Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2125(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0282/2015

Texte depuse :

A8-0282/2015

Dezbateri :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.12
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0371

Texte adoptate
PDF 342kWORD 97k
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2013: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2125(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Institutului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Institutului European de Inovare și Tehnologie în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și răspunsurile directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie,

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(5) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(6), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0282/2015),

1.  acordă directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 184.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 184.
(3) JO L 255, 30.9.2015, p. 409.
(4) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 97, 9.4.2008, p. 1.
(7) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 privind închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013 (2014/2125(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile Institutului(1),

–  având în vedere Declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 17 februarie 2015 privind descărcarea de gestiune a Institutului European de Inovare și Tehnologie în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(3) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și răspunsurile directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie,

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(5) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie(6), în special articolul 21,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(7),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(8), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0282/2015),

1.  aprobă închiderea conturilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2013;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Institutului European de Inovare și Tehnologie, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014, p. 184.
(2) JO C 442, 10.12.2014, p. 184.
(3) JO L 255, 30.9.2015, p. 409.
(4) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(6) JO L 97, 9.4.2008, p. 1.
(7) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(8) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3.Rezoluția Parlamentului European din 27 octombrie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013 (2014/2125(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0282/2015),

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

1.  reamintește că, în raportul său privind conturile anuale ale Institutului European de Inovare și Tehnologie („Institutul”) pentru exercițiul financiar 2013, Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat, pentru al doilea an consecutiv, că nu a obținut asigurări rezonabile în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor aferente granturilor; ia act de faptul că, în opinia Curții, calitatea certificatelor a fost compromisă, deoarece acestea au fost emise de societăți independente de audit contractate de beneficiarii granturilor, pentru aproximativ 87% din cheltuielile aferente granturilor; reamintește, de asemenea, că pentru a remedia deficiențele legate de calitatea certificatelor de audit, Institutul a îmbunătățit instrucțiunile adresate auditorilor responsabili de certificare și a comunicat instrucțiunile actualizate „comunităților de cunoaștere și inovare” (CCI), beneficiarii granturilor Institutului, în iunie 2013;

2.  remarcă, din informațiile furnizate de Institut, faptul că îmbunătățirea instrucțiunilor a dus la o ameliorare a calității certificatelor de audit primite pentru operațiunile aferente granturilor din 2013 pentru care plata finală s-a realizat în 2014;

3.  recunoaște că, începând cu acordurile de grant din 2014, Institutul utilizează aceeași metodologie pentru certificatele de audit ca toate celelalte programe din programul-cadrul Orizont 2020; ia act de faptul că metodologia mai detaliată și mai consecventă de certificare a dus la creșterea nivelului de asigurare obținut în cursul verificărilor ex ante;

4.  reamintește că Institutul a introdus verificări ex post complementare cu privire la operațiunile aferente granturilor, pentru a obține un al doilea nivel de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea acestor operațiuni; recunoaște că Institutul a realizat audituri la fața locului pentru circa 40% din granturile plătite în cadrul acordurilor de grant pentru 2013; constată că aceste audituri au dus la recuperarea a 263 239 EUR din cuantumul total auditat de 29 163 272 EUR; recunoaște că rata de eroare detectată în eșantionul auditat este de 0,90%, iar rata de eroare reziduală este de 0,69%, sub pragul de semnificație de 2%; ia act de faptul că, în observațiile sale preliminare privind exercițiul financiar 2014, Curtea nu a prezentat nicio observație sau constatare cu privire la verificările ex ante sau ex post;

5.  ia act, din informațiile furnizate de Institut, că acesta și-a îmbunătățit procedurile de achiziții publice după 2013 și a adoptat o abordare proactivă după detectarea erorilor de către Curte; ia act, în special, de faptul că Institutul a anulat două contracte-cadru încheiate în 2010 și 2012, în cazul cărora s-a constatat că utilizarea procedurii negociate a fost neconformă; remarcă, de asemenea, că Institutul și-a revizuit procedurile, circuitele și modelele interne, pentru a respecta pe deplin normele respective privind achiziții publice, acordând o atenție specială planificării eficace și estimării nevoilor; observă că Institutul a recrutat o persoană suplimentară responsabilă pentru achizițiile publice în 2015 și a organizat o serie de cursuri de formare în acest domeniu pentru personalul său;

6.  constată că, în plus față de acțiunile de consultanță realizate de structura de audit intern a Institutului, acesta din urmă a mai întreprins următoarele acțiuni:

   a elaborat un vademecum privind achizițiile publice, care include liste de verificare pentru diversele proceduri de achiziții publice și contractele specifice din cadrul contractelor-cadru;
   a solicitat ca serviciul responsabil de achizițiile publice să verifice toate cererile de servicii înainte de a solicita oferte, instituind astfel un nivel suplimentar de control;
   s-a asigurat că membrii personalului sunt suficient de bine pregătiți, prin cursuri de formare specifice;
   a clarificat rolurile ce le revin serviciilor responsabile pentru achiziții publice, activitățile operaționale și gestionarea contractelor și a introdus liste de verificare și fișe de însoțire îmbunătățite;
   a documentat procedurile de achiziții publice în cadrul unui registru unic, ușor de utilizat, proporțional cu dimensiunea Institutului;

7.  ia act, din informațiile furnizate de Institut, că, în ceea ce privește exercițiul 2014, nu au fost detectate erori legate de achizițiile publice; constată, de asemenea, că, deoarece rata de eroare reziduală privind cheltuielile aferente granturilor este de 0,69%, rata combinată de eroare pentru cheltuielile administrative și operaționale este de circa 0,5% din totalul plăților făcute în 2014; așteaptă cu nerăbdare raportul Curții privind conturile anuale ale Institutului pentru 2014, pentru a confirma aceste constatări;

8.  ia act de faptul că Institutul a obținut certificatele de audit privind costurile activităților complementare ale CCI-urilor din perioada 2010-2014; remarcă faptul că Institutul a trecut în revistă portofoliul de activități complementare ale CCI-urilor pentru a se asigura că sunt acceptate doar activități care au o legătură clară cu activitățile cu valoare adăugată ale CCI-urilor care sunt finanțate de Institut;

9.  recunoaște că finanțarea oferită de Institut CCI-urilor pentru perioada 2010-2014 nu a depășit plafonul de 25% stabilit în acordurile-cadru de parteneriat dintre CCI-uri și Institut;

Gestiunea bugetară și financiară

10.  constată că Institutul a îmbunătățit procedurile de planificare și monitorizare legate de execuția bugetară; ia act de faptul că aceste proceduri includ acum o evaluare mai strictă a tuturor activităților propuse care au un impact bugetar de peste 50 000 EUR și introduc documente suplimentare de planificare care asigură identificarea corectă a resurselor umane și financiare necesare și punerea lor la dispoziție pentru realizarea tuturor activităților planificate; remarcă, de asemenea, că legătura dintre activitățile planificate și alocarea resurselor a fost îmbunătățită prin corelarea programului anual de lucru cu bugetul anual;

11.  constată că Institutul a îmbunătățit considerabil, împreună cu CCI-urile, capacitatea de absorbție a CCI-urilor din primul val pentru perioada 2010-2014, cu o creștere medie anuală a ratei de absorbție a granturilor Institutului de 85%; remarcă, de asemenea, că Consiliul de administrație al Institutului a selectat și desemnat două parteneriate care să fie incluse în al doilea val de CCI-uri, ceea ce va duce la o nouă creștere a capacității de absorbție începând din 2015 și a ratei de execuție a bugetului Instituției;

12.  reamintește că rata redusă de execuție a bugetului pentru titlul I (cheltuieli cu personalul) se explică în principal prin rata ridicată de rotație a personalului și prin faptul că reglementările privind ajustările salariale nu au fost încă adoptate; ia act de faptul că analiza interviurilor cu membri ai personalului care plecau din Institut a identificat ca principale motive pentru rata ridicată de rotație a personalului absența unei perspective clare de carieră, un mediu de lucru dificil și un pachet salarial neatractiv din cauza coeficientului corector pentru Ungaria;

13.  recunoaște acțiunile întreprinse de Institut pentru a reduce rata ridicată de rotație a personalului; remarcă în special îmbunătățirea modului de gestionare a posturilor vacante, instituirea unui sistem de evaluare și reclasificare, oferirea unor perspective de carieră mai bune și consolidarea nivelului intermediar de conducere; salută reducerea ratei de rotație a personalului, de la 20-25% în perioada 2012-2013, la 12% în 2014; ia act de faptul că celelalte patru posturi vacante urmează să fie ocupate treptat în cursul anului 2015;

Auditul intern

14.  constată că, în iunie 2014, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a emis un raport referitor la un audit de monitorizare privind stadiul de punere în aplicare a planului de acțiune elaborat după examinarea limitată a gestionării granturilor și a pregătirii acordurilor de grant anuale; ia act de faptul că IAS a închis două recomandări din cele șase inițiale și a retrogradat o altă recomandare de la „critică” la „foarte importantă”;

15.  ia act de faptul că IAS a întreprins o vizită de informare la Institut în decembrie 2014, pentru a trece în revistă progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor restante; constată, de asemenea, că, în cursul vizitei, IAS a remarcat și alte îmbunătățiri ale procesului de acordare a granturilor anuale și faptul că toate acțiunile detaliate care i-au fost prezentate în cursul vizitei, fie ele finalizate, în curs sau planificate, abordează în mod adecvat riscurile subliniate în examinarea limitată realizată de IAS;

16.  constată că din cele 25 de elemente ale planului de acțiune, 18 au fost realizate, iar celelalte șapte sunt în curs de desfășurare; ia act, de asemenea, că trei dintre cele șapte acțiuni vor fi finalizate înainte de sfârșitul lui 2015, după semnarea acordului-cadru modificat de parteneriat între Institut și CCI-uri; remarcă, din informațiile furnizate de Institut, că realizarea celorlalte acțiuni se desfășoară conform planificării;

17.  constată că structura de audit intern a realizat șapte misiuni de audit și consultanță în 2014 și ia act de acțiunile întreprinse de Institut pentru a da curs recomandărilor structurii de audit intern;

Aviz juridic - Politica de confidențialitate