Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2132(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0298/2015

Indgivne tekster :

A8-0298/2015

Forhandlinger :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0376

Vedtagne tekster
PDF 445kWORD 136k
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner
P8_TA(2015)0376A8-0298/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 28. oktober 2015 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3) (FFR-forordningen),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4) (IIA),

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2016, Sektion III - Kommissionen(5),

–  der henviser til sin beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016(6),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, vedtaget af Kommissionen den 24. juni 2015 (COM(2015)0300),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, vedtaget af Rådet den 4. september 2015 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 17. september 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  der henviser til sin beslutning af 8. juli 2015 om mandatet med henblik på trepartsmødet om 2016-budgetforslaget(7),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. september 2015 til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om håndtering af flygtningekrisen: Øjeblikkelige operationelle, budgetmæssige og retlige foranstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (COM(2015)0490),

–  der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2016 (COM(2015)0317) og 2/2016 (COM(2015)0513) til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0298/2015),

Sektion III

Generel oversigt

1.  understreger, at Parlamentets behandling af budgettet for 2016 fuldt ud afspejler de politiske prioriteringer, som blev vedtaget af et overvældende flertal i de ovennævnte beslutninger af 11. marts 2015 om de generelle retningslinjer og af 8. juli 2015 om mandat med henblik på trepartsmødet; minder om, at disse prioriteringer består i at sætte fokus på intern og ekstern solidaritet, navnlig på effektiv håndtering af migrations- og flygtningekrisen, samt på at fremme konkurrenceevnen ved hjælp af skabelse af anstændig kvalitetsbeskæftigelse og udvikling af virksomheder og iværksætteri i hele Unionen;

2.  fremhæver, at Unionen i øjeblikket står over for en række alvorlige nødsituationer, navnlig den hidtil usete migrations‑ og flygtningekrise; er overbevist om, at de nødvendige finansielle ressourcer skal findes i Unionens budget med henblik på at matche de politiske udfordringer og gøre det muligt for Unionen så hurtigt som overhovedet muligt og som en prioritet at reagere effektivt på disse kriser; har forståelse for, at migrations- og flygtningekrisen ikke kan løses med finansielle ressourcer alene, og at der er behov for en samlet tilgang for at håndtere dens interne og eksterne dimensioner; mener, at ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære foranstaltninger, og at der er behov for en stærk politisk vilje for at sikre nye bevillinger til dette formål; understreger i denne forbindelse, at solidaritet er et grundlæggende princip i EU-budgettet; er bekymret over, at solidaritet under flygtningekrisen viser sig på en uensartet måde i medlemsstaterne; anmoder Kommissionen om at fremlægge et forslag til, hvordan EU-budgettet kan incitere medlemsstaterne i retning mod en mere afbalanceret tilgang til solidaritet;

3.  bemærker, at Parlamentet lige fra begyndelsen har lagt særlig vægt på migration og flygtninge i 2016-budgettet; minder om sine tidligere udtalelser om, at håndteringen af migrationsstrømme ligger i krydsfeltet mellem den interne og eksterne solidaritet, og at der også bør anvendes eksterne finansieringsinstrumenter i henhold til en integreret tilgang med henblik på at tackle de grundlæggende årsager til de problemer, som Unionen står over for; minder om de fælles traktater og aftaler såsom Schengenreglerne og Dublinforordningen(8) og Kommissionens forslag om en bindende kriseordning for flytning (COM(2015)0450);

4.  beslutter derfor straks at forelægge en omfattende pakke af ændringsforslag, som øger budgetforslaget (BF) med 1 161 mio. EUR både på udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab) og udgiftsområde 4 (Et globalt Europa), som en indledende reaktion på migrationskrisen; understreger, at Parlamentets ændringsforslag for så vidt angår denne krises interne dimension allerede fuldt ud integrerer og tilpasser de to pakker om flytning af asylansøgere, samtidig med at der foreslås yderligere forhøjelser af bevillingerne til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) og til EU-agenturerne på dette område; fremhæver for den eksterne dimensions vedkommende en række yderligere forhøjelser, som er rettet mod specifikke programmer under udgiftsområde 4, såsom det europæiske naboskabsinstrument, instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, humanitær bistand samt instrumentet til førtiltrædelsesbistand;

5.  understreger imidlertid, at disse ændringer bør behandles parallelt med Kommissionens ændringsskrivelse nr. 2/2016, som ud over den anden pakke vedrørende flytning omfatter de supplerende foranstaltninger, der er fastsat i Kommissionens ovennævnte meddelelse af 23. september 2015; beklager at Parlamentet og Rådet ikke har mere tid til at se på ændringsskrivelsens egnethed, men forstår nødvendigheden af et øjeblikkeligt svar og det betydelige tidspres; understreger, at Parlamentet fuldt ud støtter disse nye foranstaltninger og har til hensigt at forsvare finansieringen heraf ved hjælp af nye bevillinger, som er højere end det bevillingsniveau, som Parlamentet selv foreslog i sin holdning til 2016-budgettet;

6.  beslutter ligeledes at iværksætte foranstaltninger med hensyn til den aktuelle krise, der rammer de europæiske landbrugere, navnlig i mejerisektoren, og til allerede i sin holdning til 2016-budgettet at indarbejde den af Kommissionen foreslåede hasteforanstaltning på 500 mio. EUR; har tillid til, at Kommissionens ændringsskrivelse nr. 2/2016 vil gøre det muligt at tillade fastsættelse af de specifikke budgetposter, som skal styrkes i denne forbindelse; bifalder Kommissionens beslutning om at fremføre uudnyttede bevillinger fra krisereserven fra 2015-budgettet til 2016-budgettet, og konstaterer, at disse ubrugte midler vil blive anvendt til tilbagebetalinger til modtagere af direkte betalinger, som fastsat i forordning (EU) nr. 1306/2013;

7.  anerkender, at det er nødvendigt at gøre en meget større indsats for at afhjælpe manglerne i EU's økonomi ved at styrke konkurrenceevne, vækst og kvalitetsbeskæftigelse; understreger den centrale rolle, som mikrovirksomheder og små og mellemstore og sociale virksomheder spiller i denne henseende; styrker derfor Cosme-programmet med 16,5 mio. EUR; beslutter ligeledes at foreslå nye forpligtelser i 2016 til fortsættelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hvis samlede finansieringsramme blev fremrykket i 2014-2015; anerkender det betydelige bidrag, som dette program yder til bekæmpelsen af arbejdsløshed og er fast besluttet på at sikre, at de nødvendige bevillinger stilles til rådighed med henblik på at forhindre, at der opstår finansieringshuller i forbindelse med programmets gennemførelse; vedtager derfor en budgetforhøjelse for 2016 på 473,2 mio. EUR svarende til den oprindelige rate, der på årsbasis blev afsat til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

8.  gentager sin overbevisning om, at EU's budget ikke bør finansiere nye initiativer på bekostning af eksisterende EU-programmer og -politikker og ved at se bort fra politiske forpligtelser, der allerede er indgået; agter – samtidig med at den store politiske og finansielle støtte til iværksættelsen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) anerkendes og bekræftes fuldt ud – at leve op til det under EFSI-forhandlingerne fremsatte tilsagn om i videst muligt omfang at minimere indvirkningerne på Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten (CEF) inden for rammerne af den årlige budgetprocedure; foreslår derfor fuldt ud at udligne nedskæringerne af disse to programmer i 2016 (1 326 mio. EUR) – som følge af tilførslerne til EFSI-garantifonden – med henblik på at sikre, at programmerne fuldt ud kan nå de mål, der blev aftalt for blot to år siden med vedtagelsen af deres respektive retsgrundlag;

9.  understreger betydningen af, at den fælles erklæring om en betalingsplan for 2015-2016, som Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgik aftale om i kølvandet på det fælles tilsagn om senest ved udgangen af 2016 at nedbringe efterslæbet af uindfriede betalingsanmodninger for samhørighedsprogrammerne for 2007-2013 til ca. 2 mia. EUR, overholdes fuldt ud; kritiserer i den forbindelse, at Rådets foreslåede nedskæringer er i direkte modstrid med denne betalingsplan; understreger endvidere nødvendigheden af at undgå enhver fremtidig opbygning af et sådant uholdbart efterslæb, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge konkrete forslag i denne henseende; mener derfor, at uforudsete betalingsbehov bør finansieres med nye bevillinger, og at en fremrykning af 1 mia. EUR i 2016 for Grækenland derfor bør finansieres inden for rammerne af det tilgængelige betalingsloft for FFR; understreger sit mangeårige synspunkt om, at betalinger, der stammer fra forpligtelser under fleksibilitetsinstrumentet, ikke medregnes i dette betalingsloft;

10.  genopfører alle de nedskæringer, som Rådet har foreslået i budgetforslaget (563,6 mio. EUR i forpligtelser og 1 421,8 mio. EUR i betalinger); forstår ikke begrundelsen for de foreslåede nedskæringer af f.eks. Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten – to programmer, som allerede er berørt af omfordelinger til EFSI – og for nedskæringerne af udviklings‑ og naboskabspolitikkerne, navnlig i betragtning af den seneste tids begivenheder; er bekymret over, at Rådet ved at foreslå så betydelige nedskæringer af budgetforslaget i høj grad tilsidesætter den ubestridelige merværdi af Unionens budget; anfægter under alle omstændigheder Rådets erklærede hensigt om at fokusere på budgetposter med en lav gennemførelsesgrad eller absorptionskapacitet, idet dette ikke underbygges af de reelle gennemførelsestal og ikke tager højde for de forskelligartede gennemførelsesmønstre for visse programmer;

11.  beklager, at Kommissionens ekspertgrupper fortsat ikke er velbalanceret, da de er stærkt domineret af erhvervsmæssige interesser;

12.  konkluderer, at det i betragtning af de meget stramme FFR-margener i 2016 er nødvendigt at anvende alle tilgængelige midler under FFR-forordningen i form af fleksible midler, herunder den fulde anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet, til at sikre tilstrækkelig finansiering af disse presserende behov; forventer, at Rådet vil være enig i denne tilgang, og at det ikke vil være vanskeligt at nå frem til en aftale under forligsmødet, som gør det muligt for Unionen at tage udfordringen op og reagere effektivt på de kommende udfordringer; understreger i den forbindelse, at den samlede FFR-margen til forpligtelser fra 2015 bør mobiliseres, så snart de retlige betingelser er opfyldt; forventer at nå en forhåndsaftale med Rådet og Kommissionen om dette spørgsmål;

13.  minder om den fælles erklæring fra de tre EU-institutioner i forbindelse med den politiske aftale om FFR om, at de årlige budgetprocedurer vil integrere kønsspecifikke elementer, hvor det er relevant; understreger, at kønsmainstreaming som et horisontalt princip bør understøtte EU's politikker og opfordrer til en bred gennemførelse af kønsbudgetteringen; glæder sig endvidere over de første skridt mod en forgrønnelse af EU's budget; påpeger nødvendigheden af yderligere at fremme denne proces med henblik på at nå de mål, der er aftalt i forbindelse med klima- og miljøvenlige udgifter;

14.  fastsætter de samlede bevillinger for 2016 til 157 427,3 mio. EUR og 146 459,3 mio. EUR i henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger;

Underudgiftsområde 1a – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

15.  kritiserer, at underudgiftsområde 1a igen i år er hårdt ramt af Rådets nedskæringer med en reduktion på 140,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 435,4 mio. EUR i betalingsbevillinger i forhold til budgetforslaget; fremhæver, at ca. halvdelen af disse nedskæringer er rettet mod Horisont 2020, hvilket medfører en yderligere reduktion af midlerne til dette program i 2016, efter at en del af bevillingerne hertil er blevet omfordelt til EFSI;

16.  understreger, at af hensyn til en sammenhængende tilgang må flere af de bevillingsnedskæringer, som Rådet har foretaget i forbindelse med flere programmer under underudgiftsområde 1a som følge af en lav absorptionskapacitet i juni 2015, nu vendes som følge af den voldsomme fremskyndelse af disse programmers gennemførelse i september 2015; bemærker, at dette er en generel tendens i overensstemmelse med disse programmers livscyklus; beslutter derfor at genopføre BF-niveauet for de budgetposter, som Rådet har nedskåret, både hvad angår forpligtelser og betalinger;

17.  beslutter ud over den fulde kompensation for de EFSI-relaterede nedskæringer for Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten at foreslå visse selektive forhøjelser over BF-niveauet til Cosme, Horisont 2020, EaSI og Erasmus+-programmerne i tråd med sine 2016-prioriteter vedrørende fremme af beskæftigelse, virksomheder og iværksætteri og efter en omhyggelig vurdering af disses hidtidige absorptionskapacitet;

18.  understreger navnlig, at fremrykningen af bevillinger til Cosme i 2014-2015 virkelig har vist sig at være nyttig i betragtning af, at SMV'ernes efterspørgsel efter at opnå støtte til markedsadgang og finansiering har været konstant stigende i de seneste år; modsætter sig derfor den i budgetforslaget foreslåede nedskæring af bevillingerne til Cosme i forhold til 2015 og beslutter at forhøje bevillingerne til dette program ud over budgetforslaget; minder om, at Kommissionen allerede har gjort opmærksom på et underskud i de finansielle instrumenter under Cosme for så vidt angår 2015, 2016 og 2017, som viser forskellen mellem de disponible forpligtelser og den forventede efterspørgsel; anmoder inden for rammerne af Cosme om en betydelig forhøjelse af bevillingerne til Erasmus for unge iværksættere, eftersom de tilgængelige midler ikke er tilstrækkelige til at dække den betydelige efterspørgsel efter at deltage i programmet;

19.  opfordrer Kommissionen til at analysere den finansielle byrde, som skyldes gebyrer og afgifter i forbindelse med obligatoriske certificerings- og licensprocedurer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilvejebringe en reel evaluering af disse omkostningers indvirkning på industrivirksomheders og SMV'ers konkurrenceevne;

20.  beslutter at forhøje bevillingerne over budgetforslaget til de tre tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA) samt til ACER med henblik på at sikre, at de har tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at tackle deres øgede arbejdsopgaver;

21.  bekræfter sin støtte til ITER-programmet og er fast besluttet på at sikre programmet tilstrækkelig finansiering; er imidlertid bekymret over eventuelle yderligere forsinkelser og yderligere omkostninger i forbindelse med dette program samt over de potentielle relaterede konsekvenser for Unionens budget; beklager derfor, at det ikke var i stand til at vurdere niveauet for ITER-bevillingerne for 2016 i forhold til den ajourførte betalingsplan og – tidsplan, som først skal fremlægges i ITER-Rådet i november 2015; forventer dog, at denne reviderede plan vil tilvejebringe tilstrækkelige beviser for, at der er taget behørig højde for de henstillinger, som Parlamentet fremsatte i den relevante dechargebeslutning for 2013(9), og at den finansielle soliditet og effektivitet i udgifterne vil blive sikret; agter at tage dette spørgsmål op i budgetforliget for 2016; insisterer endvidere på behovet for fuldstændig gennemsigtighed for så vidt angår anvendelsen af bidragene fra fællesforetagendet Fusion for Energy til ITER-programmet; opfordrer til en passende ansvarlighedsmekanisme, der giver et klart overblik over omfanget af finansielle midler, der stilles til rådighed for det internationale projekt, og evaluerer den effektive anvendelse af disse;

22.  reserverer en del af bevillingerne til standardiseringen af regnskabsaflæggelse og revision og kræver implementering af de anbefalinger, der fremsættes i Maystadt-rapporten vedrørende Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppes (EFRAG's) opgaver og ansvarsområder, hvorved man også styrker Unionens indflydelse på fastlæggelsen af internationale regnskabsstandarder; er også bekymret over, at de betragtelige EU-midler til IFRS Foundation ikke modsvares af nødvendige forbedringer med hensyn til ansvarlighed, gennemsigtighed og demokrati;

23.  forhøjer som følge heraf forpligtelses- og betalingsbevillingsniveauet ud over BF-niveauet for underudgiftsområde 1a med henholdsvis 1 405,5 mio. EUR og 491,5 mio. EUR (herunder pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), og overskrider dermed loftet for forpligtelser med 1 316,9 mio. EUR, som skal finansieres af alle tilgængelige midler med hensyn til fleksibilitet i FFR-forordningen, når de disponible margener er udtømt;

Underudgiftsområde 1b – Økonomisk, social og territorial samhørighed

24.  tager afstand fra Rådets foreslåede nedskæring af forpligtelsesbevillingerne med 3,1 mio. EUR og mere vigtigt af betalingsbevillingerne med 220,1 mio. EUR for så vidt angår underudgiftsområde 1b, herunder færdiggørelsesposterne; opfordrer Rådet til at redegøre for, hvordan disse nedskæringer er forenelige med målet om på den ene side at nedbringe antallet af ubetalte regninger og på den anden side at undgå negative konsekvenser og unødvendige forsinkelser i gennemførelsen af programmerne for 2014-2020; minder om, at samhørighedspolitikken er Unionens vigtigste investeringspolitik, der tager sigte på at mindske forskellene mellem europæiske regioner ved at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed; understreger, at instrumenter som Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er medvirkende til at fremme konvergens, mindske de udviklingsmæssige forskelle og støtte skabelsen af bæredygtige job af høj kvalitet;

25.  noterer sig, at Kommissionen på basis af medlemsstaternes seneste prognoser foreløbig har vurderet, at gennemførelsen af programmerne på samhørighedsområdet sandsynligvis vil blive forsinket i 2016; frygter, at enhver betydelig underudnyttelse i det tredje år af gennemførelsen af den nye cyklus for de europæiske struktur- og investeringsfonde – på et tidspunkt, hvor programmerne burde være i fuld gang – ikke blot vil have en skadelig indvirkning på muligheden for at opnå rettidige resultater i praksis, men også kan medføre et alvorlig pres på betalingerne i de efterfølgende år og eventuelt atter føre til et efterslæb af ubetalte regninger; opfordrer indtrængende de berørte medlemsstater til at gøre hurtige fremskridt med hensyn til at tackle de underliggende årsager til disse forsinkelser i gennemførelsen, f.eks. ved hurtigt at udpege programansvarlige myndigheder samt ved at undgå at forøge og ved at forenkle nationale administrative procedurer; kræver i overensstemmelse med betalingsplanen, at Kommissionen nøje overvåger betalingernes udvikling under underudgiftsområde 1b vedrørende programmeringsperioden 2014-2020, herunder gennem detaljerede, regelmæssige prognoser, som drøftes på særlige interinstitutionelle møder, og til at fremsætte passende forslag, når det er nødvendigt;

26.  minder om, at Kommissionen ikke har foreslået nogen forpligtelsesbevillinger til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2016 som følge af dets fremrykning i 2014-2015; beslutter i overensstemmelse med forordningen om Den Europæiske Socialfond(10), der gør en sådan fortsættelse mulig, at afsætte 473,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hvilket svarer til det første årlige ratebeløb, der oprindeligt blev fastsat for dette program; er overbevist om, at finansieringen af dette vigtige program, som vedrører en af Unionens mest presserende udfordringer, ikke bør slutte i 2015; understreger, at de supplerende midler bør anvendes til at udvide programmet, således at det bliver muligt at hjælpe flere unge mennesker i deres søgen efter et ordentligt og fast job; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at fremskynde gennemførelsen af initiativet i praksis til direkte gavn for unge europæere; opfordrer indtrængende Kommissionen til at aflægge beretning til Parlamentet om EU-finansierede foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og om de resultater, der er opnået med disse foranstaltninger;

27.  forhøjer under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger forpligtelsesbevillingerne for underudgiftsområde 1b med 482,7 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 1 164 mio. EUR ud over budgetforslaget, hvilket dermed overstiger loftet for forpligtelser med 467,3 mio. EUR, der skal finansieres ved hjælp af alle tilgængelige midler med hensyn til fleksibilitet i FFR-forordningen;

Udgiftsområde 2 – Bæredygtig vækst: naturressourcer

28.  bemærker, at Rådet ligeledes har skåret bevillingerne til udgiftsområde 2 ned med 199,9 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 251,1 mio. EUR i betalingsbevillinger, herunder bevillingerne til udvikling af landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og LIFE-programmet; mener, at ændringsskrivelse nr. 2/2016 fortsat bør være grundlaget for enhver pålidelig revision af bevillingerne til Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL); genopfører i overensstemmelse hermed niveauet fra budgetforslaget;

29.  glæder sig over Kommissionens præsentation af en 500 mio. EUR stor pakke, som omfatter en række hasteforanstaltninger, der har til formål at støtte de europæiske landbrugere, navnlig landbrugerne inden for mejerisektoren, som befinder sig i en tid med faldende råvarepriser og større mælkeproduktion; understreger, at disse virkninger er værst i fjerntliggende områder, hvor mejerisektorens socioøkonomiske betydning er uomtvistelig; inkluderer dette beløb i sin behandling med henblik på at vise sin støtte til Kommissionens meddelelse og ser frem til, at beløbet i løbet af forligsproceduren integreres fuldstændigt på grundlag af ændringsskrivelse nr. 2/2016; understreger, at denne pakke bør svare til omfanget af de foranstaltninger, som har til formål at tackle de europæiske landbrugeres tab i forbindelse med og de langsigtede konsekvenser af den russiske embargo på landbrugsprodukter, henset til at Rusland er langt den næststørste aftager af EU's landbrugsprodukter;

30.  er af den opfattelse, at eksportrestitutioner er handelsforvridende og i strid med EU's udviklingsmål; går derfor ind for en fuldstændig fjernelse af disse;

31.  gentager, at hverken bevillingerne til den fælles landbrugspolitik eller andre bevillinger fra budgettet bør anvendes til at finansiere tyrefægtning med dødelig udgang; minder om, at en sådan finansiering er en klar overtrædelse af den europæiske konvention om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål (Rådets direktiv 98/58/EF)(11);

32.  understreger de øgede opgaver, som Unionen pålægges inden for rammerne af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond; genopfører derfor bevillingsniveauet for 2015-budgettet til videnskabelig rådgivning og viden på fiskeriområdet som følge af vigtigheden af at indsamle data til brug for beslutningsprocessen og styrker EU-Fiskerikontrolagenturets (EFCA's) budget med henblik på at støtte dets rolle i koordineringen og gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik;

33.  forhøjer derfor forpligtelsesbevillingerne med 510,4 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 520,6 mio. EUR (inklusive pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), hvilket efterlader en margen på 647,2 mio. EUR under loftet for forpligtelser under udgiftsområde 2;

Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og unionsborgerskab

34.  minder om, at budgetforslaget indeholdt forhøjelser på området for sikkerhed og migration, herunder en bevilling på 150 mio. EUR til flytningen af 40 000 personer med behov for international beskyttelse, hvilket har fået Kommissionen til at overskride loftet for dette udgiftsområde med 124 mio. EUR og til at foreslå tilsvarende anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet; glæder sig over, at Rådet har accepteret princippet om at anvende fleksibilitetsinstrumentet til dette formål; konstaterer imidlertid nødvendigheden af en langsigtet finansieringsplan for at reagere på flygtningekrisen og er af den opfattelse, at dette ligeledes bør håndteres gennem revisionen af FFR;

35.  beslutter i lyset af de aktuelle, ekstraordinære strømme af migranter og flygtninge at koncentrere sig om at styrke Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden; støtter i denne forbindelse kraftigt den anden pakke på 780 mio. EUR til flytning af yderligere 120 000 personer; beslutter at medtage de nødvendig midler i sin behandling og tilpasse den første pakke vedrørende flytning med den anden pakke ved at tilføje 20 mio. EUR til finansiering af transportomkostninger (500 EUR pr. migrant til Italien og Grækenland); godkender en yderligere forhøjelse på 79 mio. EUR til generel styrkelse af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden; fremhæver nødvendigheden af også at sikre tilstrækkelige finansieringsmuligheder for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden for de kommende år; minder om, at punkt 17 i IIA tillader en stigning på mere end 10 % i det beløb, der er planlagt for hele varigheden af et program, når der opstår nye, objektive, langsigtede omstændigheder;

36.  noterer sig, at sådanne foranstaltninger blot er et første skridt mod den fuldstændige gennemførelse af solidaritetsprincippet, som Unionen bygger på; opfordrer Kommissionen og Rådet til fuldt ud at gennemføre de planer, som blev foreslået i ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 23. september 2015 og viser et klart engagement i respekten for menneskerettigheder, som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; understreger betydningen af passende finansiering af tilbagesendelsesaktioner i overensstemmelse med chartret og nonrefoulementprincippet med henblik på at opnå en effektiv tilbagesendelsespolitik, som forebygger og begrænser irregulær migration; understreger betydningen af at støtte flygtninge tættere på deres hjemland og af at lette medlemsstaternes asylprocedurer;

37.  beslutter endelig at styrke agenturer, der udfører migrationsrelaterede opgaver, med et beløb på i alt 26 mio. EUR, hvoraf Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) modtager den største stigning på 12 mio. EUR over budgetforslaget; minder om, at agenturet spiller en central, koordinerende rolle i gennemførelsen af de foreløbige foranstaltninger på området international beskyttelse og i stigende omfang anmodes om at bistå de berørte medlemsstater;

38.  glæder sig over Kommissionens meddelelse af 23. september 2015 og de tilsvarende foranstaltninger, som afspejles i ændringsskrivelse nr. 2/2016, herunder den supplerende nødhjælp til de hårdest ramte medlemsstater på 600 mio. EUR; er tilfreds med, at Kommissionen indtager en lederposition på dette område og dermed bekræfter den tilgang, som Parlamentet har valgt at anvende i forbindelse med sin behandling; er rede til at overveje yderligere forhøjelser i løbet af forligsproceduren;

39.  beklager, at Rådet skærer forpligtelsesbevillingerne ned med 25,1 mio. EUR og betalingsbevillingerne med 33,6 mio. EUR i forhold til budgetforslaget; mener, at disse nedskæringer bringer den korrekte gennemførelse af programmer og aktioner under udgiftsområde 3 i fare; minder i denne forbindelse om, at man – selv om nogle af de foreslåede nedskæringer kan virke uvæsentlige – skal huske på, at flere af de vigtige og værdifulde programmer er relativt små, hvilket gør dem særligt sårbare over for nedskæringer; beslutter derfor at genopføre BF-niveauet;

40.  finder det desuden nødvendigt at forhøje Kultur- og Media-delprogrammerne, herunder multimedieaktiviteter, samt garantifaciliteten for de kulturelle og kreative sektorer (CCSGF), som er planlagt til 2016 med det formål at løse det vigtige spørgsmål om adgang til finansiering for SMV'er og organisationer i de kulturelle og kreative sektorer, med i alt 10,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger ud over budgetforslaget i betragtning af den vigtige rolle, som disse programmer spiller med hensyn til at støtte kulturindustrien og de kreative industrier, som repræsenterer centrale europæiske værdier;

41.  anser det ligeledes for en prioritet at styrke programmet "Europa for borgerne" med 1,5 mio. EUR og ændre budgetkontoplanen for programmet ved at afsætte en separat post til gennemførelsen af det europæiske borgerinitiativ;

42.  bemærker, at dets behandling (herunder pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), overstiger loftet for udgiftsområde 3 med 1 055,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger med 931,1 mio. EUR ud over budgetforslaget, samtidig med at betalingsbevillingerne øges med 586,5 mio. EUR; foreslår derfor at anvende alle tilgængelige midler i FFR til at finansiere styrkelsen af migrationspakken;

Udgiftsområde 4 – Et globalt Europa

43.  påpeger, at udgiftsområde 4 er det udgiftsområde, der er genstand for de største nedskæringer, som foreslås af Rådet, både i forpligtelser (-163,4 mio. EUR) og i betalinger (-450,4 mio. EUR); konstaterer med forbavselse, at det europæiske naboskabsinstrument (navnlig fattigdom og sikkerhed i Middelhavsområdet), instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (herunder det tematiske mål vedrørende asyl og migration) og instrumentet til førtiltrædelsesbistand (til trods for at kandidatlandene har modtaget et stort antal flygtninge eller befinder sig langs de vigtigste migrationsruter) er blandt de mest udsatte; understreger, at denne tilgang er i åbenlys modstrid med erklæringerne fra Rådet og Det Europæiske Råd om dagsordenen for migration, om flygtningekrisen og om samarbejde med oprindelses- og transitlande;

44.  beslutter på denne baggrund at genopføre bevillingsniveauet i budgetforslaget; bemærker, at situationen for betalinger for udgiftsområde 4 stadig er en kilde til særlig bekymring på grund af overførslen af et betydeligt efterslæb af ubetalte regninger og en kunstig udskydelse af kontraktlige forpligtelser som modsvar til en vedvarende underbudgettering i betalinger; bekræfter derfor, at stigningen i betalingsbevillingerne som foreslået af Kommissionen, var en ren nødvendighed, uagtet den omstændighed, at den hidtil usete migrations- og flygtningekrise i mellemtiden har medført nye udfordringer for EU's optræden udadtil;

45.  supplerer ændringsforslagene om migration og flygtningekrisen ved at vedtage målrettede forhøjelser af forpligtelsesbevillinger først og fremmest til det europæiske naboskabsinstrument (+178,1 mio. EUR), men også til instrumentet for udviklingssamarbejde (+26,6 mio. EUR), humanitær bistand (+26 mio. EUR), instrumentet til førtiltrædelsesbistand (+11,2 mio. EUR), instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (+12,6 mio. EUR) og det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (+1 mio. EUR); understreger, samtidig med at det støtter genprioritering inden for disse programmer til håndtering af de aktuelle udfordringer, at dette ikke må resultere i en reduceret indsats i forbindelse med de oprindelige målsætninger for de respektive retsgrundlag og derved indebære en risiko for destabilisering af det europæiske nærområde eller andre berørte regioner; gentager, at det er nødvendigt at vedtage en samlet og menneskerettighedsbaseret tilgang, der sammenkobler migration med udvikling, og som arbejder hen imod integrationen af vandrende arbejdstagere, asylansøgere og flygtninge; understreger behovet for at styrke samarbejde og engagement med oprindelses- og transitlande for at effektivt at håndtere den aktuelle migrationskrise og navnlig behovene hos fordrevne personer i tredjelande på områderne sundhed og uddannelse; anser derfor en sådan forhøjelse for absolut nødvendig for finansieringen af supplerende initiativer ud over de oprindelige mål, der er fastlagt i de respektive retsgrundlag;

46.  konstaterer, at Unionens regionale trustfond oprettet som reaktion på den syriske krise og nødtrustfonden for stabilitet og imødegåelse af de grundlæggende årsager til ulovlig migration og fordrevne personer i Afrika blev oprettet, fordi Unionens budget både mangler den nødvendige fleksibilitet og de nødvendige midler til at muliggøre en hurtig og samlet reaktion på krisen; understreger, at en mere holistisk løsning skal findes i FFR-gennemgangen/revisionen af, hvordan støtte fra EU-budgettet til humanitær bistand og udvikling kan gøres mere effektiv og lettere tilgængelig, og hvordan den på tilfredsstillende vis kan slås sammen med Den Europæiske Udviklingsfond og bilateral bistand fra medlemsstaterne; opfordrer til, at de ekstra bevillinger til programmerne under udgiftsområde 4 specifikt anvendes til at øge finansieringen af de to trustfonde samt til øjeblikkelig bistand via UNHCR og Verdensfødevareprogrammet; opfordrer de enkelte medlemsstater til at omsætte ord til handling og yde de nødvendige yderligere bidrag for at sikre overensstemmelse med EU's finansiering til trustfondene og til at lukke finansieringshullet i FN's agenturer uden yderligere forsinkelse; bemærker, at den række af projekter, der potentielt skal finansieres af trustfondene, yderligere svækker Rådets påstand om en manglende absorptionskapacitet i udgiftsområde 4;

47.  styrker budgetposten for støtte til fredsprocessen og finansiel bistand til Palæstina og til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) med 40 mio. EUR; bemærker, at UNRWA spiller en stor rolle i arbejdet med at støtte det stigende antal palæstinensiske flygtninge, der lider direkte under den syriske krise, der udgør en yderligere byrde for agenturet; er bekymret over den manglende finansiering, som UNRWA står overfor, og kræver, at disse supplerende bevillinger kanaliseres til det almindelige budget til støtte for grundlæggende uddannelse og social- og sundhedstjenester;

48.  minder om, at det for at afhjælpe de skadelige langsigtede virkninger fra humanitære kriser er af afgørende betydning at sikre, at de berørte børn fortsat får en uddannelse; øger derfor midlerne til støtte af uddannelse i budgettet til humanitær bistand, således at de udgør 3 % i stedet for 1 % med sigte på at nå en tærskel på 4 % inden 2019;

49.  godkender en symbolsk forhøjelse af FUSP-budgettet for at støtte ethvert initiativ, der tager sigte på at gøre migration til en specifik del af civile FSFP-missioner, og giver samtidig sin fulde støtte til EUNAVFOR MED's militærmission, der har til formål at bekæmpe menneskesmuglere og menneskehandlere;

50.  ser med tilfredshed på den igangværende refleksionsproces i EU-Udenrigstjenesten vedrørende fremtiden for EU's særlige repræsentanter og deres forhold til EU-Udenrigstjenesten; mener, at en eventuel ændring af budgetposten for EU's særlige repræsentanter først bør finde sted, efter at den igangværende refleksionsproces er afsluttet;

51.  finder det nødvendigt at forhøje bevillingerne til budgetposten vedrørende det tyrkisk-cypriotiske samfund (+2 mio. EUR) med det formål at bidrage afgørende til fortsættelse og intensivering af Komitéen for Forsvundne Personer på Cyperns opgave og at støtte det fælles Tekniske Udvalg om Kulturarv og derved fremme tillid og forsoning mellem de to samfund;

52.  understreger, at gennemførelsen af den aftale om handelslettelser, der blev indgået på den 9. WTO-Ministerkonference, vil kræve yderligere støtte til de mindst udviklede lande og udviklingslandene; understreger nødvendigheden af en koordineret indsats fra Kommissionens og medlemsstaternes side i relation til de internationale finansinstitutioner for at undgå en nedskæring af bevillingerne til Aid for Trade og uregelmæssigheder i forbindelse med samarbejdet med visse partnere, som fører til mindre effektivitet, og for at sikre, at aftalen om handelslettelser arbejder i udviklingens tjeneste;

53.  beslutter sammen med pilotprojekter og forberedende foranstaltninger at udnytte den margen på 261,3 mio. EUR, der er efterladt i budgetforslaget under loftet for udgiftsområde 4 i forpligtelser, og ikke at gå videre på nuværende tidspunkt; øger også betalingsbevillingerne med 132,5 mio. EUR; ser frem til et frugtbart forlig på grundlag af disse ændringer, ligeledes under hensyntagen til ændringsskrivelse nr. 2/2016; understreger imidlertid, at dette loft kan være utilstrækkeligt, da det er blevet fastsat lang tid før den store udvikling i Ukraine, Syrien, Tunesien og mere generelt i nabolandene, Mellemøsten og Afrika; opfordrer derfor til en fuld udnyttelse af det potentiale, der ligger i nødhjælpsreserven, og er åben over for enhver yderligere anvendelse af fleksibilitetsbestemmelserne, der er fastsat i FFR, for at tage fat på den eksterne dimension af migrations- og flygtningekrisen;

Udgiftsområde 5 – Administration – andre budgetposter – administrations- og støtteudgifter til forskning

54.  bemærker, at Rådets nedskæringer i dette udgiftsområde beløber sig til 31,2 mio. EUR, hvoraf 19,3 mio. EUR vedrører Kommissionens administrative budget, navnlig til dets bygninger, udstyr, og især til personale som følge af forhøjelsen af den faste nedskæringssats til 4,3 %; kan ikke se nogen begrundelse for Rådets holdning og minder om, at Kommissionens foreslåede administrative udgifter for 2016 efter de seneste års konstante tilbageholdenhed blev holdt tæt på det forventede inflationsniveau, dvs. stabile i reale termer, og at Kommissionen gennemfører en fortsat reduktion af personalet;

55.  finder endvidere disse nedskæringer vilkårlige i betragtning af forudsigeligheden af denne type udgifter, der i høj grad er baseret på kontraktlige forpligtelser, og i betragtning af den meget høje gennemførelsesgrad som oplyst af Kommissionen; noterer sig især, at besættelsesgraden i Kommissionens stillingsfortegnelse den 1. april 2015 nåede op på et rekordhøjt niveau med 97,8 % reelt besatte stillinger; beklager, at Rådet desuden har nedskåret administrations- og støtteudgifterne til forskning under andre udgiftsområder end udgiftsområde 5 med et samlet beløb på 28 mio. EUR, selv om disse er afgørende for at sikre en vellykket gennemførelse af programmerne under Unionens forskellige politikområder;

56.  beslutter derfor at genopføre budgetforslaget for alle budgetposter vedrørende administrations- og støtteudgifter til forskning inden for politikområder og for alle budgetposter i udgiftsområde 5, som er blevet nedskåret af Rådet, samt at godkende et begrænset antal små forhøjelser;

57.  anmoder Kommissionen om at sikre, at det samlede budget for OLAF's Overvågningsudvalg og dets sekretariat specificeres i en separat budgetpost i OLAF's budget for 2016;

Agenturer

58.  støtter generelt Kommissionens overslag over agenturernes budgetbehov; konstaterer, at Kommissionen allerede betydeligt har reduceret de fleste agenturers oprindelige anmodninger;

59.  mener derfor, at enhver yderligere nedskæring, som Rådet har foreslået, kan bringe agenturernes tilfredsstillende funktion i fare og ikke give dem mulighed for at udføre de opgaver, som lovgivningsmyndigheden har pålagt dem;

60.  beslutter i forbindelse med den samlede pakke om migration at forhøje bevillingerne til de vigtigste agenturer, der arbejder på dette område: Det Europæiske Asylstøttekontor, Frontex, Europol, Eurojust, eu-LISA, Cepol og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder til et samlet beløb på 26 mio. EUR, da disse agenturer spiller en afgørende rolle i en effektiv håndtering af det presserende problem med migrationsstrømme; glæder sig over de yderligere bevillinger og yderligere 120 stillinger i stillingsfortegnelsen til agenturerne i ændringsbudget nr. 7/2015 og forventer, at denne afgørelse også indvirker på 2016-budgettet samt budgetterne for de kommende år; fremhæver den hastigt forværrede krisesituation og den enorme forøgelse af migrationsstrømme; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge opdaterede og konsoliderede oplysninger om agenturernes behov inden budgetforliget; opfordrer Kommissionen til at foreslå en strategi på mellemlangt og langt sigt for aktionerne i agenturerne for retlige og indre anliggender: mål, missioner, koordinering, udvikling af hotspots og finansielle midler;

61.  beslutter desuden at forhøje budgetbevillingerne for 2016 til de tre finansielle tilsynsmyndigheder på grund af deres supplerende opgaver og forøgede arbejdsbyrde; opfordrer Kommissionen til senest i 2017 at fremsætte et forslag om en afgiftsbaseret finansieringsordning, der erstatter de nuværende bidrag fra medlemsstaterne, som et middel til at sikre de europæiske myndigheders uafhængighed i forhold til medlemsstaternes nationale myndigheder;

62.  beslutter desuden at forhøje bevillingerne til Det Europæiske Agentur for Samarbejde mellem Energimyndigheder, EU-Fiskerikontrolagenturet og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for bedre at kunne matche de tilgængelige ressourcer med agenturernes opgaver;

63.  kan dog ikke acceptere Kommissionens og Rådets tilgang til agenturernes personale og ændrer derfor en række stillingsfortegnelser; understreger igen, at de enkelte agenturer bør nedskære 5 % af stillingerne over 5 år som aftalt i IIA, men at de nye stillinger, der er nødvendige for at udføre supplerende opgaver som følge af nye politikker og ny lovgivning siden 2013, nødvendigvis skal ledsages af yderligere ressourcer og ikke medregnes i personalereduktionsmålet i IIA;

64.  understreger derfor igen sin modstand mod idéen om en omfordelingspulje mellem agenturerne, men bekræfter sin åbenhed over for åbne stillinger som et middel til at opnå effektivitetsgevinster for agenturerne gennem øget administrativt samarbejde eller sågar analyse af mulighederne for sammenlægninger, hvor det er hensigtsmæssigt, og ved at samle visse funktioner enten hos Kommissionen eller et andet agentur;

65.  understreger endnu en gang, at stillinger, der finansieres af erhvervslivet, ikke har nogen indvirkning på Unionens budget og derfor ikke bør være omfattet af personalereduktion; understreger, at det bør overlades til det enkelte agentur at imødegå en svingende arbejdsbyrde ved ikke at besætte alle de stillinger, der står til dets rådighed;

66.  ændrer derfor en række stillingsfortegnelser i agenturerne i overensstemmelse med de ovenfor beskrevne prioriteter om at tilpasse personaleniveauet til de supplerende opgaver; ændrer andre stillingsfortegnelser for at tilnærme dem til en reel nedskæring på 5 % over 5 år og med henblik på at behandle afgiftsfinansierede stillinger anderledes; minder om, at nedskæringen på 5 % over 5 år blev indført med henblik på at mindske administrationsomkostningerne; fremhæver i den forbindelse, at yderligere stillinger i stillingfortegnelsen ikke har en automatisk finansiel indvirkning på Unionens budget, idet agenturer besætter deres stillinger i overensstemmelse med deres behov, og agenturerne derfor ikke altid har alle stillinger i deres stillingsfortegneles besat;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

67.  beslutter efter at have foretaget en omhyggelig undersøgelse af pilotprojekterne og de forberedende foranstaltninger, der er blevet indsendt, og på baggrund af de igangværendes succes og udelukkelse af initiativer, der allerede er omfattet af eksisterende retsgrundlag, og under fuld hensyntagen til Kommissionens vurdering af projekternes gennemførlighed, at vedtage en kompromispakke, der består af et begrænset antal pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, også i lyset af de begrænsende disponible margener;

Betalinger

68.  understreger på ny betydningen af den fælles betalingsplan for 2015-2016 som Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgik aftale om forud for budgetproceduren, som afspejler den fælles forpligtelse til at nedbringe efterslæbet af uindfriede betalinger; bemærker, at de tre institutioner blev enige om at samarbejde fuldt ud med henblik på at godkende et niveau for betalingsbevillinger i budgettet for 2016, som gør det muligt at nå et sådant mål, og at de foreslåede betalingsbevillinger for 2016 blev beregnet af Kommissionen i overensstemmelse hermed; mener at enhver handling for at nedbringe risici ved et uholdbart efterslæb bør suppleres af en indsats for at sikre en mere produktiv udveksling af meninger og forbedre samarbejdsånden mellem Rådet på den ene side og Parlamentet og Kommissionen på den anden; minder om, at der i henhold til artikel 310 i TEUF skal være balance mellem indtægter og udgifter på Unionens budget;

69.  beklager, at Rådet, til trods for de deraf følgende moderate stigninger og de store margener, som Kommissionen har foreslået, besluttede at nedskære betalingsbevillingerne med 1,4 mia. EUR, og dermed rammer både færdiggørelsesposter og programmer, som er i fuld gang, hvilket kan sætte udfasningen af unormale efterslæb over styr; minder om, at for programmer under direkte forvaltning, afspejles en mangel på betalingsbevillinger ikke kun i udviklingen af efterslæbet, men også i kunstige forsinkelser i gennemførelsen af programmer, f.eks. forsinkede indkaldelser af forslag og/eller forsinket indgåelse af nye kontrakter;

70.  beslutter at genopføre budgetforslaget i betalinger til alle budgetposter, som Rådet har nedskåret, på baggrund af den antagelse at de betalingsniveauer, som Kommissionen har foreslået i sit budgetforslag, er dem, der er nødvendige for at nå målene for betalingsplanen;

71.  styrker i et passende forhold betalingsbevillingerne på alle de budgetposter, der er ændret i forpligtelsesbevillinger, ved at tage hensyn til områder med en hurtig udbetalingsprofil eller en høj grad af uopsættelighed, navnlig Erasmus +, de to flytningsordninger, UNRWA og humanitær bistand; forhøjer betalingsbevillingerne med yderligere 1 mia. EUR for fuldt ud at dække fremrykningen af betalinger til Grækenland med nye bevillinger; beslutter også i betragtning af den tidligere gennemførelse at forhøje betalingerne til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen;

Øvrige sektioner

Sektion I - Europa-Parlamentet

72.  minder om, at Parlamentets overslag for 2016 fastsattes til 1 823 648 600 EUR, hvilket svarer til en stigning på 1,6 % i forhold til 2015-budgettet; minder derudover om, at 15 mio. EUR er blevet øremærket til hurtige investeringer i sikkerhed og cybersikkerhed, således at det samlede niveau for dets budget for 2016 fastsættes til 1 838 648 600 EUR;

73.  påpeger, at der pr. 15. juni 2015, efter at Parlamentets overslag for 2016 blev vedtaget, blev oprettet en ny politisk gruppe, og at der på grund af disse ændringer i Parlamentets organisation er behov for supplerende bevillinger for at sikre, at alle politiske grupper behandles ens;

74.  kompenserer fuldt ud disse forhøjelser ved at nedskære bevillingerne under budgetposterne til reserven til uforudsete udgifter, godtgørelsen af medlemmernes generelle udgifter, efteruddannelse, indretning af lokaler, energiforbrug, IT og telekommunikation – investeringer i projekter og inventar;

75.  noterer sig Præsidiets konklusioner af 7. september 2015 i lyset af Parlamentets behandling af 2016-budgettet, hvori det foreslås at gennemføre de seneste af dets afgørelser og tekniske justeringer i budgettet; godkender disse begrænsede tekniske ændringer, som Præsidiet har foreslået, som medfører budgetneutrale justeringer af bevillinger og af stillingsfortegnelsen, og opdaterer visse aspekter af kontoplanen;

76.  fastholder derfor uændret det samlede niveau for sit budget for 2016, som blev vedtaget på plenarmødet den 29. april 2015, på 1 838 648 600 EUR;

77.  understreger, at de politiske gruppers aktiviteter ikke svarer til administrativt arbejde; bekræfter, at det samlede personaleniveau i de politiske grupper derfor skal være undtaget fra målet om reduktion af personalet med 5 % i overensstemmelse med de beslutninger, som det har truffet i forbindelse med regnskabsårene 2014(12), 2015(13) og overslaget for 2016(14);

78.  minder om, at de politiske grupper har haft et ansættelsesstop siden 2012, og at deres behov kun delvist blev dækket i de foregående regnskabsår;

79.  gentager sit tilsagn om at gennemføre punkt 27 i IIA og om at reducere sit personale med 1 %;

80.  understreger, at Parlamentet og Rådet for at opnå langsigtede besparelser i Unionens budget er nødt til at behandle behovet for en køreplan for et fast hjemsted, som et stort flertal i Parlamentet har krævet det i flere beslutninger;

Ændringer i stillingsfortegnelsen

81.  reducerer stillingsfortegnelsen for sit generalsekretariat for 2016 med 57 stillinger (1 % personalereduktionsmålet) som følger: 4 AD14, 13 AD13, 2 AD12, 1 AD9, 2 AD8, 1 AD5, 2 AST11, 1 AST10, 3 AST9, 8 AST8, 7 AST7, 4 AST6, 3 AST5, 2 AST4, 1 AST3, 1 AST1 faste stillinger og 2 midlertidige AST4-stillinger; minder om, at de budgetmæssige konsekvenser af denne foranstaltning allerede var medregnet i overslagene;

82.  omdanner i overensstemmelse med den nye tjenestemandsvedtægt 80 faste AST-stillinger (25 AST11, 10 AST10, 5 AST8, 15 AST7, 5 AST6, 5 AST5, 5 AST4, 5 AST3 og 5 AST2) til 80 AST/SC1-stillinger;

83.  foretager følgende tekniske justeringer: sletter tre AST7-stillinger og tre AST6-stillinger og tilføjer seks AST5-stillinger og fjerner fodnote nr. 1 til stillingsfortegnelsen, i betragtning af at den relevante procedure ikke er blevet anvendt i den senere tid;

84.  godkender oprettelsen af 43 nye midlertidige stillinger (2 AD7, 19 AD5, 5 AST5, 5 AST3 og 12 AST1) og opnormering af en midlertidig AD10-stilling til en AD14-stilling med henblik på supplerende behov i forbindelse med oprettelsen af den nye politiske gruppe;

Reduktion af personalet med 5 %

85.  minder om, at Parlamentet gennemfører målet om en personalereduktion på 5 % for tredje år i træk med en behørig respekt for bogstav og ånd i IIA; understreger, at 171 faste stillinger med dette for øje er blevet fjernet fra stillingsfortegnelsen siden 2014(15); understreger, at der for at sikre en fuld opfyldelse af målet om en personalereduktion på 5 % skal foretages to yderligere årlige nedskæringer af 57 stillinger(16) inden 2018;

86.  understreger, at reduktionsmålet på 5 % i overensstemmelse med punkt 27 i IIA er en kompensation med hensyn til personale, der hænger sammen med stigningen i arbejdstiden fra 37,5 til 40 timer om ugen i forhold til stillingsfortegnelsen for 1. januar 2013; mener, at denne reduktion bør gælde for en konstant arbejdsbyrde, og at nye ansvarsområder og opgaver således ikke skal medtages i denne beregning;

87.  bemærker, at Parlamentet i forbindelse med styrkelsen af sine beføjelser og nye opgaver siden 2013 har undergået vigtige strukturelle ændringer, f.eks. internaliseringsprocesser, der så vidt muligt er bemandet ved interne omrokeringer, og nye stillinger først er blevet oprettet, når det var strengt nødvendigt; beslutter at udelukke disse yderligere stillinger fra bestræbelserne på at reducere personalet med 5 %;

88.  opfordrer Kommissionen til, når den overvåger gennemførelsen af personalereduktionen i Parlamentet, at tage hensyn til nye elementer, såsom konstant arbejdsbyrde, fritagelse for de politiske grupper, internaliseringer, der udlignes af nedskæringer i budgetposterne til eksterne tjenester, samt nye beføjelser og opgaver;

89.  understreger, at gennemførelsen af personalereduktionen på 5 % ikke bør bringe Parlamentets funktion og udøvelsen af dets centrale beføjelser i fare eller forringe den lovgivningsmæssige topkvalitet eller kvaliteten af arbejdsvilkårene for medlemmer og personale;

90.  minder om, at ingen aftale kan fratage Parlamentet og Rådet deres suveræne frihed med hensyn til deres evaluering og beføjelse til hvert år at træffe afgørelse om budgetindholdet;

Andre personalerelaterede spørgsmål

91.  minder om, at behovet for nye stillinger i sekretariatet bør dækkes via interne omrokeringer, medmindre behovet for at oprette nye stillinger begrundes og påvises behørigt;

92.  minder om, at enhver omlægning af det parlamentariske arbejde eller procedurer ikke bør medføre en forringelse af personalets arbejdsforhold eller sociale rettigheder, uanset deres stilling;

93.  gentager, at det med henblik på at sikre tilstrækkelig støtte til, at medlemmer kan udføre deres parlamentariske aktiviteter, er nødvendigt at finde en ny balance mellem akkrediterede parlamentariske assistenter og lokale assistenter; konstaterer, at generalsekretæren har fremlagt et forslag for Præsidiet med henblik på at nå dette mål; noterer sig den aftale, der er indgået i Præsidiet, som i det væsentlige svarer til Europa-Parlamentets anmodning i dets ovennævnte beslutning af 29. april 2015 om Parlamentets overslag; glæder sig over beslutningen om denne aftales umiddelbare gennemførelse;

94.  gentager sit tilsagn om at støtte flersprogethed i parlamentarisk arbejde gennem høje standarder for tolkning og oversættelse; anmoder generalsekretæren om at forelægge Budgetudvalget resultaterne af de analyser og vurderinger, han iværksatte efter den manglende indgåelse af en aftale om nye arbejdsvilkår for tolke (foråret 2015); forventer, at generalsekretæren anvender den nødvendige fleksibilitet til at sikre tolke- og oversættelsestjenester af høj kvalitet for medlemmerne;

95.  anmoder generalsekretæren om at tilvejebringe et detaljeret overblik over alle stillinger i Parlamentet i årene 2014-2016, herunder fordelingen af stillinger efter tjeneste, kategori og kontrakttype;

Ejendomspolitik

96.  minder om, at Budgetudvalget bør informeres regelmæssigt om nye udviklinger i Parlamentets bygningspolitik og bør høres rettidigt, dvs. før en kontrakt indgås, om alle byggeprojekter, der har finansielle konsekvenser; bekræfter, at de finansielle konsekvenser af alle byggeprojekter vil blive overvåget nøje;

97.  mener, at beslutninger vedrørende byggeprojekter bør være underlagt en gennemsigtig beslutningsproces;

98.  gentager på ny sin opfordring til, at den nye midtvejsstrategi for bygningspolitikken forelægges for Budgetudvalget snarest muligt og senest i begyndelsen af 2016, inden udarbejdelsen af Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2017; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget en mulig langsigtet strategi indtil 2025 forud for Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2016;

99.  bemærker, at der ikke siden 2014 er blevet afsat bevillinger til investering i anlæggelse af Konrad Adenauer-Bygningen (KAD) i Luxembourg; minder om, at der i budgetoverslaget for 2016 kun er opført bevillinger til dækning af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, der skal betales direkte af Parlamentet, primært til projektstyring, teknisk ekspertise og rådgivning; opfordrer generalsekretæren til inden udgangen af dette år at evaluere de midler, der ikke er blevet anvendt i 2015-budgettet, og øremærke dem til KAD-projektet via en anmodning om overførsel ved udgangen af 2015, med henblik på i videst muligt omfang at undgå fremtidige bygningsrelaterede rentebetalinger;

Medlemmernes udgifter

100.  gentager sin anmodning om større gennemsigtighed for så vidt angår godtgørelse af medlemmernes generelle udgifter; opfordrer Parlamentets Præsidium til at arbejde for en fastlæggelse af mere præcise regler vedrørende dokumentation for de udgifter, der er berettiget til en sådan godtgørelse, uden at det medfører ekstra omkostninger for Parlamentet;

101.  anmoder om en vurdering af den frivillige tilgang, som den fælles arbejdsgruppe har valgt for at begrænse medlemmers og personales flyvninger på business class samt af muligheder for at opnå mere fordelagtige priser med henblik på at reducere rejseudgifter for medlemmer og personale;

Sektion IV – Domstolen

102.  beklager, at Kommissionen på trods af den fortsatte stigning i antallet af retsaktiviteter og den planlagte reform af Retten har reduceret personalet med 20 stillinger og dermed risikerer at skabe flaskehalse og bringe retsplejen og den hurtige sagsbehandling i fare; beslutter derfor at genopføre de 20 stillinger, som Domstolen oprindeligt anmodede om;

103.  beklager, at Rådet har hævet den faste nedskæringssats for bevillingerne til vederlag til personalet fra 2,5 % til 3,2 %, hvilket svarer til en nedsættelse på 1,55 mio. EUR og er i modstrid med Domstolens meget høje besættelsesgrad (98 % ved udgangen af 2014) og høje budgetgennemførelsesgrad (99 % i 2014); justerer derfor den faste nedskæringssats til niveauet i budgetforslaget og annullerer den dermed forbundne reduktion af bevillinger for at sikre, at Domstolen i tilstrækkeligt omfang kan håndtere den markante stigning i antallet af sager og gøre fuld brug af de bevilligede stillinger;

104.  beslutter endvidere at genopføre de syv stillinger, som Domstolen oprindeligt anmodede om, med henblik på at opfylde det dobbelte krav om at styrke Domstolens sektion vedrørende sikkerhed for at sikre en bedre beskyttelse af personalet, de besøgende og dokumenterne, og samtidig at gennemføre den nye artikel 105 i Rettens procesreglement, som kræver oprettelse af et meget sikkert system, der gør det muligt for de involverede parter i visse tilfælde at indgive oplysninger og materiale vedrørende Unionens og medlemsstaternes sikkerhed eller deres internationale forbindelser;

105.  understreger i denne forbindelse behovet for ressourcer til sikkerheds- og overvågningsforanstaltninger ved og i Domstolens bygninger og beslutter derfor at genopføre de nedskæringer, Rådet har foreslået på dette område, til niveauet i budgetforslaget;

106.  fjerner den eksisterende reserve vedrørende tjenesterejser og erstatter den med en ny, der skal frigives, når Domstolen offentliggør oplysninger om dommernes eksterne aktiviteter, som Parlamentet anmodede om i sin beslutning om decharge for 2013 vedrørende Domstolen(17);

Sektion V – Revisionsretten

107.  justerer den faste nedskæringssats til dets oprindelige niveau på 2,76 % for at sikre, at Revisionsretten kan opfylde sine behov med hensyn til stillingsfortegnelsen;

108.  genopfører alle andre budgetposter, der er nedskåret af Rådet, for at Revisionsretten kan gennemføre sit arbejdsprogram og levere de planlagte revisionsrapporter;

Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

109.  justerer den faste nedskæringssats til dets oprindelige niveau på 4,5 % for at sikre, at EØSU kan opfylde sine behov og klare den fortsatte personalereduktion i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem Europa-Parlamentet og EØSU;

110.  beslutter desuden at genopføre budgetforslaget for rejse- og opholdsudgifter;

Sektion VII – Regionsudvalget

111.  reducerer på den ene side vederlag og godtgørelser med et beløb svarende til 66 opnormeringer og fire yderligere stillinger, der ikke allerede er taget højde for i budgetforslaget, for at afspejle overførslen af disse stillinger til Parlamentet;

112.  forhøjer på den anden side en række budgetposter (outsourcing af oversættelse, tredjeparter, kommunikation, repræsentationsudgifter, de politiske gruppers kommunikation, tjenesterejser samt rengøring og vedligeholdelse) for at bringe dem tættere på Regionsudvalgets egne skøn, så Regionsudvalget kan varetage sit politiske arbejde og opfylde sine forpligtelser;

113.  genopfører endelig de bevillinger, der er genstand for Rådets nedskæringer vedrørende sikkerhed og overvågning af Regionsudvalgets bygninger for at sikre tilstrækkelig finansiering af sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af et forhøjet trusselsniveau ("gult") i 2016;

Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

114.  konstaterer med beklagelse, at Rådet har nedskåret budgetforslaget for Ombudsmanden med 135 000 EUR; understreger, at denne nedskæring vil udgøre en urimelig byrde for Ombudsmandens meget begrænsede budget og vil have alvorlige virkninger for institutionens kapacitet til at betjene Unionens borgere effektivt; genopfører derfor alle de budgetposter, som Rådet har nedskåret, for at gøre det muligt for Ombudsmanden at opfylde sit mandat og sine forpligtelser;

Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

115.  konstaterer med beklagelse, at Rådet har nedskåret budgetforslaget for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med 135 000 EUR; understreger, at denne nedskæring vil udgøre en urimelig byrde for Den Tilsynsførende for Databeskyttelses meget begrænsede budget og vil have alvorlige virkninger for institutionens kapacitet til at betjene EU-institutionerne effektivt; genopfører derfor alle de budgetposter, som Rådet har nedskåret, for at gøre det muligt for Den Tilsynsførende for Databeskyttelse at opfylde sine forpligtelser og tilsagn;

Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

116.  mener, at det er nødvendigt at sikre behørig finansiering af behovene hos Tjenesten for EU's Optræden Udadtil for at kunne håndtere udfordringerne i forbindelse med geopolitisk usikkerhed og at sikre Unionens rolle i verden; genopfører derfor budgetforslaget for alle budgetposter og lader de reserver, som Rådet vedtog i forbindelse med udsving i euroens kurs, udgå;

o
o   o

117.  er overbevist om, at EU's budget kan bidrage til effektivt at imødegå ikke blot konsekvenserne, men også de grundlæggende årsager til de kriser, som Unionen står over for; mener dog, at uforudsete begivenheder med en EU-dimension bør bekæmpes ved en fælles indsats og ved at afsætte yderligere midler på EU-plan snarere end ved at drage tidligere forpligtelser i tvivl eller ved at vende tilbage til illusionen om rent nationale løsninger; understreger derfor, at bestemmelserne om fleksibilitet skal gøre det muligt at sikre en sådan fælles og hurtig reaktion og bør udnyttes fuldt ud for at opveje de stramme begrænsninger af lofterne i FFR;

118.  understreger, at Kommissionen knap to år efter påbegyndelsen af den nuværende FFR har måttet anmode to gange om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet og anvendelse af margenen til uforudsete udgifter for at dække presserende og uforudsete behov, der ikke kunne finansieres inden for rammerne af de eksisterende lofter for FFR; noterer sig ligeledes, at den samlede margen for forpligtelser i 2015 - det første år - øjeblikkeligt blev anvendt i fuldt omfang, samtidig med at ressourcerne for to vigtige EU-programmer måtte nedskæres for at muliggøre finansieringen af nye initiativer; understreger, at flere EU-programmer har færre eller endda ingen tilgængelige forpligtelser fra 2016 som følge af forhåndstildelingen i 2014-2015; ser derfor tydeligt, at FFR-lofterne er for snævre i mange udgiftsområder og lammer Unionen på områder, hvor behovet er størst, samtidig med at de tilgængelige fleksibilitetsmekanismer under FFR allerede er presset til deres yderste; mener, at denne udvikling argumenterer for en reel midtvejsrevision af FFR; ser frem til Kommissionens ambitiøse forslag i den henseende i 2016;

119.  pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til budgetforslaget, til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(2) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0061.
(6) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0172.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0263.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).
(9) Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013 ( EUT L 255 af 30.9.2015, s. 395).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).
(11) Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål (EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23).
(12) Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 (Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0437).
(13) Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2014 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 (Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0036).
(14) Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0172).
(15) -67 stillinger i 2014, -47 stillinger i 2015 og -57 stillinger i 2016.
(16) Eftersom der er truffet en politisk afgørelse om at udelukke de politiske grupper i beregningen, finder denne reduktion anvendelse på sekretariatets del af stillingsfortegnelsen (referencenummer for stillinger (1 %): -57).
(17) Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IV – Domstolen (EUT L 255 af 30.9.2015, s. 118).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik