Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2132(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0298/2015

Texte depuse :

A8-0298/2015

Dezbateri :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0376

Texte adoptate
PDF 508kWORD 213k
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile
P8_TA(2015)0376A8-0298/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 28 octombrie 2015 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3) (Regulamentul privind CFM),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4) (AII),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2015 referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2016, secțiunea III – Comisia(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016(6),

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, adoptat de Comisie la 24 iunie 2015 (COM(2015)0300),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2015 și transmisă Parlamentului la 17 septembrie 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iulie 2015 referitoare la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2016(7),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu din 23 septembrie 2015 privind gestionarea crizei refugiaților: măsuri operaționale, bugetare și juridice imediate în cadrul Agendei europene privind migrația (COM(2015)0490),

–  având în vedere scrisorile rectificative nr. 1/2016 (COM(2015)0317) și nr. 2/2016 (COM(2015)0513) la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere articolul 88 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele celorlalte comisii interesate (A8-0298/2015),

Secțiunea III

Descriere generală

1.  subliniază că bugetul pe 2016 în lectura Parlamentului reflectă pe deplin prioritățile politice adoptate de o majoritate covârșitoare în rezoluțiile sale sus-menționate, și anume în Rezoluția din 11 martie 2015 referitoare la orientările generale și în Rezoluția din 8 iulie 2015 referitoare la mandatul pentru trilog; reamintește că prioritățile politice respective sunt solidaritatea internă și externă, în special tratarea eficace a crizei migrației și refugiaților, precum și stimularea competitivității prin crearea de locuri de muncă decente și de calitate și prin dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului în întreaga Uniune;

2.  subliniază faptul că Uniunea se confruntă în prezent cu o serie de urgențe majore, în special criza fără precedent a migrației și refugiaților; este convins de faptul că trebuie să se aloce de la bugetul Uniunii resursele financiare necesare, în așa fel încât acestea să fie pe măsura provocărilor politice și să permită Uniunii să își îndeplinească promisiunile și să răspundă în mod eficace la aceste crize, ceea ce reprezintă o urgență și o prioritate absolută; este conștient de faptul că nu se poate rezolva criza refugiaților și migrației numai prin resurse financiare, fiind necesară o abordare cuprinzătoare pentru a trata atât aspectul său intern, cât și cel extern; consideră că circumstanțele excepționale necesită măsuri excepționale și că este necesar un angajament politic ferm pentru a obține noi credite în acest scop; subliniază, în acest context, că solidaritatea este unul dintre principiile fundamentale ale bugetului UE; își exprimă preocuparea că, în ceea ce privește criza refugiaților, solidaritatea se manifestă în mod inegal între statele membre; solicită Comisiei să prezinte o propunere privind modul în care bugetul UE poate stimula statele membre să aplice o abordare mai echilibrată față de solidaritate;

3.  remarcă faptul că, încă de la început, Parlamentul a pus un accent deosebit pe migrație și refugiați în bugetul pe 2016; reamintește declarațiile sale anterioare potrivit cărora gestionarea fluxurilor migratorii se află la intersecția dintre solidaritatea internă și cea externă, iar instrumentele de finanțare externă ar trebui, de asemenea, să fie mobilizate, în cadrul unei abordări integrate, pentru a trata cauzele profunde ale problemelor cu care se confruntă Uniunea; reamintește tratatele și acordurile comune, precum acquis-ul Schengen, Regulamentul Dublin(8) și propunerea Comisiei privind un mecanism obligatoriu de transfer în caz de criză (COM(2015)0450);

4.  decide, prin urmare, să prezinte imediat un pachet cuprinzător de amendamente care să majoreze proiectul de buget (PB) cu suma de 1 161 milioane EUR atât la rubrica 3 („Securitate și cetățenie”), cât și la rubrica 4 („Europa globală”), cu scopul de a oferi un prim răspuns la criza migrației; subliniază că, în ceea ce privește dimensiunea internă a acestei crize, amendamentele Parlamentului integrează deja pe deplin și aliniază cele două pachete privind transferul solicitanților de azil, propunând, totodată, majorări suplimentare pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și agențiile Uniunii din domeniu; evidențiază, în privința dimensiunii externe, o serie de majorări suplimentare destinate unor programe specifice de la rubrica 4, cum ar fi Instrumentul european de vecinătate, Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, ajutorul umanitar și Instrumentul de asistență pentru preaderare;

5.  subliniază totuși că aceste modificări ar trebui să fie luate în considerare împreună cu scrisoarea rectificativă nr. 2/2016 a Comisiei, care include, pe lângă al doilea pachet privind transferul solicitanților de azil, măsurile suplimentare prevăzute în Comunicarea susmenționată a Comisiei din 23 septembrie 2015; regretă faptul că Parlamentul și Consiliul nu au la dispoziție mai mult timp pentru a analiza dacă elementele acestei scrisori rectificative sunt adecvate situației, dar este conștient de nevoia unei reacții imediate și de caracterul urgent al situației; subliniază că Parlamentul sprijină pe deplin aceste noi măsuri și intenționează să pledeze pentru finanțarea lor prin credite noi chiar într-o măsură mai mare decât nivelul propus în propria sa poziție privind bugetul pe 2016;

6.  decide, de asemenea, să întreprindă măsuri în ceea ce privește criza persistentă care afectează agricultorii europeni, în special în sectorul produselor lactate, și să integreze deja în poziția sa privind bugetul pe 2016 suma de 500 de milioane EUR pentru sprijinirea măsurilor de urgență anunțate de Comisie; își exprimă convingerea că scrisoarea rectificativă nr. 2/2016 a Comisiei va permite stabilirea liniilor bugetare concrete care vor fi majorate în acest context; salută decizia Comisiei de a reporta creditele neutilizate din rezerva destinată crizei din bugetul pe 2015 către bugetul pe 2016 și observă că aceste fonduri necheltuite vor fi utilizate pentru rambursarea beneficiarilor de plăți directe, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

7.  recunoaște că trebuie depuse eforturi mult mai considerabile pentru a remedia problemele cu care se confruntă economia Uniunii prin stimularea competitivității, a creșterii economice și a creării de locuri de muncă de calitate; subliniază rolul esențial pe care îl joacă microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii în acest sens; majorează, prin urmare, creditele alocate programului COSME cu 16,5 milioane EUR; decide, de asemenea, să propună noi angajamente în 2016 pentru continuarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), al cărei întreg pachet financiar a fost alocat în mod anticipat în perioada 2014-2015; recunoaște contribuția semnificativă a acestui program la combaterea șomajului și este hotărât să asigure punerea la dispoziție a creditelor necesare cu scopul de a evita un deficit de finanțare la punerea în aplicare a programului; adoptă, în consecință, o majorare de 473,2 milioane EUR pentru 2016, ceea ce corespunde tranșei anuale prevăzute inițial pentru YEI;

8.  își reiterează convingerea că bugetul Uniunii nu ar trebui să finanțeze inițiative noi în detrimentul programelor și politicilor existente ale Uniunii și să neglijeze angajamentele politice deja asumate; recunoaște și confirmă pe deplin sprijinul politic și financiar considerabil pentru lansarea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), dar intenționează totodată să-și onoreze angajamentul asumat pe parcursul negocierilor privind FEIS, și anume de a reduce cât mai mult posibil impactul asupra programului „Orizont 2020” și a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) în cadrul procedurii bugetare anuale; propune, prin urmare, să compenseze reducerea acestor două programe - din cauza alimentării Fondului de garantare al FEIS - în 2016 (1 326 de milioane EUR), pentru a le permite să își îndeplinească integral obiectivele convenite cu doar doi ani în urmă, cu ocazia adoptării temeiurilor lor juridice;

9.  subliniază că este important să se respecte pe deplin Declarația comună privind un plan de plăți pentru 2015-2016, asupra căreia au convenit Parlamentul, Consiliul și Comisia în urma angajamentului comun de a reduce volumul cererilor de plată restante aferente programelor de coeziune din perioada 2007-2013 la aproximativ 2 miliarde EUR până la sfârșitul lui 2016; constată, în acest sens, că reducerile propuse de Consiliu contravin direct acestui plan de plăți; subliniază, de asemenea, că pe viitor trebuie să se evite o astfel de acumulare nesustenabilă de plăți restante și invită Comisia să prezinte propuneri concrete în acest scop; consideră, din acest motiv, că nevoile de plăți neprevăzute ar trebui finanțate prin credite noi, iar alocarea anticipată a 1 miliard EUR în 2016 pentru Grecia ar trebui, prin urmare, să fie finanțată prin creditele disponibile în limitele plafonului de plăți din CFM; subliniază poziția sa de lungă durată potrivit căreia plățile care decurg din creditele de angajament mobilizate prin Instrumentul de flexibilitate ar trebui să fie luate în calcul peste acest plafon;

10.  respinge toate reducerile propuse de Consiliu cu privire la PB (563,6 milioane EUR în angajamente și 1 421,8 milioane EUR în plăți); nu înțelege raționamentul ce se află la baza reducerilor propuse, de exemplu al reducerilor privind Orizont 2020 și MIE, două programe afectate deja de redistribuirile către FEIS, precum și al reducerilor privind politicile de dezvoltare și vecinătate, în special având în vedere evenimentele recente; este îngrijorat de faptul că, atunci când propune reduceri atât de importante pentru PB, Consiliul ignoră în mare măsură valoarea adăugată certă a bugetului Uniunii; contestă, în orice caz, intenția declarată a Consiliului de a viza linii bugetare cu o rată de execuție sau capacitate de absorbție scăzută, întrucât această intenție nu se justifică în lumina cifrelor privind punerea efectivă în aplicare și ignoră diferitele moduri de punere în aplicare ale anumitor programe;

11.  regretă faptul că grupurile de experți ale Comisiei sunt în continuare lipsite de echilibru, deoarece sunt excesiv dominate de interese corporatiste;

12.  concluzionează că, pentru finanțarea adecvată a acestor nevoi urgente și având în vedere marjele extrem de limitate prevăzute în CFM pentru 2016, vor trebui mobilizate toate mijloacele disponibile în cadrul Regulamentului privind CFM în ceea ce privește flexibilitatea, inclusiv prin mobilizarea deplină a Instrumentului de flexibilitate; se așteaptă ca Consiliul să împărtășească această abordare și să se ajungă ușor la un acord în faza de conciliere, ceea ce ar permite Uniunii să se ridice la nivelul așteptărilor și să facă față provocărilor viitoare; subliniază în acest sens că marja globală prevăzută în CFM pentru angajamentele din 2015 ar trebui mobilizată de îndată ce sunt îndeplinite condițiile juridice; dorește să ajungă la un acord prealabil cu Consiliul și Comisia cu privire la acest aspect;

13.  reamintește Declarația comună a celor trei instituții ale Uniunii, formulată în contextul acordului politic cu privire la CFM, potrivit căreia procedurile bugetare anuale vor integra, după caz, elemente referitoare la egalitatea de gen; subliniază că integrarea principiului egalității între femei și bărbați ar trebui să stea la baza politicilor Uniunii, ca principiu transversal, și solicită ca integrarea dimensiunii de gen în buget să fie realizată în mod cuprinzător; salută, de asemenea, primele măsuri adoptate în vederea ecologizării bugetului Uniunii; subliniază faptul că acest proces trebuie să evolueze în continuare pentru a se putea îndeplini obiectivele convenite cu privire la coerența cheltuielilor cu efortul de combatere a schimbărilor climatice și de protecție a mediului;

14.  stabilește nivelul global al creditelor de angajament și de plată pentru 2016 la 157 427,3 milioane EUR și, respectiv, 146 459,3 milioane EUR;

Subrubrica 1a – Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

15.  este nemulțumit de faptul că, și în acest an, subrubrica 1a este grav afectată de reducerile propuse de Consiliu, care se cifrează la 140,9 milioane EUR în angajamente și 435,4 milioane EUR în plăți în raport cu PB; subliniază că aproximativ jumătate din aceste reduceri vizează programul Orizont 2020, ceea ce are drept rezultat o reducere suplimentară în cazul acestui program în 2016 după ce o parte din creditele care i-au fost alocate au fost redistribuite către FEIS;

16.  subliniază că, pentru a se asigura o abordare coerentă, mai multe reduceri operate în iunie 2015 de către Consiliu pe motivul unei capacități scăzute de absorbție în cazul a numeroase programe de la subrubrica 1a trebuie să fie anulate din cauza accelerării puternice a execuției acestor programe în septembrie 2015; constată că este vorba de o tendință generală, în conformitate cu ciclul de viață al acestor programe; decide, prin urmare, să reinstituie nivelul din PB atât al angajamentelor, cât și al plăților la liniile bugetare reduse de Consiliu;

17.  în conformitate cu prioritățile sale pentru 2016 - ocuparea forței de muncă, întreprinderi, antreprenoriat - și după o evaluare atentă a capacității lor de absorbție de până în prezent, decide să propună, pe lângă compensarea integrală a reducerilor legate de FEIS care afectează programul Orizont 2020 și MIE, unele majorări selective peste nivelul din PB pentru programele COSME, Orizont 2020, EaSI și Erasmus+;

18.  subliniază, în special, că alocarea anticipată a creditelor pentru COSME în perioada 2014-2015 s-a dovedit a fi cu adevărat benefică, având în vedere creșterea constantă în ultimii ani a solicitărilor din partea IMM-urilor de a primi sprijin în obținerea accesului la piețe și la finanțare; se opune, prin urmare, reducerii creditelor alocate COSME în PB comparativ cu 2015 și decide să majoreze creditele peste nivelul din PB pentru acest program; reamintește că Comisia a atras deja atenția asupra unui deficit înregistrat în cazul instrumentelor financiare aferente COSME pentru exercițiile 2015, 2016 și 2017, care demonstrează diferența dintre angajamentele disponibile și cererea preconizată; în cadrul COSME, solicită o majorare substanțială a creditelor pentru programul Erasmus pentru tineri antreprenori, având în vedere faptul că resursele disponibile nu sunt suficiente pentru a acoperi numărul ridicat al cererilor de participare;

19.  invită Comisia să analizeze sarcina financiară legată de comisioanele și taxele care trebuie plătite în cadrul procedurilor obligatorii de atestare și licențiere; îndeamnă Comisia să realizeze o evaluare corespunzătoare a impactului acestor costuri asupra competitivității întreprinderilor industriale și a IMM-urilor;

20.  decide să majoreze peste PB creditele alocate celor trei agenții de supraveghere (ABE, EIOPA și ESMA) și ACER, pentru a le oferi resurse suficiente cu care să poată face față sarcinilor lor tot mai mari;

21.  confirmă sprijinul său pentru programul ITER și este hotărât să asigure un nivel corespunzător de finanțare a acestui program; este preocupat totuși de posibila apariție a altor întârzieri și a unor costuri suplimentare în legătură cu acest program, precum și de posibilele repercusiuni ulterioare asupra bugetului Uniunii; regretă, prin urmare, că nu a putut evalua nivelul creditelor alocate ITER în 2016 în raport cu planul de plăți și calendarul actualizat, care urmează să fie prezentat în cadrul Consiliului ITER abia în noiembrie 2015; se așteaptă totuși ca acest plan revizuit să ofere suficiente dovezi că recomandările Parlamentului, prezentate în rezoluția corespunzătoare referitoare la descărcarea de gestiune pentru 2013(9), au fost luate în considerare în mod adecvat și că se va asigura soliditatea financiară și eficiența cheltuielilor; intenționează să abordeze această chestiune în cadrul procedurii de conciliere bugetară pentru exercițiul financiar 2016; de asemenea, insistă asupra faptului că se impune o transparență deplină în ceea ce privește utilizarea contribuțiilor acordate de întreprinderea comună Fusion for Energy programului ITER; solicită instituirea unui mecanism de monitorizare adecvat, care să ofere o privire clară asupra cuantumului resurselor financiare acordate acestui proiect internațional și să evalueze eficiența cu care acestea au fost utilizate;

22.  rezervă o parte din credite pentru standardizarea raportării financiare și a auditului și solicită implementarea recomandărilor cuprinse în raportul Maystadt referitoare la sarcinile și responsabilitățile Grupului consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG), consolidând, astfel, influența Uniunii în stabilirea standardelor internaționale de contabilitate; este preocupat, de asemenea, de faptul că finanțării substanțiale acordate de UE Fundației IFRS nu îi corespund îmbunătățiri necesare în ceea ce privește răspunderea, transparența și democrația;

23.  prin urmare, majorează nivelul creditelor de angajament și al creditelor de plată de la subrubrica 1a peste nivelul din PB cu 1 405,5 milioane EUR și, respectiv, 491,5 milioane EUR (incluzând proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare), depășind astfel plafonul pentru creditele de angajament cu 1 316,9 milioane EUR, sumă care urmează să fie finanțată prin toate mijloacele disponibile în ceea ce privește flexibilitatea prevăzute în Regulamentul privind CFM după epuizarea marjelor disponibile;

Subrubrica 1b — Coeziune economică, socială și teritorială

24.  dezaprobă reducerile propuse de Consiliu în valoare de 3,1 milioane EUR în credite de angajament și, mai important, de 220,1 milioane EUR în credite de plată la subrubrica 1b, inclusiv la liniile de finalizare; invită Consiliul să explice cum sunt compatibile aceste reduceri, pe de o parte, cu obiectivul de a reduce volumul facturilor neplătite și, pe de altă parte, de a evita repercusiunile negative și întârzierile inutile pentru punerea în aplicare a programelor din perioada 2014-2020; reamintește că politica de coeziune reprezintă principala politică de investiții a UE, al cărei obiectiv este reducerea disparităților dintre regiunile europene prin întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale; subliniază că instrumente precum Fondul social european, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune sau Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor sunt instrumente pentru stimularea convergenței, reducerea diferențelor de dezvoltare și sprijinirea creării de locuri de muncă de calitate și durabile;

25.  ia act de evaluarea preliminară a Comisiei, pe baza celor mai recente previziuni ale statelor membre, potrivit căreia punerea în aplicare a programelor în domeniul politicii de coeziune va fi, probabil, amânată în 2016; este alarmat de faptul că orice subutilizare semnificativă în cel de-al treilea an de punere în aplicare a noului ciclu al fondurilor structurale și de investiții europene, într-un moment în care programele ar trebui să fie în plină desfășurare, nu numai că va avea un efect negativ asupra obținerii la timp de rezultate pe teren, ci poate conduce, de asemenea, la o presiune puternică asupra plăților în exercițiile următoare, conducând eventual la o nouă acumulare de facturi neplătite; îndeamnă statele membre în cauză să realizeze progrese rapide în eliminarea cauzelor care stau la baza acestor întârzieri în punerea în aplicare, de exemplu prin desemnarea promptă a autorităților responsabile de programe și prin nemultiplicarea și simplificarea procedurilor administrative naționale; în conformitate cu planul de plăți, solicită Comisiei să monitorizeze cu atenție evoluția plăților de la subrubrica 1b aferente perioadei de programare 2014-2020, inclusiv prin previziuni detaliate, actualizate periodic, care urmează să fie discutate în cadrul unor reuniuni interinstituționale specifice, și să formuleze propuneri corespunzătoare atunci când este cazul;

26.  reamintește că Comisia nu a propus alocarea în 2016 de credite de angajament pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din cauza alocării anticipate de fonduri în perioada 2014-2015; decide, în conformitate cu Regulamentul privind Fondul social european(10), care prevede posibilitatea unei astfel de continuări, să aloce Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor suma de 473,2 milioane EUR în credite de angajament, adică o sumă care să corespundă tranșei anuale inițiale prevăzute pentru acest program; este convins că finanțarea destinată acestui program important, care abordează una dintre cele mai stringente provocări ale Uniunii, nu ar trebui să fie întreruptă în 2015; subliniază că fondurile suplimentare ar trebui utilizate pentru a crește anvergura programului, sprijinind astfel un număr mai mare de tineri în procesul de căutare a unui loc de muncă decent și permanent; îndeamnă statele membre să facă tot ce le stă în putere pentru a accelera punerea în aplicare a Inițiativei pe teren, în beneficiul direct al tinerilor europeni; îndeamnă Comisia să raporteze Parlamentului cu privire la măsurile destinate combaterii șomajului în rândul tinerilor finanțate din bugetul Uniunii și cu privire la rezultatele obținute în urma aplicării acestor măsuri;

27.  luând în considerare proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, majorează creditele de angajament de la subrubrica 1b cu 482,7 milioane EUR și creditele de plată cu 1 164 de milioane EUR peste PB, depășind astfel plafonul pentru creditele de angajament cu 467,3 milioane EUR, sumă care urmează să fie finanțată prin toate mijloacele disponibile în Regulamentul privind CFM în ceea ce privește flexibilitatea;

Rubrica 2 — Creștere economică durabilă: resurse naturale

28.  constată că Consiliul a redus creditele și la rubrica 2, cu 199,9 milioane EUR în credite de angajament și cu 251,1 milioane EUR în credite de plată, inclusiv cele destinate dezvoltării rurale, Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime și programului LIFE; consideră că scrisoarea rectificativă nr. 2/2016ar trebui să rămână fundamentul pentru orice revizuire fiabilă a creditelor destinate Fondului European de Garantare în Agricultură (FEGA); prin urmare, reinstituie nivelurile prevăzute în PB;

29.  salută prezentarea de către Comisie a unui pachet cuprinzător în valoare de 500 de milioane EUR, care conține măsuri de urgență pentru sprijinirea agricultorilor europeni, în special în sectorul produselor lactate, pe fondul scăderii prețurilor produselor de bază și al producției de lapte mai ridicate; subliniază faptul că efectele sunt mai grave în zonele îndepărtate, unde importanța socioeconomică a sectorului produselor lactate este indiscutabilă; include această sumă în cadrul lecturii sale pentru a-și manifesta sprijinul pentru anunțul Comisiei și așteaptă cu interes includerea deplină a sumei respective în cursul procedurii de conciliere, pe baza scrisorii rectificative nr. 2/2016; subliniază că acest pachet ar trebui să se adauge măsurilor menite să abordeze pierderile și efectele pe termen lung asupra agricultorilor europeni ale embargoului rus aplicat produselor agricole, Rusia fiind până în prezent a doua destinație, ca importanță, pentru exporturile agricole ale Uniunii;

30.  consideră că restituțiile la export denaturează comerțul și contravin obiectivelor de dezvoltare ale UE; sprijină, prin urmare, eliminarea lor completă;

31.  afirmă că nici creditele PAC, nici alte credite de la buget nu ar trebui utilizate pentru finanțarea coridelor mortale; reamintește că finanțarea acestora reprezintă o încălcare clară a Convenției europene pentru protecția animalelor de fermă (Directiva 98/58/CE a Consiliului)(11);

32.  evidențiază creșterea numărului sarcinilor atribuite Uniunii în cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime; prin urmare, reinstituie nivelul creditelor din bugetul pe 2015 pentru consiliere și cunoștințe științifice în domeniul pescuitului, având în vedere importanța colectării de date în procesul decizional, și majorează bugetul Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) pentru a-i sprijini rolul de coordonare și de punere în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului;

33.  majorează, prin urmare, creditele de angajament cu 510,4 milioane EUR și creditele de plată cu 520,6 milioane EUR (inclusiv proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare), lăsând astfel o marjă de 647,2 milioane EUR sub plafonul pentru creditele de angajament de la rubrica 2;

Rubrica 3 – Securitate și cetățenie

34.  reamintește că PB a prevăzut majorări în domeniul securității și al migrației, inclusiv un program de 150 de milioane EUR pentru transferul a 40 000 de persoane care au nevoie de protecție internațională, ceea ce a determinat Comisia să depășească plafonul acestei rubrici cu 124 de milioane EUR și să propună mobilizarea corespunzătoare a Instrumentului de flexibilitate; salută faptul că Consiliul a fost de acord cu principiul mobilizării Instrumentului de flexibilitate în acest scop; constată, totuși, că este necesar un plan financiar pe termen lung pentru tratarea crizei refugiaților și consideră că acest aspect va fi soluționat de asemenea prin revizuirea CFM;

35.  decide, ținând seama de actualele fluxuri excepționale de migranți și de refugiați, să majoreze în mod prioritar bugetul FAMI; sprijină cu fermitate, în acest context, al doilea pachet de 780 de milioane EUR pentru transferul a 120 000 de persoane suplimentare; decide să includă fondurile necesare în cadrul lecturii sale și să alinieze primul pachet pentru transfer cu cel de-al doilea prin adăugarea sumei de 20 de milioane EUR pentru a finanța cheltuielile de transport (500 EUR per migrant pentru Italia și Grecia); aprobă o creștere suplimentară în valoare de 79 de milioane EUR pentru majorarea generală ale bugetului FAMI; subliniază că este necesar ca FAMI să i se asigure posibilități de finanțare suficiente și pentru următorii ani; reamintește că, potrivit punctului 17 din AII, se permite majorarea cu peste 10% a sumei prevăzute pentru întreaga durată a unui program, dacă intervin circumstanțe noi, obiective și de lungă durată;

36.  observă că astfel de măsuri nu reprezintă decât primii pași către realizarea deplină a principiului solidarității, pe care se fundamentează Uniunea; invită Comisia și Consiliul să pună în practică integral planurile propuse în Comunicarea susmenționată a Comisiei din 23 septembrie 2015 și să demonstreze un angajament neclintit față de respectarea drepturilor omului, astfel cum se prevede în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; subliniază importanța finanțării adecvate a operațiunilor de returnare, în conformitate cu Carta și cu principiul nereturnării, pentru a se putea realiza o politică eficace în materie de returnare, care să prevină migrația ilegală și să-i reducă amploarea; subliniază importanța sprijinirii refugiaților în apropierea țărilor lor de origine și a facilitării procedurilor de solicitare de azil în statele membre;

37.  decide, în cele din urmă, să majoreze bugetul agențiilor care au sarcini legate de migrație cu suma totală de 26 de milioane EUR, Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) beneficiind de creșterea cea mai mare, respectiv 12 milioane EUR peste PB; reamintește că această agenție are un rol esențial de coordonare la punerea în aplicare a măsurilor provizorii din domeniul protecției internaționale și este tot mai solicitată pentru a oferi asistență statelor membre afectate;

38.  salută Comunicarea Comisiei din 23 septembrie 2015 și măsurile corespunzătoare prezentate în scrisoarea rectificativă nr. 2/2016, și anume finanțarea suplimentară de urgență pentru statele membre cele mai afectate, în valoare de 600 de milioane EUR; se declară mulțumit de faptul că Comisia manifestă inițiativă în acest domeniu și, astfel, confirmă abordarea adoptată de Parlament în cadrul lecturii sale; este pregătit să ia în considerare alte majorări în cursul procedurii de conciliere;

39.  regretă faptul că Consiliul a redus creditele de angajament cu 25,1 milioane EUR și creditele de plată cu 33,6 milioane EUR față de PB; consideră că aceste reduceri pun în pericol buna desfășurare a programelor și acțiunilor de la rubrica 3; reamintește, în acest context, că, deși unele dintre reducerile propuse par să fie minore, trebuie să ținem seama de dimensiunea relativ mică a unor programe importante și valoroase, ceea ce le face deosebit de vulnerabile în fața reducerilor; decide, prin urmare, să reinstituie nivelul din PB;

40.  în plus, consideră că este necesar, dat fiind rolul lor important în sprijinirea industriilor culturale și creative, care reprezintă valori europene esențiale, să majoreze cu suma totală de 10,5 milioane EUR în credite de angajament peste PB bugetul subprogramelor pentru cultură și mass-media, inclusiv acțiunile multimedia, precum și bugetul Mecanismului de garantare pentru sectoarele culturale și creative (CCSGF) planificat pentru 2016 și destinat să abordeze chestiunea critică a accesului la finanțare pentru IMM-uri și pentru organizațiile din sectoarele culturale și creative;

41.  consideră, de asemenea, prioritare consolidarea programului „Europa pentru cetățeni” cu 1,5 milioane EUR și modificarea nomenclatorului bugetar al programului „Europa pentru cetățeni”, dedicând o linie separată pentru punerea în aplicare a inițiativei cetățenești europene;

42.  remarcă faptul că bugetul în lectura sa (inclusiv proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare) depășește plafonul de la rubrica 3 cu 1 055,1 milioane EUR în angajamente, cu 931,1 milioane EUR peste PB, iar nivelul creditelor de plată se majorează cu 586,5 milioane EUR; propune, prin urmare, să se mobilizeze toate mijloacele disponibile în CFM pentru a finanța pachetul de majorări legate de migrație;

Rubrica 4 — Europa globală

43.  atrage atenția asupra faptului că, dintre toate rubricile, rubrica 4 face obiectul celor mai mari reduceri operate de Consiliu atât în ceea ce privește creditele de angajament (163,4 milioane EUR), cât și creditele de plată (450,4 milioane EUR); constată cu surprindere că Instrumentul european de vecinătate (în special sărăcia și securitatea în țările mediteraneene), Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (inclusiv obiectivul tematic „Migrație și azil”) și Instrumentul de asistență pentru preaderare (deși țările candidate găzduiesc un număr considerabil de refugiați sau sunt situate pe principalele rute de migrație) sunt printre cele mai afectate; subliniază faptul că această abordare este în contradicție flagrantă cu declarațiile Consiliului și Consiliului European cu privire la agenda privind migrația, la criza refugiaților și la cooperarea cu țările de origine și de tranzit;

44.  în acest context, decide să reinstituie nivelul creditelor prevăzute în PB; observă că situația plăților de la rubrica 4 reprezintă încă o chestiune deosebit de îngrijorătoare din cauza reportării unui număr semnificativ de facturi neplătite și a amânării artificiale a angajamentelor contractuale pentru a face față insuficienței persistente a creditelor de plată; reafirmă, prin urmare, că majorările creditelor de plată propuse de Comisie au fost doar cele necesare, în pofida faptului că criza fără precedent a migrației și refugiaților a condus la provocări suplimentare pentru acțiunea externă a Uniunii;

45.  completează pachetul de amendamente privind criza migrației și refugiaților prin adoptarea unor majorări specifice ale creditelor de angajament, în primul rând în cadrul Instrumentului european de vecinătate (+178,1 milioane EUR), dar și în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (+26,6 milioane EUR), al ajutorului umanitar (+26 de milioane EUR), al Instrumentului de asistență pentru preaderare (+11,2 milioane EUR), al Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace (+12,6 milioane EUR) și al Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (+1 milion EUR); deși sprijină, atunci când este cazul, modificarea priorităților în cadrul acestor programe pentru a trata provocările cele mai actuale, subliniază că acest lucru nu trebuie să aibă ca rezultat reducerea eforturilor îndreptate înspre realizarea obiectivelor inițiale din temeiurile juridice respective, ceea ce poate duce la destabilizarea regiunilor vecine cu UE sau a altor regiuni pertinente; insistă asupra faptului că este necesar să se adopte o abordare cuprinzătoare, bazată pe drepturile omului, care să asigure legătura dintre migrație și dezvoltare și să vizeze integrarea lucrătorilor migranți, a solicitanților de azil și a refugiaților; subliniază că este necesar să se intensifice cooperarea cu țările de origine și de tranzit și să se întărească angajamentul față de ele, pentru a se trata în mod eficace actuala criză a migrației, îndeosebi nevoile persoanelor strămutate în țări terțe în ceea ce privește sănătatea și educația; consideră, prin urmare, că aceste majorări sunt indispensabile pentru finanțarea unor inițiative suplimentare, pe lângă obiectivele inițiale ale temeiurilor juridice respective;

46.  observă că Fondul fiduciar regional al Uniunii Europene ca răspuns la criza siriană și Fondul fiduciar de urgență pentru stabilitate și pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare și ale strămutărilor de persoane în Africa au fost create pentru că bugetul Uniunii nu are nici flexibilitatea necesară, nici finanțarea necesară care să-i permită să reacționeze în mod rapid și cuprinzător la această criză; subliniază că, în cadrul examinării/revizuirii CFM, trebuie găsită o soluție mai globală privind creșterea eficacității și a disponibilității sprijinului acordat de la bugetul Uniunii pentru asistență umanitară și dezvoltare și privind fuziunea reușită a acestui sprijin cu Fondul european pentru dezvoltare și ajutoarele bilaterale oferite de statele membre; solicită ca creditele suplimentare destinate programelor de la rubrica 4 să fie folosite în special pentru majorarea finanțării destinate celor două fonduri fiduciare, precum și pentru acordarea de asistență imediată prin intermediul UNHCR și al Programului Alimentar Mondial; invită statele membre să transforme cuvintele în fapte și să aducă contribuțiile suplimentare necesare, echivalente cu volumul de finanțare asigurat de Uniune pentru fondurile fiduciare, pentru a elimina fără întârziere deficitul de finanțare al agențiilor ONU; ia act de faptul că rezerva de proiecte care ar putea fi finanțate prin intermediul fondurilor fiduciare slăbește și mai mult argumentul Consiliului privind o presupusă lipsă a capacității de absorbție în cadrul rubricii 4;

47.  majorează cu 40 de milioane EUR linia bugetară dedicată sprijinului pentru procesul de pace și asistenței financiare pentru Palestina și Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA); observă că UNRWA joacă un rol efectiv în sprijinirea numărului din ce în ce mai mare de refugiați palestinieni afectați direct de criza siriană, ceea ce creează o sarcină suplimentară pentru agenție; își exprimă îngrijorarea cu privire la deficitele de finanțare cu care se confruntă UNRWA și solicită ca aceste credite suplimentare să fie direcționate către fondul său general pentru a sprijini educația de bază, serviciile sociale și serviciile de sănătate;

48.  reamintește că, pentru a atenua efectele nocive pe termen lung pe care le produce criza umanitară, este esențial să se asigure instruirea continuă a copiilor afectați; prin urmare, majorează finanțarea destinată sprijinirii educației în cadrul bugetului pentru ajutoare umanitare, astfel încât aceasta să reprezinte 3% în loc de 1%, obiectivul fiind atingerea unui nivel de 4% până în 2019;

49.  aprobă o majorare simbolică a bugetului PESC pentru a sprijini orice inițiativă care urmărește să transforme migrația într-o componentă specifică a misiunilor civile ale PSAC, acordând, în același timp, un sprijin deplin misiunii militare EUNAVFOR MED ce vizează combaterea traficanților de persoane;

50.  salută procesul de reflecție ce are loc în cadrul SEAE cu privire la viitorul reprezentanților speciali ai UE și relația lor cu SEAE; consideră că orice modificare a liniei bugetare pentru reprezentanții speciali ai UE ar trebui să intervină numai după încheierea actualului proces de reflecție;

51.  consideră că este necesar să se majoreze creditele de la linia bugetară dedicată comunității turco-cipriote (+2 milioane EUR) pentru a realiza o contribuție decisivă la continuarea și intensificarea misiunii Comisiei pentru persoane dispărute din Cipru și a sprijini Comisia tehnică pentru patrimoniul cultural, cu structură bipartită, promovând astfel încrederea între cele două comunități și reconcilierea acestora;

52.  subliniază că punerea în aplicare a acordului privind facilitarea comerțului încheiat în cadrul celei de a noua conferințe ministeriale a OMC va necesita majorarea sprijinului financiar pentru țările cel mai puțin dezvoltate și cele în curs de dezvoltare; subliniază că sunt necesare eforturi coordonate din partea Comisiei și a statelor membre în ceea ce privește instituțiile financiare internaționale cu scopul de a evita reducerea creditelor pentru ajutorul pentru comerț și pentru inițiativele multilaterale, precum și neregulile în cooperarea cu anumiți parteneri, care cauzează scăderea eficacității sumelor cheltuite, și de a garanta că acordul privind facilitarea comerțului este util pentru dezvoltare;

53.  decide, împreună cu proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, să utilizeze marja de 261,3 milioane EUR lăsată de PB sub plafonul angajamentelor pentru rubrica 4 și să nu meargă mai departe în această etapă; majorează, de asemenea, creditele de plată cu 132,5 milioane EUR; așteaptă o procedură de conciliere fructuoasă pe baza acestor amendamente, ținând cont, în același timp, de scrisoarea rectificativă nr. 2/2016; subliniază totuși că acest plafon ar putea fi insuficient, dat fiind că a fost stabilit cu mult timp înainte de evoluțiile majore din Ucraina, Siria, Tunisia și, în general, în țările vecine, Orientul Mijlociu și Africa; solicită, prin urmare, să se utilizeze pe deplin potențialul rezervei pentru ajutoare de urgență și rămâne deschis oricărei alte mobilizări a dispozițiilor de flexibilitate prevăzute în CFM pentru a aborda dimensiunea externă a crizei migrației și refugiaților;

Rubrica 5 — Administrație; alte rubrici - cheltuieli de sprijin administrativ și pentru cercetare

54.  observă că reducerile aplicate de Consiliu la această rubrică se ridică la 31,2 milioane EUR, din care 19,3 milioane EUR se referă la bugetul administrativ al Comisiei, în special pentru clădiri, echipamente și, mai presus de toate, pentru personalul său, ca urmare a creșterii reducerii forfetare standard la 4,3 %; nu vede nicio justificare pentru lectura Consiliului și reamintește că, în urma constrângerilor constante din ultimii ani, cheltuielile administrative ale Comisiei care au fost propuse pentru 2016 s-au menținut aproape la nivelul estimat al inflației, fiind stabile în termeni reali, și că Comisia continuă să își reducă personalul;

55.  consideră, în plus, că aceste reduceri sunt arbitrare, având în vedere previzibilitatea acestui tip de cheltuieli bazate în mare măsură pe obligații contractuale și având în vedere nivelul său de execuție foarte ridicat, astfel cum a fost prezentat de Comisie; constată, în special, că ocuparea posturilor din schema de personal a Comisiei a atins un nivel record la 1 aprilie 2015, cu 97,8 % posturi efectiv ocupate; regretă că, și la alte rubrici decât rubrica 5, Consiliul a redus cheltuielile de sprijin administrativ și pentru cercetare cu o sumă totală de 28 de milioane EUR, deși acestea sunt esențiale pentru asigurarea succesului programelor din diferitele domenii de politică ale Uniunii;

56.  decide, prin urmare, să reinstituie nivelul din PB al tuturor liniilor aferente cheltuielilor de sprijin administrativ și pentru cercetare în domenii de politică și al tuturor liniilor de la rubrica 5 reduse de către Consiliu, precum și să aprobe un număr limitat de mici majorări;

57.  solicită Comisiei să se asigure că bugetul combinat al Comitetului de supraveghere a OLAF și al secretariatului său este indicat într-o linie separată din bugetul OLAF pe 2016;

Agenții

58.  sprijină, în general, estimarea Comisiei privind nevoile bugetare ale agențiilor; remarcă faptul că Comisia a redus deja în mod considerabil creditele solicitate inițial de către majoritatea agențiilor;

59.  consideră, prin urmare, că orice reduceri suplimentare propuse de Consiliu ar putea pune în pericol buna funcționare a agențiilor și nu le-ar permite să își îndeplinească sarcinile ce le-au fost atribuite de către autoritatea legislativă;

60.  decide să majoreze, în cadrul pachetului global privind migrația, creditele pentru principalele agenții care activează în domeniu, și anume Biroul European de Sprijin pentru Azil, Frontex, Europol, Eurojust, eu-LISA, CEPOL și Agenția pentru Drepturi Fundamentale, cu suma totală de 26 de milioane EUR, având în vedere că acestor agenții le revine un rol vital în tratarea eficace a actualei probleme stringente a fluxurilor migratorii; salută faptul că, în bugetul rectificativ nr. 7/2015, s-au prevăzut credite suplimentare și 120 de posturi suplimentare în schema de personal a agențiilor și se așteaptă ca această decizie să aibă un impact și asupra bugetului pe 2016, precum și a bugetelor pentru anii următori; atrage atenția asupra situației de criză, care se deteriorează rapid, și asupra fluxurilor migratorii care se intensifică vertiginos; îndeamnă Comisia să furnizeze informații actualizate și consolidate cu privire la nevoile agențiilor înainte de procedura de conciliere bugetară; invită Comisia să propună o strategie pe termen mediu și pe termen lung pentru acțiunile agențiilor din domeniul justiției și afacerilor interne: obiective, misiuni, coordonare, dezvoltarea de puncte de acces și resurse financiare;

61.  decide, în plus, să majoreze creditele bugetare alocate pentru exercițiul 2016 celor trei agenții de supraveghere financiară din cauza sarcinilor lor suplimentare și a creșterii volumului de muncă; invită Comisia să prezinte, până în 2017, o propunere privind un concept de finanțare pe bază de onorarii care să înlocuiască în totalitate contribuțiile actuale ale statelor membre, ca mijloc de garantare a independenței autorităților europene de autoritățile statelor membre;

62.  decide, de asemenea, să majoreze creditele alocate Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului și Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie, pentru a corela mai bine resursele disponibile cu sarcinile agențiilor;

63.  nu poate accepta totuși poziția Comisiei și Consiliului referitoare la personalul agențiilor și, prin urmare, modifică un număr substanțial de scheme de personal; subliniază încă o dată că fiecare agenție trebuie să reducă cu 5 % numărul de posturi pe o perioadă de 5 de ani, astfel cum s-a convenit în cuprinsul AII, însă noile posturi necesare pentru îndeplinirea sarcinilor suplimentare ca urmare a recentelor evoluții politice și a noii legislații începând cu 2013 trebuie să fie însoțite de resurse suplimentare și să fie calculate în afara obiectivului din AII privind reducerea personalului;

64.  își reiterează, prin urmare, opoziția față de conceptul de fond comun de redistribuire a personalului între agenții, dar își reafirmă deschiderea față de eliberarea de posturi prin intermediul creșterii eficienței realizate prin intensificarea cooperării administrative între agenții sau chiar prin eventuale fuziuni, acolo unde este cazul, și prin punerea în comun a anumitor funcții cu Comisia sau o agenție;

65.  subliniază încă o dată că posturile finanțate de întreprinderi nu afectează bugetul Uniunii și, prin urmare, nu trebuie să facă obiectul reducerilor de personal; subliniază că agențiile ar trebui să aibă libertatea de a echilibra volumul de lucru fluctuant prin ocuparea parțială a posturilor aflate la dispoziția lor;

66.  modifică, prin urmare, schemele de personal ale unei serii de agenții în conformitate cu prioritățile descrise mai sus, pentru a alinia numărul angajaților la sarcinile suplimentare; modifică schemele de personal ale altor agenți pentru a le alinia mai bine la o reducere reală cu 5 % pe parcursul a 5 ani și pentru a trata în mod diferit posturile finanțate din onorarii; reamintește că exigența de a realiza o reducere de 5% în 5 ani a fost introdusă pentru a se reduce cheltuielile administrative; subliniază în acest context că posturile suplimentare din schema de personal nu produc în mod automat un impact financiar asupra bugetului Uniunii, deoarece agențiile își completează posturile în funcțiile de nevoile lor, schemele de personal ale agențiilor nefiind astfel completate permanent;

Proiecte-pilot (PP) și acțiuni pregătitoare (AP)

67.  decide să adopte un pachet de compromis conținând un număr limitat de PP și AP, pe baza unei analize atente a PP și a AP propuse, plecând de la ratele de succes ale celor existente și excluzându-le pe cele pentru care există deja un temei juridic, luând pe deplin în considerare analiza Comisiei privind fezabilitatea proiectelor și ținând seama și de marjele reduse disponibile;

Plăți

68.  subliniază încă o dată importanța planului comun de plăți convenit pentru 2015-2016, înainte de procedura bugetară, de Parlament, Consiliu și Comisie, care reflectă angajamentul celor trei instituții de a reduce plățile restante; constată că cele trei instituții au convenit să coopereze pe deplin în vederea autorizării unui nivel al creditelor de plată în bugetul pe 2016 care să permită atingerea acestui obiectiv, iar creditele de plată solicitate pentru 2016 au fost calculate de Comisie în consecință; consideră că orice măsură îndreptată către tratarea riscului aferent unui volum nesustenabil al plăților restante ar trebui completată cu eforturi îndreptate către asigurarea unui schimb de opinii mai productiv și îmbunătățirea spiritului de cooperare dintre Consiliu, pe de o parte, și Parlament și Comisie, pe de altă parte; reamintește că, potrivit articolului 310 din TFUE, veniturile și cheltuielile din bugetul Uniunii trebuie să se afle în echilibru;

69.  regretă faptul că, în pofida majorărilor moderate care au urmat și a marjelor confortabile propuse de Comisie, Consiliul a decis să reducă creditele de plată cu 1,4 miliarde EUR, vizând atât liniile de finalizare, cât și programele în plină desfășurare, punând astfel în pericol reducerea treptată a volumului anormal de facturi neplătite; reamintește faptul că, în cazul programelor în gestiune directă, deficitele de credite de plată se reflectă nu doar în evoluția volumului facturilor neplătite, ci și în întârzierile artificiale înregistrate la punerea în aplicare a programelor, de exemplu întârzierile legate de cererile de propuneri și/sau de semnarea de noi contracte;

70.  decide să reinstituie nivelul din PB al creditelor de plată la toate liniile bugetare reduse de Consiliu, presupunând că nivelurile plăților propuse de Comisie în proiectul său de buget sunt cele necesare pentru atingerea obiectivelor planului de plăți;

71.  majorează, aplicând un coeficient adecvat, creditele de plată la toate liniile la care creditele de angajament au făcut obiectul unor modificări, luând în considerare domeniile caracterizate de plăți rapide sau de un grad ridicat de urgență, și anume Erasmus +, cele două mecanisme de transfer, UNRWA și ajutorul umanitar; majorează creditele de plată cu încă 1 miliard EUR pentru a acoperi integral prin credite noi alocarea anticipată a plăților pentru Grecia; decide, de asemenea, având în vedere nivelul de execuție din trecut, să majoreze plățile pentru Fondul european de ajustare la globalizare;

Alte secțiuni

Secțiunea I – Parlamentul European

72.  reamintește că estimarea Parlamentului pentru 2016 a fost stabilită la 1 823 648 600 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 1,6 % față de bugetul pe 2015; reamintește, în plus, că 15 milioane EUR au fost alocate pentru investiții urgente în materie de securitate și securitate informatică, nivelul global al bugetului său pe 2016 fiind stabilit la 1 838 648 600 EUR;

73.  atrage atenția asupra faptului că, la 15 iunie 2015, după adoptarea estimării Parlamentului pentru 2016, a fost creat un nou grup politic nou și că, din cauza acestor modificări aduse organizării Parlamentului, sunt necesare credite suplimentare pentru a se garanta că toate grupurile politice sunt tratate în mod egal;

74.  compensează pe deplin aceste majorări prin reducerea creditelor la liniile bugetare aferente rezervei pentru cheltuieli neprevăzute, indemnizației pentru cheltuieli generale ale deputaților, perfecționării profesionale, amenajării spațiilor, consumului de energie, informaticii și telecomunicațiilor, precum și investițiilor în proiecte și mobilier;

75.  ia act de concluziile Biroului din 7 septembrie 2015 în vederea lecturii bugetului pe 2016 în cadrul Parlamentului, în care se propune transpunerea în buget a recentelor sale decizii și ajustări tehnice; aprobă aceste modificări tehnice limitate propuse de Birou, care presupun ajustări ale creditelor și ale schemei de personal neutre din punct de vedere bugetar, precum și actualizări ale anumitor aspecte ale nomenclatorului bugetar;

76.  prin urmare, menține neschimbat nivelul global al bugetului său pentru 2016, astfel cum a fost adoptat de plen la 29 aprilie 2015, la 1 838 648 600 EUR;

77.  subliniază faptul că activitățile grupurilor politice nu corespund activității administrative; confirmă faptul că, din acest motiv, nivelul total al personalului grupurilor politice este exceptat de la obiectivul de reducere cu 5 % a personalului în conformitate cu deciziile sale în ceea ce privește exercițiile financiare 2014(12), 2015(13) și estimarea pentru 2016(14);

78.  reamintește că grupurile politice au aplicat o politică de înghețare a angajărilor începând din 2012 și că pe durata precedentelor exerciții bugetare nu s-a răspuns decât parțial necesităților lor în materie;

79.  își reafirmă angajamentul de a pune în aplicare punctul 27 din AII și de a-și reduce personalul cu 1 %;

80.  subliniază că Parlamentul și Consiliul trebuie să abordeze nevoia de a stabili o foaie de parcurs pentru un sediu unic, astfel cum a solicitat majoritatea covârșitoare a Parlamentului în cuprinsul mai multor rezoluții, pentru a realiza, pe termen lung, economii în bugetul Uniunii;

Modificări aduse schemei de personal

81.  reduce schema de personal a Secretariatului său General pentru 2016 cu 57 de posturi (obiectivul de reducere cu 1 % a personalului), după cum urmează: 4 posturi permanente AD14, 13 AD13, 2 AD12, 1 AD9, 2 AD8, 1 AD5, 2 AST11, 1 AST10, 3 AST9, 8 AST8, 7 AST7, 4 AST6, 3 AST5, 2 AST4, 1 AST3, 1 AST1 și 2 posturi temporare AST4; reamintește că impactul bugetar al acestei măsuri a fost deja luat în calcul în cadrul estimării;

82.  transformă, în conformitate cu noul Statut al funcționarilor, 80 de posturi permanente AST (25 AST11, 10 AST10, 5 AST8, 15 AST7, 5 AST6, 5 AST5, 5 AST4, 5 AST3 și 5 AST2) în 80 de posturi AST/SC1;

83.  procedează la următoarele corecții tehnice: elimină trei posturi AST7 și trei posturi AST6 și adaugă șase posturi AST5 și elimină nota de subsol nr. 1 la schema de personal, dat fiind faptul că procedura respectivă nu a fost folosită în ultimii ani;

84.  autorizează crearea a 43 de noi posturi temporare (2 AD7, 19 AD5, 5 AST5, 5 AST3 și 12 AST1) și reclasificarea unui post temporar AD10 într-un post AD14 pentru necesitățile suplimentare legate de crearea unui nou grup politic;

Reducerea personalului cu 5 %

85.  reamintește că Parlamentul pune în aplicare obiectivul de reducere cu 5 % a personalului pentru al treilea an consecutiv, respectând litera și spiritul AII; subliniază că, în acest scop, au fost eliminate 171 de posturi permanente din schema sa de personal începând cu 2014(15); subliniază faptul că, pentru conformarea deplină cu obiectivul de reducere cu 5 % a personalului, ar trebui să fie realizate alte două reduceri anuale de 57 de posturi(16) până în 2018;

86.  subliniază că, în conformitate cu punctul 27 din AII, obiectivul de reducere cu 5 % reprezintă o compensare în termeni de personal pentru creșterea numărului de ore de lucru de la 37,5 la 40 pe săptămână în comparație cu schema de personal la 1 ianuarie 2013; consideră că această reducere trebuie să se aplice în cazul unui volum de lucru constant și că, în consecință, noile responsabilități și misiuni trebuie să fie excluse din acest calcul;

87.  observă că, în conformitate cu consolidarea prerogativelor și cu sarcinile sale noi, Parlamentul a efectuat începând cu 2013 schimbări structurale importante, cum ar fi procesele de internalizare care au fost dotate cu personal în măsura posibilului prin redistribuire internă, fiind create noi posturi numai atunci când acest lucru a fost strict necesar; decide să excludă aceste posturi suplimentare din efortul de reducere a personalului cu 5 %;

88.  îndeamnă Comisia ca, atunci când monitorizează punerea în aplicare a obiectivului de reducere a personalului de către Parlament, să țină seama de noile elemente suplimentare, cum ar fi volumul de lucru constant, scutirea grupurilor politice, internalizările compensate prin reduceri la liniile bugetare aferente serviciilor externe, precum și noile prerogative și sarcini;

89.  subliniază că aplicarea reducerii personalului cu 5 % nu ar trebui să compromită buna funcționare a Parlamentului și exercitarea de către Parlament a competențelor sale de bază, nici să modifice excelența sa legislativă și calitatea condițiilor de muncă ale deputaților și ale personalului;

90.  reamintește că niciun acord nu poate priva Parlamentul și Consiliul de libertatea lor suverană de evaluare și de competența lor de a decide în fiecare an cu privire la conținutul bugetului;

Alte aspecte legate de personal

91.  reamintește că noile posturi necesare în cadrul secretariatului trebuie asigurate prin redistribuire internă, cu excepția cazului în care nevoia de a se crea noi posturi este justificată și demonstrată în mod corespunzător;

92.  reamintește că orice reorganizare a activității Parlamentului sau a procedurilor sale nu trebuie să ducă la deteriorarea condițiilor de muncă și a drepturilor sociale ale personalului, indiferent de poziția acestora;

93.  reamintește faptul că, pentru a asigura un sprijin adecvat pentru deputați în vederea îndeplinirii activităților lor parlamentare, este necesar să se găsească un nou echilibru între asistenții parlamentari acreditați și asistenții locali; ia act de faptul că Secretarul General a prezentat Biroului o propunere care vizează atingerea acestui obiectiv;ia act de acordul intervenit în cadrul Biroului în măsura în care răspunde, în esență, cererii formulate de Parlamentul European în rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea Parlamentului European, menționată anterior; salută decizia de aplicare imediată a acestui acord;

94.  își reafirmă angajamentul de a sprijini multilingvismul în activitatea Parlamentului, asigurându-se standarde ridicate în activitățile de interpretare și traducere; invită Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete rezultatele analizei și evaluării lansate după eșecul acordului privind noile condiții de lucru pentru interpreți (primăvara lui 2015); se așteaptă ca Secretarul General să recurgă la toate măsurile de flexibilitate necesare pentru a le asigura deputaților servicii de interpretariat și de traducere de înaltă calitate;

95.  solicită Secretarului General să prezinte o privire generală detaliată asupra tuturor posturilor existente în Parlament în perioada 2014-2016, defalcând numărul de posturi în funcție de servicii, categorii și tipuri de contract;

Politica imobiliară

96.  reamintește că Comisia pentru bugete trebuie informată cu regularitate cu privire la noile evoluții în politica imobiliară a Parlamentului și trebuie consultată în timp util, mai exact înainte de obținerea unui contract, cu privire la orice proiect imobiliar care are implicații financiare; confirmă că impactul financiar al tuturor proiectelor imobiliare va fi examinat amănunțit;

97.  consideră că deciziile legate de proiectele imobiliare trebuie să facă obiectul unui proces decizional transparent;

98.  își repetă solicitarea ca noua strategie imobiliară pe termen mediu să fie prezentată Comisiei pentru bugete cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de începutul lui 2016, astfel încât să poată fi luată în considerare la elaborarea estimărilor Parlamentului pentru exercițiul financiar 2017; invită Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete o posibilă strategie pe termen lung, până în 2025, cu mult timp înainte de lectura în Parlament a bugetului în toamna lui 2016;

99.  observă că, din 2014, nu au fost prevăzute credite pentru investiții în construcția clădirii Konrad Adenauer (KAD) din Luxemburg; reamintește că estimarea pentru 2016 a inclus doar credite pentru lucrări și servicii care urmează să fie plătite direct de către Parlament, în principal pentru gestionarea proiectului, expertiză tehnică și consultanță; invită Secretarul General să evalueze, înainte de sfârșitul acestui an, ce fonduri din bugetul pe 2015 nu au fost utilizate și să le angajeze în proiectul KAD, printr-o cerere de transfer la sfârșitul anului 2015, astfel încât să se evite plățile viitoare de dobânzi pentru finanțarea proiectelor imobiliare, în măsura posibilului;

Cheltuielile deputaților

100.  reiterează apelul privind asigurarea unei transparențe sporite în ceea ce privește indemnizațiile pentru cheltuieli generale ale deputaților; invită Biroul Parlamentului să lucreze la definirea unor norme mai precise privind responsabilitatea pentru cheltuielile autorizate în cadrul acestei indemnizații, fără a cauza Parlamentului costuri suplimentare;

101.  solicită să se evalueze rezultatele abordării voluntare alese de Grupul de lucru comun în vederea limitării călătoriilor cu avionul în clasa „business” efectuate de deputați și de personal și să se analizeze posibilitățile existente pentru a obține prețuri mai avantajoase în vederea reducerii cheltuielilor deputaților și personalului;

Secțiunea IV – Curtea de Justiție

102.  regretă faptul că, în pofida creșterii continue a volumului activității judiciare și a reformei planificate a Tribunalului, Comisia a redus personalul cu 20 de posturi, riscând, astfel, să creeze blocaje și să pună în pericol buna funcționare și desfășurarea promptă a actului de justiție; decide, prin urmare, să reinstituie cele 20 de posturi solicitate inițial de Curte;

103.  regretă că Consiliul a ridicat rata standard de reducere aplicată creditelor pentru remunerarea personalului de la 2,5 % la 3,2 %, ceea ce echivalează cu o reducere cu 1,55 milioane EUR și este în contradicție cu nivelul extrem de ridicat al ratei de ocupare a posturilor Curții (98 % la sfârșitul lui 2014) și cu rata ridicată de execuție bugetară (99 % în 2014); prin urmare reajustează rata standard de reducere la nivelul din proiectul de buget și anulează reducerea aferentă a creditelor pentru a permite Curții să facă față în mod adecvat creșterii semnificative a numărului de cauze și să utilizeze pe deplin posturile care i-au fost acordate;

104.  decide, de asemenea, să reinstituie cele șapte posturi solicitate inițial de către Curte pentru a îndeplini dubla cerință de consolidare a departamentului de siguranță și securitate din cadrul Curții pentru a proteja mai bine personalul, vizitatorii și documentele și, în același timp, de punere în aplicare a noului articol 105 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, care prevede un sistem de înaltă securitate care urmează să fie creat cu scopul de a permite părților implicate în anumite cauze să furnizeze informații sau înscrisuri ori mijloace materiale de probă care țin de siguranța Uniunii ori de cea a unuia sau a mai multe dintre statele sale membre ori de desfășurarea relațiilor lor internaționale;

105.  subliniază, în același context, nevoia de resurse pentru securitatea și supravegherea clădirilor Curții și decide, prin urmare, să respingă reducerile propuse de Consiliu în acest domeniu, reinstituind nivelul din proiectul de buget;

106.  elimină rezerva existentă privind misiunile și o înlocuiește cu una nouă, care urmează să fie eliberată în momentul în care Curtea va publica informații privind activitățile externe ale judecătorilor, astfel cum a solicitat Parlamentul în rezoluția sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Curții de Justiție(17) aferent exercițiului financiar 2013;

Secțiunea V – Curtea de Conturi

107.  reajustează rata standard de reducere la nivelul inițial de 2,76 % pentru a permite Curții de Conturi să răspundă nevoilor sale în ceea ce privește schema de personal;

108.  reinstituie toate celelalte linii reduse de Consiliu pentru a permite Curții de Conturi să își pună în aplicare programul de lucru și să prezinte rapoartele de audit planificate;

Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European

109.  reajustează rata standard de reducere la nivelul inițial de 4,5 % pentru a permite Comitetului să răspundă nevoilor sale și să facă față reducerii continue a personalului în contextul acordului de cooperare dintre Parlament și Comitet;

110.  decide, de asemenea, să reinstituie nivelul indemnizațiilor de deplasare și de ședere prevăzut în proiectul de buget;

Secțiunea VII – Comitetul Regiunilor

111.  reduce, pe de o parte, remunerațiile și indemnizațiile cu o sumă care corespunde unui număr de 66 de reclasificări și de alte patru posturi neluate deja în considerare în proiectul de buget pentru a reflecta transferul acestor posturi în cadrul Parlamentului;

112.  majorează, pe de altă parte, o serie de linii (externalizarea traducerilor, părți terțe, comunicare, cheltuieli de reprezentare, comunicarea grupurilor politice, misiuni, precum și curățenie și întreținere) aducând nivelul acestora mai aproape de estimările proprii ale Comitetului pentru ca acesta să își desfășoare activitatea politică și să își îndeplinească obligațiile;

113.  în fine, reinstituie creditele reduse de Consiliu în ceea ce privește securitatea și supravegherea clădirilor Comitetului pentru a asigura o finanțare suficientă pentru măsurile de securitate în cazul unui nivel crescut de amenințare la adresa securității („galben”) în cursul anului 2016;

Secțiunea VIII – Ombudsmanul European

114.  ia act cu regret de faptul că Consiliul a redus proiectul de buget al Ombudsmanului cu 135 000 EUR; subliniază că această reducere ar impune o sarcină disproporționată asupra bugetului foarte limitat al Ombudsmanului și ar avea un impact major asupra capacității instituției de a servi cetățenii Uniunii în mod eficace; reinstituie, așadar, toate liniile bugetare reduse de Consiliu pentru a permite Ombudsmanului să își îndeplinească mandatul și angajamentele;

Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

115.  ia act cu regret de faptul că Consiliul a redus proiectul de buget al Autorității Europene pentru Protecția Datelor cu 135 000 EUR; subliniază că această reducere ar impune o sarcină disproporționată asupra bugetului foarte limitat al Autorității Europene pentru Protecția Datelor și ar avea un impact major asupra capacității instituției de a servi instituțiile Uniunii în mod eficace; reinstituie, așadar, toate liniile bugetare reduse de Consiliu pentru a permite Autorității Europene pentru Protecția Datelor să își îndeplinească obligațiile și angajamentele;

Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă

116.  consideră că, pentru a putea face față provocărilor generate de incertitudinea geopolitică și pentru a asigura rolul Uniunii în lume, SEAE trebuie să i se aloce finanțarea necesară; reinstituie, prin urmare, toate liniile bugetare prevăzute în proiectul de buget și elimină rezervele adoptate de Consiliu în ceea ce privește fluctuația ratei de schimb a monedei euro;

o
o   o

117.  este convins că bugetul Uniunii poate contribui la abordarea în mod eficace nu doar a consecințelor, ci și a cauzelor profunde ale crizei cu care se confruntă Uniunea în prezent; consideră totuși că evenimentele neprevăzute cu impact asupra întregii Uniuni ar trebui să fie abordate prin eforturi comune și prin asigurarea de mijloace suplimentare la nivelul Uniunii, mai degrabă decât prin punerea sub semnul întrebării a unor angajamente anterioare sau prin revenirea la iluzia soluțiilor exclusiv naționale; subliniază, prin urmare, că dispozițiile privind flexibilitatea au menirea de a permite o astfel de reacție comună rapidă și ar trebui să fie utilizate pe deplin pentru a compensa constrângerile severe impuse de plafoanele CFM;

118.  subliniază că, la abia doi ani de la începutul noului CFM, Comisia a fost nevoită să solicite de două ori mobilizarea instrumentului de flexibilitate, precum și utilizarea marjei pentru situații neprevăzute pentru a face față unor nevoi urgente și neprevăzute care nu pot fi finanțate în cadrul plafoanelor actuale prevăzute de CFM; constată, de asemenea, că marja globală prevăzută pentru angajamente în 2015, în primul an de funcționare a acesteia, a fost epuizată imediat, iar pentru finanțarea unor noi inițiative a fost nevoie să fie reduse resursele a două programe importante ale Uniunii; subliniază că o serie de programe ale Uniunii dispun de credite de angajament reduse sau chiar nu mai dispun de credite de angajament începând din 2016 din cauza alocării anticipate a fondurilor în 2014-2015; constată că, prin urmare, este evident că plafoanele prevăzute în CFM la multe rubrici sunt prea restrânse, paralizând acțiunile Uniunii în domenii de interes major, iar mecanismele de flexibilitate disponibile în cadrul CFM și-au atins deja limitele; consideră că aceste evoluții demonstrează clar nevoia unei revizuiri autentice a CFM la mijlocul perioadei; așteaptă cu nerăbdare propuneri ambițioase din partea Comisiei în acest sens în 2016;

119.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu amendamentele la proiectul de buget general, Consiliului, Comisiei, celorlalte instituții și organe interesate, precum și parlamentelor naționale.

(1) JO L 163, 23.6.2007, p. 17.
(2) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2015)0061.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2015)0172.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2015)0263.
(8) Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, p. 31).
(9) Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2013 (JO L 255, 30.9.2015, p. 395).
(10) Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470).
(11) Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă, (JO L 221, 8.8.1998, p. 23).
(12) Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2013 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (Texte adoptate, P7_TA(2013)0437).
(13) Rezoluția Parlamentului European din 22 octombrie 2014 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 (Texte adoptate, P8_TA(2014)0036).
(14) Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0172).
(15) -67 de posturi în 2014, -47 de posturi în 2015 și -57 de posturi în 2016.
(16) Întrucât s-a luat decizia politică de a exclude grupurile politice din acest calcul, reducerea respectivă se aplică părții aferente Secretariatuluidin schema de personal (număr de referință al posturilor (1 %): -57).
(17) Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile ce fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea IV - Curtea de Justiție (JO L 255, 30.9.2015, p. 118).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate