Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0901B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0296/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0296/2015

Συζήτηση :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0377

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 396kWORD 66k
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***II
P8_TA(2015)0377A8-0296/2015
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (09375/1/2015 – C8-0166/2015),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την αίτηση του Δικαστηρίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (02074/2011),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 21ης Οκτωβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 8 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 69 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0296/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στο Δικαστήριο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 15.4.2014, P7_TA(2014)0358.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 28 Οκτωβρίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P8_TC2-COD(2011)0901Β

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2422.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Στο τέλος της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, το Γενικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από δύο δικαστές ανά κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, που είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 ΣΕΕ, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στο στάδιο του διορισμού των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 254 ΣΛΕΕ, να διασφαλίζουν την ίση παρουσία ανδρών και γυναικών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου