Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2132(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0283/2015

Teksty złożone :

A8-0283/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0370

Teksty przyjęte
PDF 492kWORD 94k
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013 (2014/2132(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami wspólnego przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsiębiorstwu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 29 kwietnia 2015 r.(3) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2013, jak również odpowiedzi dyrektora wykonawczego wspólnego przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych(6),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ECSEL(7), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(9),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0283/2015),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia ECSEL absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 8.
(2) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 9.
(3) Dz.U. L 255 z 30.9.2015, s. 416.
(4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 52.
(7) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(8) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(9) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013 (2014/2132(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS) za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami wspólnego przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsiębiorstwu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 29 kwietnia 2015 r.(3) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2013, jak również odpowiedzi dyrektora wykonawczego wspólnego przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych(6),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia ECSEL(7), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(9),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0283/2015),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS za rok budżetowy 2013;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 8.
(2) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 9.
(3) Dz.U. L 255 z 30.9.2015, s. 416.
(4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 52.
(7) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(8) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(9) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013 (2014/2132(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0283/2015),

A.  mając na uwadze, że wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS („wspólne przedsiębiorstwo”) ustanowiono w grudniu 2007 r. na okres 10 lat, aby zdefiniować i zrealizować program badań na rzecz rozwoju kluczowych technologii w zakresie systemów wbudowanych w różnych obszarach zastosowań w celu wzmocnienia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju Unii oraz umożliwienia powstawania nowych rynków i zastosowań społecznych,

B.  mając na uwadze, że wspólne przedsiębiorstwo rozpoczęło samodzielną działalność w październiku 2009 r.,

C.  mając na uwadze, że wkłady finansowe państw członkowskich ARTEMIS powinny być łącznie 1,8 raza wyższe niż wkład finansowy Unii, a wkłady rzeczowe organizacji badawczo-rozwojowych uczestniczących w projektach powinny być przez cały okres funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa równe wkładowi organów publicznych lub od niego wyższe,

D.  mając na uwadze, że wspólne przedsiębiorstwa ARTEMIS i ENIAC połączono w celu utworzenia wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie podzespołów i układów elektronicznych (ECSEL), która rozpoczęła działalność w czerwcu 2014 r. i będzie działać przez 10 lat,

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  przypomina, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) uznał, iż roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia za 2013 r. rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, jego sytuację finansową w dniu 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki jego transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego;

2.  stwierdza, na podstawie informacji przekazanych przez wspólne przedsiębiorstwo, że poczyniło ono praktyczne ustalenia dotyczące kontroli ex post i odnoszące się umów administracyjnych zawartych z krajowymi organami finansującymi (KOF); zauważa, że praktyczne rozwiązania obejmują wprowadzenie specjalnego formularza sprawozdawczego, co jest dodatkowo wzmocnione oceną krajowych systemów zapewniania jakości dokonywaną przez wspólne przedsiębiorstwo oraz wizytami Trybunału w KOF;

3.  przypomina, że zgodnie ze strategią kontroli ex post przyjętą przez wspólne przedsiębiorstwo musi ono przynajmniej raz w roku ocenić, czy informacje przesłane przez KOF dają wystarczającą pewność co do legalności i prawidłowości dokonanych transakcji;

4.  na podstawie informacji uzyskanych od wspólnego przedsiębiorstwa stwierdza, że 23 KOF, które przekazały informacje o swoich strategiach kontroli, reprezentują 95 % całkowitych przyznanych dotacji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w celu uzupełnienia informacji uzyskanych przez wspólne przedsiębiorstwo Trybunał uzyskuje dodatkowe informacje bezpośrednio od KOF, aby wyrazić opinię na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń;

5.  stwierdza, na podstawie informacji przekazanych przez wspólne przedsiębiorstwo, że poczyniło ono postępy we wdrażaniu planu działania, którego celem jest wyeliminowanie uchybień stwierdzonych przez Trybunał w opinii z zastrzeżeniem; zauważa, że gwarancje zapewnione przez krajowe systemy zostały pozytywnie ocenione dla krajów reprezentujących 54 % całkowitej kwoty dotacji, natomiast oceny dla kolejnych państw znajdują się na zaawansowanym etapie realizacji, co pozwoli ocenić zakres dotacji wynoszący 84 %; wzywa wspólne przedsiębiorstwo do kontynuowania oceny, aby ocenić 100 % całkowitej kwoty dotacji;

6.  przyjmuje do wiadomości fakt, że zorganizowano warsztaty dotyczące wiarygodności, skupiające przedstawicieli Trybunału, Komisji i Służby Audytu Wewnętrznego Komisji, a także przedstawicieli KOF działających we wspólnym przedsiębiorstwie; zauważa, że w czasie tych warsztatów podkreślono wymogi europejskich programów i umożliwiono wymianę informacji i najlepszych praktyk z KOF;

7.  zauważa, że wspólne przedsiębiorstwo opracowało nową metodologię szacowania poziomu błędu resztowego, podobną do metodologii stosowanej przez służby Komisji odpowiedzialne za finansowanie współdzielone; zauważa, że pierwsza ocena poziomu błędu resztowego na podstawie 157 skontrolowanych transakcji wyniosła 0,73 %, natomiast w najnowszej aktualizacji na podstawie 331 transakcji poziom błędu wyniósł 0,66 %, czyli poniżej progu istotności wynoszącego 2 %;

8.  przypomina, że wskaźnik wykorzystania środków na płatności po kończących rok poprawkach budżetowych wyniósł 69%; stwierdza, na podstawie informacji uzyskanych od wspólnego przedsiębiorstwa, że opóźnienia w wydawaniu świadectw płatności przez KOF są jedną z głównych przyczyn niskiego poziomu wykorzystania, ponieważ płatności są dokonywane niezwłocznie po wpłynięciu świadectw krajowych; uznaje ponadto, że spowolnienie tempa płatności nie wpłynęło na techniczną realizację projektów;

9.  stwierdza, na podstawie informacji uzyskanych od wspólnego przedsiębiorstwa, że zobowiązania podjęte przez państwa członkowskie były 1,8 raza wyższe od zobowiązań Unii; uznaje, że zobowiązania państw członkowskich musiały zostać obniżone poniżej progu 1,8 przy przyznawaniu dotacji w celu przestrzegania ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy państwa; przyjmuje do wiadomości, że powstały w związku z tym wkład Unii na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa wyniósł 181 454 844 EUR, podczas gdy wkłady państw członkowskich opiewały na kwotę 341 842 261 EUR, osiągając poziom 1,88;

10.  przyjmuje do wiadomości, że Komisja dokona oceny działalności przedsiębiorstwa ARTEMIS do dnia powstania wspólnej inicjatywy technologicznej ECSEL, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 74/2008 ustanawiającym wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS, a ocena ta zostanie wzięta pod uwagę w kontekście absolutorium z wykonania budżetu na rok 2014 r.;

Systemy kontroli wewnętrznej

11.  stwierdza, na podstawie informacji uzyskanych od wspólnego przedsiębiorstwa, że zgodnie z wymogiem zawartym w art. 6 ust. 2 jego rozporządzenia ustanawiającego jednostka audytu wewnętrznego ustanowiona w ramach wspólnego przedsięwzięcia ENIAC (WP ENIAC) ma obecnie status jednostki audytu wewnętrznego wspólnego przedsięwzięcia wskutek połączenia dwóch wspólnych przedsiębiorstw;

12.  stwierdza, na podstawie informacji przekazanych przez wspólne przedsiębiorstwo, że zatwierdzono plan przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej dla wspólnych przedsiębiorstw korzystających ze wspólnej infrastruktury informatycznej;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

13.  zauważa, że z powodu połączenia ze wspólnym przedsięwzięciem ENIAC kompleksowa polityka WP ENIAC z zakresu zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi ma również zastosowanie do wspólnego przedsiębiorstwa; zauważa ponadto, że procedury zarządzania sytuacjami konfliktu interesów, a także mechanizmy postępowania w przypadku naruszenia przepisów są częścią przyjętej polityki;

14.  stwierdza, na podstawie informacji przekazanych przez wspólne przedsiębiorstwo, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów dyrektora wykonawczego i kadry kierowniczej, wymagane przez regulamin pracowniczy i przepisy wykonawcze, były gromadzone i umieszczane na stronie internetowej wspólnego przedsiębiorstwa; zauważa, że kompleksowa baza danych, zawierająca wszystkie informacje dotyczące sytuacji konfliktu interesów oraz podjęte środki, została stworzona i jest regularnie poddawana przeglądowi;

Monitorowanie wyników badań i sprawozdawczość w tym zakresie

15.  przypomina, że w decyzji o ustanowieniu siódmego programu ramowego(1) ustanowiono system monitorowania i sprawozdawczości obejmujący ochronę, rozpowszechnianie i przekazywanie wyników badań; stwierdza, na podstawie informacji przekazanych przez wspólne przedsiębiorstwo, że 211,5 publikacji i 16,6 patentów w przeliczeniu na 10 000 000 EUR dotacji unijnych wykazuje wysoką wydajność wyników badań przedsiębiorstwa oraz jego zgodność z wszystkimi oczekiwaniami wyrażonymi dotychczas przez koordynatorów siódmego programu ramowego.

(1) Artykuł 7 decyzji nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 6).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności