Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0213(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0295/2015

Teksty złożone :

A8-0295/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0378

Teksty przyjęte
PDF 326kWORD 65k
Środa, 28 października 2015 r. - Strasburg
Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej KomisjiRybołówstwa Morza Śródziemnego) ***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 października 2014 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0457),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rybołówstwa (A8-0295/2015),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, publikacji tego aktu wraz z odnoszącym się do niego oświadczeniem Parlamentu Europejskiego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 12 z 15.1.2015, s. 116.
(2) Teksty przyjęte w dniu 13.1.2015 r., P8_TA(2015)0005.


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie przyznania odstępstw dotyczących połowów za pomocą włoków i sieci skrzelowych na Morzu Czarnym

„Parlament Europejski oświadcza, że przepisy zawarte w art. 15a, które zostaną włączone do rozporządzenia (UE) nr 1343/2011 w odniesieniu do odstępstw od zakazu stosowania pewnych narzędzi połowowych w wodach przybrzeżnych Morza Czarnego, mają charakter wyjątkowy. Uwzględniają one sytuację panującą w regionie, w którym państwa członkowskie muszą wprowadzić środki w celu umożliwienia stosowania odnośnych narzędzi zgodnie z odpowiednimi zaleceniami GFCM. Parlament otrzymał tę informację, zanim został przedstawiony obecny wniosek Komisji. Dlatego też Parlament przyjmuję w bieżącym kontekście ustalenia zezwalające zainteresowanym państwom członkowskim na przyznanie wspomnianych odstępstw. Podkreśla jednak, że przepisy te nie mogą być traktowane ani stosowane jako precedens dla wszelkich przyszłych aktów prawnych.”

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności