Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2079(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0269/2015

Texte depuse :

A8-0269/2015

Dezbateri :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.14
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0373

Texte adoptate
PDF 325kWORD 84k
Marţi, 27 octombrie 2015 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015
Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (2014/2079(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Decizia sa din 29 aprilie 2015(5) de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2013, precum și rezoluția care o însoțește,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(7), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0269/2015),

1.  refuză să acorde Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului European și al Consiliului aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 66, 8.3.2013.
(2) JO C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) JO C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) JO C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) JO L 255, 30.9.2015, p. 21.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


2.Rezoluția Parlamentului European din 27 octombrie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (2014/2079(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0269/2015),

A.  întrucât toate instituțiile Uniunii ar trebui să fie transparente și răspunzătoare pe deplin față de cetățenii Uniunii pentru fondurile care le sunt încredințate în calitate de instituții ale Uniunii,

B.  întrucât, în calitate de instituții ale Uniunii, Consiliul European și Consiliul ar trebui să dea dovadă de responsabilitate democratică față de cetățenii Uniunii, deoarece beneficiază de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene;

C.  întrucât, dintre instituțiile Uniunii, Parlamentul este singurul organ ales prin vot direct și are responsabilitatea de a acorda descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene,

1.  subliniază rolul acordat Parlamentului European prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului;

2.  atrage atenția asupra faptului că, în temeiul articolului 335 din TFUE, „[…] Uniunea este reprezentată de fiecare instituție, în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile referitoare la funcționarea lor” și că, în consecință, ținând seama de articolul 55 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 (Regulamentul financiar), instituțiile sunt responsabile individual pentru execuția bugetelor lor;

3.  evidențiază rolul Parlamentului și rolurile celorlalte instituții în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, astfel cum este reglementată prin dispozițiile prevăzute de Regulamentul financiar, în special la articolele 164, 165 și 166;

4.  ia act de faptul că, în conformitate cu articolul 94 din Regulamentul de procedură, „[d]ispozițiile care reglementează procedura privind acordarea descărcării de gestiune a Comisiei pentru execuția bugetară se aplică în același mod procedurii privind descărcarea de gestiune [...] a persoanelor răspunzătoare de execuția bugetelor altor instituții și organe ale Uniunii Europene, cum ar fi Consiliul (în calitatea sa de executiv) [...]”;

5.  regretă faptul că Consiliul nu a oferit nicio explicație cu privire la creșterea nivelului de subutilizare și de reportare a angajamentelor în bugetul său aferent exercițiului 2013;

Chestiuni nesoluționate

6.  reamintește Consiliului faptul că Parlamentul a solicitat să îi fie prezentat un raport intermediar cu privire la proiectele imobiliare și o defalcare detaliată a costurilor de până acum;

7.  solicită Consiliului să prezinte explicații scrise detaliate privind cuantumul total al creditelor utilizate pentru achiziționarea clădirii „Résidence Palace”, posturile bugetare de la care provin creditele respective, tranșele plătite până acum și tranșele care mai trebuie plătite;

8.  își reiterează solicitarea adresată Consiliului de a furniza informații privind procesul de modernizare administrativă pe care l-a inițiat, în special cu privire la măsurile de aplicare concrete din cadrul acestui proces și cu privire la impactul preconizat asupra bugetului Consiliului;

9.  regretă dificultățile repetate care au apărut, până în prezent, în cadrul procedurilor de descărcare de gestiune, ca urmare a faptului că Consiliul nu a fost suficient de cooperant; subliniază că Parlamentul a refuzat să acorde descărcarea de gestiune Secretarului General al Consiliului pentru execuția bugetului aferent exercițiilor financiare 2009, 2010, 2011 și 2012, din motivele prezentate în rezoluțiile sale din 10 mai 2011(1), 25 octombrie 2011(2), 10 mai 2012(3), 23 octombrie 2012(4), 17 aprilie 2013(5), 9 octombrie 2013(6), 3 aprilie 2014(7) și 23 octombrie 2014(8) și și-a amânat decizia de a acorda Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2013, din motivele enumerate în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015(9);

10.  insistă asupra faptului că un exercițiu de control bugetar eficace necesită cooperare între Parlament și Consiliu, astfel cum se menționează în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015; confirmă faptul că Parlamentul nu este în măsură să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la acordarea descărcării de gestiune;

11.  reamintește Consiliului punctul de vedere exprimat de Comisie în scrisoarea sa din 23 ianuarie 2014, potrivit căruia toate instituțiile fac parte integrantă din procesul de monitorizare care are loc în urma observațiilor formulate de Parlament în cadrul exercițiului de descărcare de gestiune și toate instituțiile trebuie să dea dovadă de cooperare pentru a asigura buna funcționare a procedurii de descărcare de gestiune;

12.  remarcă faptul că, în aceeași scrisoare, Comisia a declarat că nu va supraveghea execuția bugetelor altor instituții și că formularea de răspunsuri la întrebările adresate unei alte instituții încalcă autonomia instituției în cauză în ceea ce privește execuția secțiunii respective a bugetului;

13.  regretă faptul că, în continuare, Consiliul nu răspunde la întrebările Parlamentului; reamintește concluziile atelierului organizat de Parlament referitor la dreptul Parlamentului European de a acorda Consiliului descărcarea de gestiune, care a avut loc la 27 septembrie 2012 și în cadrul căruia experții juridici și din lumea academică, prin larg consens, au convenit asupra dreptului la informare al Parlamentului; în acest sens, face referire la articolul 15 alineatul (3) al treilea paragraf din TFUE, care prevede că fiecare instituție, organ, oficiu sau agenție asigură transparența lucrărilor lor;

14.  insistă asupra faptului că cheltuielile efectuate de Consiliu trebuie să facă obiectul unui control, la fel ca și în cazul altor instituții, reamintind că elementele fundamentale ale acestui control au fost prezentate în rezoluțiile sale privind descărcarea de gestiune adoptate în ultimii ani;

15.  reliefează prerogativele Parlamentului de a acorda descărcarea de gestiune în temeiul articolelor 316, 317 și 319 din TFUE, în conformitate cu interpretarea și practica actuală, și anume de a acorda descărcarea de gestiune pentru fiecare rubrică bugetară în parte cu scopul de a menține transparența și răspunderea democratică față de contribuabilii Uniunii;

16.  consideră că netransmiterea către Parlamentul European a documentelor solicitate de acesta contravine, mai întâi de toate, dreptului la informare al cetățenilor europeni și principiului transparenței în relația cu aceștia și devine un simptom preocupant al unui deficit în materie de democrație al instituțiilor Uniunii;

17.  consideră că este necesar să se examineze diferite posibilități de a actualiza reglementările privind acordarea descărcării de gestiune prevăzute de TFUE;

18.  consideră că o cooperare satisfăcătoare între Parlament, Consiliul European și Consiliu, bazată pe o procedură menită să asigure un dialog deschis și oficial, le poate transmite un semnal pozitiv cetățenilor Uniunii.

(1) JO L 250, 27.9.2011, p. 25.
(2) JO L 313, 26.11.2011, p. 13.
(3) JO L 286, 17.10.2012, p. 23.
(4) JO L 350, 20.12.2012, p. 71.
(5) JO L 308, 16.11.2013, p. 22.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 97.
(7) JO L 266, 5.9.2014, p. 26.
(8) JO L 334, 21.11.2014, p. 95.
(9) JO L 255, 30.9.2015, p. 22.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate