Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2135(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0285/2015

Predkladané texty :

A8-0285/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0372

Prijaté texty
PDF 352kWORD 92k
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC
P8_TA(2015)0372A8-0285/2015
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(3) o odložení rozhodnutia o absolutóriu za rozpočtový rok 2013 a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ENIAC);

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC(6),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(7), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(9),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0285/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 26.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 27.
(3) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 424.
(4) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.
(7) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


2.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o účtovnej závierke spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(3) o odložení rozhodnutia o absolutóriu za rozpočtový rok 2013 a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ENIAC);

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC(6),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL(7), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(8),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(9),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0285/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 26.
(2) Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 27.
(3) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 424.
(4) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.
(7) Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
(8) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(9) Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.


3.Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 (2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0285/2015),

A.  keďže spoločný podnik ENIAC (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený 20. decembra 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom vymedziť a realizovať „plán výskumu“ pre rozvoj kľúčových kompetencií pre nanoelektroniku v rôznych oblastiach použitia;

B.  keďže spoločný podnik získal finančnú samostatnosť v júli 2010;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou, Belgicko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a združenie subjektov pôsobiacich v oblasti nanoelektroniky v Európe (AENEAS);

D.  keďže maximálna výška príspevku Únie pre spoločný podnik na obdobie 10 rokov je 450 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu;

E.  keďže AENEAS má poskytnúť príspevok na prevádzkové náklady spoločného podniku vo výške najviac 30 000 000 EUR a členské štáty majú poskytnúť nepeňažné príspevky na prevádzkové náklady a finančné príspevky vo výške 1,8-násobku príspevku Únie;

F.  keďže spoločný podnik a spoločný podnik ARTEMIS boli zlúčené a vznikla tak spoločná technologická iniciatíva Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (STI ECSEL), ktorá začala vykonávať svoju činnosť v júni 2014 a bude trvať 10 rokov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  pripomína, že Dvor audítorov skonštatoval, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a peňažné toky na konci roka v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtových pravidiel a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  pripomína, že Dvor audítorov vydal výrok s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií súvisiacich s účtovnou závierkou z dôvodu, že nemohol posúdiť, či stratégia auditov ex post, ktorá sa v oblasti auditu výkazov nákladov na projekty spolieha hlavne na vnútroštátne orgány financovania, poskytuje dostatočnú istotu, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

3.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že Dvor audítorov prijme opatrenia s cieľom získať dostatočnú istotu o auditoch vykonávaných vnútroštátnymi orgánmi financovania; okrem toho berie na vedomie, že STI ECSEL po zlúčení spoločného podniku a spoločného podniku ARTEMIS vykonáva ďalšie hodnotenia národných systémov uistenia;

4.  konštatuje, že spoločný podnik stanovil praktické opatrenia pre audity ex post, pokiaľ ide o administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania; berie na vedomie, že praktické opatrenia zahŕňajú zavedenie osobitného výkazu a sú doplnené hodnotením národných systémov uistenia spoločným podnikom a návštevami vnútroštátnych orgánov financovania Dvorom audítorov;

5.  berie na vedomie, že obmedzené preskúmanie výkazov nákladov vykonané spoločným podnikom v roku 2012 bolo jedným z prvkov posilnenia istoty, ktorý spoločnému podniku umožnil monitorovať, ktoré operácie podliehali auditom pred zavedením osobitného výkazu; konštatuje, že tento výber vzorky ukázal malý počet prvých vnútroštátnych auditov počnúc rokom 2012 a dosiahol objem umožňujúci zmysluplné štatistické vyhodnotenie v roku 2014;

6.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že 23 vnútroštátnych orgánov financovania sa podelilo o informácie o svojich stratégiách auditu, čo predstavuje 95 % celkovo pridelených grantov; víta skutočnosť, že s cieľom doplniť informácie získané spoločným podnikom Dvor audítorov získava dodatočné informácie priamo od vnútroštátnych orgánov financovania s cieľom vydať stanovisko k zákonnosti a riadnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou;

7.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že urobil pokrok vo vykonávaní akčného plánu zameraného na nápravu nedostatkov, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojom výroku s výhradou; konštatuje, že uistenia poskytované národnými systémami boli hodnotené kladne v prípade krajín predstavujúcich 54 % celkových grantov, pričom hodnotenia ďalších krajín sú v pokročilej fáze realizácie, čím podiel hodnotených grantov dosiahne 84 %; vyzýva spoločný podnik, aby pokračoval v hodnotení s cieľom dosiahnuť 100 % pokrytie celkových grantov;

8.  berie na vedomie, že sa uskutočnil seminár o uistení, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Dvora audítorov, Komisie a Útvaru vnútorného auditu Komisie, ako aj zástupcovia vnútroštátnych orgánov financovania aktívnych v spoločnom podniku; konštatuje, že na seminári sa zdôraznili požiadavky európskych programov a umožnila sa výmena informácií a najlepších postupov s vnútroštátnymi orgánmi financovania;

9.  berie na vedomie, že spoločný podnik vyvinul novú metodiku odhadovania zvyškovej chybovosti podobnú metodike používanej útvarmi Komisie zodpovednými za spoločne riadené financovanie; berie na vedomie, že prvé vyhodnotenie zvyškovej chybovosti na základe 157 kontrolovaných operácií prinieslo hodnotu 0,73 %, kým nedávna aktualizácia založená na 331 operáciách priniesla výslednú chybovosť 0,66 %, čo je pod 2 % prahom významnosti;

10.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že príspevky členských štátov boli pod úrovňou 1,8-násobku príspevku Únie požadovanou v štatúte spoločného podniku s cieľom dodržať obmedzenia stanovené pravidlami štátnej pomoci; osobitne konštatuje, že v prípade priemyselných účastníkov veľkých pilotných projektov celkové verejné financovanie nemôže presiahnuť 25 %, zatiaľ čo v štatúte spoločného podniku sa vyžaduje rovnaká miera náhrady pre každého účastníka;

11.  uznáva, že nižšie príspevky členských štátov boli viac ako vykompenzované vyššími príspevkami súkromného sektora, ktoré pokryli 65 % celkových nákladov, čím sa dosiahol veľmi vysoký pákový efekt financovania z Únie;

12.  berie na vedomie, že Komisia vykoná hodnotenie činností podniku ENIAC až do dátumu založenia STI ECSEL (spoločnej technologickej iniciatívy Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy ), ako je stanovené v nariadení Rady (ES) č. 72/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC, aby sa mohlo zohľadniť na účely absolutória za rozpočtový rok 2014;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa a riadiacich pracovníkov podľa požiadaviek služobného poriadku a vykonávacích pravidiel boli zozbierané a zverejnené na internetovej stránke spoločného podniku; konštatuje, že bola zriadená a pravidelne sa aktualizuje komplexná databáza zahŕňajúca všetky zistené informácie týkajúce sa konfliktov záujmov, ako aj prijatých opatrení;

Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ o nich

14.  pripomína, že v rozhodnutí o siedmom rámcovom programe (7. RP)(1) sa stanovuje systém monitorovania a predkladania správ v súvislosti s ochranou, šírením a prenosom výsledkov výskumu; berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že 211,5 publikácie a 16,6 patentu na každých 10 000 000 EUR v grantoch Únie poukazuje na vysokú produktivitu výsledkov jeho výskumu a že plní všetky žiadosti doposiaľ vyjadrené koordinátormi 7. RP.

(1) Článok 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 6).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia