Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2865(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1075/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Приети текстове :

P8_TA(2015)0375

Приети текстове
PDF 512kWORD 120k
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург
Измерване на емисиите в автомобилния сектор
P8_TA(2015)0375RC-B8-1075/2015

Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2015/2865(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид въпроса към Комисията относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (O-000113/2015 — B8-0764/2015),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства(1),

—  като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства(2),

—  като взе предвид Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители(3),

—  като взе предвид Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 333/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определяне на условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г.(5),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 18 септември 2015 г. както Агенцията на САЩ за опазване на околната среда, така и Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси издадоха предупреждение за нарушение на разпоредбите относно замърсяването, приложими за „Фолксваген“ АД, „Ауди“ АД и „Фолксваген Груп ъф Америка“ (под общото наименование „Фолксваген (VW)“); като има предвид, че разследването започна след изследване на емисиите на азотни оксиди (NOx) от дизелови превозни средства, проведено от неправителствена организация в сътрудничество с университетски изследователи, и резултатите от това изследване бяха представени на Агенцията на САЩ за опазване на околната среда и на Комисията на Калифорния по атмосферните ресурси през май 2014 г.;

Б.  като има предвид, че замърсяването на въздуха води до преждевременната смърт на над 430 000 души годишно в ЕС и причинява разходи за около 940 милиарда евро годишно вследствие на последиците му за здравето; като има предвид, че NOx е основен замърсител на въздуха, който причинява, наред с другото, рак на белите дробове, астма и множество дихателни заболявания, както и увреждане на околната среда, като например еутрофикация и подкиселяване; като има предвид, че отработените газове от дизелови двигатели са основен източник на NOx в градските зони в Европа; като има предвид, че до една трета от градското население в ЕС продължава да бъде изложена на равнища над граничните или целевите стойности, определени от ЕС; като има предвид, че транспортът продължава да бъде основен фактор, допринасящ за лошото качество на въздуха в градовете и за свързаните с това последици за здравето; като има предвид, че понастоящем над 20 държави членки не спазват граничните стойности на ЕС по отношение на качеството на въздуха, по-конкретно поради замърсяването в градовете;

В.  като има предвид, че от 2012 г. насам Международната агенция на СЗО за изследване на раковите заболявания класифицира отработените газове от дизелови двигатели като канцерогенни и посочи, че като се има предвид и допълнителното въздействие на дизеловите частици върху здравето, излагането на хората на тази смес от химикали следва да бъде намалено в световен мащаб;

Г.  като има предвид, че автомобилната промишленост е един от ключовите фактори за растеж и иновации и допринася за заетостта в значителен брой държави членки; като има предвид, че ако не се предприемат решителни действия, настоящият скандал рискува да накърни репутацията и конкурентоспособността на целия сектор;

Д.  като има предвид, че малките и средни предприятия преобладават в сектора на автомобилните доставчици и допринасят за 50% от специфичната за сектора научноизследователска и развойна дейност; като има предвид, че икономическата мощ на много региони в Европа произтича от автомобилната промишленост и сектора на автомобилните доставчици;

Е.  като има предвид, че лоялната конкуренция, включително сред производителите на автомобили, означава, че клиентът може да избира продукта, като основава своя избор на предоставените всеобхватни и безпристрастни технически характеристики;

Ж.  като има предвид, че ЕС положи редица усилия за отстраняване на последиците от икономическата криза за автомобилната промишленост, използвайки наличните инструменти за държавна помощ;

З.  като има предвид, че Регламентът за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства (Регламент (ЕО) № 715/2007, договорен от Парламента и Съвета през декември 2006 г.), в който се определят нормите за емисии Евро 5 и Евро 6, изисква от производителите да оборудват своите превозни средства така, че да отговарят на изискванията за емисиите „при нормална експлоатация“ (член 5, параграф 1);

И.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 715/2007 (член 5, параграф 2) изрично се забранява използването на измервателно-коригиращи устройства, определени като „което и да е устройство, реагиращо на температурата, скоростта на превозното средство, честотата на въртене на двигателя, предавката от предавателната кутия, разреждането в колектора или всеки друг параметър, целящ да активира, модулира, забави или дезактивира действието на която и да е част на система за регулиране (контрол) на емисиите, който намалява нейната ефективност при условия, които могат да се очакват при нормална работа и използване на превозното средство“; като има предвид, че държавите членки имат задължението да приведат тази забрана в изпълнение; като има предвид, че Регламентът изрично приканва Комисията да въведе изпитвания и да приеме мерки относно използването на измервателно-коригиращите устройства;

Й.  като има предвид, че съгласно Директивата относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (1999/44/ЕО) потребителите имат право на най-малко двугодишен гаранционен срок след покупката на даден продукт, и като има предвид, че продавачът е длъжен да достави на потребителя стока, която съответства на договора за продажба; като има предвид, че ако не е налице такова съответствие, потребителят има право на безплатен ремонт или на замяна или право на намаляване на цената;

К.  като има предвид, че Директивата за правата на потребителите (Директива 2011/83/ЕС) въвежда изискване информацията относно основните характеристики на даден продукт да се предоставя преди сключване на договор във или извън търговския обект или на договори от разстояние, както и изискване държавите членки да имат правила за ефективни, пропорционални и разубеждаващи санкции, ако разпоредбите на Директивата не са изпълнени;

Л.  като има предвид, че Директивата относно нелоялните търговски практики (2005/29/ЕО) забранява по-специално всяка практика, която „съществено изопачава или е възможно да изопачи съществено икономическото поведение по отношение на продукта на средния потребител, до когото достига или за когото е предназначена стоката“, предвижда, че търговски практики, които се считат за нелоялни при всички обстоятелства, включват „твърдение, че търговец (включително неговите търговски практики) или продукт е одобрен, утвърден или разрешен от обществен или друг орган, което е неистинско или предявяване на такова твърдение, без да отговаря на условията за одобрение, утвърждаване или разрешение“, и изисква от държавите членки да приемат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции;

М.  като има предвид, че граничната стойност по Евро 5 за емисии на NOx от дизелови превозни средства е 180 mg/km, приложима за превозни средства, типово одобрени в периода между 1 септември 2009 г. и 1 септември 2014 г., и за всички превозни средства, продадени в периода между 1 януари 2011 г. и 1 септември 2015 г., и като има предвид, че стойността по Евро 6 е 80 mg/km и се прилага за новите типове превозни средства от 1 септември 2014 г. насам и за всички превозни средства, продадени от 1 септември 2015 г. насам; като има предвид, че отговарящите на норма Евро 6 превозни средства, регистрирани преди въвеждането на нормата като законоустановено ограничение, са се ползвали с данъчни облекчения в много държави членки; като има предвид, че резултатите от независимите изпитвания потвърждават наличието на значителни несъответствия между граничните стойности и реалните емисии от превозните средства при нормална експлоатация и за двете норми;

Н.  като има предвид, че анализ на Съвместния изследователски център(6) на Комисията през 2011 г. стигна до заключението, че емисиите на NOx от дизелови превозни средства, измерени с преносими системи за измерване на емисиите (PEMS), значително превишават съответните гранични стойности на емисиите по Евро 3—5, варирайки от коефициент 2—4 за средните емисии на NOx през цялото изпитване до коефициент 14 в отделни етапи на изпитването; като има предвид, че в друг доклад на Съвместния изследователски център(7), публикуван през 2013 г., се заключава, че превозните средства по норма Евро 6 могат дори да превишават нивото на емисиите от превозните средства по норма Евро 5; като има предвид, че проведените през 2014 г. независими анализи установяват, че емисиите на NOx от изпитаните дизелови превозни средства са средно около седем пъти по-големи от граничните стойности, определени с норма Евро 6;

О.  като има предвид, че „Фолксваген“ признава, че в най-малко 11 милиона от продадените по цял свят дизелови моторни превозни средства са монтирани измервателно-коригиращи устройства; като има предвид, че дружеството обяви, че ще изтегли от пазара 8,5 милиона дизелови превозни средства в ЕС вследствие на решение на Германската федерална служба за моторни превозни средства;

П.  като има предвид, че тази установена разлика по отношение на емисиите може да се дължи както на неадекватността на понастоящем използваната в ЕС процедура за изпитване, която не отразява нормалните условия на движение, така и на използването на измервателно-коригиращи устройства; като има предвид, че надеждността и устойчивостта на процедурата за изпитване на превозните средства е от решаващо значение за постигането на граничните стойности на емисиите, а оттам и за опазването на общественото здраве и околната среда в ЕС;

Р.  като има предвид, че член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 715/2007 задължава Комисията да прави преглед на циклите на изпитване, използвани за измерване на емисиите, и ако се установи, че изпитванията вече не са задоволителни, да ги адаптира по начин, позволяващ реално отразяване на емисиите, отделяни от движещите се по пътищата автомобили; като има предвид, че все още не е осъществено подобно адаптиране; като има предвид, че въпреки това Комисията понастоящем подготвя приемането на нов цикъл на изпитване въз основа на емисиите при реални условия;

С.  като има предвид, че изпитванията за съответствие на производството и съответствие в експлоатация не са предмет на общи стандарти на равнище ЕС въпреки дадения на Комисията мандат за установяване на специални изисквания за тези процедури посредством процедурата на комитет; като има предвид, че в резултат на това изискванията за съответствие на производството и за съответствието в експлоатация обикновено не се прилагат адекватно; като има предвид, че липсва изискване информацията относно изпитвания, извършвани от компетентните органи по одобряването на типа, и относно резултатите от тях да се предава на Комисията, на органите по одобряването на типа на другите държави членки или на други заинтересовани страни ;

Т.  като има предвид, че настоящият режим на ЕС за одобряване на типа не позволява нито на Комисията, нито на органите на другите държави членки да направят повторна оценка на одобренията на типа или на сертификатите за съответствие на превозни средства, да изтеглят превозни средства или да спрат тяхното предлагане на пазара, ако те са типово одобрени от друга държава членка; като има предвид, че при настоящата система не се упражнява надзор върху изпитванията, извършвани от националните органи по одобряването на типа, с цел да се гарантира, че всички органи спазват общите правила на ЕС и не извършват нелоялна конкуренция чрез занижаване на стандартите;

У.  като има предвид, че Комисията понастоящем преразглежда рамката за одобряване на типа; като има предвид, че този преглед е от първостепенно значение за възстановяването на доверието на потребителите в изпитванията на емисиите и на разхода на гориво;

Ф.  като има предвид, че настоящите системи за контрол на емисиите на NOx от дизелови леки автомобили се основават на три основни технологии: вътрешнодвигателни модификации в съчетание с рециркулация на отработените газове (EGR), филтри за NОx с ниска концентрация и селективна каталитична редукция (SCR); като има предвид, че за да се постигне съответствие с пределните стойности на нормата Евро 6, повечето превозни средства са оборудвани с най-малко две от трите технологии; като има предвид, че всички тези технологии могат да бъдат дезактивирани със софтуерни измервателно-коригиращи устройства;

Х.  като има предвид, че за да се гарантира спазването на стандартите в областта на емисиите, при превозните средства, в които са монтирани измервателно-коригиращи устройства, ще се наложи въпросните устройства да бъдат отстранени, да се извършат софтуерни модификации на системата за контрол на емисиите и — в зависимост от технологията на двигателите — да се извърши хардуерна намеса; като има предвид, че е възможно да се подобри ефективността на системите за контрол на емисиите, които вече са монтирани в превозни средства, чрез отстраняване на измервателно-коригиращите устройства, препрограмиране и повторно калибриране;

Ц.  като има предвид, че несъответствията между резултатите от изпитванията и характеристиките на превозното средство при нормална експлоатация не се ограничават до NOx, а съществуват и за други замърсители и за CO2; като има предвид, че според независими изследвания разликата между официалните и реалните емисии на CO2 от леки пътнически автомобили в Европа възлиза на 40% през 2014 г.;

Ч.  като има предвид, че преминаването в ЕС към хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) изисква целите за средна стойност на емисиите на CO2 от съществуващия автомобилен парк по отношение на производителите да бъдат адаптирани към новото изпитване;

1.  Решително осъжда всяка измама от страна на производители на автомобили и настоятелно призовава дружествата да поемат пълна отговорност за своите действия и да сътрудничат изцяло на органите при провеждането на разследванията; изразява съжаление относно факта, че милиони потребители са били измамени и подведени от невярна информация относно емисиите от техните превозни средства;

2.  Счита, че в случаите, в които доказателството за нарушения се потвърди, на потребителя следва да се изпрати информация относно възможностите за получаване на обезщетение и бързо да му се предостави такова, без то да бъде допълнително в ущърб на потребителя;

3.  Изразява съжаление предвид факта, че прекалено високите емисии причиняват преждевременна смърт, имат отрицателни последствия за човешкото здраве и водят до вреди за околната среда;

4.  Счита, че е наложително Комисията и държавите членки да възстановят бързо доверието на потребителите чрез конкретни действия и да положат всички възможни усилия за успокояване на ситуацията; подчертава своята солидарност със засегнатите служители и изразява безпокойство относно въздействието по веригата за доставки, и по-специално върху МСП, които, без да имат вина, понастоящем са изправени пред огромни предизвикателства, породени от измамите; подчертава, че в крайна сметка служителите не следва да бъдат тези, които плащат цената за манипулирането на измерването на емисиите;

5.  Подчертава, че преди да обмислят възможностите за съкращаване на персонала, производителите трябва да използват своите собствени финансови ресурси, включително като задържат печалбите, вместо да ги разпределят като дивиденти, за да покрият възможно най-голяма част от разходите, произтичащи от нарушенията на приложимото право;

6.  Изразява дълбока загриженост относно забавянето на действията на органите на държавите членки и Комисията във връзка с доказателствата за сериозно и системно превишаване на граничните стойности на емисиите, предвидени в законодателството на ЕС за превозните средства при нормална експлоатация;

7.  Припомня, че дизеловите автомобили са с по-ниски емисии на CO2 на километър в сравнение с аналогичните бензинови превозни средства и че те са важно средство, което позволява на производителите да постигнат целите на ЕС за 2021 г. по отношение на средните цели за емисии на CO2; припомня, че те също така ще продължават да бъдат основен фактор, допринасящ за изпълнението на целите след 2021 г., но подчертава, че производителите трябва да използват налични чисти технологии за намаляване на NOx, праховите частици и други замърсители;

8.  Настоятелно призовава за пълна прозрачност от страна на Комисията и държавите членки относно осведомеността им за тези нарушения и действията, които са предприели за справяне с тях; призовава за щателно разследване на ролята и отговорността на Комисията и органите на държавите членки, като се вземат предвид, наред с другото, проблемите, установени в доклада на Съвместния изследователски център на Комисията от 2011 г.;

9.  Призовава Комисията да засили прилагането на стратегията на ЕС за устойчиви, ресурсно ефективни транспортни системи за сектора на автомобилния транспорт и други видове транспорт, като постепенно се преустановява действащата система, основаваща се на изкопаеми горива, и се използват нови технологии и източници на енергия като например водород, електроенергия и сгъстен въздух;

10.  Приветства разследванията, предприети в редица държави членки и в други държави по света, във връзка с манипулирането на резултати от изпитвания на емисии на превозни средства; подкрепя призива на Комисията към националните надзорни органи да пристъпят към обстойни проверки на широк набор от марки и модели превозни средства; счита, че във всяко подобно разследване следва да участва и Комисията; настоява разследванията да се провеждат по прозрачен и ефективен начин, като се обръща надлежно внимание на необходимостта от надеждно осведомяване на потребителите, засегнати пряко от всяка установена липса на съответствие с нормите;

11.  Изисква от Комисията да докладва в писмен вид пред Парламента относно резултатите от тези разследвания в срок до 31 март 2016 г.;

12.  Настоява, че при откриването на измервателно-коригиращи устройства органите на държавите членки следва да предприемат всички необходими действия за коригиране на ситуацията и да приложат подходящи санкции в съответствие с член 30 от Директива 2007/46/ЕО и член 10 от Регламент (ЕО) № 715/2007;

13.  Насочва вниманието към доклада Гърлинг (относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители) (A8-0249/2015), приет от комисията по околна среда на 15 юли 2015 г., и по-специално искането към Комисията и държавите членки бързо да финализират новото предложение за регламент относно емисиите при реални условия на движение (Евро 6), което се разглежда понастоящем;

14.  Настоятелно призовава Комисията своевременно да приеме и приложи новия цикъл на изпитване на емисиите при реални условия и да го приведе в сила за регулаторни цели; приветства доклада относно намаляването на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства (доклад на Дес, A8-0270/2015), приет на 23 септември 2015 г. от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Парламента, и по-специално съдържащото се в него изискване към Комисията да въведе „изпитване за емисиите, които се отделят при реално движение, за всички превозни средства, получили типово одобрение или регистрирани, считано от 2015 г., за да се гарантира ефективността на системите за контрол на емисиите и за да се даде възможност на превозните средства да покрият изискванията на настоящия регламент и да са в съответствие с мерките за неговото прилагане, при коефициент на съответствие, отразяващ само допустимите отклонения на процедурата за измерване на емисиите, която е в сила до 2017 г.“; настоятелно призовава държавите членки и Комисията въз основа на това да постигнат бързо споразумение относно рамката за цикъла на изпитване;

15.  Отбелязва, че съгласно настоящите планове на Комисията изпитванията на емисиите при реални условия ще бъдат използвани само за емисиите на NOx; призовава за въвеждане на изпитвания на емисиите при реални условия за всички замърсители;

16.  Изразява съжаление поради липсата на прозрачност на разискванията в рамките на процедурата на комитет относно предложението за изпитване на емисиите при реални условия, и в частност факта, че Комисията не е предала информацията на Парламента едновременно с предоставянето ѝ на представителите на държавите членки; призовава Комисията да оповести всички приложими документи на Парламента при равни условия, и по-конкретно да публикува подготвителните документи за Техническия комитет по моторните превозни средства, свързани с приемането на новото изпитване на емисиите при реални условия;

17.  Подчертава необходимостта от значително укрепване на настоящия режим на ЕС за одобрение на типа, включително от по-строг надзор от страна на ЕС, по-специално по отношение на надзора на пазара, координирането и режима за проследяване на превозните средства, продавани в Съюза, от правомощия да се изисква от държавите членки да стартират процедури за контрол въз основа на налични доказателства и от възможност да се приемат подходящи мерки при нарушения на правото на ЕС;

18.  Призовава Комисията да преработи настоящия режим за одобрение на типа с цел да гарантира, че одобренията на типа и сертификатите, издадени от националните компетентни органи, могат да бъдат проверени независимо и по целесъобразност да бъдат повторно оценени от страна на Комисията, и да осигури еднакви условия на конкуренция в целия ЕС, както и да гарантира, че прилагането на регламентите на ЕС може да се извършва ефективно и че недостатъците на мерките за прилагане могат да се коригират, без ненужно да се увеличава административната тежест;

19.  Поради това призовава да се обмисли възможността за създаването на надзорен орган на равнище ЕС;

20.  Счита, че е от първостепенно значение Комисията и всички компетентни органи на държавите членки да имат право да оценяват повторно одобряването на типа и сертификатите за съответствие, да изискват изтегляне на превозни средства от пазара и спиране на пускането на пазара на превозни средства, когато имат доказателства за неспазване на граничните стойности на ЕС за емисиите съгласно Регламента за нормите Евро 5 и 6 или на всяко друго изискване, предвидено в режима за одобрение на типа;

21.  Счита, че предстоящият преглед на Рамковата директива за одобрение на типа трябва да разгледа възможността за разширяване и уточняване на изискванията за съответствие на производството, за да се гарантира, че задоволителна и представителна извадка от нови модели, взета от производствените линии на случаен принцип, се проверява на годишна база, като се използват изпитвания на емисиите при реални условия, за да се провери тяхното съответствие с граничните стойности на ЕС по отношение на замърсителите; призовава освен това за подобряване на изпитването в условията на експлоатация на превозни средства, които вече се използват в пътното движение, също въз основа на процедурата за изпитване на емисиите при реални условия, за да се провери съответствието в експлоатация на превозни средства с различен пробег, както се изисква в Регламента; призовава за подобряване на пътното наблюдение чрез периодични технически проверки за откриване и ремонт на превозни средства, за които е установено, че не са в съответствие с правото на ЕС;

22.  Призовава националните органи да покажат нулева толерантност към т.нар. „оптимизиране на изпитването на превозното средство“, при което обичайни практики са например прекомерното напомпване на гумите, премахването на страничните огледала, запушването на отворите между отделните части на каросерията с цел намаляване на аеродинамично съпротивление, употребата на специални моторни и трансмисионни масла, които обикновено не се използват в двигателите, премахването на спомагателно оборудване като стереоуредби и провеждането на изпитванията при максималната допустима температура на въздуха, като по този начин се засилва неприемливо разликата между изпитването в лаборатория и опита на потребителите по пътищата;

23.  Подчертава, че потребителите трябва да имат възможност да упражняват правата си безпроблемно, както е предвидено в Директиви 1999/44/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС;

24.  Призовава Комисията в качеството ѝ на отговорен орган за конкуренцията в рамките на вътрешния пазар на ЕС и в сътрудничество с националните органи за надзор да гарантира еднакви условия на конкуренция между конкурентите, които обслужват пазара;

25.  Припомня необходимостта от пълно и цялостно транспониране и прилагане на европейските правила относно функционирането на вътрешния пазар във всички държави членки и освен това призовава европейските и националните органи за надзор на пазара да разследват решително всички твърдения за измами;

26.  Призовава Комисията да гарантира, че предоставяната на потребителите информация съгласно Директивата за етикетирането на леки автомобили в ЕС (Директива 1999/94/ЕО) е точна, релевантна и сравнима; счита, че етикетите следва да се базират на стойностите на емисиите и горивната ефективност, които отговарят на шофирането в реални условия;

27.  Изразява загриженост във връзка с несъответствието между емисиите на CO2, заявени в резултатите от официалните изпитвания, и емисиите, измерени в реалните условия на шофиране; поради това призовава за бързото постигане на споразумение относно корелацията за хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) за средната стойност на целевите емисии на CO2 за автомобилния парк, като се спазва надлежно принципът на съпоставимо строги изисквания, без обаче да се отчитат резултатите от нелоялните възможности за гъвкавост в настоящата процедура за изпитване, с цел да не се понижава целта за 2021 г.;

28.  Призовава Комисията да вземе настоящите разкрития предвид при формулирането на нови политики в областта на устойчивия транспорт; отправя искане към Комисията да предприеме допълнителни действия за укрепване на стратегията на ЕС за устойчиви транспортни системи с ефективно използване на ресурсите за автомобилния транспорт и други видове транспорт; позовава се на подхода, изложен в Бялата книга на Комисията от 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“, и припомня потенциално големия му принос за ефективното намаляване на реалните емисии от транспорта и за подобряването на градската мобилност; настоятелно призовава Комисията да положи по-големи усилия за изпълнение на предложените в Бялата книга мерки и насърчава държавите членки да подкрепят това;

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.
(3) ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22.
(4) ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.
(5) ОВ L 103, 5.4.2014 г., стр. 15.
(6) Analysing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable Emission Measurement Systems (PEMS) (Анализ на емисиите в реална пътна обстановка на лекотоварните превозни средства посредством преносими системи за измерване на емисиите), Съвместен изследователски център, 2011 г.
(7) A complementary emissions test for light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate procedures (Допълнително изпитване за емисии на лекотоварните превозни средства:оценка на техническата осъществимост на предложените процедури), Съвместен изследователски център, 2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност