Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2079(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0269/2015

Predkladané texty :

A8-0269/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0373

Prijaté texty
PDF 331kWORD 81k
Utorok, 27. októbra 2015 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada (2014/2079(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(5), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, ako aj na priložené uznesenie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0269/2015),

1.  neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(2) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 21.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada (2014/2079(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0269/2015),

A.  keďže všetky inštitúcie Únie by mali byť transparentné a v plnej miere skladať účty občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako inštitúciám Únie boli zverené;

B.  keďže Európska rada a Rada by mali mať ako inštitúcie Únie demokratickú zodpovednosť voči občanom Únie, pretože sú príjemcami prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

C.  keďže Európsky parlament je jedinou priamo volenou inštitúciou Únie a udeľuje absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie;

1.  zdôrazňuje úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o udeľovanie absolutória za plnenie rozpočtu, stanovenú v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

2.  upozorňuje, že podľa článku 335 ZFEÚ je „[…] Únia zastúpená aj každou z inštitúcií na základe ich administratívnej autonómie v záležitostiach týkajúcich sa ich fungovania“ a že so zreteľom na článok 55 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (nariadenia o rozpočtových pravidlách) to znamená, že každá inštitúcia zodpovedá za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

3.  vyzdvihuje úlohu Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií v rámci postupu udelenia absolutória, ktorý sa riadi ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä jeho článkami 164, 165 a 166;

4.  konštatuje, že v súlade s článkom 94 rokovacieho poriadku sa „ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu, použijú aj na postup udelenia absolutória [...] osobám zodpovedným za plnenie rozpočtu ostatných orgánov a inštitúcií Európskej únie, ako sú Rada (pokiaľ ide o jej výkonné právomoci) […]“;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada neposkytla žiadne vysvetlenie rastúcej miery nevyužitých prostriedkov a prenosov záväzkov v jej rozpočte na rok 2013;

Nevyriešené otázky

6.  pripomína Rade svoju výzvu, aby mu predložila správy o pokroku projektov v oblasti nehnuteľností a podrobný rozpis dosiaľ vzniknutých nákladov;

7.  naliehavo vyzýva Radu, aby predložila dôkladné písomné vysvetlenie, v ktorom podrobne uvedie celkovú výšku rozpočtových prostriedkov použitých na nákup budovy Residence Palace, rozpočtové riadky, z ktorých sa čerpali prostriedky, a splátky, ktoré boli doposiaľ uhradené a ktoré sa majú ešte uhradiť;

8.  opakuje svoju výzvu Rade, aby informovala o svojom postupe administratívnej modernizácie, najmä pokiaľ ide o konkrétne vykonávacie opatrenia týkajúce sa tohto procesu a o predpokladaný vplyv na rozpočet Rady;

9.  vyjadruje poľutovanie nad problémami, ktoré sa opakovane vyskytujú v postupoch udelenia absolutória a ktoré vznikli v dôsledku nedostatku spolupráce zo strany Rady; poukazuje na to, že Parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtové roky 2009, 2010, 2011 a 2012 z dôvodov uvedených v uzneseniach z 10. mája 2011(1), 25. októbra 2011(2), 10. mája 2012(3), 23. októbra 2012(4), 17. apríla 2013(5), 9. októbra 2013(6), 3. apríla 2014(7) a 23. októbra 2014(8) a odložil svoje rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtový rok 2013 z dôvodov uvedených v uznesení z 29. apríla 2015(9);

10.  trvá na tom, že účinná rozpočtová kontrola si vyžaduje spoluprácu medzi Európskym parlamentom a Radou, ako je uvedené v jeho uznesení z 29. apríla 2015; potvrdzuje, že Európsky parlament nie je schopný prijať kvalifikované rozhodnutie o udelení absolutória;

11.  pripomína Rade názor Komisie uvedený v jej liste z 23. januára 2014, podľa ktorého sú všetky inštitúcie plne súčasťou postupu riešenia pripomienok Európskeho parlamentu, ktoré vznesie v postupe udelenia absolutória, a že by všetky inštitúcie mali spolupracovať s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie postupu udelenia absolutória;

12.  konštatuje, že Komisia v uvedenom liste uviedla aj to, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada stále neposkytla žiadnu odpoveď na otázky Európskeho parlamentu; pripomína závery prijaté na seminári Európskeho parlamentu o práve Európskeho parlamentu udeliť absolutórium Rade, ktorý sa konal 27. septembra 2012 a na ktorom sa prevažná väčšina právnych a akademických odborníkov zhodla na tom, že Európsky parlament má právo na informácie; v tejto súvislosti sa odvoláva na článok 15 ods. 3 tretí pododsek ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že každá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra zabezpečí transparentnosť svojej práce;

14.  trvá na tom, že výdavky Rady musia byť kontrolované rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií a že základné prvky tejto kontroly boli stanovené v jeho uzneseniach o udelení absolutória za minulé roky;

15.  zdôrazňuje právomoci Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ v súlade so súčasným výkladom a praxou, konkrétne udeľovať absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovým poplatníkom Únie;

16.  zastáva názor, že skutočnosť, že Rada nepredložila Európskemu parlamentu požadované dokumenty, narúša predovšetkým právo občanov Únie na informácie a transparentnosť a ako prejav určitého demokratického deficitu v inštitúciách Únie začína byť dôvodom na znepokojenie;

17.  domnieva sa, že je potrebné zvážiť rôzne možnosti aktualizácie pravidiel udeľovania absolutória stanovených v ZFEÚ;

18.  domnieva sa, že uspokojivá spolupráca medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Radou ako výsledok otvoreného a formálneho dialógu môže byť pozitívnym signálom pre občanov Únie.

(1) Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 25.
(2) Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 13.
(3) Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 23.
(4) Ú. v. EÚ L 350, 20.12.2012, s. 71.
(5) Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 22.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 97.
(7) Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 26.
(8) Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 95.
(9) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 22.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia