Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2132(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0283/2015

Predkladané texty :

A8-0283/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0370

Prijaté texty
PDF 353kWORD 93k
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS
P8_TA(2015)0370A8-0283/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 (2014/2132(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(3), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ARTEMIS),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(6),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(7), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(9),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0283/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 416.
(4) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.
(7) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o účtovnej závierke spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 (2014/2132(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(3), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ARTEMIS),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(6),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(7), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(9),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0283/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 8.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 9.
(3) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 416.
(4) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.
(7) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 (2014/2132(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0283/2015),

A.  keďže spoločný podnik ARTEMIS (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom vymedziť a realizovať plán výskumu v oblasti vývoja kľúčových technológií pre zabudované počítačové systémy v rôznych oblastiach použitia, aby sa posilnila konkurencieschopnosť a udržateľnosť Únie a umožnil vznik nových trhov a spoločenských aplikácií;

B.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v októbri 2009;

C.  keďže celkový finančný príspevok členských štátov spoločného podniku ARTEMIS by mal predstavovať 1,8-násobok finančného príspevku Únie a nepeňažný príspevok organizácií v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa zúčastňujú na projektoch, bude počas trvania spoločného podniku rovnaký alebo väčší ako príspevok verejných orgánov;

D.  keďže spoločný podnik ARTEMIS a spoločný podnik ENIAC boli zlúčené a vznikla tak spoločná technologická iniciatíva Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (STI ECSEL), ktorá začala vykonávať svoju činnosť v júni 2014 a bude trvať 10 rokov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  pripomína, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 verne vyjadruje zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu roka v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že boli zavedené praktické opatrenia pre audity ex post vzťahujúce sa na administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania; berie na vedomie, že praktické opatrenia zahŕňajú zavedenie osobitného výkazu posilneného hodnotením národných systémov uistenia, ktoré vykonal spoločný podnik, a návštevami vnútroštátnych orgánov financovania, ktoré uskutočnil Dvor audítorov;

3.  pripomína, že podľa stratégie auditov ex post prijatej spoločným podnikom sa musí aspoň raz ročne posúdiť, či informácie odoslané vnútroštátnymi orgánmi financovania poskytujú dostatočnú istotu o zákonnosti a riadnosti vykonaných operácií;

4.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že 23 vnútroštátnych orgánov financovania, ktoré sa podelili o informácie o svojich stratégiách auditu, predstavujú 95 % celkovo pridelených grantov; víta skutočnosť, že s cieľom doplniť informácie získané spoločným podnikom Dvor audítorov získava dodatočné informácie priamo od vnútroštátnych orgánov financovania s cieľom vydať stanovisko k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou;

5.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že urobil pokrok vo vykonávaní akčného plánu zameraného na nápravu nedostatkov, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojom výroku s výhradou; konštatuje, že uistenia poskytované národnými systémami boli hodnotené kladne v prípade krajín predstavujúcich 54 % celkových grantov, pričom hodnotenia ďalších krajín sú v pokročilej fáze realizácie, čím podiel hodnotených grantov dosiahne 84 %; vyzýva spoločný podnik, aby pokračoval v hodnotení s cieľom dosiahnuť 100 % pokrytie celkových grantov;

6.  berie na vedomie, že sa uskutočnil seminár o uistení, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Dvora audítorov, Komisie a Útvaru Komisie pre vnútorný audit, ako aj zástupcovia vnútroštátnych orgánov financovania aktívnych v spoločnom podniku; konštatuje, že na seminári sa zdôraznili požiadavky európskych programov a umožnila sa výmena informácií a najlepších postupov s vnútroštátnymi orgánmi financovania;

7.  berie na vedomie, že spoločný podnik vyvinul novú metodiku odhadovania zvyškovej chybovosti podobnú metodike používanej útvarmi Komisie zodpovednými za spoločne riadené financovanie; berie na vedomie, že prvé vyhodnotenie zvyškovej chybovosti na základe 157 kontrolovaných operácií prinieslo hodnotu 0,73 %, kým nedávna aktualizácia založená na 331 operáciách priniesla výslednú chybovosť 0,66 %, čo je pod 2 % prahom významnosti;

8.  pripomína, že miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov po zmene rozpočtu na konci roka bola 69 %; berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že oneskorenia pri vydávaní potvrdení vnútroštátnych orgánov financovania o platbách boli jedným z hlavných dôvodov nízkej miery využitia, keďže platby sa vykonávajú hneď po doručení vnútroštátnych potvrdení; okrem toho berie na vedomie, že pomalšie tempo platieb neovplyvnilo technickú realizáciu projektov;

9.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že príspevky, ku ktorým sa zaviazali členské štáty, dosahovali úroveň 1,8-násobku záväzkov Únie; berie na vedomie, že záväzky členských štátov museli byť pri udeľovaní grantov znížené pod prahovú hodnotu 1,8 s cieľom dodržať obmedzenia stanovené pravidlami štátnej pomoci; berie na vedomie, že výsledné príspevky Únie pre spoločný podnik predstavovali 181 454 844 EUR, zatiaľ čo príspevky členských štátov predstavovali 341 842 261 EUR, čím dosiahli úroveň 1,88-násobku;

10.  berie na vedomie, že Komisia vykoná hodnotenie činností podniku ARTEMIS až do dátumu založenia STI ECSEL, ako je stanovené v nariadení Rady (ES) č. 74/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik ARTEMIS, aby sa mohlo zohľadniť na účely absolutória za rozpočtový rok 2014;

Systémy vnútornej kontroly

11.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že na základe požiadaviek článku 6 ods. 2 jeho ustanovujúceho nariadenia a v dôsledku zlúčenia uvedených dvoch spoločných podnikov odteraz pôsobí oddelenie vnútorného auditu (IAC) zriadené v rámci spoločného podniku ENIAC ako oddelenie vnútorného auditu spoločného podniku;

12.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že jeho plán obnovy po havárii spoločnej IT infraštruktúry bol schválený;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  konštatuje, že v dôsledku zlúčenia so spoločným podnikom ENIAC sa komplexná politika spoločného podniku ENIAC v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov vzťahuje aj na tento spoločný podnik; ďalej konštatuje, že postupy na riešenie konfliktov záujmov, ako aj mechanizmus konaní v prípade porušenia pravidiel sú súčasťou prijatej politiky;

14.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch jeho výkonného riaditeľa a riadiacich pracovníkov požadované v služobnom poriadku a vykonávacích predpisoch boli zozbierané a zverejnené na internetovej stránke spoločného podniku; konštatuje, že bola zriadená komplexná databáza zahŕňajúca všetky zistené informácie týkajúce sa konfliktov záujmov, ako aj prijatých opatrení, ktorá sa pravidelne aktualizuje;

Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ

15.  pripomína, že v rozhodnutí o siedmom rámcovom programe (7. RP)(1) sa stanovuje systém monitorovania a predkladania správ v súvislosti s ochranou, šírením a prenosom výsledkov výskumu; berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že 211,5 publikácie a 16,6 patentu na každých 10 000 000 EUR v grantoch Únie poukazuje na vysokú produktivitu výsledkov jeho výskumu a že plní všetky žiadosti doposiaľ vyjadrené koordinátormi 7. RP.

(1) Článok 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 6).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia