Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2125(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0282/2015

Predkladané texty :

A8-0282/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0371

Prijaté texty
PDF 352kWORD 94k
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 (2014/2125(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória Európskemu inovačnému a technologickému inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(3), ktorým odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2013, a na odpovede riaditeľa Európskeho inovačného a technologického inštitútu,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(6), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0282/2015),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu absolutórium za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.
(3) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 409.
(4) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o účtovnej závierke Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 (2014/2125(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória Európskemu inovačnému a technologickému inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(3), ktorým odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2013, a na odpovede riaditeľa Európskeho inovačného a technologického inštitútu,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(6), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0282/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.
(2) Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.
(3) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 409.
(4) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(8) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 (2014/2125(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0282/2015),

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

1.  pripomína, že Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2013 nekonštatoval už druhý rok po sebe primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti grantových operácií; poznamenáva, že podľa názoru Dvora audítorov je kvalita osvedčení spochybnená, keďže ich vydali nezávislé audítorské spoločnosti, ktoré najali samotní príjemcovia grantov a ktoré pokrývajú približne 87 % výdavkov na granty; okrem toho pripomína, že s cieľom riešiť nedostatky týkajúce sa kvality audítorských osvedčení, inštitút zlepšil pokyny poskytované certifikovaným audítorom a v júni 2013 aktualizované pokyny oznámil znalostným a inovačným spoločenstvám (ZIS), ktoré sú príjemcami jeho grantov;

2.  na základe informácií inštitútu konštatuje, že zdokonalené pokyny viedli k zlepšeniu kvality audítorských osvedčení získaných v súvislosti s grantovými operáciami v roku 2013, pre ktoré sa konečné platby uskutočnili v roku 2014;

3.  berie na vedomie, že počnúc dohodami o grante z roku 2014 inštitút používa tú istú metodiku audítorských osvedčení ako v prípade všetkých ostatných programov v rámci programu Horizont 2020; konštatuje, že použitie podrobnejšej a jednotnejšej metodiky osvedčení ďalej zvýšilo istotu získanú v priebehu kontrol ex ante;

4.  pripomína, že inštitút zaviedol doplňujúce kontroly ex post pre grantové transakcie ako druhý stupeň istoty o ich zákonnosti a riadnosti; berie na vedomie, že inštitút vykonal audity „na mieste“, ktoré sa týkali približne 40 % grantov vyplatených v rámci dohôd o grante z roku 2013; poznamenáva, že na základe týchto auditov sa podarilo vymôcť sumu 263 239 EUR z celkovej auditovanej sumy 29 163 272 EUR; berie na vedomie, že miera chybovosti zistená v kontrolovanej vzorke je 0,90 % a zvyšková chybovosť predstavuje 0,69 %, čo nepresahuje prah významnosti 2 %; konštatuje, že Dvor audítorov vo svojich predbežných poznámkach k rozpočtovému roku 2014 nemal žiadne pripomienky ani zistenia v súvislosti s kontrolami ex ante a ex post;

5.  na základe informácií inštitútu berie na vedomie, že od roku 2013 inštitút zlepšil svoje postupy obstarávania a zaujal proaktívny prístup po zistení chýb Dvorom audítorov; konštatuje najmä, že inštitút zrušil dve rámcové zmluvy uzatvorené v rokoch 2010 a 2012, v prípade ktorých sa zistilo, že použitie rokovacieho konania bolo neopodstatnené; ďalej konštatuje, že inštitút zrevidoval svoje vnútorné postupy, pracovné procesy a modely s cieľom plne dodržiavať príslušné pravidlá verejného obstarávania, pričom osobitná pozornosť bola venovaná riadnemu plánovaniu a odhadu potrieb; berie na vedomie, že inštitút prijal v roku 2015 dodatočného úradníka pre verejné obstarávanie a že uskutočnil sériu školení o obstarávaní pre svojich zamestnancov;

6.  berie na vedomie, že v nadväznosti na poradenské úlohy vykonávané oddelením vnútorného auditu inštitútu vykonal inštitút tieto opatrenia:

   vypracovanie príručky o obstarávaní, ktorá zahŕňa kontrolné zoznamy pre rôzne postupy verejného obstarávania a osobitné zmluvy na základe rámcových zmlúv;
   požiadavka, aby oddelenie pre obstarávanie overovalo všetky žiadosti o službu pred požiadaním o ponuku, čo poskytuje dodatočnú úroveň kontroly;
   zabezpečenie, aby boli zamestnanci dostatočne vyškolení prostredníctvom cielených školení;
   objasnenie príslušných úloh v rámci verejného obstarávania a oddelenia pre operačnú fázu a pre riadenie zmlúv, ako aj zavedenie vylepšených zoznamov a sprievodiek;
   zdokumentovanie postupov verejného obstarávania v rámci jediného a prakticky využiteľného archívu údajov, ktorý je primeraný veľkosti inštitútu;

7.  na základe informácií inštitútu konštatuje, že neboli odhalené žiadne chyby pri verejnom obstarávaní za rok 2014; ďalej konštatuje, že keďže zostatková chybovosť u grantových výdavkov je 0,69 %, celková miera chybovosti pre administratívne a prevádzkové výdavky je približne 0,5 % z celkových platieb vykonaných v roku 2014; so záujmom očakáva správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky inštitútu za rok 2014 s cieľom potvrdiť tieto zistenia;

8.  konštatuje, že inštitút získal audítorské osvedčenia o nákladoch na doplnkové činnosti ZIS v období rokov 2010 – 2014; konštatuje, že inštitút vykonal preskúmanie portfólia doplnkových činností ZIS, aby sa zabezpečilo, že sú schvaľované len činnosti s jasnou väzbou na činnosti ZIS s pridanou hodnotou financované inštitútom;

9.  berie na vedomie, že financovanie zo strany inštitútu poskytnuté ZIS v období rokov 2010 – 2014 neprekročilo strop 25 %, ako je stanovené v rámcových dohodách o partnerstve medzi ZIS a inštitútom;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

10.  konštatuje, že inštitút zlepšil postupy plánovania a monitorovania v súvislosti s plnením rozpočtu; berie na vedomie, že tieto postupy v súčasnosti zahŕňajú dôkladnejšie posúdenie všetkých navrhnutých činností s vplyvom na rozpočet vyše 50 000 EUR, ako aj zavedenie ďalších plánovacích dokumentov, ktoré zabezpečia, že potreby ľudských a finančných zdrojov sú dobre určené a tieto zdroje sú dostupné na realizáciu všetkých plánovaných činností; okrem toho konštatuje, že prepojenie medzi plánovanými činnosťami a prideľovaním zdrojov bolo posilnené prepojením ročného pracovného programu s ročným rozpočtom;

11.  konštatuje, že inštitút spolu so ZIS výrazne zlepšil absorpčnú kapacitu prvej vlny ZIS v období 2010 – 2014, pričom priemerná ročná miera rastu čerpaných grantov inštitútu dosiahla 85 %; okrem toho poznamenáva, že správna rada inštitútu vybrala a učila dve partnerstvá, ktoré sa majú stať druhou vlnou ZIS, čím sa ďalej zvýši absorpčná kapacita od roku 2015 a vzrastie miera plnenia rozpočtu inštitútu;

12.  pripomína, že nízka miera plnenia rozpočtu v hlave I (výdavky na zamestnancov) súvisí najmä s vysokou fluktuáciou zamestnancov a doteraz neprijatými nariadeniami o úprave platov; berie na vedomie, že pri analýze rozhovorov týkajúcich sa odchodu zamestnancov sa ako hlavné dôvody vysokej fluktuácie zamestnancov určili neexistencia jasnej perspektívy kariéry, náročné pracovné prostredie a neatraktívne platové podmienky súvisiace s opravným koeficientom pre Maďarsko;

13.  berie na vedomie opatrenia, ktoré inštitút prijal s cieľom znížiť vysokú fluktuáciu zamestnancov; osobitne berie na vedomie zlepšenia v riadení voľných pracovných miest, vytvorenie systému hodnotenia a opätovnej klasifikácie, poskytnutie lepšej kariérnej perspektívy a posilnenie strednej úrovne riadenia; víta zníženie miery fluktuácie zamestnancov z 20 – 25 % v období rokov 2012 – 2013 na 12 % v roku 2014; berie na vedomie, že zostávajúce štyri voľné pracovné miesta sa majú postupne obsadiť počas roka 2015;

Vnútorný audit

14.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vydal v júni 2014 správu o následnom audite týkajúcu sa stavu vykonávania akčného plánu vyplývajúceho z obmedzeného preskúmania riadenia grantov a prípravy ročných dohôd o grante („Limited Review on Grant Management – Preparation of Annual Grant Agreements“); berie na vedomie, že IAS uzavrel dve odporúčania z pôvodných šiestich a že závažnosť jedného ďalšieho odporúčania bola znížená z kategórie „kritické“ na kategóriu „veľmi dôležité“;

15.  berie na vedomie, že IAS vykonal v inštitúte v decembri 2014 vyšetrovaciu návštevu s cieľom preskúmať pokrok dosiahnutý pri vykonávaní nezrealizovaných odporúčaní; okrem toho berie na vedomie, že na základe tejto návštevy IAS uznal ďalšie zlepšenia dosiahnuté v rámci ročného procesu udeľovania grantov a že všetky podrobné opatrenia predložené IAS-u počas tejto návštevy, či už ukončené, prebiehajúce alebo plánované, primeraným spôsobom riešia riziká, ktoré boli zdôraznené v rámci obmedzeného preskúmania zo strany IAS-u;

16.  konštatuje, že z 25 opatrení vyplývajúcich z akčného plánu bolo 18 vykonaných a že vykonávanie siedmich zostávajúcich opatrení práve prebieha; okrem toho konštatuje, že tri z týchto siedmich opatrení sa majú uskutočniť pred koncom roka 2015 – po tom, čo bude podpísaná zmenená rámcová dohoda o partnerstve medzi inštitútom a ZIS; berie na vedomie informáciu inštitútu, že vykonávanie zostávajúcich opatrení napreduje podľa plánu;

17.  konštatuje, že IAC vykonal v roku 2014 sedem audítorských a poradenských úloh, a berie na vedomie opatrenia, ktoré inštitút prijal na základe odporúčaní IAC.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia