  pokiaľ ide o informácie vymieňané podľa odseku 2: do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti;
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno b
(b)  obsah predbežných cezhraničných záväzných daňových stanovísk alebo predbežných cenových dohôd vrátane opisu príslušných ekonomických činností alebo transakcií či súboru transakcií;
(b)  obsah predbežných daňových stanovísk alebo predbežných cenových dohôd vrátane opisu príslušných ekonomických činností alebo transakcií či súboru transakcií;
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno b a (nové)
(ba)  kritériá používané na určenie predbežného stanoviska alebo predbežnej cenovej dohody, ako aj ich časové obmedzenie, ak existuje, alebo okolností, za ktorých rozhodnutie možno zrušiť;
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno d
(d)  určenie ostatných členských štátov, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo dotknuté predbežnými cezhraničnými záväznými daňovými stanoviskami alebo predbežnými cenovými dohodami;
(d)  určenie ostatných členských štátov, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo dotknuté predbežnými stanoviskami alebo predbežnými cenovými dohodami;
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno e
(e)  identifikačné údaje každej osoby inej ako fyzická osoba v ostatných členských štátoch, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo ovplyvnená predbežnými cezhraničnými záväznými daňovými stanoviskami alebo predbežnými cenovými dohodami (pričom sa uvedie, s ktorým členským štátom sú dotknuté osoby prepojené).
(e)  identifikačné údaje každej osoby inej ako fyzická osoba v ostatných členských štátoch, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo ovplyvnená predbežnými daňovými stanoviskami alebo predbežnými cenovými dohodami (pričom sa uvedie, s ktorým členským štátom sú dotknuté osoby prepojené).
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno e a (nové)
(ea)  hneď ako bude k dispozícii európske daňové identifikačné číslo (DIČ), ako sa uvádza v akčnom pláne Komisie o boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom z roku 2012;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno e b (nové)
(eb)  opis použitého súboru kritérií a uplatniteľných mechanizmov v prípade, v ktorom sa prostredníctvom mechanizmu de jure alebo de facto základ dane daňovníka znižuje odchylne od štandardných pravidiel členského štátu, ktorý vydal stanovisko, napríklad povolením rýchlejšej amortizácie, ako je zvykom, alebo odpočtu výdavkov, ktoré nevznikli daňovníkovi priamo alebo mu nevznikli vôbec;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno e c (nové)
(ec)  opis použitého súboru kritérií a uplatniteľných dohôd v prípade, ak sa daňovníkovi umožní sadzba dane, ktorá je nižšia ako štandardná sadzba v členskom štáte, ktorý vydal stanovisko;
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 5 – písmeno e d (nové)
(ed)  opis použitého súboru kritérií a mechanizmu uplatňovaného v prípade, ak má strana tohto mechanizmu sídlo v tretej krajine, v ktorej zdaňovanie neexistuje alebo je oveľa priaznivejšie.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 6
6.  Na uľahčenie výmeny Komisia prijme akékoľvek opatrenia a praktické opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení na štandardizáciu oznamovania informácií uvedených v odseku 5 tohto článku ako súčasť postupu na vypracovanie štandardného formulára stanoveného v článku 20 ods. 5.
6.  Na uľahčenie výmeny Komisia prijme akékoľvek opatrenia a praktické opatrenia potrebné na vykonávanie tohto článku vrátane opatrení na štandardizáciu oznamovania informácií uvedených v odseku 5 tohto článku ako súčasť postupu na vypracovanie štandardného formulára stanoveného v článku 20 ods. 5. Komisia pomáha členským štátom, ktoré majú zodpovedajúce decentralizované územné alebo správne orgány s daňovými právomocami, pri zabezpečovaní toho, aby plnili svoju povinnosť poskytnúť vzdelávanie a podporu týmto orgánom.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 7
7.  Príslušný orgán, ktorému sa podľa odseku 1 oznamujú informácie, bezodkladne a v každom prípade najneskôr do siedmich pracovných dní od ich prijatia potvrdí, a to podľa možnosti elektronicky, príslušnému orgánu, ktorý informácie poskytol, že tieto informácie dostal.
7.  Príslušný orgán, ktorému sa podľa odseku 1 oznamujú informácie, bezodkladne a v každom prípade najneskôr do siedmich pracovných dní od ich prijatia potvrdí, a to podľa možnosti elektronicky, príslušnému orgánu, ktorý informácie poskytol, že tieto informácie dostal, čo uľahčí fungovanie účinného systému automatickej výmeny informácií.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 8
8.  Členské štáty môžu v súlade s článkom 5 požadovať ďalšie informácie vrátane celého znenia predbežného cezhraničného záväzného daňového stanoviska alebo predbežnej cenovej dohody od členského štátu, ktorý ho vydal.
8.  Členské štáty – alebo ich územné alebo správne orgány, v prípade potreby vrátane miestnych orgánov – môžu v súlade s článkom 5 požadovať ďalšie informácie vrátane celého znenia predbežného daňového stanoviska alebo predbežnej cenovej dohody od členského štátu, ktorý ich vydal.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 9 a (nový)
9a.  Členské štáty informujú čo najskôr Komisiu a ostatné členské štáty o akýchkoľvek významných zmenách v ich postupoch vydávania daňových rozhodnutí (náležitosti podávania žiadostí, proces rozhodovania atď.).
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8a – odsek 9 b (nový)
9b.  Daňové orgány členských štátov oznámia Komisii a ostatným členským štátom akékoľvek významné zmeny vo svojich vnútroštátnych zákonoch o dani z príjmov právnických osôb (zavedenie nového zníženia, úľavy, výnimky, stimulu alebo podobných opatrení atď.), ktoré by mohli mať vplyv na ich efektívne sadzby dane alebo iné daňové príjmy členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8b – odsek 1
1.  Do 1. októbra 2017 členské štáty poskytujú Komisii každoročne štatistické údaje o objeme automatických výmen podľa článkov 8 a 8a a v možnom rozsahu aj informácie o administratívnych a ostatných relevantných nákladoch a prínosoch, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami, a akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa daňových správ i tretích strán.
1.  Do 1. októbra 2017 členské štáty poskytujú Komisii každoročne štatistické údaje o objeme automatických výmen podľa článkov 8 a 8a, vydaných stanoviskách a v možnom rozsahu aj informácie o administratívnych a ostatných relevantných nákladoch a prínosoch, ktoré súvisia s uskutočnenými výmenami, a akýchkoľvek prípadných zmenách týkajúcich sa daňových správ a tretích strán.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 8b – odsek 2 a (nový)
2a.  Do 1. októbra 2017 a potom každý rok Komisia zverejňuje správu so zhrnutím hlavných prípadov obsiahnutých v bezpečnom centrálnom registri uvedenom v článku 21 ods. 5. Komisia pritom dodržiava ustanovenia o dôvernosti ustanovené v článku 23a.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 14 – odsek 3
3.  Ak členský štát využije všetky informácie oznámené iným členským štátom v súlade s článkom 8a, zašle o tom spätnú väzbu príslušnému orgánu, ktorý poskytol informácie, a to čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov po tom, ako je známy výsledok použitia požadovaných informácií, s výnimkou prípadov, keď spätná väzba už bola poskytnutá podľa odseku 1 tohto článku. Komisia určí praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
3.  Ak členský štát využije všetky informácie oznámené iným členským štátom v súlade s článkom 8a, zašle o tom spätnú väzbu Komisii a príslušnému orgánu, ktorý poskytol informácie, a to čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov po tom, ako je známy výsledok použitia požadovaných informácií, s výnimkou prípadov, keď spätná väzba už bola poskytnutá podľa odseku 1 tohto článku. Komisia určí praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 20 – odsek 5
5.  Automatická výmena informácií o predbežných cezhraničných záväzných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách podľa článku 8a sa vykonáva prostredníctvom štandardného formulára po jeho prijatí Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
5.  Automatická výmena informácií o predbežných daňových stanoviskách a predbežných cenových dohodách podľa článku 8a sa vykonáva prostredníctvom štandardného formulára po jeho prijatí Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 21 – odsek 5
5.  Komisia vytvorí bezpečný centrálny register, v ktorom sa môžu zaznamenávať informácie, ktoré majú byť oznamované v rámci článku 8a tejto smernice s cieľom vyhovieť podmienkam automatickej výmeny stanovenej v článku 8a ods. 1 a ods. 2. Komisia prístup k informáciám zaznamenaným v tomto registri. Komisia prijme potrebné praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
5.  Najneskôr do 31. decembra 2016 Komisia vytvorí bezpečný centrálny register, v ktorom sa musia zaznamenávať informácie, ktoré majú byť oznamované v rámci článku 8a tejto smernice s cieľom vyhovieť podmienkam automatickej výmeny stanovenej v článku 8a ods. 1 a 2. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky informácie oznámené podľa článku 8a počas prechodného obdobia, v ktorom ešte nebude vytvorený bezpečný centrálny register, vložili do centrálneho registra do 1. apríla 2017. Komisia a členské štáty majú prístup k informáciám zaznamenaným v tomto registri. Komisia prijme potrebné praktické opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 26 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23a – odsek 1
1.  Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice považuje Komisia za dôverné v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na orgány Únie.
1.  Informácie oznamované Komisii podľa tejto smernice považuje Komisia za dôverné v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na orgány Únie, ako je zakotvené v článku 8 Charty základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23a – odsek 2 – pododsek 1
2.  Informácie, ktoré oznamujú členské štáty Komisii podľa článku 23, ako aj akékoľvek správy alebo dokumenty, ktoré Komisia vypracúva s použitím takýchto informácií, sa môžu postúpiť iným členským štátom. Na takto postúpené informácie sa vzťahuje povinnosť zachovávať úradné tajomstvo, ako aj ochrana rozšírená na podobné informácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, ktorý tieto informácie prijal.
2.  Informácie, ktoré oznamujú členské štáty Únie alebo EHP Komisii podľa článku 23, ako aj akékoľvek správy alebo dokumenty, ktoré Komisia vypracúva s použitím takýchto informácií, sa môžu postúpiť iným členským štátom Únie (a v prípade reciprocity aj členským štátom EHP). Na takto postúpené informácie sa vzťahuje povinnosť zachovávať úradné tajomstvo, ako aj ochrana rozšírená na podobné informácie podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu Únie (a v prípade reciprocity aj členského štátu EHP), ktorý tieto informácie prijal.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23a – odsek 2 – pododsek 2
Správy a dokumenty vypracované Komisiou, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, môžu členské štáty používať len na analytické účely, nesmú ich však zverejniť ani sprístupniť žiadnej inej osobe ani orgánu bez výslovného súhlasu Komisie.
Správy a dokumenty vypracované Komisiou, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, môžu členské štáty Únie alebo EHP použiť len na analytické účely, nesmú ich však zverejniť ani sprístupniť žiadnej inej osobe ani orgánu bez výslovného súhlasu Komisie.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 23 b (nový)
(8a)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 23b
Sankcie
Komisia preskúma všetky sankcie, ktoré sa majú zaviesť pre prípad odmietnutia alebo opomenutia výmeny informácií.“
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25 a (nový)
(9a)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 25a
Vývoj v OECD
Táto smernica musí byť zlučiteľná s vývojom v OECD a zohľadňovať komplexný súbor pravidiel OECD obsiahnutých v štandarde pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch.“
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – bod 9 b (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 25 b (nový)
(9b)   Vkladá sa tento článok:
„Článok 25b
Ďalšie opatrenia členských štátov
Táto smernica nebráni členským štátom prijímať ďalšie opatrenia s cieľom vypracovať vnútroštátne ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré vyplývajú z dohôd, ktoré sú zamerané na predchádzanie daňovým únikom.“
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 c (nový)
Smernica 2011/16/EÚ
Článok 27
(9c)  Článok 27 sa nahrádza takto:
„Článok 27
Podávanie správ
Každé tri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice Komisia predloží správu o uplatňovaní tejto smernice Európskemu parlamentu a Rade.“
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia