Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2132(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0298/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0298/2015

Rasprave :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Glasovanja :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0376

Usvojeni tekstovi
PDF 437kWORD 197k
Srijeda, 28. listopada 2015. - Strasbourg
Opći proračun Europske unije za 2016.
P8_TA(2015)0376A8-0298/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 28. listopada 2015. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. ožujka 2015. o općim smjernicama za pripremu proračuna – dio III. – Komisija(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016.(6),

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je Komisija usvojila 24. lipnja 2015. (COM(2015)0300),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. koje je Vijeće usvojilo 4. rujna 2015. i proslijedilo Europskom parlamentu 17. rujna 2015. (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. srpnja 2015. o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2016.,(7)

–  uzimajući u obzir Komunikaciju koju je 23. rujna 2015. Komisija predstavila Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću o upravljanju izbjegličkom krizom: hitne operativne, proračunske i pravne mjere Europskog migracijskog programa (COM(2015)0490),

–  uzimajući u obzir pisma izmjene br. 1/2016 (COM(2015)0317) i br. 2/2016 (COM(2015)0513) nacrta općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 88. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenja drugih relevantnih odbora (A8-0298/2015),

Dio III.

Opći pregled

1.  naglašava da u svom čitanju proračuna za 2016. Parlament u potpunosti održava političke prioritete koje je usvojila velika većina u prethodno spomenutim rezolucijama od 11. ožujka 2015. o općim smjernicama i od 8. srpnja 2015. o mandatu za trijalog; podsjeća da su ti prioriteti unutarnja i vanjska solidarnost, posebno učinkovito rješavanje migracijske i izbjegličke krize, kao i povećanje konkurentnosti stvaranjem dostojanstvenih i kvalitetnih poslova te razvojem poduzeća i poduzetništva u Uniji („tri P”);

2.  ističe da se Unija trenutno suočava s nizom ozbiljnih kriza, prije svega nezapamćenom migracijskom i izbjegličkom krizom; uvjeren je da je u proračunu Unije nužno predvidjeti potrebna financijska sredstva koja bi bila dovoljna za rješavanje političkih izazova i kojima bi se Uniji omogućilo da hitno pronađe rješenja i učinkovito odgovori na te krize, što mora biti njezin prioritet; razumije da migracijska i izbjeglička kriza ne mogu biti riješene isključivo financijskim sredstvima i da je potreban sveobuhvatan pristup kako bi se uhvatilo u koštac s njezinom unutarnjom i vanjskom dimenzijom; smatra da iznimno vrijeme zahtijeva iznimne mjere te da je potrebno snažno se politički obvezati kako bi se u tu svrhu osigurala nova sredstva iz proračuna;u tom kontekstu ističe da je solidarnost temeljno načelo proračuna EU-a; zabrinut je što tijekom izbjegličke krize solidarnost nije jednako prisutna u svim državama članicama; traži od Komisije da izradi prijedlog o tome kako proračun EU-a države članice može potaknuti na uravnoteženiji pristup solidarnosti;

3.  napominje da Parlament od samog početka u proračunu za 2016. poseban naglasak stavlja na migracije i izbjeglice; podsjeća na svoje ranije izjave da se rješenje migracijskih tokova nalazi na raskrižju unutarnje i vanjske solidarnosti te da se na integrirani način moraju aktivirati i vanjski financijski instrumenti kako bi se pronašlo rješenje temeljnih uzroka problema s kojima se Unija suočava; skreće pozornost na ugovore i sporazume oko kojih je postignut dogovor poput schengenske pravne stečevine, Uredbe Dublin(8) te Komisijina prijedloga o obveznom kriznom mehanizmu premještanja (COM(2015)0450);

4.  stoga odlučuje da će odmah predložiti sveobuhvatni paket izmjena kojim se nacrt proračuna povećava za 1 161 milijun EUR za Naslov 3. (Sigurnost i građanstvo) i Naslov 4. (Globalna Europa) u svrhu pružanja prvotnog odgovora na migracijsku krizu; što se tiče unutarnje dimenzije krize, naglašava da se u izmjenama Parlamenta već u potpunosti uključuju i usklađuju dva paketa o premještanju tražitelja azila, a istovremeno se u njima predlažu dodatna povećanja za Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF) i agencije Unije iz tog područja; što se tiče vanjske dimenzije, naglašava niz dodatnih povećanja usmjerenih na posebne programe u Naslovu 4. kao što su Europski instrument za susjedstvo, Instrument za razvojnu suradnju, humanitarna pomoć i Instrument pretpristupne pomoći;

5.  međutim, naglašava da se te izmjene mora sagledati u skladu s Komisijinim pismom izmjene 2/2016 za koje se očekuje da će sadržavati, povrh drugog paketa mjera za premještanje izbjeglica, dodatne mjere iz Komunikacije Komisije od 23. rujna 2015.; žali što Parlament i Vijeće nemaju više vremena da preispitaju prikladnost tog pisma izmjene, no razumije da je potrebno pružiti brzi odgovor i da je vremena vrlo malo; naglašava da Parlament u potpunosti podržava te nove mjere te se namjerava zauzeti za njihovo financiranje novim sredstvima čiji će iznos biti veći od onoga koji je predložio u vlastitom stajalištu o proračunu za 2016.;

6.  donio je također odluku da će poduzeti mjere u pogledu aktualne krize koja pogađa europske poljoprivrednike, osobito u mliječnom sektoru, te da će već u svom stajalištu o proračunu za 2016. uključiti mjere podrške u hitnim slučajevima u iznosu od 500 milijuna EUR koje je najavila Komisija; vjeruje da će pismo izmjene 2/2016 koje će poslati Komisija omogućiti određivanje točnih proračunskih linija koje će u tom kontekstu biti povećane; pozdravlja odluku Komisije da neiskorištena sredstva iz pričuve za slučaj krize prenese iz proračuna za 2015. u proračun za 2016. te napominje da će ta neiskorištena sredstva biti iskorištena za povrat sredstava korisnicima izravnih plaćanja, kao što je predviđeno u Uredbi (EU) br. 1306/2013;

7.  priznaje da se još mnogo toga mora učiniti kako bi se riješili nedostaci u gospodarstvu Unije povećanjem konkurentnosti, rasta i kvalitetnih radnih mjesta; naglašava ključnu ulogu koju u tom smislu imaju mikro, mala i srednja poduzeća te socijalna poduzeća; stoga povećava sredstva za program COSME za 16,5 milijuna EUR; također odlučuje da će predložiti nova sredstva 2016. godine za nastavak Inicijative za zapošljavanje mladih čija je cjelokupna financijska omotnica bila prebačena na početak razdoblja od 2014. do 2015. godine; priznaje znatan doprinos tog programa borbi protiv nezaposlenosti i odlučan je u osiguranju potrebnih sredstava kako bi se spriječio manjak financiranja za njegovu provedbu; stoga odobrava povećanje od 473,2 milijuna EUR za 2016., koje odgovara iznosu godišnje rate koja je prvotno bila predviđena za Inicijativu za zapošljavanje mladih;

8.  ponavlja svoj stav da se iz proračuna Unije ne bi trebale financirati nove inicijative na štetu već postojećih programa i politika Unije te da se ne bi smjele zanemarivati već preuzete političke obveze; u potpunosti potvrđuje svoju veliku političku i financijsku podršku osnivanju Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI), namjerava ispuniti svoje obećanje koje je dao tijekom pregovora o EFSI-u, tj. u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti učinak koji će to imati na Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe (CEF) u okviru godišnjeg proračunskog postupka; stoga predlaže da se 2016. godine u potpunosti nadoknade rezovi za ta dva programa, nastali zbog izvršenih uplata jamstvenom fondu EFSI-a, kako bi im se omogućilo da u cijelosti provedu ciljeve dogovorene samo dvije godine ranije, prilikom usvajanja pravne osnove tih dvaju programa;

9.  naglašava da je važno u potpunosti poštovati zajedničku izjavu o planu plaćanja za razdoblje 2015. − 2016. koja je usuglašena između Parlamenta, Vijeća i Komisije te koja je nastala nakon preuzimanja zajedničke obveze da se smanje zaostaci u nepodmirenim zahtjevima za plaćanja za kohezijske programe u razdoblju 2007. ‒ 2013. na otprilike 2 milijarde EUR do kraja 2016.; u tom pogledu kritizira rezove koje je predložilo Vijeće i koji su u izravnom proturječju s tim planom plaćanja; nadalje, ističe potrebu da se izbjegne svako buduće gomilanje takvih neodrživih zaostataka u plaćanjima te poziva Komisiju da donese konkretne prijedloge u vezi s time; stoga smatra da nepredviđena plaćanja treba financirati novim sredstvima te da bi koncentracija financiranja na početku razdoblja u Grčkoj od 1 milijarde EUR trebala biti u okviru gornje granice plaćanja višegodišnjeg financijskog okvira; naglašava svoj dugogodišnji stav da se plaćanja koja proizlaze iz obveza aktiviranih u okviru instrumenta fleksibilnosti trebaju računaju iznad te gornje granice;

10.  sve rezove Vijeće vraća na razinu iz nacrta proračuna (563,6 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za obveze i 1 421,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja); ne razumije razlog predloženih rezova, na primjer za Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe, dva programa koji su već pogođeni preusmjeravanjem sredstava na Europski fond za strateška ulaganja, te za razvojne politike i politike susjedstva, posebno u svjetlu nedavnih događaja; zabrinut je zbog toga što predlaganjem tako velikih rezova u nacrtu proračuna Vijeće uvelike podcjenjuje neprikosnovenu vrijednost proračuna Unije; u svakom slučaju osporava namjeru Vijeća da će ciljati na one proračunske linije koje imaju slabu stopu izvršenja ili sposobnost apsorpcije jer to nije potkrijepljeno stvarnim podacima o provedbi i ne uzima u obzir različite načine na koje se neki programi provode;

11.  žali zbog toga što u stručnim skupinama Komisije i dalje nema ravnoteže jer njima pretjerano dominiraju korporativni interesi;

12.  zaključuje da će se, kako bi se u dovoljnoj mjeri financirale te hitne potrebe i s obzirom na vrlo uske granice višegodišnjeg financijskog okvira 2016. godine, trebati upotrijebiti sva sredstva dostupna u Uredbi o VFO-u u pogledu fleksibilnosti, uključujući i potpunu aktivaciju instrumenta fleksibilnosti; očekuje da će Vijeće slijediti taj pristup te da će se sporazum lako postići u postupku mirenja, što će Uniji omogućiti da bude spremna i učinkovito odgovori na predstojeće izazove; u tom pogledu naglašava da bi ukupnu razliku VFO-a za obveze iz 2015. trebalo mobilizirati čim se za to ispune pravni uvjeti; očekuje da će o tom pitanju postići načelni dogovor s Vijećem i Komisijom;

13.  podsjeća na zajedničku deklaraciju triju institucija Unije u kontekstu političkog dogovora oko VFO-a da će godišnji proračunski postupci sadržavati, prema potrebi, rodne sastavnice; naglašava da bi rodno osviještena politika trebala podupirati, kao horizontalno načelo, politike Unije te poziva na sveobuhvatnu provedbu rodno pravednog proračunskog planiranja; nadalje, pozdravlja uvođenje zelenih politika u proračun Unije; ističe potrebu za dodatnim jačanjem tog postupka kako bi se ispunili dogovoreni ciljevi u području rashoda za klimu i ekoloških rashoda;

14.  stoga utvrđuje ukupnu razinu odobrenih sredstava za 2016. na 157 427,3 milijuna EUR za preuzimanje obveza te 146 459,3 milijuna EUR za plaćanja;

Podnaslov 1.a – Konkurentnost za rast i zapošljavanje

15.  kritizira činjenicu da je i ove godine Naslov 1.a ozbiljno pogođen rezovima Vijeća u iznosu od 140,9 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za obveze i 435,4 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja u usporedbi s nacrtom proračuna; naglašava da je gotovo polovica tih rezova usmjerena na Obzor 2020., što rezultira daljnjim smanjenjem sredstava za taj program 2016. godine, nakon što se taj dio njegovih sredstava preusmjeri na Europski fond za strateška ulaganja;

16.  naglašava da se, zbog primjene načela dosljednosti, nekoliko rezova koje je Vijeće u lipnju 2015. provelo na temelju slabe sposobnosti apsorpcije mnogih programa u okviru naslova 1.a mora poništiti zbog ubrzane provedbe tih programa u rujnu 2015.; napominje da je to opći trend, u skladu sa životnim ciklusom tih programa; stoga odlučuje zadržati razinu iz nacrta proračuna za proračunske linije na kojima je Vijeće izvršilo rezove, i to za odobrena sredstva za obveze kao i za plaćanja;

17.  u skladu s prioritetima za 2016. ‒ posao, poduzeća, poduzetništvo ‒ i nakon pažljivog razmatranja njihove sposobnosti apsorpcije do sada, odlučuje predložiti, uz potpunu nadoknadu rezova za Obzor 2020. i Instrument za povezivanje Europe, a koji su bili povezani s EFSU-om, određena selektivna povećanja iznad razine iz nacrta proračuna za programe COSME, Obzor 2020., EaSI i Erasmus+;

18.  posebno naglašava da se prebacivanje sredstava na početak razdoblja za program COSME od 2014. ‒ 2015. pokazalo posebno korisnim s obzirom da u proteklih nekoliko godina stalno raste potražnja malih i srednjih poduzeća za pružanje potpore u pristupu tržištima i u financiranju; stoga se protivi smanjenju za program COSME u nacrtu proračuna u odnosu na 2015. te odlučuje povećati sredstva iznad granice iz nacrta proračuna za taj program; podsjeća da je Komisija već ukazala na nedostatak financijskih instrumenata za COSME za 2015., 2016. i 2017., što pokazuje veliki jaz između dostupnih obveza i očekivane potražnje; traži, u okviru programa COSME, znatno povećanje sredstava za Erasmus za mlade poduzetnike s obzirom da dostupna sredstva nisu dovoljna kako bi se zadovoljila velika potražnja za sudjelovanjem;

19.  poziva Komisiju da analizira financijsko opterećenje prouzročeno naknadama i pristojbama koje se moraju podmiriti u okviru obveznih postupaka certificiranja i licenciranja; potiče Komisiju da izradi temeljitu procjenu učinka tih troškova na konkurentnost industrije i malih i srednjih poduzeća;

20.  odlučuje povećati sredstva iznad razine iz nacrta proračuna za tri nadzorne agencije (EBA, EIOPA i ESMA) te Europsku agenciju za suradnju energetskih regulatora (ACER) kako bi im se namijenila dostatna sredstva za suočavanje sa sve većim brojem zadaća;

21.  potvrđuje svoju potporu programu ITER te se obvezuje da će mu osigurati dostatna sredstva; međutim, zabrinut je zbog mogućih daljnjih kašnjenja i dodatnih troškova tih programa kao i zbog s tim povezanih potencijalnih posljedica na proračun Unije; stoga žali što nije mogao procijeniti razinu sredstava za ITER za 2016. u odnosu na novi plan i raspored plaćanja koji će biti predstavljen tek na vijeću ITER-a u studenom 2015.; međutim, očekuje da će taj revidirani plan sadržavati dovoljno dokaza da su prijedlozi Parlamenta, iz relevantne Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013.(9), propisno uzeti u obzir te da će financijska stabilnost i učinkovitost potrošnje biti zajamčeni; to pitanje namjerava postaviti tijekom mirenja u proračunskom postupku za 2016.; nadalje, ustraje na potrebi za potpunom transparentnošću u pogledu korištenja doprinosima koje Fuzija za energiju pruža programu ITER; poziva na izradu odgovarajućeg mehanizma za odgovornost kojim će se dati jasan pregled iznosa financijskih sredstava za međunarodne projekte i ocijeniti uspješnost njihove uporabe;

22.  stavlja u pričuvu dio sredstava za standardizaciju financijskog izvještavanja i financijske revizije te poziva na usvajanje preporuka iz izvješća gospodina Maystadta, koje se odnose na zadaću i odgovornosti Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje, čime bi se također ojačao utjecaj Europske unije u određivanju međunarodnih računovodstvenih normi; također je zabrinut zbog toga što se znatna financijska sredstva EU-a izdvajaju za zakladu IFRS, a ona nije ostvarila potrebna poboljšanja u smislu odgovornosti, transparentnosti i demokracije;

23.  kao rezultat toga povećava razinu odobrenih sredstava za obveze i plaćanja za Naslov 1.a iznad razine iz nacrta proračuna za 1 405,5 milijuna EUR, tj. 491,5 milijuna EUR (uključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja), čime se premašuje gornja granica za preuzimanje obveza za 1 316,9 milijuna EUR, koja će se financirati iz svih raspoloživih sredstava s obzirom na fleksibilnost Uredbe o VFO-u i nakon što se iscrpe sve dostupne razlike;

Podnaslov 1.b — Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

24.  ne slaže se s predloženim rezovima Vijeća u iznosu od 3,1 milijuna EUR za obveze i, još važnije, 220,1 milijun EUR za plaćanja u okviru podnaslova 1.b, kao i za proračunske linije za zaključenje; poziva Vijeće da objasni kako su ti rezovi spojivi s ciljevima, s jedne strane, smanjenja zaostataka u nepodmirenim računima i, s druge strane, izbjegavanja negativnih posljedica i nepotrebnih kašnjenja u provedbi programa tijekom razdoblja 2014. – 2020.; podsjeća da kohezijska politika predstavlja glavnu ulagačku politiku Unije čiji je cilj smanjiti nejednakosti među europskim regijama povećanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije; naglašava da su instrumenti poput ESF-a, EFRR-a, Kohezijskog fonda ili Inicijative za zapošljavanje mladih ključni u poticanju konvergencije, smanjenju razvojnog jaza te pružanju podrške stvaranju kvalitetnih i održivih radnih mjesta;

25.  napominje preliminarnu procjenu Komisije, temeljenu na posljednjim predviđanjima država članica, prema kojoj će provedba programa u području kohezijske politike najvjerojatnije kasniti 2016. godine; zabrinut je da svako znatnije smanjenje potrošnje u trećoj godini provedbe novog ciklusa europskih strukturnih i investicijskih fondova, u vrijeme kada bi programi trebali biti u punom zamahu, ne samo da će negativno utjecati na pravovremeno postizanje rezultata na terenu, već može uzrokovati ozbiljan pritisak na plaćanja u sljedećim godinama, zbog čega može ponovno doći do zaostataka u neplaćenim računima; poziva dotične države članice da postignu brzi napredak u rješavanju temeljnih uzroka tih kašnjenja u provedbi, na primjer brzim imenovanjem tijela nadležnih za programe te izradom jedinstvenih i pojednostavljenih nacionalnih administrativnih postupaka; u skladu s planom plaćanja traži od Komisije da pomno prati trendove u plaćanjima u okviru naslova 1.b koji se odnosi na programsko razdoblje 2014. – 2020., između ostalog detaljnim, redovito ažuriranim predviđanjima o kojima će se raspravljati na prigodnim međuinstitucijskim sastancima te da prema potrebi donosi korisne prijedloge;

26.  podsjeća da Komisija nije predložila osiguranje sredstava za preuzimanje obveza za Inicijativu za zapošljavanje mladih za 2016. zbog pojačanog financiranja te inicijative na početku njezina razdoblja 2014. i 2015.; odlučuje, u skladu s Uredbom o Europskom socijalnom fondu,(10) kojom se predviđa mogućnost takvog nastavka, da Inicijativi za zapošljavanje mladih dodijeli 473,2 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, što je iznos jednak prvotnoj godišnjoj rati predviđenoj za taj program; uvjeren je da se financiranje tog važnog programa, koji se bavi jednim od najvažnijih izazova Unije, ne smije zaustaviti 2015. godine; naglašava da bi dodatno financiranje trebalo biti iskorišteno za širenje programa, čime bi se pomoglo većem broju mladih da pronađu dostojno i stalno radno mjesto; poziva države članice da učine sve što je u njihovoj moći kako bi ubrzale provedbu te inicijative na terenu, što će izravno koristiti mladim Europljanima; potiče Komisiju da izvještava Parlament o mjerama borbe protiv nezaposlenosti mladih koje financira Unija i o rezultatima postignutim tim mjerama;

27.  uzimajući u obzir pilot-projekte i pripremna djelovanja, povećava odobrena sredstva za preuzimanje obveza za naslov 1.b za 482,7 milijuna EUR i odobrena sredstva za plaćanja za 1 164 milijuna EUR iznad nacrta sporazuma, čime se premašuje prag za obveze za 467,3 milijuna EUR, koji će se financirati svim dostupnim sredstvima s obzirom na fleksibilnost u Uredbi o VFO-u;

Naslov 2. — Održivi rast: prirodni resursi

28.  napominje da je Vijeće također smanjilo sredstva u Naslovu 2. za 199,9 milijuna EUR za odobrena sredstva za obveze i 251,1 milijun EUR za plaćanja, uključujući za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i program LIFE; smatra da pismo izmjene o poljoprivredi treba ostati osnova za svaku pouzdanu reviziju sredstava Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP); u skladu s tim zadržava razine iz nacrta sporazuma;

29.  pozdravlja predstavljanje sveobuhvatnog paketa mjera Komisije za hitne slučajeve u vrijednosti od 500 milijuna EUR za podršku europskim poljoprivrednicima, prvenstveno u mliječnom sektoru zbog sve manjih cijena sirovine i sve veće proizvodnje mlijeka; naglašava da su posljedice najozbiljnije u udaljenim područjima gdje je socioekonomska važnost mliječnog sektora neupitna; taj iznos uvrštava u svoje čitanje kao znak podrške najavi Komisije te sa zadovoljstvom očekuje njegovo cjelovito uvrštavanje tijekom postupka mirenja na temelju pisma izmjene; naglašava da bi taj paket trebao doprinijeti cijelom nizu mjera usmjerenih na pronalazak rješenja za gubitke i dugoročne posljedice koje je za europske poljoprivrednike imao ruski embargo na poljoprivredne proizvode, jer je Rusija do sada bila druga najvažnija destinacija za izvoz poljoprivrednih proizvoda Unije;

30.  smatra da se izvoznim subvencijama narušava trgovina i da su u suprotnosti s razvojnim ciljevima EU-a; stoga podržava njihovo potpuno ukidanje;

31.  ponavlja da se ni odobrena sredstva za plaćanje za zajedničku poljoprivrednu politiku, ni bilo koja druga odobrena sredstva za plaćanje iz proračuna ne bi trebala upotrijebiti za financiranje smrtonosnih borbi bikova; podsjeća da je takvo financiranje evidentno kršenje Europske konvencije za zaštitu životinja koje se drže u svrhu proizvodnje (Direktiva Vijeća 98/58/EZ)(11);

32.  naglašava sve veći broj zadaća dodijeljenih Uniji u sklopu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo; stoga zadržava razinu sredstava iz proračuna za 2015. za znanstveno savjetovanje i znanje u ribarstvu zbog važnosti sakupljanja podataka u postupku donošenja odluka te jača proračun Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) kako bi podržao njezinu ulogu u usklađivanju i provedbi zajedničke ribarstvene politike;

33.  stoga povećava razinu sredstava za preuzimanje obveza za 510,4 milijuna EUR i  520,6 milijuna EUR za plaćanja (uključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja), ostavljajući razliku od 647,2 milijuna EUR ispod gornje granice za preuzimanje obveza u Naslovu 2.;

Naslov 3. – Sigurnost i građanstvo

34.  podsjeća da su u nacrtu proračuna bila predviđena povećanja u području sigurnosti i migracija, uključujući i 150 milijuna EUR za program za premještanje 40 000 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, što je dovelo do toga da je Komisija premašila gornju granicu za taj naslov za 124 milijuna EUR i predložila odgovarajuću aktivaciju instrumenta fleksibilnosti; pozdravlja činjenicu da se Vijeće složilo s načelom aktivacije instrumenta fleksibilnosti u tu svrhu; napominje, međutim, da je potreban dugoročni financijski plan za pružanje odgovora na izbjegličku krizu te smatra da će se o tome voditi računa i tijekom revizije VFO-a;

35.  odlučuje, u svjetlu aktualnih, izvanrednih priljeva migranata i izbjeglica, da će da će dodatnim sredstvima osnažiti Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF); u tom kontekstu snažno podržava drugi paket mjera u iznosu od 780 milijuna EUR za premještanje dodatnih 120 000 osoba; odlučuje da će nužna sredstva uvrstiti u svoje čitanje te da će prvi paket mjera uskladiti s drugim dodavanjem 20 milijuna EUR za financiranje troškova prijevoza (500 EUR po migrantu za Italiju i Grčku); odobrava dodatno povećanje od 79 milijuna EUR da za opća povećanja namijenjena AMIF-u; naglašava nužnost izdvajanja dostatnih financijskih sredstava i za AMIF u nadolazećim godinama; podsjeća da se u točki 17. MIS-a odobrava povećanje predviđenih sredstava za više od 10 % tijekom trajanja cijelog programa ako iskrsnu nove, objektivne dugoročne okolnosti;

36.  podsjeća da su takve mjere samo prvi korak prema cjelovitoj provedbi načela solidarnosti na kojima Unija počiva; poziva Komisiju i Vijeće da u cijelosti primijene planove predložene 23. rujna 2015. i iskažu punu predanost poštovanju ljudskih prava, u skladu s Poveljom o ljudskim pravima Europske unije; naglašava važnost dostatnog financiranja operacija vraćanja, u skladu s Poveljom i načelom „non-refoulmentˮ, kako bi se provodila uspješna politika vraćanja te pritom spriječila i smanjila ilegalna migracija; naglašava važnost pružanja potpore izbjeglicama koje se nalaze u blizini svojih zemalja porijekla te pojednostavnjenja postupaka za dobivanje azila u državama članicama;

37.  naposljetku, odlučuje da će financijski osnažiti agencije sa zadaćama u području migracije s ukupno 26 milijuna EUR, od čega će se najviše povećati sredstva za Europski potporni ured za azil, i to za 12 milijuna EUR više u odnosu na iznos iz nacrta proračuna; podsjeća da ta agencija ima središnju ulogu u koordiniranju provedbe privremenih mjera u području međunarodne zaštite, a države članice sve češće joj se obraćaju radi dobivanja pomoći;

38.  pozdravlja Komunikaciju Komisije od 23. rujna 2015. i povezne mjere obuhvaćene u pismu izmjene 2/2016, prvenstveno 600 milijuna EUR dodatnih sredstava za hitne slučajeve za države članice koje su najviše pogođene; zadovoljan je što Komisija preuzima vodeću ulogu u tom području te time potvrđuje pristup koji je Parlament zauzeo u svom čitanju; spreman je razmotriti dodatna povećanja tijekom postupka mirenja;

39.  žali što Vijeće smanjuje odobrena sredstva za preuzimanje obveza za 25,1 milijun EUR i odobrena sredstva za plaćanja za 33,6 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna; vjeruje da ta smanjenja ugrožavaju propisnu provedbu programa i djelovanja iz Naslova 3.; u tom kontekstu podsjeća da iako se neka smanjenja mogu činiti neznatna, mora se uzeti u obzir da su neki važni i vrijedni programi relativno malog opsega, zbog čega su i posebno osjetljivi na rezove; stoga odlučuje zadržati razinu iz nacrta proračuna;

40.  nadalje, smatra da je nužno povećati sredstva kulturnim i medijskim programima za ukupno 10,5 milijuna EUR u sredstvima za preuzimanje obveza iznad razine iz nacrta sporazuma, s obzirom na njihovu važnu ulogu u podupiranju kulturne i kreativne industrije koja u sebi nosi temeljne europske vrijednosti, pa i za multimedijalne aktivnosti i Instrument jamstva za kulturni i kreativni sektor (CCSGF) planiran za 2016., kojim se namjerava riješiti kritično pitanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća i organizacije u kulturnim i kreativnim sektorima;

41.  smatra da je prioritet podržati i program Europa za građane s 1,5 milijuna EUR kao i izmijeniti proračunsku nomenklaturu tog programa tako što će posebna proračunska linija biti posvećena provedbi europske građanske inicijative;

42.  napominje da njegovo čitanje (uključujući pilot-projekte i pripremna djelovanja) premašuje gornju granicu Naslova 3. za 1 055,1 milijun EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, što je 931,1 milijun EUR iznad iznosa iz nacrta proračuna, dok se odobrena sredstva za plaćanja povisuju za 586,5 milijun EUR; stoga predlaže aktivaciju svih sredstava dostupnih u okviru VFO-u za financiranje paketa dodatnih sredstava za migracije;

Naslov 4. – Globalna Europa

43.  ističe da od svih naslova, Vijeće za Naslov 4. predviđa najveće rezove i to za odobrena sredstva za preuzimanje obveza (− 163,4 milijuna EUR) i za odobrena sredstva za plaćanja (− 450,4 milijuna EUR); s iznenađenjem napominje da se među onima koji su najviše pogođeni ubrajaju Europski instrument za susjedstvo (odnosno siromaštvo i sigurnost u zemljama Sredozemlja), Instrument za razvojnu suradnju (uključujući tematski cilj u pogledu migracija i azila) i instrument pretpristupne pomoći (unatoč tomu što se u državama kandidatkinjama nalazi velik broj izbjeglica ili se one nalaze na glavnim migracijskim putovima); ističe da je takav pristup u čistoj suprotnosti s izjavama Vijeća i Europskog vijeća o migracijskom programu, izbjegličkoj krizi i suradnji sa zemljama podrijetla i tranzita;

44.  s obzirom na to, odlučuje zadržati razinu odobrenih sredstava iz nacrta proračuna; napominje da je stanje u vezi s plaćanjima u Naslovu 4. još uvijek zabrinjavajuće zbog prijenosa velikih zaostataka u nepodmirenim računima i umjetnog odgađanja izvršenja ugovornih obveza kako bi mogao nadoknaditi kontinuirani manjak u proračunu za plaćanja; stoga ponavlja da su povećanja odobrenih sredstava za plaćanja koja je predložila Komisija bila samo nužnost, unatoč činjenici da je dosad nezabilježena migracijska i izbjeglička kriza u međuvremenu nametnula nove izazove za vanjsko djelovanje Unije;

45.  doprinosi paketu izmjena o migracijskoj i izbjegličkoj krizi usvajanjem ciljanog povećanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, prije svega za Europski instrument za susjedstvo (+ 178,1 milijun EUR), ali i za Instrument za razvojnu suradnju (+ 26,6 milijuna EUR), humanitarnu pomoć (+ 26 milijuna EUR), Instrument pretpristupne pomoći (+ 11,2 milijuna EUR), Instrument za doprinos stabilnosti i miru (+ 12,6 milijuna EUR) i Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (+ 1 milijun EUR); iako podržava, tamo gdje je to potrebno, ponovno određivanje prioriteta u okviru programa osmišljenih za rješavanje gorućih pitanja, ističe da to ne smije voditi k smanjenju nastojanja da se ostvare prvotni ciljevi iz pripadajućih pravnih osnova, čime bi se stvorila opasnost od destabilizacije europskog susjedstva ili drugih regija o kojima je riječ; ponavlja da je potrebno usvojiti sveobuhvatan pristup utemeljen na ljudskim pravima kojim se migracija povezuje s razvojem i radi na integraciji legalnih migranata, tražitelja azila i izbjeglica; naglašava potrebu za jačanjem suradnje i zbližavanjem sa zemljama porijekla i tranzitnim zemljama kako bi se uspješno suzbila trenutačna migrantska kriza, a posebno ističe potrebe raseljenih osoba u trećim zemljama u području zdravlja i obrazovanja; stoga smatra da su ta povećanja nužna kako bi se, povrh prvotnih ciljeva predviđenih njihovim pravnim osnovama, financirale i dodatne inicijative;

46.  napominje da su Regionalni uzajamni fond Europske unije osnovan kao odgovor na sirijsku krizu i Uzajamni fond EU-a za hitne slučajeve za stabilnost i rješavanje glavnih uzroka nezakonite migracije i raseljavanja stanovništva u Africi stvoreni zato što Uniji manjka i fleksibilnosti i sredstava kojima bi se omogućilo pružanje brzog i sveobuhvatnog odgovora na te krize; smatra da je u okviru preispitivanja/revizije VFO-a potrebno pronaći cjelovitija rješenja za način na koji se podrška za humanitarnu pomoć i razvoj iz proračuna Unije može učiniti djelotvornijom i dostupnijom te kako je uspješno spojiti s Europskim razvojnim fondom i bilateralnom pomoći država članica; poziva da se dodatna sredstva za programe u okviru naslova 4. u prvom redu namijene za povećanje financiranja dvaju uzajamnih fondova te za pružanje trenutačne pomoći preko UNHCR-a i Svjetskog programa za hranu; poziva pojedinačne države članice da smjesta prijeđu s riječi na djela te da doprinesu dodatnim nužnim sredstvima kako bi Unija ispunila svoju obvezu spram uzajamnog fonda te kako bi se pokrio manjak u financiranju agencija UN-a; napominje da priprema projekata koji će se potencijalno financirati iz uzajamnih fondova dodatno opovrgava tezu Vijeća o navodnom nedostatku apsorpcijske sposobnosti u Naslovu 4.;

47.  povećava za 40 milijuna EUR proračunsku liniju za potporu mirovnom procesu i financijsku pomoć Palestini i Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA); napominje da UNRWA ima učinkovitu ulogu u potpori sve većeg broja palestinskih izbjeglica koji direktno osjećaju posljedice krize u Siriji, što predstavlja dodatan teret za agenciju; zabrinut je zbog manjka financiranja s kojim se suočava UNRWA te poziva da se ta dodatna sredstva usmjere u njegov opći fond za podršku osnovnom obrazovanju te socijalnim i zdravstvenim uslugama;

48.  podsjeća da je radi ublažavanja štetnih dugoročnih posljedica koje proizlaze iz humanitarnih kriza presudno pobrinuti se za to da se djeca koja su njima zahvaćena i dalje obrazuju; stoga povećava sredstva za podršku obrazovanju u sklopu proračuna za humanitarnu pomoć kako bi ona iznosila 3 % umjesto 1 % te dosegla prag od 4 % do 2019.;

49.  podržava simbolično povećanje proračuna za ZVSP kako bi se podržale sve inicijative čiji je cilj migraciju učiniti posebnom komponentom civilnih misija zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), istovremeno u potpunosti podržavajući vojnu operaciju EUNAVFOR Med usmjerenu na borbu protiv krijumčara i trgovaca ljudima;

50.  cijeni postupak razmatranja koji ESVD trenutačno provodi u pogledu budućnosti posebnih predstavnika EU-a i njihova odnosa s ESVD-om; smatra da ne bi trebalo uvoditi nikakve izmjene u proračunskoj liniji za posebne predstavnike EU-a prije nego što se zaključi postupak razmatranja koji se trenutačno provodi;

51.  smatra da je potrebno povećati sredstva u proračunskoj liniji za tursko-ciparsku zajednicu (za 2 milijuna EUR) kako bi se jasno doprinijelo nastavku i jačanju misije Odbora za nestale osobe na Cipru te podržava Tehnički odbor za kulturnu baštinu dviju zajednica, te tako promicati povjerenje i pomirenje između tih dviju zajednica;

52.  naglašava da će provedba Sporazuma o olakšavanju trgovine postignutog na 9. ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije iziskivati veću financijsku potporu za najslabije razvijene zemlje i zemlje u razvoju; naglašava da se Komisija i države članice trebaju koordinirati u svojim naporima oko međunarodnih financijskih institucija kako bi se izbjeglo smanjenje odobrenih sredstava za inicijativu „Pomoć za trgovinu” i multilateralne inicijative, kao i neregularnosti u vezi sa suradnjom s određenim partnerima koje bi dovele do smanjene učinkovitosti potrošnje, te kako bi se zajamčilo da Sporazum o olakšavanju trgovine djeluje u interesu razvoja;

53.  odlučuje da će, zajedno s pilot-projektima i pripremnim djelovanjima, da će iskoristiti razliku od 261,3 milijuna EUR koja je još dostupna u Naslovu 4. jer njezina gornja granica nije do kraja iskorištena u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza te da u ovom trenutku neće ići dalje; odobrena sredstva za plaćanja također povisuje za 132,5 milijuna EUR; sa zadovoljstvom očekuje uspješan postupak mirenja na temelju tih izmjena, uzimajući pritom u obzir i pismo izmjene 2/2016; međutim, naglašava da će ta gornja granica možda biti nedovoljna s obzirom da je određena mnogo prije važnih zbivanja u Ukrajini, Siriji, Tunisu i općenito u susjednim zemljama, na Bliskom istoku i u Africi; stoga poziva da se u potpunosti upotrijebi sav potencijal pričuve za pomoć u nuždi te ostaje otvoren za svu daljnju aktivaciju odredaba o fleksibilnosti predviđenih u VFO-u za razmatranje vanjske dimenzije migracijske i izbjegličke krize;

Naslov 5. — Administracija; Ostali naslovi – rashodi za potporu administraciji i istraživanju

54.  napominje da rezovi Vijeća u tom naslovu iznose 31,2 milijuna EUR od čega se 19,3 milijuna EUR odnosi na administrativni proračun Komisije, prije svega za njezine zgrade, opremu i u prvom redu osoblje, kao posljedica povećanja standardnog paušalnog smanjenja na 4,3 %; ne vidi opravdanje za takvo stajalište u prvom čitanju Vijeća te podsjeća da su nakon primjene stalnih ograničenja proteklih nekoliko godina predloženi administrativni rashodi Komisije za 2016. ostali blizu očekivane razine inflacije, tj. stabilni u realnim vrijednostima, te da Komisija kontinuirano provodi smanjenje broja svog osoblja;

55.  štoviše smatra da su ti rezovi proizvoljni s obzirom na predvidljivost te vrste rashoda koji se uvelike temelje na ugovornim obvezama i s obzirom na svoju vrlo visoku provedbe o kojoj je izvijestila Komisija; posebno napominje da je popunjenost prema planu radnih mjesta Komisije dosegla vrhunac 1. travnja 2015. kada je stvarno bilo popunjeno 97,8 % radnih mjesta; izražava žaljenje što je, osim u Naslovu 5., Vijeće smanjilo troškove za administraciju i istraživanje za ukupno 28 milijuna EUR, unatoč činjenici da su oni ključni za jamčenje uspjeha programa u različitim područjima politike Unije;

56.  stoga odlučuje zadržati nacrt sporazuma u svim stavkama rashoda za podršku administraciji i istraživanju u političkim područjima i u svim proračunskim linijama iz Naslova 5 koje je smanjilo Vijeće te odobrava određeni broj malih povećanja;

57.  poziva Komisiju da se pobrine da zajednički proračun Nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i njegova tajništva bude naznačen u zasebnoj proračunskoj liniji proračuna OLAF-a za 2016. godinu;

Agencije

58.  u načelu potvrđuje procjene Komisije o proračunskim potrebama agencija; primjećuje da je Komisija već znatno smanjila početne zahtjeve većine agencija;

59.  stoga smatra da bi dodatni rezovi koje predlaže Vijeće ugrozili dobro funkcioniranje agencija te bi im onemogućili da ispune svoje zadaće koje su im dodijelila zakonodavna tijela;

60.  odlučuje u okviru ukupnog paketa o migraciji povećati sredstva glavnim agencijama koje rade u tom području: Europskom potpornom uredu za azil, Frontex-u, Europol-u, Eurojust-u, eu.LISA-i, Cepol-u i Agenciji za temeljna prava, za ukupno 26 milijuna EUR jer su te agencije ključne za učinkovito rješavanje aktualnog gorućeg problema migracijskih tokova; pozdravlja dodatna sredstva i dodatnih 120 radnih mjesta u planu radnih mjesta za agencije u nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015 te očekuje da će ta odluka utjecati i na proračun za 2016. i proračune u narednim godinama; ističe da se kriza brzo pogoršava i da se priljev migranata znatno povećao; potiče Komisiju da prosljeđuje ažurirane i konsolidirane podatke o potrebama agencija prije proračunskog mirenja; poziva Komisiju da predloži srednjoročnu i dugoročnu strategiju za rad agencija za pravosuđe i unutarnje poslove: ciljeve, zadaće, koordinaciju, razvoj centara za prikupljanje otisaka i registraciju te financijske resurse;

61.  nadalje odlučuje povećati proračunska sredstva za 2016. za tri financijske nadzorne agencije zbog njihovih dodatnih zadaća i povećanog obujma posla; poziva Komisiju da do 2017. izradi prijedlog za koncept financiranja koji se temelji na naknadama i koji bi u potpunosti zamijenio trenutačne doprinose država članica kao način jamčenja neovisnosti europskih tijela od nacionalnih vlasti država članica;

62.  također odlučuje povećati odobrena sredstva Europskoj agenciji za suradnju energetskih regulatora, Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva i Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama kako bi se dostupna sredstva uskladila sa zadacima agencija;

63.  međutim, ne može prihvatiti pristup Komisije i Vijeća prema zapošljavanju u agencijama te stoga izmjenjuje velik broj planova radnih mjesta; još jednom naglašava da svaka agencija mora smanjiti za 5 % broj radnih mjesta tijekom pet godina, kao što je dogovoreno u Međuinstitucijskom sporazumu, ali nova radna mjesta koja su potrebna kako bi se ispunili dodatni zadaci nastali zbog novih razvoja politike i novog zakonodavstva od 2013. moraju biti popraćena dodatnim sredstvima koja ne smiju biti obuhvaćena ciljem smanjenja osoblja iz Međuinstitucijskog sporazuma;

64.  stoga još jednom naglašava svoje protivljenje konceptu preraspodjele djelatnika među agencijama, ali ponovno potvrđuje da je spreman osloboditi radna mjesta tako što će postići veću učinkovitost agencija povećanom administrativnom suradnjom te udruživanjem određenih službi bilo s Komisijom bilo s agencijom, a prema potrebi i razmotriti mogućnosti spajanja;

65.  još jednom naglašava da radna mjesta koje financira industrija nemaju učinak na proračun Unije te se stoga smanjenje osoblja ne bi trebalo odnositi na njih; naglašava da bi svaka agencija trebala sama upravljati promjenjivom količinom posla, ne popunjavajući pritom sva radna mjesta kojima raspolaže;

66.  stoga izmjenjuje niz planova radnih mjesta agencija u skladu s prethodno navedenim prioritetima kako bi zapošljavanje bilo u skladu s dodatnim zadaćama, dok druge planove izmjenjuje kako bi ih uskladio s realnim smanjenjem od 5 % tijekom 5 godina te kako bi se na drugačiji način postupalo prema radnim mjestima koja se financiraju sredstvima od naknada; podsjeća da je smanjenje od 5 % za razdoblje od pet godina uvedeno kako bi se smanjili troškovi administracije; u tom kontekstu naglašava da dodatna radna mjesta u planu radnih mjesta nemaju automatski financijski učinak na proračun Unije jer agencije popunjavaju radna mjesta prema svojim potrebama, koja stoga nisu uvijek sva popunjena;

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

67.  nakon pažljive analize podnesenih pilot-projekata i pripremnih djelovanja u pogledu uspješnosti tekućih projekata i djelovanja te isključujući inicijative koje su već obuhvaćene postojećim pravnim osnovama te u potpunosti uzimajući u obzir procjenu Komisije o provedivosti projekata, odlučuje usvojiti kompromisni paket koji se sastoji od ograničenog broja pilot-projekata i pripremnih djelovanja, također imajući u vidu ograničene raspoložive razlike do gornje granice;

Plaćanja

68.  još jednom potvrđuje važnost zajedničkog plana plaćanja za razdoblje 2015. – 2016. koji su prije proračunskog postupka dogovorili Parlament, Vijeće i Komisija i kojim se odražava zalaganje tih triju institucija da se smanji zaostatak u nepodmirenim plaćanjima; napominje da su se tri institucije obvezale na punu suradnju u cilju odobravanja one razine odobrenih sredstava za plaćanja u proračunu za 2016. kojom se omogućuje ostvarenje tog cilja te da je prema tome Komisija izračunala zatražena odobrena sredstva za plaćanja za 2016.; smatra da bi svaka mjera za ublažavanje rizika od neodrživog gomilanja nepodmirenih plaćanja trebala biti popraćena nastojanjima da se ostvari plodnija razmjena mišljenja i unaprijedi duh suradnje između Vijeća s jedne strane i Parlamenta i Komisije s druge strane; podsjeća da prema članku 310. UFEU-a svi prihodi i rashodi prikazani u proračunu Unije moraju biti uravnoteženi;

69.  žali što je unatoč umjerenim povećanjima i širokom manevarskom prostoru koji iz toga proizlazi i koje je predložila Komisija, Vijeće odlučilo smanjiti odobrena sredstva za plaćanja za 1,4 milijarde EUR za proračunske linije za zaključenje kao i za programe koji su u punom jeku, čime se ugrozilo postupno smanjenje ogromnih nepodmirenih plaćanja; podsjeća da se u programima pod direktnim upravljanjem manjak u odobrenim sredstvima za plaćanja ne vidi samo u kretanjima zaostalih plaćanja već i u umjetnom odgađanju provedbe programa, na primjer u odgađanju poziva na podnošenje prijedloga i/ili potpisivanja novih ugovora;

70.  odlučuje zadržati razinu za plaćanja iz nacrta proračuna za sve proračunske linije na kojima je Vijeće izvršilo rezove, pod uvjetom da su razine plaćanja koje je Komisija predložila u svom nacrtu sporazuma dovoljne za postizanje ciljeva iz plana plaćanja;

71.  u istom omjeru povećava odobrena sredstva za plaćanja za sve proračunske linije u kojima su izmijenjena odobrena sredstva za preuzete obveze, uzimajući u obzir područja koja imaju sposobnost brze isplate ili kojima je isplata hitno potrebna, prije svega Erasmus+, dva sustava za premještanje izbjeglica, UNRWA i humanitarna pomoć; povećava odobrena sredstva za plaćanja za dodatnih 1 milijardu EUR kako bi nova sredstva u potpunosti pokrila prebacivanje sredstava za plaćanja na početak razdoblja za Grčku; također odlučuje, s obzirom na prijašnju provedbu, povećati plaćanja za Europski fond za prilagodbu globalizaciji;

Ostali dijelovi

Dio I. – Europski parlament

72.  podsjeća da su procjene Parlamenta za 2016. iznosile 1 823 648 600 EUR, što predstavlja povećanje od 1,6 % u odnosu na proračun iz 2015.; uz to podsjeća da je 15 milijuna EUR bilo namijenjeno hitnim ulaganjima u sigurnost i računalnu sigurnost, čime je ukupna razina proračuna za 2016. određena na 1 838 648 600 EUR;

73.  naglašava da je 15. lipnja 2015., nakon usvajanja procjena Parlamenta, osnovan novi klub zastupnika te da je zbog tih promjena u organizaciji Parlamenta potrebno osigurati dodatna sredstva kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema svima klubovima zastupnika;

74.  u potpunosti nadomješta ta povećanja smanjenjem odobrenih sredstava u proračunskim linijama za nepredviđene troškove, opće troškove zastupnika, daljnja osposobljavanja, opremanje prostorija, potrošnju energije, obradu podataka i telekomunikacije ‒ ulaganje u projekte i namještaj;

75.  napominje zaključke Predsjedništva od 7. rujna 2015. u pogledu parlamentarnog čitanja proračuna za 2016. u kojem se predlaže uvrštavanje nedavnih odluka i tehničkih prilagodbi u proračun; odobrava te ograničene tehničke promjene koje predlaže Predsjedništvo, koje uključuju prilagodbe odobrenih sredstava i plana radnih mjesta koje su neutralne za proračun i ažuriranja određenih aspekata proračunske nomenklature;

76.  stoga zadržava nepromijenjenom ukupnu razinu svog proračuna za 2016.u iznosu od 1 838 648 600 EUR u iznosu u kojemu je usvojen na plenarnoj sjednici 29. travnja 2015.;

77.  naglašava da aktivnosti klubova zastupnika nisu istovjetne s administrativnim poslovima; potvrđuje da iz tog razloga ukupna razina osoblja u klubovima zastupnika neće biti obuhvaćena ciljem smanjenja osoblja od 5 % u skladu s donesenim odlukama koje se odnose na financijske godine 2014.(12), 2015.(13) i procjene za 2016.(14);

78.  podsjeća da klubovi zastupnika od 2012. nisu zaposlili novo osoblje i da su njihove potrebe tek djelomično ispunjene u proteklim proračunskim godinama;

79.  ponavlja da se obvezao primijeniti točku 27. Međuinstitucijskog sporazuma i smanjiti broj osoblja za 1 %;

80.  ističe da Parlament i Vijeće moraju razmotriti potrebu za izradom plana za jedinstveno sjedište, u skladu sa zahtjevom velike većine ovog Parlamenta iskazanim u više rezolucija, kako bi se ostvarile dugoročne uštede u proračunu Unije;

Izmjene plana radnih mjesta

81.  smanjuje plan radnih mjesta svog Glavnog tajništva za 2016. za 57 radnih mjesta (cilj smanjenja osoblja od 1 %) kako slijedi: stalna radna mjesta koja po razredima ubrajaju četiri  AD14, 13 AD13, dva AD12, jedno AD9, dva AD8, jedno AD5, dva AST11, jedno AST10, tri AST9, osam AST8, sedam AST7, četiri  AST6, tri AST5, dva AST4, jedno AST3, jedno AST1 i dva privremena radna mjesta razreda AST4; podsjeća da je u procjenama već uzet u obzir proračunski učinak tih mjera;

82.  u skladu s novim Pravilnikom o osoblju 80 stalnih radnih mjesta razreda AST (25 AST 11, 10 AST 10, 5 AST 8, 15 AST 7, 5 AST 6, 5 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3 i 5 AST 2) pretvara u 80 radnih mjesta razreda AST/SC1;

83.  unosi sljedeće tehničke izmjene: briše tri radna mjesta razreda AST7 i tri AST te dodaje šest radnih mjesta razreda AST5 i briše bilješku br. 1 u planu radnih mjesta s obzirom da se relevantni postupak u zadnje vrijeme nije koristio;

84.  odobrava otvaranje 43 privremena radna mjesta (dva AD 7, 19 AD 5, pet AST 5, pet AST 3 i 12 AST 1) te prijelaz jednog privremenog radnog mjesta iz razreda AD 10 na AD 14 za dodatne potrebe u vezi s osnivanjem novog kluba zastupnika;

Smanjenje osoblja za 5 %

85.  podsjeća da Parlament treću godinu za redom provodi cilj smanjenja osoblja od 5 % uzimajući u obzir slovo i duh Međuinstitucijskog sporazuma; ističe da je u tu svrhu od 2014. u njegovu planu radnih mjesta ukinuto 171 stalno radno mjesto(15); naglašava da bi, kako bi se u potpunosti ispunio cilj smanjenja osoblja od 5%, do 2018. trebalo provesti dva dodatna godišnja smanjenja od 57 radnih mjesta(16);

86.  naglašava da je, u skladu s točkom 27. Međuinstitucijskog sporazuma, cilj smanjenja osoblja od 5 % ustupak u pogledu osoblja koji se odnosi na povećanje radnog vremena s 37,5 na 40 sati tjedno, u usporedbi s planom osoblja od 1. siječnja 2013.; smatra da se to smanjenje mora odnositi na uobičajeni obujam posla te da nove odgovornosti i zadaci moraju biti izuzeti iz tog izračuna;

87.  napominje da su, uzimajući u obzir jačanje odgovornosti i nove zadatke Parlamenta od 2013. te važne strukturne promjene kao što su postupci internalizacije za koje su u najvećoj mogućoj mjeri bili zaposleni radnici u okviru unutarnje preraspodjele, nova radna mjesta otvarana samo kada je to bilo nužno potrebno; odlučuje da ta dodatna radna mjesta neće uključiti u svoja nastojanja da smanji broj osoblja za 5 %;

88.  poziva Komisiju da prilikom praćenja provedbe cilja smanjenja osoblja Parlamenta uzme u obzir nova dodatna razmatranja kao što su stalan obujam posla, izuzeće klubova zastupnika, internalizacije neutralizirane smanjenjem u proračunskim linijama za vanjske usluge i nove ovlasti i zadaće;

89.  naglašava da provedba smanjenja osoblja od 5 % ne smije ugroziti pravilno funkcioniranje Parlamenta i provođenje njegovih temeljnih ovlasti te ne smije izmijeniti njegovu zakonodavnu izvrsnost ni kvalitetu radnih uvjeta za zastupnike i osoblje;

90.  podsjeća da ni jedan sporazum ne može Europskom parlamentu i Vijeću uskratiti njihovu slobodu procjene i ovlast da svake godine odlučuju o sadržaju proračuna;

Pitanja povezana s ostalim osobljem

91.  podsjeća da bi nova mjesta u Glavnom tajništvu trebala biti popunjena unutarnjom preraspodjelom, osim ako potreba za otvaranjem novih radnih mjesta nije propisno opravdana i dokazana;

92.  podsjeća da ni jedan oblik preustroja rada ili postupaka Parlamenta ne bi trebao voditi k pogoršanju radnih uvjeta i socijalnih prava osoblja, neovisno o njihovu položaju;

93.  ponavlja da je radi jamčenja primjerene potpore zastupnicima u uspješnom obavljanju njihovih parlamentarnih aktivnosti potrebna uspostava nove ravnoteže između akreditiranih parlamentarnih asistenata i lokalnih asistenata; prima na znanje činjenicu da je Glavno tajništvo izašlo s prijedlogom Predsjedništvu kako bi ostvarilo taj cilj; prima na znanje sporazum postignut na razini Predsjedništva koji uglavnom odgovara zahtjevu Europskog parlamenta u njegovoj gore spomenutoj Rezoluciji od 29. travnja 2015. o procjeni Europskog parlamenta; pozdravlja odluku o neposrednoj primjeni tog sporazuma.

94.  ponavlja svoju predanost višejezičnosti u radu Parlamenta održavanjem visokih standarda u usmenom i pismenom prevođenju; traži od glavnog tajnika da Odboru za proračune predstavi rezultate analize i procjene koje je pokrenuo nakon neuspjelog pokušaja da se postigne dogovor oko novih radnih uvjeta za usmene prevoditelje (proljeće 2015.); očekuje od glavnog tajnika da se koristi svim raspoloživim mjerama fleksibilnosti kada je riječ o pružanju visokokvalitetnih usluga usmenog i pismenog prevođenja za zastupnike;

95.  traži od glavnog tajnika da predstavi detaljan pregled svih radnih mjesta u Parlamentu za razdoblje 2014. – 2016., uključujući preraspodjelu mjesta po službi te kategoriji i vrsti ugovora;

Politika nekretnina

96.  podsjeća da je Odbor za proračune trebao biti redovito informiran o novim razvojima događaja u vezi s politikom nekretnina Parlamenta te bi trebao biti pravodobno, tj. prije sklapanja ugovora, obaviješten o svakom građevinskom projektu s financijskim implikacijama; potvrđuje da će se financijski učinak svih građevinskih projekata pomno pratiti;

97.  smatra da bi odluke u vezi s građevinskim projektima trebale biti transparentne;

98.  još jednom poziva da se Odboru za proračune što prije iznese nova srednjoročna strategija za nekretnine, a najkasnije početkom 2016., odnosno dovoljno rano da Parlament može izraditi procjenu za financijsku godinu 2017.; poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune predstavi okvirnu dugoročnu strategiju za razdoblje do 2025., i to prije čitanja proračuna u Parlamentu ujesen 2016. godine;

99.  napominje da od 2014. nisu dodijeljena nikakva sredstva za ulaganje u izgradnju zgrade Konrad Adenauer (KAD) u Luxembourgu; podsjeća da su procjene iz 2016. uključivale samo sredstva za radove i usluge koje će platiti izravno Parlament, prvenstveno za vođenje projekta, tehničko stručno znanje i savjetovanje; poziva glavnog tajnika da prije kraja godine procijeni sredstva koja nisu iskorištena 2015. godine i da ih podnošenjem zahtjeva za prijenos na kraju 2015. dodijeli projektu KAD kako bi se što je više moguće spriječilo buduće plaćanje kamata za tu zgradu;

Troškovi zastupnika

100.  ponovno apelira na veću transparentnost u pogledu naknada za opće troškove zastupnika; poziva Predsjedništvo Parlamenta da počne raditi na definiranju preciznijih pravila kada je riječ o odgovornosti za opravdane rashode u okviru te naknade, bez stvaranja dodatnih troškova za Parlament;

101.  zahtijeva ocjenu dobrovoljnog pristupa koji je zajednička radna skupina odabrala za ograničavanje letova zastupnika i osoblja u prvom razredu te mogućih načina da se dobiju povoljnije cijene kako bi se smanjili putni troškovi zastupnika i osoblja;

Dio IV. – Sud Europske unije

102.  žali što je, unatoč stalnom porastu aktivnosti Suda i planiranoj reformi Općeg suda, Komisija smanjila ukupno osoblje za 20 radnih mjesta, što može uzrokovati stvaranje uskih grla i ugroziti pravilno funkcioniranje i pravovremeno donošenje odluka; stoga odlučuje da će ponovno uvesti 20 radnih mjesta koje je isprva tražio Sud;

103.  žali što je Vijeće povećalo standardno paušalno smanjenje koje se primjenjuje na odobrena sredstva za plaće zaposlenika od 2,5 % na 3,2 % što je jednako smanjenju od 1,55 milijuna EUR i u suprotnosti s izrazito visokom stopom popunjenosti radnih mjesta na Sudu (98 % na kraju 2014. godine) i visokom stopom provedbe proračuna (99 % 2014. godine); stoga ponovno prilagođava standardno paušalno smanjenje razini iz nacrta proračuna te poništava s tim povezano smanjenje sredstava kako bi osigurao da se Sud na odgovarajući način može nositi sa znatnim porastom broja predmeta te u potpunosti iskoristiti sva radna mjesta koja su mu dodijeljena;

104.  nadalje odlučuje ponovno uvesti sedam radnih mjesta koja je Sud isprva zatražio kako bi mogao ispuniti dvostruki zahtjev koji s jedne strane uključuje jačanje službe za zaštitu i sigurnost Suda kako bi bolje zaštitio osoblje, posjetitelje i dokumente, a s druge strane provedbu novog članka 105. Poslovnika Općeg suda Europske unije prema kojem je potrebno uspostaviti strogo siguran sustav kako bi se strankama u nekom postupku omogućilo da daju informacije i materijale koji se odnose na sigurnost Unije, država članica ili vođenje njihovih međunarodnih odnosa;

105.  u istom kontekstu ističe potrebu za sredstvima za sigurnost i nadzor zgrada Suda te stoga odlučuje rezove u tom području koje je predložilo Vijeće vratiti na razinu iz nacrta proračuna;

106.  ukida postojeću pričuvu koja se odnosi na misije i zamjenjuje je novom koja će se osloboditi kada Sud objavi informacije o vanjskim aktivnostima sudaca, kao što je Parlament zatražio u svojoj odluci o razrješnici za financijsku godinu 2013. koja se odnosi na Sud(17);

Dio V. — Revizorski sud

107.  prilagođava standardno paušalno smanjenje na početnu razinu od 2,76 % kako bi se Revizorskom sudu omogućilo da ispuni svoje potrebe u odnosu na plan radnih mjesta;

108.  zadržava razinu plaćanja iz nacrta proračuna za sve druge proračunske linije u kojima je Vijeće izvršilo rezove kako bi Revizorski sud mogao provesti svoj program rada i dostaviti planirana izvješća o reviziji;

Dio VI — Europski gospodarski i socijalni odbor

109.  prilagođava standardno paušalno smanjenje na početnu razinu od 4,5 % kako bi se Odboru omogućilo da ispuni svoje potrebe i da se nosi sa stalnim smanjenjem osoblja u kontekstu sporazuma o suradnji između Parlamenta i Odbora;

110.  nadalje odlučuje zadržati nacrt proračuna za putne troškove i dnevnice;

Dio VII. - Odbor regija

111.  s jedne strane smanjuje plaće i naknade za iznos koji je jednak iznosu za 66 prijelaza na viši razred i četiri dodatna radna mjesta za koja prethodno nisu predviđena sredstva u nacrtu proračuna kako bi odražavao prijelaz tih radnih mjesta u Parlament;

112.  s druge strane povećava niz proračunskih linija (korištenje vanjskim uslugama prevođenja, treće strane, komunikacija, troškovi predstavljanja, komunikacija klubova zastupnika, misije i čišćenje i održavanje) u skladu s vlastitim procjenama Odbora, kako bi Odbor mogao nastaviti sa svojim političkim radom i ispunjavati svoje obveze;

113.  naposljetku, ukida rezove Vijeća u području sigurnost i nadzora zgrada Odbora kako bi se osiguralo dovoljno sredstava za sigurnosne mjere u slučaju povećane razine sigurnosnog rizika („žuta” razina) tijekom 2016.;

Dio VIII. – Europski ombudsman

114.  sa žaljenjem napominje da je Vijeće smanjilo nacrt proračuna za Europskog ombudsmana za 135 000 EUR; ističe da bi to smanjenje stvorilo nerazmjeran teret vrlo ograničenom proračunu Ombudsmana te bi imalo znatan učinak na sposobnost te institucije da na učinkoviti način služi građanima; stoga zadržava razinu plaćanja iz nacrta proračuna za većinu proračunskih linija na kojima je Vijeće izvršilo rezove kako bi se omogućilo da Ombudsman izvršava svoj mandat i ispunjava svoje obveze;

Dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

115.  sa žaljenjem napominje da je Vijeće smanjilo nacrt proračuna Europskog nadzornika za zaštitu podataka za 135 000 EUR; ističe da bi to smanjenje stvorilo nerazmjeran teret vrlo ograničenom proračunu Europskog nadzornika za zaštitu podataka te bi imalo znatan učinak na sposobnost te institucije da na učinkoviti način služi institucijama Unije; stoga zadržava razinu plaćanja iz nacrta proračuna za sve proračunske linije na kojima je Vijeće izvršilo rezove kako bi se omogućilo da Europski nadzornik za zaštitu podataka izvršava svoje zadaće i obveze;

Dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

116.  smatra da je radi nošenja s izazovima geopolitičke nesigurnosti i održavanja prisutnosti Unije u svijetu nužno namijeniti dostatna sredstva za ESVD; stoga zadržava razinu plaćanja iz nacrta proračuna za sve proračunske linije na kojima je Vijeće izvršilo rezove i briše sve pričuve koje se odnose na nestabilnost deviznog tečaja eura;

o
o   o

117.  uvjeren je da proračun Unije može doprinijeti učinkovitom razmatranju ne samo posljedica, već i temeljnih uzroka krize s kojom se Unija trenutno suočava; međutim, smatra da bi se nepredviđeni događaji koji se tiču cijele Unije trebali rješavati zajedničkim snagama i osiguranjem dodatnih sredstava na razini Unije, a ne dovođenjem u pitanje preuzetih obveza ili vraćanjem na stav da je rješenje moguće postići isključivo na nacionalnoj razini; stoga naglašava da odredbe o fleksibilnosti služe za pružanje zajedničkog i brzog odgovora i trebale bi se u potpunosti iskoristiti kako bi se nadoknadila stroga ograničenja zadana u okviru gornjih granica VFO-a;

118.  naglašava da je samo dvije godine nakon početka sadašnjeg VFO-a Komisija u dva navrata morala zatražiti mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti te korištenje pričuvom za nepredviđene izdatke kako bi mogla pokriti hitne i nepredviđene potrebe koje nisu mogle biti financirane u okviru postojećih gornjih granica VFO-a; također napominje da je ukupna razlika za obveze tijekom 2015., prve godine njegove primjene, odmah iskorištena u punoj mjeri, dok su sredstva za dva važna programa Unije morala biti smanjena kako bi se omogućilo financiranje novih inicijativa; naglašava da će 2016. zbog koncentracije sredstava u 2014. i 2015. više programa Unije imati manje sredstava ili ih uopće neće imati; stoga je jasno da su gornje granice VFO-a u mnogim naslovima prenisko postavljene i paraliziraju Uniju u mnogim važnim područjima, a mehanizmi fleksibilnosti u okviru VFO-a pogurani su do svojih granica; smatra da je zbog tih okolnosti opravdano zatražiti temeljitu reviziju VFO-a na polovici razdoblja; s nestrpljenjem iščekuje ambiciozne prijedloge Komisije u vezi s time tijekom 2016.;

119.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s amandmanima na nacrt općeg proračuna, proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 163, 23.6.2007., str. 17.
(2) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0061.
(6) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0172.
(7) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0263.
(8)Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL L 180, 29.6.2013., str. 31.).
(9) Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2013. (SL L 255, 30.9.2015., str. 395.).
(10)Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 470.).
(11)Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje (SL L 221, 8.8.1998. str. 23.).
(12) Rezolucija Europskog parlamenta od 23. listopada 2013. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. (usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0437).
(13) Rezolucija Europskog parlamenta od 22. listopada 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. (usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0036).
(14) Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016. (usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0172).
(15) − 67 radnih mjesta 2014., − 47 radnih mjesta 2015. i − 57 radnih mjesta 2016.
(16) S obzirom da je donesena odluka u kojoj se klubovi zastupnika isključuju iz ovog izračuna, ovo smanjenje se primjenjuje na dio plana radnih mjesta koji se odnosi na Glavno tajništvo (referentni broj radnih mjesta (1 %): − 57)
(17) Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., Dio IV. – Sud (SL L 255, 30.9.2015., str. 118.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti