Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2079(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0269/2015

Внесени текстове :

A8-0269/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0373

Приети текстове
PDF 541kWORD 83k
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2014/2079(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.(5) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и резолюцията, придружаваща това решение,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(7), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8‑0269/2015),

1.  Не освобождава от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) ОВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(3) OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(4) ОВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(5) OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 21.
(6) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(7) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІІ – Европейски съвет и Съвет (2014/2079(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІІ – Европейски съвет и Съвет,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0269/2015),

А.  като има предвид, че всички институции на Съюза трябва бъдат прозрачни и да носят пълна отговорност пред гражданите на Съюза за средствата, които са им предоставени в качеството на институции на Съюза;

Б.  като има предвид, че Европейският съвет и Съветът, в качеството си на институции на Съюза, следва да подлежат на демократична отчетност пред гражданите на Съюза, тъй като получават средства от общия бюджет на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че Парламентът е единственият пряко избран орган сред институциите на Съюза и има задължението да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз;

1.  Подчертава ролята, която Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) отрежда на Парламента по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност;

2.  Посочва, че съгласно член 335 от ДФЕС „[…] Съюзът се представлява от всяка от институциите по силата на административната им автономност, по отношение на въпросите, свързани с тяхното функциониране“, и че в съответствие с това и като се има предвид член 55 на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (Финансовия регламент), всяка от институциите отговаря за изпълнението на своя бюджет;

3.  Подчертава ролята на Парламента и на други институции в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност съгласно разпоредбите на Финансовия регламент, и по-специално членове 164, 165 и 166 от него;

4.  Отбелязва, че съгласно член 94 от Правилника за дейността на Парламента „разпоредбите относно процедурата за освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета се прилагат и по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност на [...] лицата, отговарящи за изпълнението на бюджетите на други институции и органи на Европейския съюз като Съвета (по отношение на дейността му в качеството на орган с изпълнителни правомощия) [...]“;

5.  Изразява съжаление, че Съветът не даде обяснение за нарастващия размер на неусвоените суми и на преносите на бюджетни кредити за поети задължения в своя бюджет за 2013 г.;

Открити въпроси

6.  Припомня на Съвета призива на Парламента за изготвянето на доклади за напредъка по строителните проекти и за подробна разбивка на направените до момента разходи;

7.  Настоятелно призовава Съвета да даде подробно писмено обяснение, в което се посочва общият размер на бюджетните кредити, използвани за закупуването на сграда „Резиданс палас“, бюджетните редове, от които са взети тези бюджетни кредити, вноските, които са платени до момента, и вноските, които остава да бъдат платени;

8.  Призовава отново Съвета да предостави информация относно своя процес на административна модернизация, и по-специално относно конкретните мерки за изпълнението на този процес и относно очакваното отражение върху бюджета на Съвета;

9.  Изразява съжаление предвид многократно срещаните до момента трудности във връзка с процедурите по освобождаване от отговорност, които се дължаха на липсата на сътрудничество от страна на Съвета; посочва, че Парламентът отказа да освободи от отговорност генералния секретар на Съвета за финансовата 2009, 2010, 2011 и 2012 година на основанията, посочени в неговите резолюции от 10 май 2011 г.(1), 25 октомври 2011 г.(2), 10 май 2012 г.(3), 23 октомври 2012 г.(4), 17 април 2013 г.(5), 9 октомври 2013 г.(6), 3 април 2014 г.(7) и 23 октомври 2014 г.(8) и отложи своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета за финансовата 2013 година на основанията, посочени в неговата резолюция от 29 април 2015 г.(9);

10.  Настоява, че упражняването на ефективен бюджетен контрол изисква сътрудничество между Парламента и Съвета, както е посочено в резолюцията на Парламента от 29 април 2015 г.; потвърждава, че Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

11.  Припомня на Съвета становището на Комисията, изразено в нейното писмо от 23 януари 2014 г., съгласно което всички институции подлежат изцяло на процеса на последващи действия вследствие на забележките на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и всички институции следва да сътрудничат, за да се гарантира безпроблемното провеждане на процедурата по освобождаване от отговорност;

12.  Отбелязва, че в горепосоченото писмо Комисията заяви, че няма да контролира изпълнението на бюджета на другите институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга институция, би нарушило независимостта на тази институция във връзка с изпълнението на собствената ѝ част от бюджета;

13.  Изразява съжаление, че Съветът продължава да не дава отговор на въпросите на Парламента; припомня заключенията от семинара на Парламента относно правото на Парламента да освобождава от отговорност Съвета във връзка с изпълнението на бюджета, проведен на 27 септември 2012 г., на който правните и академичните експерти постигнаха до голяма степен съгласие относно правото на Парламента да получава информация; позовава се във връзка с това на член 15, параграф 3, трета алинея от ДФЕС, която постановява, че всяка институция, орган, служба или агенция гарантира прозрачността на работата си;

14.  Настоява, че разходите на Съвета трябва да бъдат проверявани по същия начин, както разходите на другите институции, и че основните елементи на подобна проверка са залегнали в неговите резолюции за освобождаване от отговорност от предходните години;

15.  Подчертава правомощията на Парламента за освобождаване от отговорност съгласно членове 316, 317 и 319 от ДФЕС в съответствие с настоящото тълкуване и практика, а именно освобождаването от отговорност да бъде отделно за всеки бюджетен ред с цел запазване на прозрачността и демократичната отчетност спрямо данъкоплатците в Съюза;

16.  Счита, че като не представя на Парламента исканите документи, Съветът преди всичко подкопава правото на гражданите на Съюза на достъп до информация и прозрачност и става причина за безпокойство, отразявайки по този начин известен демократичен дефицит в рамките на институциите на Съюза;

17.  Счита, че е необходимо да се разгледат различни възможности за актуализирането на правилата за освобождаване от отговорност, установени в ДФЕС;

18.  Счита, че задоволителното сътрудничество между Парламента, Европейския съвет и Съвета вследствие на процедура на открит и официален диалог може да бъде положителен сигнал за гражданите на Съюза.

(1) ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 25.
(2) ОВ L 313, 26.11.2011 г., стр. 13.
(3) ОВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 23.
(4) ОВ L 350, 20.12.2012 г., стр. 71.
(5) ОВ L 308, 16.11.2013 г., стр. 22.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 97.
(7) ОВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 26.
(8) ОВ L 334, 21.11.2014 г., стр. 95.
(9) OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 22.

Правна информация - Политика за поверителност