Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2132(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0283/2015

Esitatud tekstid :

A8-0283/2015

Arutelud :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0370

Vastuvõetud tekstid
PDF 174kWORD 75k
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg
2013.aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2015. aasta otsus ühisettevõtte ARTEMIS 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2132(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ARTEMIS 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ARTEMIS eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse oma 29. aprilli 2015. aasta otsust(3), millega lükatakse edasi otsuse tegemine 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning ühisettevõtte ECSEL (endine ühisettevõte ARTEMIS) tegevdirektori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(4),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte ARTEMIS ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides(6),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(7), eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(8),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(9),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0283/2015),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte ARTEMIS 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ESCEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 16.12.2014, lk 8.
(2) ELT C 452, 16.12.2014, lk 9.
(3) ELT L 255, 30.9.2015, lk 416.
(4) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(5) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(6) ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.
(7) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(8) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(9) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2.Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2015. aasta otsus ühisettevõtte ARTEMIS 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2132(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ECSEL (endine ühisettevõte ARTEMIS) 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ARTEMIS eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse oma 29. aprilli 2015. aasta otsust(3), millega lükatakse edasi otsuse tegemine 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning ühisettevõtte ECSEL (endine ühisettevõte ARTEMIS) tegevdirektori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(4),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte ARTEMIS ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks manussüsteemides(6),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(7), eriti selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(8),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(9),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0283/2015),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ARTEMIS 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ECSEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 452, 16.12.2014, lk 8.
(2) ELT C 452, 16.12.2014, lk 9.
(3) ELT L 255, 30.9.2015, lk 416.
(4) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(5) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(6) ELT L 30, 4.2.2008, lk 52.
(7) ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.
(8) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(9) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3.Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ARTEMIS 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2132(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte ARTEMIS 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0283/2015),

A.  arvestades, et ühisettevõte ARTEMIS (edaspidi „ühisettevõte”) asutati 2007. aasta detsembris 10 aastaks ja selle eesmärk on määratleda ja rakendada teadusuuringute kava manussüsteemide põhitehnoloogiate arendamiseks eri rakendusvaldkondades, et tugevdada liidu konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust ning võimaldada uute turgude ja ühiskondlike rakenduste tekkimist;

B.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt töötamist 2009. aasta oktoobris;

C.  arvestades, et ühisettevõttes ARTEMIS osalevate liikmesriikide rahalise toetuse kogusumma peaks olema 1,8 korda ELi rahalisest toetusest suurem ning et ühisettevõtte tegutsemisaja jooksul projektides osalevate teadus- ja arendusorganisatsioonide mitterahaline toetus on avaliku sektori asutuste toetusega võrdne või sellest suurem;

D.  arvestades, et ühisettevõtted ARTEMIS ja ENIAC ühendati, et luua ühine tehnoloogiaalgatus „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel” (ühine tehnoloogiaalgatus ECSEL), mis alustas tegevust 2014. aasta juunis ja tegutseb 10 aastat;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  tuletab meelde, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte 2013. aasta raamatupidamisaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantseeskirja sätetele;

2.  võtab ühisettevõtte esitatud andmete põhjal teadmiseks, et riiklike rahastamisasutustega allkirjastatud halduslepinguid puudutavate järelkontrollide praktiline kord on kindlaks määratud; märgib, et praktiline kord hõlmab konkreetse aruandevormi kehtestamist, mida tugevdavad riiklike kindlussüsteemide hindamine ühisettevõtte poolt ja kontrollikoja külastused riiklikesse rahastamisasutustesse;

3.  tuletab meelde, et ühisettevõtte poolt vastu võetud järelkontrollide strateegias on märgitud, et ühisettevõte peab hindama vähemalt korra aastas, kas riiklike rahastamisasutuste saadetud teave annab tehtud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta piisava kindluse;

4.  võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et oma auditistrateegia kohta teavet andnud 23 riikliku rahastamisasutuse osakaal kõigis antud toetustes on 95 %; väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda saab ühisettevõttelt saadava teabe täiendamiseks lisateavet otse riiklikelt rahastamisasutustelt, et anda hinnang raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

5.  võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et ühisettevõte rakendas edukalt tegevuskava, mille eesmärk oli kõrvaldada puudused, millele kontrollikoda oma märkustega arvamuses osutas; märgib, et nende riikide, kelle riikliku süsteemi antud kindlust hinnati positiivselt, osakaal kõigist toetustest oli 54 %, samas kui ülejäänud riikide puhul on hinnangu andmine lõppetapis, misjärel on antud hinnang 84 %-le toetustest; palub ühisettevõttel jätkata hindamist, et hõlmata 100 % toetustest;

6.  märgib, et korraldati seminar kindluse tagamise teemal, kus osalesid kontrollikoja, komisjoni ja komisjoni siseauditi talituse esindajad ning ühisettevõttes aktiivsete riiklike rahastamisasutuste esindajad; märgib, et seminaril rõhutati ELi programmide nõudeid ning vahetati riiklike rahastamisasutustega teavet ja parimaid tavasid;

7.  märgib, et ühisettevõte töötas jääkvigade määra hindamiseks välja uue metoodika, mis sarnaneb koostöös toimuva rahastamise eest vastutavate komisjoni talituste metoodikaga; võtab teadmiseks, et 157 auditeeritud tehingul põhinev esimene hindamine andis jääkvigade määraks 0,73 %, kuid hilisem, 331 tehingul põhinev ajakohastamine andis vigade määraks 0,66 %, mis jääb allapoole olulisuse määra (2 %);

8.  tuletab meelde, et maksete assigneeringute kasutusmäär oli pärast aasta lõpus eelarvesse tehtud muudatust 69 %; võtab ühisettevõtte esitatud andmete põhjal teadmiseks, et madala kasutusmäära üks peamisi põhjuseid on riiklike rahastamisasutuste maksesertifikaatide väljastamise viibimine, sest maksed teostatakse viivitamatult ja kohe, kui riiklikud sertifikaadid on kätte saadud; võtab ühtlasi teadmiseks, et maksete tegemise aeglus ei mõjutanud projektide tehnilist elluviimist;

9.  märgib ühisettevõtte esitatud andmete põhjal, et liikmesriikide rahaline toetus oli 1,8 korda liidu võetud kohustustest suurem; võtab teadmiseks, et liikmesriikide eraldisi tuli toetuste andmisel vähendada, nii et need jäid 1,8-kordsest tasemest väiksemaks, et täita riigiabi eeskirjadega ette nähtud piiranguid; võtab teadmiseks, et ühisettevõttele makstud liidu toetus oli seega 181 454 844 eurot ning liikmesriikide toetus 341 842 261, mis teeb suhtarvuks 1,88;

10.  võtab teadmiseks, et komisjon koostab hinnangu ARTEMISe tegevuse kohta kuni ühise tehnoloogiaalgatuse ECSEL loomise kuupäevani, nagu on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 74/2008, millega asutatakse ühisettevõte ARTEMIS, ning seda hinnangut võetakse arvesse ühisettevõtte 2014. aasta tegevusele heakskiidu andmise menetluses;

Sisekontrollisüsteemid

11.  võtab ühisettevõtte esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et ühisettevõtte asutamismääruse artikli 6 lõike 2 sätete kohaselt täidab ühisettevõtte siseauditi üksuse ülesandeid nüüd ühisettevõtte ENIAC siseauditi üksus, kuna kaks ühisettevõtet liideti;

12.  võtab ühisettevõtte esitatud andmete põhjal teadmiseks, et ühisettevõtte ühise IT-taristu avariitaasteplaan on heaks kiidetud;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

13.  märgib, et ühisettevõttega ENIAC ühinemise tõttu kohaldatakse ühisettevõtte ENIAC huvide konfliktide ennetamise ja haldamise terviklikku poliitikat ka ühisettevõttele ARTEMIS; märgib lisaks, et vastu võetud poliitika hõlmab huvide konfliktide haldamise menetlusi ning eeskirjade rikkumise menetlemise mehhanismi;

14.  võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et selle tegevdirektori ja juhtide elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid koguti kokku ja avaldati ühisettevõtte veebisaidil, nagu on nõutud personalieeskirjades ja rakenduseeskirjades; märgib, et loodud on põhjalik andmebaas, mis sisaldab kogu teadaolevat teavet huvide konfliktide ja võetud meetmete kohta, ning seda hallatakse pidevalt;

Teadusuuringute tulemuste alane järelevalve ja aruandlus

15.  tuletab meelde, et seitsmenda raamprogrammi loomise otsuses(1) on kehtestatud teadusuuringute tulemuste kaitset, levitamist ja edastamist käsitlev järelevalve- ja aruandlussüsteem; võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et 211,5 publikatsiooni ja 16,6 patenti 10 000 000 euro suuruse liidu toetuse kohta näitab ühisettevõtte teadustegevuse suurt tootlikkust ja see vastab seitsmenda raamprogrammi koordinaatorite kõigile seni väljendatud nõudmistele.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsuse nr 1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)) artikkel 7 (ELT L 412, 30.12.2006, lk 6).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika