Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0213(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0295/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0295/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0378

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 389kWORD 66k
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0457),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0295/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει τη δήλωση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τη σχετική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 116.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση παρεκκλίσεων για την αλιεία με χρήση διχτυών τράτας και απλαδιών διχτυών στον Εύξεινο Πόντο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι οι διατάξεις του άρθρου 15α που πρόκειται να ενσωματωθούν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011, όσον αφορά παρεκκλίσεις από την απαγόρευση της χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων στα παράκτια ύδατα του Εύξεινου Πόντου, έχουν έκτακτο χαρακτήρα. Λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην εν λόγω περιοχή, όπου τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων αλιευτικών εργαλείων, σύμφωνα με τις συναφείς συστάσεις της ΓΕΑΜ. Η πληροφορία αυτή ήταν ήδη διαθέσιμη στο Κοινοβούλιο πριν από την κατάθεση της τρέχουσας πρότασης της Επιτροπής. Για τους λόγους αυτούς, το Κοινοβούλιο δέχεται, εν προκειμένω, τη ρύθμιση που επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να χορηγήσουν τις συγκεκριμένες παρεκκλίσεις. Τονίζει, ωστόσο, ότι οι διατάξεις αυτές δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ή να χρησιμοποιούνται ως προηγούμενο για καμία μελλοντική νομοθετική πράξη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου