Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0213(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0295/2015

Ingediende teksten :

A8-0295/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0378

Aangenomen teksten
PDF 252kWORD 62k
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg
Bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 oktober 2015 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 oktober 2014(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0457),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie visserij (A8-0295/2015),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

5.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met instemming van de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan, samen met de daarop betrekking hebbende verklaring van het Europees Parlement, in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 12 van 15.1.2015, blz. 116.
(2) Aangenomen teksten van 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement over het toestaan van afwijkingen voor het gebruik van sleepnetten en kieuwnetten in de Zwarte Zee

"Het Europees Parlement verklaart dat de bepalingen in artikel 15 bis over afwijkingen van het verbod op het gebruik van bepaald vistuig in de kustwateren van de Zwarte Zee, die moeten worden ingevoegd in Verordening (EU) nr. 1343/2011, van uitzonderlijke aard zijn. Hierin wordt rekening gehouden met de actuele toestand in de regio, waar de lidstaten maatregelen hebben ingesteld om het gebruik van het vistuig in kwestie toe te staan in overeenstemming met de desbetreffende aanbevelingen van de GFCM (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee). Die informatie was al beschikbaar gesteld aan het Parlement voordat het huidige voorstel van de Commissie was ingediend. Om bovengenoemde redenen aanvaardt het Parlement in de huidige context de regeling op grond waarvan de desbetreffende lidstaten de afwijking in kwestie mogen toestaan. Het benadrukt echter dat deze bepalingen niet als precedent mogen worden genomen of gebruikt voor toekomstige rechtshandelingen."

Juridische mededeling - Privacybeleid