Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0093(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0305/2015

Teksty złożone :

A8-0305/2015

Debaty :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Głosowanie :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0379

Teksty przyjęte
PDF 335kWORD 62k
Środa, 28 października 2015 r. - Strasburg
Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ***I
P8_TA(2015)0379A8-0305/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

—  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0177),

—  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0107/2015),

—  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

—  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Reprezentantów Belgii, Kortezy Generalne Hiszpanii, Drugą Izbę parlamentu Niderlandów i austriacki Bundesrat, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

—  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 września 2015 r.(1),

—  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 13 października 2015 r.(2),

—  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

—  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0305/2015),

1.  odrzuca wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku i o przedłożenie nowego;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności