Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2079(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0269/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0269/2015

Debates :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Balsojumi :

PV 27/10/2015 - 5.14
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0373

Pieņemtie teksti
PDF 468kWORD 78k
Otrdiena, 2015. gada 27. oktobris - Strasbūra
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015
Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra lēmums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (2014/2079(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2013. finanšu gadu (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2013. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību(4), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu(5) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī tam pievienoto rezolūciju,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(7) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0269/2015),

1.  nesniedz Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Eiropadomes un Padomes 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 66, 8.3.2013.
(2) OV C 403, 13.11.2014., 1. lpp.
(3) OV C 398, 12.11.2014., 1. lpp.
(4) OV C 403, 13.11.2014., 128. lpp.
(5) OV L 255, 30.9.2015., 21. lpp.
(6) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(7) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome (2014/2079(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0269/2015),

A.  tā kā visām Savienības iestādēm vajadzētu būt pārredzamām un pilnībā atbildēt Savienības pilsoņiem par tām kā Savienības iestādēm uzticētajiem līdzekļiem;

B.  tā kā Eiropadomei un Padomei kā Savienības iestādēm vajadzētu būt demokrātiski pārskatatbildīgām Savienības pilsoņu priekšā, jo tās saņem Eiropas Savienības vispārējā budžeta līdzekļus;

C.  tā kā Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā Savienības iestāde un tam ir pienākums sniegt apstiprinājumu par Eiropas Savienības vispārējā budžeta izpildi,

1.  uzsver Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikto Parlamenta lomu attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu;

2.  uzsver, ka saskaņā ar LESD 335. pantu „jautājumos, kas saistīti ar konkrētu iestāžu darbību, to [Savienību] pārstāv attiecīgās iestādes, ņemot vērā to administratīvo autonomiju” un ka attiecīgi, ņemot vērā Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (Finanšu regulas) 55. pantu, iestādes pašas ir atbildīgas par savu budžetu izpildi;

3.  uzsver Parlamenta un citu iestāžu lomu budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā, ko reglamentē Finanšu regulas noteikumi, jo īpaši tās 164., 165. un 166. pants;

4.  norāda, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 94. pantu „noteikumi par procedūru, kura jāpiemēro, lai pieņemtu lēmumu sniegt Komisijai apstiprinājumu par budžeta izpildi, tieši tāpat attiecas uz procedūru, kurā (..) atbildīgajiem darbiniekiem sniedz apstiprinājumu par citu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru, piemēram, Padomes (attiecībā uz tās kā izpildiestādes darbību) (..) attiecīgo budžetu izpildi (..)”;

5.  pauž nožēlu par to, ka Padome nav sniegusi nekādus paskaidrojumus par arvien pieaugošo nepietiekamo izlietojuma līmeni un saistību apropriāciju pārnesumiem to 2013. gada budžetā;

Neatrisinātie jautājumi

6.  atgādina Padomei par Parlamenta prasību iesniegt progresa ziņojumus par ēku projektiem un detalizētu līdz šim radušos izmaksu sadalījumu;

7.  mudina Padomi sniegt rakstisku detalizētu skaidrojumu, kurā sīki izklāstīta to apropriāciju kopējā summa, kas izlietotas Residence Palace ēkas iegādei, budžeta posteņi, no kuriem šīs apropriācijas ņemtas, līdz šim veiktās iemaksas un atlikušās veicamās iemaksas;

8.  atkārto aicinājumu Padomei informēt par savu administratīvās modernizācijas procesu, jo īpaši par konkrētiem īstenošanas pasākumiem šajā procesā un par paredzamo ietekmi uz Padomes budžetu;

9.  pauž nožēlu par grūtībām, kas atkārtoti radušās līdzšinējās budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrās un ko izraisīja Padomes nesadarbošanās; norāda, ka Parlaments nesniedza Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par 2009., 2010., 2011. un 2012. finanšu gadu to iemeslu dēļ, kuri minēti 2011. gada 10. maija(1), 2011. gada 25. oktobra(2), 2012. gada 10. maija(3), 2012. gada 23. oktobra(4), 2013. gada 17. aprīļa(5), 2013. gada 9. oktobra(6), 2014. gada 3. aprīļa(7) un 2014. gada 23. oktobra rezolūcijā(8), un atlika lēmumu par apstiprinājuma sniegšanu Padomes ģenerālsekretāram par 2013. finanšu gada budžeta izpildi to iemeslu dēļ, kuri minēti 2015. gada 29. aprīļa rezolūcijā(9);

10.  uzstāj, ka efektīvas budžeta kontroles veikšanai ir nepieciešama Parlamenta un Padomes sadarbība, kā tas izklāstīts 2015. gada 29. aprīļa rezolūcijā; apliecina, ka Parlaments nevar pieņemt informētu lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu;

11.  atgādina Padomei par Komisijas 2014. gada 23. janvāra vēstulē pausto viedokli, ka visām iestādēm pilnībā jāpiedalās pēcpārbaudes procesā saistībā ar Parlamenta konstatējumiem budžeta izpildes apstiprināšanā un ka visām iestādēm būtu jāsadarbojas, lai nodrošinātu budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras raitu norisi;

12.  norāda, ka Komisija iepriekš minētajā vēstulē arī paziņoja, ka tā nepārraudzīs citu iestāžu budžeta izpildi un ka, atbildot uz citai iestādei uzdotiem jautājumiem, tiktu pārkāpta attiecīgās iestādes autonomija pašai veikt savas budžeta iedaļas izpildi;

13.  pauž nožēlu, ka Padome joprojām neatbild uz Parlamenta jautājumiem; atgādina secinājumus Parlamenta darbseminārā „Parlamenta tiesības apstiprināt Padomes budžeta izpildi”, kurš notika 2012. gada 27. septembrī un kurā tiesību speciālisti un akadēmiķi bija vienisprātis par Parlamenta tiesībām uz informāciju; šajā sakarībā atsaucas uz LESD 15. panta 3. punkta trešo daļu, kurā ir noteikts, ka katrai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai ir jānodrošina darba pārredzamība;

14.  uzstāj, ka Padomes izdevumi ir jāpārbauda tādā pašā veidā, kā tiek pārbaudīti citu iestāžu izdevumi, un ka šādas pārbaudes pamatelementi ir norādīti Parlamenta iepriekšējo gadu rezolūcijās par budžeta izpildes apstiprināšanu;

15.  uzsver Parlamenta prerogatīvas sniegt apstiprinājumu par budžeta izpildi saskaņā ar LESD 316., 317. un 319. pantu atbilstīgi pašreizējai interpretācijai un praksei, proti, sniegt apstiprinājumu par katru budžeta pozīciju atsevišķi, lai saglabātu pārredzamību un demokrātisku pārskatatbildību attiecībā pret Savienības nodokļu maksātājiem;

16.  uzskata, ka tas, ka Padome nesniedz Parlamentam pieprasītos dokumentus, pārkāpj galvenokārt Savienības pilsoņu tiesības uz informāciju un pārredzamību un sāk raisīt bažas, jo liecina par zināmu demokrātijas trūkumu Savienības iestādēs;

17.  uzskata, ka nepieciešams apsvērt dažādas iespējas atjaunināt budžeta izpildes apstiprināšanas noteikumus, kas paredzēti LESD;

18.  uzskata, ka Parlamenta, Eiropadomes un Padomes laba sadarbība, kas izpaužas kā atvērta un oficiāla dialoga procedūra, var kalpot par pozitīvu signālu Savienības pilsoņiem.

(1) OV L 250, 27.9.2011., 25. lpp.
(2) OV L 313, 26.11.2011., 13. lpp.
(3) OV L 286, 17.10.2012., 23. lpp.
(4) OV L 350, 20.12.2012., 71. lpp.
(5) OV L 308, 16.11.2013., 22. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 97. lpp.
(7) OV L 266, 5.9.2014., 26. lpp.
(8) OV L 334, 21.11.2014., 95. lpp.
(9) OV L 255, 30.9.2015., 22. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika