Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2865(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1075/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0375

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 448kWORD 120k
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
P8_TA(2015)0375RC-B8-1075/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (2015/2865(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης που υποβλήθηκε προς την Επιτροπή σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 333/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 με σκοπό τον καθορισμό των λεπτομερειών της επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, η Υπηρεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος (EPA) των ΗΠΑ και το Συμβούλιο Αέριων Πόρων της Καλιφόρνιας (CARB) εξέδωσαν από κοινού ανακοίνωση σχετικά με την παραβίαση των κανόνων περί ρύπανσης που όφειλαν να εφαρμόζουν οι Volkswagen AG, Audi AG και Volkswagen Group of America (συλλογική επωνυμία VW)· λαμβάνοντας υπόψη ότι της δικαστικής έρευνας προηγήθηκε έρευνα για τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) των ντιζελοκίνητων οχημάτων, την οποία διεξήγαγε μη κυβερνητικός οργανισμός σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς ερευνητές, και τα αποτελέσματα της οποία υποβλήθηκαν στην EPA και το CARB, τον Μάιο του 2014·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί περισσότερους από 430 000 πρόωρους θανάτους στην ΕΕ κάθε χρόνο και το κόστος της εκτιμάται σε 940 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, λόγω των επιπτώσεων στην υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΝΟx συνιστούν μείζονα ατμοσφαιρικό ρύπο που προκαλεί, μεταξύ άλλων, καρκίνο του πνεύμονα, άσθμα και πολλές νόσους του αναπνευστικού, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως ευτροφισμό και οξίνιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καυσαέρια των ντιζελοκίνητων οχημάτων αποτελούν κύρια πηγή NOx στις αστικές περιοχές στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι έως και το ένα τρίτο του αστικού πληθυσμού της ΕΕ εξακολουθεί να εκτίθεται σε επίπεδα πάνω από τα όρια ή τις τιμές στόχους που έχει ορίσει η ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών παραμένει ένα από τα κύρια αίτια για την κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις και τις σχετικές επιπτώσεις στην υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 20 κράτη μέλη δεν έχουν κατορθώσει επί του παρόντος να συμμορφωθούν με τα όρια της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, ιδίως λόγω της αστικής ρύπανσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη από το 2012 το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) της ΠΟΥ έχει κατατάξει τα καυσαέρια των ντιζελοκινητήρων στους καρκινογόνους παράγοντες και, δεδομένων των επιπρόσθετων βλαβερών συνεπειών των σωματιδίων ντίζελ για την υγεία, η έκθεση στο μείγμα των εκπεμπόμενων χημικών ουσιών θα πρέπει να μειωθεί σε παγκόσμια κλίμακα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν, αφενός, στην ανάπτυξη και την καινοτομία και, αφετέρου, στην αύξηση της απασχόλησης σε πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν αναληφθεί αποφασιστική δράση, το παρόν σκάνδαλο κινδυνεύει να υπονομεύσει τη φήμη και την ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του κλάδου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κυριαρχούν στον κλάδο του εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας και συμβάλλουν κατά 50% στην ειδική για τον τομέα έρευνα και ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ισχύς σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης απορρέει από την αυτοκινητοβιομηχανία και τον κλάδο του εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός, μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι ο πελάτης είναι σε θέση να επιλέγει το προϊόν με βάση σφαιρική και αμερόληπτη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κατέβαλε πολλές προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία με τη βοήθεια των διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά οχήματα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007, που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2006), με τον οποίο καθορίζονται τα πρότυπα εκπομπών Euro 5/6, υποχρεώνει τους κατασκευαστές να εξοπλίζουν τα οχήματα κατά τρόπο ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις εκπομπών «υπό κανονικές συνθήκες χρήσης» (άρθρο 5 παράγραφος 1)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (άρθρο 5 παράγραφος 2) απαγορεύει ρητώς τη χρήση συστημάτων αναστολής, τα οποία ορίζονται ως «κάθε στοιχείο σχεδιασμού το οποίο αισθάνεται τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος, τις στροφές του κινητήρα (RPM), τη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο την ενεργοποίηση, την αυξομείωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οιουδήποτε μέρους του συστήματος ελέγχου των εκπομπών, που μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό συνθήκες που είναι εύλογα αναμενόμενες κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του οχήματος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να επιβάλουν αυτή την απαγόρευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον ίδιο κανονισμό καλείται ρητώς η Επιτροπή να θεσπίσει δοκιμές και να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τη χρήση μηχανισμών αναστολής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (1999/44/ΕΚ), οι καταναλωτές δικαιούνται να λάβουν εγγύηση διάρκειας δύο ετών κατ’ ελάχιστον από την αγορά ενός προϊόντος, ενώ ο πωλητής οφείλει να παραδίδει στον καταναλωτή αγαθά που συμμορφώνονται με τη σύμβαση πώλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν δεν υπάρχει τέτοιου είδους συμμόρφωση, ο καταναλωτής δικαιούται δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση ή μείωση της τιμής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΕ) ορίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει να παρέχονται πριν από τη σύναψη συμβάσεων εντός ή εκτός εμπορικού καταστήματος ή εξ αποστάσεως συμβάσεων, και απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαθέτουν κανόνες για αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές σε περίπτωση που οι διατάξεις της οδηγίας δεν πληρούνται·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/ΕΚ) απαγορεύει ιδίως οποιαδήποτε πρακτική «στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν», προβλέπει ότι στις εμπορικές πρακτικές οι οποίες, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, κρίνονται αθέμιτες, περιλαμβάνεται ο «ισχυρισμός ότι ο εμπορευόμενος (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πρακτικών του) ή ένα προϊόν έχει την έγκριση, την επικύρωση ή την άδεια δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ενώ δεν την έχει, ή παρόμοιος ισχυρισμός ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της έγκρισης, της επικύρωσης ή της άδειας», και απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριακή τιμή Euro 5 για εκπομπές NOx από τα ντιζελοκίνητα οχήματα είναι 180 mg/km και ισχύει για οχήματα που έλαβαν έγκριση τύπου μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2009 και 1ης Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και για όλα τα οχήματα που πωλήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2011 και 1ης Σεπτεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίστοιχη τιμή Euro 6 είναι 80 mg/km και ισχύει για τους νέους τύπους από 1ης Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και για όλα τα οχήματα που πωλήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οχήματα Euro 6 που ταξινομήθηκαν πριν τη θέσπιση του προτύπου ως νόμιμου ορίου έχουν τύχει φορολογικών ελαφρύνσεων σε πολλά κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα ανεξάρτητων δοκιμών επιβεβαιώνουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ορίων και των πραγματικών εκπομπών των οχημάτων υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και για τα δύο πρότυπα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλυση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ)(6) της Επιτροπής, το 2011, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές NOx από τα ντιζελοκίνητα οχήματα, όπως υπολογίζονται από φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών (PEMS), υπερβαίνουν κατά πολύ τα αντίστοιχα όρια εκπομπών Euro 3-5, με υπέρβαση που ξεκινά από συντελεστή 2-4 όσον αφορά τον μέσο όρο εκπομπών NOx σε ολόκληρη τη διαδρομή δοκιμής και φτάνει σε συντελεστή 14 σε μεμονωμένες περιόδους παραθύρου της δοκιμής· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια άλλη έκθεση του ΚΚΕρ(7), δημοσιευθείσα το 2013, κάνει λόγο για συμπεράσματα βάσει των οποίων τα οχήματα Euro 6 ενδέχεται να υπερβαίνουν ακόμη και τα επίπεδα εκπομπών των οχημάτων Euro 5· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητες αναλύσεις του 2014 τεκμηριώνουν εκπομπές NOx σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης στα υπό δοκιμή ντιζελοκίνητα οχήματα που είναι, κατά μέσο όρο, περίπου επτά φορές υψηλότερες από τα όρια που θέτει το πρότυπο Euro 6·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η VW παραδέχτηκε πως είχε εγκαταστήσει διατάξεις αναστολής σε τουλάχιστον 11 εκατομμύρια πετρελαιοκίνητα οχήματα που είχε πωλήσει παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η VW ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποσύρει 8,5 εκατ. οχήματα ντίζελ στην ΕΕ μετά την απόφαση που έλαβε η γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Μηχανοκίνητων Μεταφορών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω τεκμηριωμένο χάσμα εκπομπών μπορεί να οφείλεται τόσο στην ανεπάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας δοκιμών που χρησιμοποιείται στην ΕΕ, η οποία δεν βασίζεται σε κανονικές συνθήκες οδήγησης, όσο και στη χρήση συστημάτων αναστολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα της διαδικασίας δοκιμών στα οχήματα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ορίων εκπομπών και, ως εκ τούτου, για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στην ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 υποχρεώνει την Επιτροπή να επανεξετάζει τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών και, εάν διαπιστωθεί ότι οι δοκιμές δεν είναι πλέον κατάλληλες, να τις προσαρμόζει ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από την πραγματική οδήγηση στο δρόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμογή αυτή δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει να προετοιμάζει την έγκριση ενός νέου κύκλου δοκιμών με βάση τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δοκιμές για τη συμμόρφωση της παραγωγής και τη συμμόρφωση εν χρήσει δεν υπόκεινται σε κοινά πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ, παρά την εντολή που δόθηκε στην Επιτροπή να θεσπίζει ειδικές απαιτήσεις για τις διαδικασίες αυτές μέσω διαδικασίας επιτροπολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις περί συμμόρφωσης της παραγωγής και περί συμμόρφωσης εν χρήσει δεν εφαρμόζονται, σε γενικές γραμμές, επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται απαίτηση για κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή, στις αρχές έγκρισης τύπου άλλων κρατών μελών ή σε λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά δοκιμές που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές έγκρισης τύπου και τα αποτελέσματα των δοκιμών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς έγκρισης τύπου της ΕΕ, η Επιτροπή ή άλλες αρχές των κρατών μελών δεν έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάζουν την έγκριση τύπου ή το πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχημάτων, να ανακαλούν οχήματα ή να αναστέλλουν τη διάθεση των οχημάτων στην αγορά εάν αυτά έχουν λάβει έγκριση τύπου από άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του ισχύοντος συστήματος, δεν υπάρχει εποπτεία των ελέγχων που διενεργούνται από τις εθνικές αρχές έγκρισης τύπου προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλες οι αρχές τηρούν τους κοινούς κανόνες της ΕΕ και δεν επιδίδονται σε αθέμιτο ανταγωνισμό μέσω υποβάθμισης των προτύπων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επανεξετάζει επί του παρόντος το πλαίσιο για την έγκριση τύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η επανεξέταση είναι ύψιστης σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις δοκιμές εκπομπών και κατανάλωσης καυσίμου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημερινά συστήματα ελέγχου των εκπομπών NOx από τα επιβατηγά οχήματα ντίζελ βασίζονται σε τρεις κύριες τεχνολογίες: εσωτερικές τροποποιήσεις του κινητήρα σε συνδυασμό με ανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR), διατάξεις απορρόφησης NOx φτωχού μείγματος (παγίδες NOx φτωχού μείγματος ή «LNT»), και επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα οχήματα είναι εφοδιασμένα με τουλάχιστον δύο από τις τρεις αυτές τεχνολογίες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις οριακές τιμές Euro 6· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι τρεις αυτές τεχνολογίες μπορούν να απενεργοποιηθούν με λογισμικό συστημάτων αναστολής·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση με τα πρότυπα εκπομπών για τα οχήματα στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα αναστολής προϋποθέτει αφαίρεση του συστήματος, τροποποιήσεις στο λογισμικό του συστήματος ελέγχου των εκπομπών και, αναλόγως της τεχνολογίας κινητήρα, παρεμβάσεις στο υλισμικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να είναι δυνατόν να βελτιωθούν οι επιδόσεις των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων ελέγχου των εκπομπών με αφαίρεση των συστημάτων αναστολής, επαναπρογραμματισμό και αναβαθμονόμηση·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων των δοκιμών και των επιδόσεων του οχήματος κατά την κανονική χρήση δεν περιορίζονται στα NOx αλλά παρατηρούνται και για άλλους ρύπους, καθώς και για το CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ανεξάρτητες μελέτες, η απόκλιση μεταξύ των επίσημων και των πραγματικών εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά οχήματα στην Ευρώπη ανήλθε σε 40% το 2014·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια της υιοθέτησης της παγκόσμιας εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμών ελαφρών οχημάτων (WLTP) στην ΕΕ, απαιτείται να προσαρμοστούν στη νέα δοκιμή οι υφιστάμενοι στόχοι που δεσμεύουν τους κατασκευαστές όσον αφορά τον μέσο όρο εκπομπών CO2 για το σύνολο του στόλου·

1.  καταδικάζει έντονα κάθε απάτη από την πλευρά κατασκευαστών αυτοκινήτων, και παροτρύνει τις εταιρείες να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειές τους και να συνεργαστούν ανεπιφύλακτα με τις αρχές στο πλαίσιο οποιασδήποτε έρευνας· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι εκατομμύρια καταναλωτές έχουν εξαπατηθεί και παραπλανηθεί από ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές των οχημάτων τους·

2.  πιστεύει ότι όταν επαληθεύονται στοιχεία για αθέμιτη πρακτική, θα πρέπει να αναλαμβάνονται αμέσως και να κοινοποιούνται με σαφήνεια στους καταναλωτές επανορθωτικά μέτρα χωρίς περαιτέρω συνέπειες εις βάρος τους·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι υπερβάσεις εκπομπών προκαλούν πρόωρους θανάτους, βλαβερές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και περιβαλλοντικές βλάβες·

4.  θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν γρήγορα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με συγκεκριμένα μέτρα και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της κατάστασης· τονίζει την αλληλεγγύη του προς τους εργαζομένους που επηρεάζονται, και εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τον αντίκτυπο κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, οι οποίες αυτή τη στιγμή, χωρίς να φέρουν ευθύνη, βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις που οφείλονται στην απάτη· τονίζει ότι η κατάληξη δεν θα πρέπει να είναι να πληρώσουν οι εργαζόμενοι το τίμημα της λαθροχειρίας στη μέτρηση των εκπομπών·

5.  υπογραμμίζει ότι, πριν εξετάσουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε απολύσεις, οι κατασκευαστές οφείλουν να χρησιμοποιήσουν δικούς τους οικονομικούς πόρους, μεταξύ άλλων με την παρακράτηση κερδών αντί της διανομής μερισμάτων, ώστε να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του κόστους από την παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου·

6.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή καθυστέρησαν να αναλάβουν δράση βάσει των αποδεικτικών στοιχείων για σοβαρές και επανειλημμένες υπερβάσεις των οριακών τιμών εκπομπών που καθορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα οχήματα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης·

7.  υπενθυμίζει ότι τα αυτοκίνητα ντίζελ έχουν χαμηλότερες εκπομπές CO2 ανά χιλιόμετρο από ό, τι τα ισοδύναμα βενζινοκίνητα οχήματα και ότι αποτελούν ένα σημαντικό μέσο προκειμένου να μπορέσουν οι κατασκευαστές να φθάσουν τους στόχους για τις μέσες εκπομπές CO2 των υφιστάμενων οχημάτων για το 2021· υπενθυμίζει ότι τα οχήματα αυτά θα συνεχίσουν να αποτελούν ουσιώδη παράγοντα για την επίτευξη των στόχων για την περίοδο μετά το 2021, τονίζει όμως ότι οι κατασκευαστές πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη διαθέσιμη καθαρή τεχνολογία για τη μείωση των NOx, των αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων ρύπων·

8.  απαιτεί πλήρη διαφάνεια εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους για τις εν λόγω παραβάσεις και τα μέτρα που έχουν λάβει για την αντιμετώπισή τους· ζητεί ενδελεχή έρευνα σχετικά με τον ρόλο και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να συνεκτιμώνται, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής του 2011·

9.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για ένα βιώσιμο, αποδοτικό στη χρήση των πόρων σύστημα μεταφορών για τις οδικές μεταφορές και άλλους τύπους μεταφορών, εγκαταλείποντας σταδιακά το τρέχον σύστημα που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα και χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και πηγές ενέργειας όπως το υδρογόνο, ο ηλεκτρισμός και ο συμπιεσμένος αέρας·

10.  χαιρετίζει τις έρευνες που έχουν δρομολογήσει αρκετά κράτη μέλη και άλλες χώρες παγκοσμίως σχετικά με τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών εκπομπών οχημάτων· στηρίζει την έκκληση της Επιτροπής προς τις εθνικές αρχές εποπτείας να προβούν σε εκτενείς ελέγχους σε ευρύ φάσμα κατασκευαστών και μοντέλων οχημάτων· είναι της γνώμης ότι σε μια τέτοια έρευνα θα πρέπει να συμμετέχει η Επιτροπή· επιμένει ότι οι έρευνες πρέπει να διεξάγονται με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη να τηρούνται πλήρως ενήμεροι οι καταναλωτές που πλήττονται άμεσα από κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που εντοπίζεται·

11.  ζητεί να υποβληθεί γραπτή έκθεση από την Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016·

12.  ζητεί, όταν ανακαλύπτονται συστήματα αναστολής, οι αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης και να επιβάλλουν τις κατάλληλες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007·

13.  εφιστά την προσοχή στην έκθεση Girling (εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους) (A8-0249/2015), που ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 15 Ιουλίου 2015, ιδίως δε στο αίτημα προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οριστικοποιήσουν επειγόντως τη νέα πρόταση κανονισμού για τις εκπομπές οχημάτων κατηγορίας Euro 6 υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE), η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέταση·

14.  παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει και να εφαρμόσει τον νέο κύκλο δοκιμών των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, και να τον θέσει σε ισχύ για κανονιστικούς σκοπούς· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση σχετικά με τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα (έκθεση Deß, A8-0270/2015) την οποία ενέκρινε, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως όσον αφορά το αίτημα να θεσπίσει η Επιτροπή «δοκιμή εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για όλα τα οχήματα που έχουν λάβει έγκριση τύπου ή έχουν ταξινομηθεί από το 2015, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών και να δίνεται η δυνατότητα στο όχημα να συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, με συντελεστή συμμόρφωσης που θα αντανακλά μόνο τις πιθανές ανοχές της διαδικασίας μέτρησης εκπομπών που θα έχει θεσπιστεί μέχρι το 2017»· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία σχετικά με ένα πλαίσιο για τον κύκλο δοκιμών σε αυτή τη βάση·

15.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα τρέχοντα σχέδια της Επιτροπής, οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις εκπομπές NOx· ζητεί να εφαρμοσθούν οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για όλους τους ρύπους·

16.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στις διαβουλεύσεις σε επίπεδο επιτροπολογίας σχετικά με την πρόταση για τη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ιδίως όσον αφορά το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διαβιβάζει τις πληροφορίες στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα με τους εκπροσώπους των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε όλα τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης σε ισότιμη βάση με τα κράτη μέλη και, ειδικότερα, να δημοσιεύσει τα προπαρασκευαστικά έγγραφα για την τεχνική επιτροπή σχετικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα όσον αφορά την έγκριση των νέων δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

17.  τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά το υφιστάμενο καθεστώς έγκρισης τύπου στην ΕΕ, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της επίβλεψης σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το καθεστώς εποπτείας της αγοράς, συντονισμού και παρακολούθησης για τα οχήματα που πωλούνται στην Ένωση, την εξουσία να υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να δρομολογούν διαδικασίες ελέγχου βάσει αποδεικτικών στοιχείων, και τη δυνατότητα θέσπισης κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση παραβίασης του δικαίου της ΕΕ·

18.  καλεί την Επιτροπή να επανασχεδιάσει το τρέχον καθεστώς έγκρισης τύπου προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εγκρίσεις τύπου και τα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα και, κατά περίπτωση, να αναθεωρούνται από την Επιτροπή, να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού σε όλη την ΕΕ, και να διασφαλίζεται ότι μπορούν να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι κανονισμοί της ΕΕ και να διορθώνονται οι ελλείψεις των εκτελεστικών μέτρων, χωρίς να αυξάνεται ο διοικητικός φόρτος·

19.  ζητεί, ως εκ τούτου, να μελετηθεί το θέμα της συγκρότησης εποπτικής αρχής σε ενωσιακό επίπεδο·

20.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό η Επιτροπή και όλες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να έχουν το δικαίωμα να επαναξιολογούν εγκρίσεις τύπου και πιστοποιητικά συμμόρφωσης, να απαιτούν ανακλήσεις και να σταματούν τη διάθεση στην αγορά οχημάτων όταν έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία μη συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπών της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό Euro5/6 ή κάθε άλλη απαίτηση που προβλέπεται από το καθεστώς έγκρισης τύπου·

21.  θεωρεί ότι κατά την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου για την έγκριση τύπου πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να διευρυνθούν και να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις περί συμμόρφωσης της παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η τυχαία λήψη επαρκούς και αντιπροσωπευτικού δείγματος νέων μοντέλων από τις γραμμές παραγωγής, σε ετήσια βάση, προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωσή τους με τις οριακές τιμές ρύπων και CO2 της ΕΕ μέσω δοκιμών RDE· ζητεί, επιπλέον, να βελτιωθούν οι διαδικασίες δοκιμής κατά τη χρήση όσον αφορά τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα, μεταξύ άλλων βάσει της διαδικασίας RDE, προκειμένου να επαληθεύεται η συμμόρφωση κατά τη χρήση όσον αφορά οχήματα με διαφορετικούς αριθμούς διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως απαιτείται από τον κανονισμό· ζητεί να βελτιωθεί η επιτήρηση στο οδικό δίκτυο μέσω περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τον εντοπισμό και την επισκευή οχημάτων που διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ·

22.  καλεί τις εθνικές αρχές να μη δείχνουν καμία ανοχή στην επονομαζόμενη «βελτιστοποίηση της δοκιμής οχημάτων», κατά την οποία χρησιμοποιούνται ως κοινή πρακτική το υπερβολικό φούσκωμα των ελαστικών, η αφαίρεση των πλευρικών κατόπτρων, η κάλυψη των διακένων μεταξύ των στοιχείων του αμαξώματος για τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης, η χρήση ειδικών λιπαντικών στον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων που σε άλλη περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται σε κινητήρες, η αφαίρεση βοηθητικού εξοπλισμού όπως η στερεοφωνική εγκατάσταση, και η δοκιμή στη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται με απαράδεκτο τρόπο η διαφορά μεταξύ των δοκιμών στο εργαστήριο και της εμπειρίας του καταναλωτή σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

23.  τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να ασκούν εύκολα τα δικαιώματά τους, όπως αυτά προβλέπονται στις οδηγίες 1999/44/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ·

24.  καλεί την Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, να εξασφαλίσει ίσους όρους μεταξύ των ανταγωνιστών προς όφελος της αγοράς·

25.  υπενθυμίζει την ανάγκη για πλήρη και διεξοδική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή των ευρωπαϊκών διατάξεων σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε όλα τα κράτη μέλη, και επιπλέον καλεί τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς να διερευνήσουν ενδελεχώς όλες τις καταγγελίες περί απάτης·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές βάσει της οδηγίας σχετικά με τη σήμανση των αυτοκινήτων στην ΕΕ (1999/94/ΕΚ) είναι ακριβείς, συναφείς και συγκρίσιμες· θεωρεί ότι οι ετικέτες θα πρέπει να βασίζονται στις τιμές εκπομπών και κατανάλωσης καυσίμου που αντιστοιχούν σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για την απόκλιση μεταξύ των εκπομπών CO2 που δηλώνονται στα επίσημα αποτελέσματα των δοκιμών και εκείνων που μετρούνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης· ζητεί, κατά συνέπεια, να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία όσον αφορά τη συσχέτιση με το πρότυπο WLTP για τους στόχους μέσου όρου εκπομπών CO2 για το σύνολο του στόλου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της «συγκρίσιμης αυστηρότητας», χωρίς όμως να πριμοδοτούνται αθέμιτες διατάξεις ευελιξίας στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας δοκιμής, προκειμένου να μην αποδυναμωθεί ο στόχος για το 2021·

28.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις εν λόγω αποκαλύψεις κατά τη χάραξη νέων πολιτικών στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράση προκειμένου να ενισχυθεί η στρατηγική της ΕΕ για συστήματα οδικών και λοιπών μεταφορών τα οποία θα είναι βιώσιμα και αποδοτικά ως προς τη χρήση των πόρων· παραπέμπει στην προσέγγιση που ορίζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, του 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών», και επισημαίνει τη δυνητικά σημαντική συμβολή της στην αποτελεσματική μείωση των πραγματικών εκπομπών από τις μεταφορές και τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την προώθηση των μέτρων που προτείνονται στη Λευκή Βίβλο, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τον στόχο αυτό·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.
(3) ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22.
(4) ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1.
(5) ΕΕ L 103 της 5.4.2014, σ. 15.
(6) Analysing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable Emission Measurement Systems (PEMS) (Ανάλυση των εκπομπών ελαφρών οχημάτων, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, με φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών), ΚΚΕρ 2011.
(7) A complementary emissions test for light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate procedures (Συμπληρωματική δοκιμή εκπομπών για ελαφρά οχήματα: Αξιολόγηση της τεχνικής εφικτότητας των υποψήφιων διαδικασιών), ΚΚΕρ 2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου