Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0901B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0296/2015

Ingivna texter :

A8-0296/2015

Debatter :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Omröstningar :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0377

Antagna texter
PDF 245kWORD 294k
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***II
P8_TA(2015)0377A8-0296/2015
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 oktober 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (09375/1/2015 – C8-0166/2015),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1) , en behandling som avsåg framställningen från domstolen, som hade lagts fram för Europaparlamentet och rådet (02074/2011),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 21 oktober 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen i enlighet med artikel 294.8 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 69 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A8-0296/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, domstolen, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter 15.4.2014, P7_TA(2014)0358.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 28 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/… om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol
P8_TC2-COD(2011)0901B

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/2422.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet

I slutet av reformprocessen kommer tribunalen att bestå av två domare per medlemsstat. Därför, i syfte att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket är ett av Europeiska unionens mål enligt artikel 3 i EU-fördraget, bör medlemsstaternas regeringar i största möjliga utsträckning se till att det finns lika många kvinnor som män i processen för utnämning av kandidater till domare vid tribunalen i enlighet med artikel 254 EUF-fördraget.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy