Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2132(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0298/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0298/2015

Συζήτηση :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0376

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 594kWORD 222k
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 – όλα τα τμήματα
P8_TA(2015)0376A8-0298/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2015 (COM(2015)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα επιχειρησιακά, δημοσιονομικά και νομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (COM(2015)0490),

–  έχοντας υπόψη τις διορθωτικές επιστολές αριθ. 1/2016 (COM(2015)0317) και 2/2016 (COM(2015)0513) στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0298/2015),

Τμήμα III

Γενική επισκόπηση

1.  τονίζει ότι στην ανάγνωση του προϋπολογισμού 2016 από το Κοινοβούλιο αποτυπώνονται πλήρως οι πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω προτεραιότητες συνίστανται στο να επιδειχθεί αλληλεγγύη τόσο εντός της Ένωσης όσο και προς τα έξω, ειδικότερα σε μία αποτελεσματική αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, καθώς και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας αξιοπρεπούς απασχόλησης και απασχόλησης ποιότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ένωση·

2.  τονίζει ότι η Ένωση αντιμετωπίζει σήμερα διάφορες σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως την πρωτοφανή μεταναστευτική και προσφυγική κρίση· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να αναπτυχθούν οι απαραίτητοι χρηματοοικονομικοί πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές προκλήσεις και να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εν λόγω κρίση, κατεπειγόντως και κατά προτεραιότητα· κατανοεί ότι για τη μεταναστευτική και την προσφυγική κρίση δεν μπορεί να υπάρξει λύση μόνον με τη διάθεση χρηματοοικονομικών πόρων και ότι είναι αναγκαία μία περιεκτική προσέγγιση για να επιληφθεί κανείς τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής διάστασης της κρίσης· θεωρεί ότι σε εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούνται έκτακτα μέτρα και ότι χρειάζεται ισχυρή πολιτική δέσμευση για να εξασφαλιστούν νέες πιστώσεις για τον σκοπό αυτό· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η αλληλεγγύη αποτελεί βασική αρχή του προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του διότι, όσον αφορά την προσφυγική κρίση, η αλληλεγγύη εκδηλώνεται με άνισο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να ωθήσει τα κράτη μέλη προς μια πιο ισόρροπη προσέγγιση της αλληλεγγύης·

3.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ευθύς εξ αρχής δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στον προϋπολογισμό του 2016· υπενθυμίζει τις παλαιότερες δηλώσεις του σύμφωνα με τις οποίες η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται η εσωτερική και η εξωτερική αλληλεγγύη και ότι θα πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, για να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων ενώπιον των οποίων ευρίσκεται η Ένωση· υπενθυμίζει τα κείμενα υφισταμένων κοινών συνθηκών και συμφωνιών, όπως είναι το κεκτημένο Σένγκεν και ο κανονισμός του Δουβλίνου(8), και την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με δεσμευτικό μηχανισμό μετεγκατάστασης λόγω κρίσης (COM(2015)0450

4.  αποφασίζει, συνεπώς, να υποβάλει πάραυτα περιεκτική δέσμη τροπολογιών αυξάνοντας το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) κατά 1 161 εκατομμύρια EUR τόσο στον Τομέα 3 (Ασφάλεια και Ιθαγένεια) όσο και στον Τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), για να δοθεί μια πρώτη απάντηση στη μεταναστευτική κρίση· τονίζει ότι, όσον αφορά την εσωτερική διάσταση της κρίσης, οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου ήδη ενσωματώνουν πλήρως και ευθυγραμμίζουν τις δύο δέσμες μέτρων για τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο, ενώ προτείνουν πρόσθετες αυξήσεις για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και τους οργανισμούς της Ένωσης στον τομέα αυτό· επισημαίνει, όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, ορισμένες πρόσθετες ενισχύσεις που στοχεύουν ειδικά προγράμματα στον Τομέα 4, όπως είναι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας, ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας, η ανθρωπιστική βοήθεια και ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας·

5.  υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι εν λόγω τροπολογίες θα πρέπει να εξεταστούν παράλληλα με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2016 της Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει, εκτός από τη δεύτερη δέσμη μέτρων για τη μετεγκατάσταση, τα πρόσθετα μέτρα που προβλέπονται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2015· εκφράζει τη λύπη του, διότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν την καταλληλότητα της εν λόγω διορθωτικής επιστολής, αλλά κατανοεί την ανάγκη να υπάρξει απόκριση πάραυτα και την τεράστια πίεση χρόνου· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο προσυπογράφει πλήρως αυτά τα νέα μέτρα και προτίθεται να υπερασπιστεί τη χρηματοδότησή τους μέσω νέων πιστώσεων ακόμη και υψηλότερων από το επίπεδο που προτείνεται στη δική του θέση επί του προϋπολογισμού 2016·

6.  αποφασίζει να αναλάβει επίσης δράση όσον αφορά την τρέχουσα κρίση που πλήττει τους ευρωπαίους γεωργούς, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα, και να ενσωματώσει ήδη στη θέση του για τον προϋπολογισμό 2016 τα ύψους 500 εκατομμυρίων EUR έκτακτα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η Επιτροπή· ευελπιστεί ότι η διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2016 της Επιτροπής θα επιτρέψει να προσδιοριστούν οι ακριβείς γραμμές του προϋπολογισμού που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο αυτό· χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να μεταφέρει αχρησιμοποίητες πιστώσεις του αποθεματικού για την κρίση από τον προϋπολογισμό 2015 στον προϋπολογισμό 2016, σημειώνει δε ότι αυτά τα μη δαπανηθέντα ποσά θα χρησιμοποιηθούν για επιστροφές στους δικαιούχους αμέσων ενισχύσεων όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·

7.  αναγνωρίζει ότι πρέπει να καταβληθεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην οικονομία της Ένωσης με την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης της οικονομίας και των ποιοτικών θέσεων εργασίας· τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν εν προκειμένω οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας· ενισχύει ως εκ τούτου το πρόγραμμα COSME κατά 16,5 εκατομμύρια EUR· αποφασίζει επίσης να προτείνει νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2016 για τη συνέχιση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (YEI), της οποίας ολόκληρο το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης χρησιμοποιήθηκε εμπροσθοβαρώς τα έτη 2014-2015· αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του προγράμματος αυτού στην καταπολέμηση της ανεργίας και είναι αποφασισμένο να εξασφαλίσει ότι διατίθενται οι απαραίτητες πιστώσεις για να αποφευχθεί χρηματοδοτικό κενό στην εκτέλεσή του· εγκρίνει, ως εκ τούτου, αύξηση κατά 473,2 εκατομμύρια EUR για το 2016, η οποία αντιστοιχεί στην αρχική δόση που προβλεπόταν για την YEI σε ετήσια βάση·

8.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί νέες πρωτοβουλίες σε βάρος των υφιστάμενων ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών και να αγνοεί ήδη ανειλημμένες πολιτικές δεσμεύσεις· αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει πλήρως την ευρεία πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη στην έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αλλά παράλληλα προτίθεται να τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το ΕΤΣΕ, ήτοι να ελαχιστοποιήσει στο μέγιστο τον αντίκτυπο στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· προτείνει, ως εκ τούτου, να αντισταθμιστούν πλήρως οι περικοπές που επήλθαν σε αυτά τα δύο προγράμματα - λόγω της τροφοδότησης του Ταμείου Εγγυήσεων για το ΕΤΣΕ - το 2016 (1 326 εκατομμύρια EUR), για να καταστεί δυνατόν τα προγράμματα αυτά να επιτύχουν πλήρως τους στόχους που συμφωνήθηκαν πριν από μόλις δύο έτη με την έγκριση των αντίστοιχων νομικών βάσεων·

9.  τονίζει ότι έχει σημασία να τηρηθεί πλήρως η κοινή δήλωση για το σχέδιο πληρωμών 2015-2016 που συμφωνήθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με την κοινή δέσμευση για μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμής για τα προγράμματα συνοχής της χρονικής περιόδου 2007-2013 σε περίπου 2 δισεκατομμύρια EUR μέχρι τα τέλη του 2016· επικρίνει εν προκειμένω το ότι οι προτεινόμενες από το Συμβούλιο περικοπές είναι σε ευθεία αντίθεση προς αυτό το σχέδιο πληρωμών· τονίζει πέραν τούτων την ανάγκη να αποφευχθεί στο μέλλον αυτή η μη βιώσιμη συσσώρευση πληρωμών και καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις προς τον σκοπό αυτό· θεωρεί, για τον λόγο αυτόν, ότι οι ανάγκες για απρόβλεπτες πληρωμές θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και ότι η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR το 2016 για την Ελλάδα θα πρέπει συνεπώς να προέλθει από διαθέσιμες πιστώσεις στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου πληρωμών του ΠΔΠ· τονίζει την πάγια θέση του ότι οι πληρωμές που απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων που κινητοποιούνται δυνάμει του μέσου ευελιξίας υπολογίζονται υπεράνω και πέραν αυτού του ανωτάτου ορίου·

10.  αποκαθιστά όλες τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού (563,6 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 1 421,8 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών)· αδυνατεί να κατανοήσει τη λογική πίσω από τις προτεινόμενες περικοπές, για παράδειγμα τις περικοπές στο «Ορίζων 2020» και τη ΔΣΕ, δύο προγράμματα που ήδη πλήττονται από τις αναδιατάξεις προς το ΕΤΣΕ, και εκείνες στην αναπτυξιακή πολιτική και την πολιτική γειτονίας, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων· εκφράζει ανησυχία, διότι προτείνοντας αυτές τις σημαντικές περικοπές στο σχέδιο προϋπολογισμού το Συμβούλιο εν πολλοίς αγνοεί την προστιθέμενη αξία που αναντίρρητα έχει ο προϋπολογισμός της Ένωσης· αμφισβητεί, εν πάση περιπτώσει, τη δήλωση του Συμβουλίου ότι στόχος του ήταν οι γραμμές του προϋπολογισμού με χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης ή ικανότητα απορρόφησης πόρων, διότι τούτο δεν θεμελιώνεται από τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία εκτέλεσης και αγνοεί τους διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης ορισμένων προγραμμάτων·

11.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής συνεχίζουν να μην είναι ισορροπημένες, αφού κυριαρχούνται από τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών·

12.  συμπεραίνει ότι, με σκοπό την επαρκή χρηματοδότηση των εν λόγω επιτακτικών αναγκών και λαμβάνοντας υπόψη τα πολύ στενά περιθώρια του ΠΔΠ το 2016, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που προβλέπονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ όσον αφορά την ευελιξία, περιλαμβανομένης της πλήρους κινητοποίησης του μέσου ευελιξίας· αναμένει ότι το Συμβούλιο θα συμμεριστεί αυτή την προσέγγιση και ότι θα επιτευχθεί εύκολα συμφωνία στο στάδιο της συνδιαλλαγής, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Ένωση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις επικείμενες προκλήσεις· τονίζει εν προκειμένω ότι ολόκληρο το βάσει του ΠΔΠ περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων από το 2015 θα πρέπει να κινητοποιηθεί ευθύς όταν θα πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις· αναμένει την επίτευξη εκ των προτέρων συμφωνίας με το Συμβούλιο και την Επιτροπή επ' αυτού·

13.  υπενθυμίζει την κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο της πολιτικής συμφωνίας για το ΠΔΠ ότι οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού θα ενσωματώνουν, όπου είναι σκόπιμο, στοιχεία που αντανακλούν τη διάσταση του φύλου· τονίζει ότι η ένταξη του παράγοντα φύλο στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων θα πρέπει να διέπει ως διατομεακή αρχή τις πολιτικές της Ένωσης και ζητεί να εφαρμόζεται συνολικά η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού· χαιρετίζει επιπροσθέτως τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση περιβαλλοντικού προσανατολισμού του προϋπολογισμού της Ένωσης· επισημαίνει την ανάγκη να προχωρήσει περαιτέρω αυτή η διεργασία με σκοπό να επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες στόχοι δαπανών σε σχέση με το κλίμα και το περιβάλλον·

14.  καθορίζει το συνολικό ποσό των πιστώσεων για το 2016 σε 157 427,3 εκατομμύρια EUR για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 146 459,3 εκατομμύρια EUR για τις πιστώσεις πληρωμών·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

15.  επικρίνει το ότι και πάλι φέτος ο υποτομέας 1α πλήττεται σοβαρά από τις περικοπές του Συμβουλίου με μείωση κατά 140,9 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 435,4 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με το ΣΠ· τονίζει ότι περίπου οι μισές από τις περικοπές αυτές αφορούν το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζων 2020», γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω μείωση για το πρόγραμμα αυτό το 2016, αφού μέρος των πιστώσεών του είχε ανακατανεμηθεί στο ΕΤΣΕ·

16.  υπογραμμίζει ότι για λόγους συνεκτικής προσέγγισης διάφορες περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο με τη δικαιολογία της χαμηλής ικανότητας απορρόφησης σε πολλά προγράμματα του υποτομέα 1α τον Ιούνιο 2015 πρέπει τώρα να αντιστραφούν λόγω του έντονου ρυθμού εκτέλεσης που παρατηρήθηκε στα εν λόγω προγράμματα τον Σεπτέμβριο 2015· σημειώνει ότι πρόκειται για γενική τάση, σύμφωνη με τον κύκλο ζωής των εν λόγω προγραμμάτων· αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει το επίπεδο του ΣΠ για τις γραμμές στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο, τόσο σε αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και σε πληρωμές·

17.  σύμφωνα με τις προτεραιότητές του για το 2016, Απασχόληση, Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα, και μετά από προσεκτική αξιολόγηση της ικανότητας απορρόφησης μέχρι στιγμής, αποφασίζει να προτείνει, παράλληλα με την πλήρη αντιστάθμιση των σχετικών με το ΕΤΣΕ περικοπών για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τη ΔΣΕ, ορισμένες επιλεκτικές αυξήσεις πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για τα προγράμματα COSME, «Ορίζων 2020», EaSI και Erasmus +·

18.  τονίζει ειδικότερα ότι η εμπροσθοβαρής χρησιμοποίηση των πιστώσεων για το COSME την περίοδο 2014-2015 έχει αποδειχθεί πραγματικά επωφελής με δεδομένο τη σταθερή αύξηση της ζήτησης για στήριξη των ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε αγορές και τη χρηματοδότηση κατά τα τελευταία χρόνια· αντιτίθεται κατά συνέπεια στη μείωση των πιστώσεων για το COSME στο ΣΠ σε σύγκριση με το 2015 και αποφασίζει να τις αυξήσει πάνω από το ΣΠ για το εν λόγω πρόγραμμα· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει ήδη επισημάνει την ανεπάρκεια των χρηματοδοτικών μέσων COSME για τα έτη 2015, 2016 και 2017, γεγονός που καταδεικνύει το χάσμα μεταξύ των διαθέσιμων αναλήψεων υποχρεώσεων και την αναμενόμενη ζήτηση· στο πλαίσιο του COSME, ζητεί την ουσιαστική ενίσχυση των πιστώσεων για το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για να καλύψουν την σημαντική ζήτηση για συμμετοχή·

19.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το χρηματοοικονομικό άχθος που προκαλούν τέλη και επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο των υποχρεωτικών διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης· παροτρύνει την Επιτροπή να αποτιμήσει δεόντως τον αντίκτυπο που έχουν αυτά τα κόστη στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·

20.  αποφασίσει να αυξήσει πάνω από το ΣΠ τις πιστώσεις για τους τρεις οργανισμούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας (EBA, EIOPA και ESMA) καθώς και για τον ACER με σκοπό να τους παράσχει επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων καθηκόντων τους·

21.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του προς το πρόγραμμα ITER και δεσμεύεται να εξασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότηση· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με τις ενδεχόμενες περαιτέρω καθυστερήσεις και το πρόσθετο κόστος του προγράμματος αυτού καθώς και τις σχετικές δυνητικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει το επίπεδο των πιστώσεων του ITER το 2016 σε σύγκριση με το επικαιροποιημένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα πληρωμών, το οποίο πρόκειται να υποβληθεί στο Συμβούλιο του ITER μόλις τον Νοέμβριο 2015· αναμένει, ωστόσο, ότι το εν λόγω αναθεωρημένο σχέδιο θα παρέχει επαρκή στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι οι συστάσεις του Κοινοβουλίου, όπως διατυπώθηκαν στο σχετικό ψήφισμα για την απαλλαγή 2013(9), έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη και ότι η οικονομική ευρωστία και η αποτελεσματικότητα των δαπανών θα είναι εξασφαλισμένη· προτίθεται να θέσει το θέμα αυτό στη συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό 2016· πέραν τούτων εμμένει στην ανάγκη για πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη χρήση των συνεισφορών από τη Σύντηξη για Ενέργεια στο πρόγραμμα ITER· ζητεί έναν αρμόζοντα μηχανισμό λογοδοσίας που να παρέχει σαφή επισκόπηση του ποσού χρηματοδοτικών πόρων που έχουν χορηγηθεί στο διεθνές έργο και να αποτιμά την αποτελεσματική χρησιμοποίησή τους·

22.  διαθέτει μέρος των πιστώσεων για την τυποποίηση των χρηματοοικονομικών εκθέσεων και των λογιστικών ελέγχων και ζητεί να υλοποιηθούν οι συστάσεις της έκθεσης Maystadt αναφορικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG), ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό επίσης την επιρροή της Ένωσης στον καθορισμό διεθνών λογιστικών προτύπων· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τη σημαντική χρηματοδότηση που προσφέρει η ΕΕ στο ίδρυμα IFRS, η οποία δεν αντισταθμίζεται από αναγκαίες βελτιώσεις όσον αφορά τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη δημοκρατία·

23.  ως εκ τούτου, αυξάνει το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για τον υποτομέα 1α πάνω από το ΣΠ κατά 1 405,5 εκατομμύρια EUR και 491,5 εκατομμύρια EUR αντιστοίχως (περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών), υπερβαίνοντας έτσι το ανώτατο όριο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά 1 316,9 εκατομμύρια EUR, που θα χρηματοδοτηθούν με όλα τα διαθέσιμα μέσα όσον αφορά την ευελιξία στον κανονισμό για το ΠΔΠ μετά την εξάντληση των διαθέσιμων περιθωρίων·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

24.  αποδοκιμάζει τις περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο ύψους 3,1 εκατομμυρίων EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και, το σημαντικότερο, 220,1 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα 1β, περιλαμβανομένων των γραμμών ολοκλήρωσης· καλεί το Συμβούλιο να εξηγήσει πώς οι περικοπές αυτές είναι συμβατές με τον στόχο, αφενός, της μείωσης των συσσωρευμένων απλήρωτων λογαριασμών και, αφετέρου, της αποφυγής αρνητικών επιπτώσεων και άσκοπων καθυστερήσεων για την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει τη βασική επενδυτική πολιτική της Ένωσης που αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· υπογραμμίζει ότι μέσα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής ή η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων είναι καθοριστικά για την προώθηση της σύγκλισης, την άμβλυνση του χάσματος ανάπτυξης και τη στήριξη για τη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας·

25.  σημειώνει την προκαταρκτική αποτίμηση της Επιτροπής, με βάση τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις των κρατών μελών, ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή πιθανότατα να καθυστερήσει το 2016· ανησυχεί ιδιαίτερα διότι κάθε σημαντική υποχρησιμοποίηση των πιστώσεων κατά το τρίτο έτος εφαρμογής του νέου κύκλου Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν εξεύρει ρυθμό πλήρους λειτουργίας, όχι μόνον θα έχει αρνητική συνέπεια όσον αφορά την έγκαιρη επίτευξη αποτελεσμάτων στην πράξη, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σοβαρή πίεση στις πληρωμές τα επόμενα έτη, με πιθανή ανασύσταση της συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών· προτρέπει τα κράτη μέλη τα οποία αφορούν οι καθυστερήσεις να προχωρήσουν ταχέως στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των εν λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση, όπως μέσω του έγκαιρου ορισμού αρχών για προγράμματα και του μη πολλαπλασιασμού και της απλούστευσης των σε επίπεδο κράτους μέλους διοικητικών διαδικασιών· σύμφωνα με το σχέδιο πληρωμών ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των πληρωμών του υποτομέα 1β που σχετίζονται με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, μεταξύ άλλων μέσω λεπτομερών, τακτικά επικαιροποιούμενων προβλέψεων που θα συζητούνται σε ειδικές προς τούτο διοργανικές συναντήσεις, και να διατυπώνει τις δέουσες προτάσεις, εάν κρίνεται αναγκαίο·

26.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων το 2016, λόγω της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησής της τα έτη 2014-2015· αποφασίζει, σύμφωνα με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(10), ο οποίος προβλέπει τη δυνατότητα συνέχισης, να παράσχει στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων 473,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ήτοι ποσό που αντιστοιχεί στην αρχική ετήσια δόση που είχε προβλεφτεί για το πρόγραμμα αυτό· είναι πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση για το σημαντικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει μία από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις της Ένωσης, δεν θα πρέπει να σταματήσει το 2015· υπογραμμίζει ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει το πρόγραμμα, βοηθώντας ούτως περισσότερους νέους στην αναζήτηση αξιοπρεπούς και μόνιμης απασχόλησης· προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχυνθεί η εκτέλεση της πρωτοβουλίας, προς άμεσο όφελος των νέων Ευρωπαίων· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα από την Ένωση μέτρα προς καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται χάρη στα εν λόγω μέτρα·

27.  λαμβάνοντας υπόψη τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, αυξάνει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1β κατά 482,7 εκατομμύρια EUR και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 1 164 εκατομμύρια EUR σε σχέση με το ΣΠ, υπερβαίνοντας έτσι το ανώτατο όριο για αναλήψεις υποχρεώσεων κατά 467,3 εκατομμύρια EUR που θα χρηματοδοτηθούν με κάθε διαθέσιμο μέσο όσον αφορά την ευελιξία στον κανονισμό για το ΠΔΠ·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

28.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο μείωσε επίσης τις πιστώσεις του τομέα 2 κατά 199,9 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 251,1 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του προγράμματος LIFE· θεωρεί ότι η διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2016 για τη γεωργία θα πρέπει να παραμείνει η βάση για οιαδήποτε αξιόπιστη αναθεώρηση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)· επαναφέρει τα επίπεδα του ΣΠ αναλόγως·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσίαση από την Επιτροπή συνολικής δέσμης μέτρων έκτακτης ανάγκης ύψους 500 εκατομμυρίων EUR για την υποστήριξη των ευρωπαίων αγροτών, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα εν μέσω μείωσης των τιμών βασικών προϊόντων και μεγαλύτερης παραγωγής γάλακτος· τονίζει ότι οι συνέπειες είναι πιο σοβαρές σε απομακρυσμένες περιοχές όπου η κοινωνικοοικονομική σημασία του γαλακτοκομικού τομέα είναι αναμφισβήτητη· ενσωματώνει το ποσό αυτό στην ανάγνωσή του ως δείγμα υποστήριξης προς την ανακοίνωση της Επιτροπής και προσβλέπει στην πλήρη ένταξή του στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής βάσει της διορθωτικής επιστολής αριθ. 2/2016· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω δέσμη μέτρων θα πρέπει να προστεθεί στο φάσμα μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ζημιών και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που έχει στους ευρωπαίους αγρότες το ρωσικό εμπάργκο στα γεωργικά προϊόντα, δεδομένου ότι η Ρωσία είναι μέχρι τούδε ο δεύτερος πιο σημαντικός προορισμός των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων της Ένωσης·

30.  θεωρεί τις επιστροφές κατά την εξαγωγή ως παράγοντες στρέβλωσης της αγοράς και αντίθετες προς τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ· υποστηρίζει, συνεπώς, την πλήρη κατάργησή τους·

31.  επαναλαμβάνει ότι οι πιστώσεις της ΚΓΠ ή οιεσδήποτε άλλες πιστώσεις από τον προϋπολογισμό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για ταυρομαχίες που έχουν ως κατάληξη τη θανάτωση του ταύρου· υπενθυμίζει ότι τέτοιου είδους χρηματοδότηση αποτελεί σαφή παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου(11)

32.  τονίζει την αύξηση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας· ως εκ τούτου, επαναφέρει το επίπεδο των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2015 για επιστημονικές συμβουλές και γνώση στον τομέα της αλιείας λόγω της σημασίας της συλλογής δεδομένων στη λήψη των αποφάσεων, και ενισχύει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) προς στήριξη του ρόλου που διαδραματίζει όσον αφορά τον συντονισμό και την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

33.  αυξάνει συνεπώς τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 510,4 εκατομμύρια EUR και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 520,6 εκατομμύρια EUR (περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών), και αφήνει περιθώριο 647,2 εκατομμύρια EUR κάτω από το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 2·

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

34.  υπενθυμίζει ότι στο ΣΠ προβλέπονται ενισχύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων 150 εκατομμύρια EUR για την μετεγκατάσταση 40 000 ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, στοιχείο που οδηγεί την Επιτροπή να υπερβεί το ανώτατο όριο για τον τομέα αυτόν κατά 124 εκατομμύρια EUR και να προτείνει την αντίστοιχη κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει επί της αρχής της κινητοποίησης του μέσου ευελιξίας για τον σκοπό αυτό· σημειώνει πάντως ότι χρειάζεται να υπάρξει μακρόπνοο σχέδιο χρηματοδότησης για ανταπόκριση στην προσφυγική κρίση και θεωρεί ότι του θέματος αυτού επίσης θα επιληφθεί κανείς μέσω της αναθεώρησης του ΠΔΠ·

35.  αποφασίζει, με γνώμονα τις τρέχουσες έκτακτες ροές μεταναστών και προσφύγων, να επικεντρώσει τις ενισχύσεις του στην τροφοδότηση του ΤΑΜΕ· υποστηρίζει θερμά στο πλαίσιο αυτό τη δεύτερη δέσμη ύψους 780 εκατομμυρίων EUR για τη μετεγκατάσταση επιπρόσθετων 120 000 ατόμων· αποφασίζει να ενσωματώσει τους απαραίτητους πόρους στην ανάγνωσή του και να ευθυγραμμίσει την πρώτη δέσμη μέτρων για τη μετεγκατάσταση με την δεύτερη προσθέτοντας 20 εκατομμύρια EUR για τη χρηματοδότηση των εξόδων μεταφοράς (500 EUR ανά μετανάστη στην Ιταλία και την Ελλάδα)· εγκρίνει πρόσθετη αύξηση ύψους 79 εκατομμυρίων EUR για γενική ενίσχυση του ΤΑΜΕ· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθούν επίσης επαρκείς δυνατότητες χρηματοδότησης για το ΤΑΜΕ τα προσεχή έτη· υπενθυμίζει ότι το σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας επιτρέπει αύξηση άνω του 10 % στο ποσό που προβλέπεται για την όλη διάρκεια ενός προγράμματος όταν ανακύπτουν νέες, αντικειμενικές και διαρκείς περιστάσεις·

36.  σημειώνει ότι αυτά τα μέτρα είναι μόνον ένα πρώτο βήμα προς την πλήρη υλοποίηση της αρχής της αλληλεγγύης επί της οποίας βασίζεται η Ένωση· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υλοποιήσουν πλήρως τα σχέδια που προτάθηκαν στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 και να δείξουν σαφή προσήλωση στον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως δηλώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει πόσο σημαντική είναι η αρμόζουσα χρηματοδότηση των επιχειρήσεων επαναπατρισμού σύμφωνα με τον Χάρτη και την αρχή της μη επαναπροώθησης για να επιτευχθεί αποτελεσματική πολιτική επιστροφής που να προλαμβάνει και να μειώνει την παράτυπη μετανάστευση· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή στήριξης στους πρόσφυγες κοντά στις πατρίδες τους και η διευκόλυνση των διαδικασιών για τη χορήγηση ασύλου στα κράτη μέλη·

37.  τέλος αποφασίζει να ενισχύσει με συνολικό ποσό 26 εκατομμυρίων EUR τους εξαρτημένους οργανισμούς με καθήκοντα που σχετίζονται με τη μετανάστευση, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) να λαμβάνει τη μεγαλύτερη αύξηση ύψους 12 εκατομμυρίων EUR πάνω από το ποσό του ΣΠ· υπενθυμίζει ότι αυτή η υπηρεσία διαδραματίζει κεντρικό, συντονιστικό ρόλο στην υλοποίηση των προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας και καλείται διαρκώς περισσότερο να παράσχει βοήθεια σε κράτη μέλη που τη χρειάζονται·

38.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 και τα αντίστοιχα μέτρα που αποτυπώνονται στη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2016, συγκεκριμένα 600 εκατομμύρια EUR πρόσθετης χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης για τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο· εκφράζει την ικανοποίησή του, διότι η Επιτροπή έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό και με την πράξη της αυτή επιβεβαιώνει την προσέγγιση που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο στην ανάγνωσή του· είναι πρόθυμο να εξετάσει περαιτέρω ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής·

39.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο μειώνει τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 25,1 εκατομμύρια EUR και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 33,6 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το ΣΠ· πιστεύει ότι οι μειώσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων και των δράσεων που υπάγονται στον τομέα 3· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι μολονότι ορισμένες από τις προτεινόμενες περικοπές μπορεί να φαίνονται ήσσονος σημασίας, χρειάζεται να έχει κανείς κατά νου το σχετικά μικρό μέγεθος πολλών σημαντικών και πολύτιμων προγραμμάτων, στοιχείο που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στις περικοπές· αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει το επίπεδο του ΣΠ

40.  επιπλέον κρίνει αναγκαίο, δεδομένου του καθοριστικού τους ρόλου στην υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων που αντιπροσωπεύουν βασικές ευρωπαϊκές αξίες, να αυξήσει συνολικά κατά 10,5 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το ΣΠ τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τα επιμέρους προγράμματα για τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένων των ενεργειών πολυμέσων, και για τον Μηχανισμό Εγγυήσεων για τον Πολιτιστικό και τον Δημιουργικό Τομέα (CCSGF) που προβλέπονται για το 2016 και τα οποία προορίζονται να επιλύσουν το κρίσιμο ζήτημα της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και οργανώσεις στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·

41.  θεωρεί επίσης προτεραιότητα να ενισχυθεί το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» με 1,5 εκατομμύριο EUR καθώς και να τροποποιηθεί η ονοματολογία του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», δημιουργώντας χωριστή γραμμή για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (ECI)·

42.  σημειώνει ότι η ανάγνωσή του (περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών) υπερβαίνει το ανώτατο όριο του τομέα 3 κατά 1 055,1 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων, εκ των οποίων 931,1 εκατομμύρια EUR πάνω από το ΣΠ, με ταυτόχρονη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 586,5 εκατομμύρια EUR· προτείνει ως εκ τούτου να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα στο ΠΔΠ με σκοπό να χρηματοδοτηθεί η δέσμη των ενισχύσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

43.  επισημαίνει το γεγονός ότι από όλους τους τομείς ο τομέας 4 υπέστη τις μεγαλύτερες περικοπές από το Συμβούλιο τόσο σε αναλήψεις υποχρεώσεων (-163,4 εκατομμύρια EUR) όσο και σε πληρωμές (-450,4 εκατομμύρια EUR)· σημειώνει με έκπληξη ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (συγκεκριμένα φτώχεια και ασφάλεια στις χώρες της Μεσογείου), ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (περιλαμβανομένου του θεματικού στόχου μετανάστευσης και ασύλου) και ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (παρά το γεγονός ότι οι υποψήφιες χώρες φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων ή βρίσκονται σε μείζονες μεταναστευτικές οδούς) περιλαμβάνονται στους μηχανισμούς που επλήγησαν περισσότερο· υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση αυτή έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το θεματολόγιο για τη μετανάστευση, σχετικά με την προσφυγική κρίση και σχετικά με τη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης·

44.  στο πλαίσιο αυτό, αποφασίζει να επαναφέρει το επίπεδο των πιστώσεων που προβλέπονται από το ΣΠ· σημειώνει ότι η κατάσταση πληρωμών του τομέα 4 εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης ανησυχίας λόγω της μετακύλισης σημαντικού όγκου ανεξόφλητων λογαριασμών και της τεχνητής μετάθεσης συμβατικών υποχρεώσεων για την αντιμετώπιση συνεχών ανεπαρκών προβλέψεων πληρωμών στον προϋπολογισμό· επαναβεβαιώνει, ως εκ τούτου, ότι οι αυξήσεις των πιστώσεων πληρωμών που προτείνονται από την Επιτροπή ήταν απλώς αναγκαίες, μολονότι η άνευ προηγουμένου μεταναστευτική και προσφυγική κρίση έχει εν τω μεταξύ επιβάλει πρόσθετες προκλήσεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης·

45.  συμπληρώνει τη δέσμη τροπολογιών σχετικά με τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση εγκρίνοντας στοχευμένες ενισχύσεις στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά πρώτο και κύριο λόγο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (+178,1 εκατομμύρια EUR) αλλά και για τον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (+26,6 εκατομμύρια EUR), την Ανθρωπιστική Βοήθεια (+26 εκατομμύρια EUR), τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (+11,2 εκατομμύρια EUR), τον Μηχανισμό Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (+12,6 εκατομμύρια EUR) και το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (+1 εκατομμύριο EUR)· ενώ υποστηρίζει, όπου κρίνεται απαραίτητο, τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων εντός αυτών των προγραμμάτων προς αντιμετώπιση των πλέον επικαίρων προκλήσεων, τονίζει ότι τούτο δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των προσπαθειών που σχετίζονται με τους αρχικούς στόχους των αντιστοίχων νομικών βάσεων με κίνδυνο αποσταθεροποίησης της περιοχής της Ευρωπαϊκής Γειτονίας ή άλλων σχετικών περιοχών· επαναλαμβάνει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια περιεκτική και βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση, που να συνδέει τη μετανάστευση με την ανάπτυξη της οικονομίας και να αποσκοπεί στην ένταξη των νομίμων μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία και ανάληψη δέσμευσης με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης για να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η παρούσα μεταναστευτική κρίση, ειδικότερα να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των εκτοπισμένων σε τρίτες χώρες στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης· θεωρεί συνεπώς τις εν λόγω ενισχύσεις απαραίτητες για τη χρηματοδότηση πρόσθετων πρωτοβουλιών, πέραν των αρχικών στόχων των αντίστοιχων νομικών βάσεων·

46.  σημειώνει ότι το Περιφερειακό Καταπιστευματικό Ταμείο της Ένωσης για την Κρίση στη Συρία και το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική δημιουργήθηκαν διότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν έχει ούτε την απαιτούμενη ευελιξία ούτε τους πόρους για να καθίσταται δυνατή μία ταχεία και περιεκτική απόκριση στην κρίση· τονίζει ότι χρειάζεται να εξευρεθεί μία περισσότερο ολιστική λύση στην επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ σχετικά με το πώς να καταστεί η στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για ανθρωπιστική βοήθεια και ανάπτυξη περισσότερο αποτελεσματική και περισσότερο άμεσα διαθέσιμη και πώς να τη συνδυάζει κανείς με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και τη σε διμερή βάση βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη· ζητεί οι επιπρόσθετες πιστώσεις για τα προγράμματα που εμπίπτουν στον τομέα 4 να χρησιμοποιηθούν ειδικότερα προς αύξηση της χρηματοδότησης στα δύο καταπιστευματικά ταμεία καθώς και για την άμεση βοήθεια μέσω της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος· καλεί τα επί μέρους κράτη μέλη να μετατρέψουν σε πράξη τα λόγια τους και να παράσχουν τις απαραίτητες πρόσθετες συνεισφορές για να είναι αντίστοιχες προς τη χρηματοδότηση από την Ένωση που συνδέεται με τα καταπιστευματικά ταμεία και να κλείσουν το κενό χρηματοδότησης που παρατηρείται στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· σημειώνει ότι η δεξαμενή έργων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα καταπιστευματικά ταμεία αποδυναμώνει περαιτέρω το επιχείρημα του Συμβουλίου για μια εικαζόμενη έλλειψη ικανότητας απορρόφησης πόρων στον τομέα 4·

47.  ενισχύει κατά 40 εκατομμύρια EUR το κονδύλιο του προϋπολογισμού για την υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και την χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Παλαιστίνη και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες της Παλαιστίνης στη Μέση Ανατολή (UNRWA)· σημειώνει ότι η UNRWA διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη του αυξανόμενου αριθμού των Παλαιστινίων προσφύγων που πλήττονται άμεσα από την κρίση στη Συρία, γεγονός που αποτελεί πρόσθετη επιβάρυνση για την υπηρεσία αυτή· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα κενά χρηματοδότησης της UNRWA και ζητεί οι εν λόγω πρόσθετες πιστώσεις να διοχετευθούν στο Γενικό Ταμείο της προς στήριξη της βασικής εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών·

48.  υπενθυμίζει ότι προς ελάφρυνση των βλαβερών χρόνιων επιπτώσεων που προέρχονται από την ανθρωπιστική κρίση είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλίζεται ότι τα παιδιά που πλήττονται από αυτές παραμένουν στην εκπαίδευση· συνεπώς αυξάνει τη χρηματοδότηση προς στήριξη της εκπαίδευσης στον προϋπολογισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να αντιστοιχεί στο 3 % αντί του 1 %, με στόχο να φθάσει στο κατώφλι 4 % έως το 2019·

49.  εγκρίνει μια συμβολική ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ για τη στήριξη οιασδήποτε πρωτοβουλίας αποσκοπεί να καταστήσει τη μετανάστευση ειδικό συστατικό στοιχείο των μη στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ, ενώ παρέχει πλήρη στήριξη στη στρατιωτική αποστολή EUNAVFOR Med που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων·

50.  εκτιμά την εν εξελίξει διεργασία προβληματισμού που διεξάγεται στους κόλπους της ΕΥΕΔ σχετικά με το μέλλον των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ και τη σχέση τους με την ΕΥΕΔ· θεωρεί ότι οιαδήποτε αλλαγή στη γραμμή του προϋπολογισμού για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ θα πρέπει να επέλθει μόνο μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διεργασίας προβληματισμού·

51.  κρίνει απαραίτητη την αύξηση των πιστώσεων στη γραμμή του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα (+2 εκατομμύρια EUR) για να υπάρξει αποφασιστικής σημασίας συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο και να παρασχεθεί στήριξη στη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά (TCCH), προάγοντας ούτως την εμπιστοσύνη και συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

52.  υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, η οποία συνήφθη κατά την 9η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ θα απαιτήσει αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να αποφευχθούν η μείωση των πιστώσεων που προορίζονται για τη Βοήθεια για το Εμπόριο και τις πολυμερείς πρωτοβουλίες καθώς και οι παρατυπίες σε σχέση με τη συνεργασία με ορισμένους εταίρους, οι οποίες οδηγούν σε μείωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών και για να εξασφαλιστεί ότι η Συμφωνία για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου ευνοεί την ανάπτυξη·

53.  αποφασίζει, μαζί με τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, να εξαντλήσει το περιθώριο των 261,3 εκατομμυρίων EUR που παραμένει στο ΣΠ κάτω από το ανώτατο όριο για τον τομέα 4 σε αναλήψεις υποχρεώσεων και να μην προχωρήσει περαιτέρω προς το παρόν· αυξάνει επίσης τις πιστώσεις πληρωμών κατά 132,5 εκατομμύρια EUR· προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συνδιαλλαγή με βάση τις εν λόγω τροπολογίες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2/2016· τονίζει, ωστόσο, ότι το ανώτατο αυτό όριο μπορεί να είναι ανεπαρκές δεδομένου ότι έχει καθοριστεί αρκετά πριν από τις σημαντικές εξελίξεις στην Ουκρανία, τη Συρία, την Τυνησία και γενικότερα στο σύνολο των γειτονικών χωρών, στη Μέση Ανατολή και την Αφρική· ζητεί, ως εκ τούτου, την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας και παραμένει ανοικτό σε οιαδήποτε περαιτέρω κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στο ΠΔΠ για την αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης·

Τομέας 5 - Διοίκηση· Άλλοι τομείς - Δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης

54.  επισημαίνει ότι οι περικοπές του Συμβουλίου στον τομέα αυτό ανέρχονται σε 31,2 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 19,3 εκατομμύρια EUR αφορούν τον διοικητικό προϋπολογισμό της Επιτροπής, ιδίως τα κτήριά της, τον εξοπλισμό, και κυρίως το προσωπικό της, ως συνέπεια της αύξησης της κατ’ αποκοπή περικοπής σε 4,3 %· δεν βλέπει καμία αιτιολόγηση για την ανάγνωση του Συμβουλίου και υπενθυμίζει ότι, μετά από σταθερή συγκράτηση τα τελευταία χρόνια, οι διοικητικές δαπάνες που πρότεινε η Επιτροπή για το 2016 διατηρήθηκαν κοντά στο αναμενόμενο επίπεδο του πληθωρισμού, δηλαδή σταθερές σε πραγματικές τιμές και ότι η Επιτροπή εφαρμόζει συνεχή μείωση του προσωπικού της·

55.  θεωρεί επιπλέον τις περικοπές αυτές αυθαίρετες δεδομένης της προβλεψιμότητας των δαπανών αυτού του είδους που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συμβατικές υποχρεώσεις, και δεδομένου του πολύ υψηλού ποσοστού εκτέλεσης, όπως ανέφερε η Επιτροπή· σημειώνει ειδικότερα ότι η πλήρωση των θέσεων του πίνακα προσωπικού της Επιτροπής έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ την 1η Απριλίου 2015 με 97,8% των θέσεων να έχουν στην πράξη καλυφθεί· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι επιπροσθέτως, σε άλλους τομείς εκτός από τον τομέα 5, το Συμβούλιο περιέκοψε τις δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης κατά 28 εκατομμύρια EUR συνολικά, μολονότι οι δαπάνες αυτές είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση της επιτυχίας των προγραμμάτων στους διάφορους τομείς πολιτικής της Ένωσης·

56.  αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει το ΣΠ σε όλες τις γραμμές δαπανών διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης σε τομείς πολιτικής και σε όλες τις γραμμές του τομέα 5 στις οποίες επέφερε μειώσεις το Συμβούλιο, καθώς και να εγκρίνει περιορισμένο αριθμό μικρών ενισχύσεων·

57.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι ο συνδυασμένος προϋπολογισμός της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF και της Γραμματείας της εμφαίνεται σε χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού OLAF για το 2016·

Οργανισμοί

58.  προσυπογράφει, εν είδει γενικού κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών· σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη μειώσει σημαντικά τα αρχικά αιτήματα των περισσότερων οργανισμών·

59.  θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι περαιτέρω περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και δεν θα τους επέτρεπαν να επιτελέσουν τα καθήκοντα που τους έχει αναθέσει η νομοθετική αρχή·

60.  αποφασίζει να αυξήσει, στο πλαίσιο της συνολικής δέσμης μέτρων για τη μετανάστευση, τις πιστώσεις για τους κύριους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, Frontex, Ευρωπόλ, Eurojust, eu.LISA, CEPOL και Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για συνολικό ποσό ύψους 26 εκατομμυρίων EUR, διότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των τρεχόντων πιεστικών προβλημάτων των μεταναστευτικών ροών με αποτελεσματικό τρόπο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσθετες πιστώσεις και τις πρόσθετες 120 θέσεις στον πίνακα προσωπικού των οργανισμών στον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 7/2015 και ευελπιστεί ότι η απόφαση αυτή θα έχει επίσης αντίκτυπο στον προϋπολογισμό 2016 καθώς και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών· τονίζει την ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση της κρίσης και την τεράστια αύξηση των μεταναστευτικών ροών· προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένες και ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των οργανισμών πριν από τη συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις ενέργειες των οργανισμών στο πεδίο δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων: στόχοι, αποστολές, συντονισμός, ανάπτυξη των κομβικών σημείων υποδοχής (hot spots) και οικονομικοί πόροι·

61.  αποφασίζει πέραν τούτων να αυξήσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2016 για τους τρεις οργανισμούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας, λόγω των πρόσθετων καθηκόντων και της αύξησης του φόρτου εργασίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως το 2017 πρόταση για χρηματοδότηση με βάση έσοδα από τέλη, η οποία θα αντικαταστήσει πλήρως τις τρέχουσες συνεισφορές από τα κράτη μέλη, ως μέσο διασφάλισης της οικονομικής ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών αρχών από τις εθνικές αρχές-μέλη·

62.  αποφασίζει επίσης να αυξήσει τις πιστώσεις για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, για να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση των διαθέσιμων πόρων προς τα καθήκοντα των οργανισμών·

63.  δεν μπορεί να αποδεχθεί, ωστόσο, την προσέγγιση της Επιτροπής και του Συμβουλίου όσον αφορά τη στελέχωση των οργανισμών, και, ως εκ τούτου, τροποποιεί ένα σημαντικό αριθμό πινάκων προσωπικού· υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι κάθε οργανισμός θα πρέπει να περικόψει 5 % του προσωπικού στη διάρκεια 5ετίας όπως συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία, αλλά ότι οι νέες θέσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση πρόσθετων καθηκόντων που απορρέουν από τις νέες πολιτικές εξελίξεις και τη νέα νομοθεσία από το 2013 και μετέπειτα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετους πόρους και πρέπει να υπολογιστούν εκτός του στόχου μείωσης του προσωπικού στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας·

64.  τονίζει, επομένως, εκ νέου την αντίθεσή του προς την ιδέα της ομάδας ανακατανομής προσωπικού μεταξύ οργανισμών, αλλά επιβεβαιώνει τη βούλησή του να ελευθερώσει θέσεις επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μεταξύ οργανισμών χάρις στην αύξηση της διοικητικής συνεργασίας ή ακόμη να αναλύσει τις δυνατότητες συγχωνεύσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο, και χάρις στην από κοινού επιτέλεση ορισμένων καθηκόντων με την Επιτροπή ή άλλο οργανισμό·

65.  υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι θέσεις που χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία δεν έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης και συνεπώς δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο οιασδήποτε μείωσης του προσωπικού· τονίζει ότι θα πρέπει να αφήνεται στην ευχέρεια του σχετικού οργανισμού να εξισορροπεί τον κυμαινόμενο όγκο εργασίας χωρίς να πληρώνει όλες τις θέσεις που έχει στη διάθεσή του·

66.  τροποποιεί συνεπώς ορισμένους πίνακες προσωπικού των οργανισμών σύμφωνα με τις προτεραιότητες που περιγράφονται ανωτέρω με σκοπό να ευθυγραμμιστεί το προσωπικό προς τα πρόσθετα καθήκοντα, τροποποιεί άλλους πίνακες για να τους ευθυγραμμίσει με μία πραγματική μείωση κατά 5 % σε 5 έτη και να χειριστεί διαφορετικά τις θέσεις που χρηματοδοτούνται με έσοδα από τέλη· υπενθυμίζει ότι η περικοπή 5 % σε 5 έτη θεσπίσθηκε για να μειωθεί το κόστος διοίκησης· τονίζει εν προκειμένω ότι πρόσθετες θέσεις στον πίνακα προσωπικού δεν έχουν αυτομάτως χρηματοδοτικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης καθόσον οι οργανισμοί προβαίνουν σε πλήρωση των θέσεών τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και συνεπώς οι οργανισμοί δεν έχουν πάντοτε όλες τις θέσεις στον πίνακα προσωπικού καλυμμένες·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

67.  αποφασίζει, μετά από προσεκτική εξέταση των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν υποβληθεί, όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη και εξαιρουμένων των πρωτοβουλιών που ήδη καλύπτονται από υπάρχουσες νομικές βάσεις, και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των σχεδίων, να εγκρίνει συμβιβαστική δέσμη με περιορισμένο αριθμό ΔΣ-ΠΕ, δεδομένου επίσης ότι τα περιθώρια που υπάρχουν είναι περιορισμένα·

Πληρωμές

68.  τονίζει για μία ακόμη φορά τη σημασία που έχει το κοινό σχέδιο πληρωμών 2015-2016 που συμφωνήθηκε πριν από τη διαδικασία του προϋπολογισμού από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, το οποίο αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των τριών θεσμικών οργάνων να μειώσουν τις συσσωρευμένες εκκρεμείς πληρωμές· σημειώνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν να συνεργαστούν πλήρως εν όψει της έγκρισης ενός επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2016 που να επιτρέπει την επίτευξη του εν λόγω στόχου, και ότι οι πιστώσεις πληρωμών που ζητούνται για το 2016 υπολογίστηκαν από την Επιτροπή αναλόγως· θεωρεί ότι οιαδήποτε δράση προς διαχείριση του κινδύνου μιας μη βιώσιμης συσσώρευσης θα πρέπει να συνοδεύεται από προσπάθειες να εξασφαλισθεί μια παραγωγικότερη ανταλλαγή γνωμών και να βελτιωθεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ αφενός του Συμβουλίου και αφετέρου του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 ΣΛΕΕ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες·

69.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά τις συγκρατημένες αυξήσεις και τα άνετα περιθώρια που πρότεινε η Επιτροπή, το Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει τις πιστώσεις πληρωμών κατά 1,4 δισεκατομμύρια EUR, με στόχο τόσο τις γραμμές δράσεων στη φάση ολοκλήρωσης όσο και τα προγράμματα σε πλήρη εξέλιξη, θέτοντας ούτως σε κίνδυνο τη σταδιακή εξάλειψη του υπερβολικού όγκου εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμής· υπενθυμίζει ότι, για τα υπό άμεση διαχείριση προγράμματα, οι ελλείψεις πιστώσεων πληρωμών δεν αντικατοπτρίζονται μόνον στην εξέλιξη του υπερβολικού όγκου εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμής αλλά και στις τεχνητές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων, για παράδειγμα καθυστέρηση στις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων και/ή στην υπογραφή νέων συμβάσεων·

70.  αποφασίζει να επαναφέρει τις πιστώσεις πληρωμών του ΣΠ για όλες τις γραμμές στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο, με βάση την υπόθεση ότι τα επίπεδα των πληρωμών που πρότεινε η Επιτροπή στο ΣΠ είναι εκείνα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου πληρωμών·

71.  ενισχύει, με κατάλληλη αναλογία, τις πιστώσεις πληρωμών για όλες αυτές τις γραμμές που τροποποιούνται όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς που παρουσιάζουν ταχύ ρυθμό εκταμιεύσεων ή υψηλό βαθμό κατεπείγοντος, ήτοι τις γραμμές για το Erasmus +, τα δύο προγράμματα μετεγκατάστασης, την UNRWA και την ανθρωπιστική βοήθεια· αυξάνει τις πιστώσεις πληρωμών κατά 1 επιπλέον δισεκατομμύριο EUR για την πλήρη κάλυψη με νέες πιστώσεις της επίσπευσης των πληρωμών στην Ελλάδα· αποφασίζει επίσης, με δεδομένο την εκτέλεση κατά το παρελθόν, να αυξήσει τις πληρωμές για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·

Άλλα τμήματα

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

72.  υπενθυμίζει ότι η κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το έτος 2016 ορίστηκε σε 1 823 648 600 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,6 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2015· υπενθυμίζει επιπροσθέτως ότι έχουν δεσμευτεί 15 εκατομμύρια EUR για επείγουσες επενδύσεις σε μέτρα ασφάλειας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, οπότε το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2016 ανέρχεται σε 1 838 648 600 EUR·

73.  επισημαίνει ότι, από τις 15 Ιουνίου 2015, μετά την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το 2016, έχει δημιουργηθεί μια νέα πολιτική ομάδα και ότι, λόγω αυτών των αλλαγών στην οργάνωση του Κοινοβουλίου, χρειάζονται συμπληρωματικές πιστώσεις για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πολιτικές ομάδες τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης·

74.  αντισταθμίζει πλήρως τις εν λόγω ενισχύσεις μειώνοντας τις πιστώσεις στις γραμμές του προϋπολογισμού για το αποθεματικό για απρόβλεπτα, την αποζημίωση γενικών εξόδων των βουλευτών, την περαιτέρω κατάρτιση, τη διαρρύθμιση των χώρων, την κατανάλωση ενέργειας, την πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — επενδύσεις σε έργα και επίπλωση·

75.  σημειώνει ότι το Προεδρείο στα συμπεράσματά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 ενόψει της ανάγνωσης του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 2016 προτείνει να μεταφερθούν οι πρόσφατες αποφάσεις του και οι τεχνικές προσαρμογές στον προϋπολογισμό· εγκρίνει τις εν λόγω περιορισμένες τεχνικές αλλαγές που προτείνονται από το Προεδρείο, οι οποίες συνεπάγονται δημοσιονομικά ουδέτερες προσαρμογές των πιστώσεων και του πίνακα προσωπικού, και επικαιροποιεί ορισμένες πτυχές της ονοματολογίας του προϋπολογισμού·

76.  διατηρεί ως εκ τούτου αμετάβλητο το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2016, όπως εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 29 Απριλίου 2015, σε 1 838 648 600 EUR·

77.  υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων δεν αντιστοιχούν σε διοικητικό έργο· επιβεβαιώνει ότι, για τον λόγο αυτό, το συνολικό επίπεδο του προσωπικού των πολιτικών ομάδων εξαιρείται από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2014(12), 2015(13) και τις προβλέψεις για το 2016(14)·

78.  υπενθυμίζει ότι για τις πολιτικές ομάδες έχουν παγώσει οι νέες προσλήψεις από το 2012 και ότι οι ανάγκες τους είχαν καλυφθεί μόνον εν μέρει κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη·

79.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εφαρμόσει το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας και να μειώσει το προσωπικό του κατά 1 %·

80.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να επιληφθούν της ανάγκης για έναν χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα, όπως ζητείται από ευρεία πλειοψηφία του Κοινοβουλίου σε πλείονα ψηφίσματά του, με σκοπό την επίτευξη μακροπροθέσμων εξοικονομήσεων στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Αλλαγές στον πίνακα προσωπικού

81.  μειώνει τον πίνακα προσωπικού της Γενικής Γραμματείας του για το 2016 κατά 57 θέσεις (στόχος μείωσης του προσωπικού κατά 1%) ως εξής: 4 AD14, 13 AD13, 2 AD12, 1 AD9, 2 AD8, 1 AD5, 2 AST11, 1 AST10, 3 AST9, 8 AST8, 7 AST7, 4 AST6, 3 AST5, 2 AST4, 1 AST3, 1 AST1 όσον αφορά τις μόνιμες θέσεις και 2 AST4 όσον αφορά τις έκτακτες· υπενθυμίζει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος του μέτρου αυτού έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην κατάσταση προβλέψεων·

82.  μετατρέπει, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, 80 μόνιμες θέσεις AST (25 AST11, 10 AST10, 5 AST8, 15 AST7, 5 AST6, 5 AST5, 5 AST4, 5 AST3 και 5 AST2) σε 80 AST/SC1 θέσεις·

83.  προβαίνει στις ακόλουθες τεχνικές διορθώσεις: διαγράφει τρεις θέσεις AST7 και τρεις θέσεις AST6 και προσθέτει έξι θέσεις AST5 και διαγράφει την υποσημείωση αριθ. 1 από τον πίνακα προσωπικού, δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο πρόσφατο παρελθόν·

84.  εγκρίνει τη δημιουργία 43 νέων έκτακτων θέσεων (2 AD7, 19 AD5, 5 AST5, 5 AST3 και 12 AST1) και την αναβάθμιση μίας έκτακτης θέσης AD10 σε AD14 για τις πρόσθετες ανάγκες που σχετίζονται με τη δημιουργία της νέας πολιτικής ομάδας·

Μείωση του προσωπικού κατά 5 %

85.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο υλοποιεί τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % για τρίτο συνεχές έτος, τηρώντας δεόντως το πνεύμα και το γράμμα της διοργανικής συμφωνίας· υπογραμμίζει ότι προς τούτο 171 μόνιμες θέσεις έχουν αφαιρεθεί από τον πίνακα προσωπικού του από το 2014(15)· τονίζει ότι, για να συμμορφωθεί πλήρως προς τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, θα πρέπει να προβεί σε άλλες δύο ετήσιες μειώσεις 57 θέσεων(16) έως το 2018·

86.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας, ο στόχος της κατά 5 % μείωσης είναι αντιστάθμιση με όρους προσωπικού που σχετίζεται με την αύξηση του χρόνου εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα σε σύγκριση με τον πίνακα προσωπικού της 1ης Ιανουαρίου 2013· θεωρεί ότι η μείωση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί για ένα σταθερό φόρτο εργασίας και ότι, κατά συνέπεια, νέες αρμοδιότητες και αποστολές πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό αυτό·

87.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ενίσχυση των προνομίων του και των νέων καθηκόντων του, το Κοινοβούλιο έχει προβεί από το 2013 σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, όπως είναι οι διεργασίες ανάθεσης εντός του οργάνου, για τις οποίες στο μέτρο του δυνατού το προσωπικό προήλθε από εσωτερικές ανακατατάξεις, ενώ νέες θέσεις δημιουργήθηκαν μόνο όπου ήταν απολύτως αναγκαίο· αποφασίζει να αποκλείσει αυτές τις πρόσθετες θέσεις από την προσπάθεια μείωσης του προσωπικού κατά 5 %·

88.  προτρέπει την Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του στόχου της μείωσης του προσωπικού από το Κοινοβούλιο, να λάβει υπόψη τα νέα πρόσθετα στοιχεία, όπως ο σταθερός φόρτος εργασίας, η εξαίρεση των πολιτικών ομάδων, η αντιστάθμιση των αναθέσεων εντός του οργάνου με μειώσεις στις γραμμές του προϋπολογισμού για εξωτερικές υπηρεσίες, και τα νέα προνόμια και καθήκοντα·

89.  τονίζει ότι η εφαρμογή της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου και την άσκηση από το Κοινοβούλιο των βασικών εξουσιών του, ούτε να αλλοιώσει τη νομοθετική αριστεία του ή την ποιότητα των συνθηκών εργασίας για τους βουλευτές και το προσωπικό·

90.  υπενθυμίζει ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να στερήσει από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την κυρίαρχη ελευθερία αξιολόγησης και την εξουσία τους να λαμβάνουν αποφάσεις κάθε έτος επί του περιεχομένου του προϋπολογισμού·

Λοιπά θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό

91.  υπενθυμίζει ότι η ανάγκη για νέες θέσεις στη Γραμματεία θα πρέπει να καλυφθεί από εσωτερική αναδιάταξη, εκτός εάν η ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων αιτιολογείται και αποδεικνύεται δεόντως·

92.  υπενθυμίζει ότι οιαδήποτε αναδιοργάνωση των κοινοβουλευτικών εργασιών ή των διαδικασιών δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων του προσωπικού ασχέτως θέσης·

93.  επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής υποστήριξη στους βουλευτές για την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους δραστηριοτήτων, απαιτείται μια νέα ισορροπία μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και τοπικών βοηθών· σημειώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει διατυπώσει πρόταση στο Προεδρείο προς επίτευξη αυτού του στόχου· λαμβάνει γνώση της συμφωνίας στην οποία κατέληξε το Προεδρείο στο βαθμό που αυτή ανταποκρίνεται κατ’ ουσίαν στο σχετικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου· χαιρετίζει την απόφαση για άμεση εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας·

94.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να στηρίζει την πολυγλωσσία στο κοινοβουλευτικό έργο μέσω διερμηνείας και μετάφρασης υψηλών προτύπων· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τα αποτελέσματα από την ανάλυση και αποτίμηση που δρομολόγησε μετά τη μη επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις νέες συνθήκες εργασίας για τους διερμηνείς (άνοιξη 2015)· αναμένει από τον Γενικό Γραμματέα να χρησιμοποιήσει όλη την ευελιξία που απαιτείται για να εξασφαλίζει υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης υψηλής ποιότητας για τους βουλευτές·

95.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει λεπτομερή επισκόπηση όλων των θέσεων στο Κοινοβούλιο τα έτη 2014-2016, περιλαμβανομένης της κατανομής των θέσεων κατά υπηρεσία, κατηγορία και τύπο σύμβασης·

Πολιτική ακινήτων

96.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να τηρείται τακτικά ενήμερη σχετικά με νέες εξελίξεις στην πολιτική κτηρίων του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να της ζητείται να γνωμοδοτήσει εν ευθέτω χρόνω, ήτοι πριν από τη σύναψη σύμβασης, σχετικά με οιοδήποτε έργο το οποίο έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις· επιβεβαιώνει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος όλων των έργων κτηρίων θα εξετάζεται ενδελεχώς εκ του σύνεγγυς·

97.  πιστεύει ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται με έργα κτηρίων θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφανή διεργασία λήψης αποφάσεων·

98.  επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά το αίτημά του να υποβληθεί η νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική κτηρίων στην Επιτροπή Προϋπολογισμών το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο έως τις αρχές 2016, εγκαίρως για την εκπόνηση της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών μία δυνατή μακροπρόθεσμη στρατηγική έως το 2025 νωρίς εκ των προτέρων πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο 2016·

99.  σημειώνει ότι από το 2014 δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για επενδύσεις στην κατασκευή του κτιρίου Konrad Adenauer (KAD) στο Λουξεμβούργο· υπενθυμίζει ότι στην κατάσταση προβλέψεων 2016 περιλαμβάνονται μόνο πιστώσεις για την κάλυψη έργων και υπηρεσιών που θα πληρωθούν απευθείας από το Κοινοβούλιο, κυρίως για τη διαχείριση του έργου, την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και παροχή συμβουλών· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να εκτιμήσει, πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, τα κεφάλαια που δεν χρησιμοποιήθηκαν στον προϋπολογισμό 2015 και να τα δεσμεύσει για το έργο KAD, μέσω αίτησης μεταφοράς πιστώσεων στο τέλος του έτους 2015, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέτρο του δυνατού μελλοντικές πληρωμές τόκων που συνδέονται με τα κτήρια·

Δαπάνες των βουλευτών

100.  επαναλαμβάνει την έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων για τους βουλευτές· καλεί το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να εργαστεί για τον καθορισμό ακριβέστερων κανόνων όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο αυτών των αποζημιώσεων, χωρίς την πρόκληση πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης για το Κοινοβούλιο·

101.  ζητεί να διενεργηθεί αποτίμηση σχετικά με τα αποτελέσματα της σε εθελοντική βάση προσέγγισης που επελέγη από τη μικτή ομάδα εργασίας προς περιορισμό των στη διακεκριμένη θέση πτήσεων από τους βουλευτές και το προσωπικό καθώς και σχετικά με τους δυνατούς τρόπους επίτευξης ευνοϊκότερων ναύλων με σκοπό τη μείωση των εξόδων ταξιδίου των βουλευτών και του προσωπικού·

Τμήμα IV — Δικαστήριο

102.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση του όγκου της δικαστικής δραστηριότητας και τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του Γενικού Δικαστηρίου, η Επιτροπή μείωσε το προσωπικό κατά 20 θέσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν σημεία συμφόρησης και να απειληθεί η εύρυθμη λειτουργία και η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης· αποφασίζει ως εκ τούτου να αποκαταστήσει τις 20 θέσεις που είχε ζητήσει αρχικά το Δικαστήριο·

103.  εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο αύξησε το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης που εφαρμόζεται στις πιστώσεις για τις αμοιβές του προσωπικού από 2,5 % σε 3,2 %, το οποίο ισοδυναμεί με μείωση ύψους 1,55 εκατομμυρίων EUR και έρχεται σε αντίθεση με το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό κάλυψης των θέσεων του Δικαστηρίου (98 % στο τέλος του 2014) και το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (99 % το 2014)· αναπροσαρμόζει ως εκ τούτου το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού και ακυρώνει τη σχετική μείωση των πιστώσεων για να εξασφαλιστεί ότι το Δικαστήριο μπορεί να αντεπεξέλθει επαρκώς στη σημαντική αύξηση του αριθμού των υποθέσεων και να κάνει πλήρη χρήση των θέσεων που του χορηγήθηκαν·

104.  αποφασίζει ακόμη να επαναφέρει τις επτά θέσεις που είχαν ζητηθεί αρχικά από το Δικαστήριο για να ανταποκριθεί στη διττή απαίτηση της ενίσχυσης του τμήματος προστασίας και ασφάλειας του Δικαστηρίου με σκοπό να προστατεύονται καλύτερα το προσωπικό, οι επισκέπτες και τα έγγραφα, και ταυτόχρονα της εφαρμογής του νέου άρθρο 105 του κανονισμού του Γενικού Δικαστηρίου, το οποίο απαιτεί εξαιρετικά ασφαλές σύστημα για να έχουν τη δυνατότητα τα μέρη που εμπλέκονται σε ορισμένες υποθέσεις να παρέχουν πληροφορίες και υλικό που σχετίζεται με την ασφάλεια της Ένωσης, των κρατών μελών ή τον χειρισμό των διεθνών τους σχέσεων·

105.  υπογραμμίζει στο ίδιο πλαίσιο την ανάγκη για πόρους για την ασφάλεια και την επίβλεψη των κτιρίων του Δικαστηρίου και αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στον τομέα αυτό στο επίπεδο του σχεδίου προϋπολογισμού·

106.  καταργεί το υφιστάμενο αποθεματικό όσον αφορά τις αποστολές και το αντικαθιστά με ένα νέο, το οποίο θα αποδεσμευτεί όταν το Δικαστήριο δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες των δικαστών, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή 2013 σχετικά με το Δικαστήριο(17)·

Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

107.  αναπροσαρμόζει το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο αρχικό του επίπεδο 2,76 %, για να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να καλύψει τις ανάγκες του αναφορικά με τον πίνακα προσωπικού·

108.  επαναφέρει όλες τις άλλες πιστώσεις στις γραμμές που περιέκοψε το Συμβούλιο για να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας του και να συντάξει τις προγραμματισμένες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου·

Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

109.  αναπροσαρμόζει το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης στο αρχικό του επίπεδο 4,5 %, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να καλύψει τις ανάγκες της και να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της επιτροπής·

110.  αποφασίζει πέραν τούτου να επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τα έξοδα ταξιδίου και τις αποζημιώσεις διαμονής·

Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

111.  μειώνει αφενός τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις κατά ποσό αντίστοιχο προς τις 66 αναβαθμίσεις και τις τέσσερις επιπλέον θέσεις που δεν είχαν ακόμη υπολογιστεί στο σχέδιο προϋπολογισμού για να αποτυπωθεί η μεταφορά των εν λόγω θέσεων στο Κοινοβούλιο·

112.  αυξάνει αφετέρου τις πιστώσεις σε ορισμένες γραμμές (εξωτερική ανάθεση μετάφρασης, τρίτοι, επικοινωνία, έξοδα παραστάσεως, επικοινωνία πολιτικών ομάδων, αποστολές και καθαρισμός και συντήρηση) ακολουθώντας τις εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής των Περιφερειών για να μπορέσει η επιτροπή αυτή να επιτελέσει το πολιτικό έργο της και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της·

113.  τέλος, αποκαθιστά τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο σχετικά με την ασφάλεια και την επιτήρηση των κτηρίων της Επιτροπής των Περιφερειών για να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για μέτρα ασφάλειας στην περίπτωση αυξημένης απειλής για την ασφάλεια (επίπεδο συναγερμού «κίτρινο») κατά τη διάρκεια του 2016·

Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

114.  σημειώνει με λύπη του ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει το σχέδιο προϋπολογισμού του Διαμεσολαβητή κατά 135 000 EUR· υπογραμμίζει ότι η μείωση αυτή θα συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό του Διαμεσολαβητή και θα έχει μείζονα αντίκτυπο στην ικανότητα του θεσμικού οργάνου να υπηρετεί τους πολίτες της Ένωσης στην πράξη· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στην Διαμεσολαβήτρια να ανταποκριθεί στην εντολή και τις δεσμεύσεις της·

Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

115.  σημειώνει με λύπη του ότι το Συμβούλιο έχει μειώσει το σχέδιο προϋπολογισμού του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων κατά 135 000 EUR· υπογραμμίζει ότι η μείωση αυτή θα συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και θα έχει μείζονα αντίκτυπο στην ικανότητα του θεσμικού οργάνου να υπηρετεί τα θεσμικά όργανα της Ένωσης στην πράξη· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού που περιέκοψε το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του·

Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

116.  πιστεύει ότι για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που απορρέουν από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και να εξασφαλίζει ότι η Ένωση διαδραματίζει τον ρόλο της σε ολόκληρο τον κόσμο χρειάζεται να εξασφαλίζεται η δέουσα χρηματοδότηση της ΕΥΕΔ· επαναφέρει συνεπώς το σχέδιο προϋπολογισμού σε όλες τις γραμμές και διαγράφει τα αποθεματικά που ενέκρινε το Συμβούλιο σε σχέση με τη διακύμανση της ισοτιμίας του EUR·

o
o   o

117.  είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όχι μόνο των επιπτώσεων αλλά και των βαθύτερων αιτίων των κρίσεων που διέρχεται σήμερα η Ένωση· έχει ωστόσο την άποψη ότι τα απρόβλεπτα γεγονότα με πανενωσιακή διάσταση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την από κοινού καταβολή προσπαθειών και την κινητοποίηση πρόσθετων μέσων στο επίπεδο της Ένωσης και όχι με αμφισβήτηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί κατά το παρελθόν ή με επιστροφή στην ψευδαίσθηση των καθαρά εθνικών λύσεων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι υπάρχουν διατάξεις ευελιξίας για να καθιστούν δυνατή μια τέτοια κοινή και ταχεία αντίδραση και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο έπακρο με σκοπό να αντισταθμίζονται οι στενοί περιορισμοί των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ·

118.  υπογραμμίζει ότι μετά βίας δύο έτη μετά την έναρξη του ισχύοντος ΠΔΠ η Επιτροπή έχει χρειασθεί να ζητήσει δύο φορές την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας καθώς και να προσφύγει στο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για να καλύψει πιεστικές και απρόβλεπτες ανάγκες που δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν εντός των υφισταμένων ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ· επίσης σημειώνει ότι το συνολικό περιθώριο των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2015, πρώτο έτος λειτουργίας του, χρησιμοποιήθηκε πάραυτα στο πλήρες μέγεθός του, ενώ οι πόροι δύο σημαντικών προγραμμάτων της Ένωσης χρειάσθηκε να μειωθούν για να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών· υπογραμμίζει ότι, λόγω της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης το 2014-15, πλείονα προγράμματα της Ένωσης έχουν λιγότερες ή και μηδενικές πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων στη διάθεσή τους από το 2016 και μετέπειτα· βλέπει ως εκ τούτων σαφώς ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ είναι πολύ στενά σε πολλούς τομείς και προκαλούν παράλυση της Ένωσης σε πεδία μεγίστης ανάγκης, ενώ οι μηχανισμοί ευελιξίας που διατίθενται έχουν ήδη φθάσει στα όριά τους· θεωρεί ότι αυτές οι εξελίξεις θέτουν το θέμα πραγματικής αναθεώρησης του ΠΔΠ στα μέσα της περιόδου ισχύος του· αναμένει με ανυπομονησία τις φιλόδοξες προτάσεις της Επιτροπής προς τούτο το 2016·

119.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0061.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0263.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
(9) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013 (ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 395).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).
(11) Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23).
(12) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437).
(13) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0036).
(14) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172).
(15) -67 θέσεις το 2014, -47 θέσεις το 2015 και -57 θέσεις το 2016.
(16) Δεδομένου ότι έχει ληφθεί πολιτική απόφαση για την εξαίρεση των πολιτικών ομάδων από αυτόν τον υπολογισμό, αυτή η μείωση εφαρμόζεται στο μέρος του πίνακα προσωπικού που αφορά τη Γενική Γραμματεία (αριθμός αναφοράς θέσεων (1%): -57).
(17) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IV – Δικαστήριο (ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 118).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου