Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2079(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0269/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0269/2015

Rasprave :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Glasovanja :

PV 27/10/2015 - 5.14
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0373

Usvojeni tekstovi
PDF 357kWORD 78k
Utorak, 27. listopada 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015
Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2014/2079(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8‑0148/2014)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.(5) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013., kao i Rezoluciju u prilogu,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(7), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0269/2015),

1.  odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL L 66, 8.3.2013.
(2)SL C 403, 13.11.2014., str. 1.
(3)SL C 398, 12.11.2014., str. 1.
(4)SL C 403, 13.11.2014., str. 128.
(5)SL L 255, 30.9.2015., str. 21.
(6)SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(7)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2.Rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2014/2079(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0269/2015),

A.  budući da bi sve institucije Unije trebale biti transparentne i potpuno odgovorne građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena kao institucijama Unije;

B.  budući da Europsko vijeće i Vijeće, kao institucije Unije i kao korisnici općeg proračuna Europske unije, imaju demokratsku odgovornost prema građanima Unije;

C.  budući da je Parlament jedino tijelo među institucijama Unije koje se izravno bira te da je odgovoran za davanje razrješnice u vezi s izvršenjem općeg proračuna Europske unije;

1.  naglašava ulogu Parlamenta navedenu u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u vezi s davanjem razrješnice za proračun;

2.  ističe da prema članku 335. UFEU-a „[…] u pitanjima povezanima s djelovanjem pojedinih institucija Uniju zastupa svaka institucija na temelju svoje administrativne autonomije” te da su u skladu s tim, uzimajući u obzir članak 55. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (Financijska uredba), institucije pojedinačno odgovorne za izvršenje svojih proračuna;

3.  naglašava ulogu Parlamenta i ostalih institucija u okviru postupka davanja razrješnice u skladu s odredbama Financijske uredbe, posebno njezinim člancima 164., 165. i 166.;

4.  napominje da na temelju članka 94. Poslovnika „odredbe o postupku davanja razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna isto tako se primjenjuju na postupak davanja razrješnice [...] osobama nadležnima za izvršenje proračuna drugih institucija i tijela Europske unije poput Vijeća (u okviru njegove izvršne funkcije) […]”;

5.  žali zbog činjenice što Vijeće nije pružilo nikakvo objašnjenje u pogledu povećanja neiskorištenih sredstava i prijenosa izvršenih u proračunu Vijeća za 2013. godinu;

Otvorena pitanja

6.  podsjeća Vijeće da ga je Parlament pozvao da dostavi izvješća o napretku za građevinske projekte i detaljan pregled do danas nastalih troškova;

7.  potiče Vijeće da pruži iscrpno pisano objašnjenje u kojem se navodi ukupan iznos odobrenih sredstava iskorištenih za kupnju zgrade „Résidence Palace”, proračunske stavke iz kojih su prenesena ta sredstva, rate koje su dosad plaćene i rate koje tek treba platiti;

8.  ponovno poziva Vijeće da objavi informacije o postupku osuvremenjivanja vlastite uprave, a posebno o konkretnim provedbenim mjerama u tom postupku te o očekivanom učinku na svoj proračun;

9.  žali zbog poteškoća na koje se nailazilo u postupcima davanja razrješnice, a koje su bile izazvane izostankom suradnje Vijeća; naglašava da je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za financijske godine 2009., 2010., 2011. i 2012. zbog razloga iznesenih u rezolucijama od 10. svibnja 2011.(1), 25. listopada 2011.(2), 10. svibnja 2012.(3), 23. listopada 2012.(4), 17. travnja 2013.(5), 9. listopada 2013.(6), 3. travnja 2014.(7) i 23. listopada 2014.(8) te da je odgodio svoju odluku o davanju razrješnice glavnom tajniku Vijeća za financijsku godinu 2013. zbog razloga navedenih u rezoluciji od 29. travnja 2015.(9);

10.  ustraje u tome da učinkovit proračunski nadzor zahtijeva suradnju Parlamenta i Vijeća, kao što je istaknuo u svojoj Rezoluciji od 29. travnja 2015.; potvrđuje da Parlament ne može donijeti informiranu odluku o davanju razrješnice;

11.  podsjeća Vijeće na stajalište Komisije izloženo u njezinu pismu od 23. siječnja 2014. prema kojemu sve institucije moraju u potpunosti primjenjivati preporuke koje je Parlament iznio tijekom postupka davanja razrješnice i prema kojem bi sve institucije trebale surađivati kako bi se zajamčila neometana provedba postupka davanja razrješnice;

12.  primjećuje da Komisija u spomenutom pismu navodi da neće nadzirati izvršenje proračuna drugih institucija i da bi davanjem odgovora na pitanja koja su upućena drugoj instituciji narušila autonomiju te institucije u izvršenju njezina dijela proračuna;

13.  žali što Vijeće i dalje ne odgovara na pitanja Parlamenta; podsjeća na zaključke donesene na radionici Parlamenta o njegovu pravu na davanje razrješnice Vijeću održanoj 27. rujna 2012., na kojoj su se pravni i sveučilišni stručnjaci u velikoj mjeri složili o postojanju prava Parlamenta na informacije; u tom pogledu upućuje na članak 15. stavak 3. podstavak 3. UFEU-a kojim se utvrđuje da svaka institucija, tijelo, ured ili agencija osigurava transparentnost svojih postupanja;

14.  ustraje u tome da se rashodi Vijeća moraju nadzirati na isti način kao i oni ostalih institucija te da su ključni elementi tog nadzora utvrđeni u rezolucijama o davanju razrješnice koje je Parlament usvojio u proteklim godinama;

15.  naglašava ovlast Parlamenta da daje razrješnice u skladu s člancima 316., 317. i 319. UFEU-a i njihovim trenutačnim tumačenjem i praksom, odnosno da daje razrješnice za svaku proračunsku stavku pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije;

16.  smatra da Vijeća svojim odbijanjem da Parlamentu dostavi tražene dokumente ugrožava pravo građana Unije na informacije i transparentnost, što, kao simptom demokratskog deficita u institucijama Unije, daje razloga za zabrinutost;

17.  vjeruje da je nužno razmotriti razne mogućnosti ažuriranja pravila o davanju razrješnica utvrđenih UFEU-om;

18.  smatra da uspješna suradnja Parlamenta, Europskog vijeća i Vijeća zasnovana na otvorenom i službenom dijalogu može odaslati pozitivnu poruku građanima Unije.

(1) SL L 250, 27.9.2011., str. 25.
(2) SL L 313, 26.11.2011., str. 13.
(3) SL L 286, 17.10.2012., str. 23.
(4) SL L 350, 20.12.2012., str. 71.
(5) SL L 308, 16.11.2013., str. 22.
(6) SL L 328, 07.12.2013., str. 97.
(7) SL L 266, 5.9.2014., str. 26.
(8) SL L 334, 21.11.2014., str. 95.
(9) SL L 255, 30.9.2015., str. 22.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti