Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2135(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0285/2015

Teksty złożone :

A8-0285/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.13
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0372

Teksty przyjęte
PDF 491kWORD 95k
Wtorek, 27 października 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC
P8_TA(2015)0372A8-0285/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2013 (2014/2135(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami wspólnego przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie(2) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsiębiorstwu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 29 kwietnia 2015 r.(3) odraczającą decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013, a także odpowiedzi dyrektora wykonawczego wspólnego przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC(6),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(7), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8)

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(9),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0285/2015),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia ECSEL absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 26.
(2) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 27.
(3) Dz.U. L 255 z 30.09.2015, s. 424.
(4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 21.
(7) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(8) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(9) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013 (2014/2135(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami wspólnego przedsiębiorstwa(1),

–  uwzględniając poświadczenie(2) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia wspólnemu przedsiębiorstwu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 29 kwietnia 2015 r.(3) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2013, jak również odpowiedzi dyrektora wykonawczego wspólnego przedsięwzięcia ECSEL (wcześniej wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo ENIAC(6),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 561/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL(7), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(8)

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(9),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0285/2015),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC za rok budżetowy 2013;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia ECSEL, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 26.
(2) Dz.U. C 452 z 16.12.2014, s. 27.
(3) Dz.U. L 255 z 30.9.2015, s. 424.
(4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(6) Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 21.
(7) Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 152.
(8) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(9) Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2015 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2013 (2014/2135(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0285/2015),

A.  mając na uwadze, że wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (zwane dalej „wspólnym przedsiębiorstwem”) zostało utworzone w dniu 20 grudnia 2007 r. na okres 10 lat, aby zdefiniować i zrealizować program badań na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji w zakresie nanoelektroniki w różnych obszarach zastosowań;

B.  mając na uwadze, że wspólnemu przedsiębiorstwu przyznano niezależność finansową w lipcu 2010 r.;

C.  mając na uwadze, że członkami wspólnego przedsiębiorstwa są: Unia reprezentowana przez Komisję, Belgia, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo oraz stowarzyszenie AENEAS występujące jako przedstawiciel przedsiębiorstw i innych podmiotów badawczo-rozwojowych działających w Europie w dziedzinie nanoelektroniki;

D.  mając na uwadze, że maksymalny wkład Unii na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa przez okres 10 lat wynosi 450 000 000 EUR, a kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu siódmego programu ramowego badań;

E.  mając na uwadze, że AENEAS wnosi wkład finansowy do kwoty 30 000 000 EUR na pokrycie bieżących kosztów wspólnego przedsiębiorstwa, a państwa członkowskie wnoszą wkłady rzeczowe na pokrycie bieżących kosztów oraz wnoszą wkłady finansowe w kwocie 1,8 razy większej od wkładu Unii;

F.  mając na uwadze, że wspólne przedsiębiorstwa ENIAC i ARTEMIS zostały połączone w celu utworzenia wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie podzespołów i układów elektronicznych (ECSEL), która rozpoczęła działalność w czerwcu 2014 r. i będzie działać przez 10 lat;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  przypomina, że zdaniem Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) roczne sprawozdanie finansowe wspólnego przedsiębiorstwa przedstawia rzetelnie – we wszystkich istotnych aspektach – jego sytuację finansową w dniu 31 grudnia 2013 r. oraz wyniki jego transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego oraz zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  przypomina, że Trybunał wydał opinię z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania, ponieważ nie był w stanie stwierdzić, czy strategia kontroli ex post, która w znacznym stopniu polega na przeprowadzanych przez krajowe organy finansujące (KOF) kontrolach zestawień poniesionych wydatków projektowych, daje wystarczającą pewność dotyczącą legalności i prawidłowości leżących u podstaw transakcji;

3.  stwierdza, na podstawie informacji przekazanych przez wspólne przedsiębiorstwo, że Trybunał podejmie kroki w celu uzyskania wystarczającej pewności co do kontroli przeprowadzonych przez KOF; stwierdza ponadto, że wspólna inicjatywa technologiczna ECSEL podejmuje dalszą ocenę krajowych systemów zapewniania jakości w wyniku połączenia wspólnych przedsiębiorstw ENIAC i ARTEMIS;

4.  zauważa, że wspólne przedsiębiorstwo ustanowiło praktyczne ustalenia dotyczące kontroli ex post i odnoszące się umów administracyjnych zawartych z KOF; zauważa, że praktyczne rozwiązania obejmują wprowadzenie specjalnego formularza sprawozdawczego, co jest dodatkowo wzmocnione oceną krajowych systemów zapewniania jakości dokonywaną przez wspólne przedsiębiorstwo oraz wizytami Trybunału w KOF;

5.  zauważa, że ograniczony przegląd zestawień poniesionych wydatków podjęty przez wspólne przedsiębiorstwo w 2012 r. był jednym z elementów poprawy wiarygodności, który pozwalał wspólnemu przedsiębiorstwu na monitorowanie transakcji, które zostały poddane kontroli, przed wprowadzeniem specjalnego formularza sprawozdawczego; stwierdza, że próba ta wykazała niewielką liczbę pierwszych kontroli krajowych rozpoczętych w 2012 r. i pozwalających z czasem, wskutek zwiększenia ich zakresu, na dokonanie miarodajnej oceny statystycznej w 2014 r.;

6.  na podstawie informacji uzyskanych od wspólnego przedsiębiorstwa stwierdza, że 23 KOF przekazały informacje o swoich strategiach kontroli, co stanowi 95% całkowitej przyznanej dotacji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w celu uzupełnienia informacji uzyskanych przez wspólne przedsiębiorstwo Trybunał uzyskuje dodatkowe informacje bezpośrednio od KOF, aby wyrazić opinię na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń;

7.  stwierdza, na podstawie informacji przekazanych przez wspólne przedsiębiorstwo, że poczyniło ono postępy we wdrażaniu planu działania, którego celem jest wyeliminowanie uchybień stwierdzonych przez Trybunał w opinii z zastrzeżeniem; zauważa, że gwarancje zapewnione przez krajowe systemy zostały pozytywnie ocenione dla krajów reprezentujących 54% całkowitej kwoty dotacji, natomiast oceny dla kolejnych państw znajdują się na zaawansowanym etapie realizacji, co pozwoli ocenić zakres dotacji wynoszący 84%; wzywa wspólne przedsiębiorstwo do kontynuowania oceny, aby ocenić 100% całkowitej kwoty dotacji;

8.  przyjmuje do wiadomości fakt, że zorganizowano warsztat dotyczący pewności, skupiający przedstawicieli Trybunału, Komisji i Służba Audytu Wewnętrznego Komisji, a także przedstawicieli KOF działających we wspólnym przedsiębiorstwie; zauważa, że w czasie tego warsztatu podkreślono wymogi europejskich programów i umożliwiono wymianę informacji i najlepszych praktyk z KOF;

9.  zauważa, że wspólne przedsiębiorstwo opracowało nową metodologię szacowania poziomu błędu resztowego, podobną do metodologii wykorzystywanej przez służby Komisji odpowiedzialne za wspólnie zarządzane finansowanie; zauważa, że pierwsza ocena poziomu błędu resztowego na podstawie 157 skontrolowanych transakcji wyniosła 0,73 %, natomiast w najnowszej aktualizacji na podstawie 331 transakcji poziom błędu wyniósł 0,66 %, czyli poniżej progu istotności wynoszącego 2%;

10.  na podstawie informacji uzyskanych od wspólnego przedsiębiorstwa stwierdza, że wkłady państw członkowskich były poniżej poziomu 1,8-krotnego wkładu Unii, czego wymaga statut wspólnego przedsiębiorstwa w celu przestrzegania ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy państwa; zauważa w szczególności, że dla branżowych uczestników w dużych pilotażowych projektach liniowych całkowite finansowanie publiczne nie może przekroczyć 25%, podczas gdy statut wspólnego przedsiębiorstwa wymaga przydzielenia tej samej stopy zwrotu kosztów dla każdego z uczestników;

11.  uznaje, że niższe składki ze strony państw członkowskich zostały więcej niż zrównoważone przez zwiększenie wkładu sektora prywatnego, ponoszącego 65% łącznych kosztów, dzięki czemu osiągnięto bardzo wysoki poziom mnożnikowy finansowania unijnego;

12.  przyjmuje do wiadomości, że Komisja dokona oceny działalności przedsiębiorstwa ENIAC do dnia powstania wspólnej inicjatywy technologicznej ECSEL, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 72/2008 ustanawiającym wspólne przedsiębiorstwo ENIAC, a ocena ta zostanie wzięta pod uwagę w kontekście absolutorium za rok 2014 r.;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

13.  stwierdza, na podstawie informacji przekazanych przez wspólne przedsiębiorstwo, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów dyrektora wykonawczego i kadry kierowniczej, wymagane przez regulamin pracowniczy i przepisy wykonawcze, były gromadzone i umieszczane na stronie internetowej wspólnego przedsiębiorstwa; zauważa, że kompleksowa baza danych, zawierająca wszystkie informacje dotyczące sytuacji konfliktu interesów oraz podjęte środki, została stworzona i jest regularnie poddawana przeglądowi;

Monitorowanie wyników badań i sprawozdawczość w tym zakresie

14.  przypomina, że w decyzji o ustanowieniu siódmego programu ramowego(1) ustanowiono system monitorowania i sprawozdawczości obejmujący ochronę, rozpowszechnianie i przekazywanie wyników badań; stwierdza, na podstawie informacji przekazanych przez wspólne przedsiębiorstwo, że 211,5 publikacji i 16,6 patentów w przeliczeniu na 10 000 000 EUR dotacji unijnych wykazuje wysoką wydajność wyników badań przedsiębiorstwa oraz jego zgodność z wszystkimi oczekiwaniami wyrażonymi dotychczas przez koordynatorów siódmego programu ramowego.

(1) Artykuł 7 decyzji nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 6).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności