Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2865(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1075/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0375

Priimti tekstai
PDF 286kWORD 113k
Antradienis, 2015 m. spalio 27 d. - Strasbūras
Išmetamųjų teršalų matavimai automobilių sektoriuje
P8_TA(2015)0375RC-B8-1075/2015

2015 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (2015/2865(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl išmetamų teršalų matavimų automobilių sektoriuje (O-000113/2015 – B8-0764/2015),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos(1),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus(2),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų(3),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 333/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 443/2009 ir nustatomi būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Jungtinių Amerikos Valstijų Aplinkos apsaugos agentūra (angl. EPA) ir Kalifornijos oro išteklių valdyba (angl. CARB) 2015 m. rugsėjo 18 d. paskelbė pranešimą apie taršos taisyklių, taikomų įmonėms „Volkswagen AG“, „Audi AG“ ir „Volkswagen Group of America“ (bendrai žinomų kaip „VW“) pažeidimą; kadangi buvo pradėtas tyrimas nevyriausybinei organizacijai kartu su universiteto mokslininkais atlikus mokslinį tyrimą dėl dyzelinių transporto priemonių išmetamo azoto oksidų (NOx) kiekio ir šio mokslinio tyrimo rezultatai 2014 m. gegužės mėn. buvo pateikti EPA ir CARB;

B.  kadangi dėl oro taršos ES kasmet pirma laiko miršta daugiau kaip 430 000 žmonių ir su taršos poveikiu sveikatai susijusios išlaidos siekia apie 940 mlrd. EUR per metus; kadangi NOx yra pagrindinis oro teršalas, nes, be kita ko, jis sukelia plaučių vėžį, astmą ir daugelį kvėpavimo ligų, taip pat dėl jo blogėja aplinkos būklė, pvz., vyksta eutrofikacija ir rūgštėjimas; kadangi pagrindinis NOx šaltinis Europos miestuose yra dyzelinių transporto priemonių išmetamosios dujos; kadangi beveik trečdalis ES miestų gyventojų toliau susiduria su ES nustatytas ribines vertes arba siektinas vertes viršijančia tarša; kadangi transportas tebėra pagrindinė prastos oro kokybės miestuose ir susijusio poveikio sveikatai priežastis; kadangi daugiau kaip 20 valstybių narių šiuo metu nesilaiko ES oro kokybės ribinių verčių, visų pirma, dėl miestų taršos;

C.  kadangi nuo 2012 m. PSO Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra (angl. IARC) dyzelinių variklių išmetamąsias dujas priskyrė kancerogenams ir rekomendavo, atsižvelgdama į papildomą dyzelino kietųjų dalelių poveikį sveikatai, pasauliniu mastu sumažinti sąlytį su šių išmetamųjų cheminių medžiagų mišiniu;

D.  kadangi automobilių sektorius yra vienas iš pagrindinių sektorių, skatinančių augimą ir inovacijas, ir padeda kurti darbo vietas daugelyje valstybių narių; kadangi, jei nebus imtasi ryžtingų veiksmų, dabartinis skandalas gali pakenkti viso sektoriaus reputacijai ir konkurencingumui;

E.  kadangi mažosios ir vidutinės įmonės dominuoja automobilių atsarginių dalių pramonėje ir 50 proc. prisideda prie šio sektoriaus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros; kadangi stiprią daugelio Europos regionų ekonomiką lemia automobilių ir automobilių atsarginių dalių pramonė;

F.  kadangi sąžininga konkurencija, įskaitant konkurenciją tarp automobilių gamintojų, reiškia, kad klientas turi galimybę rinktis produktą, atsižvelgdamas į išsamiai ir nešališkai pateiktas technines charakteristikas;

G.  kadangi ES dėjo daug pastangų siekdama pašalinti ekonomikos krizės poveikį automobilių pramonei, panaudodama turimas valstybės pagalbos priemones;

H.  kadangi Reglamente dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų transporto priemonių (Reglamentas (EB) Nr. 715/2007, dėl kurio 2006 m. gruodžio mėn. susitarė Europos Parlamentas ir Taryba), kuriame nustatyti Euro 5 ir Euro 6 išmetamųjų teršalų standartai, yra įtvirtintas reikalavimas gamintojams įrengti savo transporto priemones taip, kad „įprastai naudojama“ transporto priemonė atitiktų reikalavimus dėl išmetamųjų teršalų (5 straipsnio 1 dalis);

I.  kadangi Reglamente (EB) Nr. 715/2007 (5 straipsnio 2 dalis) aiškiai uždraudžiama naudoti valdiklius, kurie apibrėžiami kaip „bet kokia sudedamoji konstrukcijos dalis, registruojanti temperatūrą, transporto priemonės greitį, variklio sukimosi dažnį (min –1), perdavimo mechanizmo veikimą, slėgį kolektoriuje prieš droselinę sklendę arba bet kokį kitą parametrą, kad galėtų įjungti kiekvieną išmetamų teršalų kontrolės sistemos sudedamąją dalį, kuri, esant įprastoms ir pagrįstai numatytinoms transporto priemonės veikimo ir eksploatavimo sąlygoms, mažina išmetamų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumą, arba tolygiai keisti jos veikimo parametrus, sulėtinti tos dalies veikimą ar ją išjungti“; kadangi valstybės narės įpareigotos užtikrinti, kad būtų laikomasi šio draudimo; kadangi reglamente Komisija aiškiai raginama pradėti taikyti testus ir priimti priemones, susijusias su valdiklių naudojimu;

J.  kadangi pagal Direktyvą dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (1999/44/EB) vartotojai turi teisę į mažiausiai dvejų metų garantijos laikotarpį nuo produkto įsigijimo dienos ir kadangi pardavėjas privalo vartotojui pateikti prekes, kurios atitinka pardavimo sutartį; kadangi, jei nėra minėtos atitikties, vartotojas turi teisę į nemokamą remontą arba prekės pakeitimą kita, arba į kainos sumažinimą;

K.  kadangi Vartotojų teisių direktyvoje (2011/83/ES) reikalaujama pateikti informaciją apie pagrindines produkto savybes prieš sudarant sutartis prekybos vietoje, ne prekybai skirtose patalpose ar nuotolines sutartis ir reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų taisykles dėl veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų, jei nesilaikoma šios direktyvos nuostatų;

L.  kadangi Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje (2005/29/EB) visų pirma draudžiama bet kokia veikla, kuri „iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo, kurį produktas pasiekia arba kuriam yra skirtas, [...] ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu“, numatyta, kad komercinė veikla, kuri visomis aplinkybėmis laikoma nesąžininga, apima „tvirtinimą, kad viešoji arba privati įstaiga prekybininką (įskaitant jo vykdomą komercinę veiklą) arba gaminį patvirtino, pritarė ar suteikė leidimą jo gamybai (veiklai), jei tai iš tiesų nebuvo padaryta, arba tokį tvirtinimą nesilaikant tvirtinimo, pritarimo gamybai ar leidimo suteikimo sąlygų“, ir reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas;

M.  kadangi dyzelinėms transporto priemonėms nustatyta Euro 5 NOx ribinė vertė yra 180 mg/km, kuri taikoma transporto priemonių tipams, patvirtintiems laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., ir visoms transporto priemonėms, parduotoms laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d., ir kadangi atitinkama Euro 6 vertė yra 80 mg, taikoma naujiems tipams nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. ir visoms transporto priemonėms, parduotoms nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.; kadangi Euro 6 transporto priemonėms, užregistruotoms iki nustatant standartą kaip teisinę ribą, buvo daugelyje valstybių narių taikoma mokesčio atskaita; kadangi nepriklausomų tyrimų rezultatai patvirtina, kad faktinis transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekis jas įprastai naudojant smarkiai skiriasi nuo abiejuose standartuose nustatytų ribinių verčių;

N.  kadangi Komisijos Jungtinio tyrimų centro 2011 m. analizėje(6) padaryta išvada, kad dyzelinių transporto priemonių išmetamas NOx kiekis, išmatuotas naudojant nešiojamąsias išmetamųjų teršalų matavimo sistemas, smarkiai viršijo atitinkamas Euro 3–5 išmetamųjų teršalų ribines vertes – nuo 2–4 kartų matuojant vidutinį išmetamą NOx kiekį per visą bandymo kelią iki 14 kartų atskirais bandymų etapais; kadangi kitoje Komisijos Jungtinio tyrimų centro ataskaitoje(7), paskelbtoje 2013 m., pateikiama išvada, kad Euro 6 transporto priemonės gali viršyti Euro 5 transporto priemonių išmetamųjų teršalų lygius; kadangi 2014 m. spalio mėn. atliktoje nepriklausomoje analizėje užregistruota, kad vidutiniškai išbandytų dyzelinių transporto priemonių kelyje išmetamas NOx kiekis yra apie 7 kartus didesnis negu Euro 6 standartu nustatytos ribinės vertės;

O.  kadangi įmonė „VW“ pripažino, kad bent 11 mln. dyzelinių transporto priemonių, kurias ji pardavė visame pasaulyje, buvo įdiegti valdikliai; kadangi įmonė „VW“ paskelbė, kad atšauks 8,5 mln. dyzelinių transporto priemonių ES po Vokietijos federalinės automobilių transporto institucijos sprendimo;

P.  kadangi šie nurodyti skirtumai, susiję su išmetamaisiais teršalais, susidarė ir dėl netinkamos dabartinės ES taikomos bandymų procedūros, kuri neatspindi įprastinių važiavimo sąlygų, ir dėl valdiklių naudojimo; kadangi yra nepaprastai svarbu, kad transporto priemonių bandymų procedūra būtų patikima ir tvirta, norint pasiekti išmetamųjų teršalų ribines vertes ir sustiprinti visuomenės sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą ES;

Q.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 715/2007 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta prievolė Komisijai tikrinti išmetamiesiems teršalams matuoti taikomus bandymų ciklus ir, nustačius, kad bandymai nebetinkami, pritaikyti juos taip, kad tinkamai atspindėtų realiomis vairavimo kelyje sąlygomis išmetamus teršalus; kadangi bandymai kol kas dar nėra taip pritaikyti; kadangi vis dėlto Komisija šiuo metu rengiasi patvirtinti naują bandymų ciklą, grindžiamą realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekiu;

R.  kadangi gamybos atitikties bandymams ir eksploatacinės atitikties bandymams nebuvo taikomi bendri standartais ES lygiu nepaisant Komisijai suteikto įgaliojimo taikant komiteto procedūrą nustatyti konkrečius reikalavimus tokioms procedūroms; kadangi dėl to gamybos atitikties ir eksploatacinės atitikties reikalavimai apskritai nėra tinkamai vykdomi; kadangi nėra reikalavimo Komisijai, kitoms valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ar kitiems suinteresuotiesiems subjektams atskleisti informaciją apie kompetentingų tipo patvirtinimo institucijų atliktus bandymus ir jų rezultatus;

S.  kadangi pagal dabartinę ES tipo patvirtinimo tvarką Komisija ar kitos valstybių narių valdžios institucijos negali iš naujo įvertinti transporto priemonių tipo patvirtinimo ar atitikties sertifikatų, atšaukti transporto priemonių ar sustabdyti jų pateikimo į rinką, jei jų tipą patvirtino kita valstybė narė; kadangi pagal dabartinę sistemą tipo patvirtinimo institucijų vykdoma bandymų veikla nėra prižiūrima siekiant užtikrinti, kad visos institucijos laikytųsi bendrų ES taisyklių ir neįsitrauktų į nesąžiningą konkurenciją patvirtindamos mažesnius standartus;

T.  kadangi šiuo metu Komisija persvarsto tipo patvirtinimo aktą; kadangi šis persvarstymas yra itin svarbus siekiant atkurti vartotojų pasitikėjimą išmetamųjų teršalų ir degalų suvartojimo nustatymo bandymais;

U.  kadangi dabartinės dyzelinu varomų keleivinių automobilių išmetamo NOx kiekio kontrolės sistemos remiasi trimis pagrindinėmis technologijomis: vidiniais variklio pakeitimais, derinamais su išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR), taupaus deginimo NOx adsorberiais (mažos koncentracijos NOx gaudyklės, angl. LNT) ir selektyviąja katalizine redukcija (SCR); kadangi, siekiant laikytis Euro 6 standartu nustatytų ribinių verčių, daugelyje transporto priemonių naudojamos ne mažiau kaip dvi ar trys technologijos; kadangi visas šias technologijas gali išjungti programinės įrangos valdikliai;

V.  kadangi siekiant užtikrinti atitiktį išmetamųjų teršalų standartams iš transporto priemonių, kuriose įrengti valdikliai, jie turi būti pašalinti, turi būti pakeista išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų programinė įranga ir, priklausomai nuo variklio technologijos, atlikti techninės įrangos pakeitimai; kadangi gali būti įmanoma patobulinti transporto priemonėse jau įmontuotų išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veikimą pašalinant valdiklius, jas perprogramuojant ir perkalibruojant;

W.  kadangi bandymų rezultatų ir įprastai naudojamų transporto priemonių veikimo rezultatų skirtumai susiję ne tik su NOx, bet ir su kitais teršalais bei CO2; kadangi, nepriklausomų tyrimų duomenimis, keleivinių automobilių išmetamo CO2 oficialaus ir faktinio kiekio Europoje skirtumas 2014 m. buvo 40 proc.;

X.  kadangi, norint pereiti prie pasaulinės suderintos lengvųjų automobilių bandymų procedūros (angl. WLTP), ES reikia gamintojams nustatytas esamo parko vidutines CO2 išmetimo normas pritaikyti prie naujo bandymo;

1.  griežtai smerkia bet kokį automobilių gamintojų sukčiavimą ir primygtinai įmones prisiimti visą atsakomybę už savo veiksmus ir vykstant tyrimui visapusiškai bendradarbiauti su valdžios institucijomis; apgailestauja dėl to, kad milijonai vartotojų buvo nuvilti ir suklaidinti neteisingos informacijos apie jų transporto priemonių išmetamus teršalus;

2.  mano, kad tais atvejais, kai patvirtinta, jog padaryti pažeidimai, vartotojams turi būti aiškiai pranešama apie žalos atlyginimo priemones, šios priemonės turi būti taikomos nedelsiant ir vartotojas dėl to neturi patirti daugiau žalos;

3.  apgailestauja dėl to, kad pernelyg dideli išmetamųjų teršalų kiekiai sukelia ankstyvas mirtis, kenkia žmogaus sveikatai ir daro žalą aplinkai;

4.  mano, kad Komisija ir valstybės narės, imdamosi konkrečių veiksmų, būtinai privalo atkurti vartotojų pasitikėjimą ir dėti visas įmanomas pastangas, kad būtų deeskaluota situacija; išreiškia savo solidarumą su susijusiais darbuotojais ir yra susirūpinęs dėl poveikio visoje tiekimo grandinėje, ypač poveikio MVĮ, kuriuos šiuo metu nepelnytai susiduria su dėl sukčiavimo kilusiais didžiuliais sunkumais; pabrėžia, kad darbuotojai neturėtų būti tie asmenys, kurie galiausiai padengs manipuliavimo išmetamųjų teršalų matavimu sąnaudas;

5.  pabrėžia, kad prieš svarstydami, ar atleisti darbuotojus, gamintojai turi panaudoti savo nuosavus finansinius išteklius, be kita ko, užuot paskirstę dividendus, pelną panaudodami tam, kad būtų padengta kuo daugiau išlaidų, susidariusių dėl taikytinų teisės aktų pažeidimų;

6.  yra labai susirūpinęs dėl valstybių narių valdžios institucijų ir Komisijos vėlavimo imtis veiksmų gavus įrodymų, kad labai ir nuolat viršijamos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, numatytos ES teisės aktuose įprastai naudojamoms transporto priemonėms;

7.  primena, kad dyzelinu varomų automobilių išmetamo CO2 kiekis vienam kilometrui yra mažesnis, nei išmetamas benzinu varomų transporto priemonių, ir kad šie automobiliai yra svarbi priemonė, suteikianti gamintojams galimybę įgyvendinti ES 2021 m. automobilių parko vidutinio išmetamo CO2 kiekio tikslus; primena, kad jie ir toliau bus svarbus veiksnys, prisidedantis siekiant tikslų laikotarpiu po 2021 m., tačiau pabrėžia, kad gamintojai turi panaudoti esamas švarias technologijas NOx, kietųjų dalelių ir kitų teršalų kiekiui sumažinti;

8.  primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares laikytis visiško skaidrumo dėl turimos informacijos apie minėtus pažeidimus ir veiksmų, kurių imtasi siekiant išspręsti su šiais pažeidimais susijusius klausimus; ragina atlikti išsamų tyrimą dėl Komisijos ir valstybių narių valdžios institucijų vaidmens ir atsakomybės, atsižvelgiant, be kita ko, į Komisijos Jungtinio tyrimų centro 2011 m. ataskaitoje paminėtas problemas;

9.  ragina Komisiją intensyviau įgyvendinti ES strategiją dėl tvarios, tausiai išteklius naudojančios transporto sistemos kelių ir kitų rūšių transporto srityje, palaipsniui atsisakant dabar taikomos sistemos, grindžiamos iškastiniu kuru, ir naudojant naujas technologijas bei energijos šaltinius, pvz., vandenilį, elektros energiją ir suslėgtą orą;

10.  palankiai vertina tai, kad kelios valstybės narės ir kitos pasaulio šalys pradėjo tyrimus, susijusius su transporto priemonių išmetamųjų teršalų bandymų rezultatų klastojimu; pritaria Komisijos raginimui nacionalinėms priežiūros institucijoms atlikti išsamius įvairių tipų ir modelių transporto priemonių patikrinimus; mano, kad tokiame tyrime turi dalyvauti ir Komisija; primygtinai ragina atliekant tyrimą užtikrinti visišką skaidrumą ir veiksmingumą, deramai atsižvelgiant į būtinybę tinkamai informuoti vartotojus, tiesiogiai nukentėjusius nuo nustatyto atitikties reikalavimų nesilaikymo;

11.  prašo Komisijos iki 2016 m. kovo 31 d. raštu pranešti Parlamentui šių tyrimų rezultatus;

12.  prašo, kad, radus valdiklius, valstybių narių valdžios institucijos imtųsi visų reikiamų veiksmų padėčiai ištaisyti ir taikytų reikiamas sankcijas pagal Direktyvos 2007/46/EB 30 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 715/2007 10 straipsnį;

13.  atkreipia dėmesį į J. Girling pranešimą (dėl tam tikrų teršalų išmetimo nacionalinių ribų) (A8-0249/2015), kurį 2015 m. liepos 15 d. priėmė Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, ir ypač į komiteto prašymą Komisijai ir valstybėms narėms nedelsiant pabaigti rengti šiuo metu svarstomą pasiūlymą dėl naujo „Euro 6“ reikalavimų dėl realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio reglamento;

14.  primygtinai ragina Komisiją daugiau nedelsiant patvirtinti ir įgyvendinti naują realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymų ciklą ir užtikrinti, kad reguliavimo tikslais jis įsigaliotų; palankiai vertina pranešimą dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo (A. Deß pranešimas A8-0270/2015), kurį 2015 m. rugsėjo 23 d. priėmė Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, ypač reikalavimą, kad Komisija nustatytų „bandymus išmetamiesiems teršalams matuoti realiomis vairavimo sąlygomis visoms transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas arba kurios registruotos nuo 2015 m., siekiant užtikrinti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą ir sudaryti sąlygas, kad transporto priemonės galėtų atitikti šį reglamentą ir jį įgyvendinančias priemones, o kad atitikties veiksnys atspindėtų tik galimą išmetamųjų teršalų matavimo tvarkos, kuri bus įdiegta iki 2017 m., toleranciją“; ragina valstybes nares ir Komisiją šiuo pagrindu greitai susitarti dėl bandymų ciklą reglamentuojančio akto;

15.  pažymi, kad pagal dabartinius Komisijos planus realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymai būtų naudojami tik matuoti išmetamą NOx kiekį; ragina realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus patvirtinti visiems teršalams;

16.  apgailestauja, kad svarstymuose pagal komiteto procedūrą dėl pasiūlymo dėl įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymo trūksta skaidrumo, ypač dėl to, kad Komisija neperdavė informacijos Parlamentui tuo pačiu metu kaip valstybių narių atstovams; ragina Komisiją pateikti visus reikiamus dokumentus Parlamentui tomis pačiomis sąlygomis kaip ir valstybėms narėms ir visų pirma paskelbti Variklinių transporto priemonių techniniam komitetui skirtus parengiamuosius dokumentus, susijusius su naujo įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymo patvirtinimu;

17.  pabrėžia, kad būtina gerokai sustiprinti dabartinę ES tipo patvirtinimo sistemą, įskaitant didesnį ES vadovavimą, ypač vykdant rinkos priežiūrą, koordinavimą ir Sąjungoje parduotų transporto priemonių tolesnę priežiūrą, įgaliojimus reikalauti, kad valstybės narės pradėtų taikyti įrodymais grindžiamas kontrolės procedūras ir įgaliojimus priimti atitinkamas priemones ES teisės pažeidimo atvejais;

18.  ragina Komisiją pakeisti esamą tipo patvirtinimo tvarką siekiant užtikrinti, kad nacionalinių kompetentingų institucijų tipo patvirtinimus ir sertifikatus būtų galima nepriklausomai tikrinti ir kad galbūt Komisija galėtų juos iš naujo įvertinti, ir visoje ES nustatyti vienodas sąlygas, taip pat užtikrinti, kad ES taisyklių taikymas būtų veiksmingai įgyvendinamas, o įgyvendinimo priemonių trūkumai ištaisyti nedidinant administracinės naštos;

19.  todėl ragina apsvarstyti galimybę įsteigti ES lygmens priežiūros instituciją;

20.  mano, jog itin svarbu, kad Komisija ir visos kompetentingos valstybių narių institucijos turėtų teisę iš naujo įvertinti tipo patvirtinimą ir atitikties sertifikatus, reikalauti atšaukti transporto priemones ir sustabdyti jų pateikimą į rinką, jei jos turi įrodymų, kad nesilaikoma ES išmetamųjų teršalų ribinių verčių pagal Euro 5 ir Euro 6 reglamentą arba nukrypstama nuo bet kokio kito reikalavimo, numatyto pagal tipo patvirtinimo tvarką;

21.  mano, kad ateityje persvarstant Tipo patvirtinimo pagrindų direktyvą būtina apsvarstyti gamybos atitikties reikalavimų išplėtimą ir patikslinimą siekiant užtikrinti, kad atsitiktinės atrankos būdu iš gamybos linijų paimta pakankama ir pavyzdinė naujų modelių imtis kasmet būtų tikrinama atliekant realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus, skirtus patikrinti jų atitiktį ES išmetamų teršalų ir CO2 ribinėms vertėms; be to, ragina patobulinti keliuose jau naudojamų transporto priemonių eksploatacinius bandymus, taip pat remiantis realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio nustatymo procedūra, siekiant patikrinti skirtingos ridos transporto priemonių eksploatacinę atitiktį, kaip reikalaujama pagal reglamentą. ragina pagerinti stebėjimą keliuose atliekant periodines technines apžiūras siekiant nustatyti ir taisyti transporto priemones, kurios neatitinka ES teisės aktų reikalavimų;

22.  ragina nacionalines institucijas visiškai netoleruoti vadinamojo transporto priemonių bandymo optimizavimo, kai taikoma tokia paplitusi praktika, kaip per stiprus padangų pripūtimas, šoninių veidrodėlių nuėmimas, plyšių tarp kėbulo plokščių panaikinimas siekiant sumažinti aerodinaminį pasipriešinimą, specialių tepalų, kurie paprastai nenaudojami varikliams, naudojimas varikliams ir pavarų dėžėms, pagalbinės įrangos, pvz., grotuvų, pašalinimas ir bandymai didžiausioje leidžiamoje aplinkos temperatūroje taip padidinant skirtumą tarp bandymų laboratorijoje ir vartotojo patirties kelyje;

23.  pabrėžia, kad vartotojai turi turėti galimybę lengvai naudotis savo teisėmis, kaip numatyta Direktyvose 1999/44/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES;

24.  ragina Komisiją, kuri atsakinga už konkurenciją ES vidaus rinkoje, bendradarbiaujant su nacionalinėmis priežiūros institucijomis užtikrinti vienodas sąlygas rinkoje veikiantiems konkurentams;

25.  primena, kad reikia visapusiškai ir nuosekliai į nacionalinę teisę perkelti ir taikyti Europos taisykles dėl vidaus rinkos veikimo visose valstybėse narėse, ir taip pat ragina Europos ir nacionalines rinkos priežiūros institucijas išsamiai tirti visus skundus dėl sukčiavimo;

26.  prašo Komisijos užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikiama tiksli, aktuali ir palyginama informacija pagal ES automobilių ženklinimo direktyvą (1999/94/EB); mano, kad ženklinimas turėtų būti grindžiamas realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų vertėmis ir degalų naudojimo efektyvumu;

27.  yra susirūpinęs dėl oficialių bandymų rezultatuose nurodyto išmetamo CO2 kiekio neatitikimo realiomis vairavimo sąlygomis nustatytam kiekiui; todėl ragina kuo skubiau susitarti dėl transporto priemonių parko vidutinio išmetamo CO2 kiekio tikslų atitikties pasaulinių suderintų lengvųjų automobilių bandymo procedūroms (WLTP), tinkamai laikantis panašaus griežtumo principo, bet neperimant nesąžiningo dabartinės bandymų procedūros lankstumo tam, kad nebūtų susilpnintas 2021 m. tikslas;

28.  ragina Komisiją formuojant naują politiką tvaraus transporto srityje atsižvelgti į šią informaciją; prašo Komisijos imtis tolesnių veiksmų, kad būtų sustiprinta ES tvaraus ir efektyviai išteklius naudojančio kelių ir kitų rūšių transporto sistemos strategija; remiasi strategija, numatyta 2011 m. Komisijos baltojoje knygoje „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“, ir pažymi, kad ji galėtų labai padėti efektyviai sumažinti realiomis vairavimo sąlygomis transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį ir pagerinti judumą mieste; primygtinai ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad būtų pristatytos baltojoje knygoje pasiūlytos priemonės, ir skatina valstybes nares tai paremti;

29.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 171, 2007 6 29, p. 1.
(2) OL L 263, 2007 10 9, p. 1.
(3) OL L 309, 2001 11 27, p. 22.
(4) OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
(5) OL L 103, 2014 4 5, p. 15.
(6) Analysing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable Emission Measurement Systems (PEMS), JRC, 2011.
(7) A complementary emissions test for light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate procedures, JRC 2013.

Teisinė informacija - Privatumo politika