Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2132(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0298/2015

Predkladané texty :

A8-0298/2015

Rozpravy :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0376

Prijaté texty
PDF 535kWORD 207k
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely
P8_TA(2015)0376A8-0298/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4) (MID),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2016, oddiel III - Komisia(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. apríla 2015 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016(6),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorý Komisia prijala 24. júna 2015 (COM(2015)0300),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, ktorú Rada prijala 4. septembra 2015 a postúpila Európskemu parlamentu 17. septembra 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2015 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2016(7),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade z 23. septembra 2015 s názvom Riadenie utečeneckej krízy: okamžité opatrenia operatívneho, rozpočtového a právneho charakteru na základe európskej migračnej agendy (COM(2015)0490),

–  so zreteľom na opravné listy č. 1/2016 (COM(2015)0317) a č. 2/2016 (COM(2015)0513) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A8-0298/2015),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  zdôrazňuje, že Európsky parlament vo svojom čítaní rozpočtu na rok 2016 v plnej miere odzrkadľuje politické priority prijaté výraznou väčšinou vo svojich vyššie uvedených uzneseniach z 11. marca 2015 o všeobecných usmerneniach a z 8. júla 2015 o mandáte na trialóg; pripomína, že tieto priority spočívajú vo vnútornej a vonkajšej solidarite, a to najmä v účinnom riešení migračnej a utečeneckej krízy, ako aj vo zvyšovaní konkurencieschopnosti prostredníctvom tvorby dôstojných a kvalitných pracovných miest a rozvoja podnikov a podnikania v celej Únii (tzv. tri E);

2.  zdôrazňuje, že Únia v súčasnosti čelí mnohým vážnym núdzovým situáciám, najmä bezprecedentnej migračnej a utečeneckej kríze; je presvedčený, že do rozpočtu Únie treba zahrnúť potrebné finančné zdroje s cieľom čeliť politickým výzvam a umožniť Únii konať a účinne na tieto krízy reagovať, a to s najväčšou naliehavosťou a prioritou; chápe, že migračnú a utečeneckú krízu nemožno vyriešiť len finančnými prostriedkami a že je potrebný komplexný prístup na riešenie jej vnútorného aj vonkajšieho rozmeru; nazdáva sa, že mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne opatrenia a že je potrebný silný politický záväzok s cieľom zabezpečiť nové rozpočtové prostriedky na tento účel; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že solidarita je základným princípom rozpočtu Únie; je znepokojený tým, že počas utečeneckej krízy sa solidarita neprejavuje rovnako vo všetkých členských štátoch; žiada Komisiu, aby navrhla, ako by rozpočet Únie mohol podnietiť členské štáty k vyrovnanejšiemu prístupu k solidarite;

3.  poznamenáva, že Európsky parlament v rozpočte na rok 2016 od počiatku kládol osobitný dôraz na migráciu a utečencov; pripomína svoje predchádzajúce vyhlásenia, že riešenie migračných tokov leží na križovatke vnútornej a vonkajšej solidarity a že by sa mali mobilizovať aj nástroje na financovanie vonkajšej činnosti, a to v rámci integrovaného prístupu s cieľom riešiť základné príčiny problémov, s ktorými sa Únia stretáva; pripomína spoločné zmluvy a dohody, akými sú schengenské acquis a dublinské nariadenie(8), a návrh Komisie na záväzný krízový mechanizmus premiestnenia (COM(2015)0450);

4.  rozhodol sa preto bezodkladne predložiť rozsiahly balík pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa zvýšenia návrhu rozpočtu o 1 161 miliónov EUR v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) a okruhu 4 (Globálna Európa) s cieľom poskytnúť počiatočnú reakciu na migračnú krízu; zdôrazňuje, že pokiaľ ide o vnútorný rozmer tejto krízy, pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu už plne začleňujú a zosúlaďujú dva balíky o premiestňovaní žiadateľov o azyl, a zároveň navrhuje ďalšie zvýšenie prostriedkov pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a agentúry Únie v tejto oblasti; pokiaľ ide o vonkajší rozmer, zdôrazňuje niekoľko ďalších zvýšení prostriedkov zameraných na osobitné programy v okruhu 4, ako sú napríklad nástroj európskeho susedstva, nástroj rozvojovej spolupráce, humanitárna pomoc a nástroj predvstupovej pomoci;

5.  podčiarkuje však, že tieto pozmeňujúce návrhy by sa mali zvážiť spolu s opravným listom Komisie č. 2/2016, ktorý okrem druhého balíka týkajúceho sa premiestnenia zahŕňa dodatočné opatrenia uvedené vo vyššie uvedenom oznámení Komisie z 23. septembra 2015; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament a Rada nemajú viac času na preskúmanie vhodnosti tohto opravného listu, chápe však potrebu okamžitej reakcie a značný časový tlak; zdôrazňuje, že Európsky parlament plne podporuje tieto nové opatrenia a má v úmysle brániť ich financovanie prostredníctvom nových rozpočtových prostriedkov dokonca vo väčšej miere, než je úroveň navrhovaná v jeho vlastnej pozícii k rozpočtu na rok 2016;

6.  rozhodol sa prijať opatrenia aj vzhľadom na prebiehajúcu krízu, ktorá postihuje európskych poľnohospodárov, najmä v mliekarenskom sektore, a začleniť už do svojej pozície k rozpočtu na rok 2016 podporné núdzové opatrenia, ktoré oznámila Komisia, vo výške 500 miliónov EUR; verí, že opravný list Komisie č. 2/2016 umožní presne určiť rozpočtové riadky, v ktorých sa prostriedky v tejto súvislosti zvýšia; víta rozhodnutie Komisie preniesť nevyužité rozpočtové prostriedky z rezervy na krízové situácie z rozpočtu na rok 2015 do rozpočtu na rok 2016 a poznamenáva, že tieto nevyužité prostriedky sa použijú na náhrady pre príjemcov priamych platieb podľa nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

7.  uznáva, že je potrebné vynaložiť oveľa viac úsilia na riešenie nedostatkov v hospodárstve Únie prostredníctvom podpory konkurencieschopnosti, rastu a kvalitných pracovných miest; zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú v tejto súvislosti zohrávajú mikropodniky, malé a stredné podniky a sociálne podniky; posilňuje preto program COSME o 16,5 milióna EUR; rozhodol sa tiež navrhnúť nové záväzky v roku 2016 na pokračovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorej celkové finančné krytie sa prednostne uskutočnilo v rokoch 2014 – 2015; uznáva významný prínos tohto programu k boju proti nezamestnanosti a je rozhodnutý zabezpečiť, aby boli k dispozícii potrebné rozpočtové prostriedky s cieľom zabrániť medzere vo financovaní pri jeho vykonávaní; schvaľuje preto zvýšenie o 473,2 milióna EUR na rok 2016, čo zodpovedá pôvodnej splátke, ktorá bola naplánovaná pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na ročnom základe;

8.  opakuje svoje presvedčenie, že rozpočet Únie by nemal financovať nové iniciatívy na úkor existujúcich programov a politík Únie a nebrať do úvahy už prijaté politické záväzky; zatiaľ čo uznáva a plne potvrdzuje rozsiahlu politickú a finančnú podporu vytvoreniu Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), má v úmysle splniť záväzok, ktorý prijal počas rokovaní o EFSI, a to čo najviac obmedziť dosah na program Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy (NPE) v rámci ročného rozpočtového postupu; navrhuje preto plne kompenzovať zníženia prostriedkov týchto dvoch programov – v dôsledku financovania záručného fondu EFSI – v roku 2016 (vo výške 1 326 miliónov EUR) s cieľom umožniť im riadne plniť ciele dohodnuté iba pred dvoma rokmi prijatím ich príslušných právnych základov;

9.  zdôrazňuje, že je dôležité plne rešpektovať spoločné vyhlásenie o pláne platieb na roky 2015 – 2016 dohodnutom medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou v nadväznosti na spoločný záväzok znížiť počet neuhradených žiadostí o platby za programy v oblasti súdržnosti v období 2007 – 2013 vo výške približne 2 miliárd EUR do konca roka 2016; v tejto súvislosti kritizuje, že škrty navrhnuté Radou sú v priamom rozpore s týmto plánom platieb; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné zabrániť akémukoľvek vzniku neudržateľného nahromadenia takýchto neuhradených žiadostí v budúcnosti, a vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na tento účel; z tohto dôvodu sa domnieva, že nepredvídané platobné potreby by mali byť financované z nových rozpočtových prostriedkov a že prednostné vyčlenenie 1 miliardy EUR v roku 2016 pre Grécko by preto malo byť financované prostredníctvom dostupného stropu pre platby vo VFR; zdôrazňuje svoju dlhodobú pozíciu, že platby vyplývajúce zo záväzkov mobilizovaných v rámci nástroja flexibility sa započítavajú nad rámec tohto stropu;

10.  ruší všetky škrty navrhované Radou v návrhu rozpočtu (563,6 milióna EUR v záväzkoch a 1 421,8 milióna EUR v platbách); nerozumie odôvodneniu navrhovaných škrtov, napríklad na Horizont 2020 a NPE, t. j. dva programy, ktoré sú už ovplyvnené presunmi prostriedkov do EFSI, a na rozvojovú a susedskú politiku, najmä vzhľadom na nedávne udalosti; je znepokojený skutočnosťou, že pri navrhovaní takýchto značných škrtov v návrhu rozpočtu Rada vo veľkej miere nezohľadňuje nespornú pridanú hodnotu rozpočtu Únie; v každom prípade namieta proti vyhlásenému zámeru Rady zacieliť sa na rozpočtové riadky, v ktorých je nízka miera plnenia alebo absorpčná kapacita, pretože to nie je podložené údajmi o skutočnom plnení a nezohľadňuje rôzne spôsoby realizácie určitých programov;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že expertným skupinám Komisie naďalej chýba rovnováha, pretože sú príliš ovplyvnené záujmami podnikov;

12.  vyvodzuje záver, že na účely primeraného financovania týchto naliehavých potrieb a vzhľadom na veľmi obmedzené rezervy VFR v roku 2016 bude potrebné zaviesť všetky dostupné prostriedky v rámci nariadenia o VFR v zmysle flexibility vrátane úplnej mobilizácie nástroja flexibility; očakáva, že Rada bude takisto zastávať tento prístup a že sa v zmierovacom konaní ľahko dosiahne dohoda, čo umožní Únii, aby využila príležitosť a účinne reagovala na výzvy, pred ktorými stojí; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že celková rezerva VFR na záväzky z roku 2015 by sa mala mobilizovať, hneď ako budú splnené zákonné podmienky; očakáva dosiahnutie predbežnej dohody s Radou a Komisiou o tejto otázke;

13.  pripomína spoločné vyhlásenie troch inštitúcií Únie v kontexte politickej dohody o VFR, že sa do ročných rozpočtových postupov podľa potreby začlenia rodové prvky; zdôrazňuje, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by malo byť základom politík Únie ako horizontálna zásada, a žiada komplexné uskutočňovanie rodového rozpočtovania; okrem toho víta prvé kroky na ekologizáciu rozpočtu Únie; poukazuje na potrebu dosiahnuť ďalší pokrok v tomto procese s cieľom splniť dohodnuté ciele týkajúce sa vynakladania prostriedkov spôsobom rešpektujúcim klímu a životné prostredie;

14.  stanovuje celkovú výšku rozpočtových prostriedkov na rok 2016 na 157 427,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a na 146 459,3 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

15.  kritizuje, že tento rok je podokruh 1a opäť vážne postihnutý škrtmi Rady so znížením o 140,9 milióna EUR v záväzkoch a 435,4 milióna EUR v platbách v porovnaní s návrhom rozpočtu; zdôrazňuje, že približne polovica týchto škrtov je zacielená na program Horizont 2020, čo má za následok ďalšie zníženie pre tento program v roku 2016 po tom, ako bola časť jeho rozpočtových prostriedkov presunutá do EFSI;

16.  zdôrazňuje, že v záujme koherentného prístupu sa viaceré škrty, ktoré Rada uplatnila z dôvodu nízkej absorpčnej kapacity mnohých programov podokruhu 1a v júni 2015, musia teraz zrušiť kvôli značnému urýchleniu realizácie týchto programov v septembri 2015; konštatuje, že je to všeobecný trend v súlade so životným cyklom týchto programov; rozhodol sa preto obnoviť úroveň z návrhu rozpočtu v riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty v záväzkoch aj platbách;

17.  v súlade so svojimi prioritami na rok 2016 – zamestnanosť, podniky a podnikanie – a po dôkladnom posúdení ich doterajšej absorpčnej kapacity sa rozhodol predložiť okrem plnej kompenzácie škrtov v programe Horizont 2020 a v NPE súvisiacich s EFSI aj niektoré selektívne zvýšenia nad úroveň návrhu rozpočtu pre programy COSME, Horizont 2020, EaSI a Erasmus+;

18.  zdôrazňuje najmä, že prednostné plnenie rozpočtových prostriedkov pre program COSME na roky 2014 a 2015 sa ukázalo byť skutočným prínosom vzhľadom na neustály nárast požiadaviek MSP na podporu v rámci prístupu k trhom a financovaniu v niekoľkých minulých rokoch; odmieta preto zníženie prostriedkov na program COSME v návrhu rozpočtu oproti roku 2015 a rozhodol sa zvýšiť rozpočtové prostriedky nad úroveň návrhu rozpočtu pre tento program; pripomína, že Komisia už poukázala na nedostatok finančných nástrojov pre program COSME na roky 2015, 2016 a 2017, čo poukazuje na medzeru medzi dostupnými záväzkami a očakávanými požiadavkami; v rámci programu COSME žiada o podstatné zvýšenie rozpočtových prostriedkov na program Erasmus pre mladých podnikateľov, keďže dostupné zdroje nepostačujú na pokrytie výrazného dopytu po účasti;

19.  vyzýva Komisiu, aby analyzovala finančné bremeno spôsobené poplatkami a platbami splatnými v rámci povinných postupov udeľovania osvedčení a povolení; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila náležité hodnotenie vplyvu týchto nákladov na konkurencieschopnosť priemyselných spoločností a MSP;

20.  rozhodol sa zvýšiť rozpočtové prostriedky nad úroveň návrhu rozpočtu pre tri orgány dohľadu (EBA, EIOPA a ESMA), ako aj pre agentúru ACER s cieľom poskytnúť im primerané zdroje, aby mohli zvládať rastúci počet svojich úloh;

21.  potvrdzuje svoju podporu programu ITER a je zaviazaný zabezpečiť jeho primerané financovanie; je však znepokojený možnými ďalšími zdržaniami a dodatočnými nákladmi tohto programu, ako aj súvisiacim možným dosahom na rozpočet Únie; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že nemohol posúdiť úroveň rozpočtových prostriedkov pre ITER na rok 2016 oproti aktualizovanému plánu platieb a harmonogramu, ktorý má byť predložený Rade ITER až v novembri 2015; očakáva však, že tento revidovaný plán poskytne dostatočné dôkazy o tom, že odporúčania Európskeho parlamentu, ako sú stanovené v príslušnom uznesení o absolutóriu za rok 2013(9), boli náležite zohľadnené a že finančné zdravie a efektívnosť výdavkov budú zabezpečené; má v úmysle predložiť túto otázku v rámci rozpočtového zmierovacieho konania v súvislosti s rokom 2016; okrem toho trvá na tom, že je potrebná úplná transparentnosť, pokiaľ ide o použitie príspevkov spoločného podniku Fusion for Energy do programu ITER; požaduje vytvorenie riadneho mechanizmu zodpovednosti, ktorý poskytne jasný prehľad o sumách finančných prostriedkov poskytovaných na tento medzinárodný projekt a vyhodnotí efektívnosť ich využitia;

22.  vyhradzuje časť rozpočtových prostriedkov na štandardizáciu finančného výkazníctva a auditu a požaduje vykonávanie odporúčaní Maystadtovej správy týkajúcich sa úlohy a zodpovednosti Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG), čím sa tiež posilní vplyv Únie pri stanovovaní medzinárodných účtovných štandardov; je znepokojený aj značnými finančnými prostriedkami Únie poskytovanými Nadácii IFRS, ktoré nezodpovedajú potrebným zlepšeniam týkajúcim sa zodpovednosti, transparentnosti a demokracie;

23.  v dôsledku toho zvyšuje úroveň viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov nad úroveň návrhu rozpočtu pre podokruh 1a o 1 405,5 milióna EUR a 491,5 milióna EUR (vrátane pilotných projektov a prípravných akcií), ktorá tým prekročí strop pre záväzky o 1 316,9 milióna EUR, pričom má byť financovaná pomocou všetkých dostupných prostriedkov, pokiaľ ide o flexibilitu v nariadení o VFR po vyčerpaní dostupných rezerv;

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

24.  vyjadruje nesúhlas so škrtmi navrhovanými Radou vo výške 3,1 milióna EUR v záväzkoch a – čo je dôležitejšie – vo výške 220,1 milióna EUR v platbách v rámci podokruhu 1b vrátane riadkov súvisiacich s dokončením programov; vyzýva Radu, aby vysvetlila, ako sú tieto škrty zlučiteľné s cieľom, na jednej strane, znížiť objem nahromadených neuhradených účtov a na druhej strane vyhnúť sa negatívnym vplyvom a zbytočným oneskoreniam v realizácii programov na roky 2014 – 2020; pripomína, že politika súdržnosti predstavuje hlavnú investičnú politiku Únie zameranú na znižovanie rozdielov medzi európskymi regiónmi posilnením hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; zdôrazňuje, že nástroje ako Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond či iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí pomáhajú posilňovať konvergenciu, obmedzovať rozdiely v rozvoji a podporovať vytváranie kvalitných a udržateľných pracovných miest;

25.  berie na vedomie predbežné hodnotenie Komisie založené na najnovších prognózach členských štátov, že vykonávanie programu v oblasti politiky súdržnosti sa v roku 2016 pravdepodobne oneskorí; je znepokojený tým, že akékoľvek výrazné nedostatočné čerpanie v treťom roku vykonávania nového cyklu európskych štrukturálnych a investičných fondov, t. j. v čase, keď by sa programy mali naplno vykonávať, bude mať nielen nepriaznivý účinok na včasné dosiahnutie výsledkov v praxi, ale môže takisto viesť k vážnemu tlaku na platby v nasledujúcich rokoch, čo pravdepodobne obnoví nahromadenie neuhradených účtov; naliehavo vyzýva príslušné členské štáty, aby dosiahli rýchly pokrok pri riešení základných príčin týchto oneskorení pri vykonávaní, napríklad prostredníctvom urýchleného určenia programových orgánov, ako aj zamedzením multiplikácie a zjednodušením vnútroštátnych administratívnych postupov; v súlade s plánom platieb žiada Komisiu, aby dôsledne monitorovala vývoj platieb v rámci podokruhu 1b na programové obdobie 2014 – 2020, a to aj prostredníctvom podrobných a pravidelne aktualizovaných predpovedí, o ktorých sa bude diskutovať na osobitných medziinštitucionálnych schôdzach, a aby podľa potreby predložila vhodné návrhy;

26.  pripomína, že Komisia nenavrhla žiadne viazané rozpočtové prostriedky pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2016 v dôsledku jej prednostného uskutočňovania v rokoch 2014 – 2015; v súlade s nariadením o Európskom sociálnom fonde(10), ktoré stanovuje možnosť takéhoto pokračovania, sa rozhodol poskytnúť iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí sumu 473,2 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo je suma zodpovedajúca počiatočnej ročnej splátke stanovenej pre tento program; je presvedčený, že financovanie tohto dôležitého programu, ktorý rieši jednu z najnaliehavejších výziev Únie, by nemalo skončiť v roku 2015; zdôrazňuje, že dodatočné financovanie by sa malo využiť na rozšírenie programu, a tak pomôcť väčšiemu počtu mladých ľudí pri hľadaní dôstojného a trvalého zamestnania; naliehavo vyzýva členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie o urýchlenie vykonávania iniciatívy na mieste, a to v záujme priameho prospechu mladým Európanom; nalieha na Komisiu, aby informovala Európsky parlament o opatreniach na boj s nezamestnanosťou mladých ľudí, ktoré financuje Únia, a o výsledkoch, ktoré sa vďaka týmto opatreniam dosiahli;

27.  pri zohľadnení pilotných projektov a prípravných akcií zvyšuje viazané rozpočtové prostriedky pre podokruh 1b o 482,7 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 1 164 miliónov EUR nad rámec návrhu rozpočtu, čím sa prekročí strop pre záväzky o 467,3 milióna EUR, čo má byť financované všetkými dostupnými prostriedkami, pokiaľ ide o flexibilitu v nariadení o VFR;

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

28.  berie na vedomie, že Rada znížila rozpočtové prostriedky aj v okruhu 2 o 199,9 milióna EUR v záväzkoch a o 251,1 milióna EUR v platbách vrátane rozvoja vidieka, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a programu LIFE; domnieva sa, že opravný list č. 2/2016 by mal zostať základom pre akékoľvek spoľahlivé prehodnotenie rozpočtových prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF); obnovuje preto úrovne prostriedkov z návrhu rozpočtu;

29.  víta skutočnosť, že Komisia predložila komplexný balík núdzových opatrení na podporu európskych poľnohospodárov vo výške 500 miliónov EUR, najmä v mliekarenskom sektore, a to v situácii klesajúcich cien komodít a väčšej produkcie mlieka; zdôrazňuje, že tieto účinky sú najvážnejšie v odľahlých oblastiach, kde je sociálno-ekonomický význam mliekarenského sektora nespochybniteľný; túto sumu zahŕňa do svojho čítania ako vyjadrenie podpory oznámeniu Komisie a očakáva jej plné začlenenie v priebehu zmierovacieho konania na základe opravného listu č. 2/2016; zdôrazňuje, že tento balík by sa mal pripojiť k radu opatrení zameraných na riešenie strát a dlhodobých vplyvov ruského embarga týkajúceho sa poľnohospodárskych výrobkov na európskych poľnohospodárov, keďže Rusko je druhou najdôležitejšou destináciou pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Únie;

30.  domnieva sa, že vývozné náhrady poškodzujú obchod a sú v rozpore s rozvojovými cieľmi Únie; podporuje preto ich úplné zrušenie;

31.  opätovne zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky SPP ani žiadne iné rozpočtové prostriedky by sa nemali využiť na financovanie činností spojených s býčími zápasmi, pri ktorých sa usmrcujú zvieratá; pripomína, že takéto financovanie je jednoznačným porušením Európskeho dohovoru o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (smernica Rady 98/58/ES(11));

32.  zdôrazňuje rastúce úlohy zverené Únii v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu; preto obnovuje úroveň rozpočtových prostriedkov z rozpočtu na rok 2015 pre vedecké poradenstvo a poznatky v oblasti rybárstva vzhľadom na význam zhromažďovania údajov pri rozhodovaní a posilňuje rozpočet Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) v záujme podpory jej úlohy pri koordinácii a vykonávaní spoločnej rybárskej politiky;

33.  zvyšuje preto viazané rozpočtové prostriedky o 510,4 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 520,6 milióna EUR (vrátane pilotných projektov a prípravných akcií), čím ponecháva rezervu vo výške 647,2 milióna EUR v rámci stropu pre záväzky v okruhu 2;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

34.  pripomína, že návrh rozpočtu stanovil zvýšenia v oblasti bezpečnosti a migrácie vrátane 150 miliónov EUR na systém premiestnenia 40 000 osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, čo viedlo Komisiu k prekročeniu stropu tohto okruhu o 124 miliónov EUR a navrhnutiu zodpovedajúcej mobilizácie nástroja flexibility; víta skutočnosť, že Rada súhlasila so zásadou mobilizácie nástroja flexibility na tento účel; konštatuje však, že je potrebné vypracovať dlhodobý finančný plán na zvládanie utečeneckej krízy, a domnieva sa, že táto otázka by sa mala riešiť aj prostredníctvom revízie VFR;

35.  rozhodol sa vzhľadom na súčasné výnimočné toky migrantov a utečencov sústrediť svoje zvýšenia prostriedkov na posilnenie fondu AMIF; v tejto súvislosti dôrazne podporuje druhý balík vo výške 780 miliónov EUR týkajúci sa premiestnenia ďalších 120 000 osôb; rozhodol sa zahrnúť potrebné finančné prostriedky do svojho čítania a zosúladiť prvý balík týkajúci sa premiestnenia s druhým balíkom pripočítaním 20 miliónov EUR na financovanie nákladov na dopravu (500 EUR na migranta pre Taliansko a Grécko); schvaľuje ďalšie zvýšenie vo výške 79 miliónov EUR na všeobecné posilnenie fondu AMIF; zdôrazňuje, že je takisto nevyhnutné zabezpečiť možnosti dostatočného financovania fondu AMIF na nadchádzajúce roky; pripomína, že v bode 17 MID sa povoľuje zvýšenie o viac ako 10 % v sume plánovanej na celé trvanie programu, ak vzniknú nové, objektívne a dlhodobé okolnosti;

36.  konštatuje, že takéto opatrenia sú len prvým krokom smerujúcim k úplnej implementácii zásady solidarity, na ktorej je Únia založená; vyzýva Komisiu a Radu, aby plne implementovali plány navrhnuté vo vyššie uvedenom oznámení Komisie z 23. septembra 2015 a preukázali jednoznačný záväzok k dodržiavaniu ľudských práv, ako sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie; zdôrazňuje význam riadneho financovania návratových operácií v súlade s chartou a so zásadou nevyhostenia alebo vrátenia (non-refoulement) v záujme dosiahnutia účinnej politiky návratu, ktorá zabráni neregulárnej migrácii a obmedzí ju; zdôrazňuje význam podporovania utečencov v blízkosti ich domovských krajín a uľahčovania konaní o azyle v členských štátoch;

37.  napokon sa rozhodol posilniť prostriedky agentúr, ktoré plnia úlohy súvisiace s migráciou, v celkovej výške 26 miliónov EUR, pričom Európskemu podpornému úradu pre azyl (EASO) bude poskytnuté najväčšie zvýšenie, a to o 12 miliónov EUR nad úrovňou z návrhu rozpočtu; pripomína, že táto agentúra zohráva ústrednú, koordinačnú úlohu pri vykonávaní predbežných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany a je čoraz viac vyzývaná, aby pomáhala dotknutým členským štátom;

38.  víta oznámenie Komisie z 23. septembra 2015 a zodpovedajúce opatrenia zohľadnené v opravnom liste č. 2/2016, konkrétne 600 miliónov EUR dodatočného núdzového financovania pre najviac postihnuté členské štáty; je spokojný, že Komisia zaujala vedúce postavenie v tejto oblasti, a tým potvrdzuje prístup, ktorý prijal Európsky parlament v rámci svojho čítania; je pripravený zvážiť ďalšie zvýšenia v priebehu zmierovacieho konania;

39.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada znižuje viazané rozpočtové prostriedky o 25,1 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 33,6 milióna EUR v porovnaní s návrhom rozpočtu; domnieva sa, že týmito zníženiami sa ohrozuje riadne vykonávanie programov a akcií v rámci okruhu 3; v tejto súvislosti pripomína, že hoci niektoré navrhované škrty sa môžu zdať mierne, je potrebné mať na pamäti relatívne malý rozsah viacerých dôležitých a cenných programov, čím sa stávajú osobitne náchylnými na škrty; rozhodol sa preto obnoviť úroveň prostriedkov z návrhu rozpočtu;

40.  okrem toho považuje za potrebné zvýšiť celkovo o 10,5 milióna EUR nad úroveň návrhu rozpočtu viazané rozpočtové prostriedky na čiastkové programy v oblasti kultúry a médií vrátane multimediálnych akcií a Záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory plánované na rok 2016 vzhľadom na ich významnú úlohu pri podpore kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorý predstavuje kľúčové európske hodnoty, pričom cieľom týchto programov je riešiť rozhodujúcu otázku prístupu k finančným prostriedkom pre MSP a organizácie v sektoroch kultúry a kreatívnej činnosti;

41.  za prioritu považuje tiež posilnenie programu Európa pre občanov sumou 1,5 milióna EUR, ako aj úpravu nomenklatúry rozpočtu programu Európa pre občanov vyčlenením osobitného riadku na implementáciu európskej iniciatívy občanov;

42.  konštatuje, že jeho čítanie (vrátane pilotných projektov a prípravných akcií) presahuje strop okruhu 3 o 1 055,1 milióna EUR v záväzkoch, pričom dosahuje sumu 931,1 milióna EUR nad rámec návrhu rozpočtu, zatiaľ čo zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov predstavuje 586,5 milióna EUR; navrhuje preto mobilizovať všetky prostriedky dostupné vo VFR na financovanie balíka zvýšení, ktoré sa týkajú migrácie;

Okruh 4 – Globálna Európa

43.  poukazuje na skutočnosť, že zo všetkých okruhov boli v okruhu 4 zaznamenané najväčšie škrty zo strany Rady, a to v záväzkoch (- 163,4 milióna EUR), ako aj v platbách (- 450,4 milióna EUR); s údivom konštatuje, že nástroj európskeho susedstva (najmä chudoba a bezpečnosť v stredomorských krajinách), nástroj rozvojovej spolupráce (vrátane tematického cieľa migrácie a azylu) a nástroj predvstupovej pomoci (napriek tomu, že kandidátske krajiny prijali značné množstvo utečencov alebo sa nachádzajú na hlavných migračných trasách) patria medzi najviac postihnuté; zdôrazňuje, že tento prístup je v očividnom rozpore s vyhláseniami Rady a Európskej rady o migračnej agende, utečeneckej kríze a spolupráci s krajinami pôvodu a tranzitu;

44.  v tejto súvislosti sa rozhodol obnoviť úroveň rozpočtových prostriedkov stanovenú v návrhu rozpočtu; konštatuje, že situácia týkajúca sa platieb v okruhu 4 stále vzbudzuje mimoriadne obavy z dôvodu presunu značného objemu nahromadených neuhradených účtov a umelého odkladania zmluvných záväzkov kvôli pretrvávajúcemu nedostatočnému rozpočtu v platbách; preto opätovne potvrdzuje, že zvýšenia platobných rozpočtových prostriedkov navrhnuté Komisiou sú skutočne potrebné, nehľadiac na skutočnosť, že bezprecedentná migračná a utečenecká kríza medzičasom priniesla dodatočné výzvy v oblasti vonkajšej činnosti Únie;

45.  dopĺňa balík pozmeňujúcich návrhov o migračnej a utečeneckej kríze prijatím cielených zvýšení viazaných rozpočtových prostriedkov, predovšetkým v rámci nástroja európskeho susedstva (+ 178,1 milióna EUR), ale aj v rámci nástroja rozvojovej spolupráce (+ 26,6 milióna EUR), humanitárnej pomoci (+ 26 miliónov EUR), nástroja predvstupovej pomoci (+ 11,2 milióna EUR), nástroja na podporu stability a mieru (+ 12,6 milióna EUR) a európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (+ 1 milión EUR); zatiaľ čo podporuje, podľa potreby, opätovné stanovenie priorít v rámci týchto programov s cieľom riešiť najaktuálnejšie výzvy, zdôrazňuje, že to nesmie viesť k zníženiu úsilia týkajúceho sa pôvodných cieľov príslušného právneho základu, čím by vzniklo riziko destabilizácie európskeho susedstva alebo iných dotknutých regiónov; opakuje potrebu prijať komplexný prístup založený na ľudských právach, ktorý prepája migráciu a rozvoj a ktorý sa usiluje o integráciu legálnych migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov; zdôrazňuje potrebu posilniť spoluprácu a angažovanosť s krajinami pôvodu a tranzitu s cieľom účinne riešiť súčasnú migračnú krízu, a najmä potreby vysídlených osôb v tretích krajinách v oblasti zdravotníctva a vzdelávania; domnieva sa preto, že takéto zvýšenia sú nevyhnutné na financovanie ďalších iniciatív nad rámec pôvodných cieľov príslušných právnych základov;

46.  konštatuje, že Regionálny trustový fond Únie v reakcii na sýrsku krízu a Núdzový trustový fond pre stabilitu a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v Afrike boli vytvorené, pretože rozpočtu Únie chýbajú potrebná pružnosť a financovanie na umožnenie rýchlej a komplexnej reakcie na krízu; zdôrazňuje, že je potrebné nájsť celostnejšie riešenie v rámci preskúmania/revízie VFR, pokiaľ ide o otázku, ako poskytovať podporu z rozpočtu Únie na humanitárnu pomoc a rozvoj účinnejšie a pohotovejšie a ako ju úspešne zlúčiť s pomocou zo strany Európskeho rozvojového fondu a s bilaterálnou pomocou poskytovanou členskými štátmi; požaduje, aby sa dodatočné rozpočtové prostriedky na programy v rámci okruhu 4 použili najmä na zvýšenie financovania týchto dvoch trustových fondov, ako aj na okamžitú pomoc prostredníctvom UNHCR a Svetového potravinového programu; vyzýva jednotlivé členské štáty, aby zmenili slová na skutky a bez ďalšieho odkladu poskytli potrebné dodatočné príspevky s cieľom zodpovedajúco doplniť finančné prostriedky Únie súvisiace s týmito trustovými fondmi a vyplniť medzery vo financovaní agentúr OSN; konštatuje, že súbor projektov potenciálne financovaných prostredníctvom trustových fondov ďalej oslabuje argumenty Rady týkajúce sa údajnej nedostatočnej absorpčnej kapacity v okruhu 4;

47.  zvyšuje prostriedky v rozpočtovom riadku pre podporu mierového procesu a finančnú pomoc Palestíne a Agentúre Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) o 40 miliónov EUR; konštatuje, že agentúra UNRWA zohráva účinnú úlohu pri podpore rastúceho počtu palestínskych utečencov priamo postihnutých sýrskou krízou, čo pre túto agentúru predstavuje ďalšiu záťaž; je znepokojený medzerami vo financovaní, ktorým čelí agentúra UNRWA, a požaduje, aby tieto dodatočné rozpočtové prostriedky boli nasmerované do jej všeobecného fondu na podporu služieb základného vzdelávania a sociálnych a zdravotníckych služieb;

48.  pripomína, že s cieľom zmierniť škodlivé dlhodobé účinky, ktoré vyplývajú z humanitárnej krízy, je nevyhnutné zabezpečiť, aby deťom postihnutým krízou bolo aj naďalej poskytované vzdelávanie; preto zvyšuje financovanie na podporu vzdelávania v rámci rozpočtu na humanitárnu pomoc, takže predstavuje 3 % namiesto 1 %, a to s cieľom dosiahnuť prah 4 % do roku 2019;

49.  schvaľuje symbolické navýšenie rozpočtu SZBP s cieľom podporovať všetky iniciatívy zamerané na to, aby sa migrácia stala špecifickou zložkou civilných misií SBOP, pričom poskytuje plnú podporu vojenskej misii EUNAVFOR MED zameranej na boj proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi;

50.  víta proces úvah prebiehajúci v ESVČ o budúcnosti osobitných zástupcov EÚ a ich vzťahu s ESVČ; domnieva sa, že akákoľvek zmena rozpočtového riadku pre osobitných zástupcov EÚ by sa mala uskutočniť až po skončení súčasného procesu úvah;

51.  považuje za potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku pre komunitu cyperských Turkov (+ 2 milióny EUR) s cieľom rozhodne prispieť k pokračovaniu a zintenzívneniu misie Výboru pre nezvestné osoby na Cypre a podporiť Technický výbor pre kultúrne dedičstvo spoločný pre obe komunity, a tým podporovať dôveru a zmierenie medzi oboma spoločenstvami;

52.  zdôrazňuje, že vykonávanie dohody o uľahčení obchodu dosiahnutej na 9. ministerskej konferencii WTO si bude vyžadovať zvýšenú finančnú podporu pre najmenej rozvinuté a rozvojové krajiny; zdôrazňuje potrebu koordinovaného úsilia medzi Komisiou a členskými štátmi, pokiaľ ide o medzinárodné finančné inštitúcie, s cieľom predísť zníženiu rozpočtových prostriedkov na pomoc obchodu a na viacstranné iniciatívy, ako aj nezrovnalostiam vo vzťahu k spolupráci s niektorými partnermi, čo spôsobuje zníženie účinnosti výdavkov, a zabezpečiť, aby dohoda o uľahčení obchodu podporovala rozvoj;

53.  rozhodol sa, spolu s pilotnými projektmi a prípravnými akciami, vyčerpať rezervu vo výške 261,3 milióna EUR, ktorá zostala v návrhu rozpočtu v rámci stropu pre okruh 4 v záväzkoch, a v tejto fáze nezachádzať ďalej; takisto zvyšuje platobné rozpočtové prostriedky o 132,5 milióna EUR; očakáva plodné zmierovacie konanie na základe týchto pozmeňujúcich návrhov, zohľadňujúc aj opravný list č. 2/2016; zdôrazňuje však, že tento strop môže byť nedostatočný vzhľadom na to, že bol stanovený dávnejšie pred významnými udalosťami na Ukrajine, v Sýrii, Tunisku a všeobecnejšie vo všetkých susedných krajinách, na Blízkom východe a v Afrike; žiada preto, aby sa v plnej miere využil potenciál rezervy na núdzovú pomoc, a je aj naďalej otvorený voči akejkoľvek ďalšej mobilizácii ustanovení o flexibilite uvedených vo VFR na riešenie vonkajšieho rozmeru migračnej a utečeneckej krízy;

Okruh 5 – Administratíva; ďalšie okruhy – výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu

54.  berie na vedomie, že škrty Rady v tomto okruhu dosahujú sumu 31,2 milióna EUR, z čoho 19,3 milióna EUR sa týka administratívneho rozpočtu Komisie, najmä na jej budovy a zariadenia, a predovšetkým na jej zamestnancov, a to v dôsledku zvýšenia štandardnej zrážky na 4,3 %; nevidí žiadne odôvodnenie pre čítanie v Rade a pripomína, že po neustálej zdržanlivosti v predchádzajúcich rokoch sa administratívne výdavky na rok 2016 navrhované Komisiou ponechali blízko očakávanej miery inflácie, t. j. z reálneho hľadiska stabilné, a že Komisia pokračuje v znižovaní počtu svojich zamestnancov;

55.  navyše považuje tieto škrty za svojvoľné vzhľadom na predvídateľnosť tohto druhu výdavkov, ktoré sú vo veľkej miere založené na zmluvných záväzkoch, a vzhľadom na ich veľmi vysoké plnenie oznámené Komisiou; konštatuje najmä, že miera obsadenia v pláne pracovných miest Komisie dosiahla 1. apríla 2015 rekordnú výšku, a to 97,8 % skutočne obsadených pracovných miest; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že v iných okruhoch než v okruhu 5 Rada znížila výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu celkovo o 28 miliónov EUR, hoci tieto výdavky majú kľúčový význam pre zabezpečenie úspechu programov v rôznych oblastiach politiky Únie;

56.  rozhodol sa preto obnoviť návrh rozpočtu vo všetkých riadkoch pre výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu v oblastiach politiky a vo všetkých riadkoch okruhu 5, v ktorých Rada vykonala škrty, ako aj schváliť obmedzený počet miernych zvýšení prostriedkov;

57.  žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby spojený rozpočet dozorného výboru úradu OLAF a jeho sekretariátu bol uvedený v samostatnom riadku rozpočtu úradu OLAF na rok 2016;

Agentúry

58.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; konštatuje, že Komisia už značne zredukovala počiatočné požiadavky väčšiny agentúr;

59.  domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by mohli ohroziť riadne fungovanie agentúr a neumožnili by im plniť úlohy, ktorými ich poveril zákonodarný orgán;

60.  rozhodol sa zvýšiť, v rámci celkového balíka o migrácii, rozpočtové prostriedky pre hlavné agentúry, ktoré pôsobia v tejto oblasti: Európsky podporný úrad pre azyl, Frontex, Europol, Eurojust, agentúra eu.LISA, CEPOL a Agentúra pre základné práva, a to v celkovej výške 26 miliónov EUR, keďže tieto agentúry sú životne dôležité pre riešenie súčasného naliehavého problému migračných tokov účinným spôsobom; víta dodatočné rozpočtové prostriedky a dodatočných 120 pracovných miest v rámci plánu pracovných miest pre agentúry v opravnom rozpočte č. 7/2015 a očakáva, že toto rozhodnutie bude mať takisto vplyv na rozpočet na rok 2016, ako aj na rozpočty na nasledujúce roky; zdôrazňuje rýchlo sa zhoršujúcu krízovú situáciu a obrovský nárast migračných tokov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pred rozpočtovým zmierovacím konaním poskytla aktualizované a konsolidované informácie o potrebách agentúr; vyzýva Komisiu, aby navrhla strednodobú a dlhodobú stratégiu pre činnosti agentúr pôsobiacich v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí: ciele, úlohy, koordinácia, vytváranie krízových vstupných centier a finančné zdroje;

61.  rozhodol sa tiež zvýšiť rozpočtové prostriedky na rok 2016 pre tri agentúry pôsobiace v oblasti finančného dohľadu vzhľadom na ich dodatočné úlohy a zvýšené pracovné zaťaženie; vyzýva Komisiu, aby do roku 2017 predložila návrh koncepcie financovania založeného na poplatkoch, ktoré úplne nahradí súčasné príspevky členských štátov, ako prostriedok na zabezpečenie nezávislosti európskych orgánov od ich vnútroštátnych členských orgánov;

62.  rozhodol sa tiež zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Európsku agentúru pre kontrolu rybárstva a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť s cieľom lepšie prispôsobiť dostupné zdroje úlohám agentúr;

63.  nemôže však prijať prístup Komisie a Rady v oblasti zamestnancov agentúr, a mení teda značný počet plánov pracovných miest; opäť zdôrazňuje, že každá agentúra by mala zrušiť 5 % pracovných miest počas piatich rokov, ako bolo dohodnuté v MID, ale že pre nové pracovné miesta, ktoré sú potrebné na plnenie dodatočných úloh vzhľadom na nový politický vývoj a nové právne predpisy od roku 2013, musia byť k dispozícii dodatočné zdroje a treba s nimi počítať mimo cieľa zníženia počtu zamestnancov uvedeného v MID;

64.  preto opätovne zdôrazňuje svoj nesúhlas s koncepciou fondu pracovných miest určených na presun medzi agentúrami, ale opätovne potvrdzuje svoju otvorenosť týkajúcu sa uvoľnenia pracovných miest prostredníctvom zvýšenia efektívnosti medzi agentúrami vďaka intenzívnejšej administratívnej spolupráci, alebo vo vhodných prípadoch dokonca analýzou možností zlúčenia, a prostredníctvom využívania určitých funkcií buď spoločne s Komisiou, alebo s inou agentúrou;

65.  opäť zdôrazňuje, že pracovné miesta financované z odvetvia nemajú žiadny vplyv na rozpočet Únie, a preto by sa na ne nemalo vzťahovať žiadne znižovanie počtu zamestnancov; zdôrazňuje, že vyrovnávanie kolísavého pracovného zaťaženia tým, že agentúra neobsadí všetky pracovné miesta, ktoré má k dispozícii, by sa malo ponechať na zvážení dotknutej agentúry;

66.  mení preto plány pracovných miest viacerých agentúr v súlade s prioritami, ktoré sú uvedené vyššie, aby sa tak ľudské zdroje zosúladili s dodatočnými úlohami, a mení ďalšie plány pracovných miest s cieľom väčšmi ich zosúladiť so skutočným znížením o 5 % počas piatich rokov a zabezpečiť, aby sa inak zaobchádzalo s pracovnými miestami financovanými z poplatkov; pripomína, že zníženie o 5 % počas piatich rokov bolo zavedené s cieľom znížiť náklady na administratívu; v tomto kontexte zdôrazňuje, že dodatočné pracovné miesta v pláne pracovných miest nemajú automatický finančný vplyv na rozpočet Únie, keďže agentúry obsadzujú svoje miesta podľa vlastných potrieb, a preto nemajú vždy obsadené všetky pracovné miesta vo svojich plánoch pracovných miest;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA)

67.  po uskutočnení dôkladnej analýzy predložených pilotných projektov a prípravných akcií, pokiaľ ide o mieru úspešnosti tých, ktoré prebiehajú, a vylúčenie iniciatív, na ktoré sa už vzťahuje existujúci právny základ, ako aj s plným ohľadom na hodnotenie vykonateľnosti projektov uskutočnené Komisiou sa rozhodol prijať kompromisný balík pozostávajúci z obmedzeného počtu PP/PA, a to aj vzhľadom na obmedzené dostupné rezervy;

Platby

68.  opätovne zdôrazňuje význam spoločného plánu platieb na roky 2015 – 2016, na ktorom sa ešte pred rozpočtovým postupom dohodli Európsky parlament, Rada a Komisia a ktorý vyjadruje záväzok týchto troch inštitúcií znížiť objem nahromadených neuhradených platieb; poznamenáva, že tieto tri inštitúcie súhlasili, že budú v plnej miere spolupracovať s cieľom schváliť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2016, ktorá umožní dosiahnuť takýto cieľ, a že Komisia podľa toho vypočítala platobné rozpočtové prostriedky požadované na rok 2016; domnieva sa, že každé opatrenie na riadenie rizika neudržateľného nahromadenia neuhradených platieb by malo byť sprevádzané úsilím o zabezpečenie produktívnejšej výmeny stanovísk a zlepšenie ovzdušia spolupráce medzi Radou na jednej strane a Európskym parlamentom a Komisiou na druhej strane; pripomína, že podľa článku 310 ZFEÚ musia byť príjmy a výdavky vykázané v rozpočte Únie v rovnováhe;

69.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek miernym zvýšeniam a značným rezervám, ktoré navrhla Komisia, sa Rada rozhodla znížiť platobné rozpočtové prostriedky o 1,4 miliardy EUR, pričom sa zamerala na riadky súvisiace s dokončením programov aj na programy vo fáze plného fungovania, čím ohrozuje postupné ukončovanie neprimeraného množstva neuhradených účtov; pripomína, že v prípade programov v rámci priameho hospodárenia sa nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov odzrkadľuje nielen vo vývoji nedoplatkov, ale aj v umelých oneskoreniach pri vykonávaní programov, napríklad v odložení výziev na predkladanie návrhov a/alebo podpísania nových zmlúv;

70.  rozhodol sa obnoviť návrh rozpočtu v platbách vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, za predpokladu, že úrovne platieb navrhované Komisiou v návrhu rozpočtu sú potrebné na dosiahnutie cieľov plánu platieb;

71.  vo vhodnom pomere posilňuje platobné rozpočtové prostriedky vo všetkých riadkoch, v ktorých sa zmenili viazané rozpočtové prostriedky, berúc do úvahy oblasti s rýchlym profilom vyplácania alebo s vysokým stupňom naliehavosti, konkrétne Erasmus+, dva systémy premiestnenia, UNRWA a humanitárnu pomoc; zvyšuje platobné rozpočtové prostriedky o ďalšiu 1 miliardu EUR s cieľom úplne pokryť prednostné uskutočnenie platieb pre Grécko novými rozpočtovými prostriedkami; rozhodol sa tiež, vzhľadom na plnenie v minulosti, zvýšiť platby pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii;

Ďalšie oddiely

Oddiel I – Európsky parlament

72.  pripomína, že odhady Európskeho parlamentu na rok 2016 boli stanovené na 1 823 648 600 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 1,6 % oproti rozpočtu na rok 2015; okrem toho pripomína, že suma 15 miliónov EUR bola vyčlenená na naliehavé investície do bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti, čím sa jeho celkový rozpočet na rok 2016 stanovil vo výške 1 838 648 600 EUR;

73.  poukazuje na to, že k 15. júnu 2015, po prijatí odhadov Európskeho parlamentu na rok 2016, bola vytvorená nová politická skupina a že v dôsledku týchto zmien v organizácii Európskeho parlamentu sú potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky na zabezpečenie toho, aby sa k všetkým politickým skupinám pristupovalo rovnako;

74.  tieto zvýšenia v plnej miere kompenzuje znížením rozpočtových prostriedkov v rozpočtových riadkoch určených na rezervu pre mimoriadne udalosti, všeobecné príspevky poslancom, ďalšie vzdelávanie, zariadenie priestorov, spotrebu energie, výpočtovú techniku a telekomunikácie – investície do projektov a nábytok;

75.  berie na vedomie závery Predsedníctva zo 7. septembra 2015 s ohľadom na parlamentné čítanie rozpočtu na rok 2016, v ktorých sa navrhuje transponovať jeho nedávne rozhodnutia a technické úpravy do rozpočtu; schvaľuje tieto obmedzené technické zmeny navrhnuté Predsedníctvom, ktoré zahŕňajú rozpočtovo neutrálne úpravy rozpočtových prostriedkov a plánu pracovných miest, ako aj aktualizáciu určitých aspektov rozpočtovej nomenklatúry;

76.  zachováva preto nezmenenú celkovú úroveň svojho rozpočtu na rok 2016, tak ako bol prijatý v pléne 29. apríla 2015, v objeme 1 838 648 600 EUR;

77.  podčiarkuje, že činnosti politických skupín nie sú administratívnou prácou; potvrdzuje, že celkový stav zamestnancov v politických skupinách je preto vyňatý z cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 % v súlade s rozhodnutiami, ktoré prijal v súvislosti s rozpočtovými rokmi 2014(12) a 2015(13) a odhadmi na rok 2016(14);

78.  pripomína, že politické skupiny majú prijímanie zamestnancov zastavené od roku 2012 a že ich potreby boli v predchádzajúcich rozpočtových rokoch pokryté len čiastočne;

79.  opätovne zdôrazňuje svoj záväzok vykonať bod 27 MID a znížiť počet svojich zamestnancov o 1 %;

80.  zdôrazňuje, že Európsky parlament a Rada musia riešiť potrebu vytvoriť plán na zavedenie jediného sídla, ako požadovala veľká väčšina poslancov v tomto Európskom parlamente vo viacerých uzneseniach, s cieľom vytvoriť dlhodobé úspory v rozpočte Únie;

Zmeny v pláne pracovných miest

81.  znižuje počet pracovných miest v pláne pracovných miest svojho generálneho sekretariátu na rok 2016 o 57 pracovných miest (cieľ zníženia počtu zamestnancov o 1 %) takto: 4 trvalé pracovné miesta AD14, 13 trvalých pracovných miest AD13, 2 trvalé pracovné miesta AD12, 1 trvalé pracovné miesto AD9, 2 trvalé pracovné miesta AD8, 1 trvalé pracovné miesto AD5, 2 trvalé pracovné miesta AST11, 1 trvalé pracovné miesto AST10, 3 trvalé pracovné miesta AST9, 8 trvalých pracovných miest AST8, 7 trvalých pracovných miest AST7, 4 trvalé pracovné miesta AST6, 3 trvalé pracovné miesta AST5, 2 trvalé pracovné miesta AST4, 1 trvalé pracovné miesto AST3, 1 trvalé pracovné miesto AST1 a 2 dočasné pracovné miesta AST4; pripomína, že vplyv tohto opatrenia na rozpočet už bol zohľadnený v odhadoch;

82.  v súlade s novým služobným poriadkom mení 80 trvalých pracovných miest AST (25 pracovných miest AST11, 10 pracovných miest AST10, 5 pracovných miest AST8, 15 pracovných miest AST7, 5 pracovných miest AST6, 5 pracovných miest AST5, 5 pracovných miest AST4, 5 pracovných miest AST3 a 5 pracovných miest AST2) na 80 pracovných miest AST/SC1;

83.  vykonáva tieto technické úpravy: ruší tri pracovné miesta AST7 a tri pracovné miesta AST6, pridáva šesť pracovných miest AST5 a vypúšťa poznámku pod čiarou č. 1 k plánu pracovných miest, keďže príslušný postup nebol v nedávnej minulosti použitý;

84.  schvaľuje vytvorenie 43 nových dočasných pracovných miest (2 pracovné miesta AD7, 19 pracovných miest AD5, 5 pracovných miest AST5, 5 pracovných miest AST3 a 12 pracovných miest AST1) a povýšenie jedného dočasného pracovného miesta z AD10 na AD14 z dôvodu dodatočných potrieb týkajúcich sa vytvorenia novej politickej skupiny;

Zníženie počtu zamestnancov o 5 %

85.  pripomína, že Európsky parlament vykonáva cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 % tretí rok po sebe pri náležitom dodržiavaní znenia a ducha MID; zdôrazňuje, že na tento účel bolo odstránených 171 trvalých pracovných miest z jeho plánu pracovných miest od roku 2014(15); zdôrazňuje, že v záujme úplného dodržania cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 % by sa mali vykonať ďalšie dva ročné škrty 57 pracovných miest(16) do roku 2018;

86.  podčiarkuje, že v súlade s bodom 27 MID je tento cieľ zníženia o 5 % kompenzáciou, pokiaľ ide o zamestnancov, súvisiacou s predĺžením pracovného času z 37,5 na 40 hodín týždenne v porovnaní s plánom pracovných miest z 1. januára 2013; domnieva sa, že toto zníženie sa musí vzťahovať na stálu pracovnú záťaž a že v dôsledku toho musia byť nové zodpovednosti a úlohy vyňaté z tohto výpočtu;

87.  konštatuje, že Európsky parlament spolu s posilňovaním svojich výsad a prijímaním nových úloh od roku 2013 prešiel významnými štrukturálnymi zmenami, akými sú procesy internalizácie, ktoré sa z personálneho hľadiska riešili podľa možnosti vnútornými presunmi, pričom nové pracovné miesta boli vytvorené len v úplne nevyhnutných prípadoch; rozhodol sa vyňať tieto dodatočné pracovné miesta z úsilia o zníženie počtu zamestnancov o 5 %;

88.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri monitorovaní vykonávania cieľa zníženia počtu zamestnancov Európskym parlamentom zohľadňovala ďalšie nové skutočnosti, ako sú napríklad stála pracovná záťaž, vyňatie politických skupín, kompenzácia internalizácie znížením prostriedkov v rozpočtových riadkoch pre externé služby a nové výsady a úlohy;

89.  zdôrazňuje, že realizácia zníženia počtu zamestnancov o 5 % by nemala ohrozovať riadne fungovanie Európskeho parlamentu a vykonávanie kľúčových právomocí Európskym parlamentom, ani meniť jeho prvotriednu legislatívnu činnosť alebo kvalitu pracovných podmienok poslancov a zamestnancov;

90.  pripomína, že žiadna dohoda nemôže zbaviť Európsky parlament a Radu ich zvrchovanej slobody hodnotenia a ich právomoci rozhodovať každý rok o obsahu rozpočtu;

Ďalšie otázky súvisiace so zamestnancami

91.  pripomína, že potreba nových pracovných miest na sekretariáte by sa mala pokryť interným presunom, pokiaľ potreba vytvorenia nových pracovných miest nie je riadne odôvodnená a preukázaná;

92.  pripomína, že akákoľvek reorganizácia parlamentnej činnosti alebo postupov by nemala viesť k zhoršeniu pracovných podmienok a sociálnych práv zamestnancov bez ohľadu na ich pozíciu;

93.  opakuje, že s cieľom zabezpečiť primeranú podporu pre poslancov pri výkone ich parlamentnej činnosti je potrebné zaviesť novú rovnováhu medzi akreditovanými parlamentnými asistentmi a miestnymi asistentmi; berie na vedomie skutočnosť, že generálny tajomník predložil Predsedníctvu návrh na dosiahnutie tohto cieľa; berie na vedomie dohodu uzatvorenú v rámci Predsedníctva, keďže vo svojej podstate odpovedá na žiadosť Európskeho parlamentu vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 29. apríla 2015 o odhadoch Európskeho parlamentu; víta rozhodnutie o okamžitom uplatňovaní tejto dohody;

94.  opakuje svoj záväzok podporovať viacjazyčnosť v parlamentnej práci prostredníctvom prísnych noriem na tlmočenie a preklad; žiada generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet predložil výsledky analýzy a hodnotenia, ktoré začal po tom, ako sa nedospelo k dohode o nových pracovných podmienkach pre tlmočníkov (jar 2015); očakáva, že generálny tajomník využije všetku pružnosť, ktorá je potrebná na zabezpečenie vysokej kvality tlmočníckych a prekladateľských služieb pre poslancov;

95.  žiada generálneho tajomníka, aby predložil podrobný prehľad všetkých pracovných miest v Európskom parlamente v rokoch 2014 – 2016 vrátane rozdelenia pracovných miest podľa útvaru, kategórie a typu zmluvy;

Politika v oblasti nehnuteľností

96.  pripomína, že Výbor pre rozpočet by mal byť pravidelne informovaný o novom vývoji v politike Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností a malo by sa s ním v dostatočnom predstihu, t. j. pred uzatvorením zmluvy, konzultovať o každom stavebnom projekte, ktorý má finančné dôsledky; potvrdzuje, že finančný dosah všetkých stavebných projektov sa bude dôkladne kontrolovať;

97.  domnieva sa, že rozhodnutia týkajúce sa stavebných projektov by mali byť predmetom transparentného rozhodovacieho procesu;

98.  opakuje svoju výzvu, aby Výboru pre rozpočet bola čo najskôr, a to najneskôr do začiatku roka 2016, predložená nová strednodobá stratégia v oblasti nehnuteľností, aby tak bolo možné včas pripraviť odhady Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017; vyzýva generálneho tajomníka, aby Výboru pre rozpočet predložil prípadnú dlhodobú stratégiu do roku 2025 v dostatočnom predstihu pred čítaním rozpočtu v Európskom parlamente na jeseň 2016;

99.  konštatuje, že od roku 2014 neboli poskytnuté žiadne rozpočtové prostriedky na investície do výstavby budovy Konrad Adenauer (KAD) v Luxemburgu; pripomína, že odhady na rok 2016 zahŕňali len rozpočtové prostriedky na pokrytie prác a služieb, ktoré má vyplatiť priamo Európsky parlament, hlavne na riadenie projektu, technickú expertízu a poradenstvo; vyzýva generálneho tajomníka, aby do konca tohto roka zhodnotil prostriedky, ktoré neboli v rozpočte na rok 2015 využité, a pridelil ich na projekt KAD prostredníctvom žiadosti o presun na konci roka 2015 s cieľom vyhnúť sa v čo najväčšej miere budúcim platbám úrokov v súvislosti s touto budovou;

Výdavky poslancov

100.  opakuje výzvu na väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky poslancov; vyzýva Predsedníctvo Európskeho parlamentu, aby pracovalo na vymedzení presnejších pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky oprávnené na základe tohto príspevku bez toho, aby vznikali ďalšie náklady pre Európsky parlament;

101.  požaduje posúdenie výsledkov dobrovoľného prístupu, ktorý spoločná pracovná skupina prijala na obmedzenie letov poslancov a zamestnancov v obchodnej triede, ako aj posúdenie možností získať výhodnejšie sadzby s cieľom znížiť cestovné výdavky poslancov a zamestnancov;

Oddiel IV – Súdny dvor

102.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek nepretržitému nárastu objemu činnosti súdov a plánovanej reforme Všeobecného súdu Komisia znížila počet zamestnancov o 20 pracovných miest, v dôsledku čoho existuje riziko vytvorenia problematických miest a ohrozuje sa riadne fungovanie a rýchlosť výkonu spravodlivosti; preto sa rozhodol obnoviť 20 pracovných miest, o ktoré pôvodne žiadal Súdny dvor;

103.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada zvýšila štandardnú zrážku uplatňovanú na rozpočtové prostriedky na odmeny zamestnancov z 2,5 % na 3,2 %, čo predstavuje zníženie o 1,55 milióna EUR a je v rozpore s mimoriadne vysokou mierou obsadenia pracovných miest Súdneho dvora (98 % na konci roka 2014) a vysokou mierou plnenia rozpočtu (99 % v roku 2014); preto znovu upravuje štandardnú zrážku na úroveň uvedenú v návrhu rozpočtu a ruší príslušné zníženie rozpočtových prostriedkov s cieľom zabezpečiť, aby Súdny dvor mohol primerane zvládať výrazný nárast počtu prípadov a plne využívať pracovné miesta, ktoré mu boli pridelené;

104.  okrem toho sa rozhodol obnoviť sedem pracovných miest, o ktoré pôvodne žiadal Súdny dvor, aby mohol plniť dvojakú požiadavku týkajúcu sa posilnenia oddelenia bezpečnosti Súdneho dvora s cieľom lepšie chrániť zamestnancov, návštevníkov a dokumenty a zároveň vykonávania nového článku 105 rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, ktorý vyžaduje zriadiť vysoko bezpečný systém s cieľom umožniť stranám konania v určitých prípadoch poskytovať informácie a materiály týkajúce sa bezpečnosti Únie, členských štátov alebo udržiavania ich medzinárodných vzťahov;

105.  v tejto súvislosti podčiarkuje potrebu zdrojov na bezpečnosť a stráženie budov Súdneho dvora, a rozhodol sa preto obnoviť škrty, ktoré navrhuje Rada v tejto oblasti, späť na úroveň návrhu rozpočtu;

106.  ruší existujúcu rezervu týkajúcu sa služobných ciest a nahrádza ju novou, ktorá bude uvoľnená, keď Súdny dvor uverejní informácie o vonkajších činnostiach sudcov, ako to požadoval Európsky parlament vo svojom uznesení o absolutóriu za rok 2013 v súvislosti so Súdnym dvorom(17);

Oddiel V – Dvor audítorov

107.  znovu upravuje štandardnú zrážku na pôvodnú úroveň 2,76 % s cieľom umožniť Dvoru audítorov plniť svoje potreby súvisiace s plánom pracovných miest;

108.  obnovuje prostriedky vo všetkých ostatných riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, aby tak Dvor audítorov mohol plniť svoj pracovný program a predkladať plánované audítorské správy;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

109.  upravuje štandardnú zrážku na pôvodnú úroveň 4,5 % s cieľom umožniť výboru uspokojovať svoje potreby a vyrovnať sa s neustálym znižovaním stavu zamestnancov v súvislosti s dohodou o spolupráci medzi Európskym parlamentom a výborom;

110.  ďalej sa rozhodol obnoviť návrh rozpočtu, pokiaľ ide o príspevky na cestovanie a diéty;

Oddiel VII – Výbor regiónov

111.  na jednej strane znižuje odmeny a príspevky o sumu zodpovedajúcu 66 povýšeniam a štyrom dodatočným pracovným miestam, ktoré ešte nie sú zohľadnené v návrhu rozpočtu, tak aby odzrkadľovali presun týchto pracovných miest do Európskeho parlamentu;

112.  na druhej strane zvyšuje prostriedky v niektorých riadkoch (externé zabezpečovanie prekladov, tretie strany, komunikácia, výdavky na reprezentáciu, komunikácia politických skupín, služobné cesty a upratovanie a údržba), čo väčšmi zodpovedá vlastným odhadom výboru, aby tak výbor mohol vykonávať svoju politickú prácu a plniť svoje záväzky;

113.  napokon ruší škrty vykonané Radou v oblasti bezpečnosti a stráženia budov výboru s cieľom zabezpečiť dostatočné financovanie bezpečnostných opatrení v prípade zvýšenia stupňa bezpečnostného ohrozenia („žltý“) v roku 2016;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

114.  s poľutovaním konštatuje, že Rada znížila návrh rozpočtu ombudsmana o 135 000 EUR; zdôrazňuje, že toto zníženie by predstavovalo neprimeranú záťaž pre veľmi obmedzený rozpočet ombudsmana a malo podstatný vplyv na schopnosť tejto inštitúcie účinne slúžiť občanom Únie; preto obnovuje prostriedky vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, s cieľom umožniť ombudsmanovi plniť svoj mandát a záväzky;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

115.  s poľutovaním konštatuje, že Rada znížila návrh rozpočtu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o 135 000 EUR; zdôrazňuje, že toto zníženie by predstavovalo neprimeranú záťaž pre veľmi obmedzený rozpočet dozorného úradníka pre ochranu údajov a malo podstatný vplyv na schopnosť tejto inštitúcie účinne slúžiť inštitúciám Únie; preto obnovuje prostriedky vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, s cieľom umožniť dozornému úradníkovi pre ochranu údajov plniť svoje povinnosti a záväzky;

Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu činnosť

116.  je presvedčený, že na to, aby bolo možné riešiť výzvy, ktoré prináša geopolitická neistota, a v záujme zabezpečenia úlohy Únie vo svete je potrebné zaistiť primerané financovanie ESVČ; obnovuje preto návrh rozpočtu vo všetkých riadkoch a ruší rezervy, ktoré prijala Rada v súvislosti s fluktuáciou výmenného kurzu eura;

o
o   o

117.  je presvedčený, že rozpočet Únie môže prispieť k účinnému riešeniu nielen následkov, ale aj základných príčin kríz, ktorým Únia v súčasnosti čelí; zastáva však názor, že neočakávané udalosti, ktoré majú celoeurópsky rozmer, by sa mali riešiť prostredníctvom spájania úsilia a poskytovania dodatočných prostriedkov na úrovni Únie, a nie spochybňovaním minulých záväzkov ani návratom k mylnej predstave čisto vnútroštátnych riešení; zdôrazňuje preto, že ustanovenia týkajúce sa flexibility slúžia na to, aby umožnili takúto spoločnú a rýchlu reakciu, a mali by sa využívať v plnej miere s cieľom vykompenzovať prísne obmedzenia stropov VFR;

118.  zdôrazňuje, že sotva dva roky po začiatku súčasného VFR Komisia musela dvakrát požadovať mobilizáciu nástroja flexibility, ako aj využitie rezervy na nepredvídané udalosti s cieľom pokryť naliehavé a nepredvídané potreby, ktoré nebolo možné financovať v rámci súčasných stropov VFR; ďalej konštatuje, že celková rezerva na záväzky v roku 2015, ktorý bol prvým rokom fungovania VFR, bola okamžite použitá v plnom rozsahu, zatiaľ čo zdroje dvoch dôležitých programov Únie bolo potrebné znížiť s cieľom umožniť financovanie nových iniciatív; podčiarkuje, že vzhľadom na uprednostnenie v rokoch 2014 – 15 má niekoľko programov Únie od roku 2016 k dispozícii menej prostriedkov na záväzky, alebo dokonca žiadne takéto prostriedky; preto zreteľne vníma, že stropy VFR sú v mnohých okruhoch príliš prísne a paralyzujú Úniu v oblastiach s najväčšími potrebami, zatiaľ čo dostupné mechanizmy flexibility VFR už boli využité až po svoje hranice; domnieva sa, že tento vývoj je dôvodom na skutočnú revíziu VFR v polovici trvania; netrpezlivo očakáva ambiciózne návrhy Komisie na tento účel v roku 2016;

119.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii, ďalším dotknutým inštitúciám a orgánom a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2015)0061.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2015)0172.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2015)0263.
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).
(9) Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 395).
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470).
(11) Smernica Rady 98/58/EC z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23).
(12) Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 (Prijaté texty, P7_TA(2013)0437).
(13) Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2014 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (Prijaté texty, P8_TA(2014)0036).
(14) Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0172).
(15)—67 pracovných miest v roku 2014, - 47 pracovných miest v roku 2015 a - 57 pracovných miest v roku 2016.
(16) Keďže bolo prijaté politické rozhodnutie o vyňatí politických skupín z tohto výpočtu, toto zníženie sa uplatňuje na časť plánu pracovných miest týkajúcu sa sekretariátu (referenčný počet pracovných miest (1 %): - 57).
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 118).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia