Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2132(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0283/2015

Texte depuse :

A8-0283/2015

Dezbateri :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0370

Texte adoptate
PDF 343kWORD 96k
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2013: Întreprinderea comună ARTEMIS
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2132(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și răspunsurile directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ARTEMIS),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate(6),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(7), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(8),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(9),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0283/2015),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 16.12.2014, p. 8.
(2) JO C 452, 16.12.2014, p. 9.
(3) JO L 255, 30.9.2015, p. 416.
(4) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 30, 4.2.2008, p. 52.
(7) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


2.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 privind închiderea conturilor întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2132(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ARTEMIS) pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și răspunsurile directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ARTEMIS),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de înființare a întreprinderii comune ARTEMIS în scopul punerii în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate(6),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(7), în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(8),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(9),

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0283/2015),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune ARTEMIS pentru exercițiul financiar 2013;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 452, 16.12.2014, p. 8.
(2) JO C 452, 16.12.2014, p. 9.
(3) JO L 255, 30.9.2015, p. 416.
(4) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 30, 4.2.2008, p. 52.
(7) JO L 169, 7.6.2014, p. 152.
(8) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(9) JO L 38, 7.2.2014, p. 2.


3.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2132(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0283/2015),

A.  întrucât întreprinderea comună ARTEMIS (denumită în continuare „Întreprinderea comună”) a fost înființată în decembrie 2007 pentru o perioadă de 10 ani pentru a defini și a pune în aplicare o „agendă de cercetare” în vederea dezvoltării de tehnologii-cheie pentru sistemele informatice integrate din diferite sectoare de aplicare, cu scopul de a consolida competitivitatea și sustenabilitatea în cadrul Uniunii și de a facilita apariția unor noi piețe și aplicații în societate;

B.  întrucât Întreprinderea comună a început să funcționeze autonom în octombrie 2009;

C.  întrucât contribuțiile financiare totale din partea statelor membre ale ARTEMIS ar trebui să fie de 1,8 ori mai mari decât contribuția financiară a Uniunii, iar contribuția în natură a organizațiilor de cercetare și dezvoltare care participă la proiecte pe durata întreprinderii comune sunt egale sau superioare contribuției autorităților publice;

D.  întrucât Întreprinderea comună și întreprinderea comună ENIAC au fuzionat în vederea creării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL), a cărei activitate a demarat în iunie 2014 și va continua timp de 10 ani,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  reamintește declarația Curții de Conturi („Curtea”) potrivit căreia conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru 2013 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2013, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare;

2.  observă, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că au fost instituite modalitățile practice pentru auditurile ex post privind acordurile administrative semnate cu autoritățile naționale de finanțare (ANF); ia act de faptul că modalitățile practice includ introducerea unui formular de raportare specific, consolidat prin evaluarea sistemelor naționale de asigurare de către Întreprinderea comună și vizite efectuate de Curte la ANF;

3.  reamintește faptul că, în conformitate cu strategia sa de audit ex post, Întreprinderea comună are obligația de a realiza cel puțin o dată pe an o evaluare pentru a stabili dacă informațiile transmise de ANF oferă o asigurare suficientă privind legalitatea și regularitatea operațiunilor executate;

4.  ia act de faptul că, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, cele 23 de ANF care au făcut schimb de informații cu privire la strategiile lor de audit reprezintă 95 % din totalul granturilor acordate; salută faptul că, pentru a completa informațiile obținute de Întreprinderea comună, Curtea primește informații suplimentare direct de la ANF cu scopul de a exprima o opinie cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor;

5.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că aceasta a realizat progrese în punerea în aplicare a planului de acțiune pentru remedierea deficiențelor identificate de Curte în opinia sa cu rezerve; ia act de faptul că asigurările oferite de către sistemele naționale au fost evaluate pozitiv pentru o serie de țări care reprezintă 54 % din totalul granturilor, iar evaluările pentru alte țări sunt într-o fază avansată de execuție, ceea ce va duce acoperirea evaluată a granturilor la 84 %; solicită Întreprinderii comune să continue evaluarea pentru a atinge o acoperire de 100 % din totalul granturilor;

6.  ia act de faptul că a fost organizat un atelier privind asigurarea, reunind reprezentanți ai Curții, Comisiei și Serviciului de Audit Intern al Comisiei, precum și reprezentanți ai ANF activi în cadrul Întreprinderii comune; observă că acest atelier a subliniat cerințele programelor europene și a facilitat schimbul de informații și de bune practici cu ANF;

7.  remarcă faptul că Întreprinderea comună a elaborat o nouă metodologie pentru estimarea ratei de eroare reziduală, similară celei utilizate de serviciile Comisiei responsabile de fondurile gestionate în comun; ia act de faptul că prima evaluare a ratei de eroare reziduală pe baza celor 157 de operațiuni auditate era de 0,73 %, în timp ce o actualizare recentă bazată pe 331 de operațiuni a condus la o rată de eroare de 0,66 %, sub pragul de semnificație de 2 %;

8.  reamintește că rata de utilizare a creditelor de plată după rectificarea bugetară de la sfârșitul exercițiului a fost de 69 %; constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că întârzierea înregistrată în emiterea de certificate de plată de către ANF reprezintă unul dintre motivele principale ale ratei scăzute de utilizare deoarece plățile sunt executate fără întârziere de îndată ce sunt primite certificatele naționale; observă, în plus, că ritmul mai scăzut al plăților nu a afectat execuția tehnică a proiectelor;

9.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că contribuțiile statelor membre se aflau la nivelul de 1,8 în raport cu angajamentele Uniunii; observă că angajamentele statelor membre au trebuit să fie reduse sub pragul de 1,8 la acordarea granturilor pentru a se conforma limitelor impuse de normele privind ajutoarele de stat; ia act de faptul că volumul contribuțiilor Uniunii la Întreprinderea comună a fost, în consecință, de 181 454 844 EUR, iar contribuțiile statelor membre au fost de 341 842 261 EUR, ceea ce a dus la un nivel de 1,88;

10.  ia act de faptul că Comisia va realiza o evaluare a activității ARTEMIS de până la data înființării întreprinderii comune ECSEL, potrivit Regulamentului (CE) nr. 74/2008 al Consiliului de înființare a întreprinderii comune ARTEMIS, evaluare care urmează să fie analizată în cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2014;

Sistemele de control intern

11.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că, în temeiul cerințelor de la articolul 6 alineatul (2) din regulamentul său de înființare, structura de audit intern înființată în cadrul întreprinderii comune ENIAC (ENIAC JU) este acum organizată ca structură de audit intern a Întreprinderii comune în urma fuziunii celor două întreprinderi comune;

12.  observă, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că a fost aprobat planul său de recuperare în caz de dezastru pentru infrastructura TI comună a Întreprinderii comune;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13.  remarcă faptul că, din cauza fuziunii cu ENIAC JU, politica cuprinzătoare pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul ENIAC JU se aplică și Întreprinderii comune; observă, de asemenea, că procedurile pentru gestionarea situațiilor de conflicte de interese, precum și mecanismele în caz de încălcare a normelor fac parte din politica adoptată;

14.  constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că CV-urile și declarațiile de interese ale directorului executiv și ale personalului de conducere prevăzute în Statutul funcționarilor și normele de aplicare a acestuia au fost colectate și publicate pe site-ul Întreprinderii comune; constată că a fost instituită o bază de date cuprinzătoare care include toate informațiile identificate privind conflictele de interese, precum și măsurile luate, această bază de date fiind actualizată în mod regulat;

Monitorizarea și raportarea rezultatelor activităților de cercetare

15.  reamintește că Decizia privind al șaptelea program-cadru (PC7)(1) instituie un sistem de monitorizare și de raportare care vizează protejarea, diseminarea și transferul rezultatelor activităților de cercetare; constată, pe baza informațiilor furnizate de Întreprinderea comună, că un număr de 211,5 publicații și 16,6 patente pentru fiecare 10 000 000 EUR acordați de Uniune sub formă de granturi demonstrează o productivitate ridicată a rezultatelor activităților sale de cercetare și că nivelul respectiv corespunde tuturor cerințelor exprimate până în prezent de către coordonatorii PC7.

(1) Articolul 7 din Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 6).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate