Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0213(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0295/2015

Indgivne tekster :

A8-0295/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0378

Vedtagne tekster
PDF 253kWORD 61k
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg
Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. oktober 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  der henviser til udtalelse af 15. oktober 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0457),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Fiskeriudvalget (A8-0295/2015),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende sammen med den tilhørende erklæring fra Europa-Parlamentet;

6.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 12 af 15.1.2015, s. 116.
(2) Vedtagne tekster af 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Europa-Parlamentets erklæring om at tillade dispensation fra anvendelse af trawlnet og gællegarn i fiskeriet i Sortehavet

"Europa-Parlamentet erklærer, at bestemmelserne i artikel 15a, der skal indføjes i forordning (EU) nr. 1343/2011, vedrørende dispensation fra forbuddet mod anvendelse af bestemte typer udstyr i kystfarvande i Sortehavet, er af exceptionel art. Bestemmelserne tager hensyn til den herskende situation i regionen, hvor medlemsstaterne har truffet foranstaltninger med henblik på at tillade anvendelse af det udstyr, der er omhandlet i overensstemmelse med relevante henstillinger fra Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM). Parlamentet var allerede bekendt med denne oplysning inden Kommissionens fremlæggelse af det nuværende forslag. Af disse grunde accepterer Parlamentet i den foreliggende kontekst denne ordning, som tillader de berørte medlemsstater at tilstå de pågældende dispensationer. Parlamentet understreger dog, at disse bestemmelser ikke kan påkaldes eller anvendes som dannende præcedens i nogen som helst fremtidig retsakt."

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik