Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2132(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0298/2015

Teksty złożone :

A8-0298/2015

Debaty :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Głosowanie :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0376

Teksty przyjęte
PDF 530kWORD 211k
Środa, 28 października 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje
P8_TA(2015)0376A8-0298/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 października 2015 r. 2015 r. dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(3) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4) („porozumienie międzyinstytucjonalne”),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu, sekcja 3 – Komisja(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016(6),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęty przez Komisję dnia 24 czerwca 2015 r. (COM(2015)0300),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęte przez Radę w dniu 4 września 2015 r. i przekazane Parlamentowi dnia 17 września 2015 r. (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2016(7),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zarządzania kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki operacyjne, budżetowe i prawne w ramach europejskiego programu w zakresie migracji (COM(2015)0490),

–  uwzględniając listy w sprawie poprawek nr 1/2016 (COM(2015)0317) oraz 2/2016 (COM(2015)0513) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 88 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie innych zainteresowanych komisji (A8-0298/2015),

Sekcja 3

Zarys ogólny

1.  podkreśla, że podczas czytania w Parlamencie budżetu na rok 2016 w pełni uwzględniono priorytety polityczne przyjęte przeważającą większością głosów w wyżej wymienionych rezolucjach z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogólnych wytycznych oraz z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych; przypomina, że priorytety te obejmują wewnętrzną i zewnętrzną solidarność, w szczególności skuteczne rozwiązanie kwestii kryzysu związanego z migracją i uchodźcami, a także pobudzanie konkurencyjności poprzez tworzenie godnych i wysokiej jakości miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w całej Unii;

2.  podkreśla, że Unia boryka się obecnie z szeregiem poważnych sytuacji kryzysowych, szczególnie z bezprecedensowym kryzysem związanym z migracją i uchodźcami; wyraża przekonanie, że należy dokonać alokacji niezbędnych środków finansowych w budżecie Unii w celu sprostania wyzwaniom politycznym i umożliwienia Unii wywiązania się z zadań oraz skutecznego reagowania na te kryzysy w trybie pilnym i priorytetowym; rozumie, że kryzysu związanego z migracją i uchodźcami nie da się rozwiązać jedynie za pomocą środków finansowych i że potrzebne jest kompleksowe podejście uwzględniające wymiar wewnętrzny i zewnętrzny tego kryzysu; uważa, że niezwykłe czasy wymagają nadzwyczajnych środków i że niezbędne jest zdecydowane zaangażowanie polityczne, aby zapewnić dodatkowe środki na ten cel; podkreśla w tym kontekście, że solidarność jest zasadą leżącą u podstaw budżetu UE; wyraża zaniepokojenie, że w sytuacji kryzysu związanego z uchodźcami zasada solidarności wydaje się nierówno stosowana w poszczególnych państwach członkowskich; zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego sposobu, w jaki budżet UE może nakłonić państwa członkowskie do bardziej zrównoważonego podejścia do solidarności;

3.  zauważa, że w budżecie na rok 2016 Parlament już od samego początku kładł szczególny nacisk na kwestię migracji i uchodźców; przypomina swoje wcześniejsze oświadczenia, że zarządzanie przepływami migracyjnymi zależy zarówno od wewnętrznej, jak i od zewnętrznej solidarności oraz że należy uruchomić również instrumenty finansowania zewnętrznego, w ramach zintegrowanego podejścia, tak aby zająć się głównymi przyczynami problemów, z którymi boryka się Unia; przypomina wspólne traktaty i umowy, takie jak dorobek prawny Schengen i rozporządzenie dublińskie(8) oraz wniosek Komisji w sprawie wiążącego kryzysowego mechanizmu relokacji (COM(2015)0450);

4.  w związku z tym postanawia niezwłocznie przedstawić kompleksowy pakiet poprawek zwiększających projekt budżetu o 1161 mln EUR w dziale 3 (bezpieczeństwo i obywatelstwo) i w dziale 4 (globalny wymiar Europy) w celu umożliwienia wstępnej reakcji na kryzys migracyjny; podkreśla, że w odniesieniu do wewnętrznego wymiaru tego kryzysu Parlament w swych poprawkach dokonuje pełnej integracji i dostosowania dwóch pakietów dotyczących relokacji osób ubiegających się o azyl, jednocześnie proponując dodatkowe zwiększenie środków na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) oraz unijne agencje działające w tej dziedzinie; zwraca uwagę, jeśli chodzi o wymiar zewnętrzny, na szereg dodatkowych dofinansowań ukierunkowanych na konkretne programy w dziale 4, takich jak europejski instrument sąsiedztwa, instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju, pomoc humanitarna oraz instrument pomocy przedakcesyjnej;

5.  podkreśla jednak, że poprawki te należy rozpatrywać z uwzględnieniem listu w sprawie poprawek Komisji nr 2/2016, który obejmuje, oprócz drugiego pakietu dotyczącego relokacji, dodatkowe działania określone we wspomnianym powyżej komunikacie Komisji z dnia 23 września 2015 r.; żałuje, że Parlament i Rada nie mają więcej czasu na zbadanie adekwatności owego listu w sprawie poprawek, lecz rozumie konieczność natychmiastowej reakcji oraz znaczną presję czasu; podkreśla, że Parlament w pełni popiera te nowe działania i zamierza bronić ich finansowania z dodatkowych środków nawet w większym stopniu, niż na poziomie zaproponowanym w jego własnym stanowisku w sprawie budżetu na 2016 r.;

6.  postanawia również podjąć działania w odniesieniu do obecnego kryzysu dotykającego europejskich rolników, zwłaszcza w sektorze mleczarskim, i uwzględnić w swym stanowisku w sprawie budżetu na 2016 r. 500 mln EUR wsparcia w postaci środków nadzwyczajnych zapowiedzianych przez Komisję; wierzy, że list w sprawie poprawek Komisji nr 2/2016 pozwoli na określenie dokładnych linii budżetowych, które zostaną dofinansowane w tym kontekście; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o przeniesieniu niewykorzystanych środków z rezerwy na wypadek kryzysu z budżetu na 2015 r. do budżetu na 2016 r. i zauważa, że te niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na refundacje dla beneficjentów płatności bezpośrednich, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013;

7.  uznaje, że należy podjąć większe wysiłki w celu usunięcia braków w gospodarce Unii poprzez podnoszenie konkurencyjności, stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy; podkreśla kluczową rolę mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecznych w tym zakresie; dofinansowuje zatem program COSME kwotą 16,5 mln EUR; postanawia również zaproponować nowe środki na zobowiązania w 2016 r. na kontynuowanie inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, której wszystkie środki finansowe zostały skoncentrowane na początku okresu finansowania w latach 2014-2015; uznaje znaczący wkład tego programu w zwalczanie bezrobocia i jest zdecydowany zapewnić niezbędne środki w celu uniknięcia niedopasowania poziomu środków do potrzeb przy jego wdrażaniu; przyjmuje zatem zwiększenie środków o 473,2 mln EUR na 2016 r., co odpowiada pierwotnej transzy przewidzianej na inicjatywę na rzecz zatrudniania ludzi młodych w ujęciu rocznym;

8.  podtrzymuje przekonanie, że z budżetu Unii nie powinno się finansować nowych inicjatyw ze szkodą dla istniejących programów i strategii unijnych oraz lekceważąc już podjęte zobowiązania polityczne; uznając i w pełni podtrzymując swe znaczące polityczne i finansowe wsparcie dla uruchomienia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), zamierza wywiązać się z zobowiązania, które podjął w czasie negocjacji w sprawie EFIS, mianowicie do ograniczenia do minimum oddziaływania na program „Horyzont 2020” i instrument „Łącząc Europę” w ramach rocznej procedury budżetowej; proponuje w związku z tym w pełni zrównoważyć cięcia dokonane w tych dwóch programach − ze względu na finansowanie funduszu gwarancyjnego EFIS w 2016 r. (1326 mln EUR) − tak aby umożliwić pełną realizację ich celów uzgodnionych zaledwie dwa lata temu wraz z przyjęciem ich odnośnych podstaw prawnych;

9.  podkreśla znaczenie pełnego poszanowania wspólnego oświadczenia w sprawie planu płatności na lata 2015−2016 uzgodnionego pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją, zgodnie ze wspólnym zobowiązaniem do zmniejszenia zaległości w nieuregulowanych wnioskach o płatność w odniesieniu do programów spójności na lata 2007−2013 do około 2 mld EUR do końca 2016 r.; krytykuje w związku z tym, że zaproponowane przez Radę cięcia stoją bezpośrednio w sprzeczności z owym planem płatności; podkreśla ponadto konieczność unikania w przyszłości narastania tego rodzaju niezrównoważonych zaległości i wzywa Komisję do przedstawienia w tym celu konkretnych propozycji; uważa, że z tego względu potrzeby w zakresie nieprzewidzianych płatności powinny być finansowane z dodatkowych środków i że dlatego koncentracja na początku okresu finansowania 1 mld EUR w 2016 r. dla Grecji powinna zostać sfinansowana poprzez dostępny pułap płatności wieloletnich ram finansowych; podkreśla swoje utrwalone od dawna stanowisko, że płatności pochodzące z zobowiązań uruchomionych z instrumentu elastyczności są liczone ponad pułapem;

10.  przywraca środki w odniesieniu do wszystkich cięć zaproponowanych przez Radę w projekcie budżetu (563,6 mln EUR w zobowiązaniach i 1421,8 mln EUR w płatnościach); nie jest w stanie zrozumieć powodów proponowanych cięć, np. w programie „Horyzont 2020” i instrumencie „Łącząc Europę”, ponieważ w tych dwóch programach dokonano już przeniesienia środków do EFIS, a także w polityce na rzecz rozwoju oraz polityce sąsiedztwa, szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń; jest zaniepokojony, że proponując takie istotne cięcia w projekcie budżetu, Rada w dużej mierze ignoruje niezaprzeczalną wartość dodaną budżetu Unii; kwestionuje w każdym razie ogłoszony przez Radę zamiar skupienia się na liniach budżetowych o niskim wskaźniku wykonania lub zdolności absorpcyjnych, ponieważ nie jest to uzasadnione rzeczywistymi danymi liczbowymi i nie uwzględnia różnych modeli realizacji niektórych programów;

11.  wyraża ubolewanie, że w grupach ekspertów Komisji w dalszym ciągu brakuje równowagi, gdyż w nadmiernym stopniu dominują w nich interesy przedsiębiorstw;

12.  stwierdza, że w celu odpowiedniego sfinansowania tych palących potrzeb, a także biorąc pod uwagę bardzo wąskie marginesy wieloletnich ram finansowych w 2016 r., należy dokonać alokacji wszystkich dostępnych środków w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych w zakresie elastyczności, łącznie z pełnym uruchomieniem instrumentu elastyczności; oczekuje, że Rada będzie podzielać ten pogląd i że w postępowaniu pojednawczym szybko zostanie osiągnięte porozumienie, co pozwoli Unii stanąć na wysokości zadania i skutecznie reagować na przyszłe wyzwania; podkreśla w związku z tym, że należy uruchomić łączny margines na zobowiązania wieloletnich ram finansowych z 2015 r., jak tylko spełnione zostaną warunki prawne; ma nadzieję osiągnąć w tej kwestii wstępne porozumienie z Radą i Komisją;

13.  przypomina o wspólnym oświadczeniu wszystkich trzech instytucji w kontekście porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych, z którego wynika, że do rocznych procedur budżetowych włączone zostaną, w stosownych przypadkach, elementy uwzględniające aspekt płci; podkreśla, że uwzględnianie aspektu płci powinno wzmocnić, jako zasada horyzontalna, strategie polityczne Unii i apeluje o przestrzeganie w pełni zasady sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci; ponadto z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki na drodze ku ekologizacji budżetu Unii; wskazuje na potrzebę dalszego pogłębiania tego procesu w celu realizacji uzgodnionych celów w zakresie wydatkowania przyjaznego dla klimatu i środowiska;

14.  ustala ogólną wysokość środków w budżecie na 2016 r. na kwotę 157 427,3 mln EUR w środkach na zobowiązania i 146 459,3 mln EUR w środkach na płatności;

Dział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

15.  krytycznie ocenia fakt, że w tym roku dział 1a ponownie został poważnie dotknięty cięciami dokonanymi przez Radę, które wyniosły 140,9 mln EUR w środkach na zobowiązania i 435,4 mln EUR w środkach na płatności w porównaniu z projektem budżetu; podkreśla, że około połowa tych cięć dotyczy programu „Horyzont 2020”, co skutkuje dalszym zmniejszeniem środków na ten program w 2016 r., po tym jak część jego środków została przesunięta na EFIS;

16.  podkreśla, że dla zapewnienia spójnego podejścia szereg cięć dokonanych przez Radę w czerwcu 2015 r. ze względu na niską zdolność absorpcyjną wielu programów działu 1a należy obecnie uchylić z powodu zdecydowanego przyspieszenia wdrażania tych programów we wrześniu 2015 r.; zauważa, że stanowi to ogólną tendencję, zgodnie z cyklem życia tych programów; postanawia zatem przywrócić poziom środków z projektu budżetu w liniach dotkniętych cięciami Rady zarówno w odniesieniu do środków na zobowiązania, jak i płatności;

17.  zgodnie ze swoimi priorytetami na rok 2016: zatrudnieniem, przedsiębiorstwami i przedsiębiorczością, i po przeprowadzeniu dokładnej oceny ich dotychczasowych zdolności absorpcyjnych, postanawia zaproponować − oprócz pełnego wyrównania związanych z EFIS cięć dotyczących programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” − pewne selektywne zwiększenie środków ponad poziom z projektu budżetu w odniesieniu do programów COSME, „Horyzont 2020”, „Zatrudnienie i innowacje społeczne” oraz Erasmus+;

18.  podkreśla w szczególności, że koncentracja płatności na początku okresu finansowania dla COSME w latach 2014−2015 okazała się naprawdę korzystna ze względu na stały wzrost zapotrzebowania MŚP na wsparcie w dostępie do rynków i finansowania w kilku ostatnich latach; w związku z tym sprzeciwia się zmniejszeniu środków na COSME w projekcie budżetu w porównaniu z 2015 r. i postanawia zwiększyć środki na ten program ponad kwotę zapisaną w projekcie budżetu; przypomina, że Komisja zwróciła już uwagę na niedobór w instrumentach finansowych w ramach programu COSME na lata 2015, 2016 i 2017, co uwidacznia różnicę pomiędzy dostępnymi środkami na zobowiązania i przewidywanymi potrzebami; w ramach programu COSME zwraca się o znaczne zwiększenie środków na program Erasmus dla młodych przedsiębiorców, zważywszy, że dostępne zasoby nie wystarczą do pokrycia znacznego zapotrzebowania w zakresie uczestnictwa w tym programie;

19.  wzywa Komisję do przeanalizowania obciążeń finansowych powodowanych przez opłaty i należności pobierane w ramach obowiązkowych procedur certyfikacji i licencjonowania; wzywa Komisję do przedstawienia odpowiedniej oceny wpływu tych kosztów na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych oraz MŚP;

20.  postanawia zwiększyć ponad projektu budżetu środki dla trzech agencji nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, tak aby zapewnić im odpowiednie zasoby w celu sprostania rosnącej liczbie zadań;

21.  potwierdza swoje poparcie dla programu ITER i zobowiązuje się do zapewnienia mu odpowiedniego finansowania; jest jednak zaniepokojony z powodu ewentualnych dalszych opóźnień i dodatkowych kosztów związanych z tym programem, a także wiążących się z tym potencjalnych następstw dla budżetu Unii; w związku z tym ubolewa, że nie był w stanie dokonać oceny poziomu środków na ITER na 2016 r. w odniesieniu do zaktualizowanego planu i harmonogramu płatności, który ma zostać przedstawiony w Radzie ITER dopiero w listopadzie 2015 r.; spodziewa się jednak, że ze zmienionego planu będzie wystarczająco jasno wynikać, iż zalecenia Parlamentu, określone w odnośnej rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013(9), zostały właściwie uwzględnione i że zapewniona zostanie dobra kondycja finansowa oraz efektywność wydatków; zamierza poruszyć tę kwestię podczas postępowania pojednawczego dotyczącego budżetu na rok 2016; ponadto nalega na konieczność pełnej przejrzystości w odniesieniu do wykorzystywania wkładów wspólnego przedsięwzięcia „Fusion for Energy” na rzecz programu ITER; apeluje o odpowiedni mechanizm rozliczalności zapewniający jasny ogląd kwoty zasobów finansowych udostępnionych na międzynarodowy projekt i oceniający ich racjonalne wykorzystanie;

22.  rezerwuje część środków na standaryzację sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych oraz apeluje o wdrożenie zaleceń ujętych w sprawozdaniu Maystadta dotyczących zadań i obowiązków Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), co pozwoli na zwiększenie wpływu Unii na ustalanie międzynarodowych standardów rachunkowości; wyraża również zaniepokojenie, że znaczne środki przeznaczane przez UE na fundację zajmującą się międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej nie prowadzą do oczekiwanej poprawy w zakresie rozliczalności, przejrzystości i demokracji;

23.  zwiększa zatem poziom środków na zobowiązania i środków na płatności dla działu 1a ponad poziom z projektu budżetu odpowiednio o 1405,5 mln EUR i 491,5 mln EUR (łącznie z projektami pilotażowymi i działaniami przygotowawczymi), co wiąże się z przekroczeniem pułapu dla zobowiązań o 1316,9 mln EUR, które mają być sfinansowane wszelkimi dostępnymi środkami w odniesieniu do elastyczności w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych po wyczerpaniu dostępnych marginesów;

Dział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

24.  odrzuca proponowane przez Radę cięcia w wysokości 3,1 mln EUR w zobowiązaniach i, co ważniejsze, 220,1 mln EUR w płatnościach w dziale 1b, w tym w liniach przeznaczonych na zakończenie działań; wzywa Radę do wyjaśnienia, w jaki sposób owe cięcia są zgodne z celem zmniejszenia liczby zaległości w nieuregulowanych rachunkach oraz uniknięcia negatywnych reperkusji i niepotrzebnych opóźnień w odniesieniu do wdrażania programów na lata 2014−2020; przypomina, że polityka spójności stanowi główną politykę inwestycyjną Unii mającą na celu zmniejszanie różnic między regionami w Europie poprzez wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; podkreśla, że instrumenty takie jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności czy inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mają decydujące znaczenie dla promowania konwergencji, niwelowania różnic w rozwoju i wspierania tworzenia wysokiej jakości i trwałych miejsc pracy;

25.  odnotowuje dokonaną przez Komisję wstępną ocenę, opartą na najnowszych prognozach państw członkowskich, iż realizacja programów w obszarze polityki spójności może ulec opóźnieniu w 2016 r.; jest zaniepokojony, że jakiekolwiek znaczące niepełne wykorzystanie środków w trzecim roku realizacji nowego cyklu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w okresie, w którym programy powinny osiągać pełną operacyjność, będzie miało nie tylko negatywny wpływ na terminowe osiągnięcie wyników w praktyce, lecz może również doprowadzić do poważnej presji na płatności w kolejnych latach, ewentualnie ponownie tworząc zaległości w odniesieniu do nieuregulowanych rachunków; wzywa zainteresowane państwa członkowskie do poczynienia szybkich postępów w usuwaniu przyczyn tych opóźnień w realizacji, np. poprzez szybkie wyznaczanie organów programowych oraz niepowielanie i uproszczenie krajowych procedur administracyjnych; zgodnie z planem płatności wzywa Komisję do dokładnego monitorowania ewolucji płatności w ramach działu 1b związanych z okresem programowania 2014−2020, w tym za pomocą szczegółowych, regularnie aktualizowanych prognoz, które będą omawiane na specjalnych międzyinstytucjonalnych posiedzeniach, oraz do przedstawiania, w miarę potrzeb, stosownych wniosków;

26.  przypomina, że Komisja nie zaproponowała żadnych środków na zobowiązania w 2016 r. dla inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych w wyniku koncentracji środków finansowych tego programu na początku okresu finansowania w latach 2014-2015; postanawia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego(10), które przewiduje możliwość takiej kontynuacji, przeznaczyć na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 473,2 mln EUR w środkach na zobowiązania, tj. kwotę odpowiadającą początkowej rocznej transzy przewidzianej na ten program; jest przekonany, że finansowanie tego ważnego programu, będącego odpowiedzią na jedno z najpilniejszych wyzwań dla Unii, nie powinno zakończyć się w 2015 r.; podkreśla, że dodatkowe finansowanie należy przeznaczyć na powiększenie tego programu, tym samym pomagając większej liczbie młodych ludzi w poszukiwaniu godnej i stałej pracy; apeluje do państw członkowskich, aby dołożyły wszelkich starań w celu przyspieszenia wdrażania w praktyce tej inicjatywy, co przyniesie bezpośrednie korzyści młodym Europejczykom; wzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi sprawozdania na temat finansowanych przez Unię środków zwalczania bezrobocia wśród młodzieży oraz na temat wyników stosowania tych środków;

27.  uwzględniając projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, zwiększa środki na zobowiązania dla działu 1b o 482,7 mln EUR, a środki na płatności o 1164 mln EUR ponad poziom projektu budżetu, co wiąże się z przekroczeniem pułapu środków na zobowiązania o 467,3 mln EUR, które mają być sfinansowane wszelkimi dostępnymi środkami w odniesieniu do elastyczności w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych;

Dział 2 – Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

28.  zauważa, że Rada zmniejszyła środki również w dziale 2 o 199,9 mln EUR w zobowiązaniach i 251,1 mln EUR w płatnościach, w tym na rozwój obszarów wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz program LIFE; uważa, że list w sprawie poprawek nr 2/2016 dotyczący rolnictwa powinien pozostać podstawą rzetelnego przeglądu środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG); przywraca odpowiednio poziom środków zapisanych w projekcie budżetu;

29.  z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie przez Komisję kompleksowego pakietu środków przeznaczonych na sytuacje kryzysowe w wysokości 500 mln EUR w celu wspierania europejskich rolników, szczególnie w sektorze mleczarskim, w obliczu spadających cen produktów i zwiększonej produkcji mleka; podkreśla, że skutki są najbardziej dotkliwe na obszarach oddalonych, gdzie społeczno-gospodarcze znaczenie sektora mleczarskiego jest niepodważalne; ujmuje tę kwotę w swym czytaniu jako wyraz wsparcia dla zapowiedzi Komisji i oczekuje jej pełnego uwzględnienia w trakcie procedury pojednawczej na podstawie listu w sprawie poprawek nr 2/2016; podkreśla, że pakiet ten powinien przyczynić się do szeregu działań mających na celu uporanie się ze stratami i długoterminowym wpływem na europejskich rolników rosyjskiego embarga na produkty rolne, ponieważ do tej pory Rosja była drugim pod względem znaczenia odbiorcą unijnego eksportu produktów rolnych;

30.  uważa, że refundacje wywozowe zakłócają handel i stoją w sprzeczności z celami rozwojowymi UE; popiera zatem ich całkowite zniesienie;

31.  przypomina, że ani środki na WPR, ani żadne inne środki z budżetu nie powinny być przeznaczane na finansowanie działalności związanej ze śmiertelnymi walkami byków; przypomina, ze takie finansowanie jest jawnym pogwałceniem Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich (dyrektywa Rady 98/58/WE)(11);

32.  podkreśla rosnącą liczbę zadań powierzoną Unii w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; dlatego przywraca poziom środków z budżetu na 2015 r. na doradztwo naukowe i wiedzę z zakresu rybołówstwa ze względu na znaczenie gromadzenia danych w procesie decyzyjnym oraz dofinansowuje budżet Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa w celu wspierania jej roli w koordynowaniu i wdrażaniu wspólnej polityki rybołówstwa;

33.  z tego względu zwiększa środki na zobowiązania o 510,4 mln EUR, a środki na płatności o 520,6 mln EUR (łącznie z projektami pilotażowymi i działaniami przygotowawczymi), pozostawiając margines w wysokości 647,2 mln EUR poniżej pułapu środków na zobowiązania w dziale 2;

Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo

34.  przypomina, że w projekcie budżetu przewidywano dofinansowanie w obszarze bezpieczeństwa i migracji, w tym 150 mln EUR na program relokacji 40 000 osób potrzebujących międzynarodowej ochrony, co spowodowało, że Komisja przekroczyła pułap dla tego działu o 124 mln EUR i zaproponowała odpowiednie uruchomienie instrumentu elastyczności; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada zatwierdziła zasadę uruchamiania na ten cel instrumentu elastyczności; zauważa jednak, że potrzebny jest długoterminowy plan finansowy w odpowiedzi na kryzys związany z uchodźcami i uważa, że należy zająć się tym również w ramach przeglądu wieloletnich ram finansowych;

35.  postanawia, w świetle obecnych wyjątkowych przepływów migrantów i uchodźców, skoncentrować dofinansowanie na wzmocnieniu  Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; w tym kontekście zdecydowanie popiera drugi pakiet w wysokości 780 mln EUR dotyczący relokacji dodatkowych 120 000 osób; postanawia ująć niezbędne środki w swym czytaniu oraz dostosować pierwszy pakiet dotyczący relokacji do drugiego pakietu poprzez dodanie 20 mln EUR na finansowanie kosztów transportu (500 EUR na migranta dla Włoch i Grecji); zatwierdza dodatkowe środki w wysokości 79 mln EUR na ogólne wzmocnienie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; podkreśla również konieczność zapewnienia odpowiednich możliwości finansowania Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na nadchodzące lata; przypomina, że zgodnie z pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego możliwe jest zwiększenie o więcej niż 10 % kwoty przewidzianej na cały okres trwania danego programu, jeżeli pojawią się nowe, obiektywne, długoterminowe okoliczności;

36.  zauważa, że takie działania stanowią jedynie pierwszy krok ku pełnemu wdrożeniu zasady solidarności, na której opiera się Unia; wzywa Komisję i Radę do pełnej realizacji planów zaproponowanych we wspomnianym powyżej komunikacie Komisji z dnia 23 września 2015 r. i wykazania wyraźnego zobowiązania do poszanowania praw człowieka, zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej; podkreśla znaczenie odpowiedniego finansowania działań dotyczących powrotów, zgodnie z kartą i zasadą non‑refoulement, w celu realizacji skutecznej polityki w zakresie powrotów, zapobiegającej nielegalnej migracji i ją ograniczającej; podkreśla znaczenie wspierania uchodźców blisko ich krajów pochodzenia oraz ułatwienia procedur azylowych w państwach członkowskich;

37.  postanawia zwiększyć wsparcie dla agencji wykonujących zadania związane z migracją o 26 mln EUR, z czego na Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu przypada największy wzrost wynoszący 12 mln EUR ponad kwotę zapisaną w projekcie budżetu; przypomina, że agencja ta odgrywa kluczową i koordynującą rolę we wdrażaniu tymczasowych środków w zakresie ochrony międzynarodowej i coraz częściej jest wzywana do wspierania zainteresowanych państw członkowskich;

38.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 23 września 2015 r. oraz odpowiednie środki uwzględnione w liście w sprawie poprawek nr 2/2016, zwłaszcza 600 mln EUR dodatkowego finansowania na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych dla najbardziej dotkniętych państw członkowskich; wyraża zadowolenie, że Komisja zajmuje wiodącą pozycję w tej dziedzinie i że w ten sposób potwierdza podejście przyjęte przez Parlament podczas czytania; jest gotowy rozważyć dalsze dofinansowanie w trakcie postępowania pojednawczego;

39.  ubolewa, że Rada zmniejsza środki na zobowiązania o 25,1 mln EUR, a środki na płatności o 33,6 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu; uważa, że te cięcia zagrażają prawidłowemu wdrażaniu programów i działań w ramach działu 3; w tym kontekście przypomina, że choć niektóre z proponowanych cięć wydają się niewielkie, należy pamiętać o stosunkowo niewielkiej skali niektórych ważnych i wartościowych programów, co czyni je szczególnie wrażliwymi na cięcia; postanawia dlatego przywrócić poziom środków zapisanych w projekcie budżetu;

40.  ponadto uważa za niezbędne, z uwagi na ich ważną rolę we wspieraniu sektora kultury i sektora kreatywnego, które reprezentują kluczowe europejskie wartości, by zwiększyć ogółem o 10,5 mln EUR ponad poziom zapisany w projekcie budżetu środki na zobowiązania podprogramów dotyczących kultury i mediów, w tym działań multimedialnych oraz systemu poręczeń dla sektora kultury i sektora kreatywnego, planowanych na rok 2016 oraz mających posłużyć do rozwiązania poważnego problemu dotyczącego dostępu do finansowania dla MŚP i organizacji działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

41.  za priorytet uznaje również dofinansowanie programu „Europa dla Obywateli” kwotą 1,5 mln EUR, a także zmodyfikowanie nomenklatury budżetowej tego programu poprzez przeznaczenie oddzielnej linii na wdrożenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

42.  zauważa, że podczas czytania (łącznie z projektami pilotażowymi i działaniami przygotowawczymi) przekroczono pułap działu 3 o 1055,1 mln EUR w zobowiązaniach − o 931 mln EUR ponad poziom zapisany w projekcie budżetu − jednocześnie zwiększając środki na płatności o 586,5 mln EUR; proponuje dlatego uruchomienie wszelkich dostępnych środków w wieloletnich ramach finansowych w celu sfinansowania pakietu dofinansowań związanych z migracją;

Dział 4 – Globalny wymiar Europy

43.  zwraca uwagę na fakt, że ze wszystkich działów to dział 4 został dotknięty największymi cięciami ze strony Rady zarówno w zobowiązaniach (–163,4 mln EUR), jak i płatnościach (–450,4 mln EUR); z zaskoczeniem odnotowuje, że wśród najbardziej dotkniętych tymi cięciami znajduje się europejski instrument sąsiedztwa (szczególnie ograniczenie ubóstwa i bezpieczeństwo w krajach śródziemnomorskich), instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (w tym cel tematyczny − migracja i azyl) oraz instrument pomocy przedakcesyjnej (pomimo krajów kandydujących goszczących znaczną liczbę uchodźców lub leżących na głównych szlakach migracyjnych); podkreśla, że takie podejście stoi w rażącej sprzeczności z oświadczeniami Rady i Rady Europejskiej w sprawie programu w dziedzinie migracji, kryzysu związanego z uchodźcami oraz współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu;

44.  w tym kontekście postanawia przywrócić poziom środków przewidziany w projekcie budżetu; zauważa, że sytuacja w odniesieniu do płatności w dziale 4 jest nadal przedmiotem szczególnej troski ze względu na przenoszenie znacznej liczby zaległych nieuregulowanych rachunków i sztuczne odraczanie zobowiązań umownych, co prowadzi do stałego niedofinansowania budżetu w odniesieniu do płatności; dlatego ponownie potwierdza, że zwiększenie środków na płatności zaproponowane przez Komisję było po prostu konieczne, pomimo faktu, że bezprecedensowy kryzys związany z migracją i uchodźcami w międzyczasie stał się źródłem nowych wyzwań w zakresie działań zewnętrznych Unii;

45.  uzupełnia pakiet poprawek w sprawie kryzysu związanego z migracją i uchodźcami poprzez przyjęcie ukierunkowanego zwiększenia środków na zobowiązania przede wszystkim w ramach europejskiego instrumentu sąsiedztwa (+178,1 mln EUR), lecz również w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju (+26,6 mln EUR), pomocy humanitarnej (+26 mln EUR), instrumentu pomocy przedakcesyjnej (+11,2 mln EUR), instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju (+12,6 mln EUR) oraz europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka (+1 mln EUR), wspierając, w miarę potrzeb, ponowne ustalenie priorytetów w obrębie tych programów w celu skoncentrowania się na najbardziej aktualnych wyzwaniach; podkreśla, że nie może to prowadzić do zmniejszenia wysiłków związanych z pierwotnymi celami odnośnej podstawy prawnej, gdyż oznaczałoby to ryzyko zdestabilizowania europejskiego sąsiedztwa lub innych odnośnych regionów; przypomina o potrzebie przyjęcia kompleksowego i opartego na prawach człowieka podejścia łączącego migrację z rozwojem i mającego na celu integrację legalnych migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców; podkreśla potrzebę nasilenia współpracy i zaangażowania z krajami pochodzenia i tranzytu w celu skutecznego stawienia czoła obecnemu kryzysowi migracyjnemu, a w szczególności zajęcia się potrzebami w zakresie zdrowia i edukacji osób przesiedlonych w krajach trzecich; z tego względu uważa, że takie zwiększenie środków jest niezbędne do sfinansowania dodatkowych inicjatyw w uzupełnieniu pierwotnych celów odnośnych podstaw prawnych;

46.  zauważa, że regionalny fundusz powierniczy Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii oraz nadzwyczajny fundusz powierniczy na rzecz stabilności i eliminacji podstawowych przyczyn nieuregulowanej migracji i wysiedleń osób w Afryce utworzono, ponieważ budżet unijny nie posiada niezbędnej elastyczności i środków pozwalających na szybką i kompleksową reakcję na kryzys; podkreśla, że w ramach przeglądu lub zmiany wieloletnich ram finansowych trzeba znaleźć bardziej całościowe rozwiązanie kwestii, w jaki sposób uczynić wsparcie z budżetu Unii na pomoc humanitarną i na rzecz rozwoju bardziej skutecznym i łatwiej dostępnym oraz jak pomyślnie połączyć je z Europejskim Funduszem Rozwoju i pomocą dwustronną oferowaną przez państwa członkowskie; domaga się, aby dodatkowe środki na programy realizowane w ramach działu 4 były wykorzystane w szczególności do zwiększenia finansowania tych dwóch funduszy powierniczych, a także natychmiastowej pomocy za pośrednictwem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) oraz Światowego Programu Żywnościowego; wzywa poszczególne państwa członkowskie do wcielenia słów w czyn i niezwłocznego wniesienia niezbędnych dodatkowych wkładów w celu dostosowania finansowania unijnego związanego z funduszami powierniczymi oraz zniwelowania braków w finansowaniu agencji ONZ; zauważa, że szereg projektów finansowanych ewentualnie z funduszy powierniczych dodatkowo osłabia argument Rady o rzekomym braku zdolności absorpcyjnych w dziale 4;

47.  podnosi o 40 mln EUR środki w linii budżetowej na wspieranie procesu pokojowego i udzielanie pomocy finansowej Palestynie i Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA); zauważa, że UNRWA skutecznie pełni swoją rolę w zakresie wspierania coraz większej liczby uchodźców palestyńskich bezpośrednio dotkniętych kryzysem w Syrii, co stanowi dla tej organizacji dodatkowe obciążenie; wyraża zaniepokojenie niedopasowaniem poziomu środków do potrzeb UNRWA i apeluje o przeznaczenie tych dodatkowych środków na Fundusz Ogólny UNRWA wspierający edukację podstawową oraz usługi społeczne i zdrowotne;

48.  przypomina, że aby złagodzić długofalowe szkodliwe skutki kryzysu humanitarnego koniecznie należy zadbać o nieprzerwaną edukację dotkniętych tym kryzysem dzieci; w związku z tym podnosi środki na wspieranie edukacji w budżecie przeznaczonym na pomoc humanitarną, tak aby stanowiły one 3 %, a nie 1 % i do roku 2019 osiągnęły poziom 4 %;

49.  zatwierdza symboliczne podniesienie środków w budżecie na wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa z myślą o wspieraniu wszelkich inicjatyw mających na celu włączenie kwestii migracji do cywilnych misji w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a jednocześnie w pełni popiera operację wojskową sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską (EUNAVFOR MED), której celem jest zwalczanie przemytu ludzi i handlu ludźmi;

50.  docenia toczące się rozważania w ESDZ na temat przyszłości specjalnych przedstawicieli UE i ich stosunków z ESDZ; uważa, że wszelkie zmiany w pozycji budżetu przeznaczonej na specjalnych przedstawicieli UE powinny nastąpić dopiero po zakończeniu bieżących rozważań;

51.  uważa za niezbędne podniesienie środków w linii budżetowej przeznaczonej dla społeczności Turków cypryjskich (+2 mln EUR), aby kontynuować oraz zdecydowanie zintensyfikować działania Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze, a także wesprzeć Komisję Techniczną ds. Dziedzictwa Kulturowego, w której skład wchodzą przedstawiciele obydwu społeczności, gdyż sprzyja to zaufaniu i pojednaniu między tymi społecznościami;

52.  podkreśla, że wdrożenie umowy o ułatwieniach w handlu, którą zawarto podczas 9. konferencji ministerialnej WTO, będzie wymagać większego wsparcia finansowego dla krajów najsłabiej rozwiniętych i krajów rozwijających się; podkreśla potrzebę skoordynowanych wysiłków Komisji i państw członkowskich w międzynarodowych instytucjach finansowych w celu uniknięcia obniżenia środków na pomoc na rzecz wymiany handlowej i inicjatyw wielostronnych oraz z myślą o uniknięciu nieprawidłowości w ramach współpracy z niektórymi partnerami, które prowadzą do obniżenia skuteczności wydatkowanych środków, a także potrzebę zadbania o to, by umowa o ułatwieniach w handlu była korzystna dla rozwoju;

53.  postanawia wyczerpać margines w wysokości 261,3 mln EUR w środkach na zobowiązania pozostawiony w projekcie budżetu poniżej pułapu w dziale 4 oraz nie posuwać się dalej na obecnym etapie; podnosi również środki na płatności o 132,5 mln EUR; oczekuje owocnego postępowania pojednawczego w oparciu o te poprawki oraz przy uwzględnieniu listu w sprawie poprawek nr 2/2016; podkreśla jednak, że pułap ten może okazać się niewystarczający, gdyż ustalono go, zanim doszło do poważnych zmian na Ukrainie, w Syrii, Tunezji i ogólnie w krajach sąsiadujących, na Bliskim Wschodzie i w Afryce; w związku z tym apeluje o pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje rezerwa na pomoc nadzwyczajną, a także jest otwarty na intensywniejsze korzystanie z przepisów dotyczących elastyczności, jakie przewidziano w wieloletnich ramach finansowych w związku z zewnętrznym wymiarem kryzysu migracyjnego i uchodźczego;

Dział 5 – administracja; inne działy – wydatki administracyjne oraz na wsparcie badań naukowych

54.  zauważa, że cięcia Rady w tym dziale opiewają na kwotę 31,2 mln EUR, z czego kwota 19,3 mln EUR dotyczy budżetu administracyjnego Komisji, zwłaszcza środków przeznaczonych na budynki i wyposażenie, a przede wszystkim na personel w związku z podwyższeniem standardowego ryczałtowego potrącenia do 4,3 %; nie dostrzega uzasadnienia w postępowaniu Rady i przypomina, że w związku z ciągłymi ograniczeniami ostatnich lat proponowane wydatki administracyjne Komisji w 2016 r. utrzymano blisko spodziewanego poziomu inflacji, a więc w ujęciu realnym na stabilnym poziomie, oraz że Komisja wdraża program stałej redukcji personelu;

55.  uważa ponadto, że cięcia te mają charakter arbitralny z uwagi na przewidywalność tego rodzaju wydatków wynikającą głównie z zobowiązań umownych oraz z uwagi na bardzo wysoki wskaźnik wykonania zgłaszany przez Komisję; zauważa w szczególności, że na dzień 1 kwietnia 2015 r. wskaźnik rzeczywistego obsadzenia stanowisk wynikających z planu zatrudnienia Komisji osiągnął rekordową wartość 97,8 %; wyraża ubolewanie, że oprócz tego w działach innych niż dział 5 Rada obniżyła wydatki administracyjne oraz wydatki na wspieranie badań naukowych o całkowitą kwotę w wysokości 28 mln EUR, choć wydatki te mają kluczowe znaczenie dla powodzenia programów w różnych dziedzinach polityki Unii;

56.  w związku z powyższym postanawia przywrócić środki zapisane w projekcie budżetu we wszystkich liniach budżetowych dotyczących wydatków administracyjnych i wydatków na wspieranie badań naukowych w dziedzinach polityki, a także we wszystkich liniach w dziale 5, w których Rada dokonała cięć, a także w nielicznych przypadkach zatwierdzić nieznaczne podwyższenie środków;

57.  zwraca się do Komisji o zadbanie o to, aby łączny budżet Komitetu Nadzoru OLAF i jego sekretariatu umieszczono w odrębnej linii budżetowej budżetu OLAF na rok 2016;

Agencje

58.  zasadniczo potwierdza szacunki Komisji dotyczące potrzeb budżetowych agencji; zwraca uwagę, że Komisja obniżyła już w znacznym stopniu wstępne zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez większość agencji;

59.  uważa wobec tego, że wszelkie dalsze cięcia proponowane przez Radę mogłyby stanowić zagrożenie dla właściwego funkcjonowania agencji i uniemożliwiłyby im wypełnianie zadań, które zostały im wyznaczone przez władzę ustawodawczą;

60.  w ramach ogólnego pakietu dotyczącego migracji postanawia podwyższyć środki dla głównych agencji działających w tej dziedzinie, mianowicie dla Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Fronteksu, Europolu, Eurojustu, Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), Europejskiego Kolegium Policyjnego i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej o całkowitą kwotę w wysokości 26 mln EUR, gdyż agencje te odgrywają ważną rolę w poszukiwaniu skutecznego rozwiązania aktualnych pilnych problemów związanych z przepływami migracyjnymi; z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe środki i dodatkowe 120 stanowisk w planie zatrudnienia dla agencji w budżecie korygującym nr 7/2015 oraz oczekuje, że decyzja ta wpłynie również na budżet na 2016 r. oraz na kolejne lata; podkreśla szybko pogarszającą się sytuację kryzysową i ogromne nasilenie przepływów migracyjnych; wzywa Komisję do przedstawienia aktualnych i zbiorczych informacji o potrzebach agencji przed rozpoczęciem postępowania pojednawczego w sprawie budżetu; wzywa Komisję do zaproponowania średnio- i długoterminowej strategii działań agencji zajmujących się obszarem sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, która obejmie: cele, misję, koordynację, rozwijanie punktów szybkiej rejestracji migrantów oraz zasoby finansowe;

61.  ponadto postanawia podwyższyć środki w budżecie na 2016 r. dla trzech agencji nadzoru finansowego z uwagi na ich dodatkowe zadania i większe obciążenie pracą; zwraca się do Komisji o przedłożenie do 2017 r. wniosku w sprawie koncepcji finansowej opartej na opłatach, która całkowicie zastąpiłaby obecne wkłady państw członkowskich, w celu zagwarantowania niezależności organów europejskich w stosunku do krajowych organów państw członkowskich;

62.  postanawia również podnieść środki dla Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa oraz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, aby poziom zasobów udostępnianych tym agencjom lepiej odpowiadał powierzonym im zadaniom;

63.  nie może jednak zaakceptować podejścia Komisji i Rady do kwestii obsadzania stanowisk w agencjach i wobec tego wprowadza zmiany do znacznej liczby planów zatrudnienia; po raz kolejny podkreśla, że każda agencja powinna zredukować liczbę stanowisk o 5 % w ciągu pięciu lat, zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym, ale też że nowym stanowiskom potrzebnym do realizacji dodatkowych zadań wynikających ze zmian w polityce i z nowych przepisów wprowadzanych od 2013 r. muszą towarzyszyć dodatkowe zasoby oraz że stanowisk tych nie należy wliczać do celu, jakim jest redukcja liczby pracowników zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym;

64.  wobec tego ponownie podkreśla swój sprzeciw wobec koncepcji wspólnej dla agencji puli związanej z przeniesieniem pracowników, ale potwierdza swoją gotowość do zwolnienia stanowisk dzięki poprawie wydajności w ramach ściślejszej współpracy administracyjnej między agencjami lub nawet poprzez rozważenie możliwości łączenia agencji w odpowiednich przypadkach, a także w drodze łączenia pewnych funkcji z Komisją lub inną agencją;

65.  ponownie podkreśla, że stanowiska finansowane przez przemysł nie mają wpływu na budżet Unii, wobec czego nie powinny podlegać redukcji personelu; zaznacza, że należy pozostawić zainteresowanym agencjom swobodę w zakresie reagowania na zmienne obciążenie pracą poprzez nieobsadzanie wszystkich stanowisk, jakimi dysponują;

66.  w związku z tym wprowadza zmiany w wielu planach zatrudnienia agencji stosownie do priorytetów opisanych powyżej, aby dostosować poziom zatrudnienia do dodatkowych zadań, a inne modyfikuje, aby urzeczywistnić cel polegający na redukcji personelu o 5 % w ciągu pięciu lat oraz odmiennie potraktować stanowiska finansowane z pobieranych opłat; przypomina, że cel redukcji zatrudnienia o 5 % w ciągu pięciu lat wprowadzono z myślą o obniżeniu kosztów administracyjnych; podkreśla w tym kontekście, że dodatkowe stanowiska w planie zatrudnienia nie mają automatycznie skutków finansowych dla budżetu Unii, gdyż agencje obsadzają swoje stanowiska stosownie do potrzeb i dlatego nie zawsze wszystkie stanowiska znajdujące się w ich planach zatrudnienia są obsadzone;

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

67.  po przeprowadzeniu starannej analizy przedłożonych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych pod kątem udanej realizacji aktualnych projektów, a także po wykluczeniu inicjatyw objętych już obowiązującymi podstawami prawnymi, jak i w pełni uwzględniając ocenę Komisji dotyczącą możliwości wdrożenia projektów, postanawia przyjąć pakiet kompromisowy, na który składa się ograniczona liczba projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, również ze względu na ograniczone dostępne marginesy;

Płatności

68.  ponownie podkreśla znaczenie wspólnego planu płatności na lata 2015–2016 uzgodnionego przed procedurą budżetową przez Parlament, Radę i Komisję, który odzwierciedla zobowiązanie tych trzech instytucji do ograniczenia liczby zaległych nieuregulowanych płatności; zauważa, że wszystkie trzy instytucje uzgodniły, że będą ściśle współpracować w celu zatwierdzenia takiego poziomu płatności w budżecie na 2016 r., który pozwoli na osiągnięcie wspomnianego celu, oraz że Komisja wyliczyła odpowiednią wysokość środków na płatności na rok 2016; uważa, że wszelkie działania mające na celu zarządzanie ryzykiem związanym z nagromadzeniem się nieuregulowanych rachunków należy uzupełniać wysiłkami, których celem jest wydajniejsza wymiana opinii oraz poprawa współpracy między Radą a Parlamentem i Komisją; przypomina, że zgodnie z art. 310 TFUE dochody i wydatki wykazane w budżecie Unii muszą się równoważyć;

69.  wyraża ubolewanie, że mimo wynikającego stąd nieznacznego wzrostu i sporych marginesów zaproponowanych przez Komisję Rada postanowiła obniżyć środki na płatności o 1,4 mld EUR zarówno w liniach przeznaczonych na zakończenie działań, jak i na programy będące w głównej fazie realizacji, co sprawia, że stopniowe obniżanie liczby zaległych nieuregulowanych rachunków może się nie udać; przypomina, że w przypadku programów zarządzanych w sposób bezpośredni niedobory środków na płatności odzwierciedlają się nie tylko w rosnącej liczbie nieuregulowanych rachunków, ale także powodują sztuczne opóźnienia w realizacji programów, np. opóźniając zaproszenia do składania wniosków lub podpisanie nowych umów;

70.  postanawia przywrócić środki na płatności zapisane w projekcie budżetu we wszystkich liniach, w których Rada dokonała cięć, przy założeniu, że poziom płatności zaproponowany przez Komisję w projekcie budżetu odpowiada poziomowi niezbędnemu do realizacji celów planu płatności;

71.  dbając o odpowiednie proporcje, podnosi wysokość środków na płatności we wszystkich liniach, w których zmieniono wysokość środków na zobowiązania, a także uwzględnia obszary charakteryzujące się szybkim wydawaniem środków lub wysokim stopniem pilności, mianowicie Erasmus+, dwa systemy relokacji, UNRWA i pomoc humanitarną; podnosi środki na płatności o dalszy 1 mld EUR, aby koncentrację płatności dla Grecji na początku okresu finansowania umożliwić w całości z nowych środków; z uwagi na dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem pomocy postanawia również podnieść płatności na rzecz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

Inne sekcje

Sekcja 1 – Parlament Europejski

72.  przypomina, że w preliminarzu Parlamentu na 2016 r. zapisano kwotę 1 823 648 600 EUR, co oznacza wzrost o 1,6 % w stosunku do budżetu na 2015 r.; przypomina ponadto, że 15 mln EUR przewidziano na pilne inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cybernetycznego, przez co budżet na rok 2016 opiewa na ogólną kwotę 1 838 648 600 EUR;

73.  zwraca uwagę, że w dniu 15 czerwca 2015 r., po przyjęciu preliminarza Parlamentu na 2016 r., powstała nowa grupa polityczna oraz że ze względu na te zmiany w organizacji Parlamentu potrzebne są dodatkowe środki, aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich grup politycznych;

74.  dokonuje pełnej rekompensaty tych podwyżek poprzez obniżenie środków w liniach budżetowych dotyczących rezerwy na nieprzewidziane wydatki, diety ogólnej dla posłów, doskonalenia zawodowego, wyposażenia wnętrz, zużycia energii, inwestycji projektowych w zakresie informatyki i telekomunikacji oraz mebli;

75.  zwraca uwagę na konkluzje Prezydium z dnia 7 września 2015 r. dotyczące czytania budżetu na 2016 r. w Parlamencie, w których proponuje się uwzględnienie w budżecie niedawnych decyzji i dostosowań technicznych; zatwierdza ograniczone zmiany techniczne zaproponowane przez Prezydium, które obejmują neutralne pod względem budżetowym dostosowania środków i planu zatrudnienia oraz aktualizację niektórych aspektów nomenklatury budżetowej;

76.  w związku z tym utrzymuje na niezmienionym poziomie – 1 838 648 600 EUR – środki w budżecie na 2016 r. przyjętym na posiedzeniu plenarnym w dniu 29 kwietnia 2015 r.;

77.  podkreśla, że działalność grup politycznych nie jest tożsama z pracą o charakterze administracyjnym; potwierdza, że z tego powodu całkowita liczba pracowników w grupach politycznych nie jest objęta celem polegającym na redukcji personelu o 5 % zgodnie z decyzjami podjętymi przez Parlament w odniesieniu do roku budżetowego 2014(12) i 2015(13) oraz preliminarza na 2016 r.(14);

78.  przypomina, że od 2012 r. grupy polityczne mają zakaz zatrudniania nowych pracowników oraz że ich potrzeby w tym zakresie w poprzednich latach budżetowych uwzględniano jedynie częściowo;

79.  potwierdza swoje zobowiązanie do wdrożenia pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego, w którym przewidziano redukcję personelu w Parlamencie o 1 %;

80.  podkreśla, że Parlament i Rada muszą zająć się potrzebą opracowania planu działania na rzecz jednej siedziby, o co w kilku rezolucjach wnioskowała duża większość w tym Parlamencie, aby w perspektywie długoterminowej wygenerować oszczędności w budżecie Unii;

Zmiany w planie zatrudnienia

81.  redukuje liczbę stanowisk w planie zatrudnienia Sekretariatu Generalnego w 2016 r. o 57 (cel: obniżenie liczby pracowników o 1 %), przy czym redukcja ta obejmuje: 4 stanowiska AD14, 13 stanowisk AD13, 2 stanowiska AD12, 1 stanowisko AD9, 2 stanowiska AD8, 1 stanowisko AD5, 2 stanowiska AST11, 1 stanowisko AST10, 3 stanowiska AST9, 8 stanowisk AST8, 7 stanowisk AST7, 4 stanowiska AST6, 3 stanowiska AST5, 2 stanowiska AST4, 1 stanowisko AST3, 1 stanowisko AST1 (stanowiska stałe) oraz 2 tymczasowe stanowiska AST4; przypomina, że skutki budżetowe tych działań uwzględniono już w preliminarzu;

82.  zgodnie z nowym regulaminem pracowniczym przekształca 80 stałych stanowisk AST (25 stanowisk AST 11, 10 stanowisk AST 10, 5 stanowisk AST 8, 15 stanowisk AST 7, 5 stanowisk AST 6, 5 stanowisk AST 5, 5 stanowisk AST 4, 5 stanowisk AST 3 i 5 stanowisk AST 2) w 80 stanowisk AST/SC1;

83.  dokonuje następujących korekt technicznych: likwiduje trzy stanowiska AST7 i trzy stanowiska AST6, tworzy sześć stanowisk AST5 oraz wykreśla przypis nr 1 w planie zatrudnienia, gdyż w ostatnich latach nie stosowano odpowiedniej procedury;

84.  wyraża zgodę na utworzenie 43 nowych stanowisk tymczasowych (2 stanowiska AD7, 19 stanowisk AD5, 5 stanowisk AST5, 5 stanowisk AST3 i 12 stanowisk AST1) oraz na zmianę kategorii zaszeregowania jednego stanowiska tymczasowego AD10 na AD14 w związku z dodatkowymi potrzebami wynikającymi z powstania nowej grupy politycznej;

Obniżenie liczby pracowników o 5 %

85.  przypomina, że trzeci rok z rzędu Parlament realizuje cel polegający na obniżeniu liczby pracowników o 5 %, przestrzegając przy tym należycie litery i ducha porozumienia międzyinstytucjonalnego; podkreśla, że od 2014 r. w planie zatrudnienia zlikwidowano w tym celu 171 stałych stanowisk(15); podkreśla, że aby w pełni zrealizować zadeklarowany cel i obniżyć liczbę pracowników o 5 %, do roku 2018 należy dwukrotnie zlikwidować 57 stanowisk(16);

86.  podkreśla, że zgodnie z pkt 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego obniżenie liczby pracowników o 5 % stanowi rekompensatę kadrową w związku z podwyższeniem liczby godzin pracy w wymiarze tygodniowym z 37,5 do 40 w porównaniu z planem zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2013 r.; uważa, że redukcja ta musi odnosić się do stałego obciążenia pracą oraz że w konsekwencji rachunek ten nie może uwzględniać nowych zakresów odpowiedzialności ani podróży służbowych;

87.  zauważa, że w związku z rozszerzeniem uprawnień Parlamentu i przydzielaniem mu nowych zadań od 2013 r. ważne zmiany strukturalne, takie jak internalizacja procesów, realizowano w miarę możliwości poprzez przeniesienia wewnętrzne, a nowe stanowiska tworzono tylko wówczas, gdy było to absolutnie niezbędne; postanawia wyłączyć te dodatkowe stanowiska z działań mających na celu obniżenie liczby pracowników o 5 %;

88.  wzywa Komisję, aby monitorując realizację przez Parlament celu polegającego na obniżeniu liczby pracowników, uwzględniała nowe dodatkowe kwestie, takie jak stałe obciążenie pracą, wyjątki dla grup politycznych, kompensowanie internalizacji poprzez obniżenie środków w liniach budżetowych na usługi zewnętrzne oraz nowe uprawnienia i zadania;

89.  podkreśla, że obniżenie liczby pracowników o 5 % nie powinno zagrozić należytemu funkcjonowaniu Parlamentu ani korzystaniu przez Parlament z jego podstawowych uprawnień, nie powinno też wpłynąć na wysoką jakość prac ustawodawczych Parlamentu ani na warunki pracy posłów i pracowników;

90.  przypomina, że żadne porozumienie nie może pozbawić Parlamentu i Rady niezależności w dokonywaniu ocen ani prawa do decydowania każdego roku o merytorycznej stronie budżetu;

Inne kwestie dotyczące pracowników

91.  przypomina, że nowe stanowiska w Sekretariacie należy obsadzić w drodze wewnętrznych przeniesień, chyba że potrzeba utworzenia nowych stanowisk zostanie należycie uzasadniona i wykazana;

92.  przypomina, że reorganizacja pracy parlamentarnej lub procedur nie powinna prowadzić do pogorszenia warunków pracy ani praw socjalnych pracowników bez względu na zajmowane przez nich stanowiska;

93.  ponownie podkreśla, że aby zapewnić posłom odpowiednie wsparcie w ich działalności parlamentarnej, konieczna jest nowa równowaga między akredytowanymi asystentami parlamentarnymi a asystentami krajowymi; zwraca uwagę, że sekretarz generalny zaproponował Prezydium sposób osiągnięcia tego celu; odnotowuje porozumienie osiągnięte w Prezydium, które jest zgodne, co do istoty, z wnioskiem Parlamentu Europejskiego zawartym w wyżej wymienionej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza; z zadowoleniem przyjmuje decyzję o natychmiastowym wdrożeniu tego porozumienia;

94.  ponownie potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz wielojęzyczności w pracy parlamentarnej i opowiada się za wysokimi standardami w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie Komisji Budżetowej wyników analizy i oceny przeprowadzonej po nieuzgodnieniu nowych warunków pracy dla tłumaczy ustnych (wiosną 2015 r.); oczekuje, że sekretarz generalny wykaże się wszelką elastycznością, jaka jest niezbędna do zapewnienia posłom wysokiej jakości usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych;

95.  zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie szczegółowego wykazu wszystkich stanowisk w Parlamencie w latach 2014–2016, obejmującego przydział stanowisk poszczególnym służbom, kategorię oraz rodzaj umowy;

Polityka zarządzania nieruchomościami

96.  przypomina, że Komisję Budżetową należy regularnie informować o nowych kwestiach dotyczących prowadzonej przez Parlament polityki w zakresie nieruchomości, a także w odpowiednim czasie, tzn. przed zawarciem umowy, zasięgać jej opinii w odniesieniu do każdego projektu w zakresie nieruchomości mającego skutki finansowe; potwierdza, że finansowe skutki wszystkich projektów w zakresie nieruchomości będą dokładnie analizowane;

97.  uważa, że decyzje dotyczące projektów w zakresie nieruchomości powinny zapadać w ramach przejrzystego procesu decyzyjnego;

98.  ponownie apeluje o jak najszybsze, nie później niż do początku 2016 r., przedstawienie Komisji Budżetowej nowej średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości, tak aby Parlament mógł ją uwzględnić w ramach przygotowywania preliminarza na rok budżetowy 2017; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie Komisji Budżetowej ewentualnej długoterminowej strategii do 2025 r., zanim jesienią 2016 r. Parlament przystąpi do czytania budżetu;

99.  zauważa, że od 2014 r. nie przeznacza się środków na inwestycje w ramach budowy budynku Konrad Adenauer (KAD) w Luksemburgu; przypomina, że w preliminarzu na 2016 r. uwzględniono jedynie środki na prace i usługi opłacane bezpośrednio przez Parlament, co dotyczy przede wszystkim zarządzania projektem, wiedzy fachowej i doradztwa; zwraca się do sekretarza generalnego o dokonanie – do końca bieżącego roku – oceny środków pieniężnych niewykorzystanych w budżecie na 2015 r. oraz o przeznaczenie ich na projekt KAD w drodze wniosku o przesunięcie środków pod koniec roku 2015, aby w miarę możliwości uniknąć w przyszłości płatności odsetek związanych z budynkiem;

Wydatki posłów

100.  ponownie występuje z apelem o wyższy stopień przejrzystości w odniesieniu do zwrotu kosztów ogólnych dla posłów; wzywa Prezydium Parlamentu do podjęcia prac nad określeniem bardziej szczegółowych przepisów dotyczących rozliczania wydatków, na które zezwolono w ramach pokrywania kosztów ogólnych, tak aby nie generować przy tym dodatkowych kosztów dla Parlamentu;

101.  zwraca się o ocenę wyników dobrowolnego podejścia wybranego przez wspólną grupę roboczą w celu ograniczenia lotów posłów i pracowników w klasie biznes, a także o ocenę, w jaki sposób można uzyskać korzystniejsze ceny, aby obniżyć koszty podróży posłów i pracowników;

Sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości

102.  ubolewa, że mimo ciągle powiększającego się zakresu działalności sądowej i planowanej reformy Sądu Komisja ograniczyła zatrudnienie o 20 stanowisk, ryzykując tym samym powstanie zatorów oraz narażając na szwank należyte funkcjonowanie i sprawne wymierzanie sprawiedliwości; postanawia wobec tego przywrócić 20 stanowisk, o które pierwotnie wnioskował Trybunał;

103.  wyraża ubolewanie, że Rada podniosła wysokość standardowego potrącenia stosowanego w odniesieniu do środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników z 2,5 % do 3,2 %, co odpowiada obniżce o 1,55 mln EUR oraz stoi w sprzeczności z wyjątkowo wysokim wskaźnikiem obsadzenia stanowisk w Trybunale (98 % pod koniec 2014 r.) i wysokim wskaźnikiem wykonania budżetu (99 % w 2014 r.); wobec tego dokonuje ponownej korekty wysokości standardowego potrącenia do poziomu zapisanego w projekcie budżetu oraz anuluje wynikające stąd obniżenie środków, aby Trybunał mógł odpowiednio reagować na znaczny wzrost liczby spraw i w pełni wykorzystać przyznane mu stanowiska;

104.  postanawia ponadto przywrócić siedem stanowisk, o które Trybunał pierwotnie występował, aby umożliwić mu spełnienie wymogu wzmocnienia sekcji bezpieczeństwa i ochrony Trybunału z myślą o lepszej ochronie pracowników, odwiedzających i dokumentów, a także wymogu wdrożenia nowego art. 105 Regulaminu Sądu, który przewiduje ustanowienie systemu o wysokim stopniu bezpieczeństwa umożliwiającego stronom zaangażowanym w niektóre sprawy przekazywanie informacji i materiałów dotyczących bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich lub kształtowania ich stosunków międzynarodowych;

105.  w tym kontekście podkreśla potrzebę zasobów na ochronę i nadzór w budynkach Trybunału i wobec tego postanawia przywrócić środki odebrane przez Radę w tej dziedzinie do poziomu zapisanego w projekcie budżetu;

106.  likwiduje istniejącą rezerwę na podróże służbowe i zastępuje ją nową rezerwą, z której środki zostaną uwolnione, kiedy Trybunał opublikuje informacje na temat zewnętrznej działalności sędziów, o co Parlament zwrócił się w swojej rezolucji w sprawie udzielenia Trybunałowi absolutorium za rok 2013(17);

Sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy

107.  dokonuje ponownej korekty wysokości standardowego potrącenia do pierwotnego poziomu 2,76 %, aby Trybunał Obrachunkowy mógł zaspokoić swoje potrzeby wynikające z planu zatrudnienia;

108.  przywraca środki we wszystkich innych liniach, w których Rada dokonała cięć, aby Trybunał Obrachunkowy mógł zrealizować swój plan prac i sporządzić planowane sprawozdania z audytu;

Sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

109.  dokonuje ponownej korekty wysokości standardowego potrącenia do pierwotnego poziomu 4,5 %, aby Komitet mógł zaspokoić swoje potrzeby oraz poradzić sobie z ciągłą redukcją personelu w kontekście porozumienia o współpracy zawartego między Parlamentem a Komitetem;

110.  postanawia ponadto przywrócić środki zapisane w projekcie budżetu na podróże i diety dzienne;

Sekcja 7 – Komitet Regionów

111.  z jednej strony obniża wynagrodzenia i świadczenia o kwotę odpowiadającą 66 przypadkom zmiany kategorii zaszeregowania na wyższe oraz czterem dodatkowym stanowiskom nieujętym jeszcze w projekcie budżetu, aby uwzględnić przeniesienie tych stanowisk do Parlamentu;

112.  z drugiej strony podwyższa środki w szeregu linii (zlecanie tłumaczeń pisemnych na zewnątrz, strony trzecie, komunikacja, wydatki reprezentacyjne, komunikacja z grupami politycznymi, wyjazdy służbowe, sprzątanie i utrzymanie), dopasowując je bardziej do własnych szacunków Komitetu, aby mógł on prowadzić swoją działalność polityczną i wypełniać podjęte zobowiązania;

113.  ponadto przywraca odebrane przez Radę środki na ochronę i nadzór w budynkach Komitetu, aby zagwarantować wystarczające finansowanie środków bezpieczeństwa na wypadek podwyższonego (tzw. żółtego) poziomu zagrożenia w 2016 r.;

Sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

114.  z ubolewaniem zauważa, że Rada obniżyła środki w projekcie budżetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o 135 000 EUR; podkreśla, że obniżka ta stanowiłaby niewspółmierne obciążenie dla nader ograniczonego budżetu Rzecznika i poważnie wpłynęłaby na zdolność tej instytucji do podejmowania skutecznych działań w służbie obywatelom Unii; wobec tego przywraca środki we wszystkich liniach budżetowych, w których Rada dokonała cięć, aby umożliwić Rzecznikowi wypełnianie mandatu i wywiązywanie się z zobowiązań;

Sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

115.  z ubolewaniem zauważa, że Rada obniżyła środki w projekcie budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o 135 000 EUR; podkreśla, że obniżka ta stanowiłaby niewspółmierne obciążenie dla nader ograniczonego budżetu Inspektora i poważnie wpłynęłaby na zdolność tej instytucji do podejmowania skutecznych działań w służbie instytucji europejskich; wobec tego przywraca środki we wszystkich liniach budżetowych, w których Rada dokonała cięć, aby umożliwić Inspektorowi wypełnianie mandatu i wywiązywanie się z zobowiązań;

Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

116.  uważa, że ESDZ należy zagwarantować odpowiednie finansowanie, aby instytucja ta była w stanie sprostać wyzwaniom wynikającym z niepewnej sytuacji geopolitycznej oraz aby umocnić rolę Unii na świecie; wobec tego przywraca środki zapisane w projekcie budżetu we wszystkich liniach oraz anuluje rezerwy przyjęte przez Radę w związku z wahaniami kursu wymiany euro;

o
o   o

117.  jest przekonany, że budżet Unii może skutecznie przyczynić się nie tylko do eliminacji skutków, ale i podstawowych przyczyn kryzysów, z jakimi Unia obecnie się zmaga; jest jednak zdania, że na nieprzewidziane wydarzenia dotyczące całej Unii należy reagować poprzez łączenie wysiłków i udostępnianie dodatkowych środków na szczeblu Unii, a nie poprzez kwestionowanie zobowiązań z przeszłości lub powrót do iluzji poszukiwania rozwiązań na szczeblu poszczególnych państw; podkreśla zatem, że przepisy dotyczące elastyczności mają na celu umożliwienie wspólnego i szybkiego reagowania i należy z nich w pełni korzystać, aby zrekompensować ścisłe ograniczenia dotyczące pułapów wieloletnich ram finansowych;

118.  podkreśla, że zaledwie dwa lata po rozpoczęciu obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych Komisja dwukrotnie musiała wnioskować o uruchomienie instrumentu elastyczności oraz wykorzystanie marginesu na nieprzewidziane wydatki, aby zaspokoić pilne i nieprzewidziane potrzeby, których nie można było sfinansować w obrębie istniejących pułapów wieloletnich ram finansowych; zwraca również uwagę, że łączny margines na zobowiązania w roku 2015, pierwszym roku jego obowiązywania, wykorzystano natychmiast w całości, natomiast zasoby przeznaczone na dwa ważne programy Unii trzeba było obniżyć, aby umożliwić finansowanie nowych inicjatyw; podkreśla, że z powodu koncentracji wydatków na wstępie w latach 2014–2015 w przypadku kilku programów Unii środki na zobowiązania dostępne od 2016 r. są niższe lub nawet spadły do zera; wyraźnie wobec tego dostrzega, że pułapy w wieloletnich ramach finansowych są zbyt rygorystyczne w wielu działach i paraliżują Unię w dziedzinach charakteryzujących się największymi potrzebami, a mechanizmy elastyczności dostępne w wieloletnich ramach finansowych osiągnęły już granice swoich możliwości; uważa, że sytuacja ta dowodzi, iż potrzebna jest średniookresowa rewizja wieloletnich ram finansowych; w związku z powyższym z niecierpliwością oczekuje na ambitne wnioski Komisji w 2016 r.;

119.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z poprawkami do projektu budżetu ogólnego Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.
(2) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0061.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172.
(7) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0263.
(8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31).
(9) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2013 (Dz.U. L 255 z 30.9.2015, s. 395).
(10) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).
(11) Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych (Dz.U. L 221 z 8.8.1998, s. 23).
(12) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2013 r. dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (teksty przyjęte, P7_TA(2013)0437).
(13) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2014 r. dotycząca stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 (teksty przyjęte, P8_TA(2014)0036).
(14) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016 (teksty przyjęte, P8_TA(2015)0172).
(15) W roku 2014 zlikwidowano 67 stanowisk, w roku 2015 – 47 stanowisk, a w roku 2016 likwidacji ulegnie 57 stanowisk.
(16) Z uwagi na polityczną decyzję o wyłączeniu z tego rachunku grup politycznych redukcja dotyczy części planu zatrudnienia obejmującej Sekretariat (referencyjna liczba stanowisk – 1% – minus 57).
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące nieodłączną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości (Dz.U. L 255 z 30.9.2015, s. 118).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności