Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2132(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0298/2015

Внесени текстове :

A8-0298/2015

Разисквания :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0376

Приети текстове
PDF 748kWORD 218k
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. — всички раздели
P8_TA(2015)0376A8-0298/2015

Резолюция на Европейския парламент от 28 октомври 2015 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) (МИС),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2016 година, раздел III — Комисия(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година(6),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приет от Комисията на 24 юни 2015 г. (COM(2015)0300),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, приета от Съвета на 4 септември 2015 г. и предадена на Парламента на 17 септември 2015 г. (11706/2015 – C8-0274/2015),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2016 г.(7),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета от 23 септември 2015 г. относно управлението на кризата с бежанците: незабавни оперативни, бюджетни и правни мерки по линия на Европейската програма за миграцията (COM(2015)0490),

—  като взе предвид писма за внасяне на корекции № 1/2016 (COM(2015)0317 и № 2/2016 (COM(2015)0513) в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 88 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии, (A8‑0298/2015),

Раздел ІІІ

Общ преглед

1.  Подчертава, че четенето на Парламента на бюджета за 2016 г. Отразява напълно политическите приоритети, приети с огромно мнозинство с посочените по-горе негови резолюции от 11 март 2015 г. Относно общите насоки и от 8 юли 2015 г. Относно мандата за тристранната среща; припомня, че към тях принадлежат вътрешната и външна солидарност, и по-специално ефективното преодоляване на кризата с миграцията и с бежанците, както и в повишаването на конкурентоспособността чрез създаване на достойна и качествена заетост и развитие на предприятията и предприемачеството в целия Съюз;

2.  Изтъква, че понастоящем Съюзът е изправен пред редица сериозни извънредни ситуации, а именно безпрецедентната криза с миграцията и бежанците; е убеден, че въпросът за осигуряването в бюджета на Съюза на необходимите финансови средства, които да са на равнището на политическите предизвикателства и чрез които да се даде възможност на Съюза да предприема ефективни действия в отговор на тези кризи, е изключително спешен и с висок приоритет; разбира, че кризата с миграцията и с бежанците не може да бъде решена само с финансови средства и че е необходим цялостен подход, насочен както към нейното вътрешно, така и към нейното външно измерение; счита, че извънредните обстоятелства изискват извънредни мерки и че е необходим силен политически ангажимент за осигуряването на свежи бюджетни кредити за тази цел; подчертава в този контекст, че солидарността е основополагащ принцип на бюджета на ЕС; изразява загриженост, че в кризата с бежанците солидарността не е еднакво изразена в различните държави членки; изисква от Европейската комисия да представи предложение за това как бюджетът на ЕС може да подтикне държавите членки към по-балансиран подход към солидарността;

3.  Отбелязва, че още в самото начало на бюджетната процедура във връзка с бюджета за 2016 г. Парламентът постави особен акцент върху миграцията и бежанците; припомня своите предишни изявления, че справянето с миграционните потоци изисква както вътрешна, така и външна солидарност и че инструментите за външно финансиране също следва да бъдат мобилизирани, съобразно интегриран подход, за да се отстранят първопричините за проблемите, пред които е изправен Съюзът; припомня общите договори и споразумения, като достиженията на правото от Шенген и Регламента от Дъблин(8), и предложението на Комисията за създаване на задължителен механизъм за преместване в кризисни ситуации (COM(2015)0450);

4.  Взема решение следователно незабавно да представи цялостен пакет от изменения за увеличаване на проектобюджета (ПБ) с 1,161 милиарда евро както по функция 3 (Сигурност и гражданство), така и по функция 4 (Глобална Европа), за да се предприемат първоначални действия в отговор на кризата с миграцията; подчертава, че що се отнася до вътрешното измерение на тази криза, в измененията, предложени от Парламента, вече се включват напълно и се съгласуват двата пакета относно преместването на лица, търсещи убежище, като същевременно се предлагат допълнителни увеличения за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за агенциите на Съюза, които развиват дейност в тази област; изтъква, че по отношение на външното измерение са предоставени допълнителни средства, насочени към няколко конкретни програми по функция 4, като Европейския инструмент за съседство, Инструмента за сътрудничество за развитие, хуманитарната помощ и Инструмента за предприсъединителна помощ;

5.  Подчертава при все това, че тези изменения следва да се разглеждат заедно с Писмо за внасяне на корекции № 2/2016 на Комисията, което включва, в допълнение към втория пакет за преместването, допълнителните мерки, посочени в посоченото по‑горе съобщение на Комисията от 23 септември 2015 г.; изразява съжаление, че Парламентът и Съветът не разполагат с повече време, за да преценят доколко подходящо е това писмо за внасяне на корекции, но разбира необходимостта от незабавен отговор и значителния времеви натиск; подчертава, че Парламентът напълно подкрепя тези нови мерки и възнамерява да защити тяхното финансиране със свежи бюджетни кредити дори в по-голям размер, от този, предложен в собствената му позиция относно бюджета за 2016 г.;

6.  Взема решение също така да предприеме действия по отношение на продължаващата криза, засягаща европейските земеделски стопани, по-специално в сектора на млякото и млечните продукти, както и да включи още на този етап в позицията си относно бюджета за 2016 г. 500 милиона евро за спешните мерки за подкрепа, обявени от Комисията; разчита, че Писмо за внасяне на корекции № 2/2016 на Комисията ще даде възможност за определянето на конкретните бюджетни редове, които да бъдат подсилени в този контекст; приветства решението на Комисията за пренасяне на неизползвани бюджетни кредити от резерва за кризи от бюджета за 2015 г. В бюджета за 2016 г. И отбелязва, че тези неусвоени средства ще се използват за възстановяване на разходи на бенефициенти, получаващи директни плащания, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1306/2013;

7.  Признава, че е необходимо да се положат много повече усилия за справяне със слабостите в икономиката на Съюза чрез увеличаване на конкурентоспособността, растежа и качествените работни места; подчертава важната роля на микро-, малките и средните предприятия и на социалните предприятия в това отношение; увеличава следователно средствата за програма COSME с 16,5 милиона евро; взема решение също така да предложи нови бюджетни кредити за поети задължения през 2016 г. За продължаването на Инициативата за младежка заетост, целият финансов пакет за която беше предоставен през 2014 и 2015 г.; признава значителния принос на тази програма за борбата срещу безработицата и е твърдо решен да осигури предоставянето на необходимите бюджетни кредити, така че да не се допусне недостиг на финансиране в хода на нейното изпълнение; приема следователно в бюджета за 2016 г. Увеличение в размер на 473,2 милиона евро, което съответства на първоначалната вноска, която беше предвидена за Инициативата за младежка заетост на годишна основа;

8.  Изразява отново своята убеденост, че бюджетът на Съюза не следва да финансира нови инициативи в ущърб на съществуващи програми и политики на Съюза и че не следва да се пренебрегват вече поети политически ангажименти; въпреки че отчита и напълно потвърждава голямата политическа и финансова подкрепа за въвеждането на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) възнамерява да изпълни ангажимента, поет по време на преговорите относно ЕФСИ, а именно да се сведе до минимум въздействието върху „Хоризонт 2020“ и върху Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в рамките на годишната бюджетна процедура; предлага следователно да се възстановят напълно съкратените средства по тези две програми — вследствие на обезпечаването на Гаранционния фонд за ЕФСИ — през 2016 г. (1,326 милиарда евро), за да се даде възможност за пълното постигане на техните цели, договорени само преди две години с приемането на съответните им правни основания;

9.  Подчертава, че е важно да се спазва напълно съвместното изявление относно план на плащанията за периода 2015—2016 г., договорен от Парламента, Съвета и Комисията, след като беше поет съвместен ангажимент да се намалят натрупаните неизпълнени плащания по линия на програмите за сближаване за периода 2007 – 2013 г. На около 2 милиарда евро до края на 2016 г.; критикува в тази връзка предложените съкращения от Съвета, които са в пряко противоречие с този план на плащанията; подчертава освен това необходимостта от избягване на всякакво бъдещо натрупване на такова недопустимо изоставане в плащанията и призовава Комисията да направи конкретни предложения за тази цел; счита поради тази причина, че непредвидените нужди от плащания следва да се финансират със свежи бюджетни кредити и че предварителното захранване от 1 милиард евро за Гърция през 2016 г. Следва поради това да се финансира с наличните средства под таваните за плащания, определени в МФР; подчертава своята дългогодишна позиция, че плащанията, произтичащи от задължения, мобилизирани в рамките на Инструмента за гъвкавост, се отчитат над този таван;

10.  Възстановява всички бюджетни редове, съкратени от Съвета в ПБ (563,6 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и 1 421,8 милиона евро в бюджетни кредити за плащания); не разбира мотивите за предложените съкращения, например по отношение на „Хоризонт 2020“ и МСЕ, две програми които вече са засегнати от преразпределянето на бюджетни кредити към ЕФСИ, и по отношение на политиките на развитие и съседство, особено на фона на последните събития; изразява загриженост, че предлагайки такива съществени съкращения в ПБ, Съветът до голяма степен пренебрегва безспорната добавена стойност на бюджета на Съюза; оспорва във всеки случай заявеното от Съвета намерение да се насочи към бюджетни редове с ниска степен на изпълнение или с нисък капацитет за усвояване, тъй като този подход не е подкрепен от действителните цифри за изпълнението и не отчита своеобразните модели на изпълнение на някои програми;

11.  Изразява съжаление, че в експертните групи на Комисията продължава да липсва равновесие, тъй като те са прекомерно доминирани от корпоративни интереси;

12.  Заключава, че с оглед на адекватното финансиране на тези належащи потребности, както и като се имат предвид силно ограничените маржове на МФР през 2016 г., ще трябва да бъдат използвани всички механизми за постигане на гъвкавост, предвидени в регламента за МФР, включително пълното мобилизиране на Инструмента за гъвкавост; очаква Съветът да сподели този подход и лесно да бъде постигнато споразумение в рамките на помирителната процедура, което ще даде възможност на Съюза да реагира съответно и ефективно да се справя с бъдещите предизвикателства; подчертава в тази връзка, че следва да се мобилизира общият марж на МФР за бюджетни кредити за поети задължения от 2015 г. Веднага щом бъдат изпълнени законовите условия; очаква да постигне предварително споразумение по този въпрос със Съвета и Комисията;

13.  Припомня съвместната декларация на трите институции на Съюза, в контекста на политическото споразумение за МФР, съгласно която годишните бюджетни процедури ще включват, ако е необходимо, елементи, чувствителни към аспектите на пола; подчертава, че интегрирането на принципа на равенството между половете следва да бъде в основата, като хоризонтален принцип, на политиките на Съюза и призовава за всеобхватно прилагане на съобразено с принципа на равенство между половете бюджетиране; приветства освен това първите стъпки за придаването на екологосъобразен характер на бюджета на ЕС; посочва необходимостта от постигане на по-нататъшен напредък в този процес за изпълнението на договорените цели за съобразени с климата и околната среда разходи;

14.  Определя общия размер на бюджетните кредити за 2016 г. Съответно на 157 427,3 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и на 146 459,3 милиона евро в бюджетни кредити за плащания;

Подфункция 1а — Конкурентоспособност за растеж и работни места

15.  Критикува факта, че и тази година подфункция 1а е силно засегната от съкращенията на Съвета с намаление от 140,9 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения и от 435,4 милиона евро на бюджетните кредити за плащания спрямо ПБ; подчертава, че около половината от тези съкращения засягат „Хоризонт 2020“, което води до допълнително намаление на средствата по тази програма през 2016 г., след като част от нейните бюджетни кредити бяха преразпределени в полза на ЕФСИ;

16.  Подчертава, че в името на последователността някои от съкратените от Съвета средства на основание на ниския капацитет за усвояване на много програми по подфункция 1а през юни 2015 г., сега трябва да бъдат възстановени поради силното ускоряване на изпълнението на тези програми през септември 2015 г.; отбелязва, че това е обща тенденция, която съответства на жизнения цикъл на тези програми; взема следователно решение да възстанови равнището от ПБ на бюджетните редове, по които Съветът съкрати както бюджетните кредити за поети задължения, така и бюджетните кредити за плащания;

17.  В съответствие със своите приоритети за 2016 г. — заетост, предприятия, предприемачество, и след внимателна оценка на капацитета за усвояване до момента на тези програми, взема решение да предложи, в допълнение към пълното възстановяване на свързаните с ЕФСИ съкращения на средствата за „Хоризонт 2020“ и МСЕ, конкретни повишения над равнището на ПБ за програма COSME, програма „Хоризонт 2020“, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и програма „Еразъм+“;

18.  Подчертава по-специално, че предварителното финансиране за COSME през 2014—2015 г. Се оказа наистина ползотворно предвид на постоянното нарастване през последните няколко години на търсенето от страна на МСП на подкрепа за получаването на достъп до пазари и финансиране; се противопоставя следователно на намаляването на бюджетните кредити за COSME в ПБ спрямо 2015 г. И взема решение да внесе увеличение над ПБ за тази програма; припомня, че Комисията вече посочи недостиг във финансовите инструменти на COSME през 2015, 2016 и 2017 г., което показва разминаването между наличните бюджетни кредити за поети задължения и очакваното търсене; изисква, в рамките на COSME, значително увеличение на бюджетните кредити за „Еразъм за млади предприемачи“, като се има предвид, че наличните ресурси не са достатъчни за покриване на значителното търсене предвид броя желаещи да участват в програмата;

19.  Призовава Комисията да анализира финансовата тежест, произтичаща от начисляваните такси в рамките на задължителните процедурите по сертифициране и лицензиране; настоятелно призовава Комисията да предостави точна оценка на въздействието на тези разходи върху конкурентоспособността на промишлените дружества и МСП;

20.  Решава да увеличи над ПБ бюджетните кредити за трите надзорни агенции (Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)) и на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), за да им се предоставят необходимите им ресурси за справяне с все по-големия брой задачи, които им се възлагат;

21.  Потвърждава своята подкрепа за програма „ITER“ и ангажимента си да осигури подходящото ѝ финансиране; изразява при все това загриженост във връзка с възможни нови забавяния и допълнителни разходи по тази програма, както и във връзка със свързаните евентуални последици за бюджета на Съюза; съжалява следователно, че нямаше възможност да направи оценка на равнището на бюджетните кредити за 2016 г. За ITER в контекста на актуализираните план на плащанията и график, които ще бъдат представени в Съвета относно ITER едва през ноември 2015 г.; очаква обаче този преразгледан план да съдържа достатъчно доказателства, че препоръките на Парламента, изложени в съответната резолюция за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година(9), са били взети предвид и че ще бъдат осигурени финансова стабилност и ефективност на разходите; възнамерява да повдигне този въпрос в рамките на помирителната процедура относно бюджета за 2016 г.; настоява освен това на необходимостта от пълна прозрачност по отношение на използването на вноските на съвместно предприятие „термоядрен синтез за енергия“ в програмата „ITER“; призовава за точен механизъм за отчетност, който да дава ясна представа за размера на финансовите средства, предоставяни на международния проект, и да оценява ефективното им използване;

22.  Поставя в резерв част от бюджетните кредити за стандартизиране на финансовото отчитане и одита и призовава за прилагане на препоръките от доклада Мейстад относно задачата и отговорностите на Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО), като по този начин се засилва и влиянието на Съюза в разработването на международните счетоводни стандарти; изразява загриженост също така във връзка със значителното финансиране, предоставено от ЕС на Фондацията за МСФО, което не е съпроводено от необходимите подобрения по отношение на отчетността, прозрачността и демокрацията;

23.  Повишава в резултат на това равнището на бюджетните кредити по подфункция 1а над ПБ, съответно с 1405,5 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и с 491,5 милиона евро в бюджетни кредити за плащания (включително пилотните проекти и подготвителните действия), като по този начин превишава тавана за поети задължения с 1316,9 милиона евро, която сума следва да се финансира с помощта на всички механизми за постигане на гъвкавост, налични в регламента за МФР, след изчерпване на наличните маржове;

Подфункция 1б  — Икономическо, социално и териториално сближаване

24.  Не одобрява предложените от Съвета съкращения в размер на 3,1 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения и още повече съкращението с 220,1 милиона евро на бюджетни кредити за плащания по подфункция 1б, включително по бюджетните редове за приключване на програмите; призовава Съвета да обясни как тези съкращения са съвместими с целта за намаляване на натрупването на неизпълнени плащания от една страна, и за избягване на отрицателните последици и ненужните изоставания в изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г., от друга; припомня, че политиката на сближаване представлява основната инвестиционна политика на Съюза, насочена към намаляване на различията между европейските региони чрез укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване; подчертава, че инструменти като Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд или Инициативата за младежка заетост способстват за насърчаването на сближаването, намаляването на разликите в развитието и оказването на подкрепа за създаването на качествени и устойчиви работни места;

25.  Отбелязва предварителната оценка на Комисията, основана на най-актуалните прогнози на държавите членки, съгласно която има вероятност изпълнението на програмите в областта на политиката на сближаване да бъде забавено през 2016 г.; изразява тревога, че всяко значително неусвояване на бюджетни кредити в рамките на третата година от изпълнението на новия цикъл на европейските структурни и инвестиционни фондове в момент, когато изпълнението на програмите би следвало да е в разгара си, не само ще повлияе отрицателно върху своевременното постигане на резултати по места, но може също така да породи сериозен натиск върху плащанията през следващите години, като вероятно ще се натрупат неплатени сметки; призовава настоятелно съответните държави членки да постигнат бързо напредък в борбата срещу основните причини за тези изоставания в изпълнението, като например чрез бързото назначаване на програмните органи и рационализиране и опростяване на административните процедури; отправя искане към Комисията в съответствие с плана на плащанията внимателно да наблюдава развитието на плащанията по подфункция 1б, свързани с програмния период 2014—2020 г., включително чрез подробни, редовно актуализирани прогнози, обсъждани на специални междуинституционални срещи, и при необходимост да прави съответни предложения;

26.  Припомня, че Комисията не е предложила никакви кредити за поети задължения за Инициативата за младежка заетост през 2016 г. Вследствие на предоставянето на средствата още през 2014 и 2015 г.; взема решение, в съответствие с Регламента относно Европейския социален фонд,(10) който предвижда възможността за такова продължаване, да предостави на Инициативата на младежката заетост 473,2 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, която сума съответства по-конкретно на първоначалната годишна вноска, предвидена за тази програма; е убеден, че финансирането за тази важна програма, която е ориентирана към справяне с едно от най-неотложните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, не следва да спира през 2015 г.; подчертава, че допълнителното финансиране следва да се използва за разрастване на програмата, като по този начин ще бъдат подпомогнати по-голям брой млади хора в търсенето на достойна и постоянна работа; призовава настоятелно държавите членки да направят всичко възможно, за да се ускори изпълнението на Инициативата по места, което ще е от пряка полза за младите европейци; настоятелно призовава Комисията да докладва пред Парламента относно финансираните от Съюза мерки за борба с младежката безработица, както и относно постигнатите чрез тези мерки резултати;

27.  Като има предвид пилотните проекти и подготвителните действия, увеличава бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1б с 482,7 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания — с 1,164 милиарда евро над ПБ, като по този начин превишава тавана на бюджетните кредити за поети задължения с 467,3 милиона евро, които да бъдат финансирани с помощта на всички налични механизми за постигане на гъвкавост в Регламента за МФР;

Функция 2  — Устойчив растеж: природни ресурси

28.  Отбелязва, че Съветът намали бюджетните кредити и по функция 2 със 199,9 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и с 251,1 милиона евро в бюджетни кредити за плащания, включително за развитието на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство и програма LIFE; счита, че Писмо за внасяне на корекции № 2/2016 следва да продължи да служи за основа на всяко надеждно преразглеждане на бюджетните кредити за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ); възстановява съответно равнищата от ПБ;

29.  Приветства факта, че Комисията представи цялостен пакет от спешни мерки на стойност 500 милиона евро за подпомагане на европейските земеделски стопани, по-конкретно в сектора на млякото и млечните продукти, на фона на спада на цените на продуктите и увеличеното производство на мляко; подчертава, че последиците са най-тежки в отдалечените райони, където социално-икономическото значение на сектора на млякото и млечните продукти е безспорно; включва тази сума в своето четене, като израз на подкрепа за обявеното от Комисията, и очаква то да бъде включено в своята цялост в хода на помирителната процедура въз основа на Писмо за внасяне на корекции № 2/2016; подчертава, че този пакет следва да се прибави към набора от мерки, насочени към преодоляване на загубите и дългосрочните последици за европейските земеделски стопани вследствие на руското ембарго върху селскостопанските продукти, като се има предвид, че до този момент Русия е втората най-важна дестинация за износа на селскостопанска продукция от Съюза;

30.  Счита, че възстановяванията при износ нарушават търговията и противоречат на целите на ЕС в областта на развитието; поради това подкрепя пълното им премахване;

31.  Отново заявява, че нито бюджетните кредити за ОСП, нито други бюджетни кредити от бюджета следва да се използват за финансиране на смъртоносни борби с бикове; припомня, че този вид финансиране е безспорно нарушение на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели (Директива 98/58/ЕО на Съвета)(11);

32.  Подчертава увеличаващите се задачи, възложени на Съюза като част от Европейския фонд за морско дело и рибарство; възстановява поради това равнището на бюджетните кредити от бюджета на 2015 г. За научни консултации и знания в областта на рибарството поради важността на събирането на данни за вземането на решения и увеличава бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA), за да подкрепи нейната роля в координирането и прилагането на общата политика в областта на рибарството;

33.  Увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения с 510,4 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания — с 520,6 милиона евро (включително пилотните проекти и подготвителните действия), като оставя марж от 647,2 милиона евро под тавана за поети задължения по функция 2;

Функция 3 – Сигурност и гражданство

34.  Припомня, че в ПБ са предвидени повече средства в областта на сигурността и миграцията, включително схема с бюджет от 150 милиона евро за преместването на 40 000 лица, нуждаещи се от международна закрила, което е довело до надвишаване на тавана за тази функция от Комисията със 124 милиона евро и до предложението ѝ за съответно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост; приветства факта, че Съветът изрази съгласие по принцип за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за тази цел; отбелязва обаче, че е необходим дългосрочен финансов план в отговор на кризата с бежанците и счита, че това също следва да се реши чрез преразглеждане на МФР;

35.  Взема решение, предвид настоящите изключително големи потоци на мигранти и бежанци, да концентрира предложенията си за увеличение на бюджетните средства върху укрепването на фонд „Убежище, миграция и интеграция“; подкрепя твърдо в този контекст втория пакет от 780 милиона евро за преместването на още 120 000 лица; взема решение да включи необходимите средства в своето четене и да приведе първия пакет за преместване в съответствие с втория, като добави 20 милиона евро за финансиране на транспортните разходи (500 EUR на мигрант за Италия и Гърция); одобрява допълнително увеличение от 79 милиона евро за общи увеличения на средствата на фонд „Убежище, миграция и интеграция“; подчертава необходимостта от осигуряване също така на достатъчно възможности за финансиране за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ през следващите години; припомня, че точка 17 от МИС позволява увеличение с повече от 10% от предвидената за целия срок на програмата сума при възникването на нови обективни и дългосрочни обстоятелства;

36.  Отбелязва, че тези мерки са само първа стъпка към пълното прилагане на принципа на солидарността, на който Съюза се основава; призовава Комисията и Съвета да изпълнят изцяло плановете, предложени в посоченото по-горе съобщение на Комисията от 23 септември 2015 г., и да покажат ясен ангажимент към зачитането на правата на човека, така, както са посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз; подчертава значението на достатъчното финансиране на операциите по връщане в съответствие с Хартата и принципа на забрана за връщане, с цел постигане на адекватна политика на връщане, предотвратяване и намаляване на незаконната миграция; подчертава значението на оказването на подкрепа на бежанците близо до родината им и на улесняването на процедурите за предоставяне на убежище в държавите членки;

37.  Взема решение да увеличи бюджета на агенциите със свързани с миграцията задачи с общо 26 милиона евро, като най-голямото увеличение от 12 милиона евро спрямо сумата, предвидена в ПБ, е за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO); припомня, че тази агенция играе централна координираща роля при изпълнението на временните мерки в областта на международната закрила и е все по-често призовавана да помага на засегнатите държави членки;

38.  Приветства съобщението на Комисията от 23 септември 2015 г. И съответните мерки, отразени в Писмо за внасяне на корекции № 2/2016, и по-специално допълнителното спешно финансиране от 600 милиона евро за най-засегнатите държави членки; изразява задоволство, че Комисията поема инициативата в тази област, като при това потвърждава подхода, възприет от Парламента при неговото четене; изразява готовност да разгледа възможността за допълнителни увеличения в хода на помирителната процедура;

39.  Изразява съжаление, че Съветът намали бюджетните кредити за поети задължения с 25,1 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания – с 33,6 милиона евро спрямо ПБ; счита, че тези намаления застрашават правилното изпълнение на програмите и действията по функция 3; припомня във връзка с това, че въпреки че някои от предложените съкращения може да изглеждат незначителни, трябва да се има предвид относително малкият мащаб на редица важни и ценни програми, което ги прави особено уязвими при съкращаването на средства; взема следователно решение да възстанови равнището на ПБ;

40.  Счита освен това, че е необходимо, предвид важната им роля в подпомагането на секторите на културата и творчеството, които представляват ключови европейски ценности, бюджетът на подпрограмите „Култура“ и „МЕДИА“ да се увеличи с общо 10,5 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения над ПБ, включително за „Мултимедийни действия“ и механизма за гарантиране за секторите на културата и творчеството, планиран за 2016 г. И предназначен за справяне с критичния въпрос за достъпа до финансиране на МСП и на организациите в секторите на културата и творчеството;

41.  Счита също за приоритет укрепването на бюджета на програма „Европа за гражданите“ с 1,5 милиона евро, както и изменението на бюджетната номенклатура на програма „Европа за гражданите“ със създаването на отделен ред за прилагането на Европейската гражданска инициатива;

42.  Отбелязва, че при неговото четене (включително на пилотните проекти и подготвителните действия) таванът на функция 3 е надвишен с 1 055,1 милиона евро по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, като те са с 931,1 милиона евро над ПБ, докато бюджетните кредити за плащания са увеличени с 586,5 милиона евро; предлага следователно да се мобилизират всички налични в МФР механизми за финансиране на пакета от увеличения, свързани с миграцията;

Функция 4  — Глобална Европа

43.  Посочва факта, че от всички функции Съветът е направил най-големи съкращения по функция 4, както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения (– 163,4 милиона евро), така и по отношение на бюджетните кредити за плащания (– 450,4 милиона евро); отбелязва с изненада, че сред най-засегнатите са Европейският инструмент за съседство (по-конкретно бедността и сигурността в страните от Средиземноморието), Инструментът за сътрудничество за развитие (включително миграцията и тематична цел „Убежище“) и Инструментът за предприсъединителна помощ (независимо от факта, че страните кандидатки приемат значителен брой бежанци или че са разположени на големи миграционни пътища); подчертава, че този подход е в явно противоречие с изявленията на Съвета и на Европейския съвет относно програмата за миграцията, кризата с бежанците и сътрудничеството с държавите на произход и на транзитно преминаване;

44.  Взема решение при тези обстоятелства да възстанови равнището на бюджетните кредити, предвидени в ПБ; отбелязва, че положението с плащанията по функция 4 все още поражда особена загриженост поради прехвърлянето на значително натрупване на неплатени сметки и изкуственото отлагане на изпълнението на договорни задължения за справяне с постоянен недостиг на бюджетни кредити за плащания; потвърждава отново следователно, че увеличенията на бюджетните кредити за плащания, предложени от Комисията, са просто необходими независимо от факта, че междувременно безпрецедентната криза с миграцията и бежанците породи допълнителни предизвикателства в областта на външните действия на Съюза;

45.  Допълва пакета от изменения във връзка с кризата с миграцията и бежанците чрез приемане на целенасочени увеличения на бюджетните кредити за поети задължения преди всичко за Европейския инструмент за съседство (+ 178,1 милиона евро), а също така и за Инструмента за сътрудничество за развитие (+ 26,6 милиона евро), хуманитарната помощ (+ 26 милиона евро), Инструмента за предприсъединителна помощ (+ 11,2 милиона евро), Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (+ 12,6 милиона евро), и Европейския инструмент за демокрация и права на човека (+ 1 милион евро); въпреки че подкрепя промяната на приоритетите в рамките на тези програми, когато такава е необходима, за да се насочат усилията към най-актуалните предизвикателства, подчертава, че това не трябва да води до намаляване на усилията, свързани с първоначалните цели на съответното правно основание, като по този начин се излагат на риск съседни на ЕС държави или други съответни региони; посочва отново необходимостта от приемане на всеобхватен и основан на правата на човека подход, свързващ миграцията с развитието и допринасящ за интегрирането на законните мигранти, търсещите убежище и бежанците; подчертава необходимостта от засилване на сътрудничеството и ангажимента по отношение на държавите на произход и преминаване за ефективно справяне с настоящата криза с миграцията и особено с потребностите на разселените лица в трети държави в областта на здравеопазването и образованието; счита следователно, че такива увеличения са абсолютно необходими за финансирането на допълнителни инициативи към първоначалните цели на съответните правни основания;

46.  Отбелязва, че регионалният доверителен фонд на Европейския cъюз в отговор на кризата в Сирия и Извънредният доверителен фонд на ЕС за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка бяха създадени, тъй като бюджетът на Съюза не разполага с необходимата гъвкавост и финансиране, за да се даде възможност за бърз и всеобхватен отговор на кризата; подчертава, че в прегледа/преразглеждането на МФР трябва да бъде намерено по-цялостно решение за начина, по който подкрепата от бюджета на Съюза за хуманитарна помощ и развитие да стане по-ефективна и по-лесно достъпна и как тя да се слее успешно с Европейския фонд за развитие и двустранната помощ, предлагана от държавите членки; призовава допълнителните бюджетни кредити за програмите по функция 4 да се използват по-специално за увеличаване на финансирането за двата доверителни фонда , както и за предоставянето на незабавна помощ чрез Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) и Световната продоволствена програма; призовава отделните държави членки да превърнат думите в дела и да предоставят необходимите допълнителни финансови средства, които да съответстват на финансирането от Съюза, свързано с доверителните фондове, и да покрият недостига на финансиране за агенциите на ООН без по-нататъшно забавяне; отбелязва, че броят на проектите, които биха могли да бъдат финансирани евентуално от доверителните фондове, допълнително отслабва аргументите на Съвета за предполагаем недостиг на капацитет за усвояване в рамките на функция 4;

47.  Увеличава с 40 милиона евро средствата по бюджетния ред за подпомагане на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток; отбелязва, че Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток играе ефективна роля в подкрепа на нарастващия брой палестински бежанци, засегнати пряко от сирийската криза, което поражда допълнителна тежест за Агенцията; изразява загриженост във връзка с недостига на финансиране, пред който е изправена Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток, и призовава допълнителните бюджетни кредити да се насочват към нейния общ фонд в подкрепа на основното образование, социалните и здравните услуги;

48.  Припомня, че за да се намали влиянието на вредните дългосрочни последици от една хуманитарна криза, е важно да се гарантира, че засегнатите деца продължават да получават образование; поради тази причина увеличава финансирането за подпомагане на образованието в бюджета за хуманитарна помощ, така че то да представлява 3% вместо 1%, с цел постигане на праг от 4% до 2019 г.;

49.  Одобрява символично увеличение на бюджета на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) в подкрепа на всяка инициатива, насочена към включването на миграцията като специфичен компонент на гражданските мисии по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), като същевременно изразява пълна подкрепа за военната мисия на EUNAVFOR MED за борба с контрабандистите и трафикантите на хора;

50.  Високо оценява протичащия в момента в рамките на ЕСВД процес на преосмисляне на бъдещето на специалните представители на ЕС и техните отношения с ЕСВД; счита, че евентуални промени в бюджетния ред за специалните представители на ЕС следва да се въведат едва след приключването на този процес;

51.  Счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити за бюджетния ред за турската кипърска общност (с 2 милиона евро), за да се даде решаващ принос за продължаването и активизирането на работата на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица (КБИЛ) в Кипър и за да се окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по културното наследство, с което ще се насърчи доверието и помирението между двете общности.

52.  Подчертава, че прилагането на Споразумението за улесняване на търговията, договорено на Деветата министерска конференция на СТО, ще изисква увеличена финансова подкрепа за най-слабо развитите и за развиващите се страни; подчертава необходимостта от координирани усилия между Комисията и държавите членки по отношение на международните финансови институции с цел да се избегне намаляване на бюджетните кредити за подпомагане на търговията и за многостранните инициативи, както и за да се избегнат нередности във връзка със сътрудничеството с определени партньори, водещи до намалена ефективност на разходите, а също и с цел да се гарантира, че Споразумението за улесняване на търговията допринася за развитието;

53.  Решава, заедно с пилотните проекти и подготвителните действия, да изчерпи маржа от 261,3 милиона евро, оставен в ПБ под тавана за функция 4 за поети задължения, и на този етап да не предприема нищо друго; увеличава също бюджетните кредити за плащания със 132,5 милиона евро; очаква ползотворни резултати от заседанието по съгласуване на базата на тези изменения, като също така взема предвид Писмо за внасяне на корекции № 2/2016; подчертава обаче, че този таван може да е недостатъчен, като се има предвид, че е определен много преди събитията в Украйна, Сирия, Тунис и като цяло във всички съседни държави, Близкия изток и Африка; призовава следователно за пълно използване на потенциала на резерва за спешна помощ и не изключва възможността за по-нататъшно задействане на предвидените в МФР разпоредби за гъвкавост за справяне с външното измерение на кризата с миграцията и бежанците;

Функция 5 — Администрация; Други функции — административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания

54.  Отбелязва, че съкращенията, направени от Съвета по тази функция, възлизат на 31,2 милиона евро, от които 19,3 милиона евро засягат административния бюджет на Комисията, и по-специално бюджета за нейните сгради, оборудване и преди всичко персонал, като следствие от увеличението на стандартната фиксирана удръжка на 4,3%; не вижда никакви основания за внесените от Съвета промени и напомня, че след постоянните ограничения през последните години, предложените административни разходи на Комисията за 2016 г. Се придържат към очакваното равнище на инфлация, т.е. Са стабилни в реално изражение, и че Комисията непрекъснато намалява персонала си;

55.  Счита освен това, че тези съкращения са произволни, като се има предвид предвидимостта на този вид разходи, които до голяма степен се основават на договорни задължения, и като се има предвид много високото равнище на изпълнението им, отчетено от Комисията; отбелязва по-специално рекордно високото равнище на заемане на длъжностите от щатното разписание на Комисията към 1 април 2015 г., когато 97,8% от длъжностите са били фактически заети; изразява съжаление също така, че във функции, различни от функция 5, Съветът е съкратил административните разходи и разходите за подкрепа в областта на научните изследвания с общо 28 милиона евро, въпреки че те са от решаващо значение за осигуряване на успешното изпълнение на програмите в различните области на политиките на Съюза;

56.  Взема следователно решение да възстанови предвидените в ПБ суми по всички бюджетни редове за административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания в областите на политиките и по всички бюджетни редове по функция 5, съкратени от Съвета, както и да одобри ограничен брой малки увеличения;

57.  Изисква от Комисията да гарантира, че комбинираният бюджет на Надзорния съвет на OLAF и неговия секретариат е посочен в отделен ред от бюджета на OLAF за 2016 г.;

Агенции

58.  Одобрява, като правило, прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на агенциите; отбелязва, че Комисията вече е намалила значително първоначалните искания на повечето агенции;

59.  Счита следователно, че всякакви допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха могли да застрашат правилното функциониране на агенциите и биха възпрепятствали изпълнението на възложените им от законодателния орган задачи;

60.  Взема решение да увеличи, в рамките на целия пакет за миграцията, бюджетните кредити за основните агенции, работещи в тази област — Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Frontex, Европол, Евроюст, eu-LISA, CEPOL и Агенцията на Европейския съюз за основните права, с общо 26 милиона евро, тъй като тези агенции са от жизненоважно значение за решаването на настоящия неотложен проблем с миграционните потоци по ефективен начин; приветства допълнителните бюджетни кредити и допълнителните 120 длъжности в щатното разписание за агенциите в коригиращ бюджет № 7/2015 и очаква това решение да окаже влияние също така върху бюджета за 2016 г., както и върху бюджетите за следващите години; подчертава бързо влошаващата се кризисна ситуация и огромното нарастване на миграционните потоци; настоятелно призовава Комисията да предостави, преди помирителната процедура относно бюджета, актуализирана и консолидирана информация относно потребностите на агенциите; призовава Комисията да предложи средносрочна и дългосрочна стратегия за действията на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи: цели, мисии, координация, развитие на „горещи точки“ и финансови ресурси;

61.  Взема освен това решение да увеличи бюджетните кредити в бюджета за 2016 г. За трите агенции за финансов надзор поради допълнителните им задачи и нарасналия обем работа; отправя покана към Комисията да представи до 2017 г. Предложение за базирана на такси концепция за финансиране, която да замени напълно сегашните вноски от държавите членки, като средство за осигуряване на независимостта на европейските органи от националните органи, които са техни членове;

62.  Взема също решение да увеличи бюджетните кредити за Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, Европейската агенция за контрол на рибарството и Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании с оглед на по-добро съответствие между наличните ресурси и задачите на тези агенции;

63.  Не може да приеме обаче подхода на Комисията и на Съвета към персонала на агенциите и следователно коригира значителен брой щатни разписания; подчертава още веднъж, че всяка агенция трябва да съкрати 5% от длъжностите си в рамките на пет години, както е договорено в МИС, но че откриването на нови длъжности, необходими за изпълнението на допълнителни задачи, свързани с развитието на политиките и ново законодателство след 2013 г., следва да бъде придружавано от предоставянето на допълнителни средства и да не се включва при изчисляване на изпълнението на целта от МИС за намаляване на персонала;

64.  Подчертава следователно отново, че се противопоставя на концепцията за „резерв за преназначаване“ между агенциите, но потвърждава съгласието си с това да се освобождават длъжности чрез увеличаване на ефективността посредством засилване на административното сътрудничество между агенциите (като дори се анализират възможностите за сливане, когато е подходящо), както и чрез обединяване на определени функции с Комисията или с друга агенция;

65.  Отново подчертава, че длъжностите, финансирани от промишлеността, не оказват влияние върху бюджета на Съюза и поради това не следва да бъдат включвани в съкращенията на персонала; подчертава, че съответната агенция следва да бъде оставена да балансира промените в обема на работа, като не попълва всички длъжности, с които разполага;

66.  Коригира следователно редица щатни разписания на агенции в съответствие с описаните по-горе приоритети, с цел привеждане на персонала в съответствие с допълнителните задачи; коригира други с цел привеждането им в по-добро съответствие с целта за постигане на реално съкращение от 5% за пет години и с цел различно третиране на длъжностите, финансирани от такси; припомня, че съкращението от 5% в рамките на пет години беше въведено с цел да се намалят разходите за администрация; подчертава в тази връзка, че допълнителните длъжности в щатното разписание нямат автоматично финансово отражение върху бюджета на Съюза, тъй като агенциите запълват длъжностите си в зависимост от своите потребности и следователно не винаги имат нужда от това всички длъжности в щатните им разписания да са запълнени;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

67.  След като анализира внимателно представените пилотни проекти и подготвителни действия по отношение на успеваемостта на тези от тях, които са в процес на изпълнение, и с изключение на инициативите, които вече са обхванати от съществуващи правни основания, и като взема изцяло предвид оценката на Комисията на изпълнимостта на проектите, а също така и наличните ограничени маржове, взема решение да приеме компромисен пакет, съставен от ограничен брой ПП и ПД;

Плащания

68.  Подчертава отново значението на съвместния план на плащанията за периода 2015—2016 г., договорен от Парламента, Съвета и Комисията преди бюджетната процедура, който отразява ангажимента на трите институции да се намалят натрупаните неизпълнени плащания; отбелязва, че трите институции се съгласиха да си сътрудничат в пълна степен с оглед на разрешаването на бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2016 г. В размер, който да позволява постигането на тази цел, и че бюджетните кредити за плащания, поискани за 2016 г., са били изчислени от Комисията в съответствие с това; счита, че всяко действие за управление на риска от недопустимо натрупване на неизпълнени плащания следва да бъде допълнено от усилия за осигуряване на по-продуктивен обмен на мнения и за подобряване на духа на сътрудничество между Съвета, от една страна, и Европейския парламент и Комисията, от друга страна; припомня, че съгласно член 310 от ДФЕС приходите и разходите по бюджета на Съюза трябва да бъдат балансирани;

69.  Изразява съжаление, че въпреки предложените в резултат на това от Комисията умерени увеличения и достатъчно големи маржове, Съветът реши да съкрати бюджетните кредити за плащания с 1,4 милиарда евро, като засегна както редове за приключване на програми, така и програми, в разгара на своето изпълнение, като по този начин застрашава постепенното намаляване на ненормалното натрупване на неизпълнени плащания; припомня, че за програмите под пряко управление недостигът на бюджетни кредити за плащания води не само до задълбочаване на проблема с натрупаните неизпълнени плащания, но и до изкуствено забавяне на изпълнението на програмите, например като се забавят покани за представяне на предложения и/или подписването на нови договори;

70.  Решава да възстанови проектобюджета за плащанията по всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, като изхожда от предположението, че равнищата на плащанията, които Комисията предлага в своя проектобюджет, съответстват на необходимите за постигане на целите на плана на плащанията;

71.  Увеличава, в подходящо съотношение, бюджетните кредити за плащания по всички редове, по които има изменения в бюджетните кредити за поети задължения, като отчита областите, в които е необходимо бързо изпълнение на плащанията или които се характеризират с висока степен на неотложност, а именно „Еразъм+“, двете схеми за преместване, Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток и хуманитарната помощ; увеличава бюджетните кредити за плащания с още 1 милиард евро с цел пълно покриване чрез свежи бюджетни кредити на предоставените предварително плащания за Гърция; решава също, предвид изпълнението от предходни години, да увеличи плащанията за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията;

Други раздели

Раздел І — Парламент

72.  Припомня, че бюджетната прогноза на Парламента за 2016 г. Беше определена на 1 823 648 600 EUR, което представлява увеличение с 1,6% спрямо бюджета за 2015 г.; припомня освен това, че 15 милиона евро са заделени за неотложни инвестиции в сигурност и киберсигурност, с което общото равнище на бюджета на Парламента за 2016 г. става 1 838 648 600 EUR;

73.  Посочва, че на 15 юни 2015 г., след като бюджетната прогноза на Парламента за 2016 г. Вече беше приета, беше създадена нова политическа група и че поради тези промени в организацията на Парламента са необходими допълнителни бюджетни кредити, за да се гарантира равно третиране на всички политически групи;

74.  Компенсира тези увеличения напълно чрез намаляване на бюджетните кредити по бюджетните редове за резерва за непредвидени разходи, за надбавката за общи разходи на членовете на ЕП, за повишаване на професионалната квалификация, за оборудване на помещения, за потребление на енергия, за компютърни системи и телекомуникации – инвестиции в проекти и обзавеждане;

75.  Отбелязва заключенията на Бюрото от 7 септември 2015 г. По повод на четенето в Парламента на бюджета за 2016 г., в които Бюрото предлага транспониране на наскоро приетите от него решения и технически корекции в бюджета; одобрява тези ограничени технически промени, предложени от Бюрото, които включват неутрални по отношение на бюджета корекции на бюджетни кредити и на щатното разписание и актуализиране на някои аспекти на бюджетната номенклатура;

76.  Запазва следователно непроменено общото равнище на своя бюджет за 2016 г., така както е прието на пленарното заседание на 29 април 2015 г., възлизащо на 1 838 648 600 EUR;

77.  Подчертава, че дейностите на политическите групи не представляват административна работа; потвърждава, че поради тази причина общото равнище на персонала на политическите групи не подлежи на целта за намаляване на персонала с 5% в съответствие с решенията, взети от него в тази връзка за финансовите 2014(12)и 2015 години(13) и бюджетната прогноза за 2016 г.(14);

78.  Припомня, че новите назначения в политическите групи са замразени от 2012 г., като потребностите им бяха покрити само частично през предходните бюджетни години;

79.  Подновява ангажимента си да прилага точка 27 от МИС и да намали персонала си с 1%;

80.  Подчертава, че Парламентът и Съветът трябва да предприемат действия във връзка с необходимостта от пътна карта към едно място на работа, както беше поискано от голямо мнозинство в Парламента в няколко резолюции, с цел постигане на дългосрочни спестявания в бюджета на Съюза;

Промени в щатното разписание

81.  Намалява щатното разписание на своя Генерален секретариат за 2016 г. С 57 длъжности (целта за намаляване на персонала с 1%) както следва: 4 AD14, 13 AD13, 2 AD12, 1 AD9, 2 AD8, 1 AD5, 2 AST11, 1 AST10, 3 AST9, 8 AST8, 7 AST7, 4 AST6, 3 AST5, 2 AST4, 1 AST3, 1 AST1 постоянни длъжности и две временни AST4 длъжности; припомня, че въздействието на тази мярка върху бюджета вече е взето предвид в бюджетната прогноза;

82.  Трансформира, в съответствие с новия Правилник за длъжностните лица, 80 постоянни AST длъжности (25 AST11, 10 AST10, 5 AST8, 15 AST7, 5 AST6, 5 AST5, 5 AST4, 5 AST3 и 5 AST2) в 80 AST/SC1 длъжности;

83.  Пристъпва към следните технически корекции: заличава три AST7 длъжности и три AST6 длъжности, добавя шест AST5 длъжности и заличава бележка под линия № 1 към щатното разписание, предвид на това, че съответната процедура не е била използвана в близкото минало;

84.  Разрешава създаването на 43 нови временни длъжности (2 AD7, 19 AD5, 5 AST5, 5 AST3 и 12 AST1) и повишението в степен на една временна длъжност AD10 на AD14 с оглед на допълнителните нужди, свързани с новосъздадената политическа група;

5% съкращаване на персонала

85.  Припомня, че Парламентът изпълнява целта за намаляване на персонала с 5% за трета поредна година, като надлежно спазва буквата и духа на МИС; подчертава, че за тази цел от 2014 г. Насам са били заличени 171 постоянни длъжности от щатното му разписание(15); подчертава, че за да се изпълни изцяло целта за намаляване на персонала с 5%, ще трябва да бъдат съкращавани още 57 длъжности на година(16) до 2018 г.;

86.  Подчертава, че в съответствие с точка 27 от МИС целта за намаляване на персонала с 5% е компенсация по отношение на персонала, свързана с увеличението на работното време от 37,5 на 40 часа на седмица спрямо щатното разписание от 1 януари 2013 г.; счита, че това намаление трябва да се прилага към постоянно натоварване и че следователно новите отговорности и мисии трябва да бъдат изключени от тези изчисления;

87.  Отбелязва, че в съответствие с увеличаването на пълномощията и новите задачи на Парламента в периода след 2013 г. Парламентът претърпя съществени структурни промени, като процеси на интернализация, персоналът за които беше осигурен, доколкото е възможно, чрез вътрешно преназначаване, като нови длъжности се създаваха само при крайна необходимост; взема решение да изключи тези допълнителни длъжности от усилията за намаляване на персонала с 5%;

88.  Настоятелно призовава Комисията, когато контролира изпълнението на целта за намаляване на персонала от страна на Парламента, да отчете новите допълнителни съображения като постоянната натовареност, изключването на политическите групи, интернализациите, които се компенсират с намаляване на бюджетните редове за външни услуги, и новите пълномощия и задачи;

89.  Подчертава, че изпълнението на целта за намаляване на персонала с 5% не следва да застрашава правилното функциониране на Парламента и упражняването на основните му правомощия, нито да променя качеството на законодателната работа и на условията на работа на членовете на ЕП и на неговите служители;

90.  Напомня, че никакво споразумение не може да лиши Парламента и Съвета от суверенната свобода на преценка и правомощието да определят всяка година съдържанието на бюджета;

Други въпроси, свързани с персонала

91.  Припомня, че новите длъжности, необходими в Секретариата, следва да бъдат осигурени чрез вътрешно преразпределение, освен ако необходимостта от създаване на нови длъжности е надлежно обоснована и доказана;

92.  Припомня, че реорганизациите на работата на Парламента или на процедурите не следва да доведат до влошаване на условията на труд и социалните права на служителите, независимо от тяхната позиция;

93.  Отново заявява, че за да се гарантира подходяща помощ за членовете на ЕП при изпълнението на техните парламентарни дейности, е необходим нов баланс между акредитираните парламентарни сътрудници и местните сътрудници; отбелязва факта, че с оглед постигане на тази цел генералният секретар е отправил предложение до Бюрото; отбелязва споразумението, постигнато в рамките на Бюрото, доколкото то отговаря по същество на искането, формулирано от Европейския парламент в горепосочената му резолюция от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза; приветства решението за незабавното прилагане на посоченото споразумение;

94.  Подновява ангажимента си за подкрепа на многоезичието в работата на Парламента чрез високи стандарти на устен и писмен превод; изисква от генералния секретар да представи на комисията по бюджети резултатите от анализа и оценката, които той започна, след като не беше постигнато споразумение относно новите условия на труд за устните преводачи (през пролетта на 2015 г.); очаква от генералния секретар да използва всички възможности за гъвкавост, която е необходима, за да се гарантира високо качество на услугите за устен и писмен превод за членовете на ЕП;

95.  Призовава генералния секретар да представи подробен преглед на всички длъжности в Парламента през периода 2014—2016 г., включително разпределението на длъжностите по служби, категория и вид на договора;

Политика в областта на недвижимото имущество

96.  Припомня, че комисията по бюджети следва да бъде информирана редовно за нови развития в политиката в областта на сградния фонд на Парламента и че с нея следва да бъдат провеждани консултации своевременно, т.е. Преди сключване на договор, относно всеки строителен проект с финансови последици; потвърждава, че финансовото отражение на всички строителни проекти ще бъде разглеждано внимателно;

97.  Счита, че решенията, свързани със строителни проекти, следва да подлежат на прозрачен процес на вземане на решение;

98.  Отново призовава новата средносрочна стратегия за сградния фонд да бъде представена на комисията по бюджети възможно най-скоро и не по-късно от началото на 2016 г., навреме за подготовката на бюджетната прогноза на Парламента за финансовата 2017 година; приканва генералния секретар да представи на комисията по бюджети евентуална дългосрочна стратегия за периода до 2025 г. много преди четенето на бюджета в Парламента през есента на 2016 г.;

99.  Отбелязва, че от 2014 г. Не са били предоставяни бюджетни кредити за инвестиции в строежа на сграда „Конрад Аденауер“ (KAD) в Люксембург; припомня, че бюджетната прогноза за 2016 г. включва само бюджетни кредити за строителни работи и услуги, заплащани пряко от Парламента, основно за управлението на проекта, технически експертизи и консултации; приканва генералния секретар да направи оценка до края на настоящата година на неусвоените средства от бюджета за 2015 г. и да ги предостави за проекта „KAD“ чрез искане за трансфер в края на 2015 г., за да се избегнат в бъдеще, доколкото е възможно, свързани със строителството плащания на лихви;

Разходи на членовете на ЕП

100.  Отново призовава за по-голяма прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи за членовете на ЕП; призовава Бюрото на Парламента да работи за определяне на по-точни правила по отношение на отчетността на разходите, разрешени в рамките на тази надбавка, без да се създават допълнителни разходи за Парламента;

101.  Изисква оценка на резултатите от избрания от Съвместната работна група доброволен подход, чиято цел е ограничаване на полетите в бизнес класа на членовете и служителите на ЕП, както и оценка на възможните начини за получаване на по-изгодни тарифи с оглед на намаляване на пътните разноски на членовете и служителите на ЕП;

Раздел IV — Съд на Европейския съюз

102.  Изразява съжаление, че въпреки постоянно увеличаващия се обем на съдебната дейност и планираната реформа на Общия съд, Комисията е намалила щата с 20 длъжности, като по този начин рискува да предизвика забавяния и да застраши правилното функциониране и бързото правораздаване; решава следователно да възстанови 20-те длъжности, поискани първоначално от Съда;

103.  Изразява съжаление във връзка с увеличаването от страна на Съвета на ставката на стандартното намаление, прилагана към бюджетните кредити за възнагражденията на персонала от 2,5% на 3,2%, което се равнява на намаление с 1,55 милиона евро и е в противоречие с изключително високото равнище на заемане на длъжностите в Съда (98% в края на 2014 г.) И много високото равнище на изпълнение на бюджета (99% през 2014 г.); следователно възстановява ставката на стандартното намаление на равнището от проектобюджета и отменя съответното намаление на бюджетните кредити, за да се осигури възможност на Съда да се справя адекватно със значителното увеличение на броя на делата и да използва пълноценно предоставените му длъжности;

104.  Решава освен това да възстанови седемте длъжности, поискани първоначално от Съда, за изпълнение на двойното изискване за засилване на безопасността и сигурността на Съда с цел по-добра защита на служителите, посетителите и документите и същевременно изпълнение на новия член 105 от Процедурния правилник на Общия съд, който изисква създаването на система с високо равнище на сигурност, която да дава възможност на страните по определени дела да предоставят информация и материали, отнасящи се до сигурността на Съюза, държавите членки или осъществяването на международните им отношения;

105.  Подчертава в същия контекст необходимостта от средства за сигурност и наблюдение на сградите на Съда и решава следователно да възстанови съкращенията, направени от Съвета в тази област, до равнищата от проектобюджета;

106.  Премахва съществуващия резерв, свързан с командировките, и го заменя с нов, който да бъде освободен, когато Съдът публикува информация относно външните дейности на съдиите, както се изисква в резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност за 2013 г., свързана със Съда(17);

Раздел V — Сметна палата

107.  Връща ставката на стандартното намаление на първоначалното равнище от 2,76%, за да позволи на Сметната палата да посреща потребностите си по отношение на щатното разписание;

108.  Възстановява проектобюджета по всички останали бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да може Сметната палата да изпълнява своята работна програма и да предоставя планираните одитни доклади;

Раздел VІ — Европейски икономически и социален комитет

109.  Възстановява ставката на стандартното намаление на първоначалното равнище от 4,5%, за да позволи на Комитета да посреща потребностите си и да се справя с постоянното намаляване на персонала в контекста на споразумението за сътрудничество между Парламента и Комитета;

110.  Решава освен това да възстанови проектобюджета по отношение на пътните и дневните надбавки;

Раздел VII — Комитет на регионите

111.  Намалява, от една страна, възнагражденията и надбавките със сума, съответстваща на 66 повишения в степен и четири допълнителни длъжности, които не са отчетени в проектобюджета, с цел отразяване на прехвърлянето на тези длъжности в Парламента;

112.  Увеличава, от друга страна, редица бюджетни редове (възлагане на преводи на външни изпълнители, трети страни, комуникация, представителни разходи, комуникация на политическите групи, командировки, почистване и поддръжка), приближавайки ги до собствената бюджетна прогноза на Комитета, за да може той да изпълнява своята политическа дейност и своите задължения;

113.  Накрая възстановява бюджетните средства, съкратени от Съвета, свързани със сигурността и наблюдението на сградите на Комитета, за да осигури достатъчно финансиране за мерки за сигурност в случай на повишаване на нивото на риск (код „жълто“) през 2016 г.;

Раздел VIII — Европейски омбудсман

114.  Отбелязва със съжаление, че Съветът е намалил проектобюджета на омбудсмана със 135 000 EUR; подчертава, че това намаление ще представлява несъразмерна тежест за много ограничения бюджет на омбудсмана и ще се отрази съществено върху способността на институцията да служи ефективно на гражданите на Съюза; следователно възстановява всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да даде възможност на омбудсмана да изпълнява своя мандат и ангажименти;

Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните

115.  Отбелязва със съжаление, че Съветът е намалил проектобюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните със 135 000 EUR; подчертава, че това намаление ще представлява несъразмерна тежест за много ограничения бюджет на надзорния орган и ще се отрази съществено върху способността на институцията да служи ефективно на институциите на Съюза; следователно възстановява всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да даде възможност на Надзорния орган по защита на данните да изпълнява своите задължения и ангажименти;

Раздел Х — Европейска служба за външна дейност

116.  Счита, че трябва да бъде осигурено подобаващо финансиране на ЕСВД, за да може да се справи с предизвикателствата, породени от геополитическата несигурност, и да гарантира ролята на Съюза в целия свят; възстановява следователно проектобюджета по всички бюджетни редове и заличава резервите, приети от Съвета, свързани с промените в обменния курс на еврото;

o
o   o

117.  Изразява убеденост, че бюджетът на Съюза може да допринесе за ефективното справяне не само с последствията от кризата, пред която Съюзът е изправен в момента, но и с първопричините за нея; счита обаче, че на непредвидени събития от европейско измерение следва да се реагира с обединяване на усилията и предоставяне на допълнителни средства на равнището на Съюза, а не с поставяне под въпрос на предишни ангажименти или с връщане към илюзията за чисто национални решения; подчертава следователно, че смисълът на разпоредбите за гъвкавост е да се даде възможност за такава обща и бърза реакция и че те следва да се прилагат напълно, за да се компенсират тесните ограничения, налагани от таваните по МФР;

118.  Подчертава, че едва две години след началото на прилагане на текущата МФР Комисията е трябвало да поиска на два пъти мобилизиране на Инструмента за гъвкавост, както и използването на маржа за непредвидени обстоятелства, за да се покрият неотложни и непредвидени нужди, които не могат да бъдат финансирани в рамките на съществуващите тавани по МФР; отбелязва също така, че общият марж за поетите задължения веднага е бил използван в пълна степен през 2015 г., първата година от съществуването му, докато ресурсите за две важни програми на Съюза е трябвало да бъдат намалени, за да се даде възможност за финансирането на нови инициативи; подчертава, че поради концентрирането на отпускането на бюджетните средства в началото на периода (през 2014 и 2015 г.), редица програми на Съюза разполагат, считано от 2016 г., с по-малко или дори с никакви бюджетни кредити за поети задължения; следователно констатира, че таваните на МФР по много функции са прекалено ограничаващи и парализират Съюза в области, където съществува най-голяма нужда, а наличните механизми за гъвкавост по МФР вече са използвани в максимална степен; счита, че тези констатации налагат истинско междинно преразглеждане на МФР; очаква амбициозните предложения на Комисията в тази насока през 2016 г.;

119.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(2) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P8_TA(2015)0061.
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0172.
(7) Приети текстове, P8_TA(2015)0263.
(8) Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).
(9) Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година (ОВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 395).
(10) Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).
(11) Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (OB L 221, 8.8.1998 г., стр. 23).
(12) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година (Приети текстове, P7_TA(2013)0437).
(13) Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2014 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година (Приети текстове, P8_TA(2014)0036).
(14) Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година (Приети текстове, P8_TA(2015)0172).
(15)–67 длъжности през 2014 г., – 47 длъжности през 2015 г. и – 57 длъжности за 2016 г.
(16) Тъй като е взето политическо решение за изключване на политическите групи от тези изчисления, това съкращение се отнася за частта на щатното разписание за Секретариата (референтен брой длъжности (1%): – 57)
(17) Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІV — Съд на Европейския съюз (Приети текстове, ОВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 118).

Правна информация - Политика за поверителност